EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 380ea04b-32ea-11ea-ba6e-01aa75ed71a1

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 95/57/ES (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

02011R0692 — SK — 01.01.2020 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 692/2011

zo 6. júla 2011

o európskej štatistike cestovného ruchu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 95/57/ES

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 192 22.7.2011, s. 17)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 253/2013 z 15. januára 2013,

  L 79

5

21.3.2013

►M2

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1681 z 1. augusta 2019,

  L 258

1

9.10.2019
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 692/2011

zo 6. júla 2011

o európskej štatistike cestovného ruchu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 95/57/ES

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje spoločný rámec pre systematický vývoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky cestovného ruchu.

Na tento účel členské štáty zbierajú, zostavujú, spracúvajú a zasielajú zosúladenú štatistiku o ponuke a dopyte v oblasti cestovného ruchu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto nariadenia:

a) „referenčné obdobie“ je obdobie, ktorého sa údaje týkajú;

b) „referenčný rok“ je referenčné obdobie jedného kalendárneho roka;

c) „NACE Rev. 2“ je spoločná štatistická klasifikácia ekonomických činností v rámci Únie zavedená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ( 1 );

d) „NUTS“ je spoločná nomenklatúra územných jednotiek na tvorbu regionálnych štatistík v rámci Únie zavedená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ( 2 );

e) „obvyklé prostredie“ je geografická oblasť (nie nevyhnutne súvislá), v rámci ktorej jednotlivec uskutočňuje svoje pravidelné životné činnosti a ktorá sa vymedzuje na základe týchto kritérií: prekročenie administratívnych hraníc alebo vzdialenosť od miesta obvyklého bydliska, dĺžka návštevy, častosť návštevy a účel návštevy;

f) „cestovný ruch“ sú činnosti návštevníkov cestujúcich do hlavného cieľového miesta mimo ich obvyklého prostredia na dobu kratšiu ako jeden rok za akýmkoľvek hlavným účelom vrátane služobného účelu, trávenia voľného času či iného osobného účelu, ktorý je iný ako zamestnať sa v navštívenom mieste u rezidentského subjektu;

g) „domáci cestovný ruch“ sú návštevy uskutočňované v rámci členského štátu návštevníkmi, ktorí sú rezidentmi daného členského štátu;

h) „aktívny cestovný ruch“ sú návštevy uskutočňované návštevníkmi v členskom štáte, ktorého nie sú rezidentmi;

i) „pasívny cestovný ruch“ sú návštevy uskutočňované rezidentmi členského štátu mimo tohto členského štátu;

j) „národný cestovný ruch“ je domáci a pasívny cestovný ruch;

k) „vnútorný cestovný ruch“ je domáci a aktívny cestovný ruch;

l) „ubytovacie zariadenie cestovného ruchu“ je miestna činnostná jednotka vymedzená v prílohe k nariadeniu Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve ( 3 ), ktorá poskytuje krátkodobé ubytovacie služby opísané v skupinách 55.1 (hotelové a podobné ubytovanie), 55.2 (turistické a iné krátkodobé ubytovanie) a 55.3 (autokempingy, táboriská a miesta pre karavany) NACE Rev. 2 ako platené služby, hoci ich cena môže byt’ čiastočne alebo úplne subvencovaná;

m) „neprenajaté ubytovanie“ je okrem iného ubytovanie poskytované bezplatne rodinnými príslušníkmi alebo priateľmi a ubytovanie osôb v dovolenkových domoch obývaných vlastníkom vrátane ubytovania na základe užívacieho práva (timeshare);

n) „jednodňové návštevy“ sú návštevy bez prenocovania, ktoré rezidenti uskutočňujú mimo svojho obvyklého prostredia a ktoré začínajú v mieste obvyklého bydliska.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11 prijať delegované akty týkajúce sa zmien vymedzení pojmov v odseku 1 tohto článku s cieľom upraviť tieto vymedzenia pojmov podľa zmien v medzinárodných vymedzeniach pojmov.

Článok 3

Zahrnuté témy a charakteristiky požadovaných údajov

1.  Na účely tohto nariadenia sa údaje, ktoré majú zasielať členské štáty v súlade s článkom 9, týkajú:

a) vnútorného cestovného ruchu v zmysle kapacity a využitia ubytovacích zariadení cestovného ruchu za premenné, v periodicite a členení stanovenom v oddieloch 1, 2 a 3 prílohy I;

b) vnútorného cestovného ruchu v zmysle prenocovaní v neprenajatom ubytovaní za premenné, v periodicite a členení stanovenom v oddiele 4 prílohy I;

c) národného cestovného ruchu v zmysle dopytu v oblasti cestovného ruchu, ktorý sa týka účasti na cestovnom ruchu a charakteristík ciest v rámci cestovného ruchu a návštevníkov, za premenné, v periodicite a členení stanovenom v oddieloch 1 a 2 prílohy II;

d) národného cestovného ruchu v zmysle dopytu v oblasti cestovného ruchu, ktorý sa týka charakteristík jednodňových návštev, za premenné, v periodicite a členení stanovenom v oddiele 3 prílohy II.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11 prijať v prípade potreby delegované akty týkajúce sa prispôsobenia príloh, s výnimkou nepovinnej povahy požadovaných údajov a obmedzenia rozsahu ako sa vymedzuje v prílohách, s cieľom zohľadniť hospodársky, sociálny a technický vývoj. Pri výkone svojich právomocí podľa tohto ustanovenia Komisia zabezpečí, aby prijaté delegované akty nepredstavovali významnú dodatočnú administratívnu záťaž pre členské štáty a respondentov.

