Help Print this page 

Document 52016PC0597

Title and reference
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

COM/2016/0597 final - 2016/0276 (COD)
  • No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2017
Multilingual display
Text

V Bruseli14. 9. 2016

COM(2016) 597 final

2016/0276(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

{SWD(2016) 297 final}
{SWD(2016) 298 final}


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

Od prezentácie Investičného plánu pre Európu v novembri 2014 sa podmienky na absorpciu investícií zlepšili a obnovuje sa dôvera v európske hospodárstvo a rast. Únia sa aktuálne nachádza v štvrtom roku mierneho oživenia, pričom HDP vzrástol v roku 2015 o 2 %. Komplexné úsilie, ktoré sa vynaložilo na základe investičného plánu, už teraz prináša konkrétne výsledky, a to aj napriek tomu, že makroekonomické účinky rozsiahlejších investičných projektov sa nemôžu prejaviť okamžite. Hoci investície stále zostávajú pod historickou úrovňou, očakáva sa, že v priebehu rokov 2016 a 2017 sa budú postupne zotavovať.

1 Komisia vydala 1. júna 2016 oznámenie nazvané „Európa znovu investuje. Zhodnotenie Investičného plánu pre Európu a ďalšie kroky“, v ktorom boli opísané doposiaľ dosiahnuté úspechy investičného plánu a predpokladané ďalšie kroky vrátane predĺženia trvania Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) nad rámec jeho počiatočného trojročného obdobia, rozšírenia okna pre MSP v existujúcom rámci a posilnenia EIAH. Európska rada dospela 28. júna 2016 k záveru, že „Investičný plán pre Európu, najmä Európsky fond pre strategické investície (EFSI), už priniesol konkrétne výsledky a je jedným z dôležitých opatrení ktorých cieľom je pomáhať mobilizovať súkromné investície a zároveň inteligentne využívať obmedzené rozpočtové zdroje. Komisia má v úmysle čoskoro predložiť návrhy týkajúce sa budúcnosti EFSI, ktoré by Európsky parlament a Rada mali bezodkladne preskúmať“.

EFSI bol zriadený na počiatočné obdobie troch rokov a s cieľom zmobilizovať investície v hodnote aspoň 315 miliárd EUR. Vzhľadom na jeho úspech je Komisia odhodlaná EFSI zdvojnásobiť – a to tak jeho trvanie, ako aj jeho finančnú kapacitu. Právne predĺženie trvania, ktoré bolo dnes predložené, sa zhoduje s obdobím súčasného viacročného finančného rámca a mali by s ním byť do roku 2020 spojené investície v celkovej hodnote minimálne pol bilióna EUR. Návrh je v súlade s revíziou nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktorý Komisia paralelne s tým predkladá s cieľom zriadiť silný rámec na riadenie finančných záväzkov Únie. S cieľom zvýšiť účinnosť EFSI ešte viac a dosiahnuť cieľ, ktorým je zdvojnásobenie cieľovej investičnej hodnoty, Komisia vyzýva členské štáty, aby aj oni prednostne k iniciatíve prispeli. V tomto kontexte dnes Komisia prijala návrh na uľahčenie príspevkov na úrovni kapacity EFSI v oblasti preberania rizík tak, že ustanovila pre členské štáty možnosť presúvať im pridelené zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rámci zdieľaného vykonávania, aby sa ďalej zvýšila účinnosť EFSI.

Na obdobie po roku 2020 má Komisia v úmysle predložiť potrebné návrhy na zabezpečenie toho, aby strategické investície pokračovali na udržateľnej úrovni.

Od svojho spustenia pred rokom je EFSI, na ktorého vytvorení a sponzorovaní sa spolupodieľal strategický partner Komisie pre investície skupina Európskej investičnej banky (EIB), na správnej ceste dosiahnuť do polovice roka 2018 svoj cieľ, ktorým je mobilizácia dodatočných investícií do reálnej ekonomiky vo výške najmenej 315 miliárd EUR, pričom snahou fondu je maximalizovať príspevky zo súkromného sektora. Absorpcia týchto prostriedkov bola na trhu obzvlášť rýchla v rámci okna venovaného malým a stredným podnikom (MSP), v ktorom výsledky EFSI prekonávajú očakávania. V snahe zabezpečiť, aby na nepretržité poskytovanie financovania pre MSP s podporou EFSI boli k dispozícii dostatočné finančné prostriedky, bolo v júli 2016 okno pre MSP navýšené v rámci existujúcich parametrov nariadenia (EÚ) 2015/1017 o 500 miliónov EUR. Očakáva sa, že cez projekty, ktorých krytie v rámci EFSI schválila skupina EIB do júla 2016, sa zmobilizujú celkové investície v hodnote 115,7 miliardy EUR v 26 členských štátoch a na podporu približne 200 000 malých a stredných podnikov, čím sa prispeje k budúcemu vytváraniu pracovných miest v Európe, okrem iného v oblastiach zamestnanosti mladých ľudí, rastu a konkurencieschopnosti. Priaznivý začiatok zaznamenali aj Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) a Európsky portál investičných projektov (EIPP). EIAH sa už zaoberal približne 230 žiadosťami z 27 členských štátov a EIPP od svojho spustenia 1. júna 2016 uverejnil už viac než 100 investičných projektov, čo umožnilo investorom získať okamžitý prístup k investičným príležitostiam v celej Európe.

V rámci svojich snáh o zlepšenie investičného prostredia v Európe Komisia predložila niekoľko iniciatív, ktorých cieľom je napomôcť investíciám a uľahčiť financovanie reálnej ekonomiky, ako napríklad zníženie kapitálových požiadaviek pre poisťovne a zaisťovne, pokiaľ ide o investície do infraštruktúry, a prijatie praktických usmernení o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci v kontexte verejného financovania infraštruktúry. Navyše stratégie ako energetická únia, únia kapitálových trhov, jednotný trh a digitálny jednotný trh, ako aj balík predpisov o obehovom hospodárstve zahŕňajú osobitné opatrenia, ktorými sa – za predpokladu, že budú v plnej miere vykonané – odstránia konkrétne prekážky a ďalej zlepší prostredie pre investície. Napríklad nadchádzajúcimi návrhmi týkajúcimi sa vnútorného trhu s elektrinou, energie z obnoviteľných zdrojov a riadenia energetickej únie sa vytvorí dlhodobejšia regulačná jasnosť a stabilita, čo umožní prilákať investície do odvetvia energetiky. V tomto kontexte Komisia poznamenáva, že EIB sa stala globálnym lídrom v oblasti emitovania zelených dlhopisov, ktorých cieľom je pomôcť financovať udržateľné projekty. Únia kapitálových trhov pomôže odstrániť finančné prekážky brániace investíciám, stratégia jednotného trhu prispeje k zefektívneniu trhov s verejným obstarávaním a stratégiou jednotného digitálneho trhu sa posilní regulačná istota v digitálnom sektore.

Financovaním v rámci EFSI sa nenahrádza nutnosť realizovať v členských štátoch nevyhnutné reformy, ktorých cieľom je odstrániť prekážky brániace investíciám identifikované v rámci európskeho semestra, napr. v oblastiach platobnej neschopnosti, verejného obstarávania, justičných systémov a efektívnosti verejnej správy či odvetvových právnych predpisov. Komisia už vydala niekoľko odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré pojednávajú o reformách v oblasti investícií. Tieto reformy sú nevyhnutnou podmienkou na udržanie a zvýšenie úrovne investícií v členských štátoch.

Pozitívny vývoj, ktorý je dôsledkom investičného plánu, by sa mal zachovať a musí sa pokračovať i v úsilí o navrátenie investícií späť na dlhodobo udržateľný trend. Mechanizmy investičného plánu fungujú, a ako také by sa mali posilniť, aby aj naďalej dochádzalo k mobilizácii súkromných investícií v tých odvetviach, ktoré sú významné pre budúcnosť Európy a v ktorých pretrvávajú zlyhania trhu, resp. suboptimálne investičné situácie. Cieľom EFSI je aj naďalej podpora investícií, ktoré by bez podpory EFSI nedokázali EIB, EIF alebo existujúce finančné nástroje Únie v rovnakom období alebo v rovnakej miere sami zrealizovať.

V súlade s počiatočným investičným obdobím by sa v čo najväčšej možnej miere mali prilákať súkromné investície, pričom hlavným príjemcom podpory ustanovenej na základe tohto návrhu budú MSP. Osobitná pozornosť sa bude venovať aj projektom, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov COP21. Predĺženie trvania EFSI umožní nie len predĺžiť trvanie úspešného programu, ale zároveň sa ním pre predkladateľov projektov vyšle dôležitá správa, ktorá ich podnieti k tomu, aby svoje projekty predkladali Európskej investičnej banke.

Kľúčovým prvkom návrhu je ďalšie posilnenie prvku doplnkovosti projektov, ktoré sú v rámci EFSI podporované. Ešte jasnejšie bolo stanovené, že projektmi v rámci EFSI sa musia riešiť suboptimálne investičné situácie a diery na trhu, čo tvorí súčasť kritérií oprávnenosti. Vzhľadom na svoj význam pre Európu boli ako projekty obsahujúce doplnkovosť osobitne identifikované cezhraničné infraštruktúrne projekty vrátane súvisiacich služieb.

Popri predĺžení trvania EFSI sa v návrhu počíta aj s niekoľkými technickými vylepšeniami EFSI a EIAH, ktoré vyplynuli z ponaučení v prvom roku realizácie EFSI.

