EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_05_001_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
05 Fri rörlighet för arbetstagare samt socialpolitik
Volym 01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

05 Fri rörlighet för arbetstagare samt socialpolitik - Volym 01

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1957 A 028 0487
 

41957D0831(01)

 

Beslut om direktiv och arbetsordning för Ständiga kommittén för driftssäkerhet i stenkolsgruvor

3

 
1962 P 057 1633
 

31962L1633

 

Direktiv om ändring av bilagorna 1 och 3 till de direktiv som fastställer de grundläggande normerna för hälsoskydd

7

 
1962 P 057 1650
 

31962L0302

 

Direktiv om frihet att ta kvalificerad anställning inom kärnenergiområdet

24

 
1964 P 056 0850
 

31964L0221

 

Rådets direktiv 64/221/EEG av den 25 februari 1964 om samordningen av särskilda åtgärder som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa (64/221/EEG)

28

 
1965 P 046 0698
 

41965D0322(01)

 

Beslut av den 11 mars 1965 av de i det särskilda ministerrådet församlade företrädarna för medlemsstaternas regeringar, om ändring av beslutet av den 9 juli 1957 om direktiv och arbetsordning för Ständiga kommittén för driftsäkerhet i stenkolsgruvor

31

 
1968 L 257 0002
 

31968R1612

 

Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen

33

 
1968 L 257 0013
 

31968L0360

 

Rådets direktiv 68/360/EEG av den 15 oktober 1968 om avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medlemsstaternas arbetstagare och deras familjer (68/360/EEG)

44

 
1970 L 140 0020
 

31970D0325

 

Kommissionens beslut av den 18 juni 1970 om den enhetliga rapporteringsblankett enligt vilken medlemsstaterna skall sända kommissionen nödvändiga uppgifter för utarbetandet av den sammanfattande rapport som kommissionen varje år skall överlämna till rådet om tillämpningen i medlemsstaterna av rådets förordning om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter (artikel 17.1 och 17.2 i förordning (EEG) nr 543/69) (70/325/EEG:)

48

 
1970 L 142 0024
 

31970R1251

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1251/70 av den 29 juni 1970 om arbetstagares rätt att stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställda där

52

 
1970 L 273 0025
 

31970D0532

 

Rådets beslut av den 14 december 1970 om inrättande av en ständig kommitté för sysselsättningen i Europeiska gemenskaperna (70/532/EEG:)

55

 
1971 L 149 0002
 

31971R1408

 

Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen

57

 
1972 L 074 0001
 

31972R0574

 

Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda eller deras familjer flyttar inom gemenskapen

106

 
1972 L 121 0032
 

31972L0194

 

Rådets direktiv 72/194/EEG av den 18 maj 1972 om utvidgande av tillämpningsområdet för direktivet av den 25 februari 1964 om samordning av de särskilda åtgärder som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa till att även omfatta arbetstagare som begagnar sig av rätten att stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställda i den staten (72/194/EEG)

174

 
1974 L 185 0015
 

31974D0325

 

Rådets beslut av den 27 juni 1974 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetarskyddsfrågor (74/325/EEG:)

175

 
1974 L 185 0018
 

31974D0326

 

Rådets beslut av den 27 juni 1974 om en utvidgning av ansvarsområdet för Ständiga kommittén för driftsäkerhet och hälsoskydd i stenkolsgruvor till alla mineralutvinnande industrier (74/326/EEG:)

178

 
1974 L 243 0022
 

31974D0442

 

Kommissionens beslut av den 25 juli 1974 om inrättande av en gemensam kommitté för lantarbetares sociala problem (74/442/EEG:)

180

 
1975 L 021 0017
 

31975D0062

 

Rådets beslut av den 20 januari 1975 om ändring av beslut nr 70/532/EEG om inrättande av en ständig kommitté för sysselsättningen i Europeiska gemenskaperna (75/62/EEG:)

183

 
1975 L 048 0029
 

31975L0129

 

Rådets direktiv 75/129/EEG av den 17 februari 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar (75/129/EEG)

185

 
1975 L 329 0035
 

31975D0782

 

Kommissionens beslut av den 24 november 1975 om den blandade kommittén för harmonisering av arbetsvillkoren inom kolindustrin (75/782/EEG:)

187

 
1976 L 039 0001
 

31976R0311

 

Rådets förordning (EEG) nr 311/76 av den 9 februari 1976 om utarbetande av statistik beträffande utländska arbetstagare

189

 
1976 L 039 0002
 

31976R0312

 

Rådets förordning (EEG) nr 312/76 av den 9 februari 1976 om ändring av bestämmelserna om arbetstagarnas rättigheter inom arbetstagarorganisationer i förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen

190

 
1976 L 039 0040
 

31976L0207

 

Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (76/207/EEG)

191

 
1976 L 164 0001
 

31976R1416

 

Rådets förordning (EEG) nr 1416/76 av den 1 juni 1976 om finansiella bestämmelser för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning

194

 
1976 L 164 0016
 

31976R1417

 

Rådets förordning (EEG) nr 1417/76 av den 1 juni 1976 om finansiella bestämmelser för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

209

Top