Článok 4

Rozsah zisťovania

Rozsah zisťovania pre požiadavky stanovené v:

a) článku 3 ods. 1 písm. a) zahŕňa všetky ubytovacie zariadenia cestovného ruchu vymedzené v článku 2 ods. 1 písm. l), ak nie je v prílohe I stanovené inak;

b) článku 3 ods. 1 písm. b) zahŕňa všetky prenocovania rezidentov a nerezidentov v neprenajatom ubytovaní;

c) článku 3 ods. 1 písm. c), pokiaľ ide o údaje o účasti na cestovnom ruchu, zahŕňa všetkých rezidentov členského štátu, ak nie je v oddiele 1 prílohy II stanovené inak;

d) článku 3 ods. 1 písm. c), pokiaľ ide o údaje o charakteristikách ciest v rámci cestovného ruchu a návštevníkov, zahŕňa všetky cesty v rámci cestovného ruchu s aspoň jedným prenocovaním rezidentov mimo ich obvyklého prostredia, ktoré sa skončili počas referenčného obdobia, ak nie je v oddiele 2 prílohy II stanovené inak;

e) článku 3 ods. 1 písm. d), pokiaľ ide o údaje o charakteristikách jednodňových návštev, zahŕňa všetky jednodňové návštevy vymedzené v článku 2 ods. 1 písm. n), ak nie je v oddiele 3 prílohy II stanovené inak.

Článok 5

Pilotné štúdie

1.  Komisia vypracuje program pilotných štúdií, ktoré môžu členské štáty uskutočniť na dobrovoľnom základe, s cieľom pripraviť vývoj, tvorbu a šírenie harmonizovaných tabuliek pre satelitné účty cestovného ruchu a zhodnotiť ich prínosy vo vzťahu k nákladom na ich zostavenie.

2.  Komisia taktiež vypracuje program pilotných štúdií, ktoré môžu dobrovoľne uskutočniť členské štáty, s cieľom vyvinúť systém zhromažďovania údajov ukazujúcich vplyv cestovného ruchu na životné prostredie.

Článok 6

Kritériá kvality a správy o kvalite údajov

1.  Členské štáty zabezpečujú kvalitu zasielaných údajov.

2.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú kritériá kvality stanovené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009.

3.  Členské štáty predkladajú Komisii (Eurostatu) každý rok správu o kvalite údajov týkajúcich sa referenčných období v referenčnom roku a o všetkých metodických zmenách, ktoré vykonali. Správa sa predkladá do deviatich mesiacov po skončení referenčného roka.

4.  Pri uplatňovaní kritérií kvality uvedených v odseku 2 na údaje, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vymedzí Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov podrobnosti a štruktúru správ o kvalite údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2.

Článok 7

Hodnotiaca správa

Komisia do 12. augusta 2016 a potom každých päť rokov predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o štatistike zostavenej podľa tohto nariadenia, a najmä o jej význame a záťaži, ktorú pre podniky predstavuje.

Článok 8

Zdroje údajov

Pokiaľ ide o základ, na ktorom je založený zber údajov, členské štáty prijmú akékoľvek opatrenia, ktoré považujú za vhodné, na zachovanie kvality výsledkov. Členské štáty môžu zostaviť potrebné štatistické údaje pomocou kombinácie týchto rôznych zdrojov:

a) zisťovaní, v prípade ktorých sú spravodajské jednotky požiadané, aby poskytli včasné, presné a úplné údaje;

b) iných vhodných zdrojov vrátane administratívnych údajov, ak sú primerané z hľadiska včasnosti a relevantnosti;

c) primeraných postupov štatistických odhadov.

Článok 9

Zasielanie údajov

1.  Členské štáty zasielajú údaje vrátane dôverných údajov Komisii (Eurostatu) v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 223/2009.

2.  Členské štáty zasielajú údaje uvedené v prílohe I a v oddieloch 1 a 3 prílohy II vo forme súhrnných tabuliek v súlade so štandardom na výmenu údajov stanoveným Komisiou (Eurostatom). Údaje sa zasielajú alebo ukladajú elektronicky na jednotné miesto vstupu údajov v Komisii (Eurostate). Praktické opatrenia na zasielanie údajov prijme Komisia vo forme vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2.

3.  Členské štáty zasielajú údaje uvedené v oddiele 2 prílohy II vo forme súborov mikroúdajov - pričom každá sledovaná cesta predstavuje individuálny záznam v zaslanom súbore údajov -, ktoré treba úplne skontrolovať, upraviť a v prípade potreby imputovať v súlade so štandardom na výmenu údajov stanoveným Komisiou (Eurostatom). Údaje sa zasielajú alebo ukladajú elektronicky na jednotné miesto vstupu údajov v Komisii (Eurostate). Praktické opatrenia na zasielanie údajov prijme Komisia vo forme vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2.

