EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0315

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o činnostiach Európskej únie v oblasti výskumu a technického rozvoja a monitorovaní programu Horizont 2020 v roku 2018

COM/2019/315 final

V Bruseli3. 7. 2019

COM(2019) 315 final

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

Výročná správa o činnostiach Európskej únie v oblasti výskumu a technického rozvoja
a monitorovaní programu Horizont 2020 v roku 2018


SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

Činnosti EÚ v oblasti výskumu a technického rozvoja a monitorovanie programu Horizont 2020 v roku 2018

1.    Súvislosti

Táto výročná správa o činnostiach Európskej únie (EÚ) v oblasti výskumu a technického rozvoja a o šírení výsledkov je vypracovaná podľa článku 190 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článku 7 Zmluvy o Euratome. Poskytuje stručný a neúplný prehľad hlavných opatrení prijatých v roku 2018.

2.    Politický kontext

V oznámení Obnovený európsky program pre výskum a inovácie – príležitosť pre Európu formovať svoju budúcnosť 1 , ktoré Komisia vypracovala pre neformálne zasadnutie Európskej rady v Sofii z 16. mája 2018, sa výskum a inovácia umiestnili medzi hlavné body programu pre pracovné miesta, rast, spravodlivosť a demokratickú zmenu a príprav na budúcnosť EÚ. Komisia prijala v tomto kontexte legislatívne návrhy na výdavkové programy v rámci rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, ktoré sú teraz predmetom medziinštitucionálnych rokovaní.

Hospodárstvo EÚ v roku 2018 naďalej rástlo už piaty rok po sebe, rysujú sa však globálne neistoty. Makroekonomické ukazovatele, ako sú zamestnanosť a investície sa vrátili k vývoju pred finančnou krízou 2 , pomalý nárast produktivity však ďalej brzdil hospodársky rast 3 . Európsky fond pre strategické investície do novembra podporil projekty vo všetkých členských štátoch s celkovou hodnotou investícií 360 miliárd EU, z čoho dve tretiny sú zo súkromných zdrojov 4 . Program Horizont 2020 priamo prispel k tomuto pozitívnemu vývoju a v období rokov 2014 – 2018 vytvoril približne 592 000 nových pracovných miest 5 .

EÚ venovala vo svojom programe veľkú pozornosť digitálnemu jednotnému trhu. Novým všeobecným nariadením o ochrane údajov (ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018 6 ) sa bude okrem zaisťovania ochrany osobných údajov podporovať aj výskum a inováciu. Komisia podporila spoločné vnútroštátne úsilie v oblasti umelej inteligencie 7 . Program Horizont 2020 zohral opäť kľúčovú úlohu, najmä podporovaním vytvorenia nového spoločného podniku pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku, ktorý by mal zabezpečiť strategickú autonómiu Európy v tejto oblasti 8 .

Energetika a klíma zostali celosvetovými a európskymi prioritami. V osobitnej správe Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) pre tvorcov politiky bola dramaticky zdôraznená naliehavosť riešenia zmeny klímy 9 . Komisia pokračovala vo vykonávaní záväzkov EÚ v oblasti energetiky a klímy v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy z roku 2015 a s cieľmi udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov 10 . Komisia preto vykonala právne predpisy potrebné na dosiahnutie vnútroštátne stanoveného príspevku EÚ k zníženiu emisií skleníkových plynov o 40 % do roku 2030 (v porovnaní s rokom 1990). Európska komisia ďalej v novembri 2018 predstavila svoju víziu na dosiahnutie nulových emisií skleníkových plynov do roku 2050 11 . V dlhodobej stratégii sú načrtnuté technologické, hospodárske a spoločenské zmeny potrebné na dosiahnutie klimatickej neutrálnosti a na zaistenie sociálne spravodlivého prechodu. Táto úroveň záväzkov by mala byť oporou pre vedúce svetové postavenie EÚ v tejto oblasti v súlade s významnou úlohou, ktorú predseda Juncker podporoval vo svojej správe „o stave Únie“ v roku 2018.

3.    Politický rámec

Horizont Európa

Komisia prijala 7. júna svoje návrhy pre program Horizont Európa, politický rámec pre výskum a inováciu na roky 2021 – 2027 (obdobie ďalšieho viacročného finančného rámca). Legislatívny balík tvoria návrhy:

·nariadenia, ktorým sa zriaďuje program Horizont Európa a stanovujú pravidlá účasti,

·rozhodnutia o špecifickom programe na vykonávanie programu Horizontu Európa a

·nariadenia, ktorým sa stanovuje výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) na roky 2021 – 2025.

