EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0585

Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 66. zasadnutí výboru pre harmonizovaný systém Svetovej colnej organizácie, pokiaľ ide o pripravované prijatie stanovísk k zatriedeniu, rozhodnutí o zatriedení, zmien vysvetliviek k harmonizovanému systému alebo iného poradenstva týkajúceho sa výkladu harmonizovaného systému a odporúčaní na zabezpečenie jednotnosti pri výklade harmonizovaného systému podľa dohovoru o harmonizovanom systéme

COM/2020/585 final

V Bruseli21. 9. 2020

COM(2020) 585 final

2020/0272(NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 66. zasadnutí výboru pre harmonizovaný systém Svetovej colnej organizácie, pokiaľ ide o pripravované prijatie stanovísk k zatriedeniu, rozhodnutí o zatriedení, zmien vysvetliviek k harmonizovanému systému alebo iného poradenstva týkajúceho sa výkladu harmonizovaného systému a odporúčaní na zabezpečenie jednotnosti pri výklade harmonizovaného systému podľa dohovoru o harmonizovanom systéme


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.Predmet návrhu

Tento návrh dopĺňa návrh rozhodnutia, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Únie na 66. zasadnutí Výboru pre harmonizovaný systém Svetovej colnej organizácie v septembri 2020, ktorý bol Rade predložený 21. augusta 2020 [COM(2020) 427].

2.Kontext návrhu

2.1.Medzinárodný dohovor o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru

Cieľom Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru je uľahčovať medzinárodný obchod a zber, porovnávanie a analýzu štatistických údajov, a to najmä o medzinárodnom obchode. Súčasťou dohovoru je vo forme prílohy nomenklatúra HS, ktorá je medzinárodným harmonizovaným systémom umožňujúcim zúčastneným krajinám na spoločnom základe zatriediť na colné účely tovar, s ktorým sa obchoduje. Nomenklatúra HS obsahuje predovšetkým opis tovaru, ktorý sa radí do položiek a podpoložiek, a súvisiace číselné kódy založené na šesťcifernom systéme označovania. Nomenklatúra HS sa reviduje každých päť rokov 1 . Používa ju viac ako 190 správnych orgánov na celom svete, takže sa podľa nej zatrieďuje viac ako 98 % všetkého tovaru, s ktorým sa na svete obchoduje.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1988.

Európska únia a všetky jej členské štáty sú stranami dohody 2 .

2.2.Svetová colná organizácia (WCO)

Svetová colná organizácia (World Customs Organization – WCO), zriadená v roku 1952 ako Rada pre colnú spoluprácu, je nezávislý medzivládny orgán, ktorého poslaním je zvyšovať efektívnosť a účinnosť colných správ. Zastupuje 183 colných správ z celého sveta. Riadiacim orgánom WCO je Rada. Kým nenadobudne platnosť zmena dohovoru, ktorým sa zriaďuje Rada pre colnú spoluprácu, Únia dočasne vykonáva práva a povinnosti zodpovedajúce tým, ktoré plynú z členstva vo WCO.

Riadiacim orgánom WCO je Rada WCO, ktorá sa pri plnení svojho poslania opiera o kompetencie a spôsobilosti sekretariátu a viacerých technických a poradných výborov.

Výbor pre harmonizovaný systém (ďalej len „výbor pre HS“) je technický výbor zodpovedný za prípravné práce súvisiace s dohovorom o HS. Hlavné úlohy výboru pre HS sú:

·pripravovať vysvetlivky, stanoviská k zatriedeniu tovaru alebo iné poradenstvo v podobe usmernenia k výkladu harmonizovaného systému a vykonávať iné funkcie v súvislosti s harmonizovaným systémom, ktoré Rada WCO alebo zmluvné strany môžu považovať za potrebné.