▼M2

4.  Členské štáty zasielajú:

a) overené ročné údaje uvedené v oddieloch 1 a 2 prílohy I do šiestich mesiacov po skončení referenčného obdobia, ak nie je v prílohe I uvedené inak;

b) overené mesačné údaje uvedené v oddiele 2 prílohy I do ôsmich týždňov po skončení referenčného obdobia, pokiaľ ide o referenčné roky 2020 a 2021, a do šiestich týždňov po skončení referenčného obdobia, pokiaľ ide o referenčný rok 2022 a nasledujúce;

c) overené údaje uvedené v oddiele 4 prílohy I do deviatich mesiacov po skončení referenčného obdobia, ak sa ich príslušný členský štát rozhodne zasielať;

d) overené údaje uvedené v prílohe II do šiestich mesiacov po skončení referenčného obdobia.

▼B

5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11 prijať v prípade potreby delegované akty týkajúce sa zmien lehôt na zasielanie údajov stanovených v odseku 4 tohto článku s cieľom zohľadniť hospodársky, sociálny a technický vývoj. Každá takáto zmena musí zohľadňovať existujúcu prax v oblasti zhromažďovania údajov v členských štátoch.

6.  Pre všetky údaje požadované týmto nariadením sa prvé referenčné obdobie začína 1. januára 2012, pokiaľ nie je uvedené inak.

Článok 10

Metodická príručka

Komisia (Eurostat) v úzkej spoluprácu s členskými štátmi vypracuje a pravidelne aktualizuje metodickú príručku, ktorá obsahuje usmernenia o štatistike zostavovanej podľa tohto nariadenia vrátane vymedzení pre charakteristiku požadovaných údajov a spoločných noriem určených na zabezpečenie kvality údajov.

Článok 11

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2, článku 3 ods. 2 a článku 9 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 11. augusta 2011. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2, článku 3 ods. 2 a článku 9 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2, článku 3 ods. 2 a článku 9 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 12

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre európsky štatistický systém zriadený nariadením (ES) č. 223/2009. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 13

Zrušenie

Smernica 95/57/ES sa zrušuje.

Členské štáty poskytujú výsledky v súlade so smernicou 95/57/ES za všetky referenčné obdobia roka 2011.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

VNÚTORNÝ CESTOVNÝ RUCH

Oddiel 1

KAPACITA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ CESTOVNÉHO RUCHU

A.   Premenné a členenie, ktoré sa majú zasielať1.  Na regionálnej úrovni NUTS 2 a na celoštátnej úrovni sa v rámci ročných údajov majú zasielať:

Druh ubytovania

Premenné

Členenie

NACE 55.1

počet zariadení

počet lôžok

počet izieb

typ lokality a) a b)

NACE 55.2

počet zariadení

počet lôžok

typ lokality a) a b)

NACE 55.3

počet zariadení

počet lôžok

typ lokality a) a b)2.  [nepovinné] Na celoštátnej úrovni sa v rámci ročných údajov majú zasielať:

Druh ubytovania

Premenné

Členenie

NACE 55.1

počet zariadení

počet lôžok

počet izieb

veľkostná trieda3.  Na celoštátnej úrovni sa v rámci trojročných údajov majú zasielať:

Druh ubytovania

Premenné

Členenie

NACE 55.1

počet zariadení s najmenej jednou izbou dostupnou osobám so zníženou pohyblivosťou vrátane osôb na invalidnom vozíku

 

B.   Obmedzenie rozsahu

1. V prípade „hotelového a podobného ubytovania“ a v prípade „turistického a iného krátkodobého ubytovania“ zahŕňa rozsah zisťovania aspoň všetky turistické ubytovacie zariadenia s 10 alebo viac lôžkami.

2. V prípade „autokempingov, táborísk a miest pre karavany“ zahŕňa rozsah zisťovania aspoň všetky ubytovacie zariadenia cestovného ruchu s 10 a viac miestami na voľnej ploche.

3. Členské štáty, na ktoré pripadá menej ako 1 % celkového ročného počtu prenocovaní v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu v Európskej únii, môžu ďalej znížiť rozsah svojho zisťovania a zahrnúť aspoň všetky ubytovacie zariadenia cestovného ruchu s 20 alebo viac lôžkami (20 alebo viac miestami na voľnej ploche).

C.   Periodicita

Prvým referenčným rokom v prípade trojročných premenných uvedených v položke A.3 je rok 2015.

