EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0393

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

COM/2018/393 final - 2018/0217 (COD)

V Bruseli1. 6. 2018

COM(2018) 393 final

2018/0217(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

{SWD(2018) 301 final}
{SEC(2018) 305 final}


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

Návrh Komisie na vypracovanie viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 až 2027 (návrh VFR) 1 stanovuje rozpočtový rámec a hlavné smerovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Na tomto základe Komisia predkladá súbor nariadení, ktorými sa stanovuje legislatívny rámec SPP na obdobie 2021 až 2027 spolu s posúdením vplyvu alternatívnych scenárov vývoja politiky. V uvedených návrhoch sa stanovuje dátum uplatňovania od 1. januára 2021 a tieto návrhy sa predkladajú pre Úniu s 27 členskými štátmi v súlade s oznámením Spojeného kráľovstva o jeho úmysle vystúpiť z Európskej únie a Euratomu na základe článku 50 Zmluvy o Európskej únii, ktoré bolo doručené Európskej rade 29. marca 2017.

O najnovšej reforme v oblasti SPP sa rozhodlo v roku 2013 a bola implementovaná v roku 2015. Odvtedy sa kontext, v ktorom bola táto reforma vytvorená, výrazne posunul. Najmä:

Ceny poľnohospodárskych výrobkov výrazne klesli – v dôsledku makroekonomických faktorov, geopolitického napätia a iných síl.

Dôraz, ktorý sa kladie na obchodné rokovania, sa viditeľnejšie posunul z multilaterálnych k bilaterálnym dohodám a EÚ sa stala otvorenejšou voči svetovým trhom.

EÚ sa zaviazala plniť nové medzinárodné záväzky – napríklad pokiaľ ide o zmierňovanie zmeny klímy (prostredníctvom dohovoru COP 21) a rozsiahle aspekty medzinárodného rozvoja (prostredníctvom cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja). Takisto sa zaviazala vyvinúť úsilie lepšie reagovať na ďalšie trendy v oblasti geopolitického vývoja vrátane migrácie.

Tieto posuny podnietili verejnú diskusiu o tom, či reforma z roku 2013 postačuje na to, aby pomohla SPP primerane čeliť rozsiahlym prebiehajúcim výzvam týkajúcim sa zdravého fungovania poľnohospodárskeho sektoru, starostlivosti o životné prostredie, opatrení v oblasti boja proti zmene klímy a silnej, hospodárskej a sociálnej štruktúry vidieckych oblastí EÚ – najmä vzhľadom na vznikajúce príležitosti na prijímanie opatrení v oblasti obchodu, biohospodárstva, energie z obnoviteľných zdrojov, obehového hospodárstva a digitálneho hospodárstva.

SPP musí byť modernizovaná, aby dokázala čo najlepšie čeliť týmto výzvam, musí byť zjednodušená, aby to zvládala s minimálnou administratívnou záťažou a musí byť ešte viac zosúladená s ostatnými politikami EÚ, aby maximalizovala svoj príspevok k desiatim prioritám Komisie a cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Ako to Komisia pripomenula vo svojom nedávnom oznámení o VFR, prechod k plne udržateľnému poľnohospodárskemu sektoru a rozvoj dynamických vidieckych oblastí bude musieť byť podporený modernizovanou spoločnou poľnohospodárskou politikou, pričom sa budú musieť poskytnúť bezpečné a kvalitné potraviny pre viac ako 500 miliónov spotrebiteľov. V záujme zaistenia bezpečných, kvalitných, cenovo dostupných, výživných a rôznorodých potravín pre svojich občanov, ako aj silnej socioekonomickej štruktúry vo vidieckych oblastiach, Európa potrebuje inteligentný, odolný, udržateľný a konkurencieschopný poľnohospodársky sektor. Modernizovaná spoločná poľnohospodárska politika musí posilniť svoju európsku pridanú hodnotu zohľadnením väčších ambícií týkajúcich sa životného prostredia a klímy a musí reagovať na očakávania občanov, pokiaľ ide o ich zdravie, životné prostredie a klímu.

V súlade s tým, čo predpokladala vo svojom pracovnom programe na rok 2017, Komisia uskutočnila rozsiahle konzultácie o zjednodušení a modernizácii SPP, aby maximalizovala svoj príspevok k desiatim prioritám Komisie a cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Toto sa zameralo na osobitné priority politiky pre budúcnosť bez toho, aby boli dotknuté finančné alokácie pridelené SPP v budúcom VFR. Proces zahŕňal rozsiahle konzultácie, ako aj analýzu dostupných dôkazov o výkonnosti SPP, vrátane príslušných stanovísk platformy REFIT.

Výsledok bol predložený v oznámení prijatom 29. novembra 2017 s názvom „Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva“. Oznámenie umožňuje štruktúrovaný dialóg o budúcej SPP v rámci inštitúcií EÚ, ako aj so zainteresovanými stranami. V tomto politickom dokumente boli načrtnuté výzvy, ciele a možné spôsoby vytvorenia „nadčasovej“ SPP, ktorá musí byť jednoduchšia, inteligentnejšia a modernejšia a musí viesť k prechodu na udržateľnejšie poľnohospodárstvo.

Komisia predovšetkým stanovila ako hlavné priority SPP po roku 2020 ambicióznejšie ciele v oblasti životného prostredia a klímy, lepšie zacielenie podpory a väčšie spoľahnutie sa na účinné prepojenie výskumu, inovácií a poradenstva. V rámci spôsobu, ako zlepšiť výkonnosť SPP, takisto navrhla nový model vykonávania, aby sa zameranie politiky na súlad s predpismi presunulo na výkonnosť. Rovnováhu podielu zodpovednosti medzi EÚ a členskými štátmi obnovuje vďaka vyššej miere subsidiarity. Cieľom nového modelu je lepšie dosiahnutie cieľov EÚ založené na strategickom plánovaní, rozsiahlych intervenciách politík a na spoločných ukazovateľoch výkonnosti, čím sa zlepší súdržnosť politík v rámci budúcej SPP a s ostatnými cieľmi EÚ.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Článok 39 ZFEÚ stanovuje ciele SPP:

·zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva podporovaním technického pokroku a zabezpečovaním racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby a optimálneho využívania výrobných faktorov, najmä pracovnej sily;

·zabezpečiť týmto spôsobom primeranú životnú úroveň poľnohospodárov, najmä zvýšením individuálnych príjmov jednotlivcov pracujúcich v poľnohospodárstve;

·stabilizovať trhy;

·zabezpečiť riadne zásobovanie;

·zabezpečiť dodávky spotrebiteľom za primerané ceny.

Tento návrh je plne v súlade s cieľmi SPP stanovenými v zmluve. Modernizuje a zjednodušuje vykonávanie ustanovení Zmluvy.

Súlad s ostatnými politikami Únie

Na 84 % územia EÚ sa vykonávajú poľnohospodárske a lesnícke činnosti. Obidve tieto odvetvia závisia od životného prostredia a majú naň vplyv. Preto množstvo navrhovaných špecifických cieľov SPP vyvolá opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy v súlade s príslušnými politikami EÚ.

Je známe, že vzorce spotreby majú vplyv na verejné zdravie. Prostredníctvom svojho prepojenia s potravinárstvom a niekedy aj spôsobu, akým sa potraviny vyrábajú, sú poľnohospodárske politiky spojené s politikami v oblasti zdravia. Návrhy posilňujú prepojenia na politiky v oblasti zdravia, najmä pokiaľ ide o zdravú výživu a zníženie používania antimikrobiálnych látok.

EÚ je významný dovozca komodít a vývozca hodnotných poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Preto má vplyv na potravinové systémy mimo EÚ. Návrh v súlade s článkom 208 ZFEÚ zohľadňuje ciele EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce, pokiaľ ide o odstránenie chudoby a udržateľný rozvoj v rozvojových krajinách, pričom najmä zabezpečuje, aby podpora EÚ poľnohospodárom nemala vplyv na obchod alebo aby bol tento vplyv minimálny.

Napokon, ako aj v ostatných odvetviach, môžu poľnohospodárske a vidiecke oblasti lepšie využívať nové technológie a poznatky, a to najmä digitálne technológie. Návrhy posilňujú prepojenia na politiku v oblasti výskumu tým, že v prípade organizácie výmeny poznatkov kladú dôraz na model vykonávania politiky. Podobne dôraz kladený na digitalizáciu umožňuje prepojenie s digitálnou agendou EÚ.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Články 42 a 43 ods. 2 ZFEÚ, pokiaľ ide o nariadenie o strategických plánoch SPP.

Subsidiarita (pre iné ako výlučné právomoci)

V Zmluve o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že právomoc v oblasti poľnohospodárstva sa delí medzi Úniu a členské štáty, pričom sa stanovuje spoločná poľnohospodárska politika so spoločnými cieľmi a spoločné vykonávanie. Súčasný systém vykonávania SPP sa spolieha na podrobné požiadavky na úrovni EÚ a obsahuje prísne kontroly, sankcie a opatrenia týkajúce sa auditu. Tieto pravidlá sú často veľmi normatívne, až po úroveň poľnohospodárskeho podniku. Vo veľmi rozmanitom poľnohospodárskom a klimatickom prostredí Únie však nie sú vhodné ani prístupy zhora nadol, ani univerzálne prístupy na zabezpečenie požadovaných výsledkov a pridanej hodnoty EÚ.

V modeli vykonávania uvedenom v tomto návrhu Únia stanovuje základné parametre politiky (ciele SPP, rozsiahle typy intervencií, základné požiadavky), zatiaľ čo členské štáty nesú väčšiu zodpovednosť, pokiaľ ide o spôsob, akým dosahujú ciele a dohodnuté cieľové hodnoty.

Vyššia miera subsidiarity umožní lepšie zohľadňovať miestne podmienky a potreby v porovnaní s týmito cieľmi a cieľovými hodnotami. Členské štáty budú zodpovedné za prispôsobenie intervencií v rámci SPP, aby sa maximalizoval ich príspevok k cieľom EÚ. Pri zachovaní súčasných riadiacich štruktúr – ktoré musia naďalej zabezpečovať účinné monitorovanie a presadzovanie dosiahnutia všetkých cieľov politiky – budú členské štáty mať tiež väčšie slovo pri navrhovaní rámca súladu a kontroly, vzťahujúceho sa na prijímateľov (vrátane kontrol a sankcií).

Proporcionalita

Hospodárske, environmentálne a sociálne výzvy, ktorým čelí poľnohospodárske odvetvie a vidiecke oblasti v EÚ, si vyžadujú zásadnú reakciu, ktorá zodpovedá európskemu rozmeru týchto výziev. Väčšia možnosť výberu, ktorá je ponúkaná členským štátom pri výbere a prispôsobovaní dostupných politických nástrojov v rámci SPP na splnenie cieľov v rámci modelu, ktorý je viac založený na výsledkoch, by mala ešte znížiť pravdepodobnosť, že SPP prekročí primeranú úroveň opatrení.

Voľba nástroja

Keďže pôvodnými aktmi sú všetky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, zmeny musia byť zavedené nariadením Európskeho parlamentu a Rady.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Hodnotenia ex post/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov

SPP je hlboko zakorenená v budovaní a rozvoji Európskej únie (EÚ). Bola stanovená na začiatku šesťdesiatych rokov v súvislosti s cieľmi zakotvenými v zmluve a odvtedy prešla niekoľkými vlnami reforiem na zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia, posilnenie rozvoja vidieka, riešenie nových výziev a poskytnutie lepšej reakcie na spoločenské požiadavky. Posledná veľká reforma bola prijatá v roku 2013. V reforme z roku 2013 boli všeobecné ciele SPP zracionalizované a rozdelené do troch blokov:

i)    Životaschopná výroba potravín

ii)    Udržateľné riadenie prírodných zdrojov a opatrenia v oblasti klímy

iii)    Vyvážený územný rozvoj

S cieľom posúdiť pokrok pri dosahovaní vyššie uvedených cieľov a identifikovať budúce výzvy, rozsiahly konzultačný proces podporil štruktúrovanú diskusiu so všetkými zainteresovanými stranami vrátane nepoľnohospodárskych subjektov. Okrem toho boli z množstva dostupných informácií týkajúcich sa SPP (stručne zhrnuté nižšie v rámčeku č. 1) zhromaždené dôkazy o jej výkonnosti, ktoré slúžili ako základ posúdenia úspechov a nedostatkov SPP v priebehu rokov, ale najmä s ohľadom na jej poslednú reformu. Týka sa to najmä:

·dôkazov zhromaždených prostredníctvom spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie (CMEF), ktorý slúži na meranie výkonnosti SPP 2 ,

·série hodnotiacich štúdií naplánovaných v súčasnom viacročnom finančnom rámci (2014 až 2020) s cieľom posúdiť súčasné ciele SPP, pričom prvé zistenia budú k dispozícii v rokoch 2017/2018 3 .

Výsledky týkajúce sa pokroku pri plnení cieľových hodnôt a príslušného finančného krytia sú k dispozícii vo výročných vykonávacích správach (AIR) o rozvoji vidieka,

·dodatočných podkladových dokumentov, údajov, skutočností a ukazovateľov, ktoré boli uverejnené na internetovej stránke GR AGRI a ktoré sú relevantné na posúdenie vplyvu 4 .

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Uskutočnila sa verejná konzultácia, ktorá zahŕňala viac ako 322 000 podnetov, štruktúrovaný dialóg so zainteresovanými stranami, päť odborných seminárov, stanoviská platformy REFIT, príspevky z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a národných parlamentov. Tento proces zohľadnil aj odporúčania Osobitnej skupiny pre poľnohospodárske trhy (AMTF) 5 a Konferencie o rozvoji vidieka v Corku (2016) 6 .

Zhromažďovanie a využívanie odborných skúseností

S cieľom zhromažďovať dôkazy/poznatky od odborníkov o otázkach súvisiacich so SPP sa v období od marca 2017 do februára 2018 zorganizoval súbor špecializovaných seminárov. Tieto semináre umožnili výmenu názorov medzi odborníkmi a úradníkmi Komisie a umožnili pokrok pri formulovaní kľúčových záverov/otázok, ktoré sa majú zohľadniť v procese modernizácie a zjednodušenia.

Bolo vybraných päť otázok, ktoré sa majú riešiť prostredníctvom týchto seminárov s cieľom pokryť najdôležitejšie oblasti, v ktorých boli zistené nedostatky v oblasti poznatkov a nezhody týkajúce sa prístupov politiky. Tieto semináre boli navrhnuté podľa podobnej metodiky založenej na:

1.zhromažďovaní najnovších dôkazov dostupných na úrovni odborníkov, akademických pracovníkov, odborníkov z praxe a medzinárodných inštitúcií;

2.zameraní sa na praktické skúsenosti v teréne;

3.posúdení potenciálu nových technológií/prístupov s cieľom zlepšenia budúcej koncepcie politiky v osobitnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje.

Súhrny seminárov a prezentácií sú k dispozícii na adrese:

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_sk .

Seminár č. 1: Osvedčené postupy zamerané na riešenie potrieb v oblasti životného prostredia a klímy  (23/24. marec 2017)

Tento dvojdňový seminár zahŕňal širokú škálu odborníkov na výzvy v oblasti životného prostredia a klímy. V rámci neho sa skúmali:

·nástroje, ktoré sú dostupné na posúdenie environmentálnych potrieb;

·metódy na zlepšenie zavádzania opatrení (so zameraním na úlohu behaviorálnych prístupov).

Seminár č. 2: Riadenie rizík (18/19. máj 2017)

Tento dvojdňový seminár sa pokúsil presadiť pokrok v zhromažďovaní dôkazov v rámci diskusie o nástrojoch na podporu poľnohospodárov s cieľom lepšie čeliť výrobným, cenovým a príjmovým rizikám. V rámci neho sa skúmali:

·výzvy bezpečnostnej siete trhu EÚ a nedávny vývoj systému riadenia rizík platný v USA;

·prípad budúcich trhov v EÚ, odvetvie poľnohospodárskeho poistenia a zaistenia v rámci EÚ, prípad verejno-súkromného partnerstva a systém poistenia úrody;

·behaviorálne aspekty riadenia rizík.

Seminár č. 3: Potraviny a súvisiace otázky (31. máj 2017)

Seminár o potravinách a súvisiacich otázkach preskúmal zosúladenie SPP s politikou v oblasti zdravia a jej schopnosť uľahčiť poľnohospodárom prispôsobenie sa zmenám v oblasti vzorcov spotreby. Zvýšenú pozornosť si vyžaduje najmä problematika antimikrobiálnej rezistencie.

Seminár č. 4: Sociálno-ekonomické otázky (9. jún 2017)

Seminár o sociálno-ekonomických otázkach sa zameral na analýzu dynamiky rastu a zamestnanosti v rámci agropotravinárskeho odvetvia EÚ. Na základe prípadových štúdií preskúmal väzby, ktoré existujú medzi globálnym poľnohospodárstvom a potravinovými hodnotovými reťazcami v EÚ tak z koncepčného hľadiska, ako aj z praktického hľadiska.

Seminár č. 5: Meranie výkonnosti SPP v oblasti životného prostredia a klímy (26. február 2018)

V rámci tohto seminára sa preskúmalo, aké základné politické ciele možno stanoviť na úrovni EÚ, ako sa dajú vykonávať na úrovni členských štátov a ako je možné ich monitorovať, kontrolovať a hodnotiť.

Posúdenie vplyvu

Posúdenie vplyvu podporujúce legislatívne návrhy, ako aj stanoviská Výboru pre kontrolu regulácie, sú k dispozícii na tejto stránke:

Zoznam posúdení vplyvu a sprievodné stanoviská Výboru pre kontrolu regulácie

Výbor pre kontrolu regulácie spočiatku vydal negatívne stanovisko. Hoci výbor ocenil ambíciu modernizovať a zjednodušiť SPP a hĺbkovú analýzu rôznych scenárov, ktoré užitočne vyzdvihujú kompromisy medzi cieľmi politík, výbor sa domnieval, že správa by mala lepšie vysvetliť odôvodnenie, uskutočniteľnosť a fungovanie navrhovaného nového modelu vykonávania. Do správy o posúdení vplyvu sa doplnili požadované prvky, a to aj do osobitnej prílohy o návrhoch nového modelu vykonávania. Na základe toho Výbor pre kontrolu regulácie vydal kladné stanovisko s výhradami. Výbor uznal, že správa bola vylepšená a požiadal o ďalšie informácie o presných zárukách na zníženie identifikovaných rizík. V prílohe 1 k správe o posúdení vplyvu (pracovný dokument útvarov Komisie) sa vymenúvajú prijaté úpravy, aby sa splnili požiadavky výboru.

V správe o posúdení vplyvu sa predkladajú a prediskutovávajú rôzne možnosti politiky. V rámci posúdenia vplyvu neexistuje žiadna uprednostňovaná možnosť. Namiesto toho boli v rámci rôznych možností testované rôzne kombinácie prvkov návrhu s cieľom zistiť, k akému optimálnemu mixu by bolo možné dospieť.

Možnosti analyzujú najmä kontrastné prístupy na dosiahnutie identifikovaných cieľov:

1.rôzne úrovne ambícií v oblasti životného prostredia a klímy, pričom sa dôraz kladie na možné dôsledky uplatňovania povinných a dobrovoľných systémov vykonávania;

2.rôzne spôsoby podpory príjmov poľnohospodárskych podnikov a predovšetkým jej rozdelenie medzi rôznych poľnohospodárov, pričom sa dôraz kladie na možné dôsledky na malé a stredné a veľké poľnohospodárske podniky.

3.širšie sociálno-ekonomické intervencie, najmä v rámci politiky rozvoja vidieka, ako aj prierezové prístupy k modernizácii.

V rámci prvej možnosti sa testuje potenciál dobrovoľného ekologického systému s cieľom zvýšenia ambícií v oblasti životného prostredia a klímy. Skúma sa aj potenciálna úloha nástrojov riadenia rizík pri podpore príjmu poľnohospodárov v kontexte nižších priamych platieb. Dve čiastkové možnosti odrážajú rôzne ambície členských štátov a prístupy k priamym platbám v rámci nového modelu vykonávania.

V rámci ďalšej možnosti sú priame platby lepšie zacielené a vykonávanie kondicionality je ambicióznejšie s cieľom zlepšiť spoločnú hospodársku a environmentálnu výkonnosť SPP, ako aj riešiť klimatické výzvy. Vypracovali sa aj čiastkové možnosti s cieľom ilustrovať možné rozdiely v ambíciách členských štátov týkajúcich sa cieľových hodnôt v oblasti životného prostredia a klímy.

V rámci poslednej možnosti sa kladie silný dôraz na starostlivosť o životné prostredie a zamestnanosť – a presúva sa pozornosť na malých a stredných poľnohospodárov ako spôsob udržania pracovných miest vo vidieckych oblastiach. Členské štáty sú povinné alokovať 30 % platieb v rámci prvého piliera na poskytovanie doplnkovej podpory pre štyri systémy, ktoré by boli dobrovoľné pre poľnohospodárov (ekologické poľnohospodárstvo, trvalé trávne porasty, oblasti s prírodnými prekážkami a lineárne krajinné prvky) s cieľom ďalšieho podporovania opatrení v oblasti klímy a udržateľného riadenia prírodných zdrojov.

V posúdení vplyvu sa poukazuje na to, že ak sa výrazne zmenia základné parametre politiky, ktorou sa riešia toľké rôzne ciele, nevyhnutne to vedie k obtiažnym kompromisom.

Jedným kľúčovým parametrom je úroveň podpory SPP. Zníženie o 5 % navrhnuté Komisiou v jej oznámení z mája 2018 o VFR na roky 2021 – 2027 spadá do rozsahu zvažovanom v posúdení vplyvu.

Pokiaľ ide o príjmy poľnohospodárskych podnikov, je dôležitá tak úroveň, ako aj rozdelenie podpory. Zabezpečenie primeranej úrovne podpory a tým aj príjmov poľnohospodárskych podnikov je naďalej kľúčovým prvkom do budúcnosti, s cieľom zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, ambície v oblasti životného prostredia a klímy, ako aj životaschopnosť vidieka. Lepšie zacielenie podpory pre malé a stredné poľnohospodárske podniky a oblasti s prírodnými prekážkami môže pomôcť udržať viac pracovných miest v rámci poľnohospodárskych podnikov a poľnohospodárskej činnosti na celom území, a tak posilniť sociálno-ekonomickú štruktúru vidieckych oblastí. Uplatnenie stropu a konvergencia môžu zlepšiť rozdelenie priamych platieb. Je zrejmé, že akákoľvek možnosť, ktorá výrazne prerozdelí priame platby medzi poľnohospodárske podniky a regióny s nižšou produktivitou, povedie v krátkodobom horizonte k zníženiu konkurencieschopnosti EÚ, pričom posilní ochranu životného prostredia. Menej jasná je však vhodná kombinácia opatrení, ktoré by mohli zmierniť negatívne dôsledky na príjmy a zároveň lepšie riešiť výzvy, ktoré sú tiež dôležité pre poľnohospodárstvo – akými sú napríklad výzvy v oblasti životného prostredia a klímy alebo očakávania spoločnosti. Toto si vyžaduje podnecovanie úprav, ktoré zlepšujú socio-ekonomickú, ako aj environmentálnu výkonnosť sektoru.

Príspevky z konzultácií so zainteresovanými stranami a analýzy ukazujú, že je to možné za predpokladu, že potrebné sprievodné opatrenia zamerané na ambície týkajúce sa opatrení v oblasti životného prostredia a klímy umožnia prijatie osvedčených postupov (v konvenčných aj ostatných formách poľnohospodárstva), ktoré zahŕňajú poznatky, inovácie a najnovšiu relevantnú technológiu.

Na základe predpokladov a rozhodnutí, ktoré sa urobili v rámci analýzy, existujú potenciálne kompromisy v dosahovaní hospodárskych, environmentálnych a sociálnych cieľov SPP, ako aj s ohľadom na želanú modernizáciu a zjednodušenie. Stručne povedané, prerozdelenie by mohlo viesť k zvládnuteľnému vplyvu na príjmy a podporiť požadované zvýšené ambície opatrení v oblasti životného prostredia a klímy a ďalšie synergie so SPP. To by však vyžadovalo, aby sa sektor a politika chopili príležitostí, ktoré ponúkajú inovácie a technológie, ktoré už umožňujú modernizáciu a zjednodušenie.

Ostatné predpoklady a rozhodnutia by určite zmenili detailné výsledky, ale nezmenili by základný odkaz, ktorý spočíva v tom, že uprednostňovaná možnosť pre budúcu SPP by mala spájať najvýkonnejšie prvky rôznych možností, ale zabrániť vplyvom ich slabých stránok zavedením potrebných záruk s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na úrovni EÚ. Z toho vyplýva potreba jasných kritérií úrovne a rozdelenia podpory príjmov (napr. uplatňovanie stropu a/alebo degresivity), ambície v oblasti klímy a životného prostredia, kondicionality, stimulov na modernizáciu a vhodného stupňa subsidiarity/zjednodušenia.

Regulačná vhodnosť a zjednodušenie

Komplexnosť súčasného vykonávania politiky je vo veľkej miere spojená s dôrazom na dodržiavanie podrobných pravidiel stanovených na úrovni EÚ. Navrhovaný nový model vykonávania odstráni faktor podpory týkajúci sa kritérií oprávnenosti na úrovni EÚ, čo umožní členským štátom vymedziť podmienky oprávnenosti, ktoré sú najvhodnejšie pre ich osobitné okolnosti. Očakáva sa, že to prinesie podstatné zjednodušenie.

Historicky sa SPP v postupných reformách rozvinula do rôznych nástrojov. Niekedy sa koordinácia týchto nástrojov ukázala ako zložitá. V rámci súčasného návrhu sa všetky rôzne podporné prvky SPP spájajú do jedného jednotného a uceleného rámca, ktorý zníži administratívnu záťaž pri vykonávaní SPP.

Základné práva

Tento návrh rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie. 

4.ROZPOČTOVÉ DÔSLEDKY

Návrh Komisie o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 až 2027 [COM(2018) 322 final] stanovuje, že značná časť rozpočtu EÚ by sa mala naďalej venovať poľnohospodárstvu, ktoré je spoločnou politikou strategického významu. Preto sa navrhuje, aby sa SPP zamerala na svoje hlavné činnosti, pričom bolo alokovaných 286,2 miliardy EUR pre fond EPZF a 78,7 miliardy EUR pre fond EPFRV (v bežných cenách).

Tieto poľnohospodárske fondy sú doplnené dodatočnými finančnými prostriedkami z programu Európsky horizont, keďže navrhované finančné krytie pre tento program zahŕňa 10 miliárd EUR na podporu výskumu a inovácií v potravinárstve, poľnohospodárstve, rozvoji vidieka a biohospodárstve. V rámci fondu EPZF sa vytvorí nová poľnohospodárska rezerva na financovanie dodatočnej podpory pre poľnohospodárske odvetvie. Sumy rezervy, ktoré neboli využité v jednom roku, sa prenesú do nasledujúceho.

Pokiaľ ide o rozdelenie priamych platieb medzi členské štáty, navrhuje sa, aby všetky členské štáty disponujúce priamymi platbami vo výške pod 90 % priemeru EÚ pokračovali v procese, ktorý sa začal v období 2014 až 2020, a znížili existujúcu medzeru v porovnaní s 90 % o 50 %. Na financovaní tejto externej konvergencie úrovne priamych platieb sa budú podieľať všetky členské štáty. Alokácie, ktoré sa prideľujú členským štátom na priame platby v nariadení o strategických plánoch SPP, sú vypočítané na tomto základe.

Pokiaľ ide o rozvoj vidieka, navrhuje sa vyvážiť financovanie medzi rozpočtami EÚ a členskými štátmi. V súlade s tým, čo sa predpokladalo pre európske štrukturálne a investičné fondy, zvýšenie vnútroštátnych mier spolufinancovania umožní udržať verejnú podporu pre európske vidiecke oblasti na takmer tej istej úrovni. Rozdelenie podpory z EPFRV sa bude zakladať na objektívnych kritériách, ktoré sú spojené s cieľmi politiky a zohľadňujú súčasné rozdelenia. Ako je tomu aj dnes, menej rozvinuté regióny by mali naďalej profitovať z vyšších mier spolufinancovania, ktoré sa budú uplatňovať aj na niektoré opatrenia, ako je napríklad program LEADER a platby za riadiace záväzky.

Členským štátom sa ponúkne určitá úroveň flexibility, čo sa týka prevodov medzi alokáciami. Až 15 % príslušných priamych platieb je možné previesť na alokácie z EPFRV a naopak. V prípade intervencií zameraných na ciele v oblasti životného prostredia a klímy a grantov na usadenie sa pre mladých poľnohospodárov možno na alokácie z EPFRV previesť vyšší percentuálny podiel priamych platieb.

Podrobné informácie o finančnom vplyve návrhu SPP sú uvedené vo finančnom výkaze priloženom k ​​návrhu.

5.OSTATNÉ PRVKY

Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnotenia a podávania správ

Prechod k politike viac orientovanej na výkonnosť si vyžaduje vytvorenie pevného výkonnostného rámca, ktorý na základe súboru spoločných ukazovateľov, umožní Komisii posudzovať a monitorovať výkonnosť politiky. Ako základ pre monitorovanie a posudzovanie výkonnosti politiky by sa použil súčasný spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie a súčasný monitorovací systém priamych platieb a rozvoja vidieka, ale bude potrebné ich zjednodušiť a ďalej rozvíjať (vrátane súdržnosti medzi dvoma piliermi). Budú potrebné ďalšie investície do vývoja vhodných ukazovateľov a zabezpečenia dostatočných údajových tokov.

Nový rámec pre monitorovanie a hodnotenie výkonnosti sa bude vzťahovať na všetky nástroje budúcej SPP: strategické plány SPP, ako aj na tie prvky SPP, na ktoré sa nevzťahujú strategické plány SPP (niektoré časti spoločnej trhovej organizácie, osobitné systémy). Výkonnosť by sa merala v súvislosti so špecifickými cieľmi politiky pomocou súboru spoločných ukazovateľov.

Nový model bude organizovaný na základe nasledujúcich zásad:

·Kontextové ukazovatele sú aj naďalej dôležité, pretože odrážajú relevantné aspekty všeobecných trendov v hospodárstve, životnom prostredí a spoločnosti a pravdepodobne budú mať vplyv na výkonnosť.

·Výber obmedzeného, ​​ale cielenejšieho súboru ukazovateľov by sa mal uskutočniť predovšetkým tak, aby sa vybrali tie, ktoré čo najdôkladnejšie odrážajú skutočnosť, či podporovaná intervencia prispieva k dosiahnutiu cieľov v porovnaní so stanoveným východiskovým stavom, a s použitím jasných vymedzení.

·Celková výkonnosť politiky bude posudzovaná raz za niekoľko rokov na základe ukazovateľov vplyvu. Ročné sledovanie výkonnosti politiky sa bude opierať o úplný zoznam ukazovateľov výsledku.

·Ukazovatele výstupu budú každoročne spájať výdavky s výsledkami vykonávania politiky. Tento postup sa bude vykonávať každoročne a opiera sa o zoznam ukazovateľov výstupu (predovšetkým ukazovateľov, ktoré už sú dostupné).

·Synergie medzi štatistickými a administratívnymi údajmi môžu uľahčiť spoľahlivosť príslušných ukazovateľov výkonnosti, ale to si vyžaduje existenciu systému kontrol kvality.

V podstate sa navrhuje zmena zodpovednosti a príležitostí v spoločnom rámci, jasne vymedzená a presadzovaná, aby sa súčasne dosiahol viac ako jeden kľúčový cieľ, a to zjednodušenie, orientácia na výsledky (skôr ako súlad s predpismi) a efektívnosť a účinnosť politiky.

Predpokladá sa, že ročné preskúmanie výkonnosti je kľúčovým prvkom prebiehajúceho monitorovania a riadenia vykonávania politiky. Aby bolo možné vykonať ročné preskúmanie výkonnosti, musia sa spoločne predložiť príslušné ukazovatele výstupu a ukazovatele výsledku vo výročnej správe o vykonávaní strategického plánu SPP, tzv. výročnej správe o výkonnosti. Členské štáty každoročne podávajú správu o uskutočnených výstupoch a výdavkoch, ako aj o vzdialenosti od dosiahnutia cieľových hodnôt stanovených na celé obdobie, ktoré sú vyjadrené ako hodnoty ukazovateľov výsledku.

Hodnotenia sa uskutočnia v súlade s odsekmi 22 a 23 medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 7 , v ktorej tri inštitúcie potvrdili, že hodnotenia existujúcich právnych predpisov a politiky by mali poskytovať základ pre posúdenia vplyvu možností ďalšieho konania. V hodnoteniach sa posúdia účinky programu v praxi na základe jeho ukazovateľov/cieľových hodnôt a podrobná analýza miery, do akej možno program považovať za relevantný, účinný a efektívny, poskytuje dostatočnú pridanú hodnotu EÚ a je v súlade s ostatnými politikami EÚ. Zahŕňajú získané poznatky na identifikáciu akýchkoľvek nedostatkov/problémov alebo akéhokoľvek potenciálu na zlepšenie opatrení a ich výsledkov a na maximalizáciu ich využitia/vplyvu.

Vysvetľujúce dokumenty (v prípade smerníc)

Neuplatňuje sa.

Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Návrh sa týka troch nariadení:

·nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (ďalej len „nariadenie o strategických plánoch SPP“),

·nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 (ďalej len „horizontálne nariadenie SPP“),

·nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori (ďalej len: „pozmeňujúce nariadenie“).

Tieto nariadenia spoločne upravujú SPP zosúladením jej cieľov s Junckerovými prioritami a cieľmi udržateľného rozvoja, pričom súčasne zjednodušujú vykonávanie politiky. SPP sa viac prispôsobí miestnej situácii odstránením podmienok oprávnenosti na podporu poskytovanú na úrovni EÚ. Členské štáty budú môcť vymedzovať väčšinu podmienok oprávnenosti na vnútroštátnej úrovni tak, aby boli vhodné pre ich osobitnú situáciu. Zároveň sa obmedzením priamej súvislosti medzi podmienkami oprávnenosti na úrovni EÚ a konečnými príjemcami zníži administratívna záťaž spojená s kontrolami.

S cieľom naďalej zlepšovať udržateľný rozvoj poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieckych oblastí, všeobecné ciele SPP sa zameriavajú na hospodársku životaschopnosť, odolnosť a príjem poľnohospodárskych podnikov, na zlepšenie výkonnosti v oblasti životného prostredia a klímy a na posilnenie sociálno-ekonomickej štruktúry vidieckych oblastí. Okrem toho podpora poznatkov, inovácií a digitalizácie v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach je prierezovým cieľom.