·pripravovať odporúčania na zabezpečenie jednotného výkladu a uplatňovania právnych textov harmonizovaného systému, a to aj urovnávaním sporov medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zatrieďovaním tovaru, a tým uľahčovať obchod,

·navrhovať zmeny a aktualizácie harmonizovaného systému s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti technológií a zmeny v štruktúrach obchodu, ako aj iné potreby používateľov harmonizovaného systému,

·podporovať plošné uplatňovanie harmonizovaného systému a skúmať súvisiace otázky všeobecného charakteru a politické záležitosti.

Únia a jej členské štáty majú vo výbore pre HS spoločne len jeden hlas. Rozhodnutia výboru pre HS o záležitostiach, ktorých sa týka toto rámcové rozhodnutie, sa prijímajú jednoduchou väčšinou.

Vysvetlivky, stanoviská k zatriedeniu tovaru, iné poradenstvo týkajúce sa výkladu harmonizovaného systému a odporúčania na zabezpečenie jednotnosti pri výklade a uplatňovaní harmonizovaného systému, ktoré boli vypracované počas niektorého zasadnutia výboru pre HS, sa podľa článku 8 ods. 2 dohovoru o HS považujú za schválené Radou WCO, ak do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v priebehu ktorého sa ukončilo zasadnutie, na ktorom boli prijaté, žiadna zmluvná strana dohovoru o HS neoznámila generálnemu tajomníkovi WCO, že žiada o postúpenie danej otázky Rade WCO.

2.3.Pripravované akty

V súlade s článkom 6 ods. 2 dohovoru o HS sa výbor pre HS schádza spravidla dvakrát ročne. V praxi sa zasadnutia výboru pre HS konajú v marci a septembri.

Navrhované rozhodnutie sa týka týchto aktov, ktoré výbor pre HS posudzuje a predbežne prijíma s výhradou schválenia Radou WCO „zjednodušeným písomným postupom“:

a)vysvetliviek, v ktorých sa objasňuje výklad poznámok, položiek a podpoložiek nomenklatúry HS;

b)stanovísk k zatriedeniu tovaru, v ktorých sa odrážajú rozhodnutia prijaté výborom pre HS, pokiaľ ide o zatriedenie konkrétnych výrobkov;

c)iného poradenstva a odporúčaní týkajúcich sa zatriedenia tovaru do nomenklatúry HS, ako sú rozhodnutia o zatriedení alebo iné usmernenia prijaté výborom pre HS.

V súlade s článkom 34 ods. 7 písm. a) bodom iii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie 3 , colné orgány členských štátov zrušia svoje rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ak už nie sú zlučiteľné s výkladom nomenklatúry HS vyplývajúcim z rozhodnutí o zatriedení, zo stanovísk k zatriedeniu alebo zmien vysvetliviek k nomenklatúre HS, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia oznámenia Komisie v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

3.Pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Únie

3.1.Praktické obmedzenia pri príprave a prijímaní pozícií EÚ

Výbor WCO pre harmonizovaný systém prijíma stanoviská k zatriedeniu, rozhodnutia o zatriedení, zmeny vysvetliviek k harmonizovanému systému alebo iné poradenstvo týkajúce sa výkladu harmonizovaného systému a odporúčania na zabezpečenie jednotnosti pri výklade harmonizovaného systému podľa dohovoru o harmonizovanom systéme na obidvoch svojich každoročných zasadnutiach.

Z praktického hľadiska Únia obvykle nemá dostatok času na to, aby pred každým zasadnutím výboru pre HS formálne prijala pozíciu podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ. Komisia preto predložila návrh rámcového rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Únie vo WCO v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa HS 4 , a v súčasnosti je nastolený v Rade.

Sekretariát WCO informoval, že z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa zasadnutie, ktoré sa má konať v septembri 2020, uskutoční formou písomných online diskusií.

Hoci program tohto zasadnutia zatiaľ nebol k dispozícii a organizácia a formát diskusií neboli ešte známe, očakávalo sa, že do programu septembrového zasadnutia budú s najväčšou pravdepodobnosťou zaradené body, ktoré figurovali na programe predchádzajúceho zasadnutia (65. zasadnutia výboru pre HS – marec 2020), ktoré WCO zrušila pre celosvetovú pandemickú situáciu. Na tento účel bol pripravený prvý návrh rozhodnutia Rady a bol zaslaný Rade [COM(2020) 427].

