EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:351:FULL

Úradný vestník Európskej únie, C 351, 1. septembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 351

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
1. septembra 2021


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 351/01

Oznámenie Komisie – Príručka na vykonávanie Protokolu k dohode CETA medzi Kanadou, Európskou úniou a jej členskými štátmi o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody

1

2021/C 351/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10164 — CVC/Stark Group) ( 1 )

15

2021/C 351/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10263 — Ardian/Deli Home) ( 1 )

16

2021/C 351/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10204 — Total Produce/Dole Food Company) ( 1 )

17

2021/C 351/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10291 — Arçelik/Whirlpool Beyaz) ( 1 )

18

2021/C 351/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10227 — KPS Capital Partners/Hydro Rolling) ( 1 )

19

2021/C 351/07

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10236 — Goldman Sachs/Oikos) ( 1 )

20

2021/C 351/08

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10010 — Investindustrial Group/CSM Ingredients) ( 1 )

21

2021/C 351/09

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10293 — Gilde Fund VI/EDCO) ( 1 )

22


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 351/10

Výmenný kurz eura — 31. augusta 2021

23


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2021/C 351/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10440 — SEGRO/PSPIB/Varia Class Logistics) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

24

2021/C 351/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10368 – Advent/Eurazeo/Hoist) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

26

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2021/C 351/13

Uverejnenie žiadosti podľa článku 17 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89

28


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

1.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/1


OZNÁMENIE KOMISIE

Príručka na vykonávanie Protokolu k dohode CETA medzi Kanadou, Európskou úniou a jej členskými štátmi o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody

(2021/C 351/01)

Úvod

V oblasti technických prekážok obchodu sa Komplexnou hospodárskou a obchodnou dohodou medzi Kanadou a Európskou úniou (ďalej len „CETA“) ustanovuje ambiciózny Protokol o vzájomnom uznávaní výsledkov posudzovania zhody (ďalej len „protokol“). (1)

Od roku 1998 Kanada a EÚ uznávajú výsledky svojich príslušných orgánov posudzovania zhody na základe dohody o vzájomnom uznávaní (2). Takáto spolupráca je možná, pretože EÚ a Kanada majú podobné bezpečnostné a zdravotné požiadavky. Ustanovením dohody o vzájomnom uznávaní zmluvné strany zaistili bezpečnosť a zdravie spotrebiteľov a vzájomným uznávaním výsledkov posudzovania zhody zároveň znížili nadbytočné dodatočné náklady svojich podnikov.

Protokolom, ktorý nahrádza dohodu o vzájomnom uznávaní z roku 1998, sa ešte viac rozširuje rozsah zahrnutých sektorov výrobkov a prvýkrát v rámci spolupráce pri posudzovaní zhody sa v ňom ustanovuje povinná akreditácia orgánov posudzovania zhody. Týmto spôsobom protokol posilňuje verejný dohľad a slúži ako inšpirácia pre budúcu medzinárodnú spoluprácu pri činnostiach posudzovania zhody.

Zámerom tohto dokumentu je uľahčiť rýchle vykonávanie základných častí protokolu. Poskytuje praktické usmernenie k opatreniam a krokom, ktoré majú podniknúť akreditačné orgány EÚ, Komisia, notifikujúce orgány členských štátov, ako aj kanadské orgány.

Tento usmerňovací dokument bol vypracovaný v rámci konzultácie s pracovnou skupinou expertnej skupiny pre vnútorný trh s výrobkami (ďalej len „expertná skupina pre VTV“), ktorá sa zameriava na akreditáciu a posudzovanie zhody, na zasadnutiach 8. decembra 2020 a 20. januára 2021.

Tento dokument sa zameriava na kroky, ktoré musí podniknúť EÚ a jej členské štáty, keď zainteresované orgány posudzovania zhody požadujú uznanie na vykonávanie činností posudzovania zhody podľa legislatívnych požiadaviek EÚ a Kanady pre trh EÚ a Kanady, vrátane informácií o dohľade nad trhom a záruk. Okrem toho sa v usmernení so súhlasom kanadských orgánov takisto vysvetľuje, ako kanadské orgány spracujú predpokladané žiadosti EÚ podľa protokolu.

Praktická príručka na vykonávanie Protokolu CETA o posudzovaní zhody

Obsah

A.

Rozsah pôsobnosti protokolu 3

B.

Akreditácia, poverenie, (žiadne) námietky a dodatočné požiadavky na uznávanie orgánov posudzovania zhody 4
Uznávanie kanadských orgánov posudzovania zhody 4
Akreditácia 5
Poverenie 6
Námietky 6
Dodatočné požiadavky na uznávanie: 7
Poverenie a uznávanie orgánov posudzovania zhody EÚ 8

C.

Uznávanie akreditačných orgánov zmluvných strán 8
Postup pri žiadaní o uznanie Normalizačnej rady Kanady 10
Postup pri žiadaní o uznanie akreditačných orgánov EÚ 11

D.

Námietky a stiahnutia poverení orgánov posudzovania zhody a akreditačných orgánov 11
Námietky proti orgánom posudzovania zhody 11
Stiahnutia poverení orgánov posudzovania zhody a zánik uznaní 12
Námietky a zánik uznania akreditačných orgánov 12

E.

Dohľad nad trhom, presadzovanie a záruky 13

F.

Dvojstranné dohody týkajúce sa procesu akreditácie 14

G.

Akceptovanie výsledkov uznaných orgánov posudzovania zhody 14

A.   Rozsah pôsobnosti protokolu

Podľa článku 2.1 sa rozsah pôsobnosti protokolu vzťahuje na skupiny výrobkov uvedené v prílohe 1 (3). Akreditačné orgány EÚ a v niektorých prípadoch Normalizačná rada Kanady (Standards Council of Canada) (4) preto môžu akreditovať kanadské orgány posudzovania zhody na posudzovanie zhody v rámci týchto harmonizačných právnych predpisov EÚ:

smernica 2014/53/EÚ: rádiové zariadenia,

smernica 2014/30/EÚ: elektromagnetická kompatibilita,

smernica 2009/48/ES: bezpečnosť hračiek,

nariadenie (EÚ) č. 305/2011: stavebné výrobky,

smernica 2006/42/ES: strojové zariadenia,

smernica 2014/32/EÚ: meradlá,

smernica 92/42/EHS: teplovodné kotly,

smernica 2014/34/EÚ: zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (ATEX),

smernica 2000/14/ES: emisia hluku v prostredí pochádzajúca zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve,

smernica 2013/53/EÚ: rekreačné plavidlá.

Vymenovanie kanadských právnych predpisov s rozsahom pôsobnosti zodpovedajúcim uvedeným právnym predpisom EÚ je zložitejšie, pretože kanadské právne predpisy nevychádzajú zo smerníc, ale tvoria ich takzvané zákony a predpisy, ktoré obsahujú povinné regulatórne požiadavky. V závislosti od sektora výrobkov je za stanovenie regulatórnych požiadaviek platných v danej jurisdikcii zodpovedná národná vláda alebo provincie a teritóriá (ďalej len „PT“).

Preto sú za stanovenie regulatórnych požiadaviek pre danú provinciu alebo teritórium v prípade niektorých kategórií výrobkov z prílohy 1 zodpovedné príslušné provincie alebo teritóriá, zatiaľ čo požiadavky na ostatné kategórie výrobkov určuje národná vláda, a tak sa uplatňujú vo všetkých provinciách a teritóriách.

Ďalšie informácie vrátane federálnych orgánov zodpovedných za presadzovanie niekoľkých federálnych zákonov sú k dispozícii na adrese: http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca03084.html

V zákonoch a predpisoch sa navyše často odkazuje na dobrovoľné kódexy a normy, vďaka čomu sú následne povinné a právne záväzné. V tejto súvislosti sa kanadské vnútroštátne kódexy vypracúvajú na vnútroštátnej úrovni, ale vykonávajú sa na úrovni provincií a teritórií, a to s úpravami, ktoré sa považujú za potrebné na legitímne účely.

Ďalšie informácie o kanadských vnútroštátnych kódexoch sú k dispozícii na adrese:

https://nrc.canada.ca/en/certifications-evaluations-standards/codes-canada/codes-development-process/how-national-codes-are-developed

Ďalším dôležitým aspektom pre európske orgány posudzovania zhody, ktoré pôsobia na kanadskom trhu, je nadviazanie a udržiavanie vzťahu s takzvanými orgánmi s príslušnou jurisdikciou na federálnej úrovni alebo na úrovni provincií a teritórií pre danú kategóriu výrobkov, v prípade ktorej sa žiada o akreditáciu. Alternatívne je túto požiadavku možné splniť nadviazaním vzťahu s relevantným poradným orgánom regulačného orgánu, ktorý tvoria príslušné kanadské regulačné orgány v konkrétnej oblasti.

Zoznam poradných orgánov regulačných orgánov je k dispozícii na adrese:

https://www.scc.ca/en/accreditation/scc-accreditation-regulatory-authority-advisory-bodies

Vzhľadom na povahu kanadského systému Normalizačná rada Kanady neprevádzkuje vedomostnú základňu regulatórnych požiadaviek na certifikáciu výrobkov. Namiesto toho je zodpovedná, či už s pomocou orgánu posudzovania zhody, alebo bez nej, za určenie správnej technickej normy požadovanej kanadskými orgánmi, keď klient orgánu posudzovania zhody žiada o certifikáciu svojho výrobku s cieľom splniť regulatórne požiadavky. Pre orgány posudzovania zhody a akreditačné orgány EÚ je k dispozícii riadiaca skupina Európskej spolupráce pre akreditáciu a Normalizačnej rady Kanady opísaná v oddieloch C a F tohto dokumentu, ktorá im pomáha pri získavaní informácií o regulatórnych požiadavkách. Normalizačná rada Kanady navyše pomáha zainteresovaným akreditačným orgánom a orgánom posudzovania zhody EÚ aj v súvislosti s regulačným systémom v Kanade.

