EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 3525a286-5a22-11ed-92ed-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rozhodnutie Rady 2011/235/SZBP z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

02011D0235 — SK — 17.10.2022 — 012.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE RADY 2011/235/SZBP

z 12. apríla 2011

o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

(Ú. v. ES L 100 14.4.2011, s. 51)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2011/670/SZBP z 10. októbra 2011,

  L 267

13

12.10.2011

►M2

ROZHODNUTIE RADY 2012/168/SZBP z 23. marca 2012,

  L 87

85

24.3.2012

►M3

ROZHODNUTIE RADY 2012/810/SZBP z 20. decembra 2012,

  L 352

49

21.12.2012

►M4

ROZHODNUTIE RADY 2013/124/SZBP z 11. marca 2013,

  L 68

57

12.3.2013

 M5

ROZHODNUTIE RADY 2014/205/SZBP z 10. apríla 2014,

  L 109

25

12.4.2014

►M6

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/555 zo 7. apríla 2015,

  L 92

91

8.4.2015

►M7

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/565 z 11. apríla 2016,

  L 96

41

12.4.2016

 M8

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/689 z 11. apríla 2017,

  L 99

21

12.4.2017

 M9

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/568 z 12. apríla 2018,

  L 95

14

13.4.2018

 M10

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2019/562 z 8. apríla 2019,

  L 98

17

9.4.2019

►M11

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/512 zo 7. apríla 2020,

  L 113

22

8.4.2020

►M12

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/585 z 12. apríla 2021,

  L 124I

7

12.4.2021

►M13

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/595 z 12. apríla 2021,

  L 125

58

13.4.2021

►M14

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/596 z 11. apríla 2022,

  L 114

68

12.4.2022

►M15

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/1956 zo 17. októbra 2022,

  L 269I

9

17.10.2022
▼B

ROZHODNUTIE RADY 2011/235/SZBP

z 12. apríla 2011

o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v IráneČlánok 1

1.  
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabránenie vstupu na svoje územie, ako aj prechodu cezeň, osobám, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne, a s nimi spriazneným osobám, ako sa uvádzajú v prílohe.
2.  
Odsekom 1 sa členským štátom neukladá povinnosť odmietnuť vstup na svoje územie svojim štátnym príslušníkom.
3.  

Odsekom 1 nie sú dotknuté prípady, keď je členský štát viazaný záväzkom medzinárodného práva, a to:

a) 

ako hostiteľská krajina medzinárodnej medzivládnej organizácie;

b) 

ako hostiteľská krajina medzinárodnej konferencie zvolanej Organizáciou Spojených národov alebo pod jej záštitou;

c) 

podľa mnohostrannej dohody, ktorou sa priznávajú výsady a imunity, alebo

d) 

podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

4.  
Odsek 3 sa považuje za uplatniteľný aj v prípadoch, keď je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).
5.  
Členský štát náležite informuje Radu o všetkých prípadoch, v ktorých udelí výnimku podľa odsekov 3 alebo 4.
6.  
Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených podľa odseku 1, ak je cesta odôvodnená naliehavou humanitárnou potrebou alebo účasťou na medzivládnych stretnutiach vrátane tých, ktoré podporuje Únia, alebo tých, ktorých hostiteľskou krajinou je členský štát predsedajúci OBSE, na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v Iráne.
7.  
Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 6, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, pokiaľ jeden alebo viacerí členovia Rady písomne nevznesú námietku do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, môže však o udelení navrhovanej výnimky rozhodnúť Rada kvalifikovanou väčšinou.
8.  
V prípadoch, keď členský štát podľa odsekov 3, 4, 6 alebo 7 povolí osobám uvedeným v prílohe vstup na svoje územie alebo prechod cezeň, toto povolenie sa obmedzí na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 2

1.  
Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne, alebo sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, a všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria s nimi spriazneným osobám a subjektom, alebo sú v ich vlastníctve, držbe alebo pod ich kontrolou, ako sú uvedené v prílohe.
2.  
Osobám a subjektom uvedeným v prílohe, a to ani v ich prospech, sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.
3.  

Príslušný orgán členského štátu môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, potom, ako rozhodne, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a) 

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohe a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b) 

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

c) 

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo

d) 

nevyhnutné na mimoriadne výdavky za predpokladu, že príslušný orgán najmenej dva týždne pred udelením povolenia oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by sa osobitné povolenie malo udeliť.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení, ktoré sa udelí podľa tohto odseku.