Dôležitým cieľom návrhu je posilniť využívanie EFSI v menej rozvinutých a prechodných regiónoch. V tejto súvislosti je kľúčovým prvkom ľahšia kombinácia iných zdrojov financovania Únie, ako napríklad EŠIF, programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy, s podporou z EFSI, čo prispieva k mobilizácii ďalších investícií zo súkromného sektora. Komisia paralelne s tým dnes prijala návrh na zjednodušenie nariadenia o spoločných ustanoveniach tak, aby sa takéto kombinovanie uľahčilo. V tejto súvislosti by bolo vhodné umožniť, aby sa kontrolné mechanizmy a mechanizmy uistenia súvisiace s operáciami, ktoré získavajú podporu z EFSI, mohli používať na splnenie príslušných požiadaviek v rámci iných zdrojov financovania EÚ pre ten istý projekt, aby sa zracionalizovali a zefektívnili postupy.

Podpora pre menej rozvinuté a prechodné regióny v Európe sa rozširuje výslovným odkazom na akékoľvek odvetvie, ktoré by vo všeobecných cieľoch inak nefigurovalo. Okrem toho by za určitých podmienok bolo možné v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu podporovať z EFSI investície do diaľnic, k čomu by vo všeobecnosti nemalo dochádzať.

Komisia takisto navrhuje lepšie zamerať činnosť EFSI na politické priority EÚ, pokiaľ ide o zmenu klímy, a to napríklad tak, že sa stanoví minimálna cieľová úroveň pre projekty šetrné z hľadiska klímy a že sa podpora pre diaľnice obmedzí len na tie cestné komunikácie, ktoré zahŕňajú súkromné investície v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu, alebo na cezhraničné projekty v oblasti dopravy, ktoré zahŕňajú najmenej jednu krajinu čerpajúcu finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Komisia navyše uznáva dôležitosť toho, aby sa časť rozpočtu Únie, ako napríklad časť dostupná v rámci NPE, používala formou grantov na kombinované financovanie s EFSI. Kombinované používanie grantov a EFSI pomôže projektom, aby sa stali ekonomicky a finančne uskutočniteľné, čím sa zvýši pridaná hodnota výdavkov Únie tak, že sa od súkromných investorov prilákajú dodatočné zdroje. Vzhľadom na významný ekonomický multiplikačný účinok, ktorý majú na iné odvetvia investície do odvetvia obrany, pokiaľ ide o vytváranie odčlenených spoločností a transferu technológií, ako aj vzhľadom na vytváranie pracovných miest by navyše bolo vhodné zvážiť, či do EFSI nezahrnúť aj investičné projekty súvisiace s odvetvím obrany, a teda by bolo treba zvážiť úpravu kritérií oprávnenosti v rámci úverovej politiky EIB v snahe zohľadniť tento aspekt.

Pokiaľ ide o EIAH, v návrhu sa počíta s cielenejšími službami technickej podpory pri projektoch, ktoré zahŕňajú viaceré členské štáty, projektoch, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov COP21 a pri kombinácii iných zdrojov financovania Únie, ako napr. európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy, s podporou z EFSI. Táto podpora sa bude zameriavať na potreby, ktoré v rámci súčasných mechanizmov nie sú pokryté.

V návrhu sa okrem toho počíta s tým, že EIAH by mal aktívne prispievať k dosahovaniu cieľa odvetvovej a geografickej diverzifikácie EFSI, a to podporou EIB pri vypracúvaní projektov, ak je to potrebné.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Komisia 26. novembra 2014 predstavila Investičný plán pre Európu, čo je komplexná stratégia, ktorá má riešiť nedostatok investícií v Európe, ku ktorému došlo v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy. Návrh na rozšírenie a predĺženie trvania EFSI je plne v súlade s existujúcimi politickými ustanoveniami v tejto oblasti politiky, najmä s EŠIF a inými zdrojmi financovania Únie, ktoré sa zameriavajú na investície do infraštruktúry v členských štátoch. Kombinácia takýchto finančných prostriedkov s EFSI je možná a Komisia navrhuje legislatívne zmeny s cieľom ešte viac uľahčiť takéto kombinácie.

Súlad s ostatnými politikami Únie

Návrh je v súlade so zásadnými politickými prioritami EÚ, ako napr. s rámcom politík v oblasti klímy a energetiky na obdobia do roku 2020, 2030 a 2050 vrátane energetickej únie a záväzkov prijatých na parížskej konferencii o zmene klímy (COP21), ďalej s balíkom predpisov o obehovom hospodárstve, stratégiou Európa 2020, digitálnym jednotným trhom, úniou kapitálových trhov, stratégiou jednotného trhu, jednotným európskym dopravným priestorom, novým programom v oblasti zručností pre Európu a inými dlhodobými strategickými prioritami EÚ.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Právnym základom tohto návrhu sú články 172, 173, článok 175 tretí odsek a článok 182 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V tomto návrhu sa stanovuje legislatívny rámec potrebný na rozšírenie a predĺženie trvania EFSI až do konca súčasného viacročného finančného rámca, ako aj technické zmeny EIAH.

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Ciele navrhovaného opatrenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, a preto ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. Z dôvodu rôznorodosti fiškálnej kapacity členských štátov konať a z dôvodu rozsahu a účinkov navrhovaných opatrení možno sledované ciele lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. Konkrétnejšie možno povedať, že opatreniami na úrovni Únie sa umožní dosiahnuť úspory z rozsahu pri využívaní rozpočtových prostriedkov Únie v kombinácii s financovaním skupinou EIB, a to mobilizáciou súkromných investícií v celej Únii a optimálnym využitím európskych inštitúcií a ich odborných znalostí a schopností na daný účel. Multiplikačný účinok a reálny vplyv opatrení tak bude oveľa citeľnejší v porovnaní s tým, čo by sa dosiahlo investičnými opatreniami v jedinom členskom štáte alebo skupine členských štátov. Jednotný trh Únie spolu so skutočnosťou, že nebude dochádzať k prideľovaniu projektov podľa jednotlivých krajín či sektorov, zabezpečí v očiach investorov väčšiu atraktivitu a nižšie celkové riziká.

Proporcionalita

Návrh má za cieľ naďalej podporovať dlhodobé rastové vyhliadky Európy tak, že sa v kontexte obmedzených rozpočtových zdrojov zmobilizujú súkromné prostriedky pre strategické investície. Neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie sledovaných cieľov.

3.KONZULTÁCIE SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A HODNOTENIA

Po tom, ako predseda Juncker predstavil investičný plán 26. novembra 2014 Európskemu parlamentu, Európska rada plán v decembri 2014 schválila so všetkými jeho zložkami, pričom vyzvala na jeho urýchlenú realizáciu. Skupina EIB reagovala na túto výzvu Európskej rady s dostatočnou vážnosťou a od januára 2015 začala s súlade s plánom realizovať investičné činnosti. Európsky parlament a Rada následne s výnimočnou rýchlosťou prijali v júni 2015 potrebný legislatívny rámec [nariadenie (EÚ) 2015/1017]. Komisia vydala 1. júna 2016 oznámenie nazvané „Európa znovu investuje. Zhodnotenie Investičného plánu pre Európu a ďalšie kroky“, v ktorom boli opísané doposiaľ dosiahnuté úspechy investičného plánu a predpokladané ďalšie kroky vrátane predĺženia trvania EFSI nad rámec jeho počiatočného trojročného obdobia, rozšírenia okna pre MSP v existujúcom rámci a posilnenia EIAH. Európska rada 28. júna 2016 dospela k záveru, že „[…] EFSI už priniesol konkrétne výsledky […]“ a vyzvala Európsky parlament a Radu, aby „bezodkladne“ preskúmali návrhy Komisie týkajúce sa budúcnosti EFSI.

Pri vypracúvaní tohto návrhu sa Komisia opierala o pravidelné diskusie, ku ktorých dochádzalo s Európskou radou, Európskym parlamentom i s Radou ministrov. Návrh bola prediskutovaný aj so skupinou EIB, so zástupcami verejného a súkromného sektora a s predstaviteľmi mimovládnych organizácií. Stretnutie zainteresovaných strán sa uskutočnili 7. septembra 2016.

Zainteresované strany zdôraznili význam spoľahlivých kritérií kvality a väčšej transparentnosti pri výbere projektov, ktoré by mali byť podporené zárukou EÚ, najmä v súvislosti s ustanovením o doplnkovosti. Okrem toho bolo zdôraznené širšie geografické a odvetvové pokrytie EFSI, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať projektom, ktoré prispievajú k cieľom COP21, ako aj projektom, ktoré sa týkajú investícií do infraštruktúry vo viacerých členských štátoch. Zainteresované strany takisto požiadali o aktívnejšiu účasť EIAH v špecifických oblastiach, ako aj o všeobecnejšiu schopnosť prispievať v prípade potreby k samotnému vytváraniu projektov. V tomto návrhu je zohľadnená prijatá spätná väzba.

Komisia navyše zo svojho hodnotenia podľa článku 18 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/1017 o využívaní záruky EÚ a o fungovaní záručného fondu získala dôležité ďalšie poznatky, ktoré sa využijú na predĺženie trvania EFSI.