Účelom balíka je ďalej zjednodušiť pravidlá a zároveň zaistiť kontinuitu, napr. hlavné zásady rámcových programov EÚ v oblasti výskumu a inovácie (excelentnosť, účinok a otvorenosť) sa budú uplatňovať aj naďalej. Vypracovaný bol na základe rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami a verejnými činiteľmi a ďalších dôležitých príspevkov, ako napr. LAB FAB APP – Investície do budúcnosti Európy, akú chceme 12 , čo je správa nezávislej skupiny na vysokej úrovni o maximalizácii vplyvu programov EÚ pre výskum a inováciu (predseda Pascal Lamy).

Rada pre konkurencieschopnosť do konca roku 2018 odsúhlasila čiastočný všeobecný prístup k hlavnému nariadeniu 13 a Európsky parlament 14 v pléne podporil správu o balíku od svojho Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE).

Návrhy Komisie vychádzajú z troch pilierov:

·otvorená veda,

·globálne výzvy a priemyselná konkurencieschopnosť a

·otvorené inovácie.

Ďalšia časť sa bude venovať posilneniu Európskeho výskumného priestoru (EVP).

Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie týkajúcimi sa vykonávania Parížskej dohody a cieľov udržateľného rozvoja si program Horizont Európa kladie za cieľ zohľadňovať problematiku klímy najmenej na úrovni 35 % celkového finančného krytia.

Pokiaľ ide o otvorenosť programovania, bol navrhnutý proces strategického plánovania, ktorý poskytne viacročné strategické zameranie založené na prístupe spoločného navrhovania s členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Tento inkluzívny proces bude mať pozitívny vplyv aj na synergie s ostatnými programami a politikami EÚ a na prebiehajúci dialóg s občianskou spoločnosťou.

Druhý pilier (globálne výzvy a priemyselná konkurencieschopnosť) bude zahŕňať zavedenie obmedzeného počtu tzv. misií, ktoré budú navrhnuté spoločne s koncovými používateľmi a budú založené na medzisektorovom, medzidisciplinárnom modeli a jasných cieľoch už od začiatku. Prístup založený na misiách inšpirovaný správou Missions: Mission-oriented research & innovation in the European Union (Misie: Cieľovo orientovaný výskum a inovácie v Európskej únii) 15 , zdôrazňuje aspekt smerovania politiky v oblasti výskumu a inovácie.

V rámci tretieho piliera (otvorené inovácie) sa použijú dva doplňujúce sa nástroje na sprostredkovanie podpory Európskej rady pre inováciu (EIC) pre prelomové inovácie a inovácie vytvárajúce trh počas celého trvania, od výskumu a inovácie cez uvádzanie inovácie na trh až po rozširovanie spoločností:

·nástroj Prieskumník pre pokročilý výskum podporí výskum vedúci k transformačnej zmene a možným inováciám vytvárajúcim trh, a

·nástroj Akcelerátor poskytne zmiešané financovanie na mieru na podporu inovácie vytvárajúcej trh a rozvoj inovačných spoločností.

Európsky semester

Komisia vydala v rámci cyklu hospodárskej politiky európskeho semestra správy o každom členskom štáte 16 . Celkovo trinásť členských štátov dostalo odporúčania pre svoju krajinu, v ktorých sa poukázalo na problémy týkajúce sa kvality a efektívnosti vnútroštátnych systémov výskumu a inovácie s dôrazom na:

·dosiahnutie vyššej vedeckej kvality, silnejšej vedeckej základne a väčšieho vplyvu prostredníctvom verejných investícií do výskumu a inovácie,

·zlepšenie prepojenia medzi vedou a podnikaním a

·odstránenie prekážok, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú obchodné prostredie a investície do inovácie.

Otvorené inovácie

V prvej fáze pilotného projektu Európskej rady pre inováciu (pozri oddiel 4.2) dostal podporu značný počet inovátorov, keď bolo do konca roku podporených 1 276 projektov s celkovou sumou 731,15 milióna EUR 17 .

Komisia podnikla kroky na zabezpečenie toho, aby mali európske inovačné podniky lepší prístup k financiám, ktoré sú hnacou silou produktivity 18 . Spustila VentureEU 19 , čo je celoeurópsky fond rizikového kapitálu v rámci programu financovania, ktorého cieľom je zdvojnásobiť objem rizikového kapitálu dostupného v Európe.