Oddiel 2

VYUŽITIE UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ CESTOVNÉHO RUCHU (DOMÁCI A AKTÍVNY CESTOVNÝ RUCH)

A.   Premenné a členenie, ktoré sa majú zasielať v rámci ročných údajov1.  Na regionálnej úrovni NUTS 2 a na celoštátnej úrovni:

Druh ubytovania

Premenné

Členenie

▼M2

Spolu (všetky druhy ubytovacích zariadení cestovného ruchu)

počet prenocovaní rezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

počet prenocovaní nerezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

typ lokality a) a b)

regióny na úrovni NUTS 3

mesiace referenčného roka [nepovinné, ak sa úroveň NUTS 2 vzťahuje na celý členský štát]

▼B

NACE 55.1

počet prenocovaní rezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

počet prenocovaní nerezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

 

príchody rezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

príchody nerezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

 

čistá miera využitia lôžok

čistá miera využitia izieb

 

NACE 55.2

počet prenocovaní rezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

počet prenocovaní nerezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

 

príchody rezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

príchody nerezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

 

NACE 55.3

počet prenocovaní rezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

počet prenocovaní nerezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

 

príchody rezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

príchody nerezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

 2.  Na celoštátnej úrovni:

Druh ubytovania

Premenné

Členenie

▼M2

Spolu (všetky druhy ubytovacích zariadení cestovného ruchu)

počet prenocovaní rezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

počet prenocovaní nerezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

typ lokality a) v kombinácii s typom lokality b)

mestá

▼B

NACE 55.1

počet prenocovaní rezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

počet prenocovaní nerezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

typ lokality a) a b)

krajina alebo geografická oblasť, v ktorej má návštevník bydlisko

[nepovinné] veľkostné triedy

príchody rezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

príchody nerezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

krajina alebo geografická oblasť, v ktorej má návštevník bydlisko

čistá miera využitia lôžok

čistá miera využitia izieb

[nepovinné] veľkostné triedy

NACE 55.2

počet prenocovaní rezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

počet prenocovaní nerezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

typ lokality a) a b)

krajina alebo geografická oblasť, v ktorej má návštevník bydlisko

príchody rezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

príchody nerezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

krajina alebo geografická oblasť, v ktorej má návštevník bydlisko

NACE 55.3

počet prenocovaní rezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

počet prenocovaní nerezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

typ lokality a) a b)

krajina alebo geografická oblasť, v ktorej má návštevník bydlisko

príchody rezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

príchody nerezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

krajina alebo geografická oblasť, v ktorej má návštevník bydlisko

B.   Premenné a členenie, ktoré sa majú zasielať v rámci mesačných údajov na celoštátnej úrovniDruh ubytovania

Premenné

Členenie

NACE 55.1

počet prenocovaní rezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

počet prenocovaní nerezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

 

príchody rezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

príchody nerezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

 

čistá miera využitia lôžok

čistá miera využitia izieb

 

NACE 55.2

počet prenocovaní rezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

počet prenocovaní nerezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

 

príchody rezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

príchody nerezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

 

NACE 55.3

počet prenocovaní rezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

počet prenocovaní nerezidentov v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu

 

príchody rezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

príchody nerezidentov do ubytovacích zariadení cestovného ruchu

 

C.   Obmedzenie rozsahu

1. V prípade „hotelového a podobného ubytovania“ a v prípade „turistického a iného krátkodobého ubytovania“ zahŕňa rozsah zisťovania aspoň všetky ubytovacie zariadenia cestovného ruchu s 10 alebo viac lôžkami.

2. V prípade „autokempingov, táborísk a miest pre karavany“ zahŕňa rozsah zisťovania aspoň všetky ubytovacie zariadenia cestovného ruchu s 10 a viac miestami na voľnej ploche.

3. Členské štáty, na ktoré pripadá menej ako 1 % celkového ročného počtu prenocovaní v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu v Európskej únii, môžu ďalej znížiť rozsah svojho zisťovania a zahrnúť aspoň všetky ubytovacie zariadenia cestovného ruchu s 20 alebo viac lôžkami (20 alebo viac miestami na voľnej ploche).

4. V prípade, že sa uplatňuje obmedzenie rozsahu uvedené v bodoch 1, 2 alebo 3, odhad celkového počtu prenocovaní počas referenčného roka rezidentmi a nerezidentmi v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu vylúčených z rozsahu zisťovania sa zasiela ročne.

5. Pokiaľ ide o prvý referenčný rok, za ktorý sa vyžadujú údaje podľa tohto nariadenia, odhad uvedený v bode 4 sa zasiela do 12 mesiacov po skončení referenčného obdobia.

6. Členské štáty môžu ďalej znížiť rozsah svojho zisťovania čistej miery využitia izieb v hotelovom a podobnom ubytovaní a zahrnúť aspoň všetky ubytovacie zariadenia cestovného ruchu s 25 a viac izbami.

▼M2 —————

▼B

Oddiel 3

KLASIFIKÁCIA, KTORÁ SA MÁ POUŽIŤ V ODDIELE 1 A ODDIELE 2

A.   Druh ubytovania

Pre druh ubytovania sa majú použiť tri kategórie uvedené v skupinách NACE 55.1, 55.2 a 55.3:

 hotelové a podobné ubytovanie,

 turistické a iné krátkodobé ubytovanie,

 autokempingy, táboriská a miesta pre karavany.

