EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0238

Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtový riadok 04 03 01 03 – Sociálne zabezpečenie)

COM/2019/238 final

V Bruseli27. 5. 2019

COM(2019) 238 final

2019/0113(NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie
v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

(rozpočtový riadok 04 03 01 03 – Sociálne zabezpečenie)

(Text s významom pre EHP)


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

S cieľom zabezpečiť potrebnú právnu istotu a homogénnosť vnútorného trhu má Spoločný výbor EHP začleniť všetky príslušné právne predpisy EÚ čo najskôr po ich prijatí do Dohody o EHP a takisto umožniť účasť štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, na akciách alebo programoch EÚ, ktoré súvisia s EHP.

Cieľom návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP (pripojeného k navrhovanému rozhodnutiu Rady) je zmeniť Protokol 31 k Dohode o EHP o „spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd“. Je to potrebné na to, aby sa štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, mohli zúčastňovať na programoch a činnostiach Únie financovaných z rozpočtových riadkov všeobecného rozpočtu Európskej únie. V tomto prípade je účelom predmetného pozmeňujúceho návrhu umožniť štátom EZVO, ktoré sú členmi EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko), aby sa zúčastňovali na akciách Únie súvisiacich s voľným pohybom pracovníkov, koordináciou systémov sociálneho zabezpečenia a opatreniami vzťahujúcimi sa na migrantov vrátane migrantov z tretích krajín, ktoré sa týkajú rozpočtového riadku 04 03 01 03 všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Pripojený návrh rozhodnutia Spoločného výboru je plne v súlade s cieľom Dohody o EHP podporovať trvalé a vyvážené upevňovanie obchodných a hospodárskych vzťahov medzi zmluvnými stranami za rovnakých podmienok hospodárskej súťaže a dodržiavanie rovnakých pravidiel s cieľom vytvoriť homogénny Európsky hospodársky priestor.

Súlad s ostatnými politikami Únie

Rozhodnutie Spoločného výboru je zároveň v súlade s ostatnými politikami Únie, najmä prostredníctvom cieľa chrániť homogénnosť vnútorného trhu EÚ.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Návrh vychádza z článkov 46 a 48 ZFEÚ v spojení s jej článkom 218 ods. 9. Podľa článku 1 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2894/94 1 o opatreniach na vykonávanie Dohody o EHP Rada na základe návrhu Komisie stanoví pozíciu, ktorá sa má v mene Únie prijať k takýmto rozhodnutiam.

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Návrh je v súlade so zásadou subsidiarity z tohto dôvodu:

Cieľ tohto návrhu, ktorým je zabezpečenie homogénnosti vnútorného trhu, nemôžu uspokojivo dosiahnuť jednotlivé členské štáty, a preto ho z dôvodu jeho účinkov možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.

Proporcionalita

V súlade so zásadou proporcionality tento návrh neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie daného cieľa.

Výber nástroja

V súlade s článkom 98 Dohody o EHP je vybraným nástrojom rozhodnutie Spoločného výboru EHP. Spoločný výbor EHP zabezpečuje účinné vykonávanie a fungovanie Dohody o EHP. Na tento účel prijíma rozhodnutia v prípadoch stanovených v Dohode o EHP.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX-POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Neuplatňuje sa.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, finančne prispejú do rozpočtového riadku 04 03 01 03 „Voľný pohyb pracovníkov, koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia, ako aj opatrení vzťahujúcich sa na migrantov vrátane migrantov z tretích krajín“. Presná suma bude stanovená v súlade s ustanoveniami Dohody o EHP po prijatí tohto návrhu rozhodnutia Rady.

5.ĎALŠIE PRVKY

V súlade s rozpočtovou politikou EÚ môže k účasti na činnosti EÚ dôjsť až po uhradení zodpovedajúceho finančného príspevku. Podľa Protokolu 32 k Dohode o EHP je však ročný finančný príspevok štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, splatný každoročne do 31. augusta, a to v nadväznosti na výzvu zo strany EÚ na poskytnutie príspevkov, ktorú Európska komisia vypracuje a do 15. augusta predloží štátom EZVO, ktoré sú členmi EHP.

V záujme preklenutia obdobia od januára do augusta bude preto návrh rozhodnutia Spoločného výboru účinný spätne od januára. Takto sa počas celého kalendárneho roka zabezpečí kontinuita spolupráce, ako je stanovené v Dohode o EHP.

Spätná účinnosť sa netýka práv a povinností dotknutých osôb a je v súlade so zásadou oprávneného očakávania.

2019/0113 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie
v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd


(rozpočtový riadok 04 03 01 03 – Sociálne zabezpečenie)

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 46 a 48 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore 2 , a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)Dohoda o Európskom hospodárskom priestore 3 (ďalej len „Dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára 1994.

(2)Podľa článku 98 Dohody o EHP sa na základe rozhodnutia Spoločného výboru EHP môže meniť, okrem iného, Protokol 31 k Dohode o EHP.

(3)Protokol 31 k Dohode o EHP obsahuje osobitné ustanovenia o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd.

(4)Je vhodné pokračovať v spolupráci zmluvných strán Dohody o EHP, pokiaľ ide o činnosti Únie financované zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, ktoré sa týkajú voľného pohybu pracovníkov, koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, ako aj opatrení vzťahujúcich sa na migrantov vrátane migrantov z tretích krajín.

(5)Protokol 31 k Dohode o EHP by sa preto mal zmeniť, aby sa v tejto rozšírenej spolupráci mohlo pokračovať aj po 31. decembri 2018.

(6)Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by preto mala vychádzať z pripojeného návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Únie v Spoločnom výbore EHP k navrhovanej zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

(1)    Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6 – 8.
(2)    Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.
(3)    Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.
Top

V Bruseli27. 5. 2019

COM(2019) 238 final

PRÍLOHA

k

návrhu rozhodnutia Rady

o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie
v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

(rozpočtový riadok 04 03 01 03 – Sociálne zabezpečenie)


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP
č. [...]

z ...,

ktorým sa mení Protokol 31 k Dohode o EHP
o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)Je vhodné pokračovať v spolupráci zmluvných strán Dohody o EHP, pokiaľ ide o činnosti Únie financované zo všeobecného rozpočtu Únie, ktoré sa týkajú voľného pohybu pracovníkov, koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, ako aj opatrení vzťahujúcich sa na migrantov vrátane migrantov z tretích krajín.

(2)Protokol 31 k Dohode o EHP by sa preto mal zmeniť s cieľom umožniť túto rozšírenú spoluprácu od 1. januára 2019,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 5 ods. 5 a 13 Protokolu 31 k Dohode o EHP sa slová „a 2018“ nahrádzajú slovami „, 2018 a 2019“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po doručení posledného oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP 1*.

2Uplatňuje sa od 1. januára 2019.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli

   Za Spoločný výbor EHP

   predseda

   tajomníci

   Spoločného výboru EHP    

(1)

*    [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]

Top