WCO zmenila dátumy a program zasadnutia výboru pre HS, ktoré sa uskutoční online v období od 28. septembra do 30. októbra a bude sa týkať najmä práce, ktorú podvýbor WCO vykonal online do 21. augusta, a niektorých bodov, ktoré už boli zahrnuté do prvého návrhu rozhodnutia zaslaného Rade, zatiaľ čo všetky ostatné body uvedené v tomto prvom návrhu rozhodnutia sa odkladajú na ďalšie zasadnutie výboru pre HS. Vzhľadom na počet bodov, ku ktorým bude výbor pre HS požiadaný o prijatie rozhodnutia na tomto zasadnutí, a ich záväzné právne účinky na právo Únie sa usudzuje, že je potrebné prijať druhé rozhodnutie Rady podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ, ktorým sa dopĺňa prvé rozhodnutie a stanovuje pozícia Únie pre body, ku ktorým bude výbor pre HS vyzvaný, aby o nich rozhodol (t. j. vysvetlivky, usmernenia alebo iné poradenstvo týkajúce sa výkladu harmonizovaného systému).

3.2.Cieľ a obsah návrhu

Predmetné rozhodnutia vypracované výborom pre HS môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť obsah práva Únie, konkrétne nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, ako aj k nemu pripojenú kombinovanú nomenklatúru (KN). Rozhodnutia o zatriedení a stanoviská k zatriedeniu alebo zmeny vysvetliviek k nomenklatúre HS sa používajú na podporu zatriedenia stanoveného vo vykonávacích nariadeniach Komisie týkajúcich sa zatriedenia tovaru do kombinovanej nomenklatúry (KN), vo vysvetlivkách ku KN a v rozhodnutiach o zatriedení, ktoré vydali colné orgány členských štátov. Od colných orgánov členských štátov sa vyžaduje, aby zrušili svoje rozhodnutia o zatriedení, ak už nie sú zlučiteľné s výkladom nomenklatúry HS, ktorý vyplýva z týchto rozhodnutí o zatriedení a stanovísk k zatriedeniu alebo zo zmien vysvetliviek k HS.

Preto je vhodné, aby sa pozícia, ktorá sa má zaujať vo WCO v mene Únie, stanovila rozhodnutím Rady prijatým podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ na základe návrhu Komisie.

Stanovovanie takýchto pozícií sa riadi všeobecnými kritériami vymedzenými v dohovore o HS (všeobecné pravidlá pre výklad HS) a objektívnymi charakteristickými vlastnosťami a znakmi tovaru.

Cieľom navrhovanej pozície je vyjadriť pozíciu Únie k zatriedeniu tovaru do nomenklatúry HS. Takisto má vyjadrovať pozíciu k stanoviskám k zatriedeniu a vysvetlivkám k HS, ktoré vypracoval výbor pre HS.

Konzultácie s technickými expertmi z členských štátov sa uskutočnili v rámci skupiny colných expertov 2. až 7. septembra 2020. Závery skupiny colných expertov sú v súlade s navrhovanými pozíciami, ktoré sa uvádzajú v prílohe k pripravovanému návrhu rozhodnutia Rady.

Navrhovaná pozícia EÚ je v súlade aj so zavedenou colnou politikou a s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorých sa má tovar pri dovoze zatrieďovať podľa jeho objektívnych charakteristických vlastností a znakov.

Navrhovaná pozícia je potrebná na to, aby EÚ mohla zaujať stanovisko na nasledujúcom zasadnutí výboru pre HS.

4.Právny základ

4.1.Zásady

V článku 218 ods. 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovujú rozhodnutia, ktorými sa určujú „pozície, ktoré sa majú prijať v mene Únie v rámci orgánu zriadeného dohodou, keď je tento orgán vyzvaný prijať akty s právnymi účinkami s výnimkou aktov dopĺňajúcich alebo meniacich inštitucionálny rámec danej dohody“.