B.   Typ lokality a)

Pre typ lokality a) sa používajú tri kategórie podľa stupňa urbanizácie obce (alebo rovnocennej miestnej samosprávnej jednotky), v ktorej sa ubytovacie zariadenia cestovného ruchu nachádzajú:

 husto obývaná oblasť,

 stredne husto obývaná oblasť,

 riedko obývaná oblasť.

C.   Typ lokality b)

Pre typ lokality b) sa používajú dve kategórie obcí (alebo rovnocenných miestnych samosprávnych jednotiek) s ubytovacími zariadeniami cestovného ruchu podľa ich vzdialenosti od mora:

 pobrežné,

 vnútrozemské.

D.   Veľkostná trieda

Pre veľkostnú triedu sa používajú tri kategórie podľa počtu izieb v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu:

 malé zariadenia: menej ako 25 izieb,

 stredne veľké zariadenia: od 25 do 99 izieb,

 veľké zariadenia: 100 alebo viac izieb; nepovinne sa uvádzajú zvlášť „od 100 do 249 izieb“ a zvlášť „250 a viac izieb“.

E.   Krajiny a zemepisné oblasti

Kategórie, ktoré sa majú používať pre krajinu alebo zemepisnú oblasť bydliska návštevníkov zdržiavajúcich sa v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu:

 Európska únia (Únia); samostatne sa uvádza: každý členský štát,

 Európske združenie voľného obchodu (EZVO); samostatne sa uvádza: Island, Nórsko, Švajčiarsko (vrátane Lichtenštajnska),

 iné európske krajiny (mimo Únie alebo EZVO; okrem Ruska, Turecka, Ukrajiny),

 Rusko,

 Turecko,

 Ukrajina,

 Afrika; samostatne sa uvádza: Južná Afrika,

 Severná Amerika; samostatne sa uvádzajú: Spojené štáty americké, Kanada,

 Južná a Stredná Amerika; samostatne sa uvádza: Brazília,

 Ázia; samostatne sa uvádzajú: Čínska ľudová republika, Japonsko, Kórejská republika,

 Austrália, Oceánia a ďalšie územia; samostatne sa uvádza: Austrália.

▼M2

F.   Mestá

Údaje sa zasielajú v súvislosti s mestami, na ktoré sa vzťahuje článok 4b ods. 3 nariadenia (ES) č. 1059/2003, a to prinajmenšom v súvislosti s:

 mestami, na ktoré súhrnne pripadá 90 % prenocovaní v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu v mestách danej krajiny za rok;

 hlavnými mestami;

 všetkými mestami s 200 000 alebo viac obyvateľmi.

Na tento účel mestá predstavujú lokálnu administratívnu jednotku (LAU), kde najmenej 50 % obyvateľov žije v mestských centrách. Mestské centrum je zoskupenie susediacich buniek mriežky s rozlohou 1 km2, hustotou aspoň 1 500 obyvateľov/km2 a súhrnným počtom obyvateľov najmenej 50 000 . Komisia (Eurostat) pravidelne aktualizuje zoznam miest v spolupráci s členskými štátmi. Členské štáty zasielajú údaje za najaktuálnejší zoznam miest dostupný k 31. decembru referenčného roka.

▼B

Oddiel 4

VNÚTORNÝ CESTOVNÝ RUCH V NEPRENAJATÝCH UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH

A.   Premenné, ktoré sa majú zasielať v rámci ročných údajov

[nepovinné] Počet prenocovaní v neprenajatom ubytovacom zariadení počas referenčného roka.

B.   Členenie

[nepovinné] Premenná uvedená v položke A sa člení podľa krajiny bydliska návštevníkov, pokiaľ ide o obyvateľov Únie, zatiaľ čo návštevníci s bydliskom mimo Únie sa zoskupujú do jednej dodatočnej kategórie.
PRÍLOHA II

NÁRODNÝ CESTOVNÝ RUCH

Oddiel 1

ÚČASŤ NA CESTOVNOM RUCHU Z OSOBNÝCH DÔVODOV

A.   Premenné a členenie, ktoré sa majú zasielať v rámci ročných údajovPremenné

Členenie podľa dĺžky pobytu a cieľového miesta ciest v rámci cestovného ruchu z osobných dôvodov

Sociálno-demografické členenie

1.  Počet rezidentov vo veku 15 rokov a viac, ktorí sa v referenčnom roku zúčastnili na cestovnom ruchu z osobných dôvodov