4.  

Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány členského štátu povoliť uvoľnenie niektorých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje súdne, správne alebo arbitrážne opatrenie prijaté pred dátumom, keď boli osoba alebo subjekt uvedené v odseku 1 zaradené do prílohy, alebo súdne, správne alebo arbitrážne rozhodnutie vydané pred uvedeným dátumom;

b) 

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto opatrením alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c) 

opatrenie alebo rozhodnutie nie je v prospech osoby alebo subjektu, ktoré sú uvedené v prílohe, a

d) 

uznanie opatrenia alebo rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení, ktoré sa udelí podľa tohto odseku.

5.  
Odsek 1 nebráni tomu, aby osoba alebo subjekt zaradené do zoznamu uskutočnili platbu splatnú na základe zmluvy uzavretej pred tým, ako boli takáto osoba alebo subjekt zaradené do zoznamu v prílohe, pod podmienkou, že príslušný členský štát rozhodol, že príjemcom platby nie je priamo ani nepriamo osoba alebo subjekt, ktoré sú uvedené v odseku 1.
6.  

Odsek 2 sa nevzťahuje na prípady, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a) 

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov, alebo

b) 

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, keď tieto účty začali podliehať opatreniam stanoveným v odsekoch 1 a 2,

za predpokladu, že sa na všetky takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahujú opatrenia stanovené v odseku 1.

▼M2

Článok 2a

Zakazuje sa predaj, dodávky, preprava alebo vývoz zariadenia alebo softvéru určeného predovšetkým na použitie pri sledovaní alebo odpočúvaní internetovej alebo telefonickej komunikácie v rámci mobilných alebo pevných sietí v Iráne zo strany iránskeho režimu alebo v jeho mene a poskytovanie pomoci pri inštalácii, prevádzke alebo aktualizácii takéhoto zariadenia alebo softvéru.

Únia prijme opatrenia potrebné na určenie príslušných položiek, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

Článok 2b

1.  
Zakazuje sa predaj, dodávky, preprava alebo vývoz zariadenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, do Iránu štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z územia členských štátov alebo prostredníctvom ich vlajkových lodí alebo lietadiel bez ohľadu na to, či majú pôvod na ich území alebo nie.
2.  

Taktiež sa zakazuje:

a) 

poskytovať priamo alebo nepriamo technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Iráne alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1 alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a využívaním týchto položiek;

b) 

poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Iráne alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávku, prepravu alebo vývoz týchto položiek alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb.

▼M3

3.  
Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na predaj, dodávky, prevod alebo vývoz vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, ale ktoré je určené výhradne na účely ochrany personálu Únie a jej členských štátov v Iráne, ani na poskytovanie technickej pomoci, sprostredkovateľských a iných služieb alebo financovanie a poskytovanie finančnej pomoci v súvislosti s takýmto vybavením, a to pod podmienkou, že to vopred schválil príslušný orgán.

▼B

Článok 3

1.  
Rada na návrh členského štátu alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vytvorí zoznam uvedený v prílohe a vykoná v ňom zmeny a doplnenia.
2.  
Rada dotknutej osobe alebo subjektu oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo uverejnením oznámenia, a poskytne tak dotknutej osobe alebo subjektu možnosť vyjadriť sa.
3.  
V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a dotknutú osobu alebo subjekt príslušne informuje.

Článok 4

1.  
V prílohe sa uvádzajú dôvody zaradenia dotknutých osôb a subjektov do zoznamu.
2.  
V prílohe sa pokiaľ možno uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých osôb alebo subjektov. V prípade osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade subjektov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti.

▼M2

Článok 4a

Zakazuje sa vedome a úmyselne podieľať na činnostiach, ktorých cieľom alebo následkom je obchádzanie opatrení uvedených v článkoch 2a a 2b.

▼B

Článok 5

Na dosiahnutie čo najväčšieho účinku opatrení stanovených v tomto rozhodnutí Únia vyzýva tretie štáty, aby prijali podobné reštriktívne opatrenia.

▼M2

Článok 6

1.  
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

▼M14

2.  
Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 13. apríla 2023. Pravidelne sa preskúmava. Predlžuje sa alebo mení podľa potreby, ak Rada nepovažuje jeho ciele za splnené.