Nová SPP bude sledovať tieto špecifické ciele:

a)podporovať životaschopné príjmy a odolnosť poľnohospodárskych podnikov na území EÚ (na podporu potravinovej bezpečnosti),

b)posilniť orientáciu na trh a zvýšiť konkurencieschopnosť vrátane intenzívnejšieho zamerania sa na výskum, technológie a digitalizáciu,

c)zlepšiť postavenie poľnohospodárov v hodnotovom reťazci,

d)prispieť k prispôsobeniu sa zmene klímy a jej zmierneniu, ako aj k využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov,

e)podporovať udržateľný rozvoj a efektívne riadenie prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch,

f)prispieť k ochrane biodiverzity, zlepšiť ekosystémové služby a zachovať biotopy a krajinné oblasti,

g)pritiahnuť mladých poľnohospodárov a uľahčiť podnikateľskú činnosť vo vidieckych oblastiach,

h)podporovať zamestnanosť, rast, sociálne začlenenie a miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach vrátane biohospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva,

i)zlepšiť reakcie poľnohospodárstva EÚ na požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane bezpečnosti, výživnosti a udržateľnosti potravín, ako aj dobrých životných podmienok zvierat.

Členské štáty pri plnení týchto cieľov zabezpečujú zjednodušenie a výkonnosť podpory SPP. Navrhnú intervencie, ktoré sú prispôsobené ich okolnostiam, na základe typu intervencií uvedených v nariadení. Členské štáty budú musieť venovať osobitnú pozornosť špecifickým cieľom v oblasti životného prostredia a klímy, generačnej výmene a modernizácii vo vykonávaní politiky prostredníctvom zamerania sa na lepšie využívanie poznatkov a poradenstva a nových (digitálnych) technológií.

Členské štáty predložia svoje navrhované intervencie určené na dosiahnutie špecifických cieľov EÚ v rámci strategického plánu SPP. Právne predpisy stanovujú pravidlá týkajúce sa obsahu tohto strategického plánu SPP a Komisia tieto plány skontroluje a schváli. Strategické plány SPP budú spájať väčšinu nástrojov podpory SPP financovaných z (vrátane sektorových programov, ktoré boli doteraz stanovené v rámci nariadenia o spoločnej organizácii trhov) a z EPFRV. Týmto spôsobom členské štáty vytvoria jednotnú ucelenú intervenčnú stratégiu pre každý členský štát. V strategických plánoch SPP členské štáty stanovia cieľové hodnoty, ktoré chcú dosiahnuť v programovom období s použitím spoločne vymedzených ukazovateľov výsledku.

Po vytvorení strategických plánov SPP budú členské štáty každoročne podávať správy o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní prostredníctvom systému spoločných ukazovateľov. Členské štáty a Komisia budú monitorovať pokrok a vyhodnocovať účinnosť intervencií.

Nasledujúca časť obsahuje informácie týkajúce sa osobitného obsahu týchto troch nariadení.

Nariadenie o strategických plánoch SPP

Hlava I stanovuje rozsah pôsobnosti nariadenia, ako aj vymedzenia pojmov.

V hlave II sú uvedené všeobecné a špecifické ciele SPP, ktoré treba plniť prostredníctvom intervencií, ktoré členské štáty navrhli vo svojich strategických plánoch SPP. Hlava III zavádza niekoľko spoločných požiadaviek v súvislosti so strategickými plánmi SPP, ako aj prvky, ktoré sa vzťahujú na viacero intervencií. Spoločné požiadavky sa týkajú dodržiavania všeobecných zásad a základných práv, ako je napríklad zabránenie narúšaniu hospodárskej súťaže, rešpektovanie vnútorného trhu a nediskriminácia, ako aj dodržiavanie pravidiel WTO týkajúcich sa podpory na vnútroštátnej úrovni. Zahŕňajú aj požiadavky týkajúce sa špecifických prvkov, ktoré sa majú vymedziť v plánoch SPP, ako napríklad čo je poľnohospodárska plocha, poľnohospodárska činnosť, skutočný poľnohospodár a mladý poľnohospodár. Tento oddiel opisuje povinnosti vyplývajúce z „kondicionality“ (požiadavky, ktoré musí každý prijímateľ platieb na plochu dodržiavať v súvislosti s dobrými poľnohospodárskymi postupmi, ale aj povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ), ako aj potrebu disponovať dobre fungujúcimi poľnohospodárskymi poradenskými službami.

Táto hlava predkladá typy intervencií, ktoré môžu členské štáty použiť na vykonávanie svojich strategických plánov SPP. Typy intervencií predstavujú rozsiahle kategórie intervencií, ktoré môžu členské štáty používať v rámci svojich strategických plánov SPP.

Hlava IV poskytuje finančné ustanovenia. Obsahuje najmä finančné alokácie za členský štát a za fond a vymedzuje flexibilitu umožňujúcu prevod medzi fondmi. Stanovuje miery príspevku z EPFRV na verejné výdavky v členských štátoch, ako aj určité minimálne alebo maximálne finančné alokácie na osobitné účely.

V hlave V sú uvedené pravidlá týkajúce sa strategických plánov SPP. Uvádza sa v nej, aké prvky musia členské štáty zohľadniť pri príprave strategického plánu SPP a aký bude jeho minimálny obsah vrátane cieľových hodnôt a finančného plánovania. Táto hlava tiež vysvetľuje, aké pravidlá sa uplatňujú pri schvaľovaní strategických plánov SPP Komisiou a ako sa môžu takéto plány zmeniť.

Hlava VI obsahuje potrebné prvky týkajúce sa koordinácie a riadenia. Pripisuje zodpovednosť orgánom členských štátov za osobitné úlohy týkajúce sa strategických plánov SPP. Zriaďuje monitorovací výbor s cieľom zapojiť všetky zainteresované strany. Zriaďuje tiež siete, ktoré majú uľahčiť úspešné vykonávanie strategických plánov SPP. Tieto siete sa zriadia tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. V tejto hlave sa zriaďuje Európske partnerstvo v oblasti inovácií s cieľom stimulovať výmenu poznatkov a inovácií.

V hlave VII sa zavádza rámec pre monitorovanie a hodnotenie výkonnosti, v ktorom sa stanovujú pravidlá týkajúce sa toho, o čom a kedy majú členské štáty oznámiť pokrok vo vykonávaní svojich strategických plánov SPP a pravidlá týkajúce sa spôsobu, akým bude tento pokrok monitorovaný a vyhodnocovaný. Táto hlava obsahuje najmä pravidlá týkajúce sa výkonnostného bonusu za dobrú výkonnosť v oblasti životného prostredia a klímy.

Hlavy VIII a IX sa týkajú pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré vysvetľujú, akým spôsobom sa majú uplatňovať najmä pravidlá štátnej pomoci, ako aj konečné ustanovenia, ktoré vysvetľujú, aké nariadenia sa rušia a kedy sa nariadenie začne uplatňovať.

Horizontálne nariadenie SPP

Navrhuje sa zachovať súčasnú štruktúru SPP v dvoch pilieroch s každoročnými opatreniami so všeobecným uplatňovaním v prvom pilieri doplnenými opatreniami odrážajúcimi vnútroštátne a regionálne osobitosti v rámci viacročného programovacieho prístupu obsiahnutého v druhom pilieri. Nový návrh SPP po roku 2020 však poukáže na zvýšenú mieru subsidiarity tak, aby členské štáty mohli lepšie prispôsobiť vykonávacie opatrenia v rámci oboch pilierov svojej realite a konkrétnej situácii poľnohospodárov. Vyššia miera subsidiarity znamená obnovenie rovnováhy, pokiaľ ide o zodpovednosti pri riadení SPP a hľadanie nového vzťahu medzi Európskou úniou, členskými štátmi a poľnohospodármi.

Na tomto základe je súčasné horizontálne nariadenie SPP prispôsobené novému modelu vykonávania a odráža väčšiu flexibilitu pre členské štáty pri vykonávaní politiky (v súlade s ich miestnymi potrebami), menej byrokracie pre prijímateľov a prechod na politiku založenú na výkonnosti.

Presun na úrovni EÚ z dôrazu na súlad s predpismi k dôrazu na výkonnosť si vyžaduje jasné určenie cieľov, ktoré musí politika dosiahnuť: tieto ciele sa opäť stanovia na úrovni EÚ. S cieľom dosiahnuť pokrok smerom k mechanizmu politiky viac založenému na výsledkoch, dôjde k posunu od istoty z hľadiska zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií k istote z hľadiska výkonnosti a dodržiavania základných požiadaviek EÚ, akými sú integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS) alebo riadiace orgány (platobné agentúry, koordinačné orgány, príslušné orgány a certifikačné orgány). Budú zachované solídne a spoľahlivé riadiace štruktúry, ktoré charakterizujú SPP.

Okrem finančných ustanovení horizontálne nariadenie SPP naďalej disponuje aj ustanoveniami o všeobecných zásadách kontrol a sankcií, kontrol kondicionality a IACS. V dôsledku toho sa v nariadení stanovujú pravidlá týkajúce sa systémov financovania, riadenia a kontroly, procesov schvaľovania (ročné finančné schvaľovanie a ročné schvaľovanie výkonnosti) a postupu preukazovania zhody.

Toto nariadenie obsahuje rôzne prvky zjednodušenia. Po prvé, nové ročné zúčtovanie výkonnosti odráža posun od dodržiavania pravidiel jednotlivými prijímateľmi k výkonnosti politiky v rámci členských štátov.

Ďalej predpokladá zníženie počtu platobných agentúr a posilnenie úlohy koordinačného orgánu a certifikačného orgánu v súlade s novým modelom vykonávania. Tým sa systém stane transparentnejším a menej náročným pre vnútroštátne správy aj Komisiu. Zavádza sa model jednotného auditu v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a počet auditov Komisie sa môže znížiť.

Pozmeňujúce nariadenie

V oznámení o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva sa potvrdzuje orientácia na trh ako kľúčový prvok SPP, ale zároveň sa poukazuje na výzvy súvisiace s udržateľnosťou životného prostredia a zmenou klímy. Okrem toho sa v rámci neho poľnohospodársky sektor zaraďuje priamo do diskusie o potravinách a o obavách občanov v súvislosti s nimi pripomínajúc, že je ​​„najvýznamnejšou úlohou tejto politiky pomáhať poľnohospodárom predvídať vývoj stravovacích návykov a prispôsobiť produkciu v závislosti od trhových signálov a nárokov spotrebiteľov“. Keďže podrobné pravidlá, ktoré môžu zabrániť potrebným úpravám, sú stanovené na úrovni EÚ, predstavuje táto reforma príležitosť na uskutočnenie potrebných zmien. SPP by sa mala okrem toho zaoberať obavami občanov, pokiaľ ide o udržateľnú poľnohospodársku výrobu.

Preto sa predpokladá zachovanie štruktúry a hlavných vlastností nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pričom sa zmení obmedzený počet ustanovení vzhľadom na hospodárske, environmentálne a spoločenské zmeny, ku ktorým došlo od nadobudnutia jeho účinnosti v roku 2014.

Po prvé sa predpokladá vypustenie ustanovení súvisiacich so sektorovými intervenciami, ktoré boli predtým stanovené v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, pretože tieto intervencie v rámci budúcej SPP budú upravené podľa [nariadenia o strategických plánoch SPP] a budú súčasťou strategických plánov členských štátov s cieľom zabezpečiť lepšiu súdržnosť intervencií v rámci SPP.

Po druhé, zatiaľ čo následné reformy politiky v oblasti vína uskutočnené v rokoch 2008 a 2013 celkovo dosiahli svoje ciele, čo viedlo k hospodársky živému vinárskemu odvetviu, objavili sa nové hospodárske, environmentálne a klimatické výzvy. Preto nariadenie predpokladá niekoľko osobitných zmien existujúcich pravidiel s cieľom zvládnutia týchto výziev.

Po tretie, v oznámení o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva sa požaduje, aby sa zemepisné označenia stali príťažlivejšie pre poľnohospodárov a spotrebiteľov a aby sa tento systém zjednodušil. Preto sa navrhuje súčasné pravidlá týkajúce sa zemepisných označení, rozdelené do štyroch základných aktov, zmeniť v záujme jednoduchšieho systému zemepisných označení, ich rýchlejšej registrácie a efektívnejšieho schvaľovania zmien špecifikácií výrobkov. Cieľom týchto zmien je zjednodušiť systém zemepisných označení, ktorý by bol zrozumiteľnejší pre spotrebiteľov, jednoduchšie propagovateľný a znížil by administratívne náklady na riadenie systému.

Čo sa týka pravidiel zemepisných označení vín, obmedzenie preverovania žiadostí vykonávaného Európskou úniou na ich kontrolu, či neobsahujú zjavné chyby, oddelenie pravidiel duševného vlastníctva od iných požiadaviek stanovených v špecifikácii výrobku, ako aj udeľovanie oprávnení členským štátom rozhodovať o zmenách, ktoré nemajú vplyv na úrovni EÚ, by v súlade s navzájom úzko prepojenými zásadami subsidiarity a proporcionality zjednodušilo schvaľovanie, skrátilo lehoty a zracionalizovalo zdroje. V tom istom zmysle sa predpokladá zjednodušenie niektorých osobitných postupov, napríklad námietkového konania, aby sa schvaľovací proces zefektívnil.

Objasnenie vymedzenia „chráneného označenia pôvodu“ pre vína umožní skupinám výrobcov využívať nové odrody, ktoré sú tiež potrebné v reakcii na zmenu klímy a umožní riadne odôvodňovanie aplikácií v súlade s vinárskou a enologickou realitou. Navrhuje sa tiež posilnenie ochrany zemepisných označení pred ich falšovaním na internete a v prípade tovarov v tranzite.

Zjednodušenie, ktoré je navrhované pre zemepisné označenia vín, sa musí uplatňovať aj na poľnohospodárske výrobky a potraviny, a to v záujme zabezpečenia primeranej úrovne súdržnosti medzi systémami a poskytnutia vyššie uvedených výhod výrobcom produktov so zemepisným označením v tomto sektore. Systém zemepisných označení aromatizovaných vín, ktorý má iba 5 z 3350 zemepisných označení, nemôže fungovať a mal by sa zlúčiť s iným systémom – systém poľnohospodárskych výrobkov a potravín je na tento účel vhodný, pretože už zahŕňa iné alkoholické nápoje.

V nariadení sa navyše predpokladajú ustanovenia, ktoré len prevedú do vnútroštátnych právnych predpisov záväzky prijaté Európskou úniou a jej členskými štátmi v súvislosti s nedávnymi ministerskými rozhodnutiami Svetovej obchodnej organizácie, ktoré sa týkali najmä vývozných dotácií a všeobecnejšie opatrení zameraných na hospodársku súťaž v oblasti vývozu.

Napokon sa navrhuje vypustiť niekoľko zastaraných ustanovení, okrem iného systém regulácie výroby a požiadavky vzťahujúce sa na odvetvie cukru, ktorých platnosť uplynula na konci hospodárskeho roka 2016/2017.

2018/0217 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 8 ,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov 9 ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva z 29. novembra 2017 sa konštatuje, že spoločná poľnohospodárska politika (ďalej len „SPP“) by mala ešte intenzívnejšie reagovať na budúce výzvy a príležitosti, a to zvyšovaním zamestnanosti, posilňovaním rastu a investícií, bojom proti zmene klímy a adaptáciou na ňu, ako aj uplatňovaním výsledkov výskumu a inovácie získaných v laboratóriách v praxi, teda na poliach a trhoch. SPP by mala okrem toho riešiť obavy občanov týkajúce sa o udržateľnej poľnohospodárskej produkcie.

(2)[Place holder relevant resolutions of the Council and EP]

(3)Model vykonávania SPP zameraný na súlad s predpismi by sa mal upraviť tak, aby bol orientovaný viac na výsledky a výkonnosť. Preto by Únia mala stanoviť základné politické ciele, druhy intervencií a základné požiadavky Únie, pričom by členské štáty mali niesť väčšiu zodpovednosť za splnenie uvedených cieľov, ako aj za následky ich nesplnenia. V dôsledku toho existuje potreba zabezpečiť vyššiu mieru subsidiarity v záujme lepšieho zohľadnenia miestnych podmienok a potrieb. Podľa nového modelu vykonávania by preto členské štáty mali byť zodpovedné za prípravu svojich intervencií v rámci SPP v súlade so základnými požiadavkami Únie s cieľom maximalizovať ich prínos k plneniu cieľov SPP a navrhnúť a zaviesť rámec súladu a kontroly pre prijímateľov.

(4)Súčasťou SPP sú rôzne intervencie a opatrenia. Na mnohé z nich sa vzťahujú strategické plány SPP uvedené v hlave III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 10 [nariadenie o strategických plánoch SPP]. Pri ďalších sa naďalej postupuje podľa tradičnej logiky súladu s predpismi. V záujme plnenia cieľov SPP je dôležité poskytovať finančné prostriedky na všetky intervencie a opatrenia. Tieto intervencie a opatrenia majú spoločné určité prvky, a preto by sa ich financovanie malo riešiť v rovnakom súbore ustanovení. Predmetné ustanovenia by však v prípade potreby mali umožňovať uplatnenie rozdielnych postupov. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 11 sa upravili dva európske poľnohospodárske fondy, konkrétne Európsky poľnohospodársky záručný fond (ďalej len „EPZF“) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) (ďalej len „fondy“). Uvedené fondy by sa mali v tomto nariadení zachovať. Vzhľadom na rozsah reformy je vhodné nahradiť nariadenie (EÚ) č. 1306/2013.

(5)Na intervencie a opatrenia stanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) …/… [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] 12 , a to najmä tie, ktoré sa týkajú zdieľaného riadenia v spolupráci s členskými štátmi, fungovania akreditovaných orgánov a rozpočtových zásad.

(6)Na zosúladenie postupov medzi členskými štátmi pri uplatňovaní doložky o vyššej moci by sa v tomto nariadení mali podľa potreby stanoviť výnimky z uplatňovania pravidiel SPP v prípadoch vyššej moci a za mimoriadnych okolností, ako aj neúplný zoznam možných prípadov vyššej moci a mimoriadnych okolností, ktoré majú uznávať príslušné vnútroštátne orgány. Príslušné vnútroštátne orgány by mali prijímať rozhodnutia týkajúce sa vyššej moci alebo mimoriadnych okolností s prihliadnutím na konkrétnu situáciu, a to na základe relevantných dôkazov.

(7)V rámci všeobecného rozpočtu Únie (rozpočet Únie) by sa mali financovať výdavky na SPP vrátane výdavkov na intervencie vyplývajúce zo strategických plánov SPP podľa hlavy III nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP], a to buď priamo prostredníctvom fondov alebo v kontexte zdieľaného riadenia s členskými štátmi. Je potrebné spresniť druhy výdavkov, ktoré možno financovať z fondov.

(8)Členské štáty by mali zabezpečiť zavedenie potrebných riadiacich systémov v záujme dosiahnutia cieľov SPP, ktoré sú stanovené v článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“), a v záujme súladu so zásadou zdieľaného riadenia stanovenou v článku 59 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Preto by sa malo prijať ustanovenie týkajúce sa určenia príslušného orgánu, platobnej agentúry, koordinačného orgánu a certifikačného orgánu.

(9)Je potrebné vypracovať ustanovenia na účely akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov členskými štátmi, na účely zavedenia postupov týkajúcich sa získania vyhlásení riadiaceho subjektu a výročných správ o výkonnosti, ako aj na účely certifikácie systémov riadenia a kontroly a systémov podávania správ, ako aj certifikácie ročných účtov nezávislými orgánmi. Okrem toho, aby bola zaistená transparentnosť systému kontrol, ktoré sa majú vykonávať na vnútroštátnej úrovni, najmä pokiaľ ide o postupy schvaľovania, potvrdzovania a vykonávania platieb, a aby sa znížilo administratívne zaťaženie Komisie a členských štátov, v ktorých je nutná akreditácia každej jednotlivej platobnej agentúry, a ich zaťaženie súvisiace s auditmi, by sa mal počet úradov a orgánov, na ktoré sa tieto povinnosti delegujú, obmedziť, rešpektujúc ústavné ustanovenia každého členského štátu.

(10)Ak členský štát akredituje viac ako jednu platobnú agentúru, mal by určiť jeden verejný koordinačný orgán, ktorého úlohou je zabezpečiť jednotnosť v správe fondov, prepojenie medzi Komisiou a jednotlivými akreditovanými platobnými agentúrami a zároveň rýchle poskytovanie informácií o operáciách jednotlivých platobných agentúr, ktoré požaduje Komisia. Daný koordinačný orgán by mal okrem toho prijímať a koordinovať akcie s cieľom vyriešiť akékoľvek nedostatky všeobecnej povahy zaznamenané na vnútroštátnej úrovni a informovať Komisiu o všetkých nadväzujúcich krokoch.

(11)Nevyhnutným predpokladom v rámci nového modelu vykonávania je zapojenie platobných agentúr akreditovaných členskými štátmi v záujme primeraného uistenia, že vďaka intervenciám financovaným z rozpočtu Únie sa podarí dosiahnuť ciele a cieľové hodnoty stanovené v príslušných strategických plánoch SPP. Preto by sa v tomto nariadení malo výslovne stanoviť, že z rozpočtu Únie sa môžu refundovať iba výdavky vynaložené akreditovanými platobnými agentúrami. Okrem toho by Úniou financované výdavky na intervencie uvedené v nariadení o strategických plánoch SPP mali mať zodpovedajúce výstupy a mali by byť vyhovovať základným požiadavkám Únie a riadiacim systémom.

(12)V rámci dodržiavania rozpočtovej disciplíny je potrebné stanoviť ročný strop výdavkov financovaných z EPZF so zreteľom na maximálne sumy stanovené pre uvedený fond vo viacročnom finančnom rámci stanovenom v nariadení Rady (EÚ, Euratom) [COM(2018) 322 final – nariadenie o VFR] 13 .

(13)Rozpočtová disciplína zároveň ukladá, aby sa ročný strop výdavkov financovaných z EPZF dodržiaval za každých okolností a vo všetkých fázach rozpočtového postupu a plnenia rozpočtu. Je preto potrebné, aby sa vnútroštátny strop priamych platieb pre každý členský štát stanovený v nariadení (EÚ) [nariadenie o strategických plánoch SPP] považoval za finančný strop pre dané priame platby pre dotknutý členský štát a aby refundácie uvedených platieb nepresiahli tento finančný strop.

(14)S cieľom zabezpečiť, aby boli sumy určené na financovanie SPP v súlade s ročnými stropmi, by sa mal zachovať mechanizmus finančnej disciplíny, ktorým sa upravuje výška priamej podpory. Prahový limit na úrovni 2 000 EUR by sa však mal zrušiť. Mala by sa zachovať poľnohospodárska rezerva slúžiaca na podporu sektora poľnohospodárstva v prípade zmien vývoja trhu alebo závažných kríz s vplyvom na poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu. V článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] sa stanovuje, že neviazané rozpočtové prostriedky sa môžu preniesť len do nasledujúceho finančného roka. V záujme výrazného zjednodušenia implementácie na strane prijímateľov a vnútroštátnych orgánov by sa mal využívať mechanizmus prenesenia prostriedkov využívajúci všetky nevyužité sumy z krízovej rezervy v sektore poľnohospodárstva zriadenej v roku 2020. Na tento účel je potrebné uplatniť výnimku z článku 12 ods. 2 písm. d), na základe ktorej je bez časového obmedzenia možný prenos neviazaných rozpočtových prostriedkov z poľnohospodárskej rezervy na financovanie poľnohospodárskej rezervy do nasledujúceho finančného roka (rokov). Okrem toho je vzhľadom na finančný rok 2020 potrebná druhá výnimka, keďže by sa mal uskutočniť prenos celkovej nevyužitej sumy rezervy, ktorá je k dispozícii ku koncu roka 2020, do roka 2021, a to do zodpovedajúceho riadku novej poľnohospodárskej rezervy, bez toho, aby sa táto suma vrátila do rozpočtových riadkov, ktoré sa vzťahujú na intervencie vo forme priamej platby v rámci strategického plánu SPP.

(15)Aby sa zabránilo nadmernému administratívnemu zaťaženiu vnútroštátnych orgánov a poľnohospodárov, malo by sa prijať ustanovenie, že k refundácii súm prenesených z predchádzajúceho finančného roka v súvislosti s uplatňovanou finančnou disciplínou by nemalo dôjsť buď vtedy, ak sa finančná disciplína uplatňuje už druhý po sebe idúci rok (rok N+1), alebo v prípade, že celková suma neviazaných rozpočtových prostriedkov predstavuje menej ako 0,2 % čistého ročného stropu EPZF.

(16)Vzhľadom na úrovne priamych platieb poľnohospodárom v Chorvátsku v rámci uplatňovania mechanizmu postupného zavádzania pri všetkých priamych platbách poskytovaných v tomto členskom štáte by sa daný nástroj finančnej disciplíny mal v Chorvátsku uplatňovať až od 1. januára 2022.

(17)Opatrenia prijaté na stanovenie finančného príspevku z fondov v súvislosti s výpočtom finančných stropov neovplyvňujú právomoci rozpočtového orgánu určeného v zmluve. Uvedené opatrenia by preto mali vychádzať z finančného krytia stanoveného v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z […] [COM(2018) 322 final – nariadenie o VFR]. 

(18)Rozpočtová disciplína si vyžaduje aj nepretržitú analýzu strednodobej rozpočtovej pozície. V prípade potreby by Komisia mala zákonodarnému orgánu navrhnúť náležité opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty dodržiavali stropy stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) .../.... [COM(2018) 322 final – nariadenie o VFR]. Komisia by okrem toho mala neustále v plnej miere využívať svoje riadiace právomoci s cieľom zaručiť dodržiavanie ročného stropu, a v prípade potreby by mala navrhovať Európskemu parlamentu a Rade alebo iba Rade vhodné opatrenia na ozdravenie rozpočtovej pozície. Ak na konci rozpočtového roka nie je z dôvodu žiadostí o refundáciu predložených členskými štátmi možné dodržať ročný strop, Komisia by mala byť splnomocnená prijímať opatrenia umožňujúce provizórne prerozdelenie dostupného rozpočtu medzi členské štáty úmerne k ich nevybaveným žiadostiam o refundáciu, ako aj opatrenia na zabezpečenie dodržania stropu stanoveného na príslušný rok. Platby za daný rok by sa mali zaúčtovať v nasledujúcom rozpočtovom roku a definitívne by sa mala určiť celková výška financovania Úniou pre jednotlivé členské štáty, ako aj kompenzácia medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť dodržanie stanovenej sumy.

(19)Pri plnení rozpočtu by mala Komisia zaviesť mesačný systém včasného varovania a monitorovania výdavkov v poľnohospodárstve, aby v prípade, že existuje riziko prekročenia ročného stropu, mohla pri najbližšej príležitosti prijať vhodné opatrenia v rámci svojich dostupných riadiacich právomocí, a ak sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočné, navrhnúť iné opatrenia. Komisia by mala predkladať Európskemu parlamentu a Rade pravidelnú správu porovnávajúcu vývoj výdavkov vynaložených ku dňu správy vo v vzťahu k predpokladaným výdavkom a mala by posúdiť predpokladané plnenie na zvyšok rozpočtového roka.

(20)V súvislosti s EPZF by Komisia mala členským štátom poskytnúť finančné zdroje potrebné na pokrytie výdavkov vynaložených akreditovanými platobnými agentúrami vo forme refundácií na základe zaúčtovania výdavkov vynaložených predmetnými agentúrami. Zároveň je potrebné zabezpečiť, aby dovtedy, kým dôjde k uskutočneniu daných refundácií, a to vo forme mesačných platieb, členské štáty zmobilizovali finančné zdroje v závislosti od potrieb svojich akreditovaných platobných agentúr. V tomto nariadení by sa malo výslovne stanoviť, že členské štáty a prijímatelia zapojení do vykonávania SPP majú sami znášať svoje vlastné administratívne náklady a náklady na zamestnancov.

(21)S cieľom poskytnúť Komisii predovšetkým prostriedky na riadenie poľnohospodárskych trhov, zjednodušenie monitorovania poľnohospodárskych výdavkov a monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov v strednodobom a dlhodobom horizonte by sa malo prijať ustanovenie týkajúce sa využívania agrometeorologického systému a získavania, ako aj zlepšovania kvality satelitných údajov.

(22)Vzhľadom na finančné riadenie EPFRV by sa malo prijať ustanovenie týkajúce sa rozpočtových záväzkov, termínov platieb, zrušenia záväzku a prerušenia plnenia. Intervencie v záujme rozvoja vidieka sú financované z rozpočtu Únie na základe záväzkov vykonaných v ročných splátkach. Členské štáty by mali mať možnosť čerpať stanovené finančné prostriedky Únie hneď po schválení strategických plánov SPP. Preto je potrebné zaviesť náležite obmedzený systém zálohových platieb, ktorým sa zabezpečí stály tok finančných prostriedkov umožňujúci v primeranom čase vyplácať platby prijímateľom v rámci intervencií.

(23)Okrem zálohových platieb je potrebné rozlišovať aj medzi priebežnými platbami a vyplatením zostatku zo strany Komisie akreditovaným platobným agentúram. Zároveň treba zaviesť podrobné pravidlá, ktorými sa tieto platby upravia. Pravidlo automatického zrušenia záväzku by malo prispieť k urýchleniu vykonávania intervencií a k správnemu finančnému riadeniu. Pravidlá, ktorými sa upravujú vnútroštátne rámce členských štátov s regionálnymi intervenciami stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... [ 14 nariadenie o strategických plánoch SPP], poskytujú členským štátom aj nástroj na zaistenie vykonávanie a na správneho finančného riadenia.

(24)Členské štáty by mali zároveň zabezpečiť včasné vyplácanie pomoci Únie prijímateľom, aby ju mohli efektívne využívať. Nedodržiavanie termínov platieb stanovených v právnych predpisoch Únie členskými štátmi môže prijímateľom spôsobiť vážne problémy a ohroziť ročný rozpočet Únie. Preto by sa výdavky, pri ktorých vynaložení sa nedodržali termíny platieb, mali vylúčiť z financovania Úniou. V súlade so zásadou proporcionality by Komisia mala byť splnomocnená v súvislosti s oboma fondmi udeľovať výnimky z tohto všeobecného pravidla.

(25)V súlade so štruktúrou a kľúčovými aspektmi nového modelu vykonávania SPP už oprávnenosť platieb, ktoré uskutočnili členské štáty, na financovanie Únie nebude závisieť od zákonnosti a riadnosti platieb vyplácaným jednotlivým prijímateľom. Namiesto toho, pokiaľ ide o typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ)…/…[nariadenie o strategických plánoch SPP], by platby uskutočnené členskými štátmi mali byť oprávnené, ak je k nim priradený zodpovedajúci výstup a ak sú v súlade s uplatniteľnými základnými požiadavkami Únie.

(26)V nariadení (EÚ) č. 1306/2013 sa stanovujú zníženia a pozastavenia mesačných alebo priebežných platieb na účely podpory kontroly zákonnosti a riadnosti. Podľa nového modelu vykonávania by sa uvedené nástroje mali používať na podporu realizácie na základe výkonnosti. Takisto by sa mal objasniť rozdiel medzi zníženiami a pozastaveniami.

(27)Postup znižovania platieb z EPZF v prípade nedodržania finančných stropov stanovených v právnych predpisoch Únie by sa mal zefektívniť a zosúladiť s postupom, ktorý sa v tomto kontexte uplatňuje v prípade platieb z EPFRV.

(28)Členské štáty by Komisii mali do 15. februára roku N+1 zaslať aj ročné účty a výročnú správu o výkonnosti v súvislosti s realizáciou strategického plánu SPP. Ak sa tieto dokumenty nezašlú, v dôsledku čoho Komisia nebude môcť schváliť účty príslušnej platobnej agentúry alebo skontrolovať oprávnenosť výdavkov oproti vykázaným výstupom, Komisia by mala byť splnomocnená pozastaviť mesačné platby a prerušiť štvrťročnú refundáciu až do dodania chýbajúcich dokumentov.

(29)V prípade situácií, ktoré sa vyznačujú abnormálne nízkymi výstupmi, by sa mala zaviesť nová forma pozastavenia platieb. Ak vykazované výstupy dosahujú v porovnaní s deklarovanými výdavkami abnormálne nízku úroveň a ak členské štáty nemôžu poskytnúť logické a zrozumiteľné dôvody tejto situácie, Komisia by mala byť splnomocnená, aby okrem zníženia výdavkov na finančný rok N-1 pozastavila budúce výdavky týkajúce sa intervencie, v prípade ktorej sa zaznamenala abnormálne nízka úroveň výstupu. Dané pozastavenia by mali byť predmetom potvrdenia v rozhodnutí o výročnom schválení výkonnosti.

(30)Pokiaľ ide o viacročné monitorovanie výkonnosti, Komisia by mala takisto disponovať právomocou pozastaviť platby. Preto v prípade oneskoreného alebo nedostatočného pokroku pri dosahovaní stanovených cieľových hodnôt, ktoré sa uvádzajú v národnom strategickom pláne SPP, by Komisia mala byť splnomocnená formou vykonávacieho aktu požiadať dotknutý členský štát o prijatie potrebných nápravných opatrení v súlade s akčným plánom, ktorý sa má zaviesť na základe konzultácie s Komisiou a ktorý má obsahovať jasné ukazovatele pokroku. Ak sa danému členskému štátu nepodarí predložiť alebo realizovať predmetný akčný plán alebo ak tento akčný plán na nápravu situácie zjavne nepostačuje, Komisia by mala mať právomoc pozastaviť mesačné alebo priebežné platby, a to formou vykonávacieho aktu.

(31)Obdobne ako v prípade nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 by Komisia mala disponovať právomocou pozastaviť platby, ak sa v riadiacich systémoch vyskytujú závažne nedostatky vrátane nesplnenia základných požiadaviek Únie a nespoľahlivosti vykazovaných informácií. V záujme zefektívnenia predmetného mechanizmu je však potrebné preskúmať podmienky pozastavenia platieb. O finančných dôsledkoch takýchto pozastavení by sa malo rozhodnúť v rámci ad hoc postupu posudzovania súladu.

(32)Príslušné vnútroštátne orgány by mali prijímateľom uhrádzať platby SPP stanovené v právnych predpisoch Únie v plnej výške.

(33)S cieľom umožniť, aby sa určité druhy príjmov súvisiacich s SPP mohli opätovne využiť na účely SPP, mali by sa kvalifikovať ako pripísané príjmy. Zoznam súm uvedených v článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 by sa mal zmeniť a dané ustanovenia by sa mali zosúladiť a zlúčiť s existujúcimi ustanoveniami týkajúcimi sa pripísaných príjmov.

(34) Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 obsahuje zoznam informačných opatrení týkajúcich sa SPP a ich ciele a určuje pravidlá ich financovania a vykonávania príslušných projektov. Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľov a druhov informačných opatrení, ktoré sa majú financovať, by sa mali preniesť do tohto nariadenia.