Pojem „akty s právnymi účinkami“ zahŕňa akty, ktoré majú právne účinky na základe pravidiel medzinárodného práva, ktorým sa riadi predmetný orgán. Zahŕňa aj nástroje, ktoré nemajú záväzný účinok podľa medzinárodného práva, ale „môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť obsah právnej úpravy prijatej normotvorcom Únie 5 .

Procesnoprávnym základom pre navrhované rozhodnutie, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Únie v rámci WCO, pokiaľ ide o prijatie vysvetliviek, stanovísk k zatriedeniu tovaru alebo iného poradenstva ako usmernení k výkladu HS v rámci dohovoru o HS, je preto článok 218 ods. 9 ZFEÚ.

4.2.Uplatnenie na tento prípad

Výbor pre harmonizovaný systém a Rada WCO sú orgány zriadené dohodou, konkrétne Medzinárodným dohovorom o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru.

Akty, ktoré má výbor pre HS vypracovať, sú akty s právnymi účinkami. Keď Rada WCO pripravované akty schváli, môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť obsah právnych predpisov EÚ, konkrétne prílohy 1 k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Dôvodom je, že v článku 34 ods. 7 písm. a) bode iii) Colného kódexu Únie 6 sa uvádza, že „[c]olné orgány zrušia rozhodnutia ZINZ 7 (...) ak už nie sú v súlade s výkladom (...), ktorý vyplýva (...) z rozhodnutí a stanovísk týkajúcich sa zatriedenia alebo zo zmien vysvetľujúcich poznámok k nomenklatúre Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru“, ktoré prijal výbor pre HS. Takéto rozhodnutia vypracované výborom pre HS (rozhodnutia o zatriedení a stanoviská k zatriedeniu alebo zmeny vysvetliviek k nomenklatúre HS) sa navyše používajú na podporu zatriedenia stanoveného vo vykonávacích nariadeniach Komisie týkajúcich sa zatriedenia tovaru do kombinovanej nomenklatúry (KN), vo vysvetlivkách ku KN a v rozhodnutiach o zatriedení, ktoré vydávajú colné orgány členských štátov. Pripravovaný akt nedopĺňa ani nemení inštitucionálny rámec dohody.

Procesnoprávnym základom navrhovaného rozhodnutia je preto článok 218 ods. 9 ZFEÚ.

4.3.Hmotnoprávny základ

4.3.1.Zásady

Hmotnoprávny základ rozhodnutia podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ závisí predovšetkým od cieľa a obsahu pripravovaného aktu, v súvislosti s ktorým sa zaujíma pozícia v mene Únie. Ak pripravovaný akt sleduje dva ciele alebo obsahuje dve zložky a ak jeden z týchto cieľov alebo jednu z týchto zložiek možno určiť ako hlavnú, zatiaľ čo druhý cieľ alebo druhá zložka je len vedľajšia, rozhodnutie podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ musí byť založené na jedinom hmotnoprávnom základe, a to na tom, ktorý si vyžaduje hlavný alebo prevažujúci cieľ alebo zložka.

4.3.2.Uplatnenie na tento prípad

Keďže hlavný cieľ a obsah pripravovaného aktu sa týkajú Spoločného colného sadzobníka, hmotnoprávnym základom navrhovaného rozhodnutia je článok 31, článok 43 ods. 2 a článok 207 ods. 4 ZFEÚ.

4.4.Záver

Právnym základom navrhovaného rozhodnutia by mali byť článok 31, článok 43 ods. 2 a článok 207 ods. 4 ZFEÚ v spojení s článkom 218 ods. 9 ZFEÚ.

5.Vplyv na rozpočet

Návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet Európskej únie.

6.Uverejnenie pripravovaného aktu

Neuplatňuje sa.

