EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stanoviská Európskej únie

Stanoviská Európskej únie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Článok 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

AKÝ JE CIEĽ ČLÁNKU 288 ZFEÚ?

V článku 288 ZFEÚ je uvedených 5 rôznych typov právnych aktov, ktoré môžu inštitúcie EÚ prijať. Ide o tieto právne akty: nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská.

HLAVNÉ BODY

Stanoviská predstavujú spôsob, akým sa inštitúcie vyjadrujú k návrhom zákonov EÚ alebo k iným záležitostiam bez toho, aby mali tieto stanoviská silu zákona. Môžu ich vydávať všetky hlavné inštitúcie EÚ (Európska komisia, Európsky parlament a Rada Európskej únie), dva hlavné poradné orgány – Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov a národné parlamenty krajín EÚ.

Stanoviská môžu vydávať nasledujúce inštitúcie:

 • Európska komisia: v prípadoch týkajúcich sa politiky EÚ v oblasti hospodárskej súťaže alebo potenciálneho porušenia európskeho zákona. Stanoviská získava od najrôznejších vedeckých (napríklad Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) a nevedeckých poradných výborov.
 • Európsky parlament: pri konzultáciách relatívne obmedzeného počtu oblastí, kde nemá zákonodarnú moc:
  • hospodárska súťaž,
  • financie,
  • zamestnanosť a sociálna politika a
  • určité aspekty environmentálnej oblasti a oblasti zdaňovania energií.
 • Výbory parlamentu vydávajú stanoviská o návrhoch zákonov alebo k témam podľa vlastného výberu.
 • Rada Európskej únie: napríklad pri odpovedaní na žiadosť európskeho ombudsmana o prístup verejnosti k jej dokumentom.
 • Právne služby každej z 3 vyššie uvedených inštitúcií: poskytujú interné poradenstvo vo forme stanovísk.
 • Európsky hospodársky a sociálny výbor: musí sa na základe zmlúv EÚ konzultovať ohľadom návrhov zákonov v prípade desiatky oblastí politiky, ako je napríklad poľnohospodárstvo, doprava a zamestnanosť. Okrem toho môže vydávať vlastné stanoviská k iným témam.
 • Výbor regiónov: musí sa konzultovať v prípade 10 oblastí politiky, od verejného zdravia po energetiku a životné prostredie, a vo voliteľných oblastiach, akým je napríklad turizmus a rybolov.
 • Národné parlamenty: o obsahu návrhoch zákonov EÚ a o tom, či ide o oblasť vhodnejšiu pre EÚ alebo samotné štáty.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Šiesta časť – Inštitucionálne a finančné ustanovenia – Hlava I – Ustanovenia o orgánoch – Kapitola 2 – Právne akty Únie, postupy prijímania a iné ustanovenia – Oddiel 1 – Právne akty Únie – Článok 288 (pôvodný článok 249 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 171 – 172)

Posledná aktualizácia 28.03.2018

Top