(35)Na financovanie opatrení a intervencií v rámci SPP sa do veľkej miery vzťahuje zásada zdieľaného riadenia. S cieľom zabezpečiť správne riadenie fondov Únie by Komisia mala vykonávať kontroly zamerané na spravovanie fondov zo strany orgánov členských štátov zodpovedných za vykonávanie platieb. Je potrebné určiť charakter kontrol, ktoré má Komisia vykonávať, stanoviť rozsah jej zodpovednosti za plnenie rozpočtu Únie a ujasniť povinnosti členských štátov v oblasti spolupráce.

(36)S cieľom umožniť Komisii splniť si povinnosť kontrolovať v členských štátoch existenciu a náležité fungovanie systémov riadenia a kontroly výdavkov Únie by sa mali, a to bez ohľadu na inšpekcie vykonávané samotnými členskými štátmi, prijať ustanovenia týkajúce sa kontrol, ktoré majú vykonávať osoby poverené Komisiou konať v jej mene, pričom tieto osoby by mali mať možnosť požiadať členské štáty o pomoc pri práci.

(37)Na vypracúvanie informácií, ktoré sa majú zasielať Komisii, je potrebné v čo najväčšom rozsahu využívať informačné technológie. Pri kontrolách by Komisia mala mať úplný a okamžitý prístup k informáciám súvisiacim s výdavkami, tak v papierovej, ako aj elektronickej podobe. 

(38)Na účely uplatňovania požiadaviek [nového] nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré súvisia so vzájomným uznávaním auditov a znížením rizika prekrývania auditov vykonávaných rôznymi inštitúciami, je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa modelu jednotného auditu a dať Komisii možnosť, aby požiadala o uistenie spoľahlivé certifikačné orgány.

(39)V záujme etablovania finančného vzťahu medzi akreditovanými platobnými agentúrami a rozpočtom Únie by mala Komisia v rámci ročného finančného schválenia každoročne schváliť účty predmetných platobných agentúr. Rozhodnutie o schválení účtov by sa malo týkať len úplnosti, presnosti a pravdivosti účtov a nemalo by sa vzťahovať na súlad výdavkov s právnymi predpismi Únie.

(40)V súlade s novým modelom vykonávania by sa malo zaviesť výročné schvaľovanie výkonnosti, na základe ktorého sa skontroluje oprávnenosť výdavkov vo vzťahu k vykazovaným výstupom. Mal by sa zaviesť mechanizmus zníženia platieb slúžiaci na riešenie situácií, keď sa pri deklarovaných výdavkoch neuvádzajú zodpovedajúce výstupy, pričom členské štáty nedokážu poskytnúť odôvodnenie tejto odchýlky.

(41)V súlade s článkom 317 zmluvy je Komisia v spolupráci s členskými štátmi zodpovedná za plnenie rozpočtu Únie. Komisia by teda mala byť splnomocnená rozhodovať prostredníctvom vykonávacích aktov o tom, či sú výdavky vynaložené členskými štátmi v súlade s právnymi predpismi Únie. Členské štáty by mali mať právo zdôvodniť svoje rozhodnutia o vykonaní platieb a možnosť využiť zmierovací postup v prípade absencie spoločnej dohody medzi nimi a Komisiou. S cieľom poskytnúť členským štátom právnu a finančnú istotu, pokiaľ ide o výdavky uskutočnené v minulosti, je potrebné stanoviť premlčaciu lehotu, počas ktorej môže Komisia rozhodnúť o tom, aké finančné dôsledky by mali vyplývať z nedodržania predpisov.

(42)V záujme ochrany finančných záujmov rozpočtu Únie by členské štáty mali zaviesť systémy, vďaka ktorým sa ubezpečia, že intervencie hradené z fondov sa skutočne vykonávajú a ich realizácia prebieha správne, pričom sa zachováva súčasný pevný rámec správneho finančného riadenia. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 15 , nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/95 16 , nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 17 a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 18 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí vrátane podvodov, ako aj vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne využitých finančných prostriedkov a prípadne aj ukladania administratívnych sankcií. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže navyše vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 19 . V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. S cieľom umožniť úradu OLAF vykonávať svoje právomoci a zabezpečovať účinnú analýzu prípadov nezrovnalostí, by členské štáty mali mať zavedené systémy, na základe ktorých môžu Komisiu informovať o zistených nezrovnalostiach či ďalších prípadoch nesúladu s podmienkami stanovenými členskými štátmi v strategickom pláne SPP (vrátane podvodov) a o opatreniach prijatých v nadväznosti na ne, ako aj o opatreniach prijatých v nadväznosti na vyšetrovanie úradu OLAF. S cieľom zabezpečiť účinné preskúmanie sťažností týkajúcich sa fondov by členské štáty mali mať zavedené potrebné opatrenia.

(43) Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a určujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien, nepriamej implementácie a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o právny štát, v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov Únie.

(44)Je vhodné zabezpečiť, aby sa v odmietnutí alebo vymáhaní platieb v dôsledku nedodržania pravidiel verejného obstarávania odrážala závažnosť takéhoto nedodržania predpisov a rešpektovala zásada proporcionality, ako sa uvádza napríklad v príslušných usmerneniach stanovených Komisiou pre finančné opravy, ktoré sa majú vykonať vo výdavkoch financovaných Úniou v rámci zdieľaného riadenia v prípade nedodržania takýchto pravidiel. Ďalej je vhodné objasniť, že takéto prípady nedodržania pravidiel ovplyvňujú zákonnosť a riadnosť transakcií len do tej výšky, v ktorej sa daná časť pomoci nemá vyplatiť alebo sa má odňať.

(45)Rôzne ustanovenia právnych predpisov v sektore poľnohospodárstva si vyžadujú zloženie zábezpeky na zaistenie zaplatenia dlžnej sumy v prípade nesplnenia istej povinnosti. V záujme posilnenia rámca týkajúceho sa zábezpek by sa na všetky predmetné ustanovenia malo vzťahovať jednotné horizontálne pravidlo.

(46)V prípade niektorých intervencií stanovených v nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] a v prípade opatrení, ktoré sa jednotlivo uvádzajú v kapitole IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 20 a kapitole IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 21 , by členské štáty mali zriadiť a prevádzkovať integrovaný administratívny a kontrolný systém („integrovaný systém“). S cieľom zlepšiť účinnosť a monitorovanie podpory Únie by členské štáty mali byť oprávnené využívať tento integrovaný systém na účely ďalších intervencií Únie.

(47)Mali by sa zachovať existujúce hlavné prvky integrovaného systému, a to najmä ustanovenia týkajúce sa systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí zameraného na zvieratá, systému identifikácie a evidencie platobných nárokov, systému na zaznamenávanie totožnosti prijímateľov a systému kontroly a evidencie sankcií. Členské štáty by mali popri informačných technológiách, ako sú napríklad GALILEO a EGNOS, naďalej využívať údaje alebo informačné produkty poskytované programom Copernicus, a tak zabezpečovať celoúniovú dostupnosť komplexných a porovnateľných údajov na účely monitorovania politiky v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy, ako aj na účely podpory využívania úplných, voľne dostupných a otvorených údajov a informácií, ktoré v rámci programu Copernicus zachytávajú satelitné zariadenia typu „Sentinel“ a nimi poskytované služby. Preto by súčasťou integrovaného systému mal byť aj systém monitorovania plôch.

(48)Integrovaný systém by mal v rámci riadiacich systémov, ktoré by sa mali zaviesť na účely vykonávania SPP, zabezpečovať spoľahlivosť a overiteľnosť súhrnných údajov vykazovaných vo výročných správach o výkonnosti. Vzhľadom na kľúčový význam riadne fungujúceho integrovaného systému je potrebné stanoviť isté kvalitatívne požiadavky. Členské štáty by mali uskutočňovať ročné posúdenie kvality systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch. Členské štáty by zároveň mali riešiť všetky nedostatky, a ak ich o to Komisia požiada, vypracovať aj akčný plán.

(49)V oznámení Komisie venovanom budúcnosti potravín a poľnohospodárstva sa uvádza, že stratégia budúcej SPP sa bude orientovať na podporu environmentálnej starostlivosti a opatrení v oblasti klímy, ako aj na dosahovanie environmentálnych a klimatických cieľov Únie. Preto z hľadiska environmentálnych a klimatických cieľov na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni EÚ narastá potreba vzájomnej výmeny údajov medzi systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov a integrovaným administratívnym a kontrolným systémom. Malo by sa preto zaviesť ustanovenie týkajúce sa výmeny údajov zbieraných prostredníctvom integrovaného systému, ktoré sú relevantné z hľadiska životného prostredia a klímy, medzi verejnými orgánmi členských štátov a inštitúciami a orgánmi Únie. S cieľom zvýšiť efektívnosť využívania údajov, ktoré majú k dispozícii rôzne verejné orgány na účely tvorby európskych štatistík, by sa mala zároveň stanoviť povinnosť, aby sa údaje z integrovaného systému sprístupňovali na štatistické účely orgánom, ktoré sú súčasťou Európskeho štatistického systému.

(50)Previerka obchodných dokumentov podnikov, ktoré prijímajú alebo vykonávajú platby, môže byť veľmi účinným prostriedkom dohľadu nad transakciami tvoriacimi súčasť systému financovania z EPZF. Táto previerka dopĺňa iné kontroly, ktoré už členské štáty vykonali. Treba dodať, že vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa previerky môžu byť rozsiahlejšie než ustanovenia uvedené v právnych predpisoch Únie.

(51)Dokumenty, ktoré by pri danej previerke mali slúžiť ako základ, by sa mali vybrať tak, aby sa táto previerka dala uskutočniť v plnom rozsahu. Podniky, ktoré majú byť predmetom previerky, by sa mali vyberať na základe povahy transakcií vykonávaných v rámci ich zodpovednosti a na základe rozčlenenia podnikov prijímajúcich alebo vykonávajúcich platby podľa sektorov, ako aj na základe finančného hľadiska v rámci systému financovania z EPZF.

(52)Je nutné stanoviť právomoci úradníkov, ktorí sú zodpovední za vykonávanie previerky, a vymedziť povinnosti podnikov sprístupniť uvedeným úradníkom na určité obdobie obchodné dokumenty a na požiadanie im poskytnúť všetky požadované informácie. V istých prípadoch by malo byť možné aj skonfiškovanie obchodných dokumentov.

(53)So zreteľom na medzinárodnú štruktúru obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a v záujme riadneho fungovania vnútorného trhu je nevyhnutné organizovať spoluprácu medzi členskými štátmi. Takisto je potrebné vytvoriť na úrovni Únie centralizovaný dokumentačný systém zameraný na podniky so sídlom v tretích krajinách, ktoré prijímajú platby alebo ich vykonávajú.

(54)Členské štáty síce nesú zodpovednosť za prijímanie vlastných programov previerok, dané programy však treba oznamovať Komisii, aby si mohla plniť svoju úlohu spočívajúcu v dohľade a koordinácii, čím sa zabezpečí prijímanie programov na základe náležitých kritérií a zároveň zaručí zameranie previerky na sektory alebo podniky s vysokým rizikom podvodu. Je nevyhnutné, aby každý členský štát určil útvar zodpovedný za monitorovanie previerky obchodných dokumentov a za jej koordináciu. Tieto určené útvary by mali byť nezávislé od útvarov, ktoré vykonávajú previerku pred platbou. V záujme ochrany obchodného tajomstva by sa s informáciami získanými v priebehu danej previerky malo zaobchádzať ako s dôvernými. 

(55)Dôležitým prvkom SPP je kondicionalita, a to najmä v súvislosti s jej prvkami súvisiacimi so životným prostredím a klímou, ale aj s otázkami týkajúcimi sa verejného zdravia a zvierat. Z toho vyplýva, že by sa mali uskutočňovať kontroly a v prípade potreby aj uplatňovať sankcie s cieľom zabezpečiť účinnosť systému kondicionality. V záujme rovnakých podmienok medzi prijímateľmi v rôznych členských štátoch by sa mali na úrovni Únie zaviesť určité všeobecné pravidlá týkajúce sa kontroly kondicionality a ukladania sankcií.

(56)V záujme harmonizovaného presadzovania systému kondicionality je potrebné stanoviť na úrovni Únie minimálnu mieru kontrol, pričom organizácia príslušných kontrolných orgánov a samotných kontrol by mala byť v právomoci členských štátov.

(57)Hoci členské štáty by mali mať možnosť stanovovať podrobnosti týkajúce sa sankcií, uvedené sankcie by mali byť primerané, účinné a odradzujúce a nemali by mať vplyv na ďalšie sankcie stanovené na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov. S cieľom zabezpečiť účinný a koherentný prístup zo strany členských štátov je potrebné stanoviť na úrovni Únie minimálne sankčné sadzby za nesúlad s predpismi, ku ktorému došlo prvý raz, a to z dôvodu nedbanlivosti, pričom opakovaný nesúlad by mal viesť k vyššej percentuálnej sadzbe a úmyselný nesúlad môže mať za následok úplné vylúčenie z platieb. V záujme primeranosti sankcií v prípade menej závažného nesúladu, ku ktorému došlo prvýkrát, by členské štáty mali mať možnosť zaviesť systém včasného varovania. 

(58)S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky medzi jednotlivými členskými štátmi a pritom zaistiť účinnosť a odradzujúci účinok systému sankcií na účely kondicionality, by Komisia mala byť splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa uplatňovania a výpočtu takýchto sankcií.

(59)cieľom zabezpečiť harmonickú spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi v oblasti financovania výdavkov SPP a predovšetkým s cieľom umožniť Komisii monitorovať finančné riadenie zo strany členských štátov a schvaľovať účty akreditovaných platobných agentúr je potrebné, aby členské štáty uchovávali špecifické informácie a oznamovali ich Komisii.

(60)Na účely zhromažďovania údajov, ktoré sa majú zaslať Komisii, a s cieľom umožniť Komisii úplný a okamžitý prístup k údajom súvisiacim s výdavkami v papierovej, ako aj elektronickej forme, by sa mali stanoviť vhodné pravidlá oznamovania údajov a ich zasielania vrátane pravidiel týkajúcich sa lehôt.

(61)Keďže uplatňovanie vnútroštátnych systémov kontroly a postupu overenia súladu by mohlo mať negatívny vplyv na osobné údaje alebo obchodné tajomstvá, členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť dôvernosť informácií získaných v danej súvislosti.

(62)V záujme správneho finančného riadenia rozpočtu Únie a nestranného zaobchádzania na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni prijímateľov, by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa používania eura.

(63)Výmenný kurz eura vo vzťahu k národným menám sa v priebehu obdobia, počas ktorého sa vykonáva daná operácia, môže meniť. Kurz uplatniteľný na príslušné sumy by sa mal preto stanoviť s prihliadnutím na skutočnosť, prostredníctvom ktorej sa dosahuje hospodársky cieľ operácie. Mal by sa uplatniť výmenný kurz platný v deň, keď táto skutočnosť nastala. Túto určujúcu skutočnosť treba spresniť alebo upustiť od jej zohľadnenia, pričom je potrebné dodržať určité kritériá, a to najmä tie, ktoré sa týkajú rýchlosti fluktuácie výmenných kurzov. Mali by sa stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa riešenia výnimočných menových situácií, ku ktorým dochádza buď v rámci Únie alebo na svetovom trhu a ktoré si vyžadujú okamžité kroky, ktorými sa zabezpečí efektívne fungovanie dohôd stanovených v rámci SPP.

(64)Členské štáty, ktoré neprijali euro, by mali mať možnosť vyplácať platby na výdavky vyplývajúce z právnych predpisov SPP skôr v eurách ako v národnej mene. Mali by sa prijať osobitné pravidlá, ktorými sa zabezpečí, aby v dôsledku tejto možnosti nevznikla stranám, ktoré uskutočňujú alebo prijímajú platbu, žiadna neoprávnená výhoda.

(65)Pri zbere osobných údajov členskými štátmi a Komisiou na účely vykonávania ich konkrétnych povinností, ktoré im vyplývajú z tohto nariadenia v súvislosti s riadením, kontrolou, auditom, monitorovaním a hodnotením, by sa mali uplatňovať právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a v súvislosti s voľným pohybom takýchto údajov, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 22 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 23 .

(66)Uverejnenie mien prijímateľov finančných prostriedkov z fondov predstavuje prostriedok na posilnenie verejnej kontroly využívania týchto fondov a je potrebné na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany finančných záujmov Únie. To sa darí dosahovať čiastočne vďaka preventívnemu a odrádzajúcemu účinku takéhoto uverejnenia, z istej časti aj prostredníctvom odrádzania jednotlivých prijímateľov od nezákonného správania a do určitej miery aj posilňovaním osobnej zodpovednosti poľnohospodárov za využívanie verejných prostriedkov, ktoré dostávajú. Uverejnenie príslušných informácií je v súlade s nedávnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, ako aj prístupom stanoveným v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(67)V tejto súvislosti by sa mala náležite uznať úloha, ktorú zohráva občianska spoločnosť vrátane médií a mimovládnych organizácií, ako aj ich príspevok k posilňovaniu kontrolného rámca správnych orgánov proti podvodom a proti akémukoľvek zneužívaniu verejných finančných prostriedkov.

(68)V nariadení (EÚ) .../... [VN 24 ] sa stanovujú pravidlá, ktorými sa zabezpečuje transparentnosť pri implementovaní európskych štrukturálnych a investičných fondov a pri komunikácii o programoch v rámci daných fondov. Na účely súladu by sa malo stanoviť, že v náležitých prípadoch sa uvedené pravidlá vzťahujú aj na prijímateľov intervencií EPFRV a EPZF.

(69)Ak sa má dosiahnuť cieľ verejnej kontroly využívania peňažných prostriedkov z fondov, verejnosti sa musí poskytnúť určitá miera informácií o prijímateľoch. Uvedené informácie by mali obsahovať údaje o totožnosti prijímateľa, pridelenej sume a fonde, z ktorého sa poskytuje, ako aj o účele a povahe daného druhu intervencie alebo opatrenia. Tieto informácie by sa mali uverejňovať takým spôsobom, aby to spôsobilo čo najmenší zásah do práva prijímateľov na rešpektovanie ich súkromného života a ich práva na ochranu svojich osobných údajov, pričom v oboch prípadoch ide o práva uznané v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie.

(70)Vďaka uverejňovaniu podrobností o opatrení alebo intervencii, na základe ktorých sa poľnohospodár oprávňuje na prijatie pomoci, ako aj podrobností o povahe a účele predmetnej pomoci, získava verejnosť konkrétne informácie o podporovanej činnosti a o účele, na ktorý sa pomoc poskytla. Takýto dohľad verejnosti by mal mať preventívny a odradzujúci účinok a mal by pomáhať pri ochrane finančných záujmov Únie.

(71)Uverejnením týchto informácií v spojení so všeobecnými informáciami uvedenými v tomto nariadení sa zvyšuje transparentnosť, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov Únie v rámci SPP, čo prispieva k zviditeľneniu a lepšiemu chápaniu predmetnej politiky. Vďaka nemu sa môžu občania výraznejšie zapojiť do rozhodovacieho procesu a zaručuje sa ním väčšia legitimita správnych orgánov, ich vyššia efektívnosť, ako aj miera zodpovednosti voči občanom. Dáva občanom do pozornosti konkrétne príklady, ako poľnohospodárstvo prispieva k poskytovaniu „verejných statkov“ a vyzdvihuje tak legitimitu štátnej podpory pre sektor poľnohospodárstva.

(72)Preto je zrejmé, že ustanovenie týkajúce sa všeobecného uverejňovania príslušných informácií neprekračuje rámec nevyhnutný v kontexte demokratickej spoločnosti vzhľadom na potrebu chrániť finančné záujmy Únie, ako aj na prvoradý cieľ verejného dohľadu nad využívaním prostriedkov z fondov.

(73)V záujme splnenia požiadaviek týkajúcich sa ochrany údajov by prijímatelia prostriedkov z fondov mali byť o uverejnení ich údajov informovaní ešte pred tým, než k nemu dôjde. Mali by byť informovaní aj o tom, že tieto údaje môžu na účely ochrany finančných záujmov Únie spracúvať audítorské subjekty a vyšetrovacie orgány Únie a členských štátov. Okrem toho by prijímatelia mali byť informovaní o svojich právach podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 a o postupoch uplatniteľných pri výkone týchto práv. 

(74)S cieľom doplniť alebo zmeniť určité prvky tohto nariadenia, ktoré nemajú kľúčový charakter, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(75)S cieľom doplniť určité prvky tohto nariadenia, ktoré nemajú kľúčový charakter, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy. Uvedená právomoc by sa mala týkať akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov, povinností platobných agentúr v súvislosti s verejnou intervenciou, pravidiel týkajúcich sa obsahu riadiacich a kontrolných úloh v zodpovednosti platobných agentúr, pravidiel výpočtu finančnej disciplíny, ktorú majú členské štáty uplatňovať na poľnohospodárov, druhov opatrení, ktoré sa majú financovať z rozpočtu Únie v rámci verejnej intervencie, ako aj podmienok refundácie, podmienok oprávnenosti a metód výpočtu na základe informácií skutočne zaznamenaných platobnými agentúrami alebo na základe paušálnych sadzieb určených Komisiou, prípadne na základe paušálnych alebo nepaušálnych súm stanovených v právnych predpisoch v sektore poľnohospodárstva, ohodnotenia operácií v súvislosti s verejnou intervenciou a opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade strát alebo škôd na výrobkoch v rámci verejnej intervencie, ako aj stanovenia súm, ktoré sa majú poskytnúť. Daná právomoc by sa mala vzťahovať aj na výnimky týkajúce sa neoprávnenosti platieb, ktoré platobné agentúry uhradili prijímateľom pred najskorším možným termínom platby alebo po najneskoršom možnom termíne. Uvedená právomoc by sa okrem toho mala týkať aj miery pozastavenia platieb vo vzťahu k ročným finančným schváleniam, miery a trvania pozastavenia platieb a podmienky vrátenia alebo zníženia uvedených súm vzhľadom na viacročné monitorovanie výkonnosti. Uvedená právomoc by sa okrem toho mala týkať aj intervencií alebo opatrení, v prípade ktorých členské štáty potenciálne platia preddavky, ako aj podmienok, za ktorých sa majú kompenzovať určité druhy výdavkov a príjmov v rámci fondov. Okrem toho by uvedená právomoc mala zahŕňať metódy uplatniteľné na záväzky a vyplatenie príslušných súm, ak do začiatku finančného roka nedošlo k schváleniu rozpočtu Únie alebo ak celková suma plánovaných záväzkov presahuje prahový limit stanovený v článku 170 ods. 3 nariadenie o rozpočtových pravidlách.

Predmetná právomoc by ďalej mala zahŕňať osobitné povinnosti, ktoré majú splniť členské štáty v súvislosti s kontrolami a prístupom k dokumentom a informáciám, kritériá týkajúce sa odôvodnení zo strany členských štátov a metodiku a kritériá uplatňovania znížení vo vzťahu k výročnému schvaľovaniu výkonnosti, ako aj kritériá a metodiku uplatňovania finančných opráv v rámci postupu overenia súladu.

Okrem toho by sa uvedená právomoc mala v prípade, že si to vyžaduje správne riadenie systému, týkať aj pravidiel súvisiacich s dodatočnými požiadavkami s ohľadom na colné režimy, a to najmä tie, ktoré sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 25 , pravidiel týkajúcich sa zábezpek, ktorými sa zabezpečuje nediskriminačné zaobchádzanie, špecifikuje strana nesúca zodpovednosť v prípade nesplnenia povinnosti, stanovujú osobitné situácie, keď príslušný orgán môže upustiť od požiadavky na zábezpeku, stanovujú podmienky vzťahujúce sa na zábezpeku, ktorá sa má zložiť, a na ručiteľa, podmienky na zloženie a uvoľnenie predmetnej zábezpeky, osobitné podmienky týkajúce sa zábezpeky zloženej v súvislosti s preddavkami, ako aj podrobnosti týkajúce sa stanovenia následkov porušenia povinností, v prípade ktorých sa zložila zábezpeka.

Treba dodať, že v súvislosti s integrovaným systémom by spomínaná právomoc mala zahŕňať pravidlá týkajúce sa kvalitatívneho posúdenia systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch, ako aj vymedzenie pojmov, základné prvky a pravidlá týkajúce sa systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému identifikácie prijímateľov, ako aj systému identifikácie a evidencie platobných nárokov.

Okrem toho by sa daná právomoc mala vzťahovať na pravidlá týkajúce sa intervencií vylúčených z previerky transakcií, pravidlá týkajúce sa určujúcej skutočnosti a výmenného kurzu, ktorý majú uplatniť členské štáty, v ktorých sa nepoužíva euro, a na pravidlá týkajúce sa výmenného kurzu uplatniteľného v čase vypracovania vyhlásení o výdavkoch a zaznamenávania operácií verejného skladovania do účtov platobnej agentúry, na pravidlá týkajúce sa opatrení na zabezpečenie uplatňovania právnych predpisov Únie, ak je pravdepodobné, že v dôsledku výnimočných menových postupov v súvislosti s národnou menou môže dôjsť k ohrozeniu uplatňovania týchto predpisov.

S cieľom zmeniť určité prvky tohto nariadenia, ktoré nemajú kľúčový charakter, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, a to v súvislosti s prahovým limitom, pod ktorého hranicou by sa mali podniky kontrolovať len vtedy, ak na to existujú osobitné dôvody.

(76)S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 26 . Uvedené právomoci by sa mali týkať pravidiel súvisiacich s: postupmi udeľovania, odnímania a preskúmavania akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov, ako aj dohľadu nad akreditáciou platobných agentúr; činnosťami a kontrolami, z ktorých vychádza vyhlásenie riadiaceho subjektu predkladané platobnými agentúrami; s fungovaním koordinačného orgánu a notifikovaním informácií Komisii daným koordinačným orgánom; s úlohami certifikačných orgánov vrátane kontrol, ktoré majú vykonať a orgánov podrobených týmto kontrolám, ako aj s osvedčeniami a so správami spolu so sprievodnou dokumentáciou, ktorú majú uvedené orgány vypracovať.

(77)Vykonávacie právomoci Komisie by sa mali vzťahovať aj na: zásady auditu, ktoré sú základom stanovísk certifikačných orgánov, a to vrátane posúdenia rizík, vnútorných kontrol a požadovanej úrovne audítorských dôkazov, na metódy auditu, ktoré majú certifikačné orgány využívať na účely predkladania svojich stanovísk s prihliadnutím na medzinárodné audítorské štandardy.

(78)Vykonávacie právomoci Komisie by sa mali vzťahovať aj na: stanovovanie súm financovania verejných intervenčných opatrení, pravidlá súvisiace s financovaním získavania satelitných údajov Komisiou, ktoré sú potrebné na účely fungovania systému monitorovania plôch, ako aj na opatrenia prijaté Komisiou s pomocou aplikácií diaľkového snímania využívaných v rámci systému monitorovania plôch, na postup, na základe ktorého Komisia získava predmetné satelitné údaje a riadi systém monitorovania plôch, rámec upravujúci získavanie, skvalitňovanie a využívanie satelitných snímok a meteorologických údajov, ako aj na uplatniteľné termíny.

(79)Vykonávacie právomoci Komisie by mali zahŕňať aj: v kontexte postupu finančnej disciplíny – mieru úpravy týkajúcu sa intervencií vo forme priamych platieb a jej prispôsobenie, ako aj podmienky uplatniteľné na rozpočtové prostriedky prenesené v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] na účely financovania intervencií vo forme priamych platieb; v kontexte postupu rozpočtovej disciplíny – predbežné stanovenie výšky platieb a predbežné rozdelenie dostupných rozpočtových prostriedkov medzi členské štáty s určením mesačných platieb, ktoré Komisia vypláca na základe vyhlásenia o výdavkoch.

(80)Okrem toho by vykonávacie právomoci mali zahŕňať aj: stanovenie obdobia, v rámci ktorého majú akreditované platobné agentúry zostaviť a zaslať Komisii priebežné vyhlásenia o výdavkoch, ktoré súvisia s intervenciami v záujme rozvoja vidieka, ako aj pravidlá postupu a ďalšie praktické opatrenia týkajúce sa riadneho fungovania mechanizmu termínov platieb; zníženie a pozastavenie mesačných alebo priebežných platieb členským štátom, ako aj pravidlá týkajúce sa prvkov akčných plánov a postupu ich prípravy. Mali by zahŕňať aj pravidlá, ktoré sú v naliehavej situácii nevyhnutné a odôvodniteľné v záujme vyriešenia konkrétnych problémov v súvislosti s platobnými lehotami a vyplácaním preddavkov, ako aj podrobnosti týkajúce sa vedenia samostatných účtov platobnými agentúrami; pravidlá týkajúce sa financovania a zaúčtovania intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania, ako aj ďalších výdavkov financovaných z fondov, podmienky postupu automatického zrušenia záväzku.

(81)Vykonávacie právomoci Komisie by mali navyše mali zahŕňať aj: postupy súvisiace s povinnosťami v oblasti spolupráce, ktoré musia členské štáty splniť v súvislosti s kontrolami vykonávanými Komisiou a v súvislosti s prístupom k informáciám; podmienky uchovávania podpornej dokumentácie týkajúce sa vykonaných platieb, ročné finančné schválenie účtov vrátane opatrení, ktoré sa majú podniknúť v súvislosti s prijímaním a vykonávaním uvedených vykonávacích aktov, výročné schvaľovanie výkonnosti vrátane opatrení, ktoré sa majú podniknúť v súvislosti s prijímaním a vykonávaním uvedených vykonávacích aktov, výmenu informácií medzi Komisiou a členskými štátmi, postupy a termíny, ktoré treba dodržať, postup overenia súladu vrátane opatrení, ktoré sa majú podniknúť v súvislosti s prijímaním a vykonávaním uvedených vykonávacích aktov, výmenu informácií medzi Komisiou a členskými štátmi, termíny, ktoré treba dodržať, ako aj pravidlá zmierovacieho postupu, vylúčenie súm hradených z rozpočtu Únie z financovania Úniou a formy notifikovania a oznamovania, ktoré majú uskutočňovať členské štáty vo vzťahu ku Komisii v súvislosti so sumami vymoženými za nesúlad s predpismi.

(82)Vykonávacie právomoci Komisie by sa mali vzťahovať aj na pravidlá zamerané na jednotné uplatňovanie povinností členských štátov súvisiacich s ochranou finančných záujmov Únie a potrebné pravidlá zamerané na jednotné uplatňovanie kontrol v Únii. 

(83)Okrem toho by vykonávacie právomoci Komisie mali zahŕňať: formy zábezpek, ktoré sa majú zložiť, a postup zloženia zábezpek, ich prijímania a nahradenia pôvodných zábezpek; postupy týkajúce sa uvoľnenia zábezpek a notifikácie zo strany členských štátov alebo Komisie v súvislosti so zábezpekami.

(84)Vykonávacie právomoci Komisie by sa mali vzťahovať aj na pravidlá týkajúce sa formy a obsahu hodnotiacich správ o kvalite systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch a pravidlá týkajúce sa opatrení súvisiacich so zasielaním a sprístupňovaním týchto správ Komisii, ako aj pravidlá týkajúce sa nápravných opatrení, ktoré majú členské štáty vykonať vzhľadom na nedostatky odhalené v daných systémoch; základné charakteristiky a pravidlá vzťahujúce sa na systém podávania geopriestorových žiadostí a systém monitorovania plôch. 

(85)Vykonávacie právomoci Komisie by sa mali vzťahovať aj na pravidlá zamerané na zabezpečenie jednotného uplatňovania pravidiel previerky obchodných dokumentov. Mali by zahŕňať aj pravidlá oznamovania informácií členskými štátmi Komisii a opatrenia na zabezpečenie uplatňovania právnych predpisov Únie, ak je pravdepodobné, že v dôsledku výnimočných menových postupov v súvislosti s národnou menou môže dôjsť k ohrozeniu uplatňovania týchto predpisov.

(86)Vykonávacie právomoci Komisie by sa mali okrem toho vzťahovať aj na pravidlá týkajúce sa formy a harmonogramu uverejňovania prijímateľov prostriedkov z fondov, jednotného uplatňovania povinnosti informovať prijímateľov o tom, že ich údaje sa uverejnia, ako aj spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi v súvislosti s uverejňovaním údajov o prijímateľoch prostriedkov z fondov.

(87)Pri prijímaní niektorých vykonávacích aktov by sa mal uplatňovať konzultačný postup. Pokiaľ ide o vykonávacie akty, ktoré obsahujú výpočet súm Komisiou, daný konzultačný postup Komisii umožňuje prevziať plnú zodpovednosť za riadenie rozpočtu, pričom je jeho cieľom zvýšenie účinnosti, predvídateľnosti a rýchlosti vzhľadom na dodržiavanie lehôt a rozpočtových postupov. Pokiaľ ide o vykonávacie akty týkajúce sa platieb členským štátom a fungovania postupu schválenia účtov a výročného schvaľovania výkonnosti, konzultačný postup Komisii umožňuje prevziať plnú zodpovednosť za riadenie rozpočtu a overenie ročných účtov národných platobných agentúr na účely prijatia takýchto účtov alebo v prípade výdavkov, ktoré neboli vynaložené v súlade s pravidlami Únie, na účely vylúčenia takýchto výdavkov z financovania Úniou. Pri prijímaní iných vykonávacích aktov by sa mal uplatňovať postup preskúmania.

(88)Komisia by sa mala splnomocniť prijímať vykonávacie akty bez uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v súvislosti so stanovením čistého zostatku, ktorý je k dispozícii na výdavky EPZF, určením mesačných platieb, ktoré by mala vykonávať na základe vyhlásení o výdavkoch predložených členskými štátmi, ako aj doplnkových platieb alebo odpočtov v súvislosti s postupom týkajúcim sa mesačných platieb.

(89)Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 by sa preto malo zrušiť.

(90)S cieľom umožniť bezproblémový prechod z pravidiel stanovených v nariadení (EÚ) č. 1306/2013 na pravidlá stanovené v tomto nariadení by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o stanovenie prechodných ustanovení.

(91)Prebehli konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý prijal stanovisko 27 .

