EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EESC-2021-02736-AC

Stanovisko - Európsky hospodársky a sociálny výbor - Lepšia právna regulácia

EESC-2021-02736-AC

STANOVISKO

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Lepšia právna regulácia

_____________

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov
Lepšia právna regulácia: spojme sily
v záujme lepšej tvorby právnych predpisov
[COM(2021) 219 
final]

INT/919

Spravodajca: Heiko WILLEMS

SK

Konzultácia

list Európskej komisie, 01/07/2021

Právny základ

článok 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Príslušná sekcia

sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu

Prijaté v sekcii

02/09/2021

Prijaté v pléne

22/09/2021

Plenárne zasadnutie č.

563

Výsledok hlasovania

(za/proti/zdržalo sa)

231/0/4

1.Závery a odporúčania

1.1EHSV oceňuje, že lepšia právna regulácia zostáva prioritou novej Komisie. Vyzýva Komisiu a zákonodarcov EÚ, aby dôsledne prehlbovali a rozvíjali systém lepšej právnej regulácie EÚ vo všetkých jeho aspektoch a aby vo svojej práci systematicky využívali nástroje a usmernenia pre lepšiu právnu reguláciu.

1.2EHSV zdôrazňuje, že lepšia právna regulácia je základným prvkom dobrej správy vecí verejných a tvorby právnych predpisov. Môže pomôcť zabezpečiť transparentné, zodpovedné a participatívne postupy tvorby politiky umožňujúce vytvárať predpisy, ktoré sú založené na faktoch, nezávisle kontrolované, jednoduché, jasné, koherentné, účinné, udržateľné, účelovo vhodné, primerané, pripravené na budúcnosť a ľahko uplatniteľné. Je to základný predpoklad na zaistenie demokratickej legitimity a získanie dôvery verejnosti v EÚ a jej inštitúcie.

1.3EHSV zdôrazňuje, že nástroje lepšej právnej regulácie musia zostať politicky neutrálne a jasne oddelené od politického rozhodovania, ktoré treba prenechať na to určeným a legitímnym politickým orgánom. Hospodárske, environmentálne a sociálne aspekty právnych predpisov Únie by sa mali vždy posudzovať na rovnakom základe a pri hodnotení ich vplyvu by sa malo vychádzať z kvantitatívnej aj kvalitatívnej analýzy.

1.4EHSV upozorňuje na skutočnosť, že pandémia COVID-19 predstavuje zdravotnú, sociálnu a hospodársku krízu, aká v Európe po roku 1945 nemá obdobu. Vyzýva preto Komisiu, aby vzhľadom na súčasné mimoriadne okolnosti venovala osobitnú pozornosť viacnásobnému vplyvu svojich navrhovaných opatrení na uvedené aspekty s cieľom podporiť rýchlu a úplnú obnovu.

2.Všeobecné pripomienky

2.1EHSV konštatuje, že oznámenie bolo vypracované so značným oneskorením. Naliehavo žiada Komisiu, aby dobehla stratený čas, vyjasnila svoje návrhy podľa ďalej uvedených pripomienok a čo najrýchlejšie zaviedla navrhované opatrenia do praxe.

2.2EHSV zdôrazňuje, že lepšia právna regulácia môže pomôcť vytvárať čo najlepšie regulačné rámce pre občanov, pracovníkov, podniky a orgány verejnej správy. Prízvukuje, že lepšia právna regulácia by mala prispieť k dokončeniu jednotného trhu vo všetkých oblastiach, zlepšiť jeho fungovanie a posilniť jeho odolnosť a konkurencieschopnosť, umožňovať výskum a inováciu, podnecovať udržateľný rast a vytváranie kvalitných pracovných miest, podporovať zelenú a digitálnu transformáciu a posilniť jej sociálny rozmer a sociálne trhové hospodárstvo, ako sa uvádza v článku 3 ZFEÚ.