Vo vydaní správy o výkonnosti v oblasti vedy, výskumu a inovácie v EÚ 20 z roku 2018 bolo zdôraznené, že hospodársky blahobyt a sociálny model EÚ závisia od jej schopnosti vytvárať a šíriť inováciu. EÚ musí zaviesť nové inovácie a technológie, aby prekonala vážny problém s produktivitou a udržala si hospodársky rast.

Otvorená veda

Komisia zaviedla opatrenia týkajúce sa riadenia európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC), ktorého cieľom je využiť potenciál výskumu a inovácie EÚ prepájaním „ľudí, údajov, služieb a odbornej prípravy, publikácií […] medzi hranicami a vedeckými odbormi“ 21 . Zvolala prvé zasadnutie rady EOSC zloženej zo zástupcov členských štátov a pridružených krajín.

Komisia so zreteľom na technologický a inštitucionálny vývoj aktualizovala svoje odporúčanie o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní 22 .

V záujme urýchlenia prechodu k otvorenému prístupu pracovala s vnútroštátnymi financujúcimi agentúrami, aby podporila vykonávanie Plánu S 23 .

Otvorenosť svetu

Medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a inovácie posilnila vplyv EÚ na medzinárodnej scéne, keď sa čoraz viac pozornosti venuje vedeckej diplomacii.

Z programu Horizont 2020 sa naďalej podporovala operačná a vedecká práca prostredníctvom Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) a Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC). Osobitné výzvy programu Horizont 2020 na predkladanie návrhov podporujú tvorbu ďalších vedeckých znalostí 24 , ako aj fungovanie týchto orgánov, čím sa podporuje viacstrannosť.

Komisia spoločne s Nemeckom a Fínskom spoluorganizovala druhé ministerské zasadnutie o vede v oblasti Arktídy 25 , ktoré vyvrcholilo prijatím spoločného vyhlásenia EÚ, 23 krajín a šiestich organizácií pôvodného obyvateľstva 26 .

Komisia v súlade s dlhodobým záväzkom EÚ týkajúcim sa spolupráce v oblasti výskumu a inovácii v Atlantickom oceáne podpísala dohody o spolupráci s Argentínou a Kapverdmi s cieľom posilniť a zlepšiť spoluprácu v oblasti výskumu a inovácie, pokiaľ ide o „modrý rast“, a riešiť problémy spojené s Atlantickým oceánom vrátane pozorovania oceánu, bezpečnosti potravín, polárneho výskumu a premenlivosti klímy.

Ďalšie politické opatrenia

Komisia zverejnila dve významné oznámenia o globálnych výzvach spojených s výskumom a inováciou:

·Udržateľné biohospodárstvo pre Európu: ako lepšie prepojiť hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie 27 , ktorým sa aktualizovala stratégia EÚ pre biohospodárstvo. Výskum a inovácia budú naďalej zohrávať kľúčovú úlohu v troch súborov opatrení, ktoré sa majú začať od roku 2019:

oposilnenie a rozšírenie využívajúcich biologické materiály,

ozavádzanie miestnych biohospodárstiev v celej Európe a

opochopenie ekologických limitov biohospodárstva a

·Čistá planéta pre všetkých: Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo 28 , v ktorom sa uvádza, ako EÚ začala vykonávať transformáciu potrebnú na dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva, a sedem konkrétnych úspešných ciest. Vyzdvihuje sa v ňom tiež význam využívania finančných zdrojov a rozvoja výskumu a inovácie na podporenie rôznych činností potrebných na to, aby sa klimaticky neutrálne hospodárstvo stalo realitou.

Pokračovala práca na realizácii 20 politických opatrení stanovených v oznámení s názvom Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie 29 , ktoré prostredníctvom výskumu a inovácie prispievajú k dosiahnutiu cieľov energetickej únie.

Strategická skupina na vysokej úrovni pre priemyselné technológie zverejnila svoj politický prístup ku kľúčovým podporným technológiám 30 , pričom potvrdila šesť kľúčových podporných technológií identifikovaných v roku 2009 a navrhla začlenenie dvoch nových:

·umelá inteligencia a

·digitálna bezpečnosť a pripojiteľnosť.

Skupina hlavných vedeckých poradcov (nahradila skupinu na vysokej úrovni v rámci mechanizmu vedeckého poradenstva 31 ) predložila dôležité vedecké stanovisko s názvom Nové technológie zachytávania a využívania oxidu uhličitého 32 a vydala usmernenie o citlivých regulačných výzvach, ako je napríklad úprava génov 33 . Skupina priamo komunikovala aj so širokou verejnosťou.