(92)Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov vzhľadom na jeho prepojenie s inými nástrojmi SPP a obmedzené finančné zdroje členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie prostredníctvom viacročnej záruky financovania zo zdrojov Únie a sústredením sa na jeho priority, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie predmetných cieľov,

 

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Hlava I
Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1
Rozsah pôsobnosti

V tomto nariadením sa stanovujú pravidlá, ktoré sa týkajú najmä:

a)financovania výdavkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) vrátane výdavkov na rozvoj vidieka;

b)systémov riadenia a kontroly, ktoré majú zaviesť členské štáty;

c)postupov schvaľovania a posudzovania súladu.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)„nezrovnalosť“ je nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95;

b)„riadiace systémy“ sú riadiace orgány uvedené v hlave II kapitole II tohto nariadenia a základné požiadavky Únie stanovené v tomto nariadení a nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] vrátane systému podávania správ zavedeného na účely výročnej správy o výkonnosti uvedenej v článku 121 nariadenia (EÚ) ..../... [nariadenie o strategických plánoch SPP];

c)„základné požiadavky Únie“ sú požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] a v tomto nariadení.

Článok 3
Výnimky v prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností

Na účely financovania, riadenia a monitorovania SPP sa pod pojmami „vyššia moc“ a „mimoriadne okolnosti“ rozumejú predovšetkým tieto prípady:

a)závažná prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla podnik;

b)zničenie budov podniku vyhradených pre hospodárske zvieratá v dôsledku nehody;

c)epizootická choroba alebo choroba rastlín, ktoré postihli všetky hospodárske zvieratá alebo plodiny prijímateľa alebo ich časť;

d)vyvlastnenie celého podniku alebo jeho veľkej časti, ak sa uvedené vyvlastnenie nedalo predpokladať v deň podania žiadosti.

Hlava II
Všeobecné ustanovenia o poľnohospodárskych fondoch

KAPITOLA I
Poľnohospodárske fondy

Článok 4
Fondy na financovanie poľnohospodárskych výdavkov

Financovanie rôznych intervencií a opatrení patriacich do pôsobnosti SPP zo všeobecného rozpočtu Únie (rozpočet Únie) sa uskutočňuje prostredníctvom:

a)Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“),

b)Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“).

Článok 5
Výdavky EPZF

1.EPZF sa implementuje buď prostredníctvom zdieľaného riadenia medzi členskými štátmi a Úniou alebo nepriamo, a to spôsobom stanoveným v odsekoch 2 a 3.

2.V rámci zdieľaného riadenia sa z EPZF financujú tieto výdavky:

a)opatrenia slúžiace na reguláciu alebo podporu poľnohospodárskych trhov, ktoré sa stanovujú v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 28 ;

b)sektorové intervencie uvedené v hlave III kapitole 3 nariadenia (EÚ) .../.... [nariadenie o strategických plánoch SPP];

c)intervencie vo forme priamych platieb poľnohospodárom podľa strategických plánov SPP v zmysle článku 14 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP];

d)finančný príspevok Únie na informačné a propagačné akcie zamerané na poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu Únie a v tretích krajinách, ktoré vykonávajú členské štáty a ktoré vybrala Komisia;

e)finančný príspevok Únie na osobitné opatrenia v sektore poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie v zmysle nariadenia (EÚ) č. 228/2013 a na osobitné opatrenia v sektore poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EÚ) č. 229/2013.

3.V rámci priameho riadenia sa z EPZF financujú tieto výdavky:

a)propagácia poľnohospodárskych výrobkov, a to buď priamo Komisiou alebo prostredníctvom medzinárodných organizácií;

b)opatrenia prijaté v súlade s právnymi predpismi Únie a určené na zachovanie, charakterizáciu, zber a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve;

c)zavedenie a údržba poľnohospodárskych účtovných informačných systémov;

d)systémy poľnohospodárskeho prieskumu vrátane prieskumov týkajúcich sa štruktúry poľnohospodárskych podnikov.

Článok 6
Výdavky EPFRV

EPFRV sa implementuje v rámci zdieľaného riadenia medzi členskými štátmi a Úniou. Z tohto fondu sa poskytuje finančný príspevok Únie na intervencie v záujme rozvoja vidieka na základe strategických plánov SPP v zmysle hlavy III kapitoly 4 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Článok 7
Ostatné výdavky vrátane technickej pomoci

Každý z fondov môže buď z iniciatívy Komisie alebo vo svojom vlastnom mene priamo financovať činnosti súvisiace s prípravou, monitorovaním, administratívnou a technickou podporou, ako aj hodnotenie, audit a inšpekciu, ktoré sú potrebné z hľadiska vykonávania SPP. Zahŕňajú najmä:

a)opatrenia potrebné na analýzu, riadenie, monitorovanie, výmenu informácií a vykonávanie SPP, ako aj opatrenia týkajúce sa zavedenia systémov kontroly a technickej a administratívnej pomoci;

b)postup, na základe ktorého Komisia získava satelitné údaje potrebné na účely systému monitorovania plôch v súlade s článkom 22;

c)opatrenia, ktoré Komisia prijala s pomocou aplikácií diaľkového snímania využívaných na monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov v súlade s článkom 23;

d)opatrenia potrebné na zachovanie a vývoj metód a technických prostriedkov na účely informovania, prepájania, monitorovania a kontroly finančného riadenia fondov využívaných na financovanie SPP;

e)poskytovanie informácií o SPP v súlade s článkom 44;

f)štúdie týkajúce sa SPP a hodnotenia opatrení financovaných z fondov vrátane vylepšenia metód hodnotenia a výmeny informácií o postupoch v rámci SPP, ako aj štúdie realizované v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB);

g)v prípade potreby – príspevok pre výkonné agentúry zriadené v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003 29 a plniace úlohy týkajúce sa SPP;

h)príspevok na opatrenia, ktoré sa týkajú šírenia informácií, zvyšovania informovanosti, podpory spolupráce a výmeny skúseností na úrovni Únie, a ktoré sa prijali v rámci intervencií v záujme rozvoja vidieka, a to vrátane vytvárania kontaktov medzi zainteresovanými stranami;

i)siete informačných technológií zamerané na spracovanie a výmenu informácií vrátane podnikových systémov informačných technológií, ktoré sú potrebné v súvislosti s riadením SPP;

j)opatrenia potrebné na účely vývoja, registrácie a ochrany log v rámci politík Únie týkajúcich sa kvality v zmysle článku 44 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 30 a na účely ochrany súvisiacich práv duševného vlastníctva, ako aj na rozvoj potrebných informačných technológií.

KAPITOLA II
Riadiace
orgány

Článok 8
Platobné agentúry a koordinačné orgány

1.Platobné agentúry sú útvary alebo orgány členských štátov zodpovedné za riadenie a kontrolu výdavkov uvedených v článku 5 ods. 2 a článku 6.

S výnimkou uhrádzania platieb sa môže vykonávanie daných úloh delegovať.

2.Členské štáty udelia akreditáciu platobnej agentúry útvarom alebo orgánom s administratívnou organizáciou a systémom vnútornej kontroly, ktoré poskytujú dostatočné záruky zákonnosti, riadnosti a náležitého zaúčtovania platieb. Na tento účel musia platobné agentúry spĺňať minimálne podmienky akreditácie týkajúce sa vnútorného prostredia, kontrolných činností, informácií, komunikácie a monitorovania, stanovené Komisiou podľa článku 10 ods. 1 písm. a).

Každý členský štát musí obmedziť počet svojich akreditovaných platobných agentúr takto:

a)na jednu agentúru na vnútroštátnej úrovni alebo prípadne na jeden región a

b)na jednu agentúru na účely riadenia výdavkov z EPZF a EPFRV.

Ak sú však platobné agentúry zriadené na regionálnej úrovni, členské štáty okrem toho buď akreditujú platobnú agentúru na vnútroštátnej úrovni v prípade schém pomoci, ktoré sa musia vzhľadom na ich charakter riadiť na vnútroštátnej úrovni, alebo členské štáty zveria riadenie týchto schém svojim regionálnym platobným agentúram.

Platobným agentúram, ktoré sa aspoň tri roky nezaoberali riadením výdavkov z EPZF alebo EPFRV, sa ich akreditácia musí odňať.

Po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia nesmú členské štáty vymenovať žiadnu novú platobnú agentúru.

3.Na účely článku 63 ods. 5 a ods. 6 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/... [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) musí osoba zodpovedná za akreditovanú platobnú agentúru do 15. februára roku nasledujúceho po príslušnom finančnom roku pripraviť a poskytnúť Komisii tieto informácie:

a)ročné účty v prípade výdavkov vynaložených pri plnení úloh zverených príslušnej akreditovanej platobnej agentúre v zmysle článku 63 ods. 5 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ku ktorým sa pripoja informácie nevyhnutné na ich schválenie v súlade s článkom 51;

b)výročnú správu o výkonnosti uvedenú v článku 52 ods. 1, v ktorej sa uvádza, že výdavky boli vynaložené v súlade s článkom 35;

c)vyhlásenie riadiaceho subjektu stanovené v článku 63 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa týka:

i)skutočnosti, že dané informácie sú riadne predložené, úplné a presné, ako sa stanovuje v článku 63 ods. 6 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách,

ii)riadneho fungovania zavedených riadiacich systémov, ktoré poskytujú potrebné záruky týkajúce sa výstupov vykazovaných vo výročnej správe o výkonnosti, ako sa stanovuje v článku 63 ods. 6 písm. b) a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách,

iii)analýzy povahy a rozsahu chýb a nedostatkov, ktoré sa na základe auditu a kontrol zistili v systémoch, ako aj prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení v zmysle článku 63 ods. 5 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V zmysle článku 63 ods. 7 druhého pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách môže Komisia na žiadosť dotknutého členského štátu výnimočne predĺžiť predmetný termín, ktorým je 15. február, a to do 1. marca.

4.V prípade udelenia akreditácie viac ako jednej platobnej agentúre vymenujú členské štáty verejný koordinačný orgán, ktorý poveria týmito úlohami:

a)zhromažďovať informácie, ktoré sa majú poskytovať Komisii, a zasielať ich Komisii;

b)predkladať výročnú správu o výkonnosti uvedenú v článku 52 ods. 1;

c)prijímať alebo koordinovať opatrenia v záujme odstránenia všetkých nedostatkov všeobecnej povahy a informovať Komisiu o všetkých nadväzujúcich krokoch;

d)podporovať a zabezpečovať harmonizované uplatňovanie pravidiel Únie.

Pokiaľ ide o spracovanie finančných informácií uvedených v prvom pododseku písmene a), koordinačný orgán podlieha osobitnej akreditácii členskými štátmi.

Na výročnú správu o výkonnosti, ktorú predkladá koordinačný orgán, sa vzťahuje rozsah stanoviska uvedeného v článku 11 ods. 1, a pri jej postúpení k nej musí byť pripojené vyhlásenie riadiaceho subjektu, ktoré sa vzťahuje na celú uvedenú správu.

5.Ak akreditovaná platobná agentúra nesplní alebo viac nespĺňa jedno alebo viacero akreditačných kritérií uvedených v odseku 2, členský štát konajúci z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Komisie jej predmetnú akreditáciu odoberie, pokiaľ platobná agentúra nevykoná potrebné zmeny v lehote, ktorú určí príslušný orgán v závislosti od závažnosti problému.

6.Platobné agentúry riadia a zabezpečujú kontrolu operácií spojených s verejnou intervenciou, za ktoré sú zodpovedné, a v tejto oblasti nesú celkovú zodpovednosť.

Ak sa podpora poskytuje prostredníctvom finančného nástroja, ktorý implementuje EIB alebo iná medzinárodná finančná inštitúcia, v ktorej je daný členský štát akcionárom, platobná agentúra vychádza z kontrolnej správy slúžiacej na podporu žiadostí o platbu, ktorú predložila EIB alebo iná medzinárodná inštitúcia.

Článok 9
Príslušný orgán

1.Členské štáty určia orgán na ministerskej úrovni, ktorý zodpovedá za:

a)udeľovanie, preskúmanie a odnímanie akreditácie platobných agentúr uvedených v článku 8 ods. 2;

b)akreditáciu koordinačného orgánu uvedeného v článku 8 ods. 4;

c)vymenovanie certifikačného orgánu uvedeného v článku 11;

d)vykonávanie úloh zverených príslušnému orgánu na základe tejto kapitoly.

2.Príslušný orgán rozhodne prostredníctvom formálneho aktu o udelení alebo na základe preskúmania o odňatí akreditácie platobnej agentúry a koordinačného orgánu, a to vzhľadom na preskúmanie akreditačných kritérií, ktoré má prijať Komisia v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. a). Príslušný orgán bezodkladne informuje Komisiu o akreditáciách a odňatiach akreditácie.

Článok 10
Právomoci Komisie

1.Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa:

a)minimálnych podmienok akreditácie platobných agentúr uvedených v článku 8 ods. 2 a koordinačných orgánov uvedených v článku 8 ods. 4;

b)povinností platobných agentúr, pokiaľ ide o verejnú intervenciu, a pravidiel týkajúcich sa obsahu úloh v rámci ich riadiacej a kontrolnej zodpovednosti.

2.Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a)postupov vydávania, odnímania a preskúmania akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov, ako aj postupov dohľadu nad akreditáciou platobných agentúr;

b)činností a kontrol, z ktorých vychádza vyhlásenie riadiaceho subjektu predkladané platobnými agentúrami, ktoré sa uvádza v článku 8 ods. 3 písm. c);

c)fungovania koordinačného orgánu a notifikovania informácií Komisii, ako sa uvádza v článku 8 ods. 4.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Článok 11
Certifikačné orgány

1.Certifikačný orgán je verejný alebo súkromný audítorský subjekt určený členským štátom na minimálne obdobie troch rokov bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy. Ak ide o súkromný audítorský subjekt a ak sa to vyžaduje podľa uplatniteľných právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, vyberá ho členský štát prostredníctvom verejného výberového konania.

Na účely článku 63 ods. 7 prvého pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách certifikačný orgán poskytne stanovisko vypracované v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi, v ktorom uvedie, či:

(a)z účtov vyplýva pravdivý a reálny obraz;

(b)riadne fungujú zavedené riadiace systémy členských štátov;

(c)sa správne vykonáva podávanie správ o výkonnosti týkajúce sa ukazovateľov výstupu na účely výročného schvaľovania výkonnosti, ktoré sa uvádza v článku 52, ako aj podávanie správ o výkonnosti v súvislosti s ukazovateľmi výsledku v prípade viacročného monitorovania výkonnosti, ktoré sa uvádza v článku 115 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP], ktoré slúžia na preukázanie súladu s článkom 35 tohto nariadenia;

(d)sú výdavky na opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, v prípade ktorých sa požaduje refundácia od Komisie, zákonné a riadne.

V predmetnom stanovisku sa musí uviesť aj to, či pri preskúmaní vznikli pochybnosti o tvrdeniach uvedených vo vyhlásení riadiaceho subjektu stanovenom v článku 8 ods. 3 písm. c).

Ak sa podpora poskytuje prostredníctvom finančného nástroja, ktorý implementuje EIB alebo iná medzinárodná finančná inštitúcia, v ktorej je daný členský štát akcionárom, certifikačný orgán vychádza z výročnej audítorskej správy vypracovanej externými audítormi uvedených inštitúcií.

2.Certifikačný orgán musí mať nevyhnutnú technickú odbornosť. Funguje nezávisle od predmetnej platobnej agentúry a koordinačného orgánu, ako aj od orgánu, ktorý danú agentúru akreditoval, a orgánov zodpovedných za vykonávanie a monitorovanie SPP.

3.Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa úloh certifikačných orgánov vrátane kontrol, ktoré sa majú vykonať, a orgánov podrobených uvedeným kontrolám, a pravidlá týkajúce sa osvedčení a správ spolu so sprievodnými dokumentmi, ktoré majú tieto orgány vypracovať.

Vo vykonávacích aktoch sa uvádzajú aj:

(e)zásady auditu, z ktorých vychádzajú stanoviská certifikačných orgánov vrátane posúdenia rizík, vnútorných kontrol, ako aj požadovanej úrovne audítorských dôkazov;

(f)metódy auditu, ktoré majú na účely predloženia svojich stanovísk používať certifikačné orgány, a to s prihliadnutím na medzinárodné audítorské štandardy.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

HLAVA III
Finančné riadenie fondov

KAPITOLA I
EPZF

Oddiel 1
Rozpočtová disciplína

Článok 12
Rozpočtový strop

1.Ročný strop výdavkov EPZF tvoria maximálne sumy, ktoré sú na tento účel stanovené podľa nariadenia (EÚ, Euratom) [COM(2018) 322 final].

2.V prípade, že sa v práve Únie stanovujú sumy, ktoré sa majú odpočítať od súm uvedených v odseku 1 alebo k nim pripočítať, Komisia musí prijať vykonávacie akty bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 101, a tak stanoviť čistý zostatok, ktorý je k dispozícii na výdavky EPZF na základe údajov, ktoré sa uvádzajú v právnych predpisoch Únie.

Článok 13
Dodržiavanie stropu

1.Ak sa v právnych predpisoch Únie stanovuje v súvislosti s niektorým členským štátom finančný strop poľnohospodárskych výdavkov v eurách, dané výdavky sa refundujú s prihliadnutím na uvedený strop stanovený v eurách, a v prípade, že sa uplatňujú články 37 až 40, refundujú sa s náležitými úpravami.

2.Rozpočtové prostriedky pridelené členským štátom na účely intervencií vo forme priamych platieb v zmysle článku 81 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP], ktoré sú opravené prostredníctvom úprav stanovených v článku 15 tohto nariadenia, sa považujú za finančné stropy v eurách.

Článok 14
Poľnohospodárska rezerva

1.Na začiatku každého roka sa v rámci EPZF zriadi rezerva určená na poskytovanie dodatočnej podpory pre poľnohospodársky sektor na účely riadenia trhu alebo jeho stabilizácie, prípadne na riešenie krízových situácií, ktoré majú vplyv na poľnohospodársku produkciu alebo distribúciu (tzv. poľnohospodárska rezerva).

Rozpočtové prostriedky na účely poľnohospodárskej rezervy sa do rozpočtu Únie začleňujú priamo.

Finančné prostriedky z poľnohospodárskej rezervy sa poskytujú na opatrenia podľa článkov 8 až 21 a článkov 219, 220 a 221 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na daný rok alebo roky, na ktoré sa požaduje dodatočná podpora.

2.Výška poľnohospodárskej rezervy predstavuje na začiatku každého roka v rámci obdobia 2021 – 2027 aspoň 400 miliónov EUR v bežných cenách. Komisia môže v náležitom prípade počas daného roka upraviť výšku poľnohospodárskej rezervy, a to vzhľadom na vývoj alebo perspektívy trhu v súčasnom alebo nasledujúcom roku, pričom zohľadní dostupné rozpočtové prostriedky v rámci EPZF.

Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa neviazané rozpočtové prostriedky z poľnohospodárskej rezervy prenesú bez časového obmedzenia na financovanie poľnohospodárskej rezervy do nasledujúcich finančných rokov.

Okrem toho odchylne od článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa celková nevyužitá suma krízovej rezervy, ktorá je k dispozícii ku koncu roka 2020, prenesie do roku 2021 bez toho, aby sa vrátila do rozpočtových riadkov vzťahujúcich sa na opatrenia uvedené v článku 5 ods. 2 písm. c), a sprístupní sa na účely financovania poľnohospodárskej rezervy.

Článok 15
Finančná disciplína

1.Komisia určí mieru úpravy v prípade intervencií vo forme priamych platieb uvedených v článku 5 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia a finančného príspevku Únie na osobitné opatrenia uvedené v článku 5 ods. 2 písm. f) tohto nariadenia a poskytnuté podľa kapitoly IV nariadenia (EÚ) č. 228/2013 a kapitoly IV nariadenia (EÚ) č. 229/2013 (ďalej len „miera úpravy“), keď z prognóz financovania intervencií a opatrení financovaných v rámci uvedeného čiastkového stropu pre daný finančný rok vyplynie, že dôjde k prekročeniu uplatniteľných ročných stropov.

Do 30. júna kalendárneho roka, na ktorý sa vzťahuje daná miera úpravy, Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce mieru úpravy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 101 ods. 2.

2.Komisia môže do 1. decembra kalendárneho roka, na ktorý sa vzťahuje miera úpravy, na základe nových informácií prijať vykonávacie akty, ktorými sa prispôsobuje úroveň úpravy stanovená v súlade s odsekom 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 101 ods. 2.

3.Ak sa uplatnila finančná disciplína, rozpočtové prostriedky prenesené v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa použijú na financovanie výdavkov podľa článku 5 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia v rozsahu potrebnom na zabránenie opakovanému uplatneniu finančnej disciplíny.

Ak sú rozpočtové prostriedky, ktoré sa majú preniesť v zmysle prvého pododseku, naďalej k dispozícii, Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví sumy neviazaných rozpočtových prostriedkov na členský štát, ktoré sa majú refundovať konečným prijímateľom, okrem prípadov, keď celková suma neviazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na refundáciu, predstavuje menej než 0,2 % ročného stropu výdavkov EPZF.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 101 ods. 2.

4.Členské štáty konečným prijímateľom refundujú sumy, ktoré stanovila Komisia v súlade s odsekom 3 druhým pododsekom, na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií Členské štáty môžu uplatniť minimálny prahový limit súm určených na refundáciu na konečného prijímateľa.

Refundácia uvedená v prvom pododseku sa vzťahuje len na konečných prijímateľov v tých členských štátoch, kde sa v predchádzajúcom finančnom roku uplatňovala finančná disciplína.

5.V dôsledku postupného zavádzania intervencií vo forme priamych platieb v zmysle článku 140 ods. 2 nariadenia .../... [postupné zavádzanie strategického plánu SPP] sa na Chorvátsko od 1. januára 2022 uplatňuje finančná disciplína.

6.Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa výpočtu finančnej disciplíny, ktorú majú členské štáty uplatňovať na poľnohospodárov.

Článok 16
Postup rozpočtovej disciplíny

1.Ak pri zostavovaní návrhu rozpočtu na finančný rok N existuje riziko, že v prípade finančného roka N dôjde k prekročeniu sumy uvedenej v článku 12, Komisia navrhne Európskemu parlamentu a Rade alebo len Rade opatrenia, ktoré sú potrebné na dodržanie tejto sumy.

2.Kedykoľvek, keď sa Komisia domnieva, že existuje riziko prekročenia sumy uvedenej v článku 12 a že nemôže prijať primerané opatrenia na zlepšenie danej situácie, navrhne iné opatrenia na zabezpečenie dodržania predmetnej sumy. Dané opatrenia prijme Rada, a to vtedy, ak je právnym základom príslušného opatrenia článok 43 ods. 3 zmluvy, alebo ich prijme Európsky parlament a Rada, a to v prípade, že je právnym základom príslušného opatrenia článok 43 ods. 2 zmluvy.

3.Ak na konci finančného roka N žiadosti členských štátov o refundáciu prekračujú alebo pravdepodobne prekročia sumu uvedenú v článku 12, Komisia:

a)posúdi žiadosti predložené členskými štátmi pro rata k dostupnému rozpočtu a prijme vykonávacie akty, ktorými sa predbežne stanoví výška platieb za príslušný mesiac;

b)k 28. februáru finančného roka N + 1 stanoví v prípade všetkých členských štátov ich situáciu vzhľadom na financovanie Úniou na finančný rok N;

c)prijme vykonávacie akty stanovujúce celkovú výšku financovania Úniou rozčleneného podľa členských štátov na základe jednotnej miery financovania Úniou, a to vzhľadom na rozpočet, ktorý bol k dispozícii na mesačné platby;

d)najneskôr pri vyplácaní mesačných platieb za mesiac marec roku N+1 zrealizuje všetky kompenzácie, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s členskými štátmi.

Vykonávacie akty stanovené v prvom pododseku písmenách a) a c) sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 101 ods. 2.

Článok 17
Systém včasného varovania a monitorovania

S cieľom zabezpečiť, aby nedošlo k prekročeniu rozpočtového stropu uvedeného v článku 12, Komisia zavedie mesačný systém včasného varovania a monitorovania v súvislosti s výdavkami EPZF.

Na tento účel Komisia na začiatku každého finančného roka určí profily mesačných výdavkov, ktoré podľa potreby vychádzajú z priemerných mesačných výdavkov za predchádzajúce tri roky.

Komisia Európskemu parlamentu a Rade pravidelne predkladá správu, ktorá je venovaná preskúmaniu vývoja vynaložených výdavkov vo vzťahu k predmetným profilom a ktorá obsahuje posúdenie predpokladaného plnenia v prípade aktuálneho finančného roka.

Oddiel 2
Financovanie výdavkov

Článok 18
Mesačné platby

1.Komisia členským štátom sprístupní rozpočtové prostriedky potrebné na financovanie výdavkov uvedených v článku 5 ods. 2, a to vo forme mesačných platieb na základe výdavkov realizovaných akreditovanými platobnými agentúrami počas referenčného obdobia.

2.Až kým Komisia dané mesačné platby neprevedie, členské štáty mobilizujú zdroje potrebné na realizáciu výdavkov podľa potrieb svojich akreditovaných platobných agentúr.

Článok 19
Postup vyplácania mesačných platieb

1.Bez toho, aby boli dotknuté články 51, 52 a 53, Komisia vypláca mesačné platby na výdavky vynaložené akreditovanými platobnými agentúrami v priebehu referenčného mesiaca.

2.Mesačné platby sa budú vyplácať každému členskému štátu k tretiemu pracovnému dňu druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa dané výdavky vynaložili, pričom sa zohľadňujú zníženia alebo pozastavenia uplatňované podľa článkov 37 až 40 alebo akékoľvek iné opravy. Výdavky členských štátov vynaložené od 1. do 15. októbra sa považujú za výdavky vynaložené v mesiaci október. Výdavky vynaložené od 16. do 31. októbra sa považujú za výdavky vynaložené v mesiaci november.

3.Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa určujú mesačné platby, ktoré vypláca na základe vyhlásenia o výdavkoch predkladaného členskými štátmi a informácií poskytnutých v súlade s článkom 88 ods. 1.

4.Komisia bezodkladne informuje členský štát o každom prekročení finančných stropov z jeho strany.

5.Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa určujú mesačné platby uvedené v odseku 3, a to bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 101.

6.Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa určujú doplnkové platby alebo odpočty upravujúce platby uskutočnené v súlade s odsekom 3, a to bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 101.

Článok 20
Administratívne náklady a náklady na zamestnancov

Z EPZF sa nehradia výdavky týkajúce sa administratívnych nákladov a nákladov na zamestnancov vynaložené členskými štátmi a prijímateľmi pomoci z tohto fondu.

Článok 21
Výdavky na verejnú intervenciu

1.Ak v rámci spoločnej organizácie trhov nie je určená suma na jednotku v súvislosti s verejnou intervenciou, príslušné opatrenie sa financuje z EPZF na základe jednotných štandardných súm, a to konkrétne v prípade finančných prostriedkov pochádzajúcich z členských štátov a použitých na nákup výrobkov, materiálové operácie vyplývajúce zo skladovania a v prípade potreby aj na spracovanie výrobkov oprávnených na intervenciu, ktoré sa uvádzajú v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa:

a)druhu opatrení, ktoré sú oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie, a podmienok ich refundácie;

b)podmienok oprávnenosti a spôsobov výpočtu na základe informácií skutočne zaznamenaných platobnými agentúrami alebo na základe paušálnych súm určených Komisiou, alebo na základe paušálnych alebo nepaušálnych súm, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch v sektore poľnohospodárstva.

3.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 100, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie o pravidlá týkajúce sa ohodnotenia operácií v súvislosti s verejnou intervenciou, opatrení, ktoré je potrebné prijať v prípade strát alebo škôd na výrobkoch v rámci verejnej intervencie, a stanovenia súm, ktoré sa majú financovať.

4.Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa určia sumy uvedené v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 101 ods. 2.

Článok 22
Získavanie satelitných údajov

Komisia a členské štáty sa v súlade so špecifikáciami, ktoré vypracuje každý členský štát, dohodnú na zozname satelitných údajov potrebných na účely fungovania systému monitorovania plôch uvedeného v článku 64 ods. 1 písm. c).

V súlade s článkom 7 písm. b) Komisia musí predmetné satelitné údaje bezplatne poskytovať príslušným orgánom zodpovedným za systém monitorovania plôch alebo poskytovateľom služieb, ktoré tieto orgány poverili ich zastupovaním.

Komisia zostáva vlastníkom týchto satelitných údajov a po ukončení činnosti ich opäť získa späť.

Komisia môže vykonávaním úloh týkajúcich sa techník alebo pracovných metód v súvislosti so systémom monitorovania plôch uvedeným v článku 64 ods. 1 písm. c) poveriť špecializované subjekty.

Článok 23
Monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov

Cieľom akcií financovaných podľa článku 7 písm. c) je poskytnúť Komisii prostriedky na účely:

a)riadenia poľnohospodárskych trhov Únie v globálnom kontexte;

b)zabezpečenia agroekonomického a agroenvironmentálno-klimatického monitorovania využívania poľnohospodárskej pôdy a zmien využívania poľnohospodárskej pôdy, a to vrátane agrolesníctva, ako aj monitorovania stavu plodín s cieľom umožniť vykonávanie odhadov, a to najmä v súvislosti s výnosmi a poľnohospodárskou produkciou a poľnohospodárskymi vplyvmi spojenými s výnimočnými okolnosťami;

c)spoločného prístupu k takýmto odhadom v medzinárodnom kontexte, ako sú iniciatívy koordinované organizáciami OSN, a to vrátane vytvárania inventúr skleníkových plynov v rámci dohovoru UNFCCC, alebo iniciatívy koordinované inými medzinárodnými agentúrami;

d)zvyšovania transparentnosti svetových trhov;

e)zabezpečenia technologického monitorovania agrometeorologického systému.

V súlade s článkom 7 písm. c) Komisia financuje opatrenia týkajúce sa zberu alebo nákupu údajov potrebných na vykonávanie a monitorovanie SPP vrátane satelitných, geopriestorových a meteorologických údajov, vytvorenia infraštruktúry priestorových údajov a príslušnej webovej stránky, vykonávania špecifických štúdií týkajúcich sa klimatických podmienok, diaľkového snímania používaného pri monitorovaní zmeny využívania poľnohospodárskej pôdy a zdravia pôdy, ako aj aktualizácie agrometeorologických a ekonometrických modelov. V prípade potreby sa uvedené opatrenia uskutočnia v spolupráci s EEA, JRC, národnými laboratóriami a vnútroštátnymi orgánmi alebo s účasťou súkromného sektora.

Článok 24
Vykonávacie právomoci

Komisia môže prijímať vykonávacie akty stanovujúce:

a)pravidlá týkajúce sa financovania podľa článku 7 písm. b) a c);

b)postup, na základe ktorého sa vykonávajú opatrenia uvedené v článkoch 22 a 23 s cieľom splniť stanovené ciele;

c)rámec vzťahujúci sa na získavanie, skvalitňovanie a využívanie satelitných a meteorologických údajov, ako aj uplatniteľné termíny.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Kapitola II
EPFRV

Oddiel 1
Všeobecné ustanovenia pre EPFRV

Článok 25
Ustanovenia vzťahujúce sa na všetky platby

1.Platby príspevku z EPFRV zo strany Komisie podľa článku 6 nesmú prekročiť rozpočtové záväzky.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 32 ods. 1, sa tieto platby pripíšu k najskoršiemu otvorenému rozpočtovému záväzku.

2.Uplatňuje sa článok 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Oddiel 2
Financovanie z EPFRV v rámci strategického plánu SPP

Článok 26
Finančný príspevok z EPFRV

Finančný príspevok z EPFRV na výdavky v rámci strategických plánov SPP je stanovený pre každý strategický plán SPP do výšky stropov stanovených právom Únie, ktoré sa týkajú podpory z EPFRV určenej na intervencie v rámci strategických plánov SPP.

Článok 27
Rozpočtové záväzky

1.Rozhodnutie Komisie o prijatí strategického plánu SPP predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 110 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách a po oznámení dotknutému členskému štátu predstavuje právny záväzok v zmysle uvedeného nariadenia. V tomto rozhodnutí sa uvádza príspevok na jeden rok.

2.Rozpočtové záväzky Únie vo vzťahu ku každému strategickému plánu SPP sa realizujú v ročných splátkach v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

V prípade každého strategického plánu SPP rozpočtové záväzky pre prvú splátku nadväzujú na prijatie strategického plánu SPP Komisiou.

Rozpočtové záväzky na nasledujúce splátky realizuje Komisia každý rok pred 1. májom na základe rozhodnutia uvedeného v prvom odseku tohto článku s výnimkou prípadov, v ktorých sa uplatňuje článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Oddiel 3
Finančný príspevok na intervencie v záujme rozvoja vidieka

Článok 28
Ustanovenia vzťahujúce sa na platby na intervencie v záujme rozvoja vidieka

1.Rozpočtové prostriedky potrebné na financovanie výdavkov uvedených v článku 6 sú k dispozícii členským štátom vo forme zálohových platieb, priebežných platieb a platieb zostatku, ako je opísané v tomto oddiele.

2.Kumulovaný súčet zálohových platieb a priebežných platieb nesmie prekročiť 95 % príspevku EPFRV na každý strategický plán SPP.

Keď sa dosiahne strop 95 %, členské štáty naďalej predkladajú Komisii žiadosti o platby.

Článok 29
Pravidlá upravujúce zálohové platby

1.Po prijatí rozhodnutia o schválení strategického plánu SPP Komisia vyplatí členskému štátu sumu počiatočnej zálohovej platby na celé obdobie trvania strategického plánu SPP. Táto suma počiatočnej zálohovej platby sa vyplatí v splátkach takto:

a)v roku 2021: 1 % sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP;

b)v roku 2022: 1 % sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP;

c)v roku 2023: 1 % sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP.

Ak sa strategický plán SPP prijme v roku 2022 alebo neskôr, skoršie splátky sa vyplatia bezodkladne po takomto prijatí.

2.Celková suma zálohových platieb sa Komisii refunduje, ak sa nevynaložili žiadne výdavky a ak sa v lehote 24 mesiacov odo dňa, keď Komisia vyplatí prvú splátku zálohových platieb, nezašle vyhlásenie o výdavkoch v súvislosti so strategickým plánom SPP. Tieto zálohové platby sa započítajú voči najskorším deklarovaným výdavkom v rámci strategického plánu SPP.

3.Ak bol uskutočnený prevod do EPFRV alebo z neho v súlade s článkom 90 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], neuhradia sa ani sa nebudú vymáhať žiadne ďalšie zálohové platby.

4.Úroky vzniknuté zo zálohových platieb sa použijú na daný strategický plán SPP a odpočítajú sa zo sumy verejných výdavkov uvedených v konečnom vyhlásení o výdavkoch.

5.Celková suma zálohových platieb sa schváli v súlade s postupom uvedeným v článku 51 pred ukončením strategického plánu SPP.

