EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ohrozenie výbušným prostredím

Ohrozenie výbušným prostredím

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 1999/92/ES – minimálne požiadavky na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov potenciálne ohrozených výbušným prostredím

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Smernica ustanovuje minimálne požiadavky na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov potenciálne ohrozených výbušným prostredím*.
 • Je to pätnásta samostatná smernica v zmysle smernice 89/391/EHS, ktorou sa zavádzajú všeobecné pravidlá na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.

HLAVNÉ BODY

Smernica vyžaduje, aby zamestnávatelia:

 • podnikli technické a/alebo organizačné opatrenia s cieľom:
  • predchádzať vytváraniu výbušného prostredia;
  • zabrániť možnosti zapálenia výbušného prostredia;
  • zmierniť účinky výbuchu tak, aby bolo zaistené zdravie a bezpečnosť pracovníkov;
 • zabezpečili vypracovanie a aktualizáciu „dokumentu o ochrane pred výbuchmi“, v ktorom budú opísané opatrenia na ochranu pred výbuchmi a ktorý bude vyhovovať požiadavkám smernice 89/391/EHS;
 • informovali pracovníkov a/alebo ich zástupcov o všetkých opatreniach, ktoré majú byť podniknuté v záujme ich bezpečnosti a ochrany ich zdravia;
 • podnikli potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby pracovníci potenciálne ohrození výbušným prostredím absolvovali náležité školenie;
 • zabezpečili, že pracovné zariadenie používané v priestoroch, v ktorých sa môže vyskytnúť výbušné prostredie, musí vyhovovať minimálnym požiadavkám uvedeným v prílohe k smernici.

Pracoviská používané už pred 30. júnom 2003, ktorých súčasťou sú priestory, v ktorých sa môže vyskytnúť výbušné prostredie, sa mali prispôsobiť minimálnym požiadavkám smernice do troch rokov po tomto dátume.

Súčasťou smernice sú tri prílohy, ktoré sa týkajú:

 • klasifikácie priestorov, v ktorých sa môže vyskytnúť výbušné prostredie;
 • minimálnych požiadaviek na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov potenciálne ohrozených výbušným prostredím a kritérií pre výber zariadení a ochranných systémov;
 • výstražného označenia miest, v ktorých sa môže vyskytnúť výbušné prostredie.

Európska komisia vydala v roku 2003 nezáväznú príručku správnej praxe pri vykonávaní smernice. Používa sa súčasne so smernicou o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére. Krajiny majú zabezpečiť, aby boli príslušné informácie poskytnuté zamestnávateľom s odkazom na príručku správnej praxe.

Smernicou 2007/30/ES sa zjednodušili požiadavky na podávanie správ Komisii o vykonávaní smernice 89/391/EHS a jej rôznych samostatných smerníc. Krajiny EÚ teraz každých päť rokov vypracujú jednu správu o vykonávaní všetkých týchto smerníc.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 28. januára 2000 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 30. júna 2003.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Výbušné prostredie: zmes vzduchu s horľavými látkami za atmosférických podmienok vo forme plynov, pár, hmiel alebo prachovej zmesi, v ktorých sa po zapálení šíri horenie až do úplného vyhorenia zmesi.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica 1999/92/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1999 o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov potenciálne ohrozených výbušným prostredím (15. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 23, 28.1.2000, s. 57 – 64)

Následné zmeny smernice 1999/92/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 309 – 356)

Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 26.11.2018

Top