Medzi ďalšie iniciatívy na vysokej úrovni, ktoré sa venovali významným prierezovým politickým prioritám, patrili Európska aliancia pre batérie 34 a oznámenia s názvami Na ceste k automatizovanej mobilite: stratégia EÚ pre mobilitu budúcnosti 35 Tvorba komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov 36 . Pre vykonávanie navrhnutých stratégií sú osobitne významné aspekty výskumu.

4.    Vykonávanie programu Horizont 2020

4.1.    Odozva na výzvy

Do konca roka 2018 37 bolo v rámci programu Horizont 2020 uzavretých spolu 679 lehôt na predkladanie návrhov, pričom predložených bolo 191 731 oprávnených návrhov, v ktorých sa žiadalo o finančný príspevok EÚ v celkovej výške 290,3 miliardy EUR. Z týchto návrhov bolo 23 250 vybraných na financovanie, takže celková miera úspešnosti oprávnených návrhov bola v prvých piatich rokoch 12,13 %. Do konca decembra sa podpísalo spolu 21 599 dohôd o grante, čo predstavuje rozpočtový príspevok vo výške 38,97 miliardy EUR.

Účastníci v členských štátoch EÚ dostali v období rokov 2014 – 2018 celkovo 91,5 % finančných prostriedkov a zvyšná časť sa poskytla účastníkom z pridružených krajín (7,2 %) a z krajín mimo EÚ (1,3 %). Zatiaľ čo podiel účasti pridružených krajín (7,2 %) je v súlade s prijatými finančnými prostriedkami, podiel účasti krajín mimo EÚ je výrazne vyšší (3,9 %), z čoho vyplýva záujem o medzinárodnú otvorenosť, ktorý nezávisí od financovania.

Organizácie vysokoškolského vzdelávania zostali na prvom mieste, pokiaľ ide o prijaté finančné prostriedky (39,8 %), a 25,9 % finančných prostriedkov EÚ z pilierov 2 a 3 sa poskytuje MSP.

4.2.    Kľúčové prvky programu Horizont 2020

Prvá fáza pilotného projektu Európskej rady pre inováciu (EIC)

Skupina inovátorov na vysokej úrovni, ktorá bola vymenovaná, aby pomáhala komisárovi Moedasovi zriadiť EIC, vydala správu s názvom Funding-Awareness-Scale-Talent (FAST) (Financovanie – Povedomie – Veľkosť – Talent) 38 , v ktorej zdôraznila cesty na zlepšenie podpory pre inováciu vytvárajúcu trh v EÚ. Na základe správy a skorších politických krokov kolégia komisárov 39 bol do pracovného programu na roky 2018 – 2020 zahrnutý pilotný projekt EIC.

V súlade s odporúčaniami skupiny inovátorov na vysokej úrovni 40 pilotný projekt všetko relevantné financovanie inovácií v rámci programu Horizont 2020 začleňuje do jednej schémy, ktorú tvorí nástroj pre MSP, urýchlenie procesu inovácie, FET Open a ceny programu Horizont.

Z tejto časti pracovného programu by sa malo podporiť až 1 000 projektov s celkovým rozpočtom 2,7 miliardy EUR. Jej vplyv sa bude hodnotiť na základe týchto ukazovateľov:

-vznik nových trhov,

-prilákanie súkromných investícií a

-rast podporovaných podnikov.

Európska rada z júna 2018 požiadala Komisiu, aby vypracovala druhú fázu iniciatívy 41 , ktorej cieľom by mal byť vývoj kombinovaných finančných riešení a experimentovanie s novými mechanizmami riadenia programov.

Medzinárodná spolupráca

Vedecká spolupráca je aj naďalej kľúčovým pilierom medzinárodných vzťahov EÚ. Komisia aktualizovala plány v oblasti výskumu a inovácií s kľúčovými partnermi na úrovni krajín, ako aj na regionálnej úrovni. V nich sa politický dialóg spája so spoluprácou na projektovej úrovni v rámci činností programu Horizont 2020 v oblasti pracovného programu.