2020/0272 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 66. zasadnutí výboru pre harmonizovaný systém Svetovej colnej organizácie, pokiaľ ide o pripravované prijatie stanovísk k zatriedeniu, rozhodnutí o zatriedení, zmien vysvetliviek k harmonizovanému systému alebo iného poradenstva týkajúceho sa výkladu harmonizovaného systému a odporúčaní na zabezpečenie jednotnosti pri výklade harmonizovaného systému podľa dohovoru o harmonizovanom systéme

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31, článok 43 ods. 2 a článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)Rozhodnutím Rady 87/369/EHS 8 Únia schválila Medzinárodný dohovor o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a protokol o jeho zmene a doplnkoch 9 (ďalej len „dohovor o HS“), ktorým sa zriadil Výbor pre harmonizovaný systém (ďalej len „výbor pre HS“).

(2)Podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a c) dohovoru o HS je výbor pre HS okrem iného zodpovedný za prípravu vysvetliviek, stanovísk k zatriedeniu a iného poradenstva týkajúceho sa výkladu harmonizovaného systému a odporúčaní na zabezpečenie jednotnosti pri výklade a uplatňovaní harmonizovaného systému.

(3)Očakáva sa, že výbor pre harmonizovaný systém na svojom septembrovom zasadnutí rozhodne o stanoviskách k zatriedeniu, rozhodnutiach o zatriedení, zmenách vysvetliviek k harmonizovanému systému alebo inom poradenstve týkajúcom sa výkladu harmonizovaného systému a odporúčaniach na zabezpečenie jednotnosti pri výklade harmonizovaného systému podľa dohovoru o harmonizovanom systéme.

(4)Je dôležité pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, v záujme právnej istoty a uľahčenia overovania sa rozhodujúce kritérium pre zatriedenie tovaru na colné účely má vo všeobecnosti hľadať v objektívnych charakteristických vlastnostiach a znakoch tovaru, ako sú vymedzené v znení príslušnej položky colnej nomenklatúry a v poznámkach k príslušnej triede a kapitole.

(5)Pokiaľ ide o stanoviská k zatriedeniu, rozhodnutia o zatriedení, zmeny vysvetliviek k HS alebo iné poradenstvo týkajúce sa výkladu harmonizovaného systému a odporúčania na zabezpečenie jednotnosti pri výklade harmonizovaného systému podľa dohovoru o harmonizovanom systéme, je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie, keďže predmetné stanoviská, určité rozhodnutia o zatriedení a zmeny vysvetliviek k harmonizovanému systému sa po prijatí uverejnia v oznámení Komisie podľa článku 34 ods. 7 písm. a) bodu iii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013 a stanú sa uplatniteľné na všetky členské štáty. Pozícia sa vyjadrí vo výbore pre harmonizovaný systém,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Únie na 66. zasadnutí výboru pre harmonizovaný systém Svetovej colnej organizácie, pokiaľ ide o schválenie vysvetliviek, stanovísk k zatriedeniu alebo iného poradenstva týkajúceho sa výkladu harmonizovaného systému a odporúčaní na zabezpečenie jednotnosti pri výklade harmonizovaného systému podľa dohovoru o harmonizovanom systéme, sa uvádza v prílohe.

Článok 2

Menšie technické zmeny pozície uvedenej v článku 1 môžu dohodnúť zástupcovia Únie bez ďalšieho rozhodnutia Rady.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Komisii.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

(1)    Od svojho zavedenia v roku 1988 bola nomenklatúra HS revidovaná šesťkrát. Tieto revízie nadobudli účinnosť v rokoch 1996, 2002, 2007, 2012 a 2017. Šiesta revízia nadobudne účinnosť v roku 2022.
(2)    Rozhodnutie Rady 87/369 zo 7. apríla 1987, ktoré sa týka uzavretia Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a protokolu o jeho zmene a doplnkoch (Ú. v. ES L 198, 20.7.1987, s. 1).
(3)    Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.
(4)    KOM(2020) 196.
(5)    Rozsudok Súdneho dvora zo 7. októbra 2014, Nemecko/Rada, vec C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, body 61 až 64.
(6)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).
(7)    Záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru: rozhodnutia o zatriedení tovaru, ktoré vydali colné správy hospodárskym subjektom vopred v snahe o zabezpečenie právnej istoty v súvislosti so zatriedením a sadzobným zaobchádzaním uplatniteľným na tovar pri dovoze alebo vývoze. 
(8)    Rozhodnutie Rady 87/369/EHS zo 7. apríla 1987, ktoré sa týka uzavretia Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a protokolu o jeho zmene a doplnkoch ( Ú. v. ES L 198, 20.7.1987, s. 1 ).
(9)    Ú. v. ES L 198, 20.7.1987, s. 3.
Top