Článok 30
Priebežné platby

1.Priebežné platby sa vyplácajú na každý strategický plán SPP. Vypočítajú sa uplatnením miery príspevku za každý typ intervencie na vynaložené verejné výdavky súvisiace s touto intervenciou, ako sa uvádza v článku 85 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

2.V závislosti od dostupnosti prostriedkov vypláca Komisia priebežné platby na refundáciu výdavkov vynaložených akreditovanými platobnými agentúrami pri vykonávaní strategických plánov SPP, pričom zohľadňujú zníženia alebo pozastavenia uplatnené podľa článkov 37 až 40.

3.Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 52 nariadenia (EÚ) …/… [VN], vyhlásenie o výdavkoch zahŕňa celkové sumy, ktoré riadiaci orgán poskytol konečným príjemcom, alebo ak ide o záruky, sumy, ktoré vyčlenil podľa dohody zakotvenej v záručných zmluvách, ako sa uvádza v [článku 74 ods. 5 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) …/… o strategických plánoch SPP – pravidlá oprávnenosti alebo finančné nástroje].

4.Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 52 nariadenia (EÚ) …/… [VN], vyhlásenia o výdavkoch, ktoré zahŕňajú výdavky na finančné nástroje, sa predkladajú v súlade s týmito podmienkami:

a)suma uvedená v prvom vyhlásení o výdavkoch už musela byť vyplatená do finančného nástroja a môže dosahovať výšku najviac 25 % celkovej sumy príspevku v rámci strategického plánu SPP vyčleneného na finančné nástroje podľa príslušnej dohody o financovaní;

b)suma uvedená v nasledujúcich vyhláseniach o výdavkoch predložených počas obdobia oprávnenosti, ako sa vymedzuje v článku 80 ods. 3 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], zahŕňa oprávnené výdavky, ako sa uvádza v [článku 74 ods. 5 nariadenia o strategických plánoch SPP – pravidlá oprávnenosti alebo finančné nástroje].

5.Suma uvedená v prvom vyhlásení o výdavkoch, ako sa uvádza v odseku 4 písm. a), sa odpíše z účtov Komisie najneskôr v ročných účtoch za posledný rok vykonávania príslušného strategického plánu SPP.

6.Každú priebežnú platbu vyplatí Komisia za splnenia týchto požiadaviek:

a)zaslanie vyhlásenia o výdavkoch podpísaného akreditovanou platobnou agentúrou Komisii v súlade s článkom 88 ods. 1 písm. c);

b)neprekročenie celkovej výšky príspevku EPFRV na každý typ intervencie počas celého obdobia, na ktoré sa vzťahuje daný strategický plán SPP;

c)zaslanie dokladov, ktoré sa majú predložiť podľa článku 8 ods. 3 a článku 11 ods. 1, Komisii;

d)zaslanie ročných účtov.

7.Ak nie je niektorá z požiadaviek stanovených v odseku 6 splnená, Komisia bezodkladne informuje akreditovanú platobnú agentúru alebo koordinačný orgán, ak bol určený. Ak niektorá z podmienok stanovených v odseku 6 písm. a), c) alebo d) nie je splnená, vyhlásenie o výdavkoch sa považuje za neprípustné.

8.Bez toho, aby boli dotknuté články 51, 52 a 53, Komisia vypláca priebežné platby do 45 dní od zaevidovania vyhlásenia o výdavkoch, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v odseku 6 tohto článku.

9.Akreditované platobné agentúry vypracúvajú priebežné vyhlásenia o výdavkoch, ktoré sa týkajú strategických plánov SPP, a predkladajú ich Komisii priamo alebo prostredníctvom koordinačného orgánu, ak bol určený, v rámci lehôt, ktoré stanoví Komisia.

Komisia prijíma vykonávacie akty, v ktorých sa akreditovaným platobným agentúram stanovujú lehoty na zavedenie a zasielanie týchto priebežných vyhlásení o výdavkoch. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Vyhlásenia o výdavkoch pokrývajú výdavky, ktoré vynaložili platobné agentúry počas každého príslušného obdobia. Ak však výdavky uvedené v článku 107 ods. 8 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] nemožno vykázať Komisii v danom období z dôvodu zatiaľ neschválenej zmeny strategického plánu SPP zo strany Komisie, možno ich vykázať v nasledujúcich obdobiach.

Priebežné vyhlásenia o výdavkoch, ktoré sa týkajú výdavkov vynaložených od 16. októbra, sa zahrnú do rozpočtu nasledujúceho roka.

10.Ak povoľujúci úradník vymenovaný subdelegovaním vyžaduje ďalšie overovanie z dôvodu neúplnosti alebo nejasnosti poskytnutých informácií alebo rozporov, rozdielov vo výkladoch alebo akýchkoľvek ďalších nezrovnalostí týkajúcich sa vyhlásenia o výdavkoch za určité referenčné obdobie, najmä v dôsledku skutočnosti, že sa neposkytli informácie požadované podľa nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] a aktov Komisie prijatých na základe uvedeného nariadenia, dotknutý členský štát na žiadosť povoľujúceho úradníka vymenovaného subdelegovaním poskytne doplňujúce informácie v lehote stanovenej v danej žiadosti podľa závažnosti problému.

Lehotu na priebežné platby stanovenú v odseku 8 možno prerušiť v prípade celej sumy, ktorá je predmetom žiadosti o platbu, alebo jej časti, a to na obdobie najviac šiestich mesiacov odo dňa zaslania žiadosti o informácie až do prijatia požadovaných informácií, ak sa považujú za uspokojivé. Členský štát môže súhlasiť s predĺžením obdobia prerušenia o ďalšie tri mesiace.

Ak dotknutý členský štát nevyhovie žiadosti o doplňujúce informácie v lehote stanovenej v danej žiadosti, alebo ak sa jeho odpoveď nepovažuje za uspokojivú alebo z nej vyplýva, že neboli dodržané uplatniteľné pravidlá alebo že finančné prostriedky Únie sa použili nesprávne, Komisia môže pozastaviť alebo znížiť platby v súlade s článkami 37 až 40 tohto nariadenia.

Článok 31
Platba zostatku a ukončenie intervencií na rozvoj vidieka v strategickom pláne SPP

1.Po prijatí poslednej výročnej správy o výkonnosti dosiahnutej pri vykonávaní strategického plánu SPP Komisia vyplatí zostatok s výhradou dostupnosti prostriedkov, a to na základe platného finančného plánu na úrovni typov intervencií EPFRV, ročných účtov za posledný rok vykonávania strategického plánu SPP a príslušného rozhodnutia o schválení účtov. Tieto účty sa predložia Komisii najneskôr do šiestich mesiacov od konečného termínu oprávnenosti výdavkov podľa článku 80 ods. 3 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], pričom musia zahŕňať výdavky, ktoré platobná agentúra vynaložila k poslednému termínu oprávnenosti výdavkov.

2.Zostatok sa vypláca najneskôr šesť mesiacov po dni, keď Komisia uzná informácie a dokumenty uvedené v odseku 1 za prípustné a po schválení posledných ročných účtov. Bez toho, aby bol dotknutý článok 32 ods. 5, Komisia do šiestich mesiacov zruší viazanosť súm, ktoré po vyplatení zostatku zostali viazané.

3.Ak Komisia nedostane poslednú výročnú správu o výkonnosti a dokumenty potrebné na schválenie účtov za posledný rok vykonávania plánu v lehote stanovenej v odseku 1, viazanosť zostatku sa automaticky zruší v súlade s článkom 32.

Článok 32
Automatické zrušenie viazanosti v prípade strategických plánov SPP

1.Komisia automaticky zruší ktorúkoľvek časť rozpočtového záväzku na intervencie v záujme rozvoj vidieka v rámci strategického plánu SPP, ktorá sa nepoužila na zálohové platby ani na priebežné platby, alebo v súvislosti s ktorou sa Komisii nepredložilo nijaké vyhlásenie o výdavkoch spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 30 ods. 3 v súvislosti s výdavkami vynaloženými do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku.

2.Automaticky sa zruší viazanosť tej časti rozpočtových záväzkov, ktorá je ešte otvorená k poslednému dátumu oprávnenosti výdavkov podľa článku 80 ods. 3 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] alebo v súvislosti s ktorou nebolo predložené vyhlásenie o výdavkoch do šiestich mesiacov po uvedenom dátume.

3.V prípade súdneho konania alebo odvolania v rámci správneho konania s odkladným účinkom sa lehota na automatické zrušenie záväzku uvedená v odsekoch 1 alebo 2 v súvislosti so sumou zodpovedajúcou daným operáciám preruší počas trvania uvedeného konania alebo odvolania v rámci správneho konania pod podmienkou, že Komisia dostane od členského štátu riadne odôvodnenú notifikáciu do 31. januára roku N + 3.

4.Pri výpočte automatického zrušenia záväzku sa nezohľadňuje:

a)časť rozpočtových záväzkov, ktorá bola predmetom vyhlásenia o výdavkoch, ale ktorej refundáciu Komisia znížila alebo pozastavila k 31. decembru roku N + 2;

b)časť rozpočtových záväzkov, ktorú platobná agentúra nemohla vyplatiť z dôvodu vyššej moci s vážnym vplyvom na vykonávanie strategického plánu SPP. Vnútroštátne orgány, ktoré uvádzajú ako dôvod vyššiu moc, musia preukázať jej priame následky na vykonávanie celého strategického plánu SPP alebo jeho časti.

Do 31. januára členské štáty informujú Komisiu o výnimkách uvedených v prvom pododseku v prípade súm vykázaných do konca predchádzajúceho roka.

5.Komisia včas informuje členské štáty, ak existuje riziko automatického zrušenia záväzku. Informuje ich o príslušnej sume vyplývajúcej z informácií, ktoré má k dispozícii. Členské štáty majú od prijatia tejto informácie dva mesiace na to, aby odsúhlasili danú sumu alebo vyjadrili svoje pripomienky. Komisia automaticky zruší viazanosť rozpočtových prostriedkov najneskôr deväť mesiacov po uplynutí poslednej lehoty vyplývajúcej z uplatňovania odsekov 1, 2 a 3.

6.V prípade automatického zrušenia záväzku sa príspevok EPFRV na príslušný strategický plán SPP na daný rok zníži o sumu automaticky zrušeného záväzku. Členský štát vypracuje revidovaný finančný plán, v ktorom zníženie pomoci prerozdelí medzi typy intervencií, a predloží ho na schválenie Komisii. Ak členský štát tento plán nevypracuje, Komisia úmerne zníži sumy alokované na každý typ intervencií.

KAPITOLA III
Spoločné ustanoven
ia

Článok 33
Poľnohospodársky finančný rok

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia o vyhláseniach o výdavkoch a príjmoch, ktoré sa týkajú verejnej intervencie a ktoré stanovila Komisia podľa článku 45 ods. 3 prvého pododseku písm. a), sa poľnohospodársky finančný rok vzťahuje na vyplatené výdavky a získané príjmy, ktoré platobné agentúry zaúčtovali do rozpočtu fondov za finančný rok „N“ začínajúci sa 16. októbra roku „N – 1“ a končiaci sa 15. októbra roku „N“.

Článok 34
Predchádzanie dvojitému financovaniu

Členské štáty zabezpečia, aby výdavky financované z EPZF alebo EPFRV neboli predmetom žiadneho iného financovania z rozpočtu Únie.

V rámci EPFRV sa na operáciu môžu vzťahovať rôzne formy podpory zo strategického plánu SPP a z iných európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) alebo iných nástrojov Únie, len ak celková kumulovaná výška pomoci poskytnutá v rámci rôznych foriem podpory neprekročí maximálnu intenzitu pomoci ani výšku pomoci uplatniteľnú na tento typ intervencie podľa hlavy III nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP]. V takýchto prípadoch členské štáty Komisii nevykazujú výdavky na:

a) podporu z iného fondu EŠIF alebo nástroja Únie ani

b) podporu z toho istého strategického plánu SPP.

Suma výdavkov, ktorá sa má zahrnúť do vyhlásenia o výdavkoch, sa môže vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentom, v ktorom sa stanovujú podmienky podpory.

Článok 35
Oprávnenosť výdavkov vynaložených platobnými agentúrami

Výdavky uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 môžu byť financované z prostriedkov Únie, len ak:

a)boli vynaložené akreditovanými platobnými agentúrami;

b)boli vynaložené v súlade s uplatniteľnými pravidlami Únie alebo,

c)pokiaľ ide o typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP],

i)im zodpovedá príslušný vykázaný výstup a

ii)boli vynaložené v súlade s uplatniteľnými systémami riadenia, ktoré sa nevzťahujú na podmienky oprávnenosti pre jednotlivých prijímateľov stanovené v národných strategických plánoch a SPP.

Prvý odsek písm. c) bod i) sa neuplatňuje na preddavky vyplatené prijímateľom podľa typov intervencií uvedených v nariadení (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Článok 36
Dodržiavanie termínov platieb

Ak právo Únie stanovuje termíny platieb, žiadna platba, ktorú platobné agentúry uhradia prijímateľom pred najskorším možným termínom platby a po poslednom možnom termíne platby, nie je oprávnená na financovanie z prostriedkov Únie.

Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa okolností a podmienok, za ktorých možno platby uvedené v prvom odseku tohto článku považovať za oprávnené, a to so zreteľom na zásadu proporcionality.

Článok 37
Zníženie mesačných a priebežných platieb

1.Ak Komisia z vyhlásenia o výdavkoch alebo z informácií uvedených v článku 88 zistí, že boli prekročené finančné stropy stanovené v práve Únie, v rámci vykonávacích aktov o mesačných platbách uvedených v článku 19 ods. 3 alebo v rámci priebežných platieb uvedených v článku 30 zníži mesačné alebo priebežné platby dotknutému členskému štátu.

2.Ak Komisia z vyhlásenia o výdavkoch alebo z informácií uvedených v článku 88 zistí, že neboli splnené termíny platieb uvedené v článku 36, členský štát dostane možnosť predložiť pripomienky v lehote minimálne 30 dní. Ak členský štát nepredloží pripomienky v stanovenej lehote alebo ak Komisia jeho odpoveď považuje za neuspokojivú, môže dotknutému členskému štátu znížiť mesačné alebo priebežné platby v rámci vykonávacích aktov o mesačných platbách uvedených v článku 19 ods. 3 alebo v rámci priebežných platieb uvedených v článku 30.

3.Zníženia podľa tohto článku sa uplatňujú bez toho, aby bol dotknutý článok 51.

4.Komisia môže v záujme riadneho fungovania mechanizmu stanoveného v článku 36 prijať vykonávacie akty stanovujúce ďalšie pravidlá pre postupy a iné praktické opatrenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Článok 38
Pozastavenie platieb v súvislosti s ročným schvaľovaním účtov

1.Ak členské štáty nepredložia doklady uvedené v článku 8 ods. 3 a v článku 11 ods. 1 do stanovených termínov, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa pozastaví celková suma mesačných platieb uvedených v článku 19 ods. 3. Komisia refunduje pozastavené sumy, keď od dotknutého členského štátu dostane chýbajúce doklady, a to za predpokladu, že dátum ich doručenia nie je neskorší než šesť mesiacov po termíne.

Pokiaľ ide o priebežné platby uvedené v článku 30, vyhlásenia o výdavkoch sa budú v súlade s odsekom 6 uvedeného článku považovať za neprípustné.

2.Ak v rámci výročného schvaľovania výkonnosti uvedeného v článku 52 Komisia zistí, že rozdiel medzi deklarovanými výdavkami a sumou zodpovedajúcou príslušnému vykázanému výstupu prekračuje 50 % a členský štát nedokáže poskytnúť riadne odôvodnenie, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa pozastavia mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30.

Toto pozastavenie sa uplatní na príslušné výdavky týkajúce sa intervencií, ktoré boli predmetom zníženia uvedeného v článku 52 ods. 2, a suma, ktorá sa má pozastaviť, nepresiahne percento zodpovedajúce zníženiu uplatnenému v súlade s článkom 52 ods. 2. Pozastavené sumy Komisia členským štátom refunduje alebo trvale zníži prostredníctvom vykonávacieho aktu uvedeného v článku 52.

Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa miery pozastavenia platieb.

3.Vykonávacie akty stanovené v tomto článku sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 101 ods. 2.

Komisia pred prijatím uvedených vykonávacích aktov informuje dotknutý členský štát o svojom zámere a poskytne mu možnosť predložiť pripomienky v lehote minimálne 30 dní.

Vykonávacie akty prijaté podľa tohto odseku sa zohľadnia vo vykonávacích aktoch určujúcich mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30.

Článok 39
Pozastavenie platieb v súvislosti s viacročným monitorovaním výkonnosti

1.V prípade oneskoreného alebo nedostatočného pokroku pri dosahovaní stanovených cieľových hodnôt, ktoré sa uvádzajú v národnom strategickom pláne SPP a monitorujú v súlade s článkami 115 a 116 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], Komisia môže požiadať dotknutý členský štát, aby vykonal potrebné nápravné opatrenia v súlade s akčným plánom s jasnými ukazovateľmi pokroku stanoveným po porade s Komisiou.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia ďalšie pravidlá týkajúce sa prvkov akčných plánov a postup zavedenia akčných plánov. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

2.Ak členský štát nepredloží alebo nevykoná akčný plán uvedený v odseku 1, alebo ak je predmetný akčný plán zjavne nedostatočný na nápravu situácie, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými pozastaví mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30.

Pozastavenie sa bude uplatňovať v súlade so zásadou proporcionality s ohľadom na príslušné výdavky týkajúce sa intervencií, ktoré mali byť zahrnuté do daného akčného plánu. Komisia refunduje pozastavené sumy, keď sa na základe preskúmania výkonnosti uvedeného v článku 121 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] skonštatuje uspokojivý pokrok pri dosahovaní cieľových hodnôt. Ak sa situácia nenapraví ukončením národného strategického plánu SPP, Komisia môže prijať vykonávací akt, ktorým sa dotknutému členskému štátu s konečnou platnosťou zníži pozastavená suma.

Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa miery a trvania pozastavenia platieb a podmienok refundácie alebo zníženia uvedených súm so zreteľom na viacročné monitorovanie výkonnosti.

3.Vykonávacie akty stanovené v odsekoch 1 a 2 sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 101 ods. 2.

Komisia pred prijatím uvedených vykonávacích aktov informuje dotknutý členský štát o svojom zámere a požiada ho o odpoveď v lehote minimálne 30 dní.

Článok 40
Pozastavenie platieb v súvislosti s nedostatkami v systémoch riadenia

1.V prípade závažných nedostatkov vo fungovaní systémov riadenia môže Komisia požiadať dotknutý členský štát, aby zaviedol potrebné nápravné opatrenia v súlade s akčným plánom s jasnými ukazovateľmi pokroku, ktorý sa stanoví po porade s Komisiou.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia ďalšie pravidlá o prvkoch akčných plánov a postup zavedenia akčných plánov. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

2.Ak členský štát nepredloží alebo nevykoná akčný plán uvedený v odseku 1, alebo ak je predmetný akčný plán zjavne nedostatočný na nápravu situácie, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými pozastaví mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30.

Pozastavenie sa uplatňuje v súlade so zásadou proporcionality na príslušné výdavky vynaložené členským štátom, v ktorom sa vyskytli nedostatky, a to počas obdobia, ktoré sa stanoví vo vykonávacích aktoch uvedených v prvom pododseku a ktoré neprekročí 12 mesiacov. Ak sú podmienky na pozastavenie naďalej splnené, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými predĺži uvedené obdobie o ďalšie obdobia nepresahujúce spolu 12 mesiacov. Pozastavené sumy sa zohľadnia pri prijímaní vykonávacích aktov uvedených v článku 53.

3.Vykonávacie akty stanovené v tomto článku sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 101 ods. 2.

Komisia pred prijatím vykonávacích aktov uvedených v odseku 2 informuje dotknutý členský štát o svojom zámere a požiada ho o odpoveď v lehote minimálne 30 dní.

Vykonávacie akty prijaté podľa prvého pododseku tohto odseku sa zohľadnia vo vykonávacích aktoch určujúcich mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30.

Článok 41
Vedenie samostatných účtov

Každá platobná agentúra vedie súbor samostatných účtov pre rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu Únie pre fondy.

Článok 42
Platby prijímateľom

1.Pokiaľ nie je v práve Únie výslovne stanovené inak, členské štáty zabezpečujú, aby sa platby súvisiace s financovaním stanoveným v tomto nariadení vyplácali prijímateľom v plnej výške.

2.Členské štáty zabezpečujú, aby sa platby v rámci intervencií a opatrení uvedených v článku 63 ods. 2 uhrádzali v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Bez ohľadu na prvý pododsek členské štáty môžu:

a)pred 1. decembrom, najskôr však od 16. októbra vyplácať preddavky až do výšky 50 % v prípade intervencií vo forme priamych platieb;

b)pred 1. decembrom vyplácať preddavky až do výšky 75 % v prípade podpory poskytnutej v rámci intervencií na rozvoj vidieka, ako sa uvádza v článku 63 ods. 2.

3.Členské štáty sa môžu rozhodnúť v rámci intervencií uvedených v článkoch 68 a 71 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] vyplatiť preddavky až do výšky 50 %.

4.Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa intervencií alebo opatrení, v prípade ktorých členské štáty môžu platiť preddavky.

5.V prípade naliehavej situácie Komisia môže na vyriešenie konkrétnych problémov súvisiacich s uplatňovaním tohto článku prijať vykonávacie akty. Uvedené vykonávacie akty sa môžu odchyľovať od odseku 2, avšak len v miere a počas obdobia, ktoré sú na to nevyhnutne potrebné.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Článok 43
Pripísanie príjmov

1.„Pripísané príjmy“ v zmysle článku 21 nariadenia o rozpočtových pravidlách sú:

a)pokiaľ ide o výdavky v rámci EPZF aj EPFRV, sumy podľa článkov 36, 52 a 53 tohto nariadenia a článku 54 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 uplatniteľné v súlade s článkom 102 tohto nariadenia, a pokiaľ ide o výdavky v rámci EPZF, sumy podľa článkov 54 a 51 tohto nariadenia, ktoré sa musia uhradiť do rozpočtu Únie, a to vrátane úrokov z nich;

b)sumy zodpovedajúce sankciám uloženým v súlade s pravidlami o kondicionality, ako sa uvádza v článku 11 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], pokiaľ ide o výdavky v rámci EPZF;

c)akékoľvek zábezpeky, kaucie alebo záruky (s výnimkou intervencií na rozvoj vidieka) poskytnuté na základe práva Únie prijatého v rámci SPP a neskôr prepadnuté. Členské štáty si však ponechávajú prepadnuté zábezpeky zložené pri vydávaní vývozných a dovozných licencií alebo v rámci verejného obstarávania iba na účely zabezpečenia predloženia serióznych ponúk uchádzačmi;

d)sumy znížené s konečnou platnosťou v súlade s článkom 39 ods. 2; 

2.Sumy uvedené v odseku 1 sa uhradia do rozpočtu Únie a v prípade opätovného použitia sa použijú výlučne na financovanie výdavkov z EPZF alebo EPFRV.

3.Toto nariadenie sa uplatňuje mutatis mutandis na pripísané príjmy uvedené v odseku 1.

4.Pokiaľ ide o EPZF, článok 113 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa uplatňuje mutatis mutandis na vedenie účtov pripísaných príjmov uvedených v tomto nariadení.

Článok 44
Informačné opatrenia

1.Cieľom poskytovania informácií financovaného podľa článku 7 písm. e) je najmä pomôcť vysvetliť, vykonávať a rozvíjať SPP a zvýšiť informovanosť verejnosti o obsahu a cieľoch tejto politiky, prostredníctvom informačných kampaní obnoviť dôveru spotrebiteľov v období po krízach, informovať poľnohospodárov a ostatné strany pôsobiace vo vidieckych oblastiach, podporovať európsky model poľnohospodárstva, ako aj pomôcť občanom, aby mu porozumeli.

Predmetnými opatreniami sa poskytujú jasné, objektívne a komplexné informácie v Únii aj mimo nej.

2.Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu pozostávať z:

a)ročných pracovných programov alebo iných osobitných opatrení podnikaných tretími stranami;

b)činností vykonávaných na podnet Komisie.

Uvedené opatrenia vyžadované na základe právnych predpisov alebo opatrenia, ktoré sú už financované v rámci inej akcie Únie, sú vylúčené.

Na účely vykonávania činností uvedených v prvom pododseku písm. b) môžu Komisii pomáhať externí experti.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii politických priorít Únie, pokiaľ tieto priority súvisia so všeobecnými cieľmi tohto nariadenia.

3.Komisia raz ročne uverejní výzvu na predkladanie návrhov s dodržaním podmienok stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách.

4.O opatreniach plánovaných a prijatých podľa tohto článku sa musí informovať výbor uvedený v článku 101 ods. 1.

5.Komisia každé dva roky predkladá správu o vykonávaní tohto článku Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 45
Právomoci Komisie

1.Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa majú kompenzovať určité typy výdavkov a príjmov v rámci fondov.

Ak do začiatku finančného roka nedošlo k schváleniu rozpočtu Únie, alebo ak celková výška plánovaných záväzkov presahuje prah stanovený v článku 11 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách, Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa metódy uplatniteľnej na záväzky a vyplatenie daných súm.

2.Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia ďalšie pravidlá týkajúce sa povinnosti stanovenej v článku 41, ako aj osobitné podmienky vzťahujúce sa na informácie, ktoré sa majú zaznamenať do účtov vedených platobnými agentúrami. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

3.Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa:

a)financovania a účtovania intervenčných opatrení v podobe verejného skladovania, ako aj ďalších výdavkov financovaných z fondov;

b)podmienok vykonávania postupu automatického zrušenia záväzku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Kapitola IV
Schválenie účtov

Oddiel 1
Všeobecné ustanovenia

Článok 46
Model jednotného auditu

Na účely článku 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia vychádza z uistenia certifikačných orgánov uvedených v článku 11 tohto nariadenia s výnimkou prípadov, ak informovala členský štát, že sa za daný finančný rok nemôže opierať o prácu certifikačného orgánu, pričom túto skutočnosť zohľadní vo svojom posúdení rizika v súvislosti s potrebou auditov Komisie v dotknutom členskom štáte.

Článok 47
Kontroly vykonávané Komisiou

1.Bez toho, aby boli dotknuté kontroly vykonávané členskými štátmi podľa vnútroštátnych právnych predpisov, iných právnych predpisov a správnych opatrení alebo článku 287 zmluvy, ako aj všetky kontroly organizované na základe článku 322 zmluvy alebo na základe nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96, môže Komisia v členských štátoch organizovať kontroly, najmä s cieľom overiť:

a)súlad administratívnych postupov s pravidlami Únie;

b)či výdavky, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 5 ods. 2 a článku 6 a ktoré zodpovedajú intervenciám uvedeným v nariadení (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], majú zodpovedajúci výstup, ako sa uvádza vo výročnej správe o výkonnosti;

c)či sa práca certifikačného orgánu vykonáva v súlade s článkom 11 a na účely oddielu 2 tejto kapitoly;

d)či platobná agentúra spĺňa akreditačné kritériá stanovené v článku 8 ods. 2 a či členský štát správne uplatňuje článok 8 ods. 5.

Osoby splnomocnené Komisiou na vykonávanie kontrol v jej mene alebo zástupcovia Komisie konajúci v rámci právomocí, ktoré im boli zverené, majú prístup k účtovným knihám a všetkým ostatným dokumentom vrátane dokumentov a metaúdajov zostavených alebo prijatých a zaznamenaných na elektronických nosičoch, ktoré sa vzťahujú na výdavky financované z EPZF alebo EPFRV.

Právomoc vykonávať kontroly nemá vplyv na uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa niektoré úkony vyhradzujú zástupcom osobitne určeným vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96, sa osoby splnomocnené Komisiou konať v jej mene nezúčastňujú okrem iného na domových prehliadkach ani na úradných vypočutiach osôb na základe práva dotknutého členského štátu. Majú však prístup k takto získaným informáciám.

2.Komisia o kontrole v dostatočnom predstihu informuje dotknutý členský štát alebo členský štát, na ktorého území sa má kontrola vykonať, pričom prihliada na administratívny vplyv organizácie kontrol na platobné agentúry. Na takejto kontrole sa môžu zúčastniť aj zástupcovia z dotknutého členského štátu.

Na žiadosť Komisie a so súhlasom členského štátu vykonávajú príslušné orgány daného členského štátu dodatočné kontroly alebo vyšetrovania týkajúce sa operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Na týchto kontrolách sa môžu zúčastniť aj zástupcovia Komisie alebo osoby splnomocnené Komisiou konať v jej mene.

Na účely zlepšenia kontrol môže Komisia so súhlasom dotknutých členských štátov požiadať v súvislosti s určitými kontrolami alebo vyšetrovaniami o pomoc orgány predmetných členských štátov.

 

Článok 48
Prístup k informáciám

1.Členské štáty sprístupňujú Komisii všetky informácie potrebné na bezproblémové fungovanie fondov a prijímajú všetky vhodné opatrenia na uľahčenie kontrol, ktoré Komisia považuje za vhodné v súvislosti s riadením financovania Úniou.

2.Členské štáty na požiadanie oznámia Komisii zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré prijali na účel vykonávania právnych aktov Únie týkajúcich sa SPP, ak tieto akty majú finančný vplyv na EPZF alebo EPFRV.

3.Členské štáty sprístupnia Komisii informácie o nezrovnalostiach v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) č. 2988/95, o iných prípadoch nesúladu s podmienkami, ktoré stanovili členské štáty v strategickom pláne SPP, a o zaznamenaných podozreniach z podvodu, ako aj informácie o krokoch podniknutých podľa oddielu 3 tejto kapitoly na vymoženie nenáležitých platieb v súvislosti s uvedenými nezrovnalosťami a podvodmi.

Článok 49
Prístup k dokumentom

Akreditované platobné agentúry uchovávajú doklady týkajúce sa vyplatených platieb a dokumenty týkajúce sa vykonávania kontrol požadovaných podľa práva Únie a sprístupňujú tieto dokumenty a informácie Komisii.

Uvedené doklady sa môžu uchovávať v elektronickej podobe za podmienok, ktoré stanoví Komisia na základe článku 50 ods. 2.

Ak tieto dokumenty uchováva orgán konajúci z poverenia platobnej agentúry a zodpovedný za povoľovanie výdavkov, tento orgán zasiela akreditovanej platobnej agentúre správy o počte vykonaných kontrol, ich obsahu a opatreniach prijatých s ohľadom na ich výsledky.

Tento článok sa uplatňuje mutatis mutandis na certifikačné orgány.

Článok 50
Právomoci Komisie

1.Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o osobitné povinnosti, ktoré majú členské štáty splniť podľa tejto kapitoly, a o pravidlá, najmä pokiaľ ide o kritériá na určenie prípadov nezrovnalostí v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) č. 2988/95 a iných prípadov nesúladu s podmienkami stanovenými členskými štátmi v strategickom pláne SPP, ktoré sa musia oznámiť, a pokiaľ ide o údaje, ktoré sa majú poskytnúť.

2.Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa:

a)postupov súvisiacich s povinnosťami v oblasti spolupráce, ktoré musia členské štáty splniť pri vykonávaní článkov 47 a 48;

b)podmienok, za ktorých sa doklady uvedené v článku 49 uchovávajú, vrátane ich formy a dĺžky ich uchovávania.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Oddiel 2
Schvaľovanie

Článok 51
Ročné finančné schvaľovanie

1.Pokiaľ ide o výdavky uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6, Komisia do 31. mája roka nasledujúceho po danom rozpočtovom roku a na základe informácií uvedených v článku 8 ods. 3 písm. a) a c) prijme vykonávacie akty obsahujúce jej rozhodnutie o schválení účtov akreditovaných platobných agentúr.

Uvedené vykonávacie akty sa vzťahujú na úplnosť, presnosť a pravdivosť predložených ročných účtov a nie je nimi dotknutý obsah vykonávacích aktov prijatých neskôr podľa článkov 52 a 53.

Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 101 ods. 2.

2.Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá schvaľovania účtov podľa odseku 1, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať v súvislosti s prijatím vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 druhom pododseku a ich vykonávaním vrátane výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi a termínov, ktoré sa majú dodržať.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Článok 52
Výročné schvaľovanie výkonnosti

1.Ak výdavky uvedené v článkoch 5 ods. 2 a 6, ktoré zodpovedajú intervenciám uvedeným v hlave III nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] nemajú zodpovedajúci výstup, ako sa uvádza vo výročnej správe o výkonnosti, Komisia pred 15. októbrom roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku prijme vykonávacie akty, ktorými sa určia sumy, o ktoré sa má znížiť financovanie Úniou. Týmito vykonávacími aktmi nie je dotknutý obsah vykonávacích aktov prijatých neskôr podľa článku 53 tohto nariadenia.

Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 101 ods. 2.

2.Komisia posudzuje sumy, o ktoré sa má znížiť financovanie Úniou, na základe rozdielu medzi deklarovanými ročnými výdavkami na intervenciu a sumou zodpovedajúcou príslušnému nahlásenému výstupu v súlade s národným strategickým plánom SPP, pričom sa zohľadnia odôvodnenia, ktoré predložil členský štát.

3.Komisia pred prijatím vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 1 umožní členskému štátu predložiť pripomienky a odôvodniť prípadné rozdiely.

4.Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa kritérií na odôvodnenia dotknutého členského štátu a metodiky a kritérií na uplatnenie znížení.

5.Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá o opatreniach, ktoré sa majú podniknúť v súvislosti s prijatím vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 a ich vykonávaním vrátane výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi a postupov a termínov, ktoré sa majú dodržať.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Článok 53
Postup overovania súladu

1.Ak Komisia zistí, že výdavky uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 neboli vynaložené v súlade s právom Únie, prijme vykonávacie akty, ktorými sa určia sumy, ktoré sa majú vylúčiť z financovania Úniou.

Pokiaľ však ide o typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP], vylúčenia z financovania Úniou, ako sa uvádza v prvom pododseku, sa uplatňujú len v prípade závažných nedostatkov vo fungovaní systémov riadenia členských štátov.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na prípady nesúladu s podmienkami oprávnenosti pre jednotlivých prijímateľov stanovenými v národných strategických plánoch SPP a vnútroštátnych predpisoch.

Vykonávacie akty stanovené v prvom pododseku sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 101 ods. 2.

2.Komisia posudzuje sumy, ktoré sa majú vylúčiť, na základe závažnosti zistených nedostatkov.

3.Pred prijatím vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 1 sa zistenia Komisie a odpovede členských štátov notifikujú v písomnej forme a následne sa obidve strany pokúsia o dosiahnutie dohody o opatreniach, ktoré sa majú prijať. Následne sa členským štátom umožní preukázať, že skutočný rozsah nesúladu je menší, než vyplýva z posúdenia Komisie.

Ak sa nedospeje k dohode, členský štát môže požiadať o začatie konania s cieľom zosúladiť postoje oboch strán v lehote štyroch mesiacov. Komisii sa predloží správa o výsledku tohto konania. Pred rozhodnutím o zamietnutí financovania musí Komisia zohľadniť odporúčania obsiahnuté v tejto správe a odôvodniť svoje rozhodnutie, ak sa rozhodne nepostupovať podľa uvedených odporúčaní.