Komisia aktualizovala najmä plány týkajúce sa vedy a technológie pre spoluprácu:

·na úrovni jednotlivých krajín (na dvojstrannej úrovni) 42 – s Austráliou, Brazíliou, Čínou, Indiou, Japonskom, Južnou Afrikou, Južnou Kóreou, Kanadou, Mexikom, Novým Zélandom, Ruskom a Spojeným štátmi a

·na regionálnej úrovni 43 – s Africkou úniou, juhovýchodnou Áziou, Východným partnerstvom, Spoločenstvom štátov Latinskej Ameriky a Karibiku, Stredomorím a Blízkym východom a západným Balkánom.

Na projektovej úrovni činnosti v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej stále predstavujú viac ako polovicu všetkej účasti tretín krajín na programe Horizont 2020.

Rozšírenie účasti

Komisia zverejnila rozsiahle posúdenie modelov účasti a výsledkov v oblasti výskumu a inovácie oprávnených krajín v dokumente Šírenie excelentnosti a rozšírenie účasti na programe Horizont 2020 44 . Všeobecne je rozšírenie účasti krajín v súlade s ich vnútroštátnymi investíciami do výskumu a inovácie.

Celkovo bolo podpísaných 44 grantov na realizáciu projektov šírenia excelentnosti vo výške 62,38 milióna EUR. Z nich 13 pomôže zriadiť miesta vedúcich výskumných pracovníkov v Česku, na Cypre, v Estónsku, Litve, Luxembursku, Portugalsku, na Slovensku a v Slovinsku.

roku 2018 bola zavedená nová pilotná akcia – rozširovanie štipendií – vytvorená podľa vzoru individuálnych štipendií akcií Marie Curie-Skłodowskej. Pre približne 120 výskumných pracovníkov akejkoľvek štátnej príslušnosti poskytnú ďalšie príležitosti zapojiť sa do štipendijného programu v krajine, ktorá sa zúčastňuje programu rozširovania účasti.

Nástroj politickej podpory poskytoval takisto podporu pre politické reformy v krajinách, ktoré sa zúčastňujú programu rozširovania účasti, napr. partnerské preskúmanie estónskeho systému výskumu a inovácie 45 so zreteľom na jeho plánovanú stratégiu pre výskum, inováciu a podnikanie na roky 2021 – 2027.

Projekt Forward (Vpred) bol spustený v rámci novej stratégie EÚ pre najvzdialenejšie regióny. Projekt, v rámci ktorého sa prepájajú inštitúcie a zainteresované strany z Azorských ostrovov, Kanárskych ostrovov, Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Réunionu, Madeiry, Martiniku, Mayotte a Svätého Martina, bude zahŕňať počiatočnú analýzu ekosystémov výskumu a inovácie a vypracovanie spoločnej stratégie a tematických akčných plánov.

Spoločenské a humanitné vedy

Celkovo 136 tém pilierov „Vedúce postavenie v priemysle“ a „Spoločenské výzvy“ vyslovene vyžadovalo príspevky spoločenských a humanitných vied.

V tretej monitorovacej správe o začlenení spoločenských a humanitných vied do programu Horizontu 2020 46 sa konštatuje, že 32 % projektov financovaných v rámci tém označených ako spoločenské a humanitné vedy koordinuje partner z oblasti spoločenských a humanitných vied. Hoci ekonomika a sociológia sú dobre zastúpené, stále je potrebné zlepšiť integráciu ostatných odborov spoločenských a humanitných vied, ako sú právo, história a antropológia.

Rod

Rôzne formy podpory prispeli k pozitívnym trendom v tejto oblasti 47 , napríklad:

·vnútroštátne siete kontaktných miest 48 zorganizovali osobitné podujatia odbornej prípravy o rodovej dimenzii a

·Komisia a Helsinská skupina vydali Guidance to facilitate the implementation of targets to promote gender equality in research and innovation (Usmernenie na uľahčenie vykonávania cieľov týkajúcich sa podporovania rodovej rovnosti v oblasti výskumu a inovácie) 49 , ktoré sa týkalo navrhovania rámcov vedúcich k zavedeniu rodových kvót pre osoby s rozhodovacou právomocou.

Činnosť v oblasti klímy a udržateľný rozvoj

V nariadení, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 50 , sa stanovuje predpokladaný podiel na rozpočte v prípade opatrení v oblasti klímy počas trvania programu na 35 % a pre opatrenia v oblasti udržateľného rozvoja na 60 %. Do roku 2018 a vrátane neho dosiahli výdavky najmenej 30 % v prípade opatrení v oblasti klímy 51 a 69 % v prípade udržateľného rozvoja. Vynakladá sa ďalšie úsilie, najmä prostredníctvom osobitných oblastí záujmu.