2.  Počet rezidentov vo veku 15 rokov a viac, ktorí sa v referenčnom roku nezúčastnili na cestovnom ruchu z osobných dôvodov

a)  akákoľvek cesta (t. j. aspoň jedna cesta s minimálne jedným prenocovaním)

b)  iba cesty v rámci domáceho cestovného ruchu (t. j. osoby, ktoré uskutočnili aspoň jednu cestu v rámci domáceho cestovného ruchu s minimálne jedným prenocovaním, ale žiadnu cestu v rámci pasívneho cestovného ruchu)

c)  iba cesty v rámci pasívneho cestovného ruchu (t. j. osoby, ktoré uskutočnili aspoň jednu cestu v rámci pasívneho cestovného ruchu s minimálne jedným prenocovaním, ale žiadnu cestu v rámci domáceho cestovného ruchu)

d)  cesty v rámci domáceho a pasívneho cestovného ruchu (t. j. osoby, ktoré uskutočnili aspoň jednu cestu v rámci domáceho cestovného ruchu s minimálne jedným prenocovaním a aspoň jednu cestu v rámci pasívneho cestovného ruchu s minimálne jedným prenocovaním)

e)  krátkodobé cesty (t. j. osoby, ktoré uskutočnili aspoň jednu cestu s jedným až tromi prenocovaniami)

f)  dlhodobé cesty (t. j. osoby, ktoré uskutočnili aspoň jednu cestu so štyrmi a viac prenocovaniami)

g)  dlhodobé cesty iba v rámci domáceho cestovného ruchu (t. j. osoby, ktoré uskutočnili aspoň jednu cestu v rámci domáceho cestovného ruchu so štyrmi a viac prenocovaniami, ale žiadnu cestu v rámci pasívneho cestovného ruchu so štyrmi a viac prenocovaniami)

h)  dlhodobé cesty iba v rámci pasívneho cestovného ruchu (t. j. osoby, ktoré uskutočnili aspoň jednu cestu v rámci pasívneho cestovného ruchu so štyrmi a viac prenocovaniami, ale žiadnu cestu v rámci domáceho cestovného ruchu so štyrmi a viac prenocovaniami)

i)  dlhodobé cesty v rámci domáceho a pasívneho cestovného ruchu (t. j. osoby, ktoré uskutočnili aspoň jednu cestu v rámci domáceho cestovného ruchu so štyrmi a viac prenocovaniami a aspoň jednu cestu v rámci pasívneho cestovného ruchu so štyrmi a viac prenocovaniami)

1.  pohlavie
2.  veková skupina
3.  [nepovinné] dosiahnuté vzdelanie  ◄
4.  [nepovinné] ekonomické postavenie
5.  [nepovinné] príjem domácnosti

Členenie podľa dĺžky pobytu a cieľového miesta ciest v rámci cestovného ruchu z osobných dôvodov sa kombinuje so sociálno-demografickým členením.

B.   Premenné a členenie, ktoré sa majú zasielať v rámci údajov zasielaných raz za tri rokyPremenné

Členenie podľa hlavných dôvodov neúčasti na cestovnom ruchu z osobných dôvodov v referenčnom roku (s možnosťou viacerých odpovedí pre respondentov)

Sociálno-demografické členenie

1.  Počet rezidentov vo veku 15 rokov a viac, ktorí sa v referenčnom roku nezúčastnili na cestovnom ruchu z osobných dôvodov (t. j. osoby, ktoré v referenčnom roku neuskutočnili žiadnu cestu s minimálne jedným prenocovaním z osobných dôvodov)

a)  finančné dôvody (nedostatok finančných prostriedkov na dovolenkové pobyty, nemôže si dovoliť ísť na dovolenku)

b)  nedostatok voľného času z rodinných dôvodov

c)  nedostatok voľného času z pracovných alebo študijných dôvodov

d)  zdravotné dôvody alebo znížená pohyblivosť

e)  radšej zostáva doma, nemá motiváciu cestovať

f)  bezpečnosť

g)  iné dôvody

1.  pohlavie
2.  veková skupina ►M1  
3.  [nepovinné] dosiahnuté vzdelanie  ◄
4.  nepovinné] ekonomické postavenie
5.  [nepovinné] príjem domácnosti

Členenie podľa hlavných dôvodov neúčasti na cestovnom ruchu z osobných dôvodov v referenčnom roku sa kombinujú so sociálno-demografickým členením.

Prvý referenčný rok v prípade premenných zasielaných raz za tri roky je rok 2013.

C.   Klasifikácia, ktorá sa používa v prípade sociálno-demografického členenia

1.

Pohlavie : muž, žena.

2.

Veková skupina : menej ako 15 [nepovinné], 15 - 24, 25 - 34, 35 - 44, 45 - 54, 55 - 64, 65 a viac, s medzisúčtom pre vekové skupiny 25 - 44 a 45 - 64.

3.

Dosiahnuté vzdelanie : najviac nižšie sekundárne, vyššie sekundárne a post-sekundárne (nezahrňované do terciárneho), terciárne.

4.

Ekonomické postavenie : zamestnaný (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba), nezamestnaný, študent (alebo žiak), iný nepracujúci jednotlivec.

5.

Príjem domácnosti : v kvartiloch.

Oddiel 2

CESTY V RÁMCI CESTOVNÉHO RUCHU A NÁVŠTEVNÍCI USKUTOČŇUJÚCI CESTY

A.   Premenné, ktoré sa majú zasielať 

Premenné

Kategórie, ktoré sa majú zasielať

Periodicita

1.

Mesiac odchodu

 

ročná

2.

Dĺžka cesty v počte prenocovaní

 

ročná

3.

[Iba v prípade ciest v rámci pasívneho cestovného ruchu] Dĺžka cesty: počet prenocovaní na domácom území

 

trojročná

4.