Čo je dôležité, pokiaľ ide o kanadské požiadavky, Normalizačná rada Kanady môže akreditovať zainteresované orgány posudzovania zhody EÚ, ako to robí v prípade kanadských orgánov posudzovania zhody. Akreditácia Normalizačnou radou Kanady je k dispozícii nad rámec ustanovení protokolu, preto niektoré orgány posudzovania zhody EÚ už túto výhodu využili a pred predbežným vykonávaním protokolu boli akreditované Normalizačnou radou Kanady. Podľa ustanovení protokolu vnútroštátne akreditačné orgány EÚ budú môcť teraz akreditovať orgány posudzovania zhody na svojom území pre príslušné sektory výrobkov, aby ich mohli certifikovať podľa kanadských požiadaviek.

V protokole sa stanovuje, že EÚ a Kanada uskutočnia konzultácie s cieľom rozšíriť rozsah uplatňovania tohto protokolu prostredníctvom zmeny prílohy 1. V tejto súvislosti sa v článku 2.2 ustanovuje, že by sa mali uprednostniť skupiny výrobkov uvedené v prílohe 2.

V prílohe 2 sa uvádzajú tieto kategórie výrobkov:

zdravotnícke pomôcky a príslušenstvo,

tlakové zariadenia vrátane nádob, potrubia, doplnkov a príslušenstva,

spotrebiče spaľujúce plynné palivá vrátane súvisiaceho príslušenstva,

osobné ochranné prostriedky,

železničné systémy, subsystémy a komponenty interoperability,

zariadenia umiestnené na palube lode.

B.   Akreditácia, poverenie, (žiadne) námietky a dodatočné požiadavky na uznávanie orgánov posudzovania zhody

Protokolom sa v porovnaní s tradičnými dohodami o vzájomnom uznávaní týkajúcimi sa vzájomného uznávania výsledkov posudzovania zhody zavádza nová povinná požiadavka na akreditáciu orgánov posudzovania zhody uznanými akreditačnými orgánmi. Ustanovením povinnej akreditácie orgánov posudzovania zhody Kanady a EÚ podľa protokolu sa posilňuje verejný dohľad nad činnosťami posudzovania zhody medzi Kanadou a EÚ.

V článku 4 protokolu sa ustanovuje, že orgán posudzovania zhody by mal o akreditáciu požiadať akreditačný orgán, ktorý sa nachádza na rovnakom území, ak druhá zmluvná strana uznala daný akreditačný orgán podľa článku 12 alebo 15. Ak však neexistuje žiadny akreditačný orgán uznaný podľa článku 12 alebo 15, orgány posudzovania zhody môžu požiadať o akreditáciu na území druhej zmluvnej strany. Podľa článku 4 protokolu sa teda uprednostňuje, aby orgány posudzovania zhody žiadali o akreditáciu uznané akreditačné orgány na svojom vlastnom území.

V nasledujúcich oddieloch je najskôr vysvetlený proces uznávania kanadských orgánov posudzovania zhody a potom orgánov posudzovania zhody EÚ. Uznávanie akreditačných orgánov Kanady a EÚ je ďalej vysvetlené v oddiele C.

Uznávanie kanadských orgánov posudzovania zhody

V článku 3.2 protokolu sa stanovuje postup uznávania kanadských orgánov posudzovania zhody. Keď kanadský orgán posudzovania zhody prejde postupom opísaným v článku 3.2 písm. a) alebo b), bude uvedený na verejnom webovom sídle systému NANDO s prideleným identifikačným číslom, a tak bude môcť pôsobiť na trhu EÚ pre kategórie výrobkov, na aké získal poverenie.

Postupy uznávania v článku 3.2 písm. a) a b) sú takmer identické, líši sa iba prvý krok procesu akreditácie.

Postupy zahŕňajú päť kumulatívnych krokov, a to tieto: i) akreditácia; ii) poverenie; iii) (žiadne) námietky; iv) žiadne stiahnutie poverenia a v) nepretržité dodržiavanie podmienok v priebehu času.

1.   Akreditácia:

Článok 3.2 písm. a)

:

„i)

orgán posudzovania zhody je akreditovaný akreditačným orgánom povereným jedným z členských štátov Európskej únie ako orgán kompetentný posudzovať zhodu s danými konkrétnymi technickými predpismi Európskej únie“;

alebo:

článok 3.2 písm. b)

:

„i)

orgán posudzovania zhody treťou osobou so sídlom v Kanade je akreditovaný akreditačným orgánom uznaným podľa článku 12 alebo 15 ako orgán kompetentný posudzovať zhodu s danými konkrétnymi technickými predpismi Európskej únie“;

Podľa článku 3.2 písm. a) bodu i) môžu kanadské orgány posudzovania zhody požiadať o akreditáciu akreditačné orgány členských štátov EÚ.

Ako už bolo vysvetlené, v prípade, že existuje kanadský akreditačný orgán uznaný podľa článku 12 alebo 15 a orgán posudzovania zhody je držiteľom osvedčenia o akreditácii od takéhoto akreditačného orgánu, bude proces uznávania rovnaký ako v článku 3.2 písm. b), čo je vyjadrené v článku 3.2 písm. b) bode i). Ďalšie informácie o uznávaní kanadských akreditačných orgánov sú k dispozícii v oddiele C.

V článku 4 protokolu sa ustanovuje, že akreditačné orgány by mali akreditovať kanadské orgány posudzovania zhody za podmienok, ktoré nie sú menej priaznivé ako tie, ktoré sa uplatňujú na orgány posudzovania zhody EÚ. Akreditačné orgány EÚ by preto mali pri akreditácii kanadských orgánov posudzovania zhody uplatňovať rovnaké podmienky a postupy (nič viac a nič menej), aké by uplatňovali na orgány posudzovania zhody EÚ, ktoré žiadajú o akreditáciu.

V článku 5.2 protokolu sa stanovujú kvalitatívne prvky kanadských orgánov posudzovania zhody na získanie akreditácie v EÚ. Podľa článku 5.2 písm. a) a b) bude musieť kanadský orgán posudzovania zhody spĺňať požiadavky stanovené v článku R17 prílohy I k rozhodnutiu 768/2008/ES a byť držiteľom osvedčenia o akreditácii.

Tabuľka požiadaviek týkajúcich sa orgánov posudzovania zhody (nie je úplná (5)):

1.

Orgán posudzovania zhody je zriadený podľa vnútroštátneho práva a má právnu subjektivitu.

2.

Orgán posudzovania zhody je treťou osobou nezávislou od organizácie alebo výrobku, ktorý posudzuje.

3.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú dizajnéri, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia alebo subjekty vykonávajúce údržbu výrobkov, ktoré posudzujú, ani splnomocnení zástupcovia žiadnej z týchto osôb.

4.

Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni odbornej integrity a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnym tlakom a stimulom.

5.

Orgán posudzovania zhody je schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli pridelené na základe [odkaz na príslušnú časť právneho predpisu EÚ] a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný.

6.

Zamestnanci zodpovední za výkon činností posudzovania zhody majú: a) primerané technické a odborné vzdelanie; b) dostatočné znalosti o požiadavkách posudzovaní, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc; c) primerané znalosti a pochopenie základných požiadaviek, uplatniteľných harmonizovaných noriem a [príslušných právnych predpisov EÚ]; d) schopnosti potrebné na vydanie osvedčení, záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.

7.

Je potrebné zaručiť nestrannosť orgánu posudzovania zhody, jeho vrcholového manažmentu a zamestnancov, ktorí vykonávajú posudzovanie.

8.

Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.

9.

Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh.

10.

Orgány posudzovania zhody sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej podľa príslušných právnych predpisov [EÚ] alebo zabezpečia, aby jeho zamestnanci, ktorí vykonávajú posudzovanie, boli o nich informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Je dôležité poznamenať, že tieto požiadavky sú trvalé. To znamená, že aj keď EÚ uzná kanadský orgán posudzovania zhody, ktorý môže začať pôsobiť na trhu EÚ, tento orgán bude naďalej musieť spĺňať požiadavky článku 5.2. Ak orgán posudzovania zhody po svojom uznaní tieto požiadavky nespĺňa, kanadské orgány stiahnu jeho poverenie v súlade s článkom 8 alebo orgány členských štátov môžu namietať proti jeho povereniu v súlade s článkom 7 protokolu. Tieto body sú podrobnejšie opísané ďalej v oddiele D.

2.   Poverenie:

„ii)

orgán posudzovania zhody treťou osobou so sídlom v Kanade je poverený Kanadou v súlade s postupmi uvedenými v článku 5“;

V článku 5.1 sa stanovuje, že Kanada bude môcť na účely poverenia orgánu posudzovania zhody používať nástroj EÚ na elektronickú notifikáciu (NANDO). Pri poverení orgánu posudzovania zhody budú musieť kanadské orgány poskytnúť informácie uvedené v prílohe 3 k protokolu, a to:

„i)

rozsah poverenia (ktorý nepresiahne rozsah akreditácie daného orgánu);

ii)

osvedčenie o akreditácii a súvisiaci rozsah akreditácie;

iii)

adresu a kontaktné údaje orgánu“.

Kanadský orgán posudzovania zhody, ktorý má byť poverený, teda bude musieť mať osvedčenie o akreditácii.

Poverením orgánu posudzovania zhody príslušný orgán zabezpečuje verejný dohľad nad kompetentnosťou kandidujúceho orgánu posudzovania zhody.

Pokiaľ ide o konkrétne kroky pri poverení v systéme NANDO, na stranách 50 – 72 dokumentu Guide To Using: NANDO-INPUT / New Approach Notified and Designated Organisations (Návod na používanie: VSTUPY PRE NANDO/Nový prístup k notifikovaným a vymenovaným organizáciám) z 21. septembra 2017 sa uvádzajú konkrétne technické kroky, ktoré majú kanadské orgány vykonať pri poverení kanadských orgánov posudzovania zhody v databáze NANDO.