Popri uvedenom internom hodnotení sa momentálne realizuje nezávislé hodnotenie uplatňovania nariadenia (EÚ) 2015/1017, ktoré uskutočňujú externí odborníci. Jeho dokončenie sa očakáva v novembri, aby obsah tohto hodnotenia mohol slúžiť ako podklad pre legislatívne rozpravy.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Záruka EÚ ustanovená v rámci EFSI sa zvýši zo 16 miliárd EUR na 26 miliárd EUR. Z uvedených 26 mld. EUR maximálne 16 mld. EUR bude k dispozícii na výzvy na uplatnenie záruk pred 6. júlom 2018. V súlade s hodnotením podľa článku 18 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/1017, ktoré je sprievodným dokumentom k tomuto návrhu, sa do roku 2020 tvorba rezerv v rámci záručného fondu EÚ upraví na 35 % celkových záručných záväzkov EÚ. Zároveň by sa s cieľom poskytnúť záruku vo výške 26 mld. EUR počas celého investičného obdobia záručný fond mal zvýšiť o 1,1 mld. EUR, aby dosiahol celkovo 9,1 mld. EUR.

Platby do záručného fondu budú predstavovať 500 mil. EUR v roku 2016, 2,3 mld. EUR v roku 2017, 1,6 mld. EUR v roku 2018, 1,4 mld. EUR v roku 2019, 2,0 mld. EUR v roku 2020, 450 mil. EUR v roku 2021 a 400 mil. EUR v roku 2022. Viazané rozpočtové prostriedky budú predstavovať 1,35 mld. EUR v roku 2015, 2,104 mld. EUR v roku 2016, 2,641 mld. EUR v roku 2017, 2,010 mld. EUR v roku 2018, 167 mil. EUR v roku 2019 a 378 mil. EUR v roku 2020. Progresívnou tvorbou rezerv záručného fondu by sa počas prvých rokov nemali vytvárať riziká pre rozpočet EÚ, pretože k potenciálnym výzvam na uplatnenie záruky v súvislosti so vzniknutými stratami dôjde až neskôr. Posilnená bola možnosť navrhovať výnimočné opatrenia, ak budú potrebné.

Podobne ako pri súčasných aktivitách EIB, náklady na operácie EIB v rámci EFSI sú účtované príjemcom. Uvedené operácie a investície zdrojov zo záručného fondu EÚ by mali priniesť čisté kladné výnosy, ktoré sa v súčasnosti odhadujú na 450 mil. EUR a ktoré sa použijú na vybudovanie záručného fondu. Operačné rozpočtové prostriedky potrebné na tento návrh sa majú plne financovať vo viacročnom finančnom rámci 2014 – 2020. Suma 500 mil. EUR sa má prerozdeliť v rámci okruhu 1A z finančných nástrojov v rámci Nástroja na prepájanie Európy a 150 mil. EUR sa má financovať z nepridelenej rezervy.

Prerozdelenie z Nástroja na prepájanie Európy si vyžaduje zmenu článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1316/2013, ako je uvedená v článku 2 tohto návrhu.

Finančné krytie pre odvetvie dopravy a odvetvie energetiky ustanovené v tomto článku 5 by sa malo znížiť o 155 mil. EUR, resp. o 345 mil. EUR.

Z dôvodov právnej konzistentnosti táto zmena podľa článku 2 zahŕňa aj zvýšenie finančného krytia pre odvetvie telekomunikácií o 50 mil. EUR, ako je uvedené v návrhu Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetovej konektivity v miestnych spoločenstvách 2 .

5.ĎALŠIE PRVKY

Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnotenia a podávania správ

Požiadavky na monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ sú primerané stanovené v nariadení (EÚ) 2015/1017. Týmto návrhom sa upravuje hodnotenie a podávanie správ tak, aby bolo zohľadnené predĺženie trvania investičného obdobia.

Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Tento návrh na zmenu nariadenia (EÚ) 2015/1017 zahŕňa tieto hlavné prvky:

a) Financovanie

Predĺženie trvania EFSI až do konca súčasného viacročného finančného rámca, t. j. do 31. decembra 2020, v snahe dosiahnuť cieľovú hodnotu, ktorou sú súkromné a verejné investície v hodnote najmenej 500 mld. EUR, za celé investičné obdobie.

Zvýšenie záruky EÚ na 26 mld. EUR, z čoho maximálne 16 mld. EUR je k dispozícii na výzvy na uplatnenie záruk pred 6. júlom 2018.

Úprava cieľovej hodnoty záručného fondu EÚ na 35 % celkových záručných záväzkov EÚ.

Zvýšenie príspevku EIB z 5 mld. EUR na 7,5 mld. EUR počas celého investičného obdobia. Toto zvýšenie, ako aj rozdelenie príspevky EIB medzi okno pre infraštruktúru a inovácie a okno pre MSP podliehajú schváleniu zo strany príslušných rozhodovacích orgánov EIB.

Ďalší príspevok zo všeobecného rozpočtu Únie do záručného fondu EÚ na investície, ku ktorým bude dochádzať počas celého investičného obdobia, a to presunom 500 mil. EUR z dostupných prostriedkov v rámci finančných nástrojov Nástroja na prepájanie Európy a 150 mil. EUR z nepridelenej rezervy.

Odhadovaný čistý kladný výnos vo výške 450 mil. EUR z nákladov účtovaných príjemcom a z investovania zdrojov záručného fondu sa použije na vybudovanie záručného fondu.

b) Riadenie a výber projektov

Posilnená doplnkovosť s operáciami v rámci EFSI, ktorá bude musieť riešiť jasne identifikované zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie v rámci kritérií oprávnenosti. Návrh obsahuje aj podrobnejšiu definíciu doplnkovosti a predpokladá, že projekty v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie, ktoré spájajú dva alebo viaceré členské štáty, spĺňajú požiadavku doplnkovosti vzhľadom na svoju prirodzenú náročnosť a vysokú pridanú hodnotu Únie.

Dodatočné zameranie na projekty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu ambicióznych cieľov Únie stanovených na parížskej konferencii o zmene klímy (COP21). Väčší dôraz sa bude klásť aj na prioritné projekty v oblasti energetickej prepojenosti a projekty energetickej efektívnosti. V návrhu sa okrem toho počíta s tým, že podpora z EFSI pre diaľnice by mala byť vylúčená s výnimkou prípadov, keď je potrebná na podporu súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo do cezhraničných dopravných projektov, ktoré realizuje aspoň jedna krajina čerpajúca finančné prostriedky z Kohézneho fondu. V návrhu sa počíta aj s výslovným zahrnutím poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a akvakultúry do všeobecných cieľov oprávnených získať podporu z EFSI. Veľká časť financovania sa má navyše smerovať do MSP vzhľadom na výnimočne vysoký dopyt na trhu po financovaní pre MSP v rámci EFSI: 40 % zvýšenia kapacity EFSI v oblasti preberania rizík by malo byť zameraných na zvyšovanie prístupu MSP k financovaniu.

Zvýšená transparentnosť na základe povinnosti investičného výboru vysvetľovať vo svojich rozhodnutiach, ktoré sa zverejňujú a sprístupňujú verejnosti, dôvody, ktoré ho viedli k názoru, že určitá operácia by mala dostať záruku EÚ, a na základe uverejňovania hodnotiacej tabuľky ukazovateľov po tom, keď dôjde k podpisu operácie v rámci záruky EÚ. Návrh takisto zahŕňa povinnosť EIB a EIF informovať konečných príjemcov vrátane MSP o existencii podpory z EFSI.

Úpravy a posilnenie ustanovení týkajúcich sa dodržiavania zásad Únie v oblasti dobrej správy daňových záležitostí v snahe zohľadniť nedávny politický vývoj v tejto oblasti.

Obmedzené technické objasnenia týkajúce sa: i) obsahu dohody medzi Komisiou a EIB o riadení EFSI a o udeľovaní záruky EÚ a krytých nástrojoch, najmä o podriadenom financovaní, a ii) krytia strát v dôsledku kolísania výmenných kurzov v určitých situáciách.

c) Európske centrum investičného poradenstva

Cielenejšie služby technickej pomoci pre projekty, ktoré zahŕňajú viaceré členské štáty, projekty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov COP21, pre digitálne infraštruktúry a pre kombinovanie iných zdrojov financovania Únie s podporou z EFSI. Táto podpora sa bude zameriavať na potreby, ktoré v rámci súčasných mechanizmov nie sú pokryté. V návrhu sa okrem toho počíta s tým, že EIAH by mal aktívne prispievať k dosahovaniu cieľa odvetvovej a geografickej diverzifikácie EFSI.

2016/0276 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 172 a 173, článok 175 tretí odsek a článok 182 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)Od prezentácie Investičného plánu pre Európu v novembri 2014 3 sa podmienky na absorpciu investícií zlepšili a obnovuje sa dôvera v európske hospodárstvo a rast. Únia sa aktuálne nachádza v štvrtom roku mierneho oživenia, pričom hrubý domáci produkt vzrástol v roku 2015 o 2 %. Komplexné úsilie, ktoré sa vynaložilo na základe investičného plánu, už teraz prináša konkrétne výsledky, a to aj napriek tomu, že makroekonomické účinky rozsiahlejších investičných projektov sa nemôžu prejaviť okamžite. Hoci investície stále zostávajú pod historickou úrovňou, očakáva sa, že v priebehu rokov 2016 a 2017 sa budú postupne zotavovať.