Hlavná cieľová krajina

podľa zoznamu krajín v metodickej príručke vypracovanej podľa článku 10 tohto nariadenia

ročná

5.

Hlavný dôvod cesty

a)  osobný: zábava, rekreácia, dovolenka

b)  osobný: návšteva príbuzných a priateľov

c)  osobný: iný (napr. púť, liečenie)

d)  služobný/pracovný

ročná

6.

[Iba v prípade ciest z osobných dôvodov] Druh cieľového miesta, možnosť viacerých odpovedí

a)  mesto

b)  miesto pri mori

c)  vidiek (vrátane jazier, riek atď.)

d)  výletná loď

e)  hory (vysočiny, vrchoviny atď.)

f)  iný

trojročná

7.

[Iba v prípade ciest z osobných dôvodov] Spolucestujúce deti

a)  áno

b)  nie

trojročná

▼M2

8.

Hlavný dopravný prostriedok

a)  lietadlo (letecké služby, pravidelné alebo nepravidelné linky, alebo iné letecké služby)

b)  loď (napríklad osobné linky a trajekty, okružné plavby, rekreačné lode, prenajímané plavidlá)

c)  vlak

d)  autobus (pravidelné alebo príležitostné/nepravidelné linky)

d1)  [nepovinné] pravidelná autobusová linka

d2)  [nepovinné] príležitostná/nepravidelná autobusová linka

e)  súkromné motorové vozidlo (v osobnom vlastníctve alebo na lízing vrátane motorového vozidla priateľov alebo príbuzných)

f)  prenajaté motorové vozidlo (vrátane platforiem pre spolujazdu alebo spoločné využívanie vozidiel)

g)  iný (napríklad bicykel)

ročná

9.

Hlavný druh ubytovania

a)  prenajaté ubytovanie: hotelové alebo podobné ubytovanie

b)  prenajaté ubytovanie: kempingy alebo miesta pre karavany (nie na trvalé bývanie)

c)  prenajaté ubytovanie: napríklad dom, vila, apartmán, prenajatá izba, resp. izby v bytovej jednotke

d)  prenajaté ubytovanie: iné prenajaté ubytovanie (napríklad mládežnícke ubytovne, maríny, zdravotnícke zariadenia)

e)  neprenajaté ubytovanie: vlastná rekreačná nehnuteľnosť

f)  neprenajaté ubytovanie: ubytovanie poskytnuté bezplatne príbuznými alebo priateľmi

g)  neprenajaté ubytovanie: iné neprenajaté ubytovanie

ročná

10.

Rezervácia cesty: rezervácia hlavného druhu ubytovania cez internet

a)  áno

b)  nie

trojročná

11.

Rezervácia cesty: spôsob rezervácie hlavného druhu ubytovania

a)  priamo u poskytovateľa ubytovacieho zariadenia

b)  prostredníctvom cestovnej agentúry, cestovnej kancelárie, portálu alebo agentúry na krátkodobý prenájom nehnuteľností alebo rekreačných nehnuteľností, ktoré ponúkajú produkty viacerých poskytovateľov ubytovacích zariadení

c)  rezervácia nebola potrebná

trojročná

11a.

[Iba v prípade ciest, pri ktorých bolo ubytovanie zarezervované cez internet alebo prostredníctvom cestovnej agentúry, cestovnej kancelárie, portálu alebo agentúry na krátkodobý prenájom nehnuteľností alebo rekreačných nehnuteľností; iba v prípade ciest, pri ktorých je hlavným druhom ubytovania „prenajaté ubytovanie: napríklad dom, vila, apartmán, prenajatá izba, resp. izby v bytovej jednotke]

rezervácia hlavného druhu ubytovania prostredníctvom webového sídla alebo aplikácie, napríklad Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway

a)  áno

b)  nie

trojročná

12.

Rezervácia cesty: rezervácia hlavného dopravného prostriedku cez internet

a)  áno

b)  nie

trojročná

13.

Rezervácia cesty: rezervácia hlavného dopravného prostriedku prostredníctvom rezervačného systému

a)  priamo u poskytovateľa dopravy

b)  prostredníctvom cestovnej agentúry, cestovnej kancelárie, portálu

c)  rezervácia nebola potrebná

trojročná

13 a.

[Nepovinné] [Iba v prípade ciest, pri ktorých bola doprava zarezervovaná cez internet, prostredníctvom cestovnej agentúry, cestovnej kancelárie, portálu]

Rezervácia hlavného dopravného prostriedku prostredníctvom webového sídla alebo aplikácie, napríklad BlaBlaCar

a)  áno

b)  nie

trojročná

14.

Rezervácia cesty: organizovaný zájazd

a)  áno

b)  nie

trojročná

15.

Rezervácia cesty: rezervácia organizovaného zájazdu cez internet

a)  áno

b)  b) nie

trojročná

15a.

Výdavky počas organizovaného zájazdu (na osobu)

 

ročná

▼B

16.

Výdavky na dopravu počas cesty (na osobu)

 

ročná

17.

Výdavky na ubytovanie počas cesty (na osobu)

 

ročná

18.