Súčinnosť s inými programami

Bola zverejnená správa o vzájomnom vzdelávaní o rozšírení účasti a zabezpečení súčinnosti medzi programami EÚ v oblasti výskumu a inovácie a politikou súdržnosti 52 , na ktorom sa zúčastnilo 12 členských štátov a jedna pridružená krajina. Zistilo sa, že hoci možno na projektovej úrovni existujú regulačné prekážky, efektívna súčinnosť závisí od schopnosti presadzovať politický dialóg na úrovni programu.

V osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 28/2018 53 sa uvádzajú prínosy podporovania ďalšej komunikácie o známke excelentnosti. Doteraz riadiace orgány európskych štrukturálnych a investičných fondov v 15 členských štátov navrhli 35 rôznych schém známky excelentnosti.

5.    Euratom

Nariadením Rady (Euratom) 2018/1563 54 sa zriadil rámec výskumného a vzdelávacieho programu Euratomu na obdobie 2019 – 2020.

Nepriame akcie

Do konca roka 2018 boli uzavreté tri výzvy, pričom predložených bolo 136 oprávnených návrhov, v ktorých sa žiadalo o finančný príspevok Euratomu v celkovej výške 500,8 milióna EUR. Z nich bolo 47 vybraných na financovanie s príspevkom Euratomu vo výške 196,9 milióna EUR, takže celková miera úspešnosti oprávnených úplných návrhov od roku 2014 dosiahla 34,56 %.

Priame akcie realizované Spoločným výskumným centrom (JRC)

Priame akcie programu realizované centrom JRC sa týkali výskumu a odbornej prípravy v týchto oblastiach:

   jadrová bezpečnosť vrátane bezpečnosti reaktoru, paliva a palivového cyklu, nakladania s jadrovým odpadom, environmentálneho monitorovania a pripravenosti na núdzové situácie a reakcie na ne,

   jadrové bezpečnostné záruky, nešírenie jadrových zbraní a fyzickú ochranu vrátane boja proti nedovolenému obchodovaniu a jadrovej súdnej analýzy,

   základné vedecké vedomosti, normy a referenčné materiály potrebné pre jadrovú bezpečnosť, fyzickú ochranu a záruky vrátane výskumu iného než energetického využitia jadrovej vedy, ako sú lekárske a vesmírne aplikácie.

Uskutočnený výskum a získané skúsenosti, najmä v oblasti jadrovej bezpečnosti a nešírenia jadrových zbraní, napomáhajú rozvoju kapacít potrebných na riadenie znalostí a poskytovanie vzdelávania a pokročilej odbornej prípravy v oblasti jadrovej energie. To umožňuje JRC uspokojiť dopyt po vedeckej a technickej podpore pre politiky súvisiace s EÚ.

Výskumný a vzdelávací program

Výsledkom podpory z výskumného a vzdelávacieho programu bolo zverejnenie viac ako 800 článkov v renomovaných recenzovaných odborných časopisoch a vyše 800 absolventov doktorandského štúdia (PhD.) v oblasti jadrovej syntézy a technológie. Vyše 900 výskumných pracovníkov získalo prístup k výskumným infraštruktúram.

6.    Nejadrové priame akcie centra JRC

Minulý rok bol pre činnosti JRC v oblasti riadenia poznatkov prelomový. Svoju činnosť začali štyri vedomostné centrá, takže ich celkový počet je teraz šesť:

·v reakcii na obavy spotrebiteľov poskytuje Vedomostné centrum pre potravinové podvody a kvalitu potravín 55 prístup k aktuálnym vedeckým vedomostiam o potravinových podvodoch a otázkach kvality potravín,

·Vedomostné centrum pre globálnu potravinovú a výživovú bezpečnosť 56 chce sprístupnením najnovších inovačných riešení a výskumných poznatkov zlepšiť opatrenia na zníženie potravinovej neistoty a podvýživy v krajinách trpiacich nedostatkom potravín,

·Kompetenčné centrum pre transfer technológií 57 je primárna platforma pre politickú podporu a budovanie kapacít v oblasti prenosu technológií na úrovni EÚ a na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a

·Kompetenčné prognostické centrum 58 poskytuje priamy strategický prínos na budúcnosť orientovaný prínos pre tvorbu politiky EÚ.

Ďalšie relevantné hlavné úspechy:

-emisie vozidiel – JRC sa pripravilo na prevzatie úlohy kontrolovať (v mene Komisie) dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa emisií vozidiel pri skutočnej jazde a

-ciele udržateľného rozvoja – JRC prispelo k diskusnému dokumentu Komisie Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 59 , najmä prostredníctvom kvalitatívnej prognostickej analýzy.