4.Financovanie sa nesmie zamietnuť v prípade:

a)výdavkov uvedených v článku 5 ods. 2, ktoré sa vynaložili viac ako 24 mesiacov pred tým, než Komisia písomne oznámila členskému štátu výsledky svojich zistení;

b)výdavkov na viacročné intervencie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 5 ods. 2 alebo do rozsahu pôsobnosti intervencií na rozvoj vidieka uvedených v článku 6, pri ktorých konečný záväzok prijímateľovi vznikol viac ako 24 mesiacov pred tým, než Komisia písomne oznámila členskému štátu výsledky svojich zistení;

c)výdavkov na intervencie na rozvoj vidieka uvedených v článku 6 okrem tých uvedených v písmene b) tohto odseku, v prípade ktorých platobná agentúra vyplatila platbu alebo prípadne platbu zostatku viac ako 24 mesiacov pred tým, než Komisia písomne oznámila členskému štátu výsledky svojich zistení.

5.Odsek 4 sa neuplatňuje v prípade:

a)pomoci poskytnutej členským štátom, v súvislosti s ktorou Komisia začala konanie stanovené v článku 108 ods. 2 zmluvy, alebo v prípade nesplnenia povinností, v súvislosti s ktorými Komisia zaslala dotknutému členskému štátu odôvodnené stanovisko v súlade s článkom 258 zmluvy;

b)nesplnení povinností členských štátov podľa hlavy IV kapitoly III tohto nariadenia pod podmienkou, že Komisia členskému štátu písomne oznámi výsledky svojich zistení do 12 mesiacov po doručení správy členského štátu o výsledkoch jeho kontrol predmetných výdavkov.

6.Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa kritérií a metodiky na uplatnenie finančných opráv.

7.Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú podniknúť v súvislosti s prijatím vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 1 a jeho vykonávaním, vrátane výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi a termínov, ktoré sa majú dodržať, ako aj zmierovacieho postupu stanoveného v odseku 3 vrátane zriadenia, úloh, zloženia a organizácie práce zmierovacieho orgánu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Oddiel 3
Sumy vymožené za nesúlad

Článok 54
Osobitné ustanovenia pre EPZF

Sumy vymožené členským štátom po tom, ako sa prijímatelia dopustili nezrovnalostí a iných prípadov nesúladu s podmienkami intervencií uvedenými v strategickom pláne SPP, a úroky s nimi spojené sa prevedú platobnej agentúre, ktorá ich zaúčtuje ako príjem pripísaný do EPZF v mesiaci reálneho prijatia daných súm.

Pri pripísaní finančných prostriedkov do rozpočtu Únie podľa prvého odseku si členský štát môže ponechať 20 % zodpovedajúcich súm ako paušálne náklady na vymáhanie okrem prípadov týkajúcich sa nesúladu pripísateľných správnym orgánom alebo iným oficiálnym orgánom tohto členského štátu.

Článok 55
Osobitné ustanovenia pre EPFRV

1.Ak sa zistí, že prijímatelia sa dopustili nezrovnalostí a iných prípadov nesúladu s podmienkami intervencií na rozvoj vidieka uvedenými v strategickom pláne SPP, členské štáty pristúpia k finančným úpravám a úplne alebo čiastočne zrušia príslušné financovanie Úniou. Členské štáty zohľadňujú povahu a závažnosť zisteného nesúladu, ako aj úroveň finančnej straty pre EPFRV.

Zrušené sumy financovania Úniou z EPFRV a vymožené sumy, ako aj súvisiace úroky sa znova pridelia na ostatné intervencie na rozvoj vidieka v rámci strategického plánu SPP. Zrušené alebo vymožené finančné prostriedky Únie však môžu členské štáty opätovne použiť iba na operáciu na rozvoj vidieka v rámci národného strategického plánu SPP a pod podmienkou, že sa tieto prostriedky opätovne nepridelia na operácie na rozvoj vidieka, ktoré boli predmetom finančnej úpravy.

2.V prípade intervencií na rozvoj vidieka, ktoré získali pomoc z finančných nástrojov, ako je uvedené v nariadení (EÚ) .../... [článok 52 VN], sa príspevok zrušený v súlade s odsekom 1 tohto článku v dôsledku jednotlivého prípadu nesúladu môže opätovne použiť v rámci toho istého finančného nástroja za týchto podmienok:

a)ak sa nesúlad, ktorý vedie k zrušeniu príspevku, zistil na úrovni konečného príjemcu uvedeného v [článku 2 ods. 17 VN] nariadenia (EÚ) …/…, zrušený príspevok možno opätovne použiť len pre iných konečných príjemcov v rámci toho istého finančného nástroja;

b)ak sa nesúlad, ktorý vedie k zrušeniu príspevku, zistil na úrovni špecifického fondu, ako sa uvádza v [článku 2 ods. 21 VN] nariadenia (EÚ) …/… v rámci holdingu fondov, ako sa uvádza v [článku 2 ods. 20 VN] nariadenia (EÚ) …/…, zrušený príspevok možno opätovne použiť len na iné špecifické fondy.

Článok 56
Vykonávacie právomoci 

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá o formách notifikácií a oznámení, ktoré majú členské štáty predložiť Komisii v súvislosti s povinnosťami stanovenými v tomto oddiele.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

HLAVA IV
Systémy kontroly a sankcie

Kapitola I
Všeobecné pravidlá

Článok 57
Ochrana finančných záujmov Únie

1.Členské štáty prijímajú v rámci SPP všetky právne predpisy, regulačné a správne opatrenia, ako aj všetky ďalšie opatrenia potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov Únie. Tieto ustanovenia a opatrenia sa týkajú najmä:

a)kontroly zákonnosti a riadnosti operácií financovaných z fondov;

b)zabezpečenia účinnej ochrany proti podvodom, najmä pokiaľ ide o oblasti s vyššou mierou rizika, ktoré majú pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok, so zreteľom na náklady a prínosy, ako aj primeranosť opatrení;

c)predchádzania nezrovnalostiam a podvodom, ich odhaľovania a zaisťovania ich nápravy;

d)zavádzania účinných, odrádzajúcich a primeraných sankcií v súlade s právom Únie, prípadne vnútroštátnym právom, a podľa potreby začatia súdneho konania;

e)vymáhania nenáležitých platieb a úrokov a podľa potreby začatia súdneho konania.

2.Členské štáty zavedú účinné systémy riadenia a kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov Únie upravujúcich intervencie Únie.

3.Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sankcie uplatňované podľa odseku 1 písm. d) boli primerané a odstupňované v závislosti od závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania zisteného nesúladu.

Opatrenia stanovené členskými štátmi musia najmä zabezpečiť, aby sa žiadne sankcie neuložili:

a)ak je nesúlad zapríčinený vyššou mocou;

b)ak je nesúlad zapríčinený chybou príslušného orgánu alebo iného orgánu, a ak túto chybu osoba dotknutá správnou sankciou nemohla logicky odhaliť;

c)ak dotknutá osoba môže príslušnému orgánu uspokojivo dokázať, že nie je zodpovedná za nesúlad s povinnosťami uvedenými v odseku 1, alebo ak sa príslušný orgán inak presvedčí o tom, že dotknutá osoba nie je za danú chybu zodpovedná.

Ak k nesúladu s podmienkami na poskytnutie podpory došlo v dôsledku vyššej moci, prijímateľovi zostáva nárok na získanie pomoci.

4.Členské štáty musia zaviesť opatrenia na zabezpečenie účinného skúmania sťažností týkajúcich sa fondov a na požiadanie Komisie preskúmajú sťažnosti predložené Komisii patriace do rozsahu pôsobnosti ich strategického plánu SPP. Členské štáty informujú Komisiu o výsledkoch uvedených preskúmaní.

5.Členské štáty informujú Komisiu o ustanoveniach a opatreniach prijatých podľa odsekov 1 a 2.

Akékoľvek podmienky, ktoré členské štáty stanovia navyše k podmienkam stanoveným v pravidlách Únie na získanie podpory financovanej z EPZF alebo EPFRV, musia byť overiteľné.

6.Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá potrebné na účely jednotného uplatňovania tohto článku, pokiaľ ide o:

a)postupy, termíny a výmenu informácií v súvislosti s povinnosťami stanovenými v odsekoch 1 a 2;

b)notifikácie a oznámenia, ktoré členské štáty majú Komisii predložiť v súvislosti s povinnosťami stanovenými v odsekoch 3 a 4.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Článok 58
Pravidlá týkajúce sa kontrol, ktoré sa majú uskutočniť

1.Systém zavedený členskými štátmi v súlade s článkom 57 ods. 2 zahŕňa systematické kontroly, ktorá sa okrem iného zameriavajú na oblasti s najväčším rizikom výskytu chýb.

Členské štáty zabezpečujú úroveň kontroly potrebnú na účinné riadenie rizík.

2.Kontroly operácií, ktoré dostávajú podporu z finančných nástrojov, ako sa uvádza v [článku 52 VN] nariadenia (EÚ) .../..., sa uskutočňujú len na úrovni orgánov implementujúcich finančné nástroje.

Kontroly nesmú byť vykonávané na úrovni EIB ani iných medzinárodných finančných inštitúcií, v ktorých je členský štát akcionárom.

3.Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá, ktoré treba stanoviť, ak si to vyžaduje dobré riadenie daného systému, pokiaľ ide o ďalšie požiadavky súvisiace s colnými režimami, a najmä s tými, ktoré sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013.

4.Pokiaľ ide o opatrenia uvedené v sektorových poľnohospodárskych právnych predpisoch iných než nariadenie (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá potrebné na jednotné uplatňovanie tohto článku, a najmä:

(a)pokiaľ ide o konopu siatu podľa článku 4 písm. c) nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], pravidlá týkajúce sa osobitných kontrolných opatrení a metód na určovanie hladín tetrahydrokanabinolu;

(b)pokiaľ ide o bavlnu podľa hlavy III kapitoly 2 oddielu 2 pododdielu 2 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], systém kontrol schválených medziodvetvových organizácií;

(c)pokiaľ ide o víno podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pravidlá merania plôch, ako aj pravidlá súvisiace s kontrolami a pravidlami pre osobitné finančné postupy na zlepšenie kontrol;

(d)testy a metódy, ktoré sa majú použiť na účel stanovenia oprávnenosti výrobkov na verejnú intervenciu a súkromné skladovanie, ako aj uplatňovanie postupu verejného obstarávania na verejné intervencie a súkromné skladovanie;

(e)ďalšie pravidlá o kontrolách, ktoré majú členské štáty vykonávať, pokiaľ ide o opatrenia stanovené v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 228/2013 a v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 229/2013.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Článok 59
Nesúlad s pravidlami verejného obstarávania

Ak sa nesúlad týka vnútroštátnych alebo únijných pravidiel verejného obstarávania, členské štáty zabezpečia, aby sa výška tej časti podpory, ktorá sa nemá vyplatiť alebo sa má odňať, určila na základe závažnosti nesúladu a v súlade so zásadou proporcionality.

Členské štáty zabezpečia, aby zákonnosť a riadnosť transakcie bola dotknutá len do tej výšky, v ktorej sa daná časť pomoci nemá vyplatiť alebo sa má odňať.

Článok 60
Doložka o obchádzaní 

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia, členské štáty prijmú účinné a primerané opatrenia, aby sa zabránilo obchádzaniu ustanovení práva Únie a zabezpečilo, aby sa na základe právnych predpisov v sektore poľnohospodárstva neposkytovali nijaké výhody v prospech fyzických alebo právnických osôb, pri ktorých sa zistilo, že v rozpore s cieľmi uvedených právnych predpisov sa podmienky požadované na získanie takýchto výhod vytvorili umelo.

Článok 61
Zlučiteľnosť intervencií na účely kontrol v sektore vinohradníctva a vinárstva

Na účely uplatňovania intervencií v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] členské štáty zabezpečia, aby boli administratívne a kontrolné postupy, ktoré sa na tieto intervencie uplatňujú, zlučiteľné s integrovaným systémom podľa kapitoly II tejto hlavy, pokiaľ ide o tieto prvky:

a)systémy identifikácie poľnohospodárskych pozemkov;

b)kontroly.

Článok 62
Zábezpeky

1.Ak sa tak stanovuje v právnych predpisoch v sektore poľnohospodárstva, členské štáty požiadajú o zloženie zábezpeky, ktorá bude zárukou, že sa peňažná suma vyplatí príslušnému orgánu alebo prepadne v jeho prospech, ak sa nesplní určitá povinnosť vyplývajúca z právnych predpisov v sektore poľnohospodárstva.

2.Okrem prípadov vyššej moci zábezpeka prepadne celkom alebo čiastočne, ak sa určitá povinnosť nesplní alebo sa splní iba čiastočne.

3.Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá, ktorými sa:

a)zabezpečí nediskriminačné zaobchádzanie, rovnosť a dodržiavanie proporcionality pri zložení zábezpeky;

b)špecifikuje strana nesúca zodpovednosť v prípade nesplnenia povinnosti;

c)stanovujú osobitné situácie, keď môže príslušný orgán upustiť od požiadavky na zloženie zábezpeky;

d)stanovujú podmienky vzťahujúce sa na zábezpeku, ktorá sa má zložiť, a na ručiteľa a podmienky na zloženie a uvoľnenie zábezpeky;

e)stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa zábezpeky zloženej v súvislosti s preddavkami;

f)určujú dôsledky porušenia záväzkov, na ktorých základe bola zložená zábezpeka, ako sa stanovuje v odseku 1, a to vrátane prepadnutia zábezpeky, miery zníženia, ktorú treba uplatniť na uvoľnenie zábezpeky v prípade refundácií, licencií, ponúk, súťažných ponúk alebo osobitných žiadostí a vtedy, keď povinnosť, na ktorú sa táto zábezpeka vzťahuje, nebola splnená buď vôbec, alebo čiastočne, a to s prihliadnutím na povahu daného záväzku, na množstvo, v súvislosti s ktorým došlo k porušeniu záväzku, na prekročenie termínu, do ktorého mal byť záväzok splnený, a na termín predloženia dokladu potvrdzujúceho splnenie záväzku.

4.Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa:

a)formy zábezpeky, ktorá sa má zložiť, a postupu zloženia zábezpeky, jej prijatia a nahradenia pôvodnej zábezpeky;

b)postupov uvoľnenia zábezpeky;

c)notifikácií, ktoré majú vykonať členské štáty a Komisia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Kapitola II
Integrovaný administratívny a kontrolný systém

Článok 63
Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.Každý členský štát zriadi a prevádzkuje integrovaný administratívny a kontrolný systém (ďalej len „integrovaný systém“).

2.Integrovaný systém sa vzťahuje na intervencie súvisiace s plochami a so zvieratami uvedené v hlave III kapitolách II a IV nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] a na opatrenia uvedené v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 228/2013 31 a v kapitole IV nariadenia (EÚ) 229/2013 32 podľa daného prípadu.

3.Integrovaný systém sa do nevyhnutnej miery používa aj na riadenie a kontrolu kondicionality a opatrení v sektore vinohradníctva a vinárstva, ako sa stanovuje v hlave III nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

4.Na účely tejto kapitoly:

a)„geopriestorová žiadosť“ je elektronický formulár žiadosti, ktorého súčasťou je počítačová aplikácia na základe geografického informačného systému, ktorá umožňuje prijímateľom priestorovo nahlasovať poľnohospodárske pozemky poľnohospodárskeho podniku a nepoľnohospodárske plochy, na ktoré sa žiada platba;

b)„systém monitorovania plôch“ je postup pravidelného a systematického pozorovania, sledovania a posudzovania poľnohospodárskych činností a postupov na poľnohospodárskych plochách na základe satelitných údajov zo sentinelov Copernicus alebo iných údajov s aspoň rovnocennou hodnotou;

c)„systém identifikácie a registrácie zvierat“ je systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 33 alebo systém identifikácie a registrácie oviec a kôz stanovený nariadením Rady (ES) č. 21/2004 34 ;

d)„poľnohospodársky pozemok“ je jednotka pôdy predstavujúca poľnohospodársku oblasť podľa článku 4 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP];

e)„geografický informačný systém“ je počítačový systém schopný zachytávať, uchovávať, analyzovať a zobrazovať informácie s geografickými referenciami;

f)systém „bez žiadosti“ je aplikačný systém na účely intervencií zameraných na plochy alebo zvieratá, v ktorom sú všetky údaje požadované zo strany správnych orgánov, ktoré sa týkajú aspoň jednotlivých plôch alebo zvierat, na ktoré sa žiada pomoc, k dispozícii v úradných počítačových databázach spravovaných členským štátom.

Článok 64
Prvky integrovaného systému

1.Integrovaný systém zahŕňa tieto prvky:

a)systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov;

b)systém podávania geopriestorových žiadostí zameraný na zvieratá;

c)systém monitorovania plôch;

d)systém identifikácie prijímateľov v rámci intervencií a opatrení uvedený v článku 63 ods. 2;

e)systém kontroly a sankcií;

f)v relevantných prípadoch systém identifikácie a registrácie platobných nárokov;

g)v relevantných prípadoch systém identifikácie a registrácie zvierat.

2.Integrovaný systém sa prevádzkuje na základe elektronických databáz a geografických informačných systémov a umožňuje výmenu alebo integráciu údajov medzi elektronickými databázami a geografickými informačnými systémami.

3.Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za zavedenie a uplatňovanie integrovaného systému, môže Komisia v záujme uľahčenia zriaďovania, monitorovania a využívania integrovaného systému požiadať o pomoc špecializované orgány alebo osoby, a to najmä s cieľom poskytnúť príslušným orgánom členských štátov technické poradenstvo.

4.Členské štáty prijmú všetky opatrenia vyžadované na správne zavedenie a prevádzku integrovaného systému a poskytnú si vzájomnú pomoc potrebnú na účely tejto kapitoly.

Článok 65
Uchovávanie a sprístupňovanie údajov

1.Členské štáty musia zaznamenávať a uchovávať všetky údaje a dokumenty o ročných výstupoch vykázaných v rámci výročných schvaľovaní výkonnosti, ako sa uvádza v článku 52, a o vykázanom pokroku smerom k cieľovým hodnotám stanoveným v rámci strategického plánu SPP, ktorý sa monitoruje v súlade s článkom 115 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Do údajov a dokumentov uvedených v prvom pododseku týkajúcich sa aktuálneho kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka a predchádzajúcich desiatich kalendárnych alebo hospodárskych rokov sa musí dať nahliadnuť prostredníctvom digitálnych databáz príslušného orgánu členského štátu.

Odchylne od druhého pododseku sú členské štáty, ktoré pristúpili k Únii v roku 2013 alebo neskôr, povinné zabezpečiť možnosť nahliadnutia do týchto údajov len od roku svojho pristúpenia.

Odchylne od druhého pododseku sú členské štáty povinné zabezpečiť možnosť nahliadnutia do údajov a dokumentov týkajúcich sa systému monitorovania plôch uvedeného v článku 64 ods. 1 písm. c) len odo dňa zavedenia systému monitorovania plôch.

2.Členské štáty môžu uplatňovať požiadavky stanovené v odseku 1 na regionálnej úrovni pod podmienkou, že tieto požiadavky, ako aj administratívne postupy zaznamenávania údajov a prístupu k nim sú navrhnuté tak, aby boli rovnaké na celom území členského štátu a aby umožňovali agregovanie údajov na celoštátnej úrovni.

3.Členské štáty zabezpečia, aby si orgány verejnej moci navzájom bezplatne sprístupňovali súbory údajov zozbieraných prostredníctvom integrovaného systému, ktoré sú relevantné na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES 35 alebo na účely monitorovania politík Únie, a aby tieto súbory údajov boli verejne dostupné na celoštátnej úrovni. Členské štáty poskytnú prístup k týmto súborom údajov aj inštitúciám a orgánom Únie.

4.Členské štáty zabezpečia, aby sa súbory údajov zozbieraných prostredníctvom integrovaného systému, ktoré sú relevantné pre vypracúvanie európskej štatistiky, ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 223/2009 36 , bezplatne poskytovali štatistickému orgánu Spoločenstva, vnútroštátnym štatistickým úradom a prípadne aj ďalším vnútroštátnym orgánom zodpovedným za vypracúvanie európskej štatistiky.

5.Členské štáty v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 obmedzia prístup verejnosti k súborom údajov uvedeným v odsekoch 3 a 4, ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil dôvernosť osobných údajov.

Článok 66
Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov

1.Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov je geografický informačný systém vytvorený a pravidelne aktualizovaný členskými štátmi na základe leteckého alebo priestorového ortozobrazenia s jednotným štandardom, ktorý zaručuje úroveň presnosti, ktorá je prinajmenšom rovnocenná presnosti kartografického zobrazenia v mierke 1:5 000.

2.Členské štáty zabezpečia, aby systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov:

a)jednoznačne identifikoval každý poľnohospodársky pozemok a jednotku pôdy obsahujúcu nepoľnohospodárske plochy, ktoré členské štáty považujú za oprávnené na prijímanie pomoci v prípade intervencií uvedených v hlave III nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP];

b)obsahoval aktuálne hodnoty v súvislosti s plochami, ktoré členské štáty považujú za oprávnené na prijímanie pomoci v prípade intervencií uvedených v článku 63 ods. 2;

c)umožňoval správnu lokalizáciu poľnohospodárskych parciel a nepoľnohospodárskych plôch, na ktoré sa žiada platba;

d)obsahoval všetky informácie, ktoré sú relevantné pre vykazovanie ukazovateľov uvedených v článku 7 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

3.Členské štáty každoročne posudzujú kvalitu systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov v súlade s metodikou stanovenou na úrovni Únie.

Ak sa pri posúdení zistia v systéme nedostatky, členský štát prijme náležité nápravné opatrenia alebo sa požiada, aby vypracoval akčný plán v súlade s článkom 40.

Správa o posúdení a prípadne aj nápravné opatrenia a harmonogram ich vykonania sa Komisii zašlú do 15. februára po skončení príslušného kalendárneho roka.

Článok 67
Systém podávania geopriestorových žiadostí zameraný na zvieratá

1.Pokiaľ ide o pomoc na intervencie zamerané na plochu uvedené v článku 63 ods. 2 a vykonávané podľa národných strategických plánov SPP, členské štáty vyžadujú podanie žiadosti pomocou formulára geopriestorovej žiadosti, ktorý poskytne príslušný orgán.

2.Pokiaľ ide o pomoc na intervencie zamerané na zvieratá uvedené v článku 63 ods. 2 a vykonávané podľa národných strategických plánov SPP, členské štáty vyžadujú podanie žiadosti.

3.Členské štáty do žiadostí uvedených v odsekoch 1 a 2 vopred doplnia informácie zo systémov uvedených v článku 64 ods. 1 písm. g) a v článkoch 66, 68, 69 a 71 alebo z akejkoľvek inej relevantnej verejnej databázy.

4.Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že na jednu alebo viacero žiadostí uvedených v odsekoch 1 a 2 sa bude vzťahovať systém „bez žiadosti“.

5.Členské štáty každoročne posudzujú kvalitu systému podávania geopriestorových žiadostí v súlade s metodikou stanovenou na úrovni Únie.

Ak sa pri posúdení zistia v systéme nedostatky, členský štát prijme vhodné nápravné opatrenia alebo ho Komisia požiada, aby vypracoval akčný plán v súlade s článkom 40.

Správa o posúdení a prípadne aj nápravné opatrenia a harmonogram ich vykonania sa Komisii zašlú do 15. februára po skončení príslušného kalendárneho roka.

Článok 68
Systém monitorovania plôch

1.Členské štáty zriadia a prevádzkujú systém monitorovania plôch.

2.Členské štáty každoročne posudzujú kvalitu systému monitorovania plôch v súlade s metodikou stanovenou na úrovni Únie.

Ak sa pri posúdení zistia v systéme nedostatky, členský štát prijme náležité nápravné opatrenia alebo sa požiada, aby vypracoval akčný plán v súlade s článkom 40.

Správa o posúdení a prípadne aj nápravné opatrenia a harmonogram ich vykonania sa Komisii zašlú do 15. februára po skončení príslušného kalendárneho roka.

Článok 69
Systém identifikácie prijímateľov

Systémom na zaznamenanie totožnosti každého prijímateľa v rámci intervencií a opatrení podľa článku 63 ods. 2 sa zaručí identifikovanie všetkých žiadostí od rovnakého prijímateľa.

Článok 70
Systém kontroly a sankcií

Členské štáty zriadia systém kontroly a sankcií pre pomoc, ako sa uvádza v článku 63.

Článok 57 ods. 1 až 5 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 71
Systém identifikácie a registrácie platobných nárokov

Systém identifikácie a registrácie platobných nárokov umožňuje overovanie nárokov oproti žiadostiam o pomoc a pomocou systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.

Článok 72
Delegované právomoci

Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o:

a)ďalšie pravidlá posudzovania kvality uvedené v článkoch 66, 67 a 68;

b)ďalšie vymedzenie pojmov, základné prvky a pravidlá, pokiaľ ide o systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systém identifikácie prijímateľov a systém identifikácie a registrácie platobných nárokov, ako sa uvádza v článkoch 66, 69 a 71.

Článok 73
Vykonávacie právomoci

Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa:

a)formy, obsahu a podmienok zasielania alebo sprístupňovania týchto informácií Komisii:

i)hodnotiacich správ o kvalite systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch;

ii)informácií o nápravných opatreniach, ktoré majú uskutočniť členské štáty, ako sa uvádza v článkoch 66, 67 a 68;

b)základných charakteristík a pravidiel, ktorými sa riadi systém podávania geopriestorových žiadostí a systém monitorovania plôch, ako sa uvádza v článkoch 67 a 68.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Kapitola III
Previerka transakcií

Článok 74
Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.V tejto kapitole sa stanovujú osobitné pravidlá previerky obchodných dokumentov tých subjektov, ktoré prijímajú alebo uskutočňujú platby vzťahujúce sa priamo alebo nepriamo na systém financovania z EPZF, alebo zástupcov týchto subjektov (ďalej len „podniky“) s cieľom zistiť, či boli transakcie tvoriace časť systému financovania z EPZF naozaj uskutočnené a či boli uskutočnené správne.

2.Táto kapitola sa nevzťahuje na intervencie zahrnuté do integrovaného systému uvedeného v kapitole II tejto hlavy a do hlavy III kapitoly III nariadenia (EÚ).../... [nariadenie o strategických plánoch SPP]. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 100, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o zostavenie zoznamu intervencií, ktoré vzhľadom na požiadavky na ich vypracovanie a kontrolu nie sú vhodné na ďalšie kontroly ex post uskutočňované formou previerky obchodných dokumentov, a preto sa ich daná previerka podľa tejto kapitoly netýka.

3.Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)„obchodný dokument“ sú všetky knihy, registre, potvrdenky a súvisiace doklady, účty, záznamy o výrobe a kvalite, korešpondencia, ktorá sa týka obchodnej činnosti podniku, a obchodné údaje v akejkoľvek podobe vrátane elektronicky uchovávaných údajov, pokiaľ sa tieto dokumenty alebo údaje priamo alebo nepriamo týkajú transakcií uvedených v odseku 1;

b)„tretia strana“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je priamo alebo nepriamo spojená s transakciami, ktoré sa vykonávajú v rámci systému financovania z EPZF.

Článok 75
Previerka zo strany členských štátov

1.Členské štáty vykonávajú systematickú previerku obchodných dokumentov podnikov, pričom prihliadajú na povahu transakcií, ktoré sa majú preverovať. Členské štáty zabezpečujú, aby výber podnikov, ktoré sa budú preverovať, predstavoval najlepšie možné uistenie o účinnosti opatrení na predchádzanie a zisťovanie nezrovnalostí. Pri výbere sa okrem iného zohľadňuje význam podnikov z finančného hľadiska v danom systéme a ostatné rizikové faktory.

2.V náležitých prípadoch sa previerka stanovená v odseku 1 rozšíri aj na fyzické a právnické osoby, s ktorými majú podniky spojenie, a na tie ďalšie fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu byť relevantné pre sledovanie cieľov stanovených v článku 76.

3.Previerkou vykonávanou podľa tejto kapitoly nie sú dotknuté kontroly vykonávané na základe článkov 47 a 48.

Článok 76
Krížové kontroly 

1.Presnosť primárnych údajov podrobovaných previerke sa overuje viacerými krížovými kontrolami, ktoré sa v prípade potreby vzťahujú aj na obchodné dokumenty tretích strán, a to v závislosti od stupňa prítomného rizika, vrátane:

a)porovnaní s obchodnými dokumentmi dodávateľov, zákazníkov, dopravcov a iných tretích strán;

b)prípadne fyzických kontrol zameraných na množstvo a povahu skladových zásob;

c)porovnania so záznamami finančných tokov vedúcich k transakciám vykonávaným v rámci systému financovania z EPZF alebo z nich vyplývajúcich;

d)kontrol vzťahujúcich sa na účtovníctvo alebo záznamov o finančných pohyboch, z ktorých v čase previerky vyplýva, že dokumenty, ktoré má platobná agentúra v držbe na účely odôvodnenia vyplatenia pomoci prijímateľovi, sú presné.

2.Ak sa od podnikov vyžaduje, aby viedli konkrétne záznamy o skladových zásobách v súlade s predpismi Únie alebo vnútroštátnymi predpismi, v náležitých prípadoch previerka uvedených záznamov zahŕňa aj porovnanie s obchodnými dokumentmi, a prípadne aj so skutočným stavom skladových zásob.

3.Pri výbere transakcií, ktoré sa majú kontrolovať, sa v plnej miere zohľadňuje miera prítomného rizika.

Článok 77
Prístup k obchodným dokumentom

1.Osoby zodpovedné za podnik alebo tretia strana zabezpečujú, aby sa úradníkom povereným vykonávaním previerky alebo osobám, ktoré sú splnomocnené na jej vykonanie v ich mene, poskytli všetky obchodné dokumenty a ďalšie informácie. Elektronicky uchovávané údaje sa poskytujú na vhodnom nosiči údajov.

2.Úradníci poverení vykonávaním previerky alebo osoby, ktoré sú splnomocnené na jej vykonanie v ich mene, si môžu vyžiadať, aby sa im poskytli výpisy z dokumentov alebo kópie dokumentov uvedených v odseku 1.

3.Pokiaľ sa počas previerky vykonávanej podľa tejto kapitoly obchodné dokumenty, ktoré uchováva podnik, označia za neadekvátne na účely previerky, podnik sa požiada o to, aby v budúcnosti viedol dané záznamy tak, ako to požaduje členský štát zodpovedný za previerku, bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v iných nariadeniach, ktoré sa týkajú príslušného sektora.

Členské štáty určia dátum, od ktorého sa majú takéto záznamy zaviesť.

Pokiaľ sú niektoré alebo všetky obchodné dokumenty požadované na účely previerky podľa tejto kapitoly umiestnené v podniku tej istej obchodnej skupiny, tej istej verejnej obchodnej spoločnosti alebo združenia podnikov riadených na zjednotenom základe ako preverovaný podnik, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na území Únie alebo mimo neho, podnik sprístupní dané obchodné dokumenty úradníkom zodpovedným za previerku, a to na mieste a v čase, ktoré určia členské štáty zodpovedné za vykonanie previerky.

4.Členské štáty zabezpečia, aby boli úradníci poverení vykonávaním previerky oprávnení skonfiškovať alebo dať skonfiškovať obchodné dokumenty. Toto právo sa vykonáva s náležitým ohľadom na príslušné vnútroštátne ustanovenia, pričom ním nie je dotknuté uplatňovanie pravidiel, ktorými sa upravujú konania v trestných veciach týkajúcich sa konfiškácie dokumentov.

Článok 78
Vzájomná pomoc

1.Členské štáty si navzájom pomáhajú pri vykonávaní previerok stanovených v tejto kapitole v týchto prípadoch:

a)ak má podnik alebo tretia strana sídlo v inom členskom štáte, ako je ten, v ktorom bola alebo mala byť vykonaná alebo prijatá platba predmetnej sumy;

b)ak sú podnik alebo tretia strana usadené v inom členskom štáte, ako je ten, v ktorom možno nájsť dokumenty a informácie potrebné na previerku.

Komisia môže koordinovať spoločné opatrenia, ktoré zahŕňajú vzájomnú pomoc medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi.

2.Členské štáty zašlú Komisii zoznam podnikov so sídlom v tretej krajine, v prípade ktorých bola alebo mala byť vykonaná alebo prijatá platba predmetnej sumy v danom členskom štáte.

3.Ak sa v inom členskom štáte požadujú ďalšie informácie ako súčasť previerky podniku v súlade s článkom 75, a najmä ako súčasť krížových kontrol v súlade s článkom 76, môže sa požiadať o osobitnú previerku, pričom sa uvedú dôvody danej žiadosti.

Žiadosti o previerku sa vyhovie najneskôr do šiestich mesiacov od jej prijatia; výsledky previerky sa bezodkladne oznámia žiadajúcemu členskému štátu.

Článok 79
Vypracovanie programov

1.Členské štáty vypracujú programy previerok, ktoré sa majú uskutočniť podľa článku 75 v priebehu nasledujúceho obdobia previerky.

2.Do 15. apríla každého roka členské štáty zašlú Komisii svoj program v zmysle odseku 1 a bližšie určia:

a)počet podnikov, v ktorých sa má vykonať previerka, a ich rozčlenenie podľa sektorov na základe súm, ktoré s nimi súvisia;

b)kritériá prijaté na účely vypracovania programu.

3.Členské štáty vykonávajú programy, ktoré vypracovali a zaslali Komisii, ak k nim Komisia nepodá v lehote ôsmich týždňov pripomienky.

4.Odsek 3 sa uplatňuje mutatis mutandis na zmeny programu predložené členskými štátmi.

5.Komisia môže v ktorejkoľvek fáze požiadať o zaradenie určitej kategórie podnikov do programu členského štátu.

6.Podniky, v prípade ktorých prijatie alebo vyplatenie sumy predstavovalo menej ako 40 000 EUR, sú preverované v súlade s touto kapitolou len na základe špecifických dôvodov, ktoré uvedú členské štáty vo svojom ročnom programe podľa odseku 1 alebo Komisia v akomkoľvek návrhu na zmenu uvedeného programu.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 101 pri zmene prahovej hodnoty uvedenej v prvom pododseku.

Článok 80
Osobitné útvary

1.V každom členskom štáte je sledovaním uplatňovania tejto kapitoly poverený osobitný útvar. Tieto útvary sú zodpovedné konkrétne za:

a)vykonávanie previerok stanovených v tejto kapitole úradníkmi priamo zamestnanými týmto osobitným útvarom alebo

b)koordináciu a všeobecný dohľad nad previerkami vykonávanými úradníkmi patriacimi k iným útvarom.