3.   Námietky

„iii)

nejestvujú nevyriešené námietky podľa článku 6“;

V článku 6 sa uvádza možnosť namietať proti povereniu kanadského orgánu posudzovania zhody do 30 dní od oznámenia/poverenia v systéme NANDO.

Podľa práva EÚ môžu notifikujúce orgány vzniesť takéto námietky prostredníctvom databázy NANDO.

Postup a posúdenie týchto námietok by mali byť v súlade s článkom 6. Komisia a notifikujúce orgány členských štátov môžu teda namietať, ak Kanada neposkytla informácie uvedené v prílohe 3 alebo ak existuje dôvod domnievať sa, že kanadský orgán posudzovania zhody nespĺňa podmienky článkov 5.2 až 5.4 protokolu. V tejto súvislosti musí poverený orgán posudzovania zhody v zásade spĺňať požiadavky stanovené v článku R17 prílohy I k rozhodnutiu 768/2008/ES (pozri články 5.2 a 5.3 protokolu).

Podľa článku 6.2 je takisto možné, aby Komisia a notifikujúce orgány členských štátov vyžadovali od kanadských orgánov dodatočné informácie týkajúce sa plnenia článkov 5.2 až 5.4 protokolu povereným kanadským orgánom posudzovania zhody. Keď kanadské orgány odpovedia, Komisia a notifikujúce orgány členských štátov budú mať v tejto súvislosti ďalších 30 dní na posúdenie týchto informácií a takisto vznesenie námietky proti povereniu kanadského orgánu posudzovania zhody. Na tieto účely bude sprístupnená funkcia v systéme NANDO.

Dodatočné požiadavky na uznávanie:

4.

:

„iv)

poverenie vydané v súlade s postupmi stanovenými v článku 5 Kanada nestiahne“;

Tieto požiadavky sú dostatočne zrozumiteľné, to znamená, že ak Kanada stiahne poverenie, kanadský orgán posudzovania zhody sa následne odstráni z databázy NANDO.

5.

:

„v)

po uplynutí 30-dňovej lehoty uvedenej v článku 6.1 alebo 6.2 orgán posudzovania zhody treťou osobou so sídlom v Kanade naďalej spĺňa všetky podmienky uvedené v článku 5.2“;

Ako už bolo vysvetlené, na to, aby boli kanadské orgány posudzovania zhody uznané a uvedené v systéme NANDO, musia naďalej spĺňať všetky podmienky opísané v článku 5.2.

Poverenie a uznávanie orgánov posudzovania zhody EÚ

Článok 3.1 protokolu sa týka uznávania orgánov posudzovania zhody so sídlom v EÚ. Postupy podľa článku 3.1 písm. a) a b) sa výrazne líšia a líšia sa aj od už vysvetleného procesu uznávania kanadských orgánov posudzovania zhody.

Podľa článku 3.1 písm. a) sa orgán posudzovania zhody EÚ akreditovaný Normalizačnou radou Kanady okamžite uzná ako orgán kompetentný certifikovať výrobky podľa technických noriem v rozsahu jeho akreditácie, ktoré požadujú regulačné orgány v jurisdikciách zamýšľaných trhov v Kanade. V postupe uznávania podľa článku 3.1 písm. a) teda nie je stanovené žiadne obdobie na vznesenie námietky, poverenie alebo iné kumulatívne požiadavky.

Po získaní akreditácie od Normalizačnej rady Kanady uverejnia kanadské orgány prostredníctvom Normalizačnej rady Kanady na jej webovom sídle zoznam orgánov posudzovania zhody EÚ. Odkaz na tento zoznam bude takisto verejne sprístupnený v systéme NANDO.

Podľa článku 3.1 písm. b), ak uznaný akreditačný orgán EÚ akredituje orgán posudzovania zhody EÚ, potom je päť predtým uvedených kumulatívnych krokov pre kanadské orgány posudzovania zhody takmer obdobných.

Okrem získania akreditácie od uznaného akreditačného orgánu EÚ [článok 3.1 písm. b) bod i)] musí byť orgán posudzovania zhody EÚ takisto poverený notifikujúcim orgánom členského štátu v súlade s článkom 5.

Pre notifikujúce orgány členských štátov to znamená zabezpečenie súladu s článkami 5.1 a 5.5. Notifikujúce orgány členských štátov musia preto zahrnúť už spomínané informácie uvedené v prílohe 3 a zabezpečiť, aby bol orgán posudzovania zhody EÚ akreditovaný uznaným akreditačným orgánom EÚ [článok 3.1 písm. b) bod ii)].

Notifikujúce orgány členských štátov poveria orgány posudzovania zhody EÚ a informujú priamo kanadské orgány prostredníctvom tejto funkčnej e-mailovej schránky: cetainfo@scc.ca. Upozorňujeme, že na oblasti telekomunikácií a elektromagnetickej kompatibility sa vzťahuje osobitný postup (6).

Pri poverení orgánov posudzovania zhody EÚ nesmú notifikujúce orgány členských štátov zabudnúť informovať Komisiu a pridať do kópie túto funkčnú e-mailovú schránku: GROW-NANDO-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu

Orgán posudzovania zhody EÚ nesmie mať žiadne nevyriešené námietky od kanadských orgánov po 30-dňovej lehote na vznesenie námietok v súlade s článkom 6.1 [článok 3.1 písm. b) bod iii)]. Počas 30-dňovej lehoty bude Normalizačná rada Kanady spolupracovať s príslušným regulačným orgánom v Kanade, ktorý má jurisdikciu pre daný sektor výrobkov, a uľahčí administratívne procesy potrebné na uznanie v Kanade.

Orgán posudzovania zhody EÚ dodržiava dodatočné požiadavky obdobné tým, ktoré sa vzťahujú na kanadské orgány posudzovania zhody, ako už bolo vysvetlené [článok 3.1 písm. b) body iv) až v)].

Kanadské orgány najneskôr 30 dní po získaní poverenia od notifikujúceho orgánu členského štátu uznajú orgán posudzovania zhody EÚ alebo v súlade s článkom 6 protokolu odmietnu uznať orgán posudzovania zhody EÚ. Kanadské orgány zašlú odpoveď e-mailom priamo notifikujúcemu orgánu členského štátu. Ak Kanada uzná orgán posudzovania zhody EÚ, uvedie tento orgán posudzovania zhody EÚ na svojom príslušnom webovom sídle.

Ak je odpoveď záporná, notifikujúci orgán členského štátu by mal informovať Komisiu prostredníctvom tejto funkčnej e-mailovej schránky:

GROW-NANDO-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu

Ak záporná odpoveď vyvolá otázky, ktoré sa dotýkajú všetkých členských štátov, Komisia zvolá zasadnutie expertnej skupiny pre VTV.

Ako už bolo opísané v prípade kanadských orgánov posudzovania zhody, príslušný notifikujúci orgán členského štátu, ktorý poverí orgán posudzovania zhody EÚ, zabezpečí verejný dohľad nad jeho kompetentnosťou bez ohľadu na to, kde získal osvedčenie o akreditácii.

C.   Uznávanie akreditačných orgánov zmluvných strán

Novinkou protokolu v porovnaní s tradičnými dohodami o vzájomnom uznávaní je, že ustanovuje povinnú akreditáciu na uznávanie orgánov posudzovania zhody podľa protokolu, čím sa posilňuje verejný dohľad. Z tohto dôvodu budú musieť orgány posudzovania zhody požiadať o akreditáciu buď uznaný akreditačný orgán na svojom vlastnom území, alebo akreditačné orgány druhej zmluvnej strany.

V článkoch 12 a 15 protokolu sa stanovuje postup uznávania akreditačných orgánov na akreditáciu orgánov posudzovania zhody pre trh druhej zmluvnej strany. V článku 15 sa stanovuje, že v prípade technických predpisov týkajúcich sa koncových telekomunikačných zariadení, zariadení informačných technológií, zariadení používaných na rádiokomunikáciu a elektromagnetickej kompatibility odo dňa nadobudnutia platnosti tohto protokolu (7) Kanada uznáva všetky vnútroštátne akreditačné orgány členských štátov EÚ a EÚ podobne uznáva Normalizačnú radu Kanady (SCC).

Preto je už SCC uznaná ako akreditačný orgán kompetentný akreditovať kanadské orgány posudzovania zhody v týchto rozsahoch: smernica 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach a smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite. V tejto súvislosti sú už dnes niektoré kanadské orgány posudzovania zhody uvedené v systéme NANDO a pôsobia na trhu EÚ (8).

Podobne už všetky akreditačné orgány EÚ môžu akreditovať orgány posudzovania zhody EÚ, pokiaľ ide o kanadský zákon o telekomunikáciách (Canadian Telecommunications Act), zákon o rádiokomunikáciách (Radiocommunication Act) a predpisy o rádiokomunikáciách (Radio Communication Regulations) vrátane technických požiadaviek na rádiové zariadenia a súvisiace postupy inovačného, vedeckého a hospodárskeho rozvoja (9).

Pre všetky ostatné sektory výrobkov uvedené v prílohe 1 sa postup uznávania zainteresovaných akreditačných orgánov ustanovuje v článku 12 protokolu (10).