2.3EHSV nabáda Komisiu, aby naďalej presadzovala zásady a nástroje lepšej právnej regulácie vo všetkých svojich útvaroch, okrem iného prostredníctvom pravidelnej odbornej prípravy zamestnancov na všetkých úrovniach s cieľom zabezpečiť informovanosť o týchto zásadách a nástrojoch, ako aj ich rešpektovanie.

2.4EHSV pripomína svoje predchádzajúce stanoviská 1 a opakuje, že pri lepšej právnej regulácii „nejde o „viac regulácie EÚ“ alebo „menej regulácie v EÚ“, alebo o dereguláciu niektorých oblastí politiky či väčšie uprednostňovanie iných oblastí resp. o kompromisy v rámci hodnôt, za ktorými si EÚ stojí, teda sociálnej a environmentálnej ochrany a základných práv“ 2 . Okrem toho zdôrazňuje, že lepšia právna regulácia nesmie zaťažovať tvorbu politiky EÚ nadmernou byrokraciou ani nahrádzať politické rozhodnutia technickými postupmi.

3.Konkrétne pripomienky

3.1EHSV je inštitucionálnym hlasom organizovanej občianskej spoločnosti v EÚ a pôsobí ako sprostredkovateľ medzi zákonodarcami EÚ a organizáciami občianskej spoločnosti a sociálnymi partnermi. EHSV získal značné skúsenosti a odborné znalosti o všetkých otázkach týkajúcich sa lepšej právnej regulácie. V nasledujúcom texte predkladá svoje posúdenie konkrétnych aspektov uvedených v oznámení, ako aj ďalších aspektov, ktoré v ňom síce nie sú zahrnuté, ale podľa jeho názoru je potrebné ich zdôrazniť.

3.2Subsidiarita a proporcionalita

3.2.1EHSV pripomína odporúčania týkajúce sa subsidiarity a proporcionality uvedené v jeho predchádzajúcich stanoviskách 3 . Opätovne zdôrazňuje, že Únia by mala konať len vtedy, ak sú tieto zásady plne rešpektované a ak sú spoločné opatrenia prínosom pre všetkých. Aby sa to zaistilo, nabáda Komisiu plne uplatňovať odporúčania osobitnej skupiny pre subsidiaritu a proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ 4 .

3.3Zhromažďovanie dôkazov a verejné konzultácie

3.3.1EHSV oceňuje avizovaný zámer Komisie zjednodušiť a uľahčiť zhromažďovanie dôkazov. Víta tiež cieľ lepšie zapojiť do tvorby politiky príslušné zainteresované strany a vedeckú obec a uľahčiť verejnosti prístup k dôkazom, z ktorých návrhy vychádzajú.

3.3.2Pokiaľ ide o konzultácie so zainteresovanými stranami, EHSV odkazuje na svoje stanovisko 5 a na stanovisko platformy REFIT 6 , ktoré pomohol vypracovať. Zdôrazňuje, že verejné konzultácie sú dôležitou súčasťou zhromažďovania dôkazov a nikdy sa nesmú robiť len formálne, s vopred určenými výsledkami. Komisia by mala navrhované opatrenia vždy konzultovať s tými, ktorých sa bezprostredne dotýkajú, a zabezpečiť reprezentatívnosť. Okrem toho by verejné konzultácie nemali ovplyvniť poradnú úlohu EHSV alebo nezávislosť a výsadné práva sociálnych partnerov stanovené v zmluvách, najmä pokiaľ ide o sociálne otázky a zamestnanosť (sociálny dialóg).

3.3.3EHSV nabáda Komisiu, aby pri plánovaní a uskutočňovaní konzultácií dôsledne dodržiavala usmernenia uvedené v kapitole VII súboru nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu o konzultáciách so zainteresovanými stranami 7 . Zdôrazňuje, že dotazníky by mali byť vždy jasné, jednoduché a ľahko použiteľné, mali by sa poskytovať v editovateľnom formáte, umožňovať otvorené odpovede a pripomienky, ako aj vloženie ďalších dokumentov a nemali by obsahovať navádzacie otázky.