[nepovinné] Výdavky na stravu a nápoje v kaviarňach a reštauráciách počas cesty (na osobu)

 

ročná

19.

Iné výdavky počas cesty (na osobu), ktoré sa uvádzajú samostatne (19a): tovar dlhodobej spotreby a cennosti

 

ročná

20.

Profil návštevníka: pohlavie podľa týchto kategórií

a)  muž

b)  žena

ročná

21.

Profil návštevníka: vek v zavŕšených rokoch

 

ročná

22.

Profil návštevníka: krajina bydliska

 

ročná

23.

►M1  [nepovinné] Profil návštevníka: dosiahnuté vzdelanie ◄

►M1  
a)  najviac nižšie sekundárne;
b)  vyššie sekundárne a post-sekundárne (nezahrňované do terciárneho);
c)  terciárne  ◄

ročná

24.

[nepovinné] Profil návštevníka: ekonomické postavenie

a)  zamestnaný (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba)

b)  nezamestnaný

c)  študent (alebo žiak)

d)  iný nepracujúci jednotlivec

ročná

25.

[nepovinné] Profil návštevníka: príjem domácnosti v kvartiloch

 

ročná

B.   Obmedzenie rozsahu

Rozsah zisťovania zahŕňa všetky cesty v rámci cestovného ruchu rezidentov vo veku od 15 rokov s minimálne jedným prenocovaním mimo obvyklého prostredia, ktoré sa skončili počas referenčného obdobia. Údaje za deti vo veku do 15 rokov sa môžu nepovinne zasielať osobitne.

C.   Periodicita

1. Prvým referenčným rokom v prípade trojročných premenných a kategórií uvedených v položkách A.3, A.6, A.7 je rok 2013.

2. Prvým referenčným rokom v prípade trojročných premenných a kategórií uvedených v položkách A.10 až A.15 je rok 2014.

Oddiel 3

JEDNODŇOVÉ NÁVŠTEVY

A.   Premenné a členenie, ktoré sa majú zasielať každoročne (jednodňové návštevy v rámci pasívneho cestovného ruchu)Premenné

[nepovinné]

Členenie

[nepovinné]

Sociálno-demografické členenie

1.  Počet jednodňových návštev v rámci pasívneho cestovného ruchu z osobných dôvodov

2.  Počet jednodňových návštev v rámci pasívneho cestovného ruchu z pracovných dôvodov

a)  cieľová krajina

1.  pohlavie
2.  veková skupina
3.  dosiahnuté vzdelanie  ◄
4.  ekonomické postavenie
5.  príjem domácnosti

3.  Výdavky na jednodňové návštevy v rámci pasívneho cestovného ruchu z osobných dôvodov

4.  Výdavky na jednodňové návštevy v rámci pasívneho cestovného ruchu z pracovných dôvodov

a)  cieľová krajina

b)  druh výdavkov: doprava, nákupy, reštaurácie/kaviarne, iné

B.   Premenné a členenie, ktoré sa majú zasielať každé tri roky (jednodňové návštevy v rámci domáceho cestovného ruchu)Premenné

[nepovinné]

Členenie

[nepovinné]

Sociálno-demografické členenie

1.  Počet jednodňových návštev v rámci domáceho cestovného ruchu z osobných dôvodov

2.  Počet jednodňových návštev v rámci domáceho cestovného ruchu z pracovných dôvodov

 

1.  pohlavie
2.  veková skupina
3.  dosiahnuté vzdelanie  ◄
4.  ekonomické postavenie
5.  príjem domácnosti

3.  Výdavky na jednodňové návštevy v rámci domáceho cestovného ruchu z osobných dôvodov

4.  Výdavky na jednodňové návštevy v rámci domáceho cestovného ruchu z pracovných dôvodov

a)  druh výdavkov: doprava, nákupy, reštaurácie/kaviarne, iné

C.   Klasifikácia, ktorá sa používa v prípade sociálno-demografického členenia

V prípade sociálno-demografického členenia sa používa klasifikácia uvedená v položke C oddielu 1 tejto prílohy.

D.   Obmedzenie rozsahu

Rozsah zisťovania zahŕňa všetky jednodňové návštevy rezidentov vo veku 15 rokov a viac mimo obvyklého prostredia. Údaje za deti vo veku do 15 rokov sa môžu zasielať osobitne a ich zasielanie je nepovinné.

E.   Periodicita a prvé referenčné obdobia

1. Charakteristiky týkajúce sa jednodňových návštev uvedené v položke A sa zasielajú každoročne, pričom sa oddelene uvádzajú štyri štvrťroky predchádzajúceho kalendárneho roku. Prvé referenčné obdobie sa začína 1. januára 2014.

2. Charakteristiky týkajúce sa jednodňových návštev uvedené v položke B sa zasielajú každé tri roky, pričom sa oddelene uvádzajú štyri štvrťroky predchádzajúceho kalendárneho roku. Prvé referenčné obdobie sa začína 1 januára 2015. Zasielanie údajov je nepovinné len za prvé referenčné obdobie.( 1 ) Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1.

Top