7.    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

V priebehu roka 2018 EIT ďalej poskytoval finančnú podporu šiestim existujúcim znalostným a inovačným spoločenstvám (ZIS) 60 . Okrem toho financoval činnosti zamerané na podporenie spolupráce ZIS (činnosti naprieč znalostnými a inovačnými spoločenstvami) v kľúčových aspektoch ich pôsobenia s cieľom zvýšiť ich vplyv napr. na ľudský kapitál a rozvoj zručností, komunikáciu a osvetu. Celkový finančný príspevok EIT na vykonávanie obchodných plánov ZIS na rok 2018 predstavoval 400 miliónov EUR.

Časopis Forbes na začiatku roka oznámil svoj zoznam 30 ľudí pod 30 rokov za rok 2018, ktorý obsahoval deväť podnikateľov podporovaných spoločenstvom EIT 61 .

Inštitút EIT spustil v roku 2018 dve výzvy na predkladanie návrhov na vytvorenie dvoch nových znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS), čím sa celkový počet inovačných spoločenstiev zvýši na osem:

·mestská mobilita – EIT Urban Mobility sa s konzorciom 48 členov zameriava na urýchľovanie riešení, ktoré zlepšujú spoločné využívanie mestských priestorov, a pritom zaisťujú udržateľnú a dostupnú multimodálnu mobilitu, a

·výroba – poslaním spoločenstva EIT Manufacturing s konzorciom 50 partnerov je spojiť európske výrobné subjekty do inovačných ekosystémov s cieľom podporiť udržateľnú a konkurenčnú výrobu.

8.    Šírenie, využívanie výsledkov a komunikácia

Komisia otvorila nový portál pre možnosti financovania spoločností a verejných súťaží 62 . Teraz to je jednotný vstupný bod pre vyhľadávanie a riadenie grantov EÚ a zmlúv o verejnom obstarávaní; od začiatku ďalšieho viacročného obdobia v roku 2021 bude zahŕňať všetky centrálne riadené programy.

Prehľad programu Horizont 2020 63 fungoval úspešne a poskytoval nové výkonné analytické funkcie, ktoré budú slúžiť na informovanie o podávaní správ o programe, posúdení vplyvu a spätnej väzbe pre tvorbu politiky.

Webové sídlo CORDIS 64 bolo prepracované tak, aby sa zlepšili skúsenosti používateľov a posilnila jeho úloha ako primárnej verejnej služby Európskej komisie na šírenie informácií o výsledkoch všetkých výskumných projektov financovaných EÚ prostredníctvom svojho transparentného a otvoreného úložiska údajov o projektoch EÚ od 1. RP po Horizont 2020, a viacjazyčných článkov a publikácií, ktoré pomáhajú podporovať využívanie a inováciu.

V nadväznosti na úspech schém otvoreného prístupu a otvorených údajov prispela Komisia k záverečnej správe svojej skupiny odborníkov o vyhľadateľných, prístupných, interoperabilných a opakovane použiteľných (FAIR) údajov s názvom Turning FAIR into reality 65 , v ktorej sa stanovuje aj akčný plán na využívanie potenciálu výskumu a inovácie založených na údajoch.

Od januára 2019 zaisťuje doložka o otvorenom prístupe vo vzorovej dohode o grante programu Horizont 2020 plný prístup 54 635 vedeckých publikácií, ktoré vznikli prostredníctvom prebiehajúcich projektov Horizont 2020.

9.    Výhľad do budúcnosti

V roku 2019 budú pokračovať medziinštitucionálne rokovania o programe Horizont Európa. Ak sa dosiahne politická dohoda s Európskym parlamentom a Radou o zásadných prvkoch legislatívneho balíka, bude možné začať načas spoločne koncipovať programové činnosti a vykonávať ich. Zabezpečí sa tým kontinuita podpory EÚ a efektívne smerovanie na základe neprerušeného dialógu so všetkými zainteresovanými stranami.

Značné úsilie bude venované formulácii celkovej politiky EÚ pre väčšiu a lepšiu podporu výskumu a inovácie v Európe, ktorá bude pomáhať udržateľnému rozvoju a dosiahne strategické ciele EÚ, najmä navrhnutím celkovej stratégie a rámca na investovanie zdrojov EÚ, stimuláciou reforiem a zlepšením podmienok regulačného rámca.