(2)Uvedený pozitívny vývoj by sa mal zachovať a musí sa pokračovať i v úsilí o navrátenie investícií späť na ich dlhodobo udržateľný trend. Mechanizmy investičného plánu fungujú, a ako také by sa mali posilniť, aby aj naďalej dochádzalo k mobilizácii súkromných investícií v tých odvetviach, ktoré sú významné pre budúcnosť Európy a v ktorých pretrvávajú zlyhania trhu, resp. suboptimálne investičné situácie.

(3)Komisia vydala 1. júna 2016 oznámenie nazvané „Európa znovu investuje. Zhodnotenie Investičného plánu pre Európu a ďalšie kroky“, v ktorom boli opísané doposiaľ dosiahnuté úspechy investičného plánu a predpokladané ďalšie kroky vrátane predĺženia trvania Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) nad rámec jeho počiatočného trojročného obdobia, rozšírenia okna pre malé a stredné podniky (MSP) v existujúcom rámci a posilnenia Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH).

(4)Fond EFSI, na ktorého vytvorení a sponzorovaní sa spolupodieľala skupina EIB, je na správnej ceste dosiahnuť do polovice roka 2018 svoj cieľ, ktorým je mobilizácia dodatočných investícií do reálnej ekonomiky vo výške najmenej 315 miliárd EUR. Absorpcia týchto prostriedkov bola na trhu obzvlášť rýchla v rámci okna pre MSP, v ktorom výsledky EFSI prekonávajú očakávania. V júli 2016 došlo v rámci existujúcich parametrov nariadenia (EÚ) 2015/1017 k zvýšeniu okna pre MSP o 500 mil. EUR. Veľká časť financovania sa má smerovať do MSP vzhľadom na výnimočne vysoký dopyt na trhu po financovaní pre MSP v rámci EFSI: 40 % zvýšenej kapacity EFSI v oblasti preberania rizík by malo byť zameraných na zvyšovanie prístupu MSP k financovaniu.

(5)Európska rada dospela 28. júna 2016 k záveru, že „Investičný plán pre Európu, najmä Európsky fond pre strategické investície (EFSI), už priniesol konkrétne výsledky a je jedným z dôležitých opatrení, ktorých cieľom je pomáhať mobilizovať súkromné investície a zároveň inteligentne využívať obmedzené rozpočtové zdroje. Komisia má v úmysle čoskoro predložiť návrhy týkajúce sa budúcnosti EFSI, ktoré by Európsky parlament a Rada mali bezodkladne preskúmať.“

(6)EFSI bol zriadený na počiatočné obdobie troch rokov a s cieľom zmobilizovať investície v hodnote aspoň 315 miliárd EUR. Vzhľadom na jeho úspech je Komisia odhodlaná EFSI zdvojnásobiť – a to tak jeho trvanie, ako aj jeho finančnú kapacitu. Právne predĺženie trvania sa zhoduje s obdobím súčasného viacročného finančného rámca a mali by s ním byť do roku 2020 spojené investície v celkovej hodnote minimálne pol bilióna EUR. S cieľom zvýšiť účinnosť EFSI ešte viac a dosiahnuť cieľ, ktorým je zdvojnásobenie cieľovej investičnej hodnoty, by k iniciatíve mali prednostne prispieť aj členské štáty.

(7)Na obdobie po roku 2020 má Komisia v úmysle predložiť potrebné návrhy na zabezpečenie toho, aby strategické investície pokračovali na udržateľnej úrovni.

(8)Rozšírený a predĺžený EFSI by mal riešiť pretrvávajúce zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie a naďalej mobilizovať financovanie zo súkromného sektora smerom do investícií, ktoré majú zásadný význam pre vytváranie pracovných miest v Európe v budúcnosti (a to aj pre mladých ľudí), rast a konkurencieschopnosť s posilnenou doplnkovosťou. Patria sem investície do oblastí energetiky, životného prostredia a opatrení v oblasti klímy, sociálneho a ľudského kapitálu a súvisiacej infraštruktúry, zdravotníctva, výskumu a inovácií, cezhraničnej a udržateľnej dopravy, ako aj digitálnej transformácie. Posilniť by sa malo najmä prispievanie operácií podporovaných z EFSI k dosahovaniu ambicióznych cieľov Únie, ktoré boli stanovené na parížskej konferencii o zmene klímy (COP21). Väčší dôraz by sa mal klásť aj na prioritné projekty v oblasti energetickej prepojenosti a projekty energetickej efektívnosti. Podpora z EFSI pre diaľnice by navyše mala byť vylúčená s výnimkou prípadov, keď je potrebná na podporu súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo do cezhraničných dopravných projektov, ktoré realizuje aspoň jedna krajina čerpajúca finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Hoci sú tieto projekty už oprávnené, z dôvodov jasnosti by sa malo výslovne stanoviť, že projekty v odvetviach poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry spadajú pod všeobecné ciele oprávnené na podporu z EFSI.

(9)Pri výbere projektov by sa mala posilniť doplnkovosť, ktorá je kľúčovým prvkom EFSI. Operácie by najmä mali byť oprávnené na podporu z EFSI len vtedy, keď sa nimi riešia jasne identifikované zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie. Operácie v infraštruktúre v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie, ktoré prepájajú dva alebo viaceré členské štáty, vrátane operácií elektronickej infraštruktúry by sa mali považovať za spĺňajúce požiadavku doplnkovosti vzhľadom na svoju prirodzenú náročnosť a vysokú pridanú hodnotu pre Úniu.

(10)Vzhľadom na svoj potenciál zvyšovať efektívnosť zásahov EFSI by sa mali podporovať operácie kombinovaného financovania, v ktorých sa spájajú nenávratné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu Únie, ako napríklad nástroje dostupné v rámci Nástroja na prepájanie Európy, s financovaním od skupiny EIB vrátane financovania EIB v rámci EFSI, ako aj od iných investorov. Kombinované financovanie má za cieľ zvýšiť pridanú hodnotu výdavkov Únie tak, že sa prilákajú dodatočné zdroje od súkromných investorov a zabezpečí sa, aby sa podporované akcie stali ekonomicky a finančne uskutočniteľnými.

(11)S cieľom posilniť mieru využívania EFSI v menej rozvinutých a prechodných regiónoch by sa mal rozšíriť rozsah všeobecných cieľov oprávnených na podporu z EFSI.

(12)Počas celého investičného obdobia by Únia mala poskytnúť záruku EÚ („záruka EÚ“), ktorá by nikdy nemala presahovať 26 000 000 000 EUR, aby sa EFSI umožnilo podporovať investície, z čoho maximálne 16 000 000 000 EUR by malo byť k dispozícii pred 6. júlom 2018.

(13)Očakáva sa, že keď sa záruka EÚ skombinuje so 7 500 000 000 EUR, ktoré má poskytnúť EIB, podpora z EFSI by mala vygenerovať dodatočné investície zo strany EIB a EIF vo výške 100 000 000 000 EUR. Podporená suma 100 000 000 000 EUR od EFSI by podľa očakávaní mala do konca roka 2020 vygenerovať dodatočné investície do reálnej ekonomiky vo výške najmenej 500 000 000 000 EUR.

(14)S cieľom čiastočne financovať príspevok zo všeobecného rozpočtu Únie do záručného fondu EÚ na predpokladané dodatočné investície by sa mal uskutočniť presun z finančného krytia dostupného pre Nástroj na prepájanie Európy (NPE) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 4 . Rozpočtové prostriedky vo výške 1 145 797 000 EUR by sa navyše mali presunúť z finančných nástrojov NPE do grantovej časti NPE s cieľom uľahčiť kombinované financovanie s EFSI, resp. do iných príslušných nástrojov, a to najmä do tých, ktoré sú venované energetickej efektívnosti.

(15)Na základe skúseností nadobudnutých pri investíciách podporovaných z EFSI by sa cieľová hodnota záručného fondu mala upraviť na 35 % celkových záručných záväzkov EÚ, čím sa zabezpečí primeraná úroveň ochrany.

(16)V nadväznosti na nevídane vysoký dopyt trhu po financovaní MSP v rámci EFSI, ktorý bude podľa očakávaní pokračovať, by sa malo posilniť okno EFSI pre MSP. Osobitná pozornosť by sa mala venovať sociálnym podnikom, a to aj vývojom a uvádzaním nových nástrojov.

(17)EIB a EIF by mali zabezpečiť, aby koneční príjemcovia vrátane MSP boli informovaní o existencii podpory z EFSI, aby sa zlepšila viditeľnosť záruky EÚ poskytovanej podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017.

(18)S cieľom zvýšiť transparentnosť operácií EFSI by investičný výbor mal vo svojich rozhodnutiach, ktoré sa zverejňujú a sprístupňujú verejnosti, vysvetliť dôvody, ktoré ho viedli k názoru, že určitej operácii by mala byť poskytnutá záruka EÚ, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať dodržiavaniu kritéria doplnkovosti. Vždy, keď dôjde k podpisu operácie v rámci záruky EÚ, by sa mala zverejniť hodnotiaca tabuľka ukazovateľov.

(19)Operácie s podporou z EFSI by sa mali riadiť zásadami Únie v oblasti dobrej správy daňových záležitostí.

(20)Okrem toho je vhodné objasniť určité technické aspekty súvisiace s obsahom dohody o riadení EFSI, o udeľovaní záruky EÚ a o nástrojoch krytých touto zárukou vrátane krytia rizika výmenného kurzu v určitých situáciách. V súlade s týmto nariadením by sa mala prijať dohoda s EIB o riadení EFSI a o udeľovaní záruky EÚ.