3.3.4EHSV pripomína Komisii, že vzhľadom na svoju zastupiteľskú úlohu má dobré možnosti na to, aby pomohol identifikovať zainteresované strany, ktorých sa navrhované politické opatrenia najviac dotýkajú. Vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní konzultačných stratégií a určovaní príslušných cieľových skupín dôkladnejšie konzultovala s výborom.

3.3.5EHSV víta zámer Komisie lepšie informovať zainteresované strany o tom, ako sa ich príspevky použili. Náležitá spätná väzba, pokiaľ ide o to, ako boli príspevky zohľadnené pri rozhodovaní, je nevyhnutná, aby sa zaistila trvalá dôvera verejnosti a jej účasť na tvorbe politík.

3.3.6EHSV žiada Komisiu, aby reagovala na dlhodobú požiadavku EHSV a podrobne vysvetlila, akú váhu pripisuje príspevkom získaným počas verejných konzultácií podľa ich reprezentatívnosti. V ére dezinformácií, masových kampaní (napr. prostredníctvom sociálnych médií) a využívania botov je toto stanovenie váhy čoraz dôležitejšie.

3.4Posúdenia vplyvu

3.4.1EHSV pripomína svoje stanovisko 8 o tom, ako zlepšiť európsky ekosystém posudzovania vplyvu.

3.4.2EHSV zdôrazňuje, že Komisia by mala automaticky každý legislatívny návrh zdôvodniť podrobne vypracovaným posúdením vplyvu. Ak to Komisia neurobí, musí podrobne vysvetliť dôvody svojho rozhodnutia a poskytnúť všetky informácie a údaje, z ktorých návrh vychádza a/alebo o ktoré sa opiera.

3.4.3EHSV vyzýva Európsky parlament a Radu, aby si plnili záväzok vyplývajúci z Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva 9 a vypracúvali vlastné posúdenia vplyvu zásadných pozmeňujúcich návrhov počas legislatívneho procesu vrátane zmien prijatých počas rokovaní v rámci trialógu. Odporúča, aby Komisia a zákonodarcovia vypracovali spolu s výborom pre kontrolu regulácie spoločný súbor kritérií, ktoré pomôžu vymedziť pojem „zásadný“ a lepšie určiť, kedy si zmeny vyžadujú dodatočnú analýzu vplyvu.

3.4.4EHSV pripomína svoju výzvu 10 adresovanú Komisii, aby zaviedla inteligentnú hodnotiacu maticu, ktorá by umožnila dynamické modelovanie vplyvu zásadných pozmeňujúcich návrhov spoluzákonodarcov objektivizáciou vplyvu určitých parametrov, ale aj kvalitatívnych údajov. EHSV preto vyzýva na vytvorenie pilotného projektu zameraného na inteligentné modelovanie.

3.4.5EHSV so znepokojením berie na vedomie zistenia uvedené vo výročnej správe výboru pre kontrolu regulácie za rok 2020 11 o kvalite posúdení vplyvu Komisie, kde sa uvádza, že v roku 2020 výbor vydal oveľa menej kladných stanovísk (12 % stanovísk) a viac záporných stanovísk (46 % stanovísk). Okrem iného sa v správe konštatuje, že priemerné hodnotenie kvality pri prvom predložení je výrazne horšie než v uplynulých rokoch. V mnohých prípadoch bola nižšia kvalita spôsobená nedostatkom času na prípravu posúdenia vplyvu vzhľadom na ambiciózne politické lehoty na splnenie priorít novej Komisie. EHSV preto vyzýva Komisiu, aby určovala realistické lehoty, ktoré jej útvarom umožnia vždy vypracúvať podrobné posúdenia vplyvu.