(1)

     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0306.

(2)

     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0770.

(3)

     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rec-17-015-srip-report2018_mep-web-20180228.pdf.

(4)

     https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cce3490f-ee4d-11e8-b690-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF.

(5)

     https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/swd(2017)220-in-depth-interim_evaluation-h2020.pdf.

(6)

     https://eur-lex.europa.eu/content/news/general-data-protection-regulation-GDPR-applies-from-25-May-2018.html.

(7)

     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence.

(8)

     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eurohpc-joint-undertaking.

(9)

     https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_High_Res.pdf.

(10)

     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773.

(11)

     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773.

(12)

     https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf.

(13)

     https://www.consilium.europa.eu/media/37219/st14406-en18.pdf.

(14)

     http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0509+0+DOC+XML+V0//EN&language=SK.

(15)

     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/mazzucato_report_2018.pdf.

(16)

     https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_en.

(17)

     https://ec.europa.eu/info/news/eic-pilot-eu1734-million-top-class-innovators-bring-their-innovations-faster-market-2018-dec-20_en.

(18)

     https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/0635b07f-07bb-11e7-8a35-01aa75ed71a1

(19)

     http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2763_sk.htm.

(20)

     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rec-17-015-srip-report2018_mep-web-20180228.pdf.

(21)

     https://publications.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/5253a1af-ee10-11e8-b690-01aa75ed71a1.

(22)

     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0790&from=SK.

(23)

     https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/announcements/plan-s-and-coalition-s-accelerating-transition-full-and-immediate-open-access-scientific_en.

(24)

     https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-01-2018.

(25)

     https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=187D5765-E38F-9AFC-958DA987ECDD0613.

(26)

     https://www.arcticscienceministerial.org/files/ASM2_Joint_Statement.pdf.

(27)

     https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_strategy_2018.pdf.

(28)

     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773.

(29)

     https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3473410d-b7de-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF.

(30)

      https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/28e1c485-476a-11e8-be1d-01aa75ed71a1.

(31)

     https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/c_2018_1919_ec_decision_consolidated.pdf.

(32)

     https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ccu_report.pdf.

(33)

     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018_11_gcsa_statement_gene_editing_1.pdf

(34)

     https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en.

(35)

     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC028.

(36)

36    http s://ec.europa.eu/commission/news/endocrine-disruptors-strategy-and-european-citizens-initiative-2018-nov- 07_ en.

(37)

     Stav k 11. februáru 2019 (údaje získané z prehľadu programu Horizont 2020).

(38)

     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eic_hlg_bz_web.pdf.

(39)

     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM:2016:733:FIN.

(40)

     http://ec.europa.eu/research/eic/pdf/eic_recommendations_set-1_2017.pdf.

(41)

     https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/.

(42)

     http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=countries.

(43)

     http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=regions.

(44)

     https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/widening-participation-horizon-2020-report-analysis-fp-participation-patterns-and-ri.

(45)

     https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/peer-review-estonian-research-and-innovation-system-factsheet.

(46)

     https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4365f75a-5efe-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en.

(47)

     https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/interim_evaluation_gender_long_final.pdf.

(48)

     http://www.ncpacademy.eu/wp-content/uploads/2018/09/20180222_Gender-Equality-in-H2020.pdf.

(49)

     http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/KI-07-17-199-EN-N.pdf.

(50)

     Pozri najmä odôvodnenie 10;    
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_sk.pdf.

(51)

     Nezahŕňa to výdavky mimo špecifických cieľov, ako sú administratívne výdavky.

(52)

     https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policy-support-facility/mle-national-practices-widening-participation-and-strengthening-synergies.

(53)

     https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=47542.

(54)

S

(55)

     https://ec.europa.eu/knowledge4policy/food-fraud_en.

(56)

     https://ec.europa.eu/knowledge4policy/global-food-nutrition-security_en.

(57)

     https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/technology-transfer-competence-centre.

(58)

     https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/jrc-alumni-network/article/ec-competence-centre-foresight.

(59)

     https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_sk.

(60)

     EIT InnoEnergy, EIT Climate-ZIS, EIT Digital, EIT RawMaterials, EIT Health, EIT Food.

(61)

     https://www.forbes.com/consent/?toURL=https://www.forbes.com/30-under-30/2018/.

(62)

     https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

(63)

     https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard.

(64)

     https://cordis.europa.eu.

(65)

     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/turning_fair_into_reality_1.pdf.

Top