Členské štáty môžu takisto stanoviť, aby sa previerky, ktoré sa majú vykonávať podľa tejto kapitoly, rozdelili medzi osobitné útvary a iné vnútroštátne útvary pod podmienkou, že osobitný útvar je zodpovedný za koordináciu previerok.

2.Útvar alebo útvary zodpovedné za uplatňovanie tejto kapitoly sú organizované tak, aby boli nezávislé od útvarov alebo oddelení útvarov zodpovedných za platby a previerky pred uskutočnením platby.

3.Osobitný útvar uvedený v odseku 1 prijíma všetky potrebné opatrenia a dotknutý členský štát ho poveruje všetkými právomocami potrebnými na vykonávanie úloh uvedených v tejto kapitole.

4.Členské štáty prijímajú primerané opatrenia na penalizovanie fyzických alebo právnických osôb, ktoré si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z tejto kapitoly.

Článok 81
Správy 

1.Pred 1. januárom, ktorý nasleduje po období previerky, zašlú členské štáty Komisii podrobnú správu o uplatňovaní tejto kapitoly.

Správa uvedená v prvom pododseku musí obsahovať aj prehľad žiadostí o osobitnú previerku podľa článku 78 ods. 3 a výsledky previerky na základe týchto žiadostí.

2.Členské štáty a Komisia si pravidelne vymieňajú názory na uplatňovanie tejto kapitoly.

Článok 82
Prístup Komisie k informáciám a previerka vykonávaná Komisiou

1.V súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi majú úradníci Komisie prístup ku všetkým dokumentom vypracovaným na účely previerky organizovanej na základe tejto kapitoly alebo v dôsledku tejto previerky, ako aj k zhromaždeným údajom vrátane údajov uložených v systémoch spracovania údajov. Predmetné údaje sa na požiadanie poskytnú na vhodnom nosiči údajov.

2.Previerku uvedenú v článku 75 vykonávajú úradníci členských štátov. Na tejto previerke sa môžu zúčastňovať úradníci Komisie. Nemôžu vykonávať právomoci na previerku, ktorými disponujú vnútroštátni úradníci. Majú však prístup do rovnakých priestorov a k rovnakým dokumentom ako úradníci členských štátov.

3.V prípade previerky vykonávanej podľa článku 78 môžu byť úradníci žiadajúceho členského štátu so súhlasom požiadaného členského štátu prítomní na previerke v požiadanom členskom štáte a mať prístup do rovnakých priestorov a k rovnakým dokumentom ako úradníci daného členského štátu.

Úradníci žiadajúceho členského štátu, ktorí sú prítomní na previerke v požiadanom členskom štáte, musia byť kedykoľvek schopní predložiť dôkaz svojej úradnej funkcie. Previerku vždy vykonávajú úradníci požiadaného členského štátu.

4.Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013, (Euratom, ES) č. 2988/95, (Euratom, ES) č. 2185/96 a (EÚ) 2017/1939, pokiaľ sa vo vnútroštátnych ustanoveniach týkajúcich sa trestného poriadku vyhradzujú isté úkony úradníkom osobitne určeným vnútroštátnym právom, úradníci Komisie ani úradníci členského štátu uvedení v odseku 3 sa na týchto úkonoch nezúčastnia. Predovšetkým sa v žiadnom prípade sa nesmú zúčastňovať na domových prehliadkach alebo úradnom vypočúvaní osôb v kontexte trestného práva dotknutého členského štátu. Majú však prístup k takto získaným informáciám.

Článok 83
Vykonávacie právomoci 

Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pravidlá potrebné na dosiahnutie jednotného uplatňovania tejto kapitoly v Únii, a to najmä v týchto oblastiach:

a)vykonávanie previerky uvedenej v článku 75, pokiaľ ide o výber podnikov, mieru a časový rámec previerky;

b)uchovávanie obchodných dokumentov a typy dokumentov, ktoré sa majú uchovávať, alebo údaje, ktoré sa majú zaznamenať;

c)vykonávanie a koordinácia spoločných akcií uvedených v článku 78 ods. 1;

d)podrobnosti a špecifikácie týkajúce sa obsahu, formy a spôsobu podávania žiadostí, obsahu, formy a spôsobu notifikácie, predkladania a výmeny informácií požadovaných podľa tejto kapitoly;

e)podmienky a spôsob uverejňovania alebo špecifické pravidlá a podmienky na šírenie alebo sprístupňovanie informácií potrebných podľa tohto nariadenia zo strany Komisie príslušným orgánom členských štátov;

f)povinnosti osobitného útvaru uvedeného v článku 80;

g)obsah správ uvedených v článku 81 a všetky ostatné notifikácie potrebné podľa tejto kapitoly.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Kapitola IV
Systém kontroly a sankcie v súvislosti s kondicionalitou

Článok 84
Systém kontroly v prípade kondicionality

1.Členské štáty zriadia systém kontroly s cieľom zabezpečiť, aby prijímatelia pomoci podľa článku 11 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 228/2013 a v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 229/2013 (v uvedenom poradí) spĺňali povinnosti uvedené v hlave III kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ) …/…[nariadenie o strategických plánoch SPP].

Členské štáty môžu na zabezpečenie dodržiavania pravidiel týkajúcich sa kondicionality využiť svoje existujúce kontrolné a administratívne systémy.

Tieto systémy musia byť zlučiteľné so systémom kontroly uvedeným v prvom pododseku tohto odseku.

Členské štáty vykonávajú ročné preskúmanie systému kontroly uvedeného v prvom pododseku vzhľadom na dosiahnuté výsledky.

2.Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)„požiadavka“ je každá jednotlivá povinná požiadavka týkajúca sa riadenia podľa práva Únie, ktorá je uvedená v článku 11 nariadenia (EÚ) …/…[nariadenie o strategických plánoch SPP] v rámci daného aktu a ktorá sa vo svojej podstate líši od akejkoľvek inej požiadavky uvedenej v rovnakom akte;

b)„akt“ je každá jednotlivá smernica a každé jednotlivé nariadenie uvedené v článku 11 nariadenia (EÚ).../... [nariadenie o strategických plánoch SPP].

3.    Členské štáty vo svojom systéme kontroly uvedenom v odseku 1:

a)musia mať zahrnuté kontroly na mieste, aby preverili, či si príjemcovia spĺňajú povinnosti stanovené v hlave III kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ).../... [nariadenie o strategických plánoch SPP];

b)sa môžu v závislosti od dotknutých požiadaviek, noriem, aktov alebo oblastí kondicionality rozhodnúť, že využijú kontroly vykonané v rámci systémov kontroly uplatniteľných na príslušnú požiadavku, normu, akt alebo oblasť kondicionality, a to za predpokladu, že účinnosť týchto kontrol je minimálne rovnocenná kontrolám na mieste uvedeným v písmene a);

c)v prípade potreby môžu využiť diaľkové snímanie alebo systém monitorovania plôch na vykonávanie kontrol na mieste uvedených v písmene a);

d)stanovujú kontrolnú vzorku v prípade kontrol uvedených písmene a), ktoré sa majú vykonávať každý rok na základe analýzy rizika, pričom musia obsahovať náhodnú zložku, a zabezpečujú, aby sa kontrolná vzorka vzťahovala minimálne na 1 % prijímateľov pomoci stanovenej v hlave III kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ).../... [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Článok 85
Systém správnych sankcií v súvislosti s kondicionalitou

1.Členské štáty zriadia systém na zabezpečenie uplatňovania správnych sankcií na prijímateľov uvedených v článku 11 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], u ktorých sa kedykoľvek v dotknutom kalendárnom roku zaznamenal nesúlad s pravidlami týkajúcimi sa kondicionality stanovenými v hlave III kapitole 1 oddiele 2 uvedeného nariadenia (ďalej len „systém sankcií“).

Na základe uvedeného systému sa správne sankcie uvedené v prvom pododseku uplatňujú len vtedy, ak je nesúlad výsledkom konania alebo opomenutia, ktoré možno priamo pripísať príslušnému prijímateľovi, a ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a)nesúlad sa týka poľnohospodárskej činnosti prijímateľa;

b)ide o plochu podniku prijímateľa.

Pokiaľ však ide o lesné plochy, správna sankcia uvedená v prvom pododseku sa neuplatňuje, ak sa pre dotknutú plochu nežiada o podporu v súlade s článkami 65 a 66 nariadenia (EÚ) …/…[nariadenie o strategických plánoch SPP].

2.Členské štáty vo svojich systémoch sankcií uvedených v odseku 1:

a)musia mať zahrnuté pravidlá týkajúce sa uplatňovania správnych sankcií v prípadoch, keď sa pôda prevádza počas príslušného kalendárneho roka alebo príslušných rokov. Tieto pravidlá sa zakladajú na čestnom a spravodlivom rozdelení zodpovednosti za nesúlad medzi prevodcov a nadobúdateľov;

Na účely tohto písmena je „prevod“ akýkoľvek druh transakcie, ktorou poľnohospodárska pôda prestáva byť k dispozícii prevodcovi.

b)bez ohľadu na odsek 1 sa môžu rozhodnúť neuplatniť sankciu vo výške 100 EUR alebo menej na prijímateľa a na kalendárny rok; takéto zistenie a povinnosť vykonať nápravné opatrenie sa musí oznámiť prijímateľovi.

c)zabezpečia, aby sa v prípade, keď k nesúladu došlo v dôsledku vyššej moci, neuplatňovala správna sankcia.

3.Uplatnenie správnej sankcie nemá vplyv na zákonnosť a riadnosť výdavkov, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 86
Výpočet výšky sankcie

1.Správne sankcie stanovené v hlave III kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] sa uplatňujú prostredníctvom zníženia alebo vylúčenia celkovej výšky platieb uvedených v dotknutom oddiele uvedeného nariadenia, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť príslušnému prijímateľovi v súvislosti so žiadosťami o pomoc, ktoré predložil alebo predloží počas kalendárneho roka, v ktorom došlo k zisteniu.

Pri výpočte uvedených znížení a vylúčení sa zohľadňuje závažnosť, rozsah, trvanie, opakovanie alebo úmyselnosť zisteného nesúladu. Udelené sankcie musia byť odrádzajúce a primerané a v súlade s kritériami uvedenými v odsekoch 2 a 3 tohto článku.    

2.V prípade nesúladu z dôvodu nedbanlivosti predstavuje percentuálna miera zníženia spravidla 3 % z celkovej výšky platieb uvedených v odseku 1 tohto článku.

Členské štáty môžu zriadiť systém včasného varovania uplatňujúci sa na jednotlivé prípady nesúladu, ktorý sa vyskytuje po prvý raz a ktorý vzhľadom na svoju malú závažnosť, rozsah a trvanie nepovedie k zníženiu alebo vylúčeniu. Ak sa pri následnej kontrole konštatuje, že počas po sebe nasledujúcich troch kalendárnych rokov nedošlo k náprave nesúladu, zníženie podľa prvého pododseku sa uplatní spätne.

Prípady nesúladu, ktoré predstavujú priame riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat, však vždy vedú k zníženiu alebo vylúčeniu.

Členské štáty môžu pre prijímateľov, ktorí dostali včasné varovanie, stanoviť povinnú odbornú prípravu v rámci poľnohospodárskeho poradenského systému podľa hlavy III kapitoly 1 oddielu 3 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

3.V prípade opakovaného nesúladu musí byť percentuálne zníženie vyššie ako zníženie, ktoré sa uplatňuje v prípade nesúladu z dôvodu nedbanlivosti, pri ktorom sa udelila sankcia po prvý raz.

4.V prípade zámerného nesúladu musí byť daný percentuálny podiel vyšší ako ten, ktorý sa uplatňuje v prípade opakovaného nesúladu podľa odseku 3, a môže viesť až k úplnému vylúčeniu z platieb, pričom sa môže uplatňovať jeden kalendárny rok alebo viacero kalendárnych rokov.

5.S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky medzi jednotlivými členskými štátmi a pritom zaistiť účinnosť a odradzujúci účinok systému sankcií, musí byť Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 100 tohto nariadenia na doplnenie tohto nariadenia o ďalšie pravidlá týkajúce sa uplatňovania a výpočtu sankcií.

Článok 87
Sumy vyplývajúce zo správnych sankcií týkajúcich sa kondicionality

Členské štáty si môžu ponechať 20 % súm vyplývajúcich z uplatňovania znížení a vylúčení uvedených v článku 86.

HLAVA V
Spoločné ustanovenia

KAPITOLA I
Prenos informácií

Článok 88
Oznamovanie informácií

1.Okrem ustanovení stanovených v nariadení (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] musia členské štáty zasielať Komisii tieto informácie, vyhlásenia a dokumenty:

a)v prípade akreditovaných platobných agentúr a akreditovaných koordinačných orgánov:

i)doklad o ich akreditácii;

ii)ich funkciu (akreditovaná platobná agentúra alebo akreditovaný koordinačný orgán);

iii)v náležitom prípade odobratie ich akreditácie;

b)v prípade certifikačných orgánov:

i)ich názov;

ii)ich adresu;

c)v prípade opatrení v súvislosti s operáciami financovanými z fondov:

i)vyhlásenia o výdavkoch, ktoré slúžia aj ako žiadosti o platbu, podpísané akreditovanou platobnou agentúrou alebo akreditovaným koordinačným orgánom a doplnené náležitými informáciami;

ii)v súvislosti s EPZF – odhady ich finančných požiadaviek a v súvislosti s EPFRV – aktualizáciu predpokladaných vyhlásení o výdavkoch, ktoré sa predložia v priebehu roka, a predpokladané vyhlásenia o výdavkoch na nasledujúci finančný rok;

iii)vyhlásenie riadiaceho subjektu a ročné účty akreditovaných platobných agentúr.

Ročné účty akreditovaných platobných agentúr, ktoré sa týkajú výdavkov EPFRV, sa predkladajú na úrovni každého strategického plánu SPP.

2.Členské štáty pravidelne informujú Komisiu o uplatňovaní integrovaného systému podľa hlavy IV kapitoly II. Komisia organizuje k tejto téme výmenu názorov s členskými štátmi.

Článok 89
Dôvernosť

1.Členské štáty a Komisia musia prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie dôvernosti informácií poskytnutých alebo získaných v rámci opatrení týkajúcich sa inšpekcie a schválenia účtov vykonávaných podľa tohto nariadenia.

Na uvedené informácie sa uplatňujú pravidlá stanovené v článku 8 nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96.

2.Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa súdnych konaní, sa na informácie zozbierané počas previerky podľa hlavy IV kapitoly III vzťahuje služobné tajomstvo. Nesmú sa oznámiť iným osobám okrem tých, ktoré ich z dôvodu svojich povinností v členských štátoch alebo inštitúciách Únie musia poznať na účely plnenia uvedených povinností.

Článok 90
Vykonávacie právomoci

Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa:

a)formy, obsahu, intervalov, lehôt a podmienok zasielania alebo sprístupňovania Komisii:

i) vyhlásení o výdavkoch a odhadov výdavkov, ako aj ich aktualizácií, vrátane pripísaných príjmov;

ii) vyhlásenia riadiaceho subjektu a ročných účtov platobných agentúr;

iii) správ o certifikácii účtov;

iv) názvov a identifikačných údajov akreditovaných platobných agentúr, akreditovaných koordinačných orgánov a certifikačných orgánov;

v) podmienok zohľadňovania a hradenia výdavkov financovaných z fondov;

vi) notifikácií o finančných úpravách uskutočnených členskými štátmi v súvislosti s intervenciami v záujme rozvoja vidieka;

vii) informácií o opatreniach prijatých podľa článku 57;

(b)podmienok výmeny informácií a dokumentov medzi Komisiou a členskými štátmi a zavedenia informačných systémov vrátane typu, formy a obsahu údajov, ktoré majú tieto systémy spracovať, a zodpovedajúcich pravidiel ich uchovávania;

(c)notifikácií členských štátov Komisii o informáciách, dokumentoch, štatistických údajoch a správach, ako aj termínov a metód ich notifikovania.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Kapitola II
Používanie eura

Článok 91
Všeobecné zásady

1.Sumy uvedené v rozhodnutiach Komisie, ktorými sa prijímajú strategické plány SPP, sumy viazaných prostriedkov a platieb Komisie, ako aj sumy potvrdených alebo certifikovaných výdavkov a sumy vo vyhláseniach o výdavkoch členských štátov sa vyjadrujú a vyplácajú v eurách.

2.Ceny a sumy stanovené v sektorových právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva sa vyjadrujú v eurách.

Poskytujú alebo vyberajú sa v eurách v členských štátoch, ktoré prijali euro, a v národnej mene v tých členských štátoch, ktoré euro neprijali.

Článok 92
Výmenný kurz a určujúca skutočnosť

1.Ceny a sumy uvedené v článku 91 ods. 2 sa v tých členských štátoch, ktoré neprijali euro, prepočítajú na národnú menu pomocou výmenného kurzu.

2.Určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz je:

a)splnenie colných dovozných alebo vývozných formalít v prípade súm získaných alebo poskytnutých v rámci obchodu s tretími krajinami;

b)skutočnosť, pomocou ktorej sa hospodársky cieľ operácie dosahuje vo všetkých ostatných prípadoch.

3.Keď prijímateľ dostane priamu platbu podľa nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] v inej mene ako euro, členské štáty prepočítajú sumu pomoci vyjadrenú v eurách na národnú menu na základe najaktuálnejšieho výmenného kurzu, ktorý stanovila Európska centrálna banka pred 1. októbrom roku, na ktorý sa pomoc poskytuje.

Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty v riadne odôvodnených prípadoch rozhodnúť, že toto prepočítanie vykonajú na základe priemeru výmenných kurzov stanovených Európskou centrálnou bankou počas mesiaca predchádzajúceho 1. októbru roka, na ktorý sa pomoc poskytuje. Členské štáty, ktoré si zvolia uvedenú možnosť, stanovia a zverejnia uvedený priemerný kurz pred 1. decembrom daného roka.

4.Pokiaľ ide o EPZF, členské štáty, ktoré neprijali euro, pri vypracúvaní svojich vyhlásení o výdavkoch uplatňujú v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly rovnaký výmenný kurz ako výmenný kurz, ktorý použili pri uhrádzaní platieb prijímateľom alebo pri získavaní príjmov.

5.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 100 na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa uvedených určujúcich skutočností a výmenného kurzu, ktorý sa má použiť. Konkrétna určujúca skutočnosť sa stanoví s prihliadnutím na tieto kritériá:

a)skutočná a čo najrýchlejšia uplatniteľnosť úprav výmenného kurzu;

b)podobnosť určujúcich skutočností pri analogických operáciách vykonaných v rámci organizácie trhu;

c)konzistentnosť určujúcich skutočností v prípade rôznych cien a súm súvisiacich s organizáciou trhu;

d)uskutočniteľnosť a efektívnosť kontrol uplatňovania vhodných výmenných kurzov.

6.Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 100 na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa výmenného kurzu uplatniteľného v čase vypracovania vyhlásení o výdavkoch a zaznamenávania operácií verejného skladovania do účtov platobnej agentúry,

Článok 93
Ochranné opatrenia a výnimky

1.Komisia môže prijať vykonávacie akty zabezpečujúce uplatňovanie práva Únie v prípade, ak je pravdepodobné, že ho mimoriadne menové postupy súvisiace s národnou menou ohrozia. Uvedené vykonávacie akty sa môžu odchýliť od existujúcich pravidiel len na obdobie, ktoré je absolútne nevyhnutné.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku sa bezodkladne oznámia Európskemu parlamentu, Rade a členským štátom.

2.V prípade, ak mimoriadne menové postupy týkajúce sa národnej meny môžu ohroziť uplatňovanie práva Únie, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 100 na doplnenie tohto nariadenia o výnimky z tejto kapitoly, a to v týchto prípadoch:

a)ak krajina používa neobvyklé techniky výmeny, ako sú napríklad viaceré výmenné kurzy, alebo realizuje barterové dohody;

b)ak krajiny majú meny, ktoré nie sú kótované na oficiálnych zahraničných devízových trhoch, alebo ak je pravdepodobné, že trend daných mien bude narúšať obchod.

Článok 94
Používanie eura členskými štátmi, ktoré neprijali euro

1.Ak členský štát, ktorý neprijal euro, uprednostní platbu výdavkov vyplývajúcich z právnych predpisoch v sektore poľnohospodárstva v eurách pred platbou vo svojej národnej mene, daný členský štát prijme opatrenia, ktorými zaistí, aby z používania eura nevyplývala systematická výhoda v porovnaní s použitím národnej meny.

2.Členský štát notifikuje Komisiu o plánovaných opatreniach pred tým, ako nadobudnú účinnosť. Opatrenia nesmú nadobudnúť účinnosť, pokiaľ Komisia neoznámi svoj súhlas s nimi.

Kapitola III
Podávanie správ

Článok 95
Ročná finančná správa

Komisia vypracuje do konca septembra každého roka nasledujúceho po rozpočtovom roku finančnú správu o správe fondov počas predchádzajúceho finančného roka a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade.

Kapitola IV
Transparentnosť

Článok 96
Uverejňovanie informácií týkajúcich sa prijímateľov

1.Členské štáty zabezpečia, aby sa každoročne následne zverejňovali prijímatelia prostriedkov z fondov v súlade s [článkom 44 ods. 3 až 5 nariadenia (EÚ) …/…VN] a odsekmi 2, 3 a 4 tohto článku.

2.[Článok 44 ods. 3 až 5 nariadenia (EÚ) …/…VN)] sa v relevantných prípadoch uplatňuje aj v súvislosti s prijímateľmi EPFRV a EPZF; sumy zodpovedajúce vnútroštátnemu príspevku a miere spolufinancovania podľa článku 44 ods. 3 písm. h) a i) uvedeného nariadenia sa však neuplatňujú na EPZF.

3.Na účely tohto článku:

„operácia“ je opatrenie alebo intervencia;

„miesto“ je obec, v ktorej má prijímateľ sídlo alebo je v nej zaregistrovaný, prípadne poštové smerovacie číslo alebo jeho časť, ktoré túto obec identifikujú.

4.Informácie uvedené v článku 44 ods. 3 až 5 uvedeného nariadenia sa sprístupnia na osobitnom webovom sídle každého členského štátu. Dostupné zostanú počas dvoch rokov odo dňa ich pôvodného uverejnenia.

Členské štáty nesmú uverejniť informácie uvedené v článku 44 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia (EÚ).../... [VN], ak je výška pomoci, ktorú prijímateľ dostane v jednom roku, rovná alebo nižšia ako 1 250 EUR.

Článok 97
Informovanie prijímateľov o uverejňovaní údajov, ktoré sa ich týkajú

Členské štáty informujú prijímateľov, že ich údaje sa zverejnia v súlade s článkom 96 a že tieto údaje môžu na účely ochrany finančných záujmov Únie spracúvať audítorské subjekty a vyšetrovacie orgány Únie a členských štátov.

Pokiaľ ide o osobné údaje, členské štáty informujú prijímateľov v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) 2016/679 o ich právach podľa uvedeného nariadenia a o postupoch, ktoré sa vzťahujú na výkon predmetných práv.

Článok 98
Vykonávacie právomoci

Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

(d)a)    formy, a to vrátane spôsobu prezentácie podľa opatrenia alebo intervencie, a časového rozvrhu uverejňovania stanoveného v článkoch 96 a 97;

(e)b)    jednotného uplatňovania článku 97;

(f)c)    spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Kapitola V
Ochrana osobných údajov

Článok 99
Spracúvanie a ochrana osobných údajov

1.Bez toho, aby boli dotknuté články 96 až 98, členské štáty a Komisia zhromažďujú osobné údaje na účely vykonávania svojich príslušných povinností týkajúcich sa riadenia, kontroly a auditu, ako aj monitorovania a hodnotenia podľa tohto nariadenia, a najmä povinností stanovených v hlave II kapitole II, hlave III kapitole III a IV, v hlave IV a v hlave V kapitole III, ako aj na štatistické účely, pričom tieto údaje sa nesmú spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s uvedeným účelom.

2.Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely monitorovania a hodnotenia podľa nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], ako aj na štatistické účely, tieto údaje musia byť anonymné a spracúvať sa iba v agregovanej podobe.

3.Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a nariadením (EÚ) 2016/679. Takéto údaje sa predovšetkým nesmú uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb počas dlhšieho obdobia, než je nevyhnutné na účely, na ktoré sa uvedené údaje zhromaždili alebo na ktoré sa ďalej spracúvajú, so zohľadnením minimálnych období uchovávania stanovených v uplatniteľnom vnútroštátnom práve a práve Únie.

4.Členské štáty informujú dotknuté osoby o tom, že vnútroštátne orgány a orgány Únie môžu v súlade s odsekom 1 spracúvať ich osobné údaje a že v tejto súvislosti požívajú práva na ochranu osobných údajov stanovené v nariadeniach (ES) č. 45/2001 a (EÚ) 2016/679.

Hlava VI
Delegované akty a vykonávacie akt
y

Článok 100
Vykonávanie delegovania právomoci

1.Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 10, 15, 21, 36, 38, 39, 42, 45, 50, 52, 53, 58, 62, 72, 74, 79, 86, 92, 93 a 103 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto sedemročného obdobia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci podľa článkov 10, 15, 21, 36, 38, 39, 42, 45, 50, 52, 53, 58, 62, 72, 74, 79, 86, 92, 93 a 103 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní právomoci sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa uvádza v uvedenom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.Komisia notifikuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.Delegovaný akt prijatý podľa článkov 10, 15, 21, 36, 38, 39, 42, 45, 50, 52, 53, 58, 62, 72, 74, 79, 86, 92, 93 a 103 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 101
Postup výboru 

1.Komisii pomáha výbor nazvaný Výbor pre poľnohospodárske fondy. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Na účely článkov 10, 11, 15, 16, 19, 21, 24, 30, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 62, 73, 83, 90, 93 a 98 v otázkach týkajúcich sa intervencií vo forme priamych platieb, intervencií v záujme rozvoja vidieka a spoločnej organizácie trhov Komisii pomáha Výbor pre poľnohospodárske fondy, Výbor per spoločnú poľnohospodársku politiku zriadený nariadením (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] a Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov zriadený nariadením (EÚ) č. 1308/2013 (v uvedenom poradí).

2.Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Hlava VII
Záverečné ustanovenia

Článok 102
Zrušenie

1.Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 sa zrušuje.

Ale:

a)článok 5, článok 7 ods. 3, články 9 a 34, článok 35 ods. 4, články 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 a 111 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a príslušné vykonávacie a delegované pravidlá sa naďalej uplatňujú v prípade EPZF vo vzťahu k vzniknutým výdavkom a uskutočneným platbám za poľnohospodársky finančný rok 2020 a pred ním a v prípade EPFRV vo vzťahu k vzniknutým výdavkom a uskutočneným platbám v súvislosti s programami rozvoja vidieka, ktoré schválila Komisia nariadením (EÚ) č. 1305/2013.

b)Článok 69 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa naďalej uplatňuje vo vzťahu k vzniknutým výdavkom a uskutočneným platbám v prípade operácií vykonávaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, v prípade programov rozvoja vidieka, ktoré schválila Komisia podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a v prípade ďalších opatrení SPP stanovených v hlave II kapitole I nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ktoré sa vykonali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, nariadenia (EÚ) …/…[nariadenie o strategických plánoch SPP] a nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/… 37 .

2.Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 103
Prechodné opatrenia

Komisia je splnomocnená podľa potreby prijať delegované akty v súlade s článkom 101 na doplnenie tohto nariadenia o výnimky z pravidiel stanovených v tomto nariadení, ako aj o doplnenia týchto pravidiel. 

Článok 104
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

2.Články 7, 10, 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 51, 52, 53 a 54 sa však v prípade EPZF uplatňujú na výdavky vynaložené od 16. októbra 2020, a v prípade EPFRV na výdavky vynaložené podľa nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

1.2.Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB

1.3.Druh návrhu/iniciatívy

1.4.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.5.Trvanie a finančný vplyv

1.6.Plánovaný spôsob riadenia

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

2.2.Systémy riadenia a kontroly

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

3.2.Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

3.2.2.Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.3.Príspevky od tretích strán

3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

1.RÁMEC NÁVRHU

1.1.Názov návrhu

a) návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013;

b) návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013;

c) návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori.

1.2.Príslušné oblasti politiky (programové zoskupenie)

Programové zoskupenie 8 – Poľnohospodárstvo a námorná politika v rámci okruhu 3 viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 – Prírodné zdroje a životné prostredie

1.3.Návrh/iniciatíva sa týka:

 novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu 38  

 predĺženia trvania existujúcej akcie 

 zlúčenia jednej alebo viacerých akcií do ďalšej/novej akcie alebo presmerovania jednej alebo viacerých akcií na ďalšiu/novú akciu 

1.4.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.4.1.Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte vrátane podrobného harmonogramu prvotnej fázy vykonávania iniciatívy.

Cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) stanoveným v článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je:

a) zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva (okrem iného aj podporovaním technického pokroku a optimálnym využívaním výrobných faktorov);

b) zabezpečiť týmto spôsobom primeranú životnú úroveň poľnohospodárov (okrem iného aj zvyšovaním príjmov);

c) stabilizovať trhy;

d) zabezpečiť riadne zásobovanie a

e) zabezpečiť dodávky spotrebiteľom za primerané ceny.

Tieto ciele sú upravené a prispôsobené vzhľadom na výzvy uvedené v oddiele 1.4.2, aby sa kládol dôraz na 10 priorít Komisie na roky 2015 – 2019 a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a splnili uvedené návrhy zamerané na zriadenie legislatívneho rámca spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2021 – 2027 – jednoduchšej, inteligentnejšej, modernejšej a udržateľnejšej SPP.

1.4.2.Prínos zapojenia Únie (môže byť výsledkom rôznych faktorov, napr. lepšej koordinácie, právnej istoty, väčšej účinnosti alebo komplementárnosti). Na účely tohto bodu je „prínos zapojenia Únie“ hodnota vyplývajúca zo zásahu Únie, ktorá dopĺňa hodnotu, ktorú by inak vytvorili len samotné členské štáty.

Cezhraničný a globálny charakter kľúčových výziev, ktorým čelia poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti EÚ, si vyžaduje spoločnú politiku na úrovni EÚ. SPP rieši tieto výzvy:

● zabezpečením jednotného trhu a rovnakých podmienok prostredníctvom spoločného systému podpory na zabezpečenie príjmov, ktorý je základom bezpečnosti potravín a bráni možným narušeniam hospodárskej súťaže,

● posilnením odolnosti poľnohospodárskeho sektora EÚ, čo je nevyhnutné na zvládnutie globalizácie, a

● napĺňaním kľúčových aspektov výziev v oblasti udržateľnosti, ako sú zmena klímy, využívanie vody, kvalita ovzdušia a biodiverzita, prostredníctvom environmentálnej štruktúry SPP.

V ostatných oblastiach silný únijný rozmer treba kombinovať s väčšou mierou subsidiarity. Medzi tieto oblasti patrí bezpečnosť potravín (napr. harmonizácia noriem), problémy vidieckych oblastí (medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely v nezamestnanosti na vidieku), nedostatočná infraštruktúra a služby na vidieku, nedostatky v oblasti výskumu a inovácií, ako aj problémy týkajúce sa kvality potravín, verejného zdravia a výživy. Primeraná reakcia na tieto výzvy na úrovni EÚ umožňuje efektívnejšie a účinnejšie opatrenia v kombinácii s väčšou flexibilitou na úrovni členských štátov.

1.4.3.Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

Na základe hodnotenia súčasného politického rámca sa uskutočnili rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami a tiež analýza budúcich úloh a potrieb a komplexné hodnotenie vplyvu. Viac podrobností možno nájsť v posúdení vplyvu a dôvodovej správe, ktoré sú priložené k legislatívnym návrhom.

1.4.4.Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi

Pokiaľ ide o SPP, významné synergie a zjednodušenia sa dosiahnu predovšetkým tak, že implementácia intervencií financovaných z EPZF a EPFRV sa zahrnie do jedného strategického rámca strategického plánu SPP. Štruktúry, ktoré už existujú v členských štátoch, sa zachovajú, zatiaľ čo riadiace a kontrolné pravidlá sa zjednodušia a prispôsobia osobitným intervenciám vykonávaným členskými štátmi.

SPP zachováva silné synergie s politikami v oblasti klímy a životného prostredia, otázkami súvisiacimi s bezpečnosťou potravín a so zdravím, ďalej s digitálnou agendou vo vidieckych oblastiach a biohospodárstvom, podporou poznatkov a inovácií, rozširovaním a susedskou politikou, obchodnými a rozvojovými politikami či programom Erasmus+.

SPP bude pracovať v súčinnosti a komplementárnosti s inými politikami a fondmi EÚ, ako sú akcie realizované v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, fond InvestEU, deviaty rámcový program pre výskum či politiky v oblasti životného prostredia a klímy. V prípade potreby sa stanovia spoločné pravidlá s cieľom maximalizovať súlad a komplementaritu medzi fondmi a zároveň zabezpečiť, aby sa rešpektovali špecifiká týchto politík.

V rámci klastra RP9 Potraviny a prírodné zdroje, ktorého cieľom je, aby boli poľnohospodárske a potravinové systémy v plnej miere bezpečné, udržateľné, odolné, obehové, rôznorodé a inovatívne, sa zabezpečia synergie s výskumným rámcovým programom. SPP vytvorí ešte silnejšie väzby na politiky EÚ v oblasti výskumu a inovácií tým, že biohospodárstvo sa zavedie ako priorita SPP. V rámci klastra Potraviny a prírodné zdroje sa dôraz kladie aj na využitie prínosov digitálnej revolúcie, takže činnosti v oblasti výskumu a inovácií prispejú k digitálnej transformácii poľnohospodárstva a vidieckych oblastí.

Legislatívne návrhy, ktorých sa týka tento finančný výkaz, by sa mali chápať v širšom kontexte návrhu všeobecného nariadenia, ktorým sa stanovuje jednotný rámec spoločných pravidiel pre fondy, ako napríklad Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond a iné. Uvedené rámcové nariadenie bude dôležitým prínosom k zníženiu administratívnej záťaže, k efektívnemu využívaniu prostriedkov EÚ a k zavedeniu zjednodušenia do praxe.

1.5.Trvanie a finančný vplyv

obmedzené trvanie

   účinnosť od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2027

   finančný vplyv na viazané rozpočtové prostriedky od 2021 do 2027 a na platobné rozpočtové prostriedky od 2021 do 2027 a neskôr

neobmedzené trvanie, pokiaľ ide o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori

Vykonávanie od roku 2021 (rozpočtový rok).