3.4.6EHSV je znepokojený aj zisteniami v súvislosti s tým, ako Komisia informovala o ďalších možnostiach, ktoré sa podľa správy často nespomínali všetky. Uvedené možnosti sa zvyčajne zameriavali len na preferované (politické) rozhodnutie a nezahŕňali alternatívne možnosti, za ktoré sa zasadzujú hlavné skupiny zainteresovaných strán. V ďalších posúdeniach vplyvu sa hlavné možnosti vynechali, pretože útvary sa domnievali, že najprv potrebujú politické usmernenie. EHSV zdôrazňuje, že cieľom posúdení vplyvu je predložiť dôkazy a analýzy, na základe ktorých sa prijmú politické rozhodnutia, a nie odôvodniť rozhodnutie, ktoré uprednostňuje Komisia. Naliehavo žiada Komisiu, aby pri informovaní postupovala nezaujato.

3.4.7EHSV oceňuje zámer Komisie „presadzovať ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja“, čo je v súlade s požiadavkou, ktorú v minulosti vyjadril 12 , a zosúladiť posúdenia vplyvu v záujme podpory „dvojakej transformácie“. Výbor zároveň upozorňuje, že posudzovanie vplyvu musí zostať faktickým a politicky neutrálnym postupom založeným na dôkazoch a že tento proces nesmie slúžiť na odôvodnenie politicky uprednostňovaného výsledku a nahrádzať politické rozhodovanie zodpovedných orgánov. Relevantné vplyvy sa nesmú zoraďovať podľa politických preferencií, ale musia sa vždy analyzovať na rovnakom základe. EHSV bude aj naďalej venovať osobitnú pozornosť praktickému uplatňovaniu tohto hľadiska počas revízie súboru nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu, ktorou sa v prípade potreby bude zaoberať v doplňujúcom stanovisku.

3.4.8EHSV zdôrazňuje, že je potrebné systematicky „najskôr myslieť na malých“ a v posúdeniach vplyvu plne vykonávať „test MSP“. Pripomína Komisii desať zásad uvedených v iniciatíve „Small Business Act“ pre Európu, ktorými by sa mala riadiť tvorba politiky pre MSP. Zdôrazňuje, že právne predpisy Únie pre MSP, a najmä pre mikropodniky, musia byť účinné a ľahko uplatniteľné v praxi. Oceňuje avizovaný zámer Komisie konzultovať počas rokovaní o posúdení vplyvu s vyslancom EÚ pre MSP a vyzýva vyslanca pre MSP, aby udržiaval štruktúrovaný dialóg a spoluprácu s vnútroštátnymi organizáciami, ktoré zastupujú záujmy MSP. EHSV napokon vyzýva Komisiu, aby obmedzila zaťaženie MSP vrátane mikropodnikov a systematickejšie posudzovala možnosť miernejších režimov, na základe individuálneho posúdenia s cieľom určiť, či sa to týka všetkých MSP alebo len mikropodnikov, ako sa uvádza v nástroji č. 22 súboru nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu, pričom by sa nemalo ohroziť dosiahnutie cieľov vymedzených v právnych predpisoch alebo zavedených normách a štandardoch.

3.4.9EHSV pripomína svoje predchádzajúce stanovisko 13 , v ktorom uvádza, že posúdenia vplyvu sa môžu a musia systematicky vykonávať aj v prípade delegovaných a vykonávacích aktov. Pripomína Komisii, že „skutočnosť, že bolo vykonané posúdenie vplyvu legislatívneho textu, z ktorého vychádzajú delegované a vykonávacie akty, nemôže stačiť na odôvodnenie nevykonania posúdenia vplyvu odvodených aktov. Každý jednotlivý akt musí byť hodnotený samostatne [...].“

3.4.10EHSV oceňuje, že Komisia má v úmysle začleniť do tvorby politiky EÚ strategický výhľad, a odkazuje na stanovisko, v ktorom venoval pozornosť tejto téme 14 . EHSV je ako zástupca širokého spektra názorov zo všetkých členských štátov a ako pozorovateľ v Európskom systéme strategických a politických analýz (ESPAS) pripravený poskytnúť dôležité vstupy a informácie pre výhľadové plánovanie.