(21)Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) by sa malo posilniť a jeho činnosť by sa mala zameriavať na potreby, ktoré v rámci súčasných mechanizmov nie sú primerane kryté. Osobitnú pozornosť by centrum malo venovať podpore vypracúvania projektov, do ktorých sú zapojené dva alebo viaceré členské štáty, a projektov, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov COP21. Bez ohľadu na svoj cieľ budovať na existujúcich poradenských službách EIB a Komisie tak, aby EIAH pôsobilo ako jednotné centrum technického poradenstva pre financovanie projektov v Únii, by EIAH malo rovnako aktívne prispievať k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI, a v prípade potreby podporovať EIB pri vypracúvaní projektov. Zároveň by malo aktívne prispievať k vytváraniu investičných platforiem a poskytovať poradenstvo v oblasti kombinovania iných zdrojov financovania Únie s podporou z EFSI.

(22)Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 a nariadenie (EÚ) 2015/1017 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2015/1017 sa mení takto:

1.Článok 4 ods. 2 sa mení takto:

a)v písmene a) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)    sumy, ktorá nie je nižšia ako 7 500 000 000 EUR vo forme záruk alebo v hotovosti, a podmienok finančného príspevku, ktorý má prostredníctvom EFSI poskytnúť EIB;“;

b)v písmene c) sa bod i) nahrádza takto:

„i)    podrobných pravidiel poskytovania záruky EÚ vrátane spôsobov jej krytia, jej vymedzeného krytia portfólií konkrétnych druhov nástrojov a jednotlivých udalostí spúšťajúcich možné uplatnenia záruky EÚ, v súlade s článkom 11;“;

2.V článku 5 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„S cieľom lepšie riešiť zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie osobitné činnosti EIB s podporou z EFSI obvykle disponujú prvkami, ako napríklad podriadenosť, účasť na nástrojoch s rozdelením rizika, cezhraničné vlastnosti, expozícia voči špecifickým rizikám alebo iné identifikovateľné aspekty ďalej opísané v prílohe II.

Projekty EIB nesúce nižšie riziko než minimálne riziko v rámci osobitných činností EIB sa tiež môžu podporiť z EFSI, ak sa využitie záruky EÚ vyžaduje na zabezpečenie doplnkovosti vymedzenej v prvom pododseku tohto odseku.

Projekty podporované z EFSI, ktoré pozostávajú z fyzickej infraštruktúry prepájajúcej dva alebo viaceré členské štáty alebo ktoré rozširujú fyzickú infraštruktúru alebo služby spojené s fyzickou infraštruktúrou z jedného členského štátu do jedného alebo viacerých členských štátov, sa takisto považujú za projekty poskytujúce doplnkovosť.“;

3.V článku 6 ods. 1 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má podporovať projekty, ktoré riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie a ktoré:“;

4.Článok 7 sa mení takto:

a)Odsek 8 sa mení takto:

i)písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)    opatrenia v oblasti klímy, ochrana a riadenie životného prostredia;“;

ii)dopĺňa sa toto písmeno l):

„l)    poľnohospodárstvo, rybolov a akvakultúra.“;

b)v odseku 10 sa druhá veta nahrádza takto:

„Každý člen investičného výboru riadiacej rade, generálnemu riaditeľovi a zástupcovi generálneho riaditeľa bezodkladne oznamuje všetky informácie potrebné na priebežné overovanie absencie akéhokoľvek konfliktu záujmov.“;

c)v odseku 11 sa dopĺňa táto veta:

„Generálny riaditeľ zodpovedá za informovanie riadiacej rady o každom takomto porušení, o ktorom sa dozvie, a navrhuje príslušné opatrenia.“;

d)v odseku 12 sa druhá veta druhého pododseku nahrádza takto:

„Rozhodnutia, ktorými sa schvaľuje využitie záruky EÚ, sú verejné a prístupné a obsahujú dôvody pre dané rozhodnutie, pričom osobitná pozornosť sa venuje dodržiavaniu kritéria doplnkovosti. Uverejnenie nesmie obsahovať citlivé obchodné informácie. Pri dosahovaní rozhodnutia investičnému výboru pomáha dokumentácia, ktorú poskytuje EIB.“;

5.Článok 9 sa mení takto:

a)v odseku 2 sa dopĺňajú tieto písmená h) a i):

„h)    poľnohospodárstvo, rybolov a akvakultúra;

i)    v prípade menej rozvinutých a prechodných regiónov, ako sú uvedené v prílohe I, resp. prílohe II k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2014/99/EÚ 5 , iné odvetvia a služby oprávnené na podporu od EIB.“;

b)v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„EIB si dáva za cieľ, aby aspoň 40 % financovania z EFSI v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie podporovalo projekty s prvkami, ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti klímy v súlade so záväzkami COP21. Riadiaca rada poskytne na tento účel podrobné usmernenia.“;

c)odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.    Investičné obdobie, počas ktorého sa môže poskytnúť záruka EÚ na podporu operácií financovania a investičných operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, trvá do:

a)    31. decembra 2020 v prípade operácií EIB, v súvislosti s ktorými bola zmluva medzi EIB a príjemcom alebo finančným sprostredkovateľom podpísaná do 31. decembra 2022;

b)    31. decembra 2020 v prípade operácií EIF, v súvislosti s ktorými bola zmluva medzi EIF a finančným sprostredkovateľom podpísaná do 31. decembra 2022.“;

d)Odsek 4 sa vypúšťa.

6.v článku 10 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)úvery EIB, záruky, protizáruky, nástroje kapitálového trhu, akákoľvek iná forma nástroja na financovanie alebo zvýšenie kreditnej kvality vrátane podriadeného dlhu, kapitálové či kvázikapitálové účasti vrátane národných podporných bánk alebo inštitúcií, investičných platforiem alebo fondov;“;

7.Článok 11 sa mení takto:

a)odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.    Záruka EÚ nikdy nepresiahne sumu 26 000 000 000 EUR, z ktorej časť môže byť pridelená na financovanie alebo na záruky EIB pre EIF v súlade s odsekom 3. Súhrnné čisté platby zo všeobecného rozpočtu Únie na základe záruky EÚ nesmú presiahnuť 26 000 000 000 EUR, pričom pred 6. júlom 2018 nesmú presiahnuť 16 000 000 000 EUR.“;

b)odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.    Ak EIB poskytuje financovanie alebo záruky pre EIF s cieľom realizovať operácie financovania a investičné operácie EIB, záruka EÚ poskytne úplnú záruku pre takéto financovanie alebo záruky za predpokladu, že EIB poskytne financovanie alebo záruky v hodnote aspoň 4 000 000 000 EUR bez krytia zárukou EÚ, a to až do počiatočného limitu 6 500 000 000 EUR. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môže riadiaca rada uvedený limit v prípade potreby upraviť.

c)v odseku 6 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)pri dlhových nástrojoch uvedených v článku 10 ods. 2 písm. a), istiny a všetkých úrokov a súm splatných v prospech EIB, ktoré jej neboli uhradené v súlade s podmienkami operácií financovania do udalosti platobnej neschopnosti; strát vyplývajúcich z kolísania mien iných než euro na trhoch, kde sú obmedzené možnosti dlhodobého hedžingu; pri podriadenom dlhu sa odklad, zníženie alebo požadované opustenie považuje za udalosť platobnej neschopnosti;

b)pri kapitálových alebo kvázikapitálových investíciách uvedených v článku 10 ods. 2 písm. a), investovaných súm a súvisiacich nákladov na financovanie a strát vyplývajúcich z kolísania mien iných než euro;“;

8.Článok 12 sa mení takto:

a)odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.Základné prostriedky záručného fondu uvedené v odseku 2 sa používajú na dosiahnutie primeranej úrovne (cieľová suma) tak, aby zodpovedali celkovým záručným záväzkom EÚ. Cieľová suma sa stanovuje na 35 % celkových záručných záväzkov EÚ.“;

b)odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.Počínajúc 1. júlom 2018, ak v dôsledku uplatnenia záruky EÚ úroveň záručného fondu klesne pod 50 % cieľovej sumy, alebo ak by podľa posúdenia rizík vykonaného Komisiou mohla klesnúť pod túto úroveň v priebehu roka, Komisia predloží správu o mimoriadnych opatreniach, ktoré môžu byť potrebné.“;

c)Odseky 8, 9 a 10 sa nahrádzajú takto:

„8.    Po uplatnení záruky EÚ sa na obnovenie záruky EÚ do jej plnej výšky použijú v rámci limitov investičného obdobia stanovených v článku 9 základné prostriedky záručného fondu stanovené v odseku 2 písm. b) a d) presahujúce cieľovú sumu.

9.    Základné prostriedky záručného fondu stanovené v odseku 2 písm. c) sa použijú na obnovenie záruky EÚ do jej plnej výšky.