▼B
PRÍLOHA

Zoznam osôb a subjektov podľa článkov 1 a 2

▼M11Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

▼M14

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

miesto nar.: Teherán (Irán)

dátum nar.: 1961

pohlavie: muž

Od 20. septembra 2021 riaditeľ univerzity a vyššieho národného výskumného ústavu v oblasti obrany. Bývalý hlavný poradca pre bezpečnostné záležitosti pri náčelníkovi generálneho štábu ozbrojených síl. Od roku 2005 do začiatku roka 2015 riaditeľ iránskej štátnej polície. Od januára 2011 do začiatku roku 2015 aj riaditeľ iránskej počítačovej polície (zaradená na zoznam EÚ). Jednotky pod jeho velením brutálne napádali účastníkov pokojných demonštrácií a 15. júna 2009 uskutočnili násilný nočný útok na internát Teheránskej univerzity. Bývalý riaditeľ iránskeho veliteľstva na podporu jemenského obyvateľstva.

12.4.2011

▼M11

2.

ALLAHKARAM Hossein

miesto nar.: Najafabad (Irán)

dátum nar.: 1945

Pohlavie: muž

Vedúci koordinačnej rady organizácie Ansar-e Hezbollah a bývalý generál IRGC. Je spoluzakladateľom skupiny Ansar-e Hezbollah. Táto polovojenská skupina bola zodpovedná za extrémne násilie počas zásahu proti študentom a univerzitám v rokoch 1999, 2002 a 2009.

Naďalej zastáva vysokú pozíciu v organizácii, ktorá je pripravená porušovať ľudské práva obyvateľstva, napríklad podporuje agresivitu voči ženám za ich výber oblečenia.

12.4.2011

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

Pohlavie: muž

Hodnosť: brigádny generál

Brigádny generál IRGC. Veliteľ odboru bezpečnosti generálneho štábu ozbrojených síl. Bývalý zástupca veliteľa pozemných síl IRGC. Nesie priamu a osobnú zodpovednosť za zásah počas demonštrácií v lete 2009.

12.4.2011

▼M13

4.

FAZLI Ali

Pohlavie: muž

Hodnosť: brigádny generál

Bývalý riaditeľ Strednej školy imáma Hosejna pre kadetov (2018 – jún 2020). Bývalý zástupca veliteľa hnutia Basídž (2009 – 2018), veliteľ jednotiek Saíd aš-Šohada v rámci IRGC v provincii Teherán (do februára 2010). Jednotky Saíd aš-Šohada zodpovedajú za bezpečnosť v provincii Teherán a zohrávali kľúčovú úlohu pri brutálnom zásahu proti demonštrantom v roku 2009.

12.4.2011

▼M7 —————

▼M11

6.

JAFARI Mohammad-Ali (alias „Aziz Jafari“)

miesto nar.: Yazd (Irán)

dátum nar.: 1.9.1957

Pohlavie: muž

Riaditeľ spoločenskej a kultúrnej základne Hazrat-e Baqiatollah. Bývalý veliteľ IRGC (september 2007 – apríl 2019). IRGC a základňa Sarollah pod velením generála Mohammada Aliho (Aziza) Jafariho zohrávala kľúčovú úlohu pri protizákonnom zmanipulovaní prezidentských volieb v roku 2009, zatýkaní a väznení politických aktivistov, ako aj pri zásahoch proti demonštrantom v uliciach.

12.4.2011

7.

KHALILI Ali

Pohlavie: muž

Generál IRGC, zastáva vysokú funkciu na základni Sarollah. Podpísal list zaslaný 26. júna 2009 ministerstvu zdravotníctva, v ktorom sa zakazuje poskytnúť osobám zraneným alebo hospitalizovaným počas povolebných udalostí dokumentáciu alebo zdravotné záznamy.

12.4.2011

▼M13

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Pohlavie: muž

Člen učiteľského zboru Univerzity imáma Hosejna (strážcovia revolúcie). Bývalý riaditeľ vojenskej veliteľskej a štábnej akadémie (DAFOOS). Bývalý veliteľ jednotiek Saíd aš-Šohada v rámci IRGC, provincia Teherán. Jednotky Saíd aš-Šohada zohrávali kľúčovú úlohu pri organizovaní zásahov proti demonštrantom v roku 2009.