Pri žiadaní o uznanie svojich akreditačných orgánov si kanadské orgány a orgány EÚ (11) môžu podľa článku 12.2 navzájom predložiť oznámenie týkajúce sa žiadosti o uznanie, ktoré by malo obsahovať úplný zoznam informácií, najmä o akreditačnom orgáne:

názov, adresa a kontaktné údaje,

dôkaz o tom, že daný orgán získal svoju právomoc od vlády,

skutočnosť, či koná nekomerčne a nesúťažne,

dôkaz o jeho nezávislosti od orgánov posudzovania zhody, ktoré posudzuje, ako aj od obchodných tlakov, aby sa predišlo vzniku konfliktov záujmov vo vzťahu k orgánom posudzovania zhody,

dôkaz, že je organizovaný a prevádzkovaný tak, aby zabezpečoval objektivitu a nestrannosť svojich činností a dôvernosť informácií, ktoré sú mu poskytované,

dôkaz, že každé rozhodnutie týkajúce sa atestácie kompetentnosti orgánov posudzovania zhody prijíma kompetentná osoba, ktorá nepatrí medzi osoby vykonávajúce posudzovanie,

rozsah, na aký sa požaduje jeho uznanie,

dôkaz o jeho kompetencii akreditovať orgány posudzovania zhody v rozsahu, na aký sa jeho uznanie požaduje, s odkazom na príslušné medzinárodné normy, príručky a odporúčania, ako aj uplatniteľné európske a kanadské normy, technické predpisy a postupy posudzovania zhody,

dôkaz o jeho vnútorných postupoch na zaistenie účinného riadenia a primeraných vnútorných kontrol vrátane zavedených postupov na dokumentovanie povinností, úloh a právomocí zamestnancov, ktorí môžu ovplyvniť kvalitu posudzovania a atestácie kompetentnosti,

dôkaz o počte disponibilných kompetentných zamestnancov, ktorý by mal byť dostatočný na riadne plnenie jeho úloh, a o zavedených postupoch monitorovania výkonnosti a spôsobilosti zamestnancov zapojených do procesu akreditácie,

skutočnosť, či je poverený na rozsah, na ktorý sa požaduje jeho uznanie na území nominujúcej zmluvnej strany,

dôkaz o jeho postavení signatára multilaterálnych dohôd o uznávaní Medzinárodného združenia pre spoluprácu pri akreditácii laboratórií (ILAC) alebo Medzinárodného akreditačného fóra (IAF) a akýchkoľvek súvisiacich regionálnych dohôd o uznávaní, a

akékoľvek iné informácie, ktoré môžu zmluvné strany uznať za vhodné.

V článku 12.3 protokolu sa uvádzajú riešenia v prípadoch, keď zmluvné strany uznajú, že medzi ich normami, technickými predpismi a postupmi posudzovania zhody môžu existovať rozdiely. V tejto súvislosti Normalizačná rada Kanady a združenie Európska spolupráca pre akreditáciu (EA) uzavreli dvojstrannú dohodu o spolupráci v súlade s článkom 12.3. Ďalšie informácie sú k dispozícii v oddiele F.

Podľa dvojstrannej dohody o spolupráci, ktorú podpísala Normalizačná rada Kanady a Európska spolupráca pre akreditáciu (EA), sa žiadosť o uznanie zakladá na odporúčaní riadiacej skupiny Normalizačnej rady Kanady a EA. Tá bola zriadená v roku 2018 s cieľom posúdiť kompetentnosť Normalizačnej rady Kanady a akreditačných orgánov EÚ akreditovať orgány posudzovania zhody na trhoch Kanady a EÚ (12).

Po prijatí oznámenia žiadosti o uznanie majú Kanada a EÚ 60 dní na to, aby písomne odpovedali a poskytli informácie požadované v článku 12.5 protokolu. V tejto písomnej odpovedi môže daná krajina druhú zmluvnú stranu informovať o tom, že:

uznáva akreditačný orgán kompetentným akreditovať orgány posudzovania zhody v navrhovanom rozsahu [článok 12.5 písm. a)],

uzná akreditačný orgán po potrebných legislatívnych alebo regulačných zmenách [článok 12.5 písm. b)],

chýbajú konkrétne informácie požadované podľa článku 12.2 protokolu [článok 12.5 písm. c)],

odmieta uznať akreditačný orgán v navrhovanom rozsahu, pričom uvádza dôvody tohto zamietnutia [článok 12.5 písm. d)].

Okrem toho EÚ a Kanada v súlade s článkom 12.6 uverejnia názvy akreditačných orgánov, ktoré uznávajú, a pri každom akreditačnom orgáne uvedú rozsah technických predpisov, na aký daný akreditačný orgán uznávajú. EÚ bude na tieto účely používať NANDO, zatiaľ čo Kanada zverejní zoznam uznávaných akreditačných orgánov EÚ na webovom sídle Normalizačnej rady Kanady.

Postup pri žiadaní o uznanie Normalizačnej rady Kanady

S cieľom adekvátne vybaviť oznámené žiadosti o uznanie v rámci 60-dňovej lehoty stanovenej v článku 12.5 bude v databáze NANDO vyvinutá nová funkcia, ktorá umožní kanadským orgánom oznámiť prostredníctvom tejto databázy ich žiadosť o uznanie akreditačného orgánu vrátane všetkých požadovaných informácií uvedených v článku 12.2. Ak do 60 dní od prijatia príslušného oznámenia nebudú vznesené žiadne námietky, kanadské orgány dostanú písomnú odpoveď, ktorou sa uzná kompetentnosť akreditačného orgánu akreditovať orgány posudzovania zhody v navrhovanom rozsahu [článok 12.5 písm. a)].

Komisia bude spolupracovať s EA na procese vedúcom k žiadosti o uznanie a informuje členské štáty o posúdení žiadosti o uznanie zo strany EA, čomu predchádza práca riadiaceho výboru EA a Normalizačnej rady Kanady. Ďalšie informácie sú k dispozícii v oddieloch C a F tohto dokumentu. Ak to bude potrebné, Komisia zvolá zasadnutie expertnej skupiny pre VTV.

Ak chce členský štát vzniesť námietky bez ohľadu na zistenia EA, bude tak môcť urobiť prostredníctvom svojho notifikujúceho orgánu. Námietky môžu byť priamo zakódované v databáze NANDO spolu s vyhlásením, ktorým sa informujú ostatné členské štáty a Komisia. Členský štát pritom odôvodní svoje námietky a je povinný uviesť podmienky, za ktorých by podľa jeho názoru bolo možné uznanie vydať.

Po prijatí takejto námietky od jedného členského štátu, a ak sa to bude považovať za potrebné, útvary Komisie okamžite zvolajú zasadnutie expertnej skupiny pre VTV, aby prediskutovali obavy príslušného členského štátu. S cieľom dodržať 60-dňovú lehotu budú môcť členské štáty podať námietky iba do 40 dní od prijatia oznámenia žiadosti o uznanie podaného kanadskými orgánmi.

Ak budú námietky po uplynutí 60-dňovej lehoty stále relevantné, v systéme NANDO by sa vytvorila automatizovaná funkcia písomnej odpovede kanadským orgánom s priloženým vyhlásením namietajúcich členských štátov a poskytnutím informácií požadovaných v článku 12.5 písm. b), c) a/alebo d). Komisia bude následne viesť s kanadskými orgánmi dialóg.

Postup pri žiadaní o uznanie akreditačných orgánov EÚ

Akreditačné orgány EÚ, ktoré majú záujem požiadať o uznanie v Kanade, by mali zodpovedajúcim spôsobom informovať EA a Komisiu. Každému oznámeniu žiadosti o uznanie akreditačných orgánov EÚ by predchádzalo pozitívne odporúčanie riadiacej skupiny EA a Normalizačnej rady Kanady. Ďalšie informácie sú k dispozícii v oddiele F.

Komisia v mene EÚ oznámi Kanade žiadosť o uznanie prostredníctvom systému NANDO, ktorý automaticky odošle e-mailové upozornenie členským štátom.

Oznámenie žiadosti o uznanie a sprievodné informácie sa predložia kanadským orgánom v súlade s článkom 12 protokolu. Kanadské orgány by mali poskytnúť písomnú odpoveď na žiadosť o uznanie do 60 dní.

Kanadské orgány, ktoré majú prístup do systému NANDO a dostali oznámenie týkajúce sa uznania, odpovedia v súlade s článkom 12.5 protokolu e-mailom zaslaným do tejto funkčnej e-mailovej schránky: GROW-NANDO-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu

Keď útvary Komisie dostanú odpoveď, odošlú ju príslušnému členskému štátu a dotknutému akreditačnému orgánu EÚ a informujú EA a ostatné členské štáty. Okrem toho, ak kanadské orgány zamietnu oznámenú žiadosť alebo požiadajú o legislatívne a regulačné zmeny či dodatočné konkrétne informácie, útvary Komisie môžu zvolať zasadnutie expertnej skupiny pre VTV s cieľom prediskutovať rozhodnutie o zamietnutí alebo žiadosť o dodatočné informácie.

D.   Námietky a stiahnutia poverení orgánov posudzovania zhody a akreditačných orgánov

Po uznaní orgánu posudzovania zhody je možné namietať proti jeho kompetentnosti alebo stiahnuť jeho poverenie v súlade s článkami 7 a 8 protokolu. Články 13 a 14 protokolu sa okrem toho týkajú zániku uznania už uznaného kanadského akreditačného orgánu alebo námietok proti nemu.

Námietky proti orgánom posudzovania zhody

Článok 7 protokolu sa týka námietok a stanovuje sa v ňom postup podania námietok, a to aj v článku 7.5, pre zmluvné strany, ktoré rušia uznanie dotknutého orgánu posudzovania zhody.

V článku 7.1 sa ustanovuje, že proti orgánom posudzovania zhody je možné namietať, ak príslušné orgány neprijmú opatrenia po prijatí sťažnosti podľa článku 11.3 protokolu (ďalšie informácie o článku 11.3 protokolu sú k dispozícii ďalej v oddiele E). Proti orgánom posudzovania zhody je navyše možné namietať aj vtedy, ak existujú dôvody domnievať sa, že výsledky ich činností posudzovania zhody neposkytujú dostatočné záruky, že posudzované výrobky sú v zhode s príslušnými právnymi predpismi.

Notifikujúce orgány členských štátov môžu predkladať svoje námietky priamo prostredníctvom systému NANDO, čím informujú ostatné členské štáty a Komisiu. Ak Komisia alebo ostatné členské štáty do 15 dní nezareagujú, prostredníctvom automatickej funkcie v systéme NANDO sa námietka okamžite odošle kanadským orgánom. Tento proces umožní transparentnosť medzi Komisiou a notifikujúcimi orgánmi iných členských štátov a zabezpečí príslušné následné kroky v databáze NANDO, t. j. ak je po podaní námietky potrebné prijať opatrenia.