10.Ak sa záruka EÚ v plnej miere obnoví do výšky 26 000 000 000 EUR, akákoľvek suma v záručnom fonde presahujúca cieľovú sumu sa uhradí do všeobecného rozpočtu Únie ako interný pripísaný príjem v súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v prospech všetkých rozpočtových riadkov, ktoré sa mohli použiť ako zdroj presunu prostriedkov do záručného fondu.“;

9.Článok 14 sa mení takto:

a)Odsek 1 sa mení takto:

i)v prvom pododseku sa druhá veta nahrádza takto:

„Takáto podpora zahŕňa poskytovanie cielenej podpory pri využívaní technickej pomoci na štruktúrovanie projektov, využívaní inovačných finančných nástrojov a využívaní verejno-súkromných partnerstiev, pričom sa zohľadňujú osobitosti a potreby členských štátov s menej rozvinutými finančnými trhmi.“;

ii)v druhom pododseku sa dopĺňa táto veta:

„Podporuje aj vypracúvanie projektov súvisiacich s opatreniami v oblasti klímy a projektov súvisiacich s obehovým hospodárstvom alebo ich častí, najmä v kontexte COP21, vypracúvanie projektov v digitálnom odvetví, ako aj vypracúvanie projektov uvedených v článku 5 ods. 1 piatom pododseku.“;

b)odsek 2 sa mení takto:

i)písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)využívania miestnych vedomostí na uľahčenie poskytovania podpory z EFSI v celej Únii a prispievania, ak je to možné, k cieľu, ktorým je odvetvová a geografická diverzifikácia EFSI uvedená v oddiele 8 prílohy II tak, že sa EIB bude podporovať v iniciovaní operácií;“;

ii)písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)poskytovania proaktívnej podpory pri vytváraní investičných platforiem;“;

iii)dopĺňa sa toto písmeno f):

„f)poskytovania poradenstva pri kombinácii iných zdrojov financovania Únie (ako napríklad európskych štrukturálnych a investičných fondov, programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy) s EFSI.“;

c)odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.V záujme dosiahnutia cieľa uvedeného v odseku 1 a v záujme uľahčenia poskytovania poradenskej podpory na miestnej úrovni sa EIAH usiluje o využívanie odborných znalostí EIB, Komisie, národných podporných bánk alebo inštitúcií a riadiacich orgánov európskych štrukturálnych a investičných fondov.“;

d)v odseku 6 sa druhá veta nahrádza takto:

„Spolupráca medzi EIAH na jednej strane a národnou podpornou bankou alebo inštitúciou, alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou alebo inštitúciou či riadiacim orgánom vrátane tých, ktoré konajú ako vnútroštátny poradca, ktoré majú odborné znalosti potrebné na účely EIAH, na druhej strane, môže mať formu zmluvného partnerstva.“;

10.Článok 18 sa mení takto:

a)odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.Komisia do 30. júna 2018 a 30. júna 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu nezávislé hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia.“;

b)odseky 7 a 8 sa vypúšťajú;

11.v článku 19 sa dopĺňa tento odsek:

„EIB a EIF informujú konečných príjemcov vrátane MSP o existencii podpory z EFSI, alebo k tomu zaviažu finančných sprostredkovateľov“;

12.článok 22 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.    EIB, EIF ani žiadny finančný sprostredkovateľ vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nepodporuje žiadne činnosti, ktoré sa uskutočňujú na protiprávne účely, vrátane prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, daňových podvodov a daňových únikov, korupcie a podvodov, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie.

EIB a EIF sa najmä nezúčastňujú na žiadnych operáciách financovania alebo investičných operáciách prostredníctvom subjektu sídliaceho v jurisdikcii nespolupracujúcej s Úniou vo vzťahu k uplatňovaniu medzinárodne dohodnutých daňových štandardov o transparentnosti a výmene informácií.

Vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, EIB a EIF nevyužívajú ani sa nezapájajú do štruktúr na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, najmä nie do systémov agresívneho daňového plánovania alebo praktík nespĺňajúcich zásady dobrej správy daňových záležitostí EÚ, ako sa stanovuje v právnych predpisoch Únie vrátane odporúčaní a oznámení Komisie.

Komisia v prípade potreby poskytne podrobné usmernenia.“;

13.v článku 23 ods. 2 sa prvá a druhá veta prvého pododseku nahrádzajú takto:

„Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 7 ods. 13 a 14 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 4. júla 2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia.“;

14.Príloha II sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 sa mení takto:

1.    v článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.    Finančné krytie na vykonávanie NPE na obdobie rokov 2014 až 2020 je 29 992 259 000 EUR v bežných cenách. Uvedená suma sa rozdelí takto:

a)    sektor dopravy: 23 895 582 000 EUR, z čoho 11 305 500 000 EUR sa presunie z Kohézneho fondu na výdavky v súlade s týmto nariadením výhradne v členských štátoch, ktoré sú oprávnené na čerpanie prostriedkov z Kohézneho fondu;

b)    sektor telekomunikácií: 1 091 602 000 EUR;

c)    sektor energetiky: 5 005 075 000 EUR.

Uvedené sumy nemajú vplyv na uplatňovanie mechanizmu flexibility podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(*).

________________

(*)    Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

1.2.Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB

1.3.Druh návrhu/iniciatívy

1.4.Ciele

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.6.Trvanie a finančný vplyv

1.7.Plánovaný spôsob hospodárenia

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

2.2.Systémy riadenia a kontroly

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

3.2.Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

3.2.2.Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

3.2.3.Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.4.Súlad s platným viacročným finančným rámcom

3.2.5.Príspevky od tretích strán

3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017

1.2.Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB 6

Oblasť politiky: hospodárske a finančné záležitosti

Činnosti v rámci ABB: finančné operácie a nástroje

Podrobný opis činností v rámci ABB je uvedený v oddiele 3.2.

Oblasť politiky: Mobilita a doprava

Oblasť politiky: Komunikačné siete, obsah a technológie

Oblasť politiky: Energetika

1.3.Druh návrhu/iniciatívy

 Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie

 Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu 7

X Návrh/iniciatíva sa týka predĺženia trvania existujúcej akcie

 Návrh/iniciatíva sa týka akcie presmerovanej na novú akciu

1.4.Ciele

1.4.1.Viacročné strategické ciele Komisie, ktoré sú predmetom návrhu/iniciatívy

Podpora investícií posilňujúcich rast v súlade s rozpočtovými prioritami Únie, najmä v týchto oblastiach:

1.    strategická infraštruktúra (investície do digitálnej a energetickej infraštruktúry v súlade s politikou EÚ)

2.    dopravná infraštruktúra v priemyselných centrách, vzdelávanie, výskum a inovácie

3.    investície na podporu zamestnanosti, najmä prostredníctvom financovania MSP a opatrení v oblasti zamestnanosti mládeže

1.4.2.Osobitné ciele a príslušné činnosti v rámci ABM/ABB

Osobitný cieľ č. 1

Zvýšenie počtu a objemu operácií financovania a investičných operácií Európskej investičnej banky (EIB) v prioritných oblastiach

Osobitný cieľ č. 2

Zvýšenie objemu financovania Európskym investičným fondom (EIF) pre malé a stredné podniky

Príslušné činnosti v rámci ABM/ABB:

ECFIN: finančné operácie a nástroje

1.4.3.Očakávané výsledky a vplyv

Uveďte, aký vplyv by mal mať návrh/iniciatíva na príjemcov/cieľové skupiny.

Iniciatíva by mala Európskej investičnej banke a Európskemu investičnému fondu umožniť realizovať operácie financovania a investičné operácie v oblastiach uvedených v bode 1.4.1 s väčším objemom finančných prostriedkov a v prípade EIB s rizikovejšími, no stále ekonomicky uskutočniteľnými projektmi.

Multiplikačný účinok by sa mal dosiahnuť prostredníctvom poskytnutia záruky EÚ v prospech EIB tak, že 1 EUR záruky EÚ v rámci tejto iniciatívy by mohlo vygenerovať približne 15 EUR investícií do projektov.

Iniciatíva by tým mala pomôcť zmobilizovať financovanie na projekty v hodnote najmenej 500 mld. EUR až do konca súčasného viacročného finančného rámca. To by malo pomôcť zvýšiť celkové investície v Únii, a tým potenciálny a skutočný rast a zamestnanosť.

1.4.4.Ukazovatele výsledkov a vplyvu

Uveďte ukazovatele, pomocou ktorých je možné sledovať uskutočňovanie návrhu/iniciatívy.

Cieľom je zvýšiť mieru investícií do strategických oblastí uvedených v bode 1.4.1.

V tejto súvislosti sa budú uplatňovať tieto ukazovatele:

– počet projektov/MSP, ktoré získali financovanie od EIB/EIF na základe tejto iniciatívy.

– dosiahnutý priemerný multiplikačný účinok. Očakávaný multiplikačný účinok je približne 15, pokiaľ ide o využívanie záruky EÚ v porovnaní s celkovými investíciami získanými na projekty podporované v rámci tejto iniciatívy a podmienky transakcií.

– kumulatívny objem financovania získaného na podporované projekty.

Monitorovanie výsledkov bude vychádzať zo správ, ktoré predloží EIB, a z prieskumov trhu.

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.5.1.Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte

[…]

[…]

1.5.2.Prínos zapojenia Európskej únie

Od prezentácie Investičného plánu pre Európu v novembri 2014 8 sa podmienky na absorpciu investícií zlepšili a obnovuje sa dôvera v európske hospodárstvo a rast. Únia sa aktuálne nachádza v štvrtom roku mierneho oživenia, pričom HDP vzrástol v roku 2015 o 2 %. Komplexné úsilie, ktoré sa vynaložilo na základe investičného plánu, už teraz prináša konkrétne výsledky, a to aj napriek tomu, že makroekonomické účinky rozsiahlejších investičných projektov sa nemôžu prejaviť okamžite. Hoci investície stále zostávajú pod historicky udržateľnou úrovňou, očakáva sa, že v priebehu rokov 2016 a 2017 sa budú postupne zotavovať.