12.4.2011

▼M11

9.

NAQDI Mohammad-Reza

miesto nar.: Najaf (Irak)

dátum nar.: okolo 1952

Pohlavie: muž

Hodnosť: brigádny generál

Zástupca koordinátora Zboru islamských revolučných gárd (IRGC). Bývalý zástupca riaditeľa IRGC pre kultúrne a sociálne otázky. Bývalý veliteľ hnutia Basídž (2009 – 2016). Ako veliteľ jednotiek Basídž v rámci IRGC bol zodpovedný alebo spoluzodpovedný za násilnosti páchané týmto hnutím koncom roka 2009 vrátane násilného zásahu počas sviatku Ašura v decembri 2009, počas ktorého zahynulo do 15 osôb a boli zatknuté stovky demonštrantov. Pred vymenovaním za veliteľa hnutia Basídž v októbri 2009 bol riaditeľom jeho spravodajskej jednotky hnutia zodpovedným za vypočúvanie osôb zatknutých počas povolebného zásahu.

12.4.2011

10.

RADAN Ahmad-Reza

miesto nar.: Isfahan (Irán)

dátum nar.: 1963

Pohlavie: muž

Vedúci Strediska pre strategické štúdie iránskeho orgánu pre presadzovanie práva, ktoré je napojené na štátnu políciu. Zástupca veliteľa iránskej štátnej polície do júna 2014. Ako zástupca veliteľa iránskej štátnej polície od roku 2008 niesol zodpovednosť za bitie, vraždy a svojvoľné zatýkanie a väznenie demonštrantov zo strany policajných síl. V súčasnosti veliteľ IRGC zodpovedný za výcvik irackých „protiteroristických“ síl.

12.4.2011

▼M13

11.

RAJABZADEH Azizollah

Pohlavie: muž

Od roku 2014 veliteľ na veliteľstve mestskej poriadkovej polície. Bývalý vedúci teheránskej organizácie pre zmierňovanie následkov katastrof (2010 – 2013). Ako veliteľ teheránskej polície do januára 2010 bol zodpovedný za násilné policajné útoky namierené proti demonštrantom a študentom. Ako veliteľ síl presadzovania práva v aglomerácii Teherán bol najvyššie postavenou osobou obvinenou v prípade násilností v detenčnom centre Kahrízak v decembri 2009.

12.4.2011

▼M11

12.

SAJEDI-NIA Hossein

Pohlavie: muž

Zástupca veliteľa policajných operácií. Bývalý veliteľ teheránskej polície, bývalý zástupca veliteľa iránskej štátnej polície zodpovedný za policajné operácie. V rámci ministerstva vnútra zodpovedá za koordináciu represívnych operácií v iránskom hlavnom meste.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

miesto nar.: Teherán (Irán)

dátum nar.: 1963

Pohlavie: muž

Veliteľ organizácie spravodajskej služby IRGC od októbra 2009. K rozšíreniu jeho zodpovedností došlo v máji 2019 zlúčením Úradu zástupcu strategickej spravodajskej služby IRGC a organizácie spravodajskej služby IRGC. Do októbra 2009 veliteľ jednotiek Basídž. Sily pod jeho velením za zúčastňovali na masovom bití, vraždách, väznení a mučení pokojných demonštrantov.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

Pohlavie: muž

Poradca a člen 28. sekcie Najvyššieho súdu. Do septembra 2014 predseda sudcovského zboru v Mašhade. Pojednávania pod jeho dohľadom prebiehali povrchne a bez prístupu verejnosti, bez dodržiavania základných práv obvinených a na základe priznaní získaných vďaka nátlaku alebo mučeniu. Keďže rozsudky o popravách sa vydávali hromadne, pri udeľovaní trestu smrti sa nedodržiavali zásady spravodlivého procesu.

12.4.2011

▼M13

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

miesto nar.: Nadžafábád (Irán)

dátum nar.: 3.12.1950

Pohlavie: muž

Člen zhromaždenia expertov a zástupca najvyššieho vodcu v (centrálnej) provincii Markazí, ako aj predseda najvyššieho správneho súdu. Do septembra 2009 iránsky generálny prokurátor, za prezidenta Chátamího minister pre spravodajstvo. Ako iránsky generálny prokurátor nariaďoval a dohliadal na politické procesy po prvých povolebných protestoch, v ktorých boli obvineným upreté ich práva vrátane práva na obhajcu.