V Bruseli21. 9. 2020

COM(2020) 585 final

PRÍLOHA

k

návrhu rozhodnutia Rady

o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 66. zasadnutí výboru pre harmonizovaný systém Svetovej colnej organizácie, pokiaľ ide o pripravované prijatie stanovísk k zatriedeniu, rozhodnutí o zatriedení, zmien vysvetliviek k harmonizovanému systému alebo iného poradenstva týkajúceho sa výkladu harmonizovaného systému a odporúčaní na zabezpečenie jednotnosti pri výklade harmonizovaného systému podľa dohovoru o harmonizovanom systéme


PRÍLOHA

Táto príloha dopĺňa prílohu k rozhodnutiu Rady ....

II.2 Vývin tabuliek zhody medzi verziami harmonizovaného systému z rokov 2017 a 2022 (dok. NC2704, NC2749 a NC2753)

Pokiaľ ide o tabuľku zhody pre podpoložky 4407 13 a 4407 14 (zo zmiešaných porastov smrek-borovica-jedľa a jedľovec-jedľa), Únia podporuje zhody, ktoré navrhol sekretariát WCO v bode 20 dokumentu NC2753.

Pokiaľ ide o tabuľku zhody pre podpoložku 4418 83 (I nosníky), Únia podporuje zhody, ktoré navrhlo Japonsko v bode 14 dokumentu NC2753.

Pokiaľ ide o tabuľku zhody pre podpoložku 7019 71 (voály/tenká závojovina zo sklenených vlákien), Únia konštatuje, že jediný presun z HS 2017 by bol z podpoložky 7019 32.

Pokiaľ ide o tabuľku zhody pre podpoložky 8462 62 a 8462 63 stroje na lisovanie), Únia podporuje zachovanie všetkých podpoložiek navrhnutých na presun uvedených v rámci HS 2017 vrátane podpoložiek v hranatých zátvorkách.

Pokiaľ ide o tabuľku zhody pre podpoložku 8519 81 (prístroje odpovedajúce na telefonáty), Únia podporuje návrh sekretariátu WCO v bode 26 dokumentu NC2704.

Pokiaľ ide o tabuľku zhody pre podpoložku 8539 51 (LED), Únia podporuje závery sekretariátu WCO v bode 24 dokumentu NC2704.

Pokiaľ ide o tabuľku zhody pre novú podpoložku 8541 51 (prevodníky na báze polovodiča), Únia konštatuje, že neexistujú dôkazy o tom, že ich časti a súčasti sú vo verzii HS 2017 zatriedené samostatne. Preto nie sú potrebné žiadne ďalšie presuny.

Pokiaľ ide o tabuľku zhody pre položku 8806 (bezpilotné lietadlá), Únia podporuje možnosť i) uvedenú v bode 25 dokumentu NC2704.

Únia napokon podporuje opravu niektorých redakčných chýb v návrhu korelačných tabuliek I a II, ako sa uvádza v prílohe k dokumentu NC2753.

III.4    Zatriedenie určitých zbierok a zberateľských predmetov numizmatickej hodnoty do HS 2022 (žiadosť sekretariátu) (dok. NC2711, NC2754)

Únia by tri výrobky zatriedila do novej podpoložky 9705 31 v HS 2022. Únia poznamenáva, že Kanada aj sekretariát WCO podporujú návrh Únie na vypustenie textu „coins generally known in the trade as ‘ancients’ or ‘ancient coins’“ („mince všeobecne obchodne známe ako ,staroveké‘ alebo ,staroveké mince‘“) z druhého odseku bodu (4) novej časti (A) vysvetliviek HS k položke 9705.