Tento pozitívny vývoj by sa mal zachovať a musí sa pokračovať v úsilí o navrátenie investícií späť na ich dlhodobo udržateľný trend. Mechanizmy investičného plánu fungujú, a ako také by sa mali posilniť, aby aj naďalej dochádzalo k mobilizácii súkromných investícií v tých odvetviach, ktoré sú významné pre budúcnosť Európy a v ktorých pretrvávajú zlyhania trhu, resp. suboptimálne investičné situácie.

1.5.3.Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

Prvý rok vykonávania EFSI ukázal životaschopnosť počiatočného plánu. Fond EFSI, na ktorého vytvorení a sponzorovaní sa spolupodieľala skupina EIB, je na správnej ceste dosiahnuť do polovice roka 2018 svoj cieľ, ktorým je mobilizácia dodatočných investícií do reálnej ekonomiky vo výške najmenej 315 miliárd EUR. Absorpcia týchto prostriedkov bola na trhu obzvlášť rýchla v rámci okna pre MSP, v ktorom výsledky EFSI prekonávajú očakávania. V júli 2016 došlo v rámci existujúcich parametrov nariadenia (EÚ) 2015/1017 k zvýšeniu okna pre MSP o 500 mil. EUR.

Európska rada dospela 28. júna 2016 k záveru, že „Investičný plán pre Európu, najmä Európsky fond pre strategické investície (EFSI), už priniesol konkrétne výsledky a je jedným z dôležitých opatrení, ktorých cieľom je pomáhať mobilizovať súkromné investície a zároveň inteligentne využívať obmedzené rozpočtové zdroje.“

1.5.4.Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi

Iniciatíva je plne zlučiteľná s existujúcimi programami v rámci okruhu 1a, najmä s Nástrojom na prepájanie Európy a programami Horizont 2020 a COSME. Synergie s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) sú takisto jasné; brožúra o doplnkovosti medzi EŠIF a EFSI bola vydaná vo februári 2016. Paralelne so súčasným návrhom bol navyše predložený návrh na zmenu nariadenia o spoločných ustanoveniach pre štrukturálne fondy s cieľom uľahčiť kombinovanie EŠIF a EFSI.

Budú sa využívať synergie prostredníctvom využitia existujúcich odborných znalostí Komisie pri spravovaní finančných zdrojov a skúseností získaných v rámci existujúcich finančných nástrojov EÚ-EIB.

1.6.Trvanie a finančný vplyv

◻ Návrh/iniciatíva s obmedzeným trvaním

   Návrh/iniciatíva je v platnosti od [DD/MM]RRRR do [DD/MM]RRRR.

   Finančný vplyv trvá od RRRR do RRRR.

X Návrh/iniciatíva s neobmedzeným trvaním

Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od RRRR do RRRR,

a potom bude vykonávanie pokračovať v plnom rozsahu.

1.7.Plánovaný spôsob hospodárenia 9

X Priame hospodárenie na úrovni Komisie

X prostredníctvom jej útvarov vrátane zamestnancov v delegáciách Únie

◻.prostredníctvom výkonných agentúr

Zdieľané hospodárenie s členskými štátmi

Nepriame hospodárenie so zverením úloh súvisiacich s plnením rozpočtu na:

◻ tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili,

◻ medzinárodné organizácie a ich agentúry (uveďte),

◻ EIB a Európsky investičný fond,

◻ subjekty uvedené v článkoch 208 a 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

◻ verejnoprávne subjekty,

◻ súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,

◻ súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky,

◻ osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.

V prípade viacerých spôsobov hospodárenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

Poznámky:

Záručný fond bude spadať pod priame hospodárenie Komisie.

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

V súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) 2015/1017 predkladá EIB, podľa potreby v spolupráci s EIF, každý polrok Komisii správu o operáciách financovania a investičných operáciách EIB. EIB, podľa potreby v spolupráci s EIF, okrem toho predkladá každoročne Európskemu parlamentu a Rade správu o operáciách financovania a investičných operáciách EIB. Od Komisie sa vyžaduje, aby každoročne do 31. marca zaslala Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov výročnú správu o stave záručného fondu a jeho spravovaní v predchádzajúcom roku.

V súlade s článkom 12 nariadenia EIB vyhodnocuje fungovanie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a svoje hodnotenie poskytuje Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Komisia navyše hodnotí využívanie záruky EÚ a fungovanie záručného fondu a Európskemu parlamentu a Rade o tom predkladá správu. Komplexnú správu o fungovaní EFSI treba predložiť do 30. júna 2018 a následne každé tri roky potom, pričom túto správu musí sprevádzať komplexná správa o využívaní záruky EÚ a o fungovaní záručného fondu.

2.2.Komisia do 30. júna 2018 a 30. júna 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu nezávislé hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia. Systémy riadenia a kontroly

2.2.1.Zistené riziká.

Operácie financovania a investičné operácie EIB, ktoré sú kryté zárukou EÚ, so sebou nesú nezanedbateľnú mieru finančného rizika. Pravdepodobnosť uplatnenia záruky je vysoká. Odhaduje sa však, že záručný fond poskytuje rozpočtu Únie potrebnú ochranu. Samotné projekty sa môžu dostať do realizačného sklzu a môžu byť prekročené ich náklady.

Aj keby boli náklady projektov založené na konzervatívnych predpokladoch, efektívnosť nákladov iniciatívy by mohla utrpieť v dôsledku nedostatočného rozšírenia nástrojov na trhu a postupne sa meniacich trhových podmienok, čím by došlo k zníženiu predpokladaného multiplikačného účinku.

V súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2015/1017 sa zdroje záručného fondu majú investovať. S týmito investíciami sa viaže investičné riziko (napr. trhové a kreditné riziko) a určité operačné riziko.

2.2.2.Údaje o zavedenom systéme vnútornej kontroly.

Fond EFSI riadi riadiaca rada, ktorá určuje strategickú orientáciu EFSI, prevádzkové politiky a postupy, pravidlá platiace pre jednotlivé operácie s investičnými platformami a národnými podpornými bankami, ako aj rizikový profil EFSI.

Rozhodnutia o využití podpory z EFSI na infraštruktúru a veľké projekty so strednou trhovou kapitalizáciou má prijímať investičný výbor. Investičný výbor pozostáva z nezávislých expertov, ktorí majú znalosti a skúsenosti v oblastiach investičných projektov a ktorí podliehajú riadiacej rade, ktorá dohliada na plnenie cieľov EFSI.

Vymenovaný je aj generálny riaditeľ, ktorý zodpovedá za každodenné riadenie EFSI a prípravu zasadnutí investičného výboru. Generálny riaditeľ podlieha priamo riadiacej rade a každý štvrťrok jej predkladá správy o činnosti EFSI. Generálneho riaditeľa vymenoval prezident EIB po tom, ako kandidáta vybratého riadiacou radou schválil Európsky parlament.

Komisia spravuje aktíva záručného fondu v súlade s nariadením a na základe jej vlastných platných interných pravidiel a postupov.

2.3.Opatrenia na predchádzanie a boj proti podvodom a nezrovnalostiam, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie

Uveďte existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia.

V článku 21 nariadenia (EÚ) 2015/1017 sa objasňuje právomoc Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) uskutočňovať vyšetrovania operácií s podporou podľa tejto iniciatívy. V súlade s rozhodnutím rady guvernérov EIB z 27. júla 2004 o spolupráci EIB s OLAF banka vypracovala osobitné pravidlá spolupráce s OLAF v súvislosti s možnými prípadmi podvodu, korupcie alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Spoločenstiev.

Nad rámec toho platia pravidlá a postupy EIB. Medzi ne patria najmä vnútorné postupy EIB v oblasti prešetrovania, ktoré v marci 2013 schválil riadiaci výbor EIB. V septembri 2013 navyše EIB prijala svoju „politiku predchádzania a odrádzania od zakázaného konania v činnostiach Európskej investičnej banky“ („protikorupčná politika EIB“).

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

Existujúce rozpočtové riadky

3.2.Odhadovaný vplyv na výdavky

Návrhom sa nezvýši celková úroveň výdavkov plánovaných v rámci okruhu 1a viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, pretože finančné krytie Nástroja na prepájanie Európy sa zníži v dôsledku financovania príspevku z rozpočtu EÚ do Európskeho fondu pre strategické investície.

