Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom

Go to the summaries’ table of contents

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a jej členskými štátmi a Ruskou federáciou

AKÝ JE CIEĽ TEJTO DOHODY?

 • Poskytuje sa ňou rámec pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom.
 • V dohode sa okrem iného upravujú politické, hospodárske a kultúrne vzťahy medzi zmluvnými stranami.

HLAVNÉ BODY

Zásady

Dodržiavanie demokratických zásad a ľudských práv predstavuje hlavný prvok partnerstva.

Ciele

Hlavnými cieľmi dohody sú:

 • posilniť politický dialóg s cieľom umožniť rozvoj úzkych vzťahov;
 • podporovať obchod a investície a harmonické hospodárske vzťahy založené na zásadách trhového hospodárstva, a podporovať tak trvalo udržateľný rozvoj;
 • posilniť politické a hospodárske slobody;
 • podporovať ruské úsilie skonsolidovať demokraciu vo svojej krajine, rozvíjať svoje hospodárstvo a zavŕšiť prechod na trhové hospodárstvo;
 • vytvoriť základ hospodárskej, sociálnej, finančnej a kultúrnej spolupráce založenej na zásadách vzájomných výhod, vzájomnej zodpovednosti a vzájomnej podpory;
 • podporovať činnosti spoločného záujmu;
 • zabezpečiť príslušný rámec na postupnú integráciu Ruska do širšej oblasti spolupráce v Európe;
 • vytvárať nevyhnutné podmienky na budúce vytvorenie oblasti voľného obchodu medzi EÚ a Ruskom vzťahujúcej sa v zásade na celý obchod s tovarmi medzi nimi, ako aj podmienky na dosiahnutie slobody usadzovania spoločností, cezhraničného obchodu so službami a pohybu kapitálu.

Rozsah pôsobnosti

Dohoda zahŕňa oblasti ako napríklad:

 • politický dialóg;
 • obchod s tovarmi (napr. pravidlá o zaobchádzaní s dovezeným tovarom, o tranzite tovaru, o colných sadzbách atď.);
 • podnikanie a investície (napr. pracovné podmienky, podmienky zriaďovania a prevádzky spoločností a cezhraničného poskytovania služieb medzi týmito dvoma zmluvnými stranami);
 • platby a kapitál;
 • hospodárska súťaž, ochrana duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva a spolupráca v oblasti legislatívy;
 • hospodárska spolupráca (od vedy a technológie, vzdelávania a odbornej prípravy, cez využívanie nových zdrojov dodávok a nových trhov, po energetiku, priemyselný rozvoj a dopravu);
 • spolupráca zameraná na zamedzenie nezákonným činnostiam (napr. nelegálne prisťahovalectvo, korupcia, falšovanie a nedovolené obchodovanie s narkotikami a psychotropnými látkami);
 • kultúrna spolupráca (napr. výmeny umelcov, prekladanie literárnych diel a výmeny v oblasti architektonického dedičstva);
 • finančná spolupráca (napr. pomoc prostredníctvom odbornej prípravy, prevod know-how a technická pomoc);
 • inštitucionálne aspekty (napríklad vytvorenie skupiny orgánov s cieľom umožniť pravidelný politický dialóg, ako aj vykonávať dohodu).

Táto dohoda bola uzatvorená na počiatočné obdobie 10 rokov a obnovuje sa každý rok.

V roku 2008 sa začali rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom s cieľom vytvoriť komplexnejší rámec pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom. Hoci sa v týchto rokovaniach dosiahol značný pokrok, v roku 2012 boli pozastavené.

ODKEDY SA TÁTO DOHODA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 1. decembra 1997.

KONTEXT

Vzťahy Ruska s EÚ vážne narušila jeho úloha v ukrajinskom konflikte a jeho nezákonné pripojenie Krymu. Mnohé činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, boli pozastavené a prijali sa sankcie.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej – Protokol č. 1 o založení kontaktnej skupiny pre uhlie a oceľ – Protokol č. 2 o vzájomnej administratívnej pomoci na správne uplatňovanie colných predpisov – Záverečný akt – Výmena listov – Zápisnica z podpisu (Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 3 – 69)

Posledná aktualizácia 10.10.2016

Top