3.5Výbor pre kontrolu regulácie

3.5.1EHSV vysoko oceňuje prácu výboru pre kontrolu regulácie pri zabezpečovaní regulačného dohľadu. V snahe zaručiť, aby si tento výbor mohol v plnej miere plniť svoje úlohy, EHSV vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že bude mať k dispozícii dostatočné zdroje a kapacity.

3.5.2EHSV upozorňuje, že výbor nie je formálne nezávislý. Štyria z jeho siedmich členov sú členmi Komisie. Aby sa zabezpečila lepšia rovnováha, EHSV navrhuje výbor rozšíriť o jedného ďalšieho externého člena.

3.6Zníženie zaťaženia a prístup založený na zásade rovnováhy záťaže

3.6.1EHSV berie na vedomie zámer Komisie obmedziť regulačné náklady a zaťaženie vyplývajúce z nových právnych predpisov a znížiť zbytočné súčasné náklady a zaťaženie občanov, podnikov a orgánov verejnej správy. Výbor zároveň opakuje svoju výzvu, aby sa uplatňoval kvalitatívny prístup, ktorý má rovnakú hodnotu ako kvantitatívna analýza a v rámci ktorého sa prihliada aj na očakávané prínosy právnych predpisov 15 . Ako výbor uviedol vo svojom stanovisku 16 , „náklady na reguláciu musia byť primerané výhodám, ktoré prinášajú“. Zdôrazňuje preto, že pri zavádzaní nových právnych predpisov je naďalej mimoriadne dôležitá zásada proporcionality. Okrem toho by Komisia mala vždy posudzovať aj náklady v dôsledku nečinnosti, napríklad v súvislosti s prehĺbením jednotného trhu a so sociálnymi aj environmentálnymi výzvami.

3.6.2EHSV taktiež zdôrazňuje, že zníženie záťaže nesmie narušiť súlad na jednotnom trhu ani vyvolať deregulačný tlak. Takisto nesmie ohroziť politické ciele, znížiť vysoké hospodárske, sociálne a environmentálne normy EÚ ani brániť prijatiu nových iniciatív, ak sú jednoznačným prínosom. Ak sa však preukáže, že na dosiahnutie cieľa politiky príslušná záťaž nie je potrebná, treba ju znížiť.

3.6.3Pokiaľ ide o zásadu rovnováhy záťaže, t. j. že každý legislatívny návrh, ktorý vytvára nové zaťaženie, by mal ľudí a podniky odbremeniť od rovnocennej záťaže, ktorá na úrovni EÚ v tejto oblasti politiky už existuje, EHSV so znepokojením konštatuje, že napriek tomu, čo avizovala Komisia, sa v oznámení neuvádzajú žiadne praktické ani metodické podrobnosti v súvislosti s touto zásadou. Pre EHSV bude teda zložitejšie sledovať možné výhody a problémy spojené s jej uplatňovaním. Výbor preto vyzýva Komisiu, aby bezodkladne doplnila tieto podrobnosti a vyhradzuje si právo vypracovať po uverejnení príslušnej metodiky jej dodatočné posúdenie.