12.4.2011

▼M13 —————

▼M11

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Pohlavie: muž

Riaditeľ Organizácie islamskej propagandy v provincii Chorasán Razaví. Do roku 2013 sudca revolučného súdu v Mašhade. Pojednávania pod jeho dohľadom prebiehali povrchne a bez prístupu verejnosti, bez dodržiavania základných práv obvinených. Keďže rozsudky o popravách sa vydávali hromadne, pri udeľovaní trestu smrti sa nedodržiavali zásady spravodlivého procesu.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

Pohlavie: muž

Bývalý sudca Teheránskeho revolučného súdu. Zúčastnil sa na procesoch s demonštrantmi. Sudcovský zbor ho vypočúval v súvislosti s násilnosťami v Kahrizaku. V roku 2009 pomáhal pri vydávaní príkazov na vzatie do väzby na účely zasielania zadržaných osôb do detenčného centra Kahrizak. V novembri 2014 iránske orgány oficiálne uznali, že zohrával úlohu v súvislosti so smrťou zadržaných osôb.

12.4.2011

▼M13

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

miesto nar.: Jazd (Irán)

dátum nar.: 1953

Pohlavie: muž

Poradca Najvyššieho disciplinárneho súdu pre sudcov od 29. apríla 2019. Bývalý generálny prokurátor Teheránu (august 2009 – apríl 2019). Jeho úrad obvinil veľký počet demonštrantov vrátane jednotlivcov, ktorí sa v decembri 2009 zúčastnili na protestoch pri príležitosti sviatku Ašura. V septembri 2009 nariadil zavrieť Karrúbího úrad a zatknúť viacero reformných politikov a v júni 2010 zakázal dve reformné politické strany. Jeho úrad obžalovával demonštrantov z trestného činu muháraba (nepriateľstva voči bohu), za ktorý sa udeľuje trest smrti, a osobám, ktorým tento trest hrozí, neumožnil absolvovať riadny proces. Jeho úrad v rámci zásahov proti politickej opozícii vyhľadával a zatýkal aj reformátorov, aktivistov za ľudské práva a príslušníkov médií.

V októbri 2018 vyhlásil pre médiá, že štyria zadržiavaní iránski environmentálni aktivisti budú obvinení zo „šírenia skazenosti na zemi“, ktoré sa trestá smrťou.

12.4.2011

▼M14

20.

MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)

pohlavie: muž

Od novembra 2020 sudca Najvyššieho súdu. Bývalý predseda Teheránskeho revolučného súdu, úsek 28. Taktiež považovaný za osobu zodpovednú za odsúdenie členov bahájskej komunity. Rozhodoval v povolebných veciach. Udelil dlhodobé tresty odňatia slobody na základe nespravodlivých procesov so sociálnymi a politickými aktivistami a žurnalistami, ako aj viacero trestov smrti demonštrantom a sociálnym a politickým aktivistom.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

miesto nar.: Ažíh (Irán)

dátum nar.: okolo 1956

pohlavie: muž

Od júla 2021 predseda sudcovského zboru. Člen Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov. Od septembra 2009 do roku 2014 generálny prokurátor Iránu. Bývalý zástupca predsedu sudcovského zboru (2014 do júla 2021) a hovorca sudcovského zboru (2010 – 2019). Od roku 2005 do roku 2009 minister pre spravodajstvo. Keď bol počas volieb v roku 2009 ministrom pre spravodajstvo, spravodajský agenti pod jeho velením niesli zodpovednosť za väznenie a mučenie stoviek aktivistov, žurnalistov, disidentov a reformných politikov a vynucovali od nich pod nátlakom falošné priznania. Okrem toho boli politické osobnosti nútené k falošným priznaniam počas neznesiteľného vypočúvania, ktoré zahŕňalo mučenie, násilie, vydieranie a zastrašovanie rodinných príslušníkov.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said (alias MORTAZAVI Saeed)

miesto nar.: Meybod, Yazd (Irán)

dátum nar.: 1967

pohlavie: muž

Vedúci systému sociálneho zabezpečenia od roku 2011 do roku 2013. Do augusta 2009 generálny prokurátor Teheránu. Ako generálny prokurátor Teheránu vydal všeobecný príkaz, ktorý sa použil na zadržanie stoviek aktivistov, novinárov a študentov. V januári 2010 parlamentné vyšetrovanie ukázalo, že je priamo zodpovedný za zadržanie troch väzňov, ktorí následne zomreli vo väzbe. V auguste 2010 bol zbavený funkcie na základe vyšetrovania iránskej justície zameraného na jeho úlohu v súvislosti so smrťou troch mužov zadržaných po voľbách na jeho príkaz.