Pred oznámením námietky kanadským orgánom v súlade s článkom 7.2 budú útvary Komisie pomáhať pri overovaní požiadaviek uvedených v článkoch 7.1 a 7.2 v spolupráci s dotknutým členským štátom.

Po oznámení námietky kanadským orgánom umožnia útvary Komisie na účely koordinácie dialóg medzi kanadskými orgánmi a notifikujúcim orgánom, ktorý predložil námietku, ako sa ustanovuje v článku 7.4 protokolu.

Ak chce dotknutý členský štát prijať opatrenia v súlade s článkom 7.3 protokolu, informuje o tom útvary Komisie, aby bolo možné dosiahnuť koordinovaný prístup medzi všetkými členskými štátmi.

Podobne budú útvary Komisie riadiť všetky kroky uvedené v článku 7.5 protokolu, a to v úzkej spolupráci s notifikujúcimi orgánmi členských štátov. V tejto súvislosti zamýšľajú útvary Komisie využiť expertnú skupinu pre VTV ako fórum na všetky diskusie týkajúce sa článku 7.5.

Kanadské orgány predložia svoje námietky proti orgánom posudzovania zhody EÚ Komisii, ktorá tieto námietky následne oznámi dotknutému notifikujúcemu orgánu členského štátu, EA a akreditačnému orgánu EÚ, ak je to relevantné. Ak to bude potrebné a v záujme ostatných členských štátov, Komisia zvolá zasadnutie expertnej skupiny pre VTV.

Stiahnutia poverení orgánov posudzovania zhody a zánik uznaní

Článok 8 protokolu sa týka stiahnutí poverení a ustanovuje sa v ňom, kedy zmluvné strany stiahnu poverenie alebo upravia rozsah predtým vydaného poverenia orgánu posudzovania zhody. Zmluvné strany napríklad stiahnu poverenie orgánu posudzovania zhody, ak orgán posudzovania zhody prestal spĺňať požiadavky uvedené v článku 5.2 protokolu.

Notifikujúce orgány členských štátov, ktoré potrebujú stiahnuť poverenie alebo upraviť rozsah predtým vydaného poverenia orgánu posudzovania zhody EÚ, tak môžu urobiť priamo u kanadských orgánov prostredníctvom tejto funkčnej e-mailovej schránky: cetainfo@scc.ca

Notifikujúci orgán členského štátu zašle toto oznámenie v kópii na útvary Komisie prostredníctvom tejto funkčnej e-mailovej schránky:

GROW-NANDO-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu

Kanada požiada o stiahnutie poverenia alebo zmenu rozsahu poverenia orgánu posudzovania zhody priamo prostredníctvom systému NANDO.

Okrem toho sa článok 8.5 protokolu zaoberá piatimi scenármi, keď zmluvné strany môžu bez toho, aby bol dotknutý článok 7.5, okamžite zrušiť uznanie orgánu posudzovania zhody, ktorému bolo predtým vydané poverenie. Napríklad, ak uplynie platnosť akreditácie kanadského orgánu posudzovania zhody a kanadské orgány nestiahnu jeho poverenie alebo nepredložia nové osvedčenie o akreditácii, Komisia a členské štáty môžu prijať opatrenia v súlade s článkom 8.5 protokolu a zrušiť uznanie kompetentnosti dotknutého orgánu posudzovania zhody. Členské štáty, ktoré majú v úmysle zrušiť uznanie kanadského orgánu posudzovania zhody, informujú Komisiu, ktorá môže daný orgán posudzovania zhody vyradiť zo zoznamu uznaných orgánov posudzovania zhody v systéme NANDO a zodpovedajúcim spôsobom informovať kanadské orgány.

Námietky a zánik uznania akreditačných orgánov

V článkoch 13 a 14 protokolu sa ustanovuje možnosť prestať uznávať akreditačné orgány alebo namietať proti ich uznaniu.

V článku 13 sa stanovuje, že ak akreditačnému orgánu zanikne postavenie signatára multilaterálnej alebo regionálnej dohody uvedenej v článku 12.2 písm. l) alebo dohody o spolupráci uvedenej v článku 12.3, uznávajúca zmluvná strana môže prestať uznávať daný akreditačný orgán.

V článku 14 sa stanovuje postup namietania proti uznaniu akreditačného orgánu, ktorý už bol uznaný.

Ak chce členský štát namietať proti uznaniu kanadského akreditačného orgánu, informuje o tom útvary Komisie, EA a ostatné členské štáty prostredníctvom e-mailu a objektívnym a primeraným spôsobom odôvodní svoju žiadosť.

Proces namietania alebo zániku uznania Normalizačnej rady Kanady, ako aj proces zameraný na vyriešenie námietky bude do značnej miery závisieť od práce EA a Normalizačnej rady Kanady, ako sa uvádza v článku 14.2 protokolu. EA bude teda náležite informovať Komisiu a členské štáty o akomkoľvek vývoji, ktorý by mohol viesť k námietke alebo zániku uznania Normalizačnej rady Kanady a orgánov posudzovania zhody uznaných na tomto základe.

Keď útvary Komisie dostanú tieto informácie, okamžite zvolajú zasadnutie expertnej skupiny pre VTV, aby sa prediskutoval ďalší postup.

Podobne, ak má Kanada v úmysle prestať uznávať akreditačný orgán EÚ a akékoľvek orgány posudzovania zhody uznané na tomto základe alebo proti nim namietať, bude o tom informovať Komisiu, ktorá okamžite upovedomí EA, príslušný členský štát a akreditačný orgán EÚ a bude s nimi spolupracovať. Podľa potreby Komisia následne zvolá zasadnutie expertnej skupiny pre VTV.

E.   Dohľad nad trhom, presadzovanie a záruky

V článku 11 protokolu sa ustanovuje, ako orgány dohľadu nad trhom alebo orgány presadzovania práva overujú zhodu výrobkov posudzovaných uznaným orgánom posudzovania zhody so sídlom na území druhej zmluvnej strany a aké vykonávacie a ochranné opatrenia môžu v tejto súvislosti prijať.

Podľa článku 11.1 sa overovanie zhody výrobku s príslušnými právnymi predpismi vykonáva za podmienok, ktoré nie sú menej priaznivé než podmienky pri vykonávaní činností súvisiacich s posudzovaním výrobkov orgánmi posudzovania zhody na ich vlastnom území.

V článku 11.2 protokolu sa stanovuje, že vnútroštátne orgány môžu prijať alebo zachovať opatrenia týkajúce sa daného výrobku, ako je napríklad stiahnutie výrobku z trhu, ak by sa umiestnením výrobku na trh alebo jeho používaním na trhu mohlo ohroziť splnenie legitímneho cieľa. Podľa článku 1 protokolu sú legitímnymi cieľmi ciele uvedené v článku 2.2 dohody WTO o technických prekážkach obchodu, napríklad ochrana zdravia a bezpečnosti ľudí alebo životného prostredia. Opatrenia prijaté v súvislosti s konkrétnym výrobkom budú musieť byť v súlade s CETA a konkrétne s protokolom. V tejto súvislosti je v článku 11.2 protokolu okrem stiahnutia výrobku z trhu výslovne uvedených niekoľko ďalších príkladov vhodných opatrení. Ide o opatrenia, ktorými sa zakazuje umiestnenie výrobku na trh či jeho používanie na trhu alebo ktorými sa obmedzuje jeho pohyb na trhu.

Dôležité je, že ak chce orgán dohľadu nad trhom alebo orgán presadzovania práva členského štátu prijať alebo zachovať opatrenia týkajúce sa konkrétneho výrobku, ktoré boli posúdené orgánom posudzovania zhody povereným kanadskými orgánmi podľa protokolu, bezodkladne o tom informuje kanadské orgány prostredníctvom tejto funkčnej e-mailovej schránky: cetainfo@scc.ca

Členské štáty vždy zašlú kópiu správy pre kanadské orgány Komisii prostredníctvom tejto funkčnej e-mailovej schránky:

GROW-NANDO-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu

Na žiadosť kanadských orgánov môže byť orgán členského štátu, ktorý už predložil oznámenie útvarom Komisie, požiadaný, aby uviedol dôvody prijatia alebo zachovania týchto opatrení. Na účely koordinácie by útvary Komisie nadviazali spomínaný dialóg medzi orgánmi dotknutých členských štátov a Kanadou.

V článkoch 11.3 a 11.4 protokolu sa navyše uvádza, že orgány členských štátov a akreditačné orgány EÚ môžu predložiť Kanade písomnú sťažnosť, ak existujú dôkazy o tom, že výrobky posudzované kanadským orgánom posudzovania zhody nespĺňajú platné právne predpisy EÚ, pre ktoré je tento orgán uznaný. Takáto písomná sťažnosť musí byť podložená dôkazmi, ktoré napríklad zdôrazňujú predchádzajúce opatrenia prijaté podľa článku 11.2 protokolu. Sťažnosť podľa článku 11.3 sa môže nakoniec použiť pri namietaní proti povereniu orgánu posudzovania zhody podľa článku 7 (pozri oddiel D).

Orgány členských štátov alebo akreditačné orgány EÚ, ktoré chcú podať písomnú sťažnosť, informujú útvary Komisie a požiadajú ich, aby takúto sťažnosť predložili v ich mene. Všetky takéto písomné sťažnosti sa odošlú útvarom Komisie prostredníctvom tejto funkčnej e-mailovej schránky: GROW-NANDO-ADMINISTRATOR@ec.europa.eu

Útvary Komisie budú sťažnosť monitorovať a postúpia ju kanadským orgánom v úzkej spolupráci s orgánom členského štátu, EA a dotknutým akreditačným orgánom EÚ. Zároveň o sťažnosti informujú orgány ostatných členských štátov a ostatné akreditačné orgány EÚ.