3.6.4EHSV zdôrazňuje, že hoci zásada tovnováhy záťaže môže byť nástrojom lepšej právnej regulácie, nesmie sa považovať za izolovaný nástroj na zníženie zaťaženia. Naopak, musí dopĺňať existujúce nástroje lepšej právnej regulácie EÚ, vrátane posúdení vplyvu, verejných konzultácií, hodnotení a regulačnej kontroly, a fungovať v súčinnosti s nimi. EHSV víta uistenie Komisie, že sa táto zásada nebude uplatňovať mechanicky alebo na základe vopred určených číselných cieľov, ale na základe individuálneho posúdenia, ale na základe individuálneho hodnotenia, ktorým sa konkrétne určí, čo možno zjednodušiť, zefektívniť alebo odstrániť, pričom sa zároveň zohľadní prínos príslušných právnych predpisov. Výbor bude obzvlášť obozretne sledovať, či Komisia toto uistenie pretaví do praxe. Výbor taktiež zdôrazňuje úlohu platformy Fit for Future, ktorej je členom a ktorá radí Komisii v súvislosti so zjednodušovaním právnych predpisov Únie a znižovaním nadbytočného zaťaženia a pomáha zabezpečiť, aby boli politiky Únie pripravené na budúcnosť a relevantné vzhľadom na nové výzvy, späté okrem iného so sociálnym, environmentálnym, geopolitickým, technologickým a digitálnym vývojom.

3.6.5EHSV zdôrazňuje, že uplatňovanie zásady rovnováhy záťaže sa musí vnímať ako spoločné inštitucionálne úsilie, ktoré si vyžaduje úzku spoluprácu medzi všetkými inštitúciami EÚ počas celého legislatívneho cyklu. EHSV v súlade s bodom 3.4.3 tohto stanoviska vyzýva Európsky parlament a Radu, aby zabezpečili, že právne predpisy Únie budú plniť svoj účel nákladovo čo najefektívnejším spôsobom. Vyžaduje si to úzku spoluprácu medzi zákonodarcami a Komisiou vo všetkých fázach politického procesu, ako aj výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o nákladoch a výhodách vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ po ich zavedení.

3.6.6EHSV víta zámer Komisie poskytnúť v každom posúdení vplyvu odhad administratívnych nákladov, ako aj nákladov na prispôsobenie sa, ktoré vzniknú v dôsledku jej navrhovaného zásahu. Podotýka však, že zásada rovnováhy záťaže bude kompenzovať len administratívne náklady, zatiaľ čo náklady na prispôsobenie sa majú byť kompenzované inými nástrojmi, ako sú Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, politika súdržnosti a poľnohospodárske fondy a Mechanizmus spravodlivej transformácie. Keďže náklady na prispôsobenie môžu predstavovať značnú záťaž pre podniky, najmä pre MSP a mikropodniky, výbor vyzýva Komisiu, aby okrem odhadu nákladov predložila aj konkrétne návrhy opatrení, ktoré pomôžu podnikom prispôsobiť sa novým regulačným rámcom a dodržiavať ich a zároveň umožnia zachovať stabilné pracovné miesta a zabezpečiť odbornú prípravu a rekvalifikáciu pracovníkov.

3.6.7EHSV berie na vedomie zámer Komisie považovať nahradenie 27 vnútroštátnych právnych predpisov jedným harmonizovaným rámcom automaticky za „zrušenú záťaž“. Ide o mechanický postup, hoci Komisia tvrdí, že takéto postupy nebude uplatňovať. Harmonizácia neznamená automaticky zefektívnenie, jej účinky sa musia posudzovať na individuálnom základe. Výbor preto vyzýva Komisiu, aby „zrušenú záťaž“ definovala vždy na základe individuálnej analýzy nákladov a prínosov.

3.6.8Pokiaľ ide o opatrenia flexibility v súvislosti so zásadou rovnováhy záťaže, EHSV žiada Komisiu, aby objasnila kritériá, na základe ktorých rozhodne o výnimkách, ako aj o „výnimočných okolnostiach“ pre obchodovanie.