1.6.Plánovaný spôsob riadenia 39  

Priame riadenie na úrovni Komisie

   prostredníctvom jej útvarov vrátane zamestnancov v delegáciách Únie

   prostredníctvom výkonných agentúr

Zdieľané riadenie s členskými štátmi

Nepriame riadenie s delegovaním úloh súvisiacich s plnením rozpočtu na:

tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili,

medzinárodné organizácie a ich agentúry (uveďte),

Európsku investičnú banku (EIB) a Európsky investičný fond,

subjekty uvedené v článkoch 70 a 71 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

verejnoprávne subjekty,

súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,

súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky,

osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.

V prípade viacerých spôsobov riadenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

Poznámky:

Žiadne zásadné zmeny oproti súčasnej situácii, t. j. väčšina výdavkov, ktorých sa legislatívne návrhy o SPP týkajú, sa bude riadiť zdieľaným riadením spolu s členskými štátmi. Veľmi malá časť však bude naďalej podliehať priamemu riadeniu Komisiou.

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

Zriadi sa výkonnostný, monitorovací a hodnotiaci rámec so zámerom:

a)    posúdiť SPP z hľadiska vplyvu, účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti a pridanej hodnoty EÚ;

b)    vytýčiť čiastkové ciele a cieľové hodnoty pre špecifické ciele strategických plánov SPP;

c)    monitorovať pokrok zaznamenaný smerom k dosiahnutiu cieľových hodnôt strategického plánu SPP;

d)    posúdiť intervencie strategických plánov SPP z hľadiska vplyvu, účinnosti, efektívnosti, relevantnosti a koherentnosti;

e)    podporovať spoločný proces získavania nových poznatkov súvisiaci s monitorovaním a hodnotením.

Riadiaci orgán a monitorovací výbor monitorujú implementáciu strategického plánu SPP a pokrok v dosahovaní cieľov strategického plánu SPP.

Výročné správy o výkonnosti

Do 15. februára 2023 a do 15. februára každého nasledujúceho roka až do roku 2030 vrátane členské štáty predkladajú Komisii výročné správy o výkonnosti, ktoré opisujú implementáciu jednotlivých strategických plánov SPP v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Tieto správy obsahujú kľúčové kvalitatívne a kvantitatívne informácie o implementácii strategického plánu SPP s odvolaním sa na finančné údaje a ukazovatele výstupu a výsledku. Zahŕňajú aj informácie o realizovaných výstupoch, realizovaných výdavkoch, realizovaných výsledkoch a vzdialenosti od príslušných cieľov.

Poskytnuté údaje sa týkajú dosiahnutých hodnôt ukazovateľov pre čiastočnú a úplnú implementáciu intervencií. Uvádza sa v nich aj súhrn stavu implementácie strategického plánu SPP za predchádzajúci rozpočtový rok, všetky problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť strategického plánu SPP, najmä pokiaľ ide o odchýlky od čiastkových cieľov, pričom sa zdôraznia dôvody, a ak je to relevantné, prijaté opatrenia.

Komisia na základe informácií poskytnutých vo výročných správach o výkonnosti uskutočňuje výročné preskúmanie výkonnosti a výročné schvaľovanie výkonnosti.

Hodnotenie strategického plánu SPP

Členské štáty budú uskutočňovať ex ante hodnotenia, ktorých súčasťou je analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, pokiaľ ide o strategický plán SPP, s cieľom určiť potreby, ktoré sa majú riešiť prostredníctvom strategického plánu SPP.

Členské štáty vykonávajú hodnotenia strategických plánov SPP s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a implementácie plánov, ako aj posúdiť ich z hľadiska účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti, pridanej hodnoty EÚ a vplyvu vo vzťahu k ich príspevku k všeobecným a špecifickým cieľom SPP.

Posudzovanie výkonnosti zo strany Komisie

Komisia vypracuje viacročný plán hodnotenia SPP, ktorý sa má plniť pod jej vedením.

Komisia bude vykonávať priebežné hodnotenie s cieľom posúdiť fondy z hľadiska účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti a pridanej hodnoty EÚ, pričom zohľadní ukazovatele uvedené v prílohe VII. Komisia môže využiť všetky relevantné informácie, ktoré sú už k dispozícii, v súlade s článkom 128 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Komisia vykonáva ex post hodnotenie na posúdenie fondov z hľadiska účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, koherentnosti a pridanej hodnoty EÚ.

Komisia do 31. decembra 2025 predloží Európskemu parlamentu a Rade prvú správu o vykonávaní dotknutého článku vrátane prvých výsledkov týkajúcich sa výkonnosti SPP vychádzajúc z dôkazov získaných z hodnotení SPP vrátane hodnotení strategických plánov SPP, ako aj iných relevantných zdrojov informácií. Druhá správa vrátane posúdenia výkonnosti SPP sa predloží do 31. decembra 2031.

Podávanie správ založené na základnom súbore ukazovateľov

Informácie poskytované členskými štátmi sú základom pre správy Komisie o pokroku pri plnení špecifických cieľov počas celého programového obdobia, pričom sa na tento účel použije základný súbor ukazovateľov.

V súlade s požiadavkou podávania správ podľa článku 38 ods. 3 písm. e) bodu i) nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia poskytuje Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti uvedené v spomínanom článku, pričom na meranie výkonnosti sa používa základný súbor ukazovateľov.

2.2.Systémy riadenia a kontroly

2.2.1.Opodstatnenie navrhovaných spôsobov riadenia, mechanizmu vykonávania financovania, spôsobov platieb a stratégie kontrol

SPP sa prednostne vykonáva v rámci zdieľaného riadenia s členskými štátmi. Existujúce riadiace orgány zriadené v členských štátoch, najmä platobné agentúry a certifikačné orgány, sa ukázali ako efektívne pri ochrane rozpočtu EÚ a zabezpečovaní správneho finančného riadenia. Stabilne nízka miera chybovosti v rámci SPP v posledných rokoch ukazuje, že systémy riadenia a kontroly zriadené členskými štátmi fungujú správne a poskytujú primerané uistenie.

Nový model vykonávania v rámci SPP zohľadňuje túto situáciu tak, že zveruje členským štátom viac subsidiarity v rozhodovaní a riadení existujúcich kontrolných systémov ako súčasť všeobecnejšieho súboru pravidiel na úrovni Únie. Okrem toho v nadväznosti na stratégiu rozpočtovania zameranú na výsledky a platby orientované na výkonnosť SPP prepojí oprávnenosť platieb so skutočnou realizáciou činností. Výkonnosť je teda v legislatívnych návrhoch o SPP po roku 2020 stredobodom finančného riadenia a modelu zabezpečovania spoľahlivosti.

Kontrolná stratégia v novom období bude plne v súlade s modelom jednotného auditu, aby akreditované platobné agentúry a certifikačné orgány poskytovali potrebné záruky. Komisia bude venovať osobitnú pozornosť účinnému fungovaniu systémov riadenia a spoľahlivosti správ o výkonnosti. Presne ako v súčasnosti sa na začiatku obdobia vypracuje stratégia auditu a viacročný pracovný program.

Stručne povedané, Komisia sa teda bude uisťovať, že systémy riadenia zavedené v členských štátoch fungujú účinne, bude refundovať platby uskutočnené akreditovanými platobnými agentúrami a bude vykonávať ročné schvaľovanie výkonnosti, pri ktorom bude posudzovať dosiahnuté výstupy, ktoré nahlásia členské štáty.

2.2.2.Informácie o zistených rizikách a systémoch vnútornej kontroly zavedených na ich zmierňovanie

V rámci SPP je viac ako sedem miliónov prijímateľov, ktorí dostávajú podporu prostredníctvom širokej škály rôznych schém pomoci. Klesajúci trend v znižovaní miery chybovosti v oblasti SPP dokazuje, že platobné agentúry majú kvalitné a spoľahlivé systémy riadenia a kontroly.

SPP sa doteraz vykonávala na základe podrobných pravidiel oprávnenosti na úrovni prijímateľa, čo zvyšovalo komplexnosť, administratívne zaťaženie a riziko chýb. Náklady na systém riadenia a kontroly zamerané na zmierňovanie tohto rizika sa považovali za trocha neprimerané.

Legislatívny balík o SPP po roku 2020 výrazne znižuje prvok týkajúci sa plnenia týchto pravidiel a viac sa zameriava na výkonnosť. Povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ majú plniť členské štáty, ktoré by následne mali zaviesť vhodné systémy riadenia a kontroly. Členské štáty budú mať viac flexibility pri navrhovaní schém a opatrení, ktoré lepšie zodpovedajú ich konkrétnej situácii. Financovanie SPP bude teda podmienené strategickým plnením politiky smerom k dosahovaniu spoločných cieľov vymedzených na úrovni EÚ. Plán SPP bude vychádzať z dohody medzi členskými štátmi a Komisiou, v rámci ktorého sa vymedzí a schváli stratégia na obdobie 7 rokov, cieľové hodnoty, intervencie a plánované výdavky.

Návrh nariadenia o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky prispôsobuje súčasnú situáciu tomuto novému modelu vykonávania pri súčasnom zachovaní dobre fungujúcich riadiacich orgánov (platobných agentúr a certifikačných orgánov). V súčasnej situácii sa každý rok od vedúceho každej platobnej agentúry vyžaduje, aby poskytol vyhlásenie riadiaceho subjektu o úplnosti, presnosti a pravdivosti účtov, o riadnom fungovaní riadiacich štruktúr vrátane plnenia základných požiadaviek EÚ a o spoľahlivosti správ o výkonnosti. Zároveň sa vyžaduje, aby sa k týmto prvkom vyjadril nezávislý audítorský subjekt (certifikačný orgán).

Ak členský štát nepredloží výstupy zodpovedajúce dohodnutým normám, výdavky sa znížia. Bude sa pokračovať v auditoch zhody s cieľom posúdiť fungovanie riadiacich štruktúr. Komisia bude naďalej vykonávať audit poľnohospodárskych výdavkov, pričom sa bude opierať o prístup zameraný na riziká, aby sa jej audity zameriavali na oblasti s najvyšším rizikom, a to v súlade so zásadou jednotného auditu. Okrem toho sú k dispozícii jasné mechanizmy pozastavenia platieb v prípade závažných nedostatkov v riadiacich štruktúrach alebo tendencií výrazne neuspokojivej výkonnosti.

Hlavné riziko pre nové obdobie je, že zmiernenie konkrétnych a podrobných pravidiel toho, ako sa má v členských štátoch zaviesť systém riadenia a kontroly na úrovni platobných agentúr, môže mať vplyv na dobré meno Komisie v prípadoch, keď sa nebudú dodržiavať pravidlá oprávnenosti stanovené členskými štátmi. Treba zdôrazniť, že Komisia sa uistí, že systémy riadenia sú zavedené a že sa dosahujú výstupy a výsledky. V duchu rozpočtovania zameraného na výsledky Komisia bude klásť dôraz na to, čo sa v rámci politiky dosiahlo.

2.2.3.Odhad a opodstatnenie nákladovej účinnosti kontrol (pomer náklady na kontroly – hodnota súvisiacich riadených finančných prostriedkov) a posúdenie očakávaných úrovní rizika chyby (pri platbe a uzavretí)

Očakáva sa, že nový model vykonávania pre SPP výrazne zníži náklady na kontroly pre členské štáty aj prijímateľov.

Požiadavky na úrovni EÚ sa výrazne znížili a stanovili sa na úrovni členských štátov, ktoré by mali využiť túto príležitosť na prispôsobenie povinností, ktoré musia prijímatelia pomoci splniť, konkrétnym vnútroštátnym alebo regionálnym podmienkam.

Členské štáty vymedzia systémy riadenia a kontroly v rámci zjednodušeného rámca EÚ vymedzeného v legislatívnych návrhoch. Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS), v ktorom sa realizuje približne 88 % platieb v rámci SPP, zostáva zachovaný, hoci konkrétne prvky, ktoré sa doteraz stanovovali na úrovni EÚ, sa ponechávajú na členské štáty. Intenzita a rozsah kontrol, čo je hlavný nákladový faktor, sa teda už nevymedzuje na úrovni EÚ.

Zameranie na výkonnosť si vyžaduje kvalitný a spoľahlivý systém podávania správ, ktorý – ako sa uvádza v predchádzajúcich oddieloch – bude podliehať nezávislým auditom. Neočakáva sa však, že by to malo významný vplyv na administratívnu záťaž členských štátov, keďže väčšina ukazovateľov výstupu je už v akreditovaných platobných agentúrach k dispozícii.

Členské štáty majú potenciál zjednodušiť a znížiť administratívnu záťaž spojenú s riadením a kontrolovaním SPP, keďže budú môcť prispôsobiť pravidlá oprávnenosti na úrovni prijímateľa a rozhodnúť o najvhodnejšom spôsobe kontroly (neexistujú žiadne univerzálne modely). Ako sa uvádza v posúdení vplyvu, ktoré sprevádza legislatívne návrhy o SPP (kapitola o zjednodušení), náklady na vykonávanie novej SPP by nemali byť vyššie (v súčasnosti sú na úrovni 3,6 %), a to aj keď sa zohľadní väčšie zameranie na podávanie správ o výkonnosti.

Pokiaľ ide o očakávanú úroveň chýb podľa nového modelu vykonávania sa oprávnenosť výdavkov posudzuje z hľadiska dosiahnutých výstupov. Preto by sa chyby nevypočítavali vo vzťahu k zákonnosti a riadnosti jednotlivých transakcií, ale na úrovni výstupov dosiahnutých vo vzťahu k refundovaným výdavkom. Výdavky, ktoré nemajú zodpovedajúc výstup, sa znížia pri výročnom schvaľovaní výkonnosti, takže rozpočet EÚ zostáva chránený.

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Uveďte existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia, napr. zo stratégie boja proti podvodom.

V legislatívnom balíku sa stanovuje, že členské štáty musia zabezpečiť účinné predchádzanie podvodom, a to najmä v oblastiach s vyššou mierou rizika, a to tak, že budú predchádzať nezrovnalostiam a podvodom, odhaľovať ich a naprávať. Členské štáty musia ukladať účinné, odrádzajúce a primerané sankcie v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnym právom a vymáhať akékoľvek neoprávnené platby spolu s úrokmi.

Tieto základné požiadavky EÚ sú súčasťou riadiacich štruktúr, ktoré budú kontrolovať certifikačné orgány vychádzajúc z prístupu založeného na riziku, ako aj Komisia na základe zásady jednotného auditu.

Podrobnosti sa budú podľa potreby riešiť v revidovanej stratégii boja proti podvodom v poľnohospodárstve. Neočakáva sa však, že by sa typológia podvodov a iných závažných nezrovnalostí v budúcnosti oproti súčasnosti podstatne zmenila.

Súčasný prístup založený na poskytovaní cielenej odbornej prípravy členským štátom, pokiaľ ide o predchádzanie podvodom a iným závažným nezrovnalostiam, ich odhaľovanie a nápravu, sa pravdepodobne rozšíri aj na budúcu SPP. To isté platí aj pre tematické usmernenia pre členské štáty o konkrétnych oblastiach s vysokou úrovňou rizika.

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU

Sumy uvedené v tomto finančnom výkaze sú vyjadrené v bežných cenách.

Okrem zmien vyplývajúcich z legislatívnych návrhov uvedených ďalej v tabuľkách legislatívne návrhy so sebou prinášajú ďalšie zmeny, ktoré nemajú žiaden finančný vplyv.

Pokiaľ ide o výdavky súvisiace s trhom, malo by sa zdôrazniť, že sumy zohľadnené pri výdavkoch súvisiacich s trhom sú založené na predpoklade, že sa nepristúpi k verejnému intervenčnému nákupu ani k iným opatreniam súvisiacim s krízovou situáciou v ktoromkoľvek sektore.

V rámci EPZF sa zavedú nové poľnohospodárske rezervy na poskytnutie dodatočnej podpory pre poľnohospodársky sektor na účely bezpečnostných opatrení v kontexte riadenia alebo stabilizácie trhu a/alebo v prípade kríz, ktoré majú vplyv na poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu. Výška rezervy bude na začiatku každého finančného roka najmenej 400 miliónov EUR. Nepoužité sumy z rezervy na krízové situácie v poľnohospodárstve z finančného roka 2020 sa prenesú do rozpočtového roka 2021 na vytvorenie rezervy; v období 2021 – 2027 sa nevyužité sumy budú prenášať z roka na rok. Ak sa rezerva využije, doplní sa z dostupných alebo nových rozpočtových prostriedkov. Ak sa presiahne konkrétny čiastkový strop EPZF stanovený vo VFR na roky 2021 – 2027, na pokrytie všetkých potrieb nad rámec uvedeného čiastkového stropu vrátane tých na doplnenie rezervy sa bude uplatňovať finančná disciplína. Preto sa v období 2021 – 2027 nepredpokladá opakované uplatnenie finančnej disciplíny na účely vytvorenia rezervy. Mechanizmus finančnej disciplíny sa zachová na účely zabezpečenia dodržiavania čiastkového stropu EPZF.

Pokiaľ ide o typy intervencií vo forme priamych platieb, čisté stropy na finančný rok 2021 (kalendárny rok 2020) stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 sú vyššie než sumy alokované na typy intervencií vo forme priamych platieb uvedené v sprievodných tabuľkách, a tak sa neskôr budú musieť upraviť v súlade so záverečnou dohodou o finančnom krytí SPP v lehotách potrebných na včasné vykonávanie v členských štátoch.

Návrh zahŕňa pokračovanie v procese externej konvergencie priamych platieb: Členské štáty s priemernou úrovňou podpory pod 90 % priemeru EÚ znížia rozdiel o 50 % rozdielu na 90 % priemeru EÚ v 6 postupných krokoch počínajúc rokom 2022. Na financovaní tejto konvergencie sa budú podieľať všetky členské štáty. To sa odráža v alokáciách pridelených členským štátom na priame platby v prílohe IV k nariadeniu o strategických plánoch SPP.

Vplyv zníženia platieb v rámci priamej podpory poľnohospodárov na rozpočet je z hľadiska alokácie priamych platieb neutrálny, keďže produkt zníženia platieb sa použije na financovanie redistributívnej platby v tom istom členskom štáte. Ak produkt zníženia platieb nemožno zahrnúť do financovania typov intervencií vo forme priamych platieb, prevedie sa do alokácie z EPFRV pridelenej dotknutému členskému štátu. Sumy takéhoto prípadného prevodu v tejto fáze nemožno kvantifikovať.

Pokiaľ ide o príjmy pripísané EPZF, odhad odráža účinok odkladov a splátok udelených na minulé rozhodnutia o schválení účtov, ktoré budú uhradené po roku 2020, a odhadované pripísané príjmy zo schválenia účtov a nezrovnalostí, ktoré sa majú vybrať. Predpokladá sa, že uvedené príjmy sa po zavedení nového modelu vykonávania v porovnaní so súčasnými úrovňami znížia.

Pokiaľ ide o EPFRV, v návrhu sa podobne ako v prípade iných európskych štrukturálnych a investičných fondov predpokladá zníženie miery spolufinancovania EÚ. To spolu s alokáciami na typy intervencií financované z EPFRV umožní zachovať verejnú podporu pre európske vidiecke oblasti bez výrazných zmien. Alokácia medzi členské štáty sa zakladá na objektívnych kritériách a výkonnosti v minulosti.

Reformné návrhy obsahujú ustanovenia, ktorými sa členským štátom poskytuje určitá miera flexibility, pokiaľ ide o ich alokácie na typy intervencií vo forme priamych platieb a typy intervencií v záujme rozvoja vidieka, ako aj medzi alokáciami na typy intervencií vo forme priamych platieb a určitými sektorovými typmi intervencií. Ak sa členské štáty túto pružnosť rozhodnú využiť, bude to mať v rámci daných finančných súm finančné dôsledky, ktoré v tejto fáze nie je možné kvantifikovať.

3.1.Okruh viacročného finančného rámca a predbežný zoznam nových navrhovaných rozpočtových riadkov výdavkov 40  

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh
výdavkov

Príspevky

Okruh 3:

Prírodné zdroje a životné prostredie

DRP/NRP 41

krajín EZVO 42

kandidátskych krajín 43

tretích krajín

v zmysle článku [21 ods. 2 písm. b)] nariadenia o rozpočtových pravidlách

3

[08.01.YY] EPZF Neoperačná technická pomoc

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

3

[08.01.YY] EPFRV Neoperačná technická pomoc

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

3

[08.01.YY] Výkonné agentúry

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

3

[08.02.YY] Poľnohospodárske rezervy

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

3

[08.02.YY] Sektorové typy intervencií v rámci plánu SPP

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

3

[08.02.YY] Výdavky súvisiace s trhom mimo plánu SPP

DRP a NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

3

[08.02.YY] Typy intervencií vo forme priamych platieb v rámci plánu SPP

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

3

[08.02.YY] Priame platby mimo plánu SPP

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

3

[08.02.YY] EPZF Operačná technická pomoc

DRP a NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

3

[08.03.YY] Typy intervencií v záujme rozvoja vidieka 2021 – 2027 v rámci plánu SPP

DRP

NIE

NIE

NIE

NIE

3

[08.03.YY] EPFRV Operačná technická pomoc

DRP

NIE

NIE

NIE

NIE

7

[08.01.YY] Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

7

[08.01.YY] Výdavky na externých zamestnancov a ostatné výdavky na riadenie ako podpora oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

7

[08.01.YY] Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

Zoznam rozpočtových položiek v tabuľke je predbežný a nemá vplyv na konkrétnu rozpočtovú nomenklatúru, ktorú Komisia navrhne v rámci výročného rozpočtového postupu.

3.2.Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného
rámca

3

Prírodné zdroje a životné prostredie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Po roku 2027

SPOLU

08 02 YY – Poľnohospodárska rezerva

Záväzky = Platby

(1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

08 02 YY – Sektorové typy intervencií v rámci plánu SPP  44

Záväzky = Platby

(2)

2 044,116

2 066,584

2 091,060

2 115,010

2 139,737

2 165,443

2 192,347

14 814,294

08 02 YY – Výdavky súvisiace s trhom mimo plánu SPP

Záväzky

(3)

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

4 468,163

Platby

(4)

605,136

611,601

623,808

627,643

629,770

630,334

630,314

109,558

4 468,164

08 02 YY – Typy intervencií vo forme priamych platieb

Záväzky = Platby

(5)

37 392,689

37 547,129

37 686,679

37 802,859

37 919,038

38 035,217

38 151,396

 

264 535,007

08 02 YY – Priame platby mimo plánu SPP

Záväzky = Platby

(6)

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

 

2 949,249

08 02 YY – EPZF Operačná technická pomoc 45

Záväzky = Platby 46

(7)

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

497,000

08 01 YY – Rozpočtové prostriedky administratívneho charakteru financované z EPZF 47

Záväzky = Platby

(8)

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

91,000

67 01 a 67 02 – Príjmy pripísané EPZF

Záväzky = Platby

(9)

280,000

230,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

1 160,000

MEDZISÚČET – EPZF

Záväzky

(10) = (1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 – 9)

40 300,435

40 527,343

40 791,369

40 931,499

41 072,405

41 214,290

41 357,373

 

286 194,715

Platby

(11) = (1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 – 9)

40 267,262

40 500,635

40 776,868

40 920,833

41 063,866

41 206,315

41 349,378

109,558

286 194,715

08 03 YY – Typy intervencií v záujme rozvoja vidieka

Záväzky

(12)

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

 

78 613,927

Platby

(13)

786,139

3 703,699

6 314,312

7 860,977

9 356,414

10 331,700

11 025,236

29 235,450

78 613,927

08 03 YY – EPFRV Operačná technická pomoc EÚ

Záväzky = Platby 48

(14)

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

 

155,029

08 01 YY – Rozpočtové prostriedky administratívneho charakteru financované z EPFRV

Záväzky = Platby

(15)

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

 

42,000

MEDZISÚČET – EPFRV

Záväzky

(16) = (12 + 14 + 15)

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

 

78 810,955

Platby

(17) = (13 + 14 + 15)

814,286

3 731,846

6 342,459

7 889,124

9 384,561

10 359,847

11 053,383

29 235,450

78 810,955

Rozpočtové prostriedky pre SPP SPOLU

Záväzky

= 10 + 16

51 559,143

51 786,051

52 050,077

52 190,207

52 331,113

52 472,998

52 616,081

 

365 005,670

Platby

= 11 + 17

41 081,548

44 232,481

47 119,327

48 809,957

50 448,427

51 566,162

52 402,761

29 345,008

365 005,670

Z dôvodu zaokrúhľovania celková suma nepredstavuje presný súčet jednotlivých položiek.Okruh viacročného finančného
rámca

7

Administratívne výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Po roku 2027

SPOLU

Ľudské zdroje

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Ostatné administratívne výdavky

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

Rozpočtové prostriedky v rámci OKRUHU 7 viacročného finančného rámca SPOLU

Záväzky = Platby

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Po roku 2027

SPOLU

Rozpočtové prostriedky
v rámci všetkých OKRUHOV
viacročného finančného rámca
SPOLU

Záväzky

51 690,829

51 917,737

52 181,763

52 321,893

52 462,799

52 604,684

52 747,767

 

365 927,472

Platby

41 213,234

44 364,167

47 251,013

48 941,643

50 580,113

51 697,848

52 534,447

29 345,008

365 927,472

Z dôvodu zaokrúhľovania celková suma nepredstavuje presný súčet jednotlivých položiek.

3.2.2.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na administratívne rozpočtové prostriedky

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Roky

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

SPOLU

OKRUH 7
viacročného finančného rámca SPOLU

Ľudské zdroje

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Ostatné administratívne výdavky

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

Medzisúčet OKRUHU 7
viacročného finančného rámca SPOLU

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

Mimo OKRUHU 7 49
viacročného finančného rámca SPOLU

Ľudské zdroje

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

12,950

Ostatné
administratívne výdavky

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

120,050

Medzisúčet mimo
OKRUHU 7
viacročného finančného rámca SPOLU

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

133,000

Z dôvodu zaokrúhľovania celková suma nepredstavuje presný súčet jednotlivých položiek.

SPOLU

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

1 054,802

Rozpočtové prostriedky potrebné na ľudské zdroje a na ostatné administratívne výdavky budú pokryté rozpočtovými prostriedkami GR, ktoré už boli pridelené na riadenie akcie a/alebo boli prerozdelené v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené dodatočnými alokáciami, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného alokačného postupu a v závislosti od rozpočtových obmedzení.

3.2.2.1.Odhadované potreby ľudských zdrojov

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

Roky

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)

Ústredie a zastúpenia Komisie

845

845

845

845

845

845

845

Delegácie

3

3

3

3

3

3

3

Výskum

Externí zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času: EPPČ) – ZZ, MZ, VNE, DAZ a PED 50

Okruh 7

Financované z OKRUHU 7 viacročného finančného rámca 

– ústredia

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

– delegácie

1

1

1

1

1

1

1

Financované z finančného krytia programu 51

– ústredia

29

29

29

29

29

29

29

– delegácie

Výskum

Iné (uveďte)

SPOLU

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené dodatočnými alokáciami, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného alokačného postupu v závislosti od rozpočtových obmedzení.

3.2.3.Príspevky od tretích strán

Návrh/iniciatíva:

   nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami

   zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté v nasledujúcej tabuľke:

Rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Roky

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

SPOLU

Uveďte spolufinancujúci subjekt 

Prostriedky zo spolufinancovania SPOLU

3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

   Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

   Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

   vplyv na vlastné zdroje

   vplyv na iné príjmy

uveďte, či sú príjmy pripísané rozpočtovým riadkom výdavkov    

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rozpočtový riadok príjmov:

Vplyv návrhu

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

67 01 a 67 02

280

230

130

130

130

130

130

V prípade pripísaných príjmov uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

08 02 YY – Sektorové typy intervencií

08 02 YY – Typy intervencií vo forme priamych platieb

Ďalšie poznámky (napr. spôsob/vzorec použitý na výpočet vplyvu na príjmy alebo akékoľvek ďalšie informácie).

Pozri poznámky v bode 3.

(1)    [COM(2018) 322 final – nariadenie o VFR]. 
(2)    Stanovený článkom 110 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady , ako aj vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 834/2014 z 22. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá na uplatňovanie spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie spoločnej poľnohospodárskej politiky .
(3)    Európska komisia (2017) Hodnotenie a plán štúdií na roky 2017 až 2021 , Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.
(4)    Pozri: https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_sk . https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf . https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf . https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf .
(5)    Správa Osobitnej skupiny pre poľnohospodárske trhy (správa AMTF) (2016) s názvom Improving Market Outcomes: Enhancing the Position of Farmers in the Supply Chain (Zlepšenie výsledkov trhu posilnením postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci) .
(6)    Európska komisia (2016) Cork 2.0: Európska konferencia o rozvoji vidieka , webová stránka.
(7)    Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016, Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14.
(8)    Ú. v. EÚ C , , s. .
(9)    Ú. v. EÚ C , , s. .
(10)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/… z ... […][…] (Ú. v. EÚ L […], […], s. […]).
(11)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).
(12)    Nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách].
(13)    Nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o VFR].
(14)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)…/… z ... […][…] (Ú. v. EÚ L […], […], s. […]).
(15)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(16)    Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
(17)    Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292,15.11.96, s. 2).
(18)    Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(19)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
(20)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).
(21)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).
(22)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(23)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenieochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(24)    Nariadenie (EÚ) .../...
(25)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).
(26)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(27)    Ú. v. EÚ C , , s. […].. .
(28)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).
(29)    Nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1).
(30)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).
(31)    Nariadenie Európskeho parlament a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).
(32)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).
(33)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).
(34)    Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).
(35)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).
(36)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).
(37)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/… z […][…] (Ú. v. EÚ L […], […], s. […]).
(38)    Podľa článku 58 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(39)    Vysvetlenie spôsobov riadenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(40)    Mnohé z existujúcich rozpočtových riadkov sa zachovajú a číslovanie sa prispôsobí novej rozpočtovej nomenklatúre (napr. súčasné kapitoly 05 07 a 05 08). Nomenklatúra sa môže upraviť s ohľadom na vývoj návrhu o SPP.
(41)    DRP = diferencované rozpočtové prostriedky / NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.
(42)    EZVO: Európske združenie voľného obchodu.
(43)    Kandidátske krajiny a prípadne potenciálne kandidátske krajiny západného Balkánu.
(44)    Zvýšenie, pokiaľ ide o sektorové typy intervencií v rámci plánu SPP, sa vysvetľuje alokáciou navrhovanou na podporu sektoru včelárstva vo výške 60 miliónov EUR, ako aj vývojom výdavkov v sektore ovocia a zeleniny, ktorý sa neobmedzuje len na finančné krytie na úrovni EÚ, čo vyplýva zo sledovanej úrovne plnenia v minulosti.
(45)    Vrátane súm v súčasnosti financovaných v rámci kapitoly 05 07 (Audit poľnohospodárskych výdavkov) a 05 08 (Politická stratégia a koordinácia v oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka).
(46)    V záujme zjednodušenia sa rozpočtové prostriedky na technickú pomoc z EPZF považujú za nediferencované. Suma RAL je v porovnaní s celkovými sumami, na ktoré sa vzťahuje tento finančný výkaz, zanedbateľná.
(47)    Vrátane súm v súčasnosti financovaných v rámci položky 05 01 04 01 – Podporné výdavky na Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) – Neoperačná technická pomoc a 05 01 06 01 – Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny – Príspevok z programu na propagáciu v oblasti poľnohospodárstva.
(48)    V záujme zjednodušenia sa rozpočtové prostriedky na technickú pomoc z EPFRV považujú za nediferencované. Suma RAL je v porovnaní s celkovými sumami, na ktoré sa vzťahuje tento finančný výkaz, zanedbateľná.
(49)    Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie implementácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(50)    ZZ = zmluvný zamestnanec, MZ = miestny zamestnanec, VNE = vyslaný národný expert, DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec, PED = pomocný expert v delegácii.
(51)    Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).
Top

V Bruseli1. 6. 2018

COM(2018) 393 final

PRÍLOHA

k

návrhu

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

{SWD(2018) 301 final}


PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

články 2 a 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8

článok 10

článok 9

článok 11

článok 10

článok 35 písm. a)

článok 11

článok 42 ods. 1

článok 16

článok 12

článok 17

článok 18

článok 18

článok 19

článok 19

článok 20

článok 20

článok 21

článok 21

článok 22

článok 22

článok 23

článok 23

článok 24

článok 24

článok 13

článok 25

článok 14

článok 26

článok 15

článok 27

článok 16

článok 28

článok 17

článok 29

článok 30

článok 34

článok 31

článok 25

článok 32

článok 26

článok 33

článok 27

článok 34

článok 28

článok 35

článok 29

článok 36

článok 30

článok 37

článok 31

článok 38

článok 32

článok 39

článok 33

článok 40

článok 36

článok 41

článok 37

článok 42

článok 43

článok 43

článok 44

článok 41

článok 45

článok 44

článok 46

článok 45

článok 47

článok 47

článok 48

článok 48

článok 49

článok 49

článok 50

článok 50

článok 51

článok 51

článok 52

článok 53

článok 53

článok 54

článok 55

článok 54

článok 56

článok 55

článok 57

článok 56

článok 58

článok 57

článok 59

článok 60

článok 60

článok 61

článok 61

článok 62

článok 58

článok 63 ods. 1 prvý pododsek a odseky 2 až 5

článok 63 ods. 1 druhý pododsek

článok 59

článok 64

článok 65

článok 66

článok 62

článok 67

článok 63

článok 68

článok 64

článok 69

článok 70

článok 66

článok 71

článok 71

článok 72

článok 67

článok 73

článok 69

článok 74

článok 70

článok 75

články 42 ods. 2, 3 a 5

článok 76

článok 72

článok 77

článok 78

článok 73

článok 79

článok 74

článok 80

článok 75

článok 81

článok 76

článok 82

článok 77

článok 83

článok 78

článok 84

článok 79

článok 85

článok 80

článok 86

článok 81

článok 87

článok 82

článok 88

článok 83

článok 96

článok 84

článok 97

článok 85

článok 98

článok 99

článok 86

článok 100

článok 87

článok 101

článok 86 ods. 5

článok 102

článok 88

článok 103

článok 89

článok 104

článok 90

článok 105

článok 91

článok 106

článok 92

článok 107

článok 93

článok 108

článok 94

článok 109

článok 95

článok 111

článok 96 ods. 1 až 3

článok 112

článok 96 ods. 4

článok 113

článok 97

článok 114

článok 98

článok 115

článok 100

článok 116

článok 101

článok 117

článok 99

článok 118

článok 119

článok 102

článok 120

článok 103

článok 121

článok 104

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

Nariadenie (EÚ) …/…[Nariadenie o strategických plánoch SPP

článok 12

článok 13

článok 13

článok 14

článok 15

článok 91

článok 11

článok 92

článok 11

článok 93

článok 11

článok 94

článok 12

článok 95

článok 110

článok 115

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

Nariadenie (EÚ) …/…[pozmeňujúce nariadenie]

článok 89

článok 116 a

článok 90

článok 90 a

Top