Podobne bude Komisia v kontakte s dotknutým členským štátom a akreditačným orgánom EÚ, ak Kanada prijme opatrenia podľa článku 11.2 protokolu alebo podá písomnú sťažnosť podľa článkov 11.3 alebo 11.4 protokolu. Útvary Komisie na tento účel využijú expertnú skupinu pre VTV ako príslušné fórum na diskusiu o akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa článku 11 protokolu, hoci môže prípadne konzultovať s orgánmi dohľadu nad trhom členského štátu prostredníctvom siete Únie pre súlad výrobkov.

F.   Dvojstranné dohody týkajúce sa procesu akreditácie

V článku 12.3 protokolu sa ustanovuje možnosť dohovoru o spolupráci medzi európskym a kanadským akreditačným systémom alebo, ak takýto dohovor neexistuje, dohody medzi nominovaným akreditačným orgánom a akreditačným orgánom, ktorý uznávajúca zmluvná strana uznala ako kompetentný orgán. Touto dohodou by sa malo zabezpečiť, aby bol nominovaný akreditačný orgán kompetentný akreditovať orgány posudzovania zhody ako orgány kompetentné posudzovať zhodu s príslušnými nariadeniami uznávajúceho orgánu. Na tieto účely Európska spolupráca pre akreditáciu (EA) a Normalizačná rada Kanady (SCC) podpísali 10. júna 2016 dvojstrannú dohodu o spolupráci (13) s cieľom stanoviť podmienky a postupy v oblasti technickej podpory zameranej na vzájomné uznávanie akreditačných orgánov a akreditovaných orgánov posudzovania zhody pôsobiacich v EÚ a Kanade.

EA a SCC 18. júna 2018 vytvorili modelový rámec pre vzájomné uznávanie kanadských a európskych orgánov posudzovania zhody a akreditačných orgánov (14). Rámec ustanovuje spoločnú riadiacu skupinu EA – SCC, ktorá dohliada na proces uznávania a zaisťuje kompetentnosť orgánov posudzovania zhody a akreditačných orgánov pre trhy EÚ a Kanady. Riadiaca skupina teda riadi procesy vedúce k vzájomnému uznávaniu v prípade každej kategórie výrobkov medzi SCC a EA vrátane:

zoznamu kategórií výrobkov a súvisiacich požiadaviek, pre ktoré bolo zavedené uznávanie na vnútroštátnej úrovni akreditácie,

zoznamu akreditačných orgánov uznaných v rozsahu ich uznania,

aktualizácie (podľa potreby) dokumentácie a súvisiacich formulárov, ktoré sa majú použiť v procese uznávania,

zachovávania regulačnej meny a spolupráce s regulačnými orgánmi,

pôsobenia ako ústredného miesta kontaktu v prípade otázok týkajúcich sa vykonávania protokolu a procesov vzájomného uznávania pri uplatňovaní protokolu.

Okrem toho, ak nebude kanadský akreditačný orgán uznaný podľa článku 12, SCC sa môže usilovať o uzavretie dvojstranných dohôd o spolupráci s akreditačnými orgánmi členských štátov EÚ s cieľom uľahčiť akreditáciu kanadských orgánov posudzovania zhody prostredníctvom akreditačných orgánov EÚ. Takéto dvojstranné dohody o spolupráci môžu uľahčiť uplatňovanie článku 4 protokolu. Zvyčajne by takáto dohoda mohla zahŕňať zabezpečenie kontrol na mieste Normalizačnou radou Kanady a vnútroštátnym akreditačným orgánom EÚ na ich vlastných územiach a ďalšie opatrenia, ktoré by mohli úmerne znížiť náklady na akreditáciu a zároveň zabezpečiť súlad s príslušnými požiadavkami EÚ a Kanady.

Aj keď uzavretie takýchto dohôd nie je podľa protokolu povinné alebo požadované, mohli by ešte viac uľahčiť vykonávanie protokolu, kým sa čaká na uznanie kanadského akreditačného orgánu pre konkrétne sektory výrobkov.

G.   Akceptovanie výsledkov uznaných orgánov posudzovania zhody

V článkoch 9 a 10 protokolu sa ustanovuje, že EÚ uzná výsledky činností posudzovania zhody vykonávaných orgánmi posudzovania zhody, ktoré sa uznávajú v súlade s článkom 3 (pozri oddiel B), a akreditovanými internými orgánmi so sídlom v Kanade za podmienok, ktoré nie sú menej priaznivé ako tie, ktoré sa uplatňujú na tieto orgány v EÚ. Naopak, ak orgánu posudzovania zhody zaniklo uznanie, orgány členských štátov môžu takisto prestať uznávať jeho činnosti posudzovania zhody a nasledujúce výsledky.

V článku 9.2 sa uvádza, že takéto odmietnutie môže začať plynúť odo dňa, keď sa zrušilo uznanie daného orgánu posudzovania zhody, alebo pred dátumom zániku uznania, ak existujú dôvody domnievať sa, že k takejto nekompetentnosti, ktorá viedla k stiahnutiu uznania, došlo pred týmto dátumom. Pokiaľ neexistujú dôvody domnievať sa, že orgán nebol kompetentný ešte pred dátumom zániku uznania, potom orgány členských štátov budú akceptovať výsledky príslušných činností posudzovania zhody vykonaných až do dátumu zániku uznania.

Pokiaľ ide o akreditované interné orgány, podľa článku 10.1 protokolu sa rovnako priaznivé podmienky budú uplatňovať iba na tie interné orgány, ktoré sú akreditované akreditačným orgánom EÚ, prípadne Normalizačnou radou Kanady.


(1)  CETA vrátane protokolu sa predbežne vykonáva od roku 2017. Pozri rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/38 z 28. októbra 2016 o predbežnom vykonávaní Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 1080).

(2)  Ú. v. ES L 280, 16.10.1998, s. 1; Ú. v. ES L 278, 16.10.2002, s. 19.

(3)  Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti príslušných právnych predpisov EÚ, v protokole sa uvádza, že skupiny výrobkov závisia od toho, či EÚ uznáva mimovládne orgány na účely posudzovania zhody tovaru s harmonizačnými právnymi predpismi EÚ. Takáto požiadavka na uznávanie iba mimovládnych orgánov nemá v súčasnosti žiadny vplyv na skupiny výrobkov uvedené v prílohe 1.

(4)  V súčasnosti môže Normalizačná rada Kanady akreditovať kanadské orgány posudzovania zhody podľa článku 15 protokolu v prípade smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach a smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, v prípade ostatných uvedených právnych predpisov EÚ však bude musieť Normalizačná rada Kanady získať uznanie podľa článku 12 protokolu. Ďalšie informácie sú uvedené v oddiele C.

(5)  Upozorňujeme, že požiadavky nie sú uvedené v plnom rozsahu. Úplný zoznam požiadaviek je k dispozícii priamo v článku R17 prílohy I k rozhodnutiu 768/2008/ES.

(6)  Ak orgán posudzovania zhody skúma testovacie zariadenie pre RSS-102, nevyžaduje sa uznanie a laboratórium sa musí jednoducho zaregistrovať podľa krokov uvedených ďalej.

 

Ak orgán posudzovania zhody skúma certifikačné vybavenie, je potrebné riadiť sa postupom CB-01 a CB-02.

 

Čísla spoločností je možné získať vytvorením nového webového účtu prostredníctvom systému správy frekvenčného spektra.

1.

Kliknite na „Register a new Web Account for a new or existing Licensee or Certification/Registration clients or Broadcaster“ (Zaregistrovať nový webový účet pre nového alebo existujúceho poskytovateľa licencie, klientov žiadajúcich certifikáciu/registráciu alebo vysielateľa).

2.

V zozname Equipment Certification and Registration (Certifikácia a registrácia zariadenia) vyberte možnosť „New Applicant“ (Nový žiadateľ) alebo „New Agent Applicant“ (Nový zástupca žiadateľa) a potom kliknite na tlačidlo „Next“ (Ďalej).

3.

Vyplňte „Web User Information“ (Informácie o používateľovi webu), „Applicant Information“ (Informácie o žiadateľovi) a „Certification Letter Contact“ (Kontakt pre certifikáciu).

4.

Skontrolujte informácie a potom svoju žiadosť odošlite.

 

Ak už máte webový účet, môžete požiadať o dodatočné čísla spoločností.

1.

Prihláste sa do svojho účtu.

2.

Zvoľte možnosť „List my application“ (Zobraziť moju žiadosť).

3.

Kliknite na tlačidlo „Add Client“ (Pridať klienta), ktoré sa nachádza napravo od vášho mena v hornej časti stránky.

4.

Vyberte „New Applicant“ (Nový žiadateľ) a potom kliknite na tlačidlo „Next“ (Ďalej).

5.

Vyplňte informácie o spoločnosti a potom kliknite na tlačidlo „Next“ (Ďalej).

6.

Skontrolujte informácie a potom svoju žiadosť odošlite.

(7)  CETA vrátane protokolu sa predbežne vykonáva od roku 2017. Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(8)  Celý zoznam kanadských orgánov posudzovania zhody, ktoré sú v súčasnosti uznané, je k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=124.

(9)  Zákony sú k dispozícii na týchto odkazoch: zákon o telekomunikáciách (Canadian Telecommunications Act), zákon o rádiokomunikáciách (Radiocommunication Act)predpisy o rádiokomunikáciách (Radio Communication Regulations). Úplný zoznam príslušných technických požiadaviek na rádiové zariadenia a súvisiace postupy inovačného, vedeckého a hospodárskeho rozvoja vám poskytne Normalizačná rada Kanady.

(10)  Upozorňujeme, že 18. februára 2021 bola Normalizačná rada Kanady uznaná ako orgán kompetentný akreditovať orgány posudzovania zhody pre vybavenie, stroje, prístroje, zariadenia, ovládacie komponenty, ochranné systémy, bezpečnostné zariadenia, ovládacie a regulačné zariadenia a súvisiace príslušenstvo a preventívne a detekčné systémy na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (zariadenia ATEX). Na webovom sídle uvedenom ďalej je k dispozícii kompletný zoznam sektorov, v ktorých je uznaná Normalizačná rada Kanady: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.detail&ab_id=243324

(11)  Príslušný postup a príslušné orgány EÚ sú uvedené ďalej v podnadpise „Postup pri žiadaní o uznanie akreditačných orgánov EÚ“.

(12)  EA a Normalizačná rada Kanady 18. júna 2018 odsúhlasili model/rámec pre vzájomné uznávanie akreditačných orgánov Kanady a EÚ. Ďalšie informácie sú k dispozícii v oddiele F.

(13)  Ďalšie informácie sú k dispozícii na internete v priloženej príručke, ktorú pripravila Európska spolupráca pre akreditáciu: https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2018/10/ceta-agreementand-conformity-assessment-accreditation-a-tool-to-enhance-tradebetween-the-european-union-and-canada.pdf

(14)  Model/rámec pre vzájomné uznávanie – protokol posudzovania zhody, CETA, EA, Normalizačná rada Kanady, 18. jún 2018.


1.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/15


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.10164 — CVC/Stark Group)

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 351/02)

Dňa 29. apríla 2021 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32021M10164. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/16


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.10263 — Ardian/Deli Home)

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 351/03)

Dňa 16. júla 2021 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32021M10263. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/17


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.10204 — Total Produce/Dole Food Company)

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 351/04)

Dňa 7. júna 2021 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32021M10204. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/18


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.10291 — Arçelik/Whirlpool Beyaz)

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 351/05)

Dňa 18. júna 2021 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32021M10291. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/19


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.10227 — KPS Capital Partners/Hydro Rolling)

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 351/06)

Dňa 27. apríla 2021 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32021M10227. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/20


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.10236 — Goldman Sachs/Oikos)

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 351/07)

Dňa 4. mája 2021 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32021M10236. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/21


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.10010 — Investindustrial Group/CSM Ingredients)

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 351/08)

Dňa 22. februára 2021 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32021M10010. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/22


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.10293 — Gilde Fund VI/EDCO)

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 351/09)

Dňa 29. júla 2021 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32021M10293. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

1.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/23


Výmenný kurz eura (1)

31. augusta 2021

(2021/C 351/10)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1834

JPY

Japonský jen

129,95

DKK

Dánska koruna

7,4360

GBP

Britská libra

0,85875

SEK

Švédska koruna

10,1625

CHF

Švajčiarsky frank

1,0799

ISK

Islandská koruna

149,60

NOK

Nórska koruna

10,2600

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,523

HUF

Maďarský forint

348,80

PLN

Poľský zlotý

4,5296

RON

Rumunský lei

4,9359

TRY

Turecká líra

9,8310

AUD

Austrálsky dolár

1,6156

CAD

Kanadský dolár

1,4896

HKD

Hongkongský dolár

9,2086

NZD

Novozélandský dolár

1,6760

SGD

Singapurský dolár

1,5897

KRW

Juhokórejský won

1 370,03

ZAR

Juhoafrický rand

17,2282

CNY

Čínsky juan

7,6465

HRK

Chorvátska kuna

7,4900

IDR

Indonézska rupia

16 879,69

MYR

Malajzijský ringgit

4,9194

PHP

Filipínske peso

58,765

RUB

Ruský rubeľ

86,7600

THB

Thajský baht

38,129

BRL

Brazílsky real

6,1386

MXN

Mexické peso

23,7864

INR

Indická rupia

86,3850


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

1.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/24


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10440SEGRO/PSPIB/Varia Class Logistics)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 351/11)

1.   

Komisii bolo 24. augusta 2021 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

SEGRO plc (ďalej len „SEGRO“, Spojené kráľovstvo),

Public Sector Pension Investment Board (ďalej len „PSPIB“, Kanada),

Varia Class Logistics SL (ďalej len „Target Asset“, Španielsko).

Podniky SEGRO a PSPIB získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad celým podnikom Target Asset.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

SEGRO: vlastníctvo, správa aktív a vývoj moderných skladových nehnuteľností a nehnuteľností pre ľahký priemysel, ktoré sa nachádzajú v blízkosti veľkých mestských aglomerácií a na hlavných dopravných uzloch vo viacerých krajinách EÚ,

PSPIB: správa diverzifikovaného globálneho investičného portfólia vrátane akcií, dlhopisov a iných cenných papierov s pevným výnosom a investícií do súkromného kapitálu, nehnuteľností, infraštruktúry, prírodných zdrojov a súkromného dlhu,

Target Asset: vlastníctvo priemyselného areálu nachádzajúceho sa v Martorelles, Barcelona.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.10440 — SEGRO/PSPIB/Varia Class Logistics

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


1.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/26


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10368 – Advent/Eurazeo/Hoist)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 351/12)

1.   

Komisii bolo 24. augusta 2021 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Advent International Corporation (ďalej len „Advent“, USA),

Eurazeo SE (ďalej len „Eurazeo“, Francúzsko) a

Hoist Group Holding Intressenter AB (ďalej len „Hoist“, Švédsko).

Podniky Advent a Eurazeo získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad celým podnikom Hoist.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Advent: je súkromný kapitálový investor, ktorý sa zameriava na: i) nadobudnutie majetkovej účasti (kontrolnej aj nekontrolnej) v spoločnostiach, kde by podľa jeho názoru kapitálová injekcia zlepšila vyhliadky na budúci rast, a ii) správu investičných fondov. Ako súkromný kapitálový investor má podnik Advent podiely v rôznych odvetviach vrátane priemyslu, maloobchodu, médií, komunikácií, informačných technológií, internetu, zdravotnej starostlivosti a liekov.

Eurazeo: je kótovaná investičná spoločnosť s portfóliom diverzifikovaných aktív vo výške niekoľkých miliárd eur. Zameriava sa na odhaľovanie, urýchlenie a posilnenie potenciálnej transformácie spoločností všetkých veľkostí, do ktorých investuje. Má tri hlavné činnosti: súkromný kapitál, súkromný dlh a nehnuteľný majetok.

Hoist: spoločnosť poskytujúca hostiteľské služby, ktorá je partnerom hotelov a verejných operácií a poskytuje riešenia v oblasti prístupu k vysokorýchlostnému internetu, konferenčné služby, systémy správy nehnuteľností a softvér back-office, ako aj iné vybavenie potrebné pri starostlivosti o hostí.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.10368 – Advent/Eurazeo/Hoist

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


INÉ AKTY

Európska komisia

1.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/28


Uverejnenie žiadosti podľa článku 17 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89

(2021/C 351/13)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 (1).

HLAVNÉ ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE

BAYERISCHER BLUTWURZ

EÚ č.: PGI-DE-02581 – 7. 6. 2019

1.   Zemepisné označenie na zápis

„Bayerischer Blutwurz“

2.   Kategória liehoviny

32.

Likér

3.   Opis liehoviny

Fyzikálne, chemické a/alebo organoleptické vlastnosti

„Bayerischer Blutwurz“ je likér vyrábaný v Bavorsku, hlavne v oblasti Bavorského lesa. Tradične sa vyrába z koreňa nátržníka vzpriameného (Potentilla erecta (L.) Raeusch). Koreň nátržníka (Blutwurz) sa v hovorovej reči niekedy nazýva Blutwurzel.

Skutočný obsah alkoholu v hotových liehovinách: minimálne 35 obj. %

Minimálny obsah cukru vyjadreného ako invertný cukor: 100 gramov na liter hotového výrobku

Čírosť: priehľadný

Farba: typickú červenohnedú farbu dodáva výrobku hlavne koreň nátržníka. Likéru dodávajú farbu aj ďalšie prísady, ako sú byliny, ovocné šťavy atď., ktoré sa používajú podľa potreby na dotvorenie chuti.

Vôňa a chuť: výrazná, kyslasto-horká chuť nátržníka

Použité prísady: výťažky (maceráty) z koreňa nátržníka, prípadne ďalších bylín s použitím etylalkoholu alebo destilátu poľnohospodárskeho pôvodu, cukor alebo iné sladidlá a voda na dosiahnutie požadovaného obsahu alkoholu. Na výrobu macerátu sa môžu použiť aj ďalšie prísady, napríklad ovocné šťavy.

Špecifické vlastnosti (ktorými sa líši od iných liehovín rovnakej kategórie)

„Bayerischer Blutwurz“ sa líši od ostatných likérov tým, že pri jeho výrobe sa používa predovšetkým macerát z koreňa nátržníka vzpriameného (Potentilla erecta (L.) Raeusch). Tento macerát dodáva výrobku horkú chuť a typickú červenohnedú farbu.

Na rozdiel od iných likérov predávaných pod názvom Blutwurz, pri ktorých časť výrobného procesu prebieha v rôznych regiónoch Nemecka, pri výrobe likéru „Bayerischer Blutwurz“ prebieha celý proces vrátane macerácie použitých prísad v danej zemepisnej oblasti.

Likér „Bayerischer Blutwurz“ je vysoko kvalitný výrobok a pri jeho výrobe sa vždy používa macerát koreňa nátržníka. Nepridávajú sa doňho žiadne nekvalitné dochucovadlá.

Vo výrobnom procese sa nepoužívajú žiadne farbivá ani iné potravinové prísady.

4.   Zemepisná oblasť

Likér „Bayerischer Blutwurz“ sa vyrába v mnohých regiónoch Bavorska, hlavne v oblastiach s menej úrodnou pôdou. Bayern (oblasť NUTS DE2) sa preto označuje ako vymedzená zemepisná oblasť.