III.5    Zatriedenie kaziet do 3D tlačiarní do HS 2022 (žiadosť sekretariátu) (dok. NC2712, NC2755)

Únia podporuje návrh na zmenu vysvetliviek HS, v ktorom sa uvádza, že kazety do 3D tlačiarní s elektronickými komponentmi alebo mechanickými mechanizmami by sa mali zatriediť ako časti a súčasti 3D tlačiarní.

Vzhľadom na prítomnosť elektronických komponentov na pripojenie k 3D tlačiarni by Únia výrobky uvedené v dokumentoch NC2712 a NC2755 zatriedila v HS2022 do položky 8485 ako časti a súčasti 3D tlačiarní.

III.7    Správa z 57. zasadnutia revízneho podvýboru HS (dok. NR1434)

III.8    Predmet rozhodnutia (dok. NC2709)

a)Prílohy C/4 a D/8 – Zmeny vysvetliviek (HS 2022) (VI. trieda)

b)Prílohy C/5, D/9 a D/22 – Zmeny vysvetliviek (HS 2022) (VII. trieda)

c)Prílohy C/8 a D/12 – Zmeny vysvetliviek vyplývajúce z odporúčania podľa článku 16 z 28. júna 2019 (XIII. trieda)

d)Prílohy C/13 a D/17 – Zmeny vysvetliviek vyplývajúce z odporúčania podľa článku 16 z 28. júna 2019 (XX. trieda)

e)Prílohy C/14 a D/18 – Možné zmeny vysvetliviek, pokiaľ ide o určité zariadenia do zábavných parkov (návrh USA)

Únia súhlasí so všetkými navrhovanými zmenami v dokumentoch.

f)Prílohy C/1 a D/5 – Možné zmeny vysvetliviek k položke 1509, pokiaľ ide o ostatné panenské olivové oleje, a k položke 1515, pokiaľ ide o príklady mikrobiálnych tukov a olejov

Pokiaľ ide o vysvetlivky HS k položke 1509, Únia podporuje návrh EÚ (možnosť 2) a nový kanadský návrh (možnosť 3). V bode (D) (2) Únia podporuje použitie slova „or“ („alebo“) (možnosť 2) namiesto výrazu „and/or“ („a/alebo“).

Pokiaľ ide o vysvetlivky HS k položke 1515, Únia podporuje použitie výrazu „single cell organism“ („jednobunkový organizmus“) (možnosť 1) a použitie slova „or“ („alebo“) (možnosť 2) namiesto výrazu „and/or“ („a/alebo“). V príkladoch a) a b) Únia podporuje použitie výrazu „obtained from“ („získané z“) (možnosť 2).

g)Prílohy C/3 a D/7 – Možné zmeny vysvetliviek, pokiaľ ide o „placebo látky“ a „súpravy na dvojito zaslepené klinické skúšanie“ v položke 3006 (žiadosť Austrálie)

Pokiaľ ide o vetu „The placebos of this heading also include [control vaccines] [controlled vaccines] [vaccines which are used as control substances and] that have been licensed for use in recognized clinical trials.“ („Placebo látky tejto položky zahŕňajú aj [kontrolné očkovacie látky (vakcíny)] [kontrolované očkovacie látky (vakcíny)] [očkovacie látky (vakcíny), ktoré sa používajú ako kontrolné látky a] ktoré boli povolené na použitie pri uznaných klinických skúškach.“), Únia nepodporuje doplnenie tejto vety do znenia bodu (12) vysvetliviek HS k položke 3006, keďže nie je jasné, aké látky sa tu opisujú. Ak sa ostatné zmluvné strany rozhodnú vetu doplniť, Únia podporuje znenie „vaccines which are used as control substances“ [„očkovacie látky (vakcíny), ktoré sa používajú ako kontrolné látky“] (možnosť 3), alebo ak je potrebná flexibilita, znenie „control vaccines“ [„kontrolné očkovacie látky (vakcíny)“] (možnosť 1).