3.6.9EHSV konštatuje, že zásada rovnováhy záťaže sa bude uplatňovať len na iniciatívy zahrnuté do ročného pracovného programu Komisie na rok 2022, takže sa nebude vzťahovať na hlavné politické iniciatívy predložené počas prvej polovice funkčného obdobia Komisie. Komisia teda nesplnila záväzok, ktorý jej predsedníčka Ursula von der Leyen uviedla vo svojich pracovných metódach 17 , ako aj v poverovacích listoch pre komisárov, že kolégium bude uplatňovať zásadu rovnováhy záťaže na každý legislatívny návrh, ktorý vytvára nové zaťaženie.

3.6.10EHSV vyzýva Komisiu, aby vytvorila primeraný rámec na podávanie správ o uplatňovaní zásady rovnováhy záťaže s cieľom zabezpečiť v nadchádzajúcich rokoch riadne hodnotenie.

3.7Platforma Fit for Future

3.7.1EHSV víta vytvorenie platformy Fit for Future. Pripomína, že platforma sa zameriava na hodnotenie ex post a nie na navrhovanie nových právnych predpisov. Výbor sa bude aktívne zúčastňovať na jej práci.

3.7.2EHSV upozorňuje, že návrhy predložené prostredníctvom webovej stránky „Vyjadrite svoj názor: Zjednodušiť!“ musia ďalej prispievať k ročnému programu platformy, aj keď nie sú zahrnuté do prílohy II k pracovnému programu Komisie. Okrem toho by platforma mala byť ďalej schopná poskytovať poradenstvo Komisii v súvislosti s horizontálnymi pracovnými postupmi v oblasti lepšej právnej regulácie.

3.7.3EHSV navrhuje, aby osoby alebo organizácie, ktoré predkladajú návrhy platforme, dostali od Komisie zdôvodnenú spätnú väzbu, ako sa s ich návrhom naložilo.

3.8Monitorovanie a hodnotenia ex post

3.8.1EHSV rozhodne podporuje zásadu „najprv vyhodnotiť“ a nabáda Komisiu, aby zabezpečila jej systematické uplatňovanie.

3.8.2Výbor teší rozbehnutá úspešná spolupráca s Komisiou pri hodnotení ex post, v rámci ktorej sa jeho príspevok považuje za užitočný, pretože príspevkami organizovanej občianskej spoločnosti obohacuje hodnotenia Komisie. Výbor žiada, aby sa táto spolupráca neustále upevňovala. EHSV taktiež naliehavo žiada, aby sa jeho hodnotenia zahrnuli do plánovaného spoločného registra dôkazov – spoločného legislatívneho portálu.

3.8.3Pokiaľ ide o monitorovanie zavedených právnych predpisov Únie, EHSV upozorňuje, že povinnosti monitorovania a podávania správ s cieľom zhromaždiť potrebné informácie a údaje musia byť vždy primerané a nesmú nenáležite zaťažovať občanov, podniky alebo orgány verejnej správy.

3.8.4EHSV berie so znepokojením na vedomie zistenia o hodnoteniach Komisie uvedené v správe výboru pre kontrolu regulácie. V správe sa totiž uvádza, že závery hodnotení neodrážali náležitým spôsobom zistené skutočnosti. Výbor pre kontrolu regulácie opakovane vyjadril obavy, že závery sú selektívnym výkladom dôkazov alebo že nie sú dostatočne jasné, pokiaľ ide o slabiny zozbieraných dôkazov. V tom je kľúčový nedostatok, keďže hodnotenie tak nemôže splniť svoj hlavný účel, poskytnúť poznatky. EHSV naliehavo žiada Komisiu, aby o účinnosti právnych predpisov Únie informovala objektívne.

3.8.5EHSV so znepokojením konštatuje, že v prípade negatívneho stanoviska výboru pre kontrolu regulácie nie sú útvary Komisie povinné predložiť hodnotiacu správu znova. Odporúča, aby sa na hodnotenia uplatňoval rovnaký režim ako na posúdenia vplyvu a aby sa útvarom Komisie uložila povinnosť v prípade záporného prvého stanoviska správu prepracovať a oficiálne získať kladné stanovisko výboru.