V novembri 2014 iránske orgány oficiálne uznali, že zohrával úlohu v súvislosti so smrťou zadržaných osôb. Dňa 19. augusta 2015 stiahol voči nemu iránsky súd obvinenia z mučenia a smrti troch mladých mužov v detenčnom centre Kahrízak v roku 2009. Odsúdený na trest odňatia slobody v roku 2017 a prepustený v septembri 2019. V auguste 2021 vydal Najvyšší súd Iránu rozsudok, ktorým v plnej miere podporil Saida Mortazaviho a zrušil jeho predchádzajúci dvojročný trest odňatia slobody.

12.4.2011

▼M11

23.

PIR-ABASSI Abbas

Pohlavie: muž

Sudca trestného senátu. Bývalý sudca Teheránskeho revolučného súdu, úsek 26. Mal na starosti povolebné prípady. Uložil tresty dlhodobého odňatia slobody v nespravodlivých procesoch s aktivistami za ľudské práva, ako aj viacero trestov smrti demonštrantom.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

Pohlavie: muž

Zástupca vedúceho oddelenia pre sociálne záležitosti a predchádzanie trestnej činnosti na súde v provincii Chorasán Razaví. Zástupca prokurátora v Mašhade minimálne do roku 2015. Pojednávania pod jeho dohľadom prebiehali povrchne a bez prístupu verejnosti, bez dodržiavania základných práv obvinených. Keďže rozsudky o popravách sa vydávali hromadne, pri udeľovaní trestu smrti sa nedodržiavali zásady spravodlivého procesu.

12.4.2011

▼M14

25.

SALAVATI Abdolghassem

pohlavie: muž

Od roku 2019 sudca Špeciálneho súdu pre finančnú trestnú činnosť, úsek 4. Bývalý predseda Teheránskeho revolučného súdu, úsek 15. Vyšetrovací sudca teheránskeho súdu. Má na starosti povolebné prípady, ako sudca predsedal politickým procesom v lete 2009, v rámci takýchto procesov odsúdil na smrť dvoch monarchistov. Viac ako stovke politických väzňov, aktivistom za ľudské práva a demonštrantom udelil dlhodobé tresty odňatia slobody.

Podľa dostupných informácií vydával podobné rozsudky v rozpore so zásadami spravodlivého procesu aj v roku 2018.

12.4.2011

▼M11

26.

SHARIFI Malek Adjar (alias: SHARIFI Malek Ajdar)

Pohlavie: muž

Sudca Najvyššieho súdu, riaditeľ 43. sekcie. Bývalý vedúci predstaviteľ justície v provincii Východný Azerbajdžan. Bol zodpovedný za proces so Sakineh Mohammadi-Aštianiovou.

12.4.2011

▼M14 —————

▼M14

28.

YASAGHI Ali-Akbar

pohlavie: muž

Sudca Najvyššieho súdu, riaditeľ 13. sekcie. Zástupca výkonného riaditeľa nadácie Setad-e Dieh. Predsedajúci sudca Mašhadského revolučného súdu (2001 – 2011). Pojednávania pod jeho dohľadom prebiehali povrchne a bez prístupu verejnosti, bez dodržiavania základných práv obvinených. Keďže rozsudky o popravách sa vydávali hromadne (od leta 2009 do leta 2011 ich mohlo byť až 550), pri udeľovaní trestu smrti sa nedodržiavali zásady spravodlivého procesu.

12.4.2011

▼M11

29.

BOZORGNIA Mostafa

Pohlavie: muž

Riaditeľ bloku 350 väznice v Evine. Pri viacerých príležitostiach inicioval neprimerané násilie voči väzňom.

12.4.2011

▼M14

30.

ESMAILI Gholam-Hossein (alias ESMAILI Gholam Hossein)

pