EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document a9ad7fea-61ec-11ee-9220-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rozhodnutie Komisie z 24. októbra 2014, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ absorpčným hygienickým výrobkom [oznámené pod číslom C(2014) 7735] (Text s významom pre EHP) (2014/763/EÚ)Text s významom pre EHP

02014D0763 — SK — 21.09.2023 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. októbra 2014,

ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ absorpčným hygienickým výrobkom

[oznámené pod číslom C(2014) 7735]

(Text s významom pre EHP)

(2014/763/EÚ)

(Ú. v. ES L 320, 6.11.2014, p.46)

Zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1809 z 14. septembra 2023,

L 234

142

22.9.2023

 
Posledné konsolidované znenie pred zrušením je k dispozícii na tejto stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02014D0763-20220718
Top