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Zdroje financovania pre Európsky fond pre strategické investície

2016

2017

2018

2019

2020

Spolu

NÁSTROJ NA PREPÁJANIE EURÓPY, z čoho

73,908

-

31,277

106,879

287,936

500,000

06.020105 – Vytváranie priaznivejšieho prostredia pre súkromné investície do projektov dopravnej infraštruktúry

155,000

155,000

32.020104 – Vytvorenie priaznivejšieho prostredia pre súkromné investície do projektov v oblasti energetiky

73,908

-

31,277

106,879

132,936

345,000

Nepridelená rezerva

60,000

90,000

150,000

Celkové zdroje pre financovanie záručného fondu EFSI

73,908

-

31,277

166,879

377,936

650,000

S cieľom eliminovať v každom osobitnom rozpočtovom roku nesúlad medzi zdrojmi financovania a predpokladaným harmonogramom viazaných rozpočtových prostriedkov treba zmeniť harmonogram viazaných rozpočtových prostriedkov zahrnutý do legislatívneho finančného výkazu, ktorý je sprievodným dokumentom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 (EFSI), a to takto:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Zmena harmonogramu viazaných rozpočtových prostriedkov EFSI

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Spolu

Existujúci harmonogram viazaných rozpočtových prostriedkov – 01.0405

1350,000

2030,000

2641,000

1979,000

8000,000

Zmena

73,908

-

-73,908

000,000

Revidovaný harmonogram viazaných rozpočtových prostriedkov – 01.0405

1350,000

2 103,908

2 641,000

1 905,092

8000,000

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného
rámca

1A

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

GR: ECFIN

2017

2018

2019

2020

2021

SPOLU

Operačné rozpočtové prostriedky

01.0405

Záväzky

1)

105,185

166,879

377,936

650,000

Platby

2)

150,000

250,000

250,000

650,000

01.0407

Záväzky

1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Platby

2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov 10

Číslo rozpočtového riadka

3)

Rozpočtové prostriedky
pre GR ECFIN SPOLU

Záväzky

= 1

105,185

166,879

377,936

650,000

Platby

= 2

150,000

250,000

250,000

650,000Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU

Záväzky

4)

105,185

166,879

377,936

650,000

Platby

5)

150,000

250,000

250,000

650,000

• Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov SPOLU

6)

Rozpočtové prostriedky
OKRUHU 1A
viacročného finančného rámca
SPOLU

Záväzky

= 4 + 6

105,185

166,879

377,936

650,000

Platby

= 5 + 6

150,000

250,000

250,000

650,000


Okruh viacročného finančného
rámca

5

„Administratívne výdavky“

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

2019

2020

SPOLU

GR: ECFIN

• Ľudské zdroje

• Ostatné administratívne výdavky

GR ECFIN SPOLU

Rozpočtové prostriedky
OKRUHU 5
viacročného finančného rámca
 SPOLU 

(Záväzky spolu = Platby spolu)

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

2017

2018

2019

2020

2021

SPOLU

Rozpočtové prostriedky
OKRUHOV 1 až 5
viacročného finančného rámca SPOLU

Záväzky

105,185

166,879

377,936

650,000

Platby

150,000

250,000

250,000

650,000

3.2.2.Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov.

X    Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Uveďte ciele a výstupy

2018

2019

2020

SPOLU

Druh 11

Priemerné náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Celkový počet

Náklady spolu

Osobitné ciele

č. 1: Zvýšenie počtu a objemu operácií financovania a investičných operácií EIB v prioritných oblastiach

a 2: Zvýšenie objemu financovania Európskym investičným fondom pre malé a stredné podniky

105,185

166,879

377,936

650,000

3.2.3.Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.3.1.Zhrnutie

X    Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov nad rámec toho, čo už bolo zahrnuté do legislatívneho finančného výkazu, ktorý je sprievodným dokumentom nariadenia (EÚ) 2015/1017.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

3.2.3.2.Odhadované potreby ľudských zdrojov

X    Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov nad rámec toho, čo už bolo zahrnuté do legislatívneho finančného výkazu, ktorý je sprievodným dokumentom nariadenia (EÚ) 2015/1017.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

3.2.4.Súlad s platným viacročným finančným rámcom

X    Návrh/iniciatíva je v súlade s platným viacročným finančným rámcom.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa uskutočnila revízia viacročného finančného rámca.

3.2.5.Príspevky od tretích strán

X Návrh/iniciatíva nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami.

Návrh/iniciatíva zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté v nasledujúcej tabuľke:

3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

   Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

X    Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

vplyv na vlastné zdroje

Xvplyv na rôzne príjmy

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rozpočtový riadok príjmov:

Rozpočtové prostriedky k dispozícii v prebiehajúcom rozpočtovom roku

Vplyv návrhu/iniciatívy 12

2019

2020

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Článok 660 – Ostatné príspevky a náhrady

200,000

250,000

V prípade rôznych pripísaných príjmov uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

01 04 05 Financovanie záručného fondu EFSI Uveďte metódu výpočtu vplyvu na príjmy.

Odmeňovanie zo záruky EÚ podľa ustanovení dohody o EFSI podpísanej s EIB.

(1) COM(2016) 359 final.
(2) COM(2016) 589 final.
(3) COM(2014) 903 final.
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).
(5) Vykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/99/EÚ z 18. februára 2014, ktorým sa stanovuje zoznam regiónov oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu a zoznam členských štátov oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2014, s. 22).
(6) ABM: riadenie podľa činností; ABB: zostavovanie rozpočtu podľa činností.
(7) Podľa článku 54 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(8) COM(2014) 903 final.
(9) Vysvetlenie spôsobov hospodárenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(10) Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(11) Výstupy znamenajú dodané produkty a služby (napr.: počet financovaných výmen študentov, vybudované cesty v km atď.).
(12) Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (clá, odvody z produkcie cukru), uvedené sumy musia predstavovať čisté sumy, t. j. hrubé sumy po odčítaní 25 % nákladov na výber.
Top

V Bruseli14. 9. 2016

COM(2016) 597 final

PRÍLOHA

k

návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

{SWD(2016) 297 final}
{SWD(2016) 298 final}


PRÍLOHA

k

návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

Príloha

1.Oddiel 2 sa mení takto:

a)v písmene b) sa dopĺňa druhý pododsek:

„Podpora z EFSI pre diaľnice je vylúčená s výnimkou prípadov, keď je potrebná na podporu súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo do cezhraničných dopravných projektov, ktoré realizuje aspoň jedna krajina čerpajúca finančné prostriedky z Kohézneho fondu.“;

b)v písmene c) sa druhá veta nahrádza takto:

„V tomto kontexte sa očakáva, že EIB poskytne financovanie v rámci EFSI v snahe dosiahnuť celkový cieľ, ktorým sú verejné alebo súkromné investície vo výške aspoň 500 000 000 000 EUR, vrátane financovania zmobilizovaného prostredníctvom EIF v rámci operácií EFSI v súvislosti s nástrojmi uvedenými v článku 10 ods. 2 písm. b), národnými podpornými bankami alebo inštitúciami a zlepšeným prístupom k financovaniu pre subjekty majúce do 3 000 zamestnancov.“;

2.v oddiele 3 sa dopĺňa písmeno d):

„d)prítomnosť jedného alebo viacerých z nasledovných prvkov by obvykle viedla ku klasifikácii operácie ako osobitných činností:

podriadenosť vo vzťahu k iným veriteľom vrátane národných podporných bánk a súkromných veriteľov;

účasť na nástrojoch na rozdelenie rizika, ak prijatá pozícia vystavuje EIB vysokým úrovniam rizika;

expozícia voči špecifickým rizikám, ako napríklad neoverená technológia, závislosť od nových, neskúsených alebo vysoko rizikových protistrán, nové finančné štruktúry alebo riziká pre EIB, dotknuté odvetvie alebo lokalita;

kapitálové vlastnosti, ako napríklad platby viazané na výkonnosť; alebo

iné identifikovateľné aspekty vedúce k vyššej rizikovej expozícii, ako sa uvádza v usmerneniach EIB týkajúcich sa politiky kreditného rizika;“;

3.v oddiele 5 sa dopĺňa táto veta:

„Hodnotiaca tabuľka sa zverejňuje hneď po podpise operácie so zárukou EÚ, pričom citlivé obchodné informácie sa neuvedú.“;

4.Oddiel 6 sa mení takto:

a)písmeno b) sa mení takto:

i)prvá a druhá veta prvej zarážky sa nahrádzajú takto:

„EIB alebo EIF v prípade dlhových operácií uskutočňujú svoje štandardné posúdenie rizika zahŕňajúce výpočet pravdepodobnosti zlyhania a miery úspešnosti vymáhania. Na základe týchto parametrov EIB alebo EIF vypočítavajú riziko každej operácie.“;

ii)v druhej zarážke sa prvá veta nahrádza takto:

„Každá dlhová operácia sa klasifikuje podľa rizika (odstupňovanie úverových transakcií) podľa systému EIB alebo EIF na odstupňovanie úverov.“;

iii)v tretej zarážke sa prvá veta nahrádza takto:

„Projekty sú ekonomicky a technicky uskutočniteľné a financovanie z EIB je štruktúrované v súlade s riadnymi bankovými zásadami a so zásadami vysokej úrovne pre riadenie rizika stanovenými EIB alebo EIF v ich interných usmerneniach.“;

b)písmeno c) sa mení takto:

i)v prvej zarážke sa druhá veta nahrádza takto:

„Určenie, či operácia vykazuje alebo nevykazuje kapitálové riziká, bez ohľadu na jej právnu formu a nomenklatúru, je založené na štandardnom posúdení EIB alebo EIF.“;

ii)v druhej zarážke sa prvá veta nahrádza takto:

„Kapitálové operácie EIB sa vykonávajú v súlade s internými pravidlami a postupmi EIB alebo EIF.“;

5.v oddiele 7 písmene c) sa vypúšťa slovo „počiatočného“;

6.Oddiel 8 sa mení takto:

a)v druhej vete prvého pododseku sa vypúšťa slovo „počiatočného“;

b)v prvej vete prvého pododseku písmena a) sa vypúšťa slovo „počiatočného“;

c)v prvej vete písmena b) sa vypúšťa slovo „počiatočného“.

Top