EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 939baaa1-f7af-11e8-9982-01aa75ed71a1

Consolidated text: Nariadenie Komisie (ES) č. 1138/2007 z 1. októbra 2007 o povolení nového používania kyseliny benzoovej (VevoVitall) ako kŕmnej doplnkovej látky (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

02007R1138 — SK — 06.11.2018 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1138/2007

z 1. októbra 2007

o povolení nového používania kyseliny benzoovej (VevoVitall) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 256, 2.10.2007, p.8)

Zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1550 zo 16. októbra 2018

L 260

3

17.10.2018

 
Posledné konsolidované znenie pred zrušením je k dispozícii na tejto stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02007R1138-20140828
Top