5.   Spôsob výroby liehoviny

Názov – typ metódy

Výroba likéru „Bayerischer Blutwurz“

Metóda

Najskôr sa rozdrví koreň nátržníka, prípadne sa pridajú ďalšie prísady, napríklad byliny, ovocné šťavy atď. a voda. Ak sa ku koreňu nátržníka pridávajú ďalšie prísady, treba dbať na to, aby nenarušili prevládajúcu chuť Blutwurzu.

Ďalej sa rozdrvený koreň nátržníka a ostatné prísady macerujú pomocou etylalkoholu alebo destilátu poľnohospodárskeho pôvodu.

Získaný alkoholový macerát sa niekedy určitý čas skladuje alebo necháva zrieť vo vhodných nádobách.

Potom sa do alkoholového macerátu pridáva cukor alebo iné sladidlá.

Dokončenie výrobného procesu pozostáva z týchto krokov:

redukcie vysoko percentného alkoholového extraktu vodou, aby sa dosiahol požadovaný obsah alkoholu,

fľašovania alebo dekantácie do iných vhodných predajných nádob a

označovania a balenia.

Na zabezpečenie kvality výrobku sa musia všetky vyššie uvedené kroky pri výrobe uskutočniť v danej zemepisnej oblasti. Po redukcii na požadovaný obsah alkoholu začnú z likéru „Bayerischer Blutwurz“ rýchlo vyprchávať éterické oleje, čo môže zhoršiť kvalitu hotového výrobku. V záujme zachovania kvality je preto potrebné v danej zemepisnej oblasti likér plniť do fliaš hneď po redukcii na požadovaný obsah alkoholu. Výrobok „Bayerischer Blutwurz“ je pre svoju kvalitu vysoko cenený. Kontrolovateľné a rýchle fľašovanie vykonávané v danej zemepisnej oblasti je obzvlášť dôležité z hľadiska spoľahlivosti a monitorovania prísľubu kvality.

6.   Súvislosť so zemepisným prostredím alebo zemepisným pôvodom

Podrobné údaje o zemepisnej oblasti alebo pôvode, ktoré sú rozhodujúce pre súvislosť

Bavorský les patrí medzi hlavné oblasti tradičnej výroby likéru „Bayerischer Blutwurz“ vďaka prirodzenému výskytu prísady, ktorá nápoju dodáva jeho vlastnosti. Vyrába sa však aj v bavorskej predalpskej oblasti, alpskom podhorí a v ďalších horských oblastiach Bavorska (Mittelgebirge), pretože táto prísada sa nachádza aj tam.

Táto tradícia vznikla v uvedených oblastiach, pretože práve tam rastie nátržník (t. j. rastlina, ktorej korene alebo pakorene sa používajú na výrobu likéru Blutwurz), a tak bola táto surovina vždy dostupná na výrobu liekov alebo iných požívatín.

Pre zemepisné podmienky spomínaných horských oblastí Bavorska sú charakteristické zmiešané lesy, vresoviská, menej úrodné lúky a niekde aj slatiny s mierne kyslou pôdou. Spolu s prevládajúcim chladným a vlhkým podnebím typickým pre východné pahorkatiny vytvárajú tieto oblasti optimálne zemepisné a klimatické podmienky pre výskyt nátržníka. Rastlina sa vo všeobecnosti považuje za indikátor menej úrodnej pôdy.

Špecifické vlastnosti liehoviny, ktoré možno pripísať zemepisnej oblasti

Prepojenie medzi likérom „Bayerischer Blutwurz“ a danou zemepisnou oblasťou je založené hlavne na dobrej povesti výrobku.

Keďže priaznivé zemepisné aj klimatické podmienky umožňovali vysoký výskyt nátržníka, v uvedených horských oblastiach sa vždy nachádzalo veľa výrobcov likéru „Bayerischer Blutwurz“. Táto regionálna koncentrácia umožnila, aby si jednotliví výrobcovia, ktorí si medzi sebou neustále vymieňali nápady, zdokonaľovali postupy výroby likéru „Bayerischer Blutwurz“.

Tradícia výroby siaha až do 17. storočia. Výrobok „Bayerischer Blutwurz“ sa používal vo forme vodného alkoholového roztoku, a to najmä na lekárske účely, ale aj ako požívatina. Veľa odkazov na túto tradíciu možno nájsť aj v historických záznamoch.

Samotná skutočnosť, že väčšina barov a reštaurácií nielen v Bavorskom lese, ktorý je hlavným regiónom výroby, ale aj inde, má v ponuke (alkoholických) nápojov „Bayerischer Blutwurz“, svedčí o tom, že je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva Bavorska.

Miestna tlač pravidelne prináša informácie o výrobe likéru „Bayerischer Blutwurz“ tradičnými výrobcami.

Použitie likéru „Bayerischer Blutwurz“ sa uvádza aj v kuchárskych knihách, napríklad Das Original Bayerischer Blutwurz Kochbuch od Anny M. Frauenhoferovej (ISBN: 978-3896820822).

Prvé bavorské múzeum pálenky, ktoré pripravilo výstavu tradičnej výroby likéru „Bayerischer Blutwurz“, sa nachádza v regióne Bavorský les v meste Hauzenberg. Keďže výroba likéru Blutwurz má korene v tomto regióne, bolo to aj jedným z dôvodov, prečo boli ako gastronomické centrá oficiálne uznané dve miesta. Tradične vyrábaný likér Blutwurz bol preto v celoštátnej súťaži „100 Genussorte Bayern“ („100 gastronomických centier Bavorska“) zaradený do dvoch podskupín, a to „Kulinarisches Schaufenster Zwiesel“ (Zwiesel: kulinárska prehliadka“) a „Viechtach“, a následne sa to zohľadnilo v hodnotení odbornej poroty (www.100genussorte.bayern). Likér „Bayerischer Blutwurz“ je v databáze bavorských špecialít zaradený medzi tradičné bavorské špeciality (www.spezialitaetenland-bayern.de). Na to, aby mohli byť výrobok, jedlo alebo nápoj zaradené do tejto databázy, musia spĺňať viaceré požiadavky. Daná špecialita sa musí v regióne vyrábať alebo pestovať aspoň 50 rokov. Jej súčasťou musí byť aj príbeh (výroby), ktorý poukazuje na úzke prepojenie výrobku s regiónom, v ktorom sa vyrába alebo spracováva. V neposlednom rade musia spotrebitelia tento výrobok vnímať ako typicky bavorský alebo typický pre niektorý bavorský región.

7.   Právne predpisy Európskej únie alebo vnútroštátne/regionálne právne predpisy

8.   Žiadateľ

Meno a funkcia žiadateľa

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 414 (Wein, Bier, Getränkewirtschaft) [Spolkové ministerstvo pre výživu a poľnohospodárstvo, oddelenie 414 (časť víno, pivo, nápoje)]

Právna forma, veľkosť a zloženie (v prípade právnických osôb)

Verejnoprávny subjekt, ktorý je súčasťou spolkovej vlády

Štátna príslušnosť

Nemecká

Adresa

Rochusstraße 1

53123 Bonn

Krajina

Nemecko

Telefón

+49 022899529-0

E-mail

poststelle@bmel.bund.de; 414@bmel.bund.de

9.   Doplnenie zemepisného označenia

Osobitné pravidlá týkajúce sa označovania

a)   Základné pravidlá týkajúce sa dodatkov k zemepisnému označeniu „Bayerischer Blutwurz“

Podľa platných právnych predpisov Únie o liehovinách môže byť názov „Bayerischer Blutwurz“ doplnený iba:

výrazmi uvedenými v písmene b) alebo

výrazmi inými než výrazy uvedené v písmene b), pri ktorých sa preukázalo, že sa k 20. februáru 2008 bežne používali.

b)   Dodatky, ktoré nemajú zemepisnú povahu

Ak sa k názvu „Bayerischer Blutwurz“ pridajú podrobnosti týkajúce sa dozrievania, starnutia alebo skladovania, musia sa výrobky skladovať alebo dozrievať minimálne šesť mesiacov.

Na označovanie veku sa vzťahujú tieto pravidlá:

Výrobky zrejúce minimálne šesť mesiacov sa môžu označovať slovom „gereift“ (vyzretý).

Výrobky zrejúce minimálne jeden rok sa môžu označovať slovom „alter“ (starý) (vyskloňovaný tvar „alter“ sa umiestni pred obchodný názov „Bayerischer Blutwurz“).

Ak sa k názvu „Bayerischer Blutwurz“ pridajú výrazy kvality [napríklad „feiner“ (jemný), „Edel-“ (prémiový) alebo „Tafel-“ (stolový)], musia mať tieto výrobky výrazne vyššiu kvalitu ako majú štandardné výrobky. Príkladom môže byť použitie väčšieho množstva koreňa nátržníka v pomere k objemu alkoholu, ktorý je potrebný na maceráciu alebo zrenie likéru v sudoch vyrobených z dubového dreva alebo iného materiálu (kamenina, hlina).

Výrobky, ktoré sú kompletne vyrobené, t. j. macerované, zriedené vodou na požadovaný objem alkoholu a fľašované v jednej prevádzke, sa môžu označiť dodatočným nápisom „Vyrobené a fľašované v liehovare“ v prípade, že ide o výrobu v liehovare. Inak sa môžu označiť nápisom „Vyrobené a fľašované v závode“.

c)   Doplnenie slov ako „Likör“ („likér“) alebo „Kräuter-Likör“ („bylinný likér“)

Aby bolo spotrebiteľom (najmä tým, ktorí nepochádzajú z oblasti Bavorského lesa) jasné, že výrobok „Bayerischer Blutwurz“ je likér (na rozdiel od výrobku Bärwurz alebo iných liehovín, ktoré sa tiež vyrábajú z koreňa nátržníka, ale majú nízky obsah extraktu), môžu výrobcovia likéru „Bayerischer Blutwurz“ umiestniť na etiketu výrobku za obchodný názov „Bayerischer Blutwurz“ výrazy ako „Likör“, „Kräuter-Likör“ a podobne.


(1)  Ú. v. ES L 130, 17.5.2019, s.1.


Top