Pokiaľ ide o vetu „[Active ingredients to be trialled can include herbal medicinal products [for therapeutic or prophylactic uses].]“ („[Aktívne zložky, ktoré sa majú podrobiť skúškam, môžu zahŕňať rastlinné lieky [na terapeutické alebo profylaktické použitie].]“), Únia je naďalej flexibilná, pokiaľ ide o jej doplnenie do textu, ale nepodporuje otvorený zoznam príkladov, ako navrhla delegácia USA.

h)Prílohy C/6 a D/10 – Zmeny vysvetliviek vyplývajúce z odporúčania podľa článku 16 z 28. júna 2019 (IX. trieda)

Únia podporuje návrh doplniť vysvetlivku k podpoložkám 4412 41, 4412 42 a 4412 49. Únia požaduje, aby sa navrhované znenie podrobilo ďalšej analýze a zlepšilo sa tak, aby bolo v súlade so súčasnými postupmi zatrieďovania v Únii (napríklad „the orientation of the veneers“ – „orientácia dýh“).

i)Prílohy C/7 a D/11 – Zmeny vysvetliviek vyplývajúce z odporúčania podľa článku 16 z 28. júna 2019 (XI. a XII. trieda)

Únia podporuje doplnenie slov „paraseismic wall covering“ („protiseizmická tapeta“) a „geotextiles“ („geotextílie“) do zoznamu príkladov elektronických textílií. V texte o „geotextíliách“ Únia podporuje znenie „a sensor made of fibres or at least being fully integrated in the fibres“ („senzor vyrobený z vlákien alebo aspoň plne integrovaný do vlákien“) (možnosť 2), ako to predtým navrhovala Únia.

Únia podporuje predbežné prijatie znení, ktoré schválil revízny podvýbor.

j)Prílohy C/12 a D/16 – Zmeny vysvetliviek vyplývajúce z odporúčania podľa článku 16 z 28. júna 2019 (XVII. trieda)

Únia podporuje doplnenie odkazu na trvalo integrované kamery do odseku 3 vysvetliviek HS k položke 8806, ak sa zreviduje stanovisko k zatriedeniu, ktorým sa bezpilotné lietadlo s integrovanou kamerou zatrieďuje do položky 8525, a zosúladí sa s HS 2022 a s vysvetlivkami HS.

V súvislosti s odsekom 4 vysvetliviek HS k položke 8806 Únia podporuje návrh Číny dodatočnými technickými kritériami, ktoré Únia zaviedla (druhá možnosť).

k)Prílohy C/15 a D/19 – Možné zmeny vysvetliviek k 97. kapitole v súvislosti s určitými predmetmi kultúrneho charakteru (návrh USA)

Únia nepodporuje zoznam položiek uvedených ako príklady, keďže tieto sú príliš špecifické a na vysvetlenie rozsahu výrobkov, ktoré sa majú zatriediť do podpoložky 9705 10, obmedzené.

Únia ďalej uvádza, že poskytnuté definície a príklady by nevyjasnili, ako zatrieďovať napríklad „traditional national costumes“ („tradičné národné kroje“) alebo „old cars“ („staré automobily“).

l)Prílohy C/16 a D/20 – Zmeny vysvetliviek VIP (HS 2022)

Únia podporuje pôvodný návrh sekretariátu WCO WCO [možnosť 1, použitie slova „merely“ („len“), ale zostáva flexibilná v prípade výrazu „not further worked than“ („neupravené inak ako“)] a požaduje zosúladenie textov v anglickom a francúzskom jazyku.

III.9    Možná zmena vysvetlivky k položke 7104 v súvislosti so syntetickými diamantmi (návrh Kimberleyského procesu) (dok. NC2757)

Únia súhlasí s navrhovanými zmenami nového tretieho odseku položky 7104 a s vytvorením nového bodu (3) vysvetliviek k podpoložke 7104 91.

III.10    Zatriedenie prvku mikro-elektromechanických systémov (MEMS) do HS 2022 (návrh sekretariátu)

Únia by výrobok zatriedila do položky 8541.

Top