3.9Vykonávanie a presadzovanie

3.9.1EHSV odkazuje na svoje odporúčania týkajúce sa vykonávania a presadzovania uvedené v príslušnom stanovisku 18 .

3.9.2EHSV víta dlhodobý akčný plán Komisie na zlepšenie vykonávania a presadzovania pravidiel jednotného trhu 19 a nabáda ju, aby navrhované opatrenia rýchlo zaviedla do praxe.

3.9.3EHSV opakuje, že väčšina regulačnej záťaže pre občanov a podniky sa naďalej vytvára na vnútroštátnej úrovni z dôvodu postupu a metódy transpozície právnych predpisov Únie vnútroštátnymi orgánmi a ich nevhodného uplatňovania. Ak vnútroštátne zákonododarné orgány využijú svoj priestor na voľné uváženie a rozhodnú sa pridať doplňujúce požiadavky na národnej úrovni, mali by to urobiť transparentne, informovať o tom Komisiu a iné vnútroštátne orgány a vysvetliť svoje dôvody v súlade so svojím záväzkom vyplývajúcim z Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. Členské štáty by tiež mali mať na pamäti možný vplyv svojich doplnení na celistvosť a riadne fungovanie jednotného trhu a nemali by, pokiaľ je to možné, zavádzať opatrenia, ktoré by mohli spôsobiť výrazné narušenie a fragmentáciu.

3.9.4EHSV sa, ako už uviedol vo svojich stanoviskách 20 , taktiež zasadzuje za to, aby sa používali skôr nariadenia než smernice v snahe zabrániť nejednotným regulačným rámcom v celej EÚ a podporiť integrácia jednotného trhu. EHSV však upozorňuje, že sa nesmie znížiť súčasná úroveň ochrany občanov, spotrebiteľov, pracovníkov a životného prostredia.

V Bruseli 22. septembra 2021

Christa SCHWENG

predsedníčka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

_____________

(1)     Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2016, s. 192 , Ú. v. EÚ C 262, 25.7.2018, s. 22 .
(2)    COM(2015) 215 final.
(3)       Ú. v. EÚ C 487, 28.12.2016, s. 51 Ú. v. EÚ C 262, 25.07.2018, s. 22 .
(4)    C(2017) 7810.
(5)     Ú. v. EÚ C 383, 17.11. 2015, s. 57 .
(6)    Stanovisko platformy REFIT k predloženým pripomienkam XXII.4.a zo strany DIHK a XXII.4.b zo strany občana k mechanizmom konzultácií so zainteresovanými stranami. Dátum prijatia: 7. 6. 2017.
(7)     Súbor nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu | Európska komisia (europa.eu) .
(8)     Ú. v. EÚ C 434, 15.12.2017, s. 11 .
(9)       https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=EN
(10)       Ú. v. EÚ C 14, 15.1. 2020, s. 72 .
(11)     rsb_report_2020_en_0.pdf (europa.eu) .
(12)       Ú. v. EÚ C 14, 15.1. 2020, s. 72 .
(13)     Ú. v. EÚ C 262, 25.7. 2018, s. 22 .
(14)     Ú. v. EÚ C 220, 9.6. 2021, s. 67 .
(15)     Ú. v. EÚ C 434, 15.12.2017, s. 2 .
(16)       Ú. v. EÚ C 487, 28.12.2016, s. 51 .
(17)    P(2019) 2.
(18)     Ú. v. EÚ C 262, 25.7. 2018, s. 22 .
(19)     Oznámenie Komisie – Dlhodobý akčný plán, ako v úzkej koordinácii s členskými štátmi zlepšiť vykonávanie a presadzovanie pravidiel jednotného trhu .
(20)     Ú. v. EÚ C 18, 19.1.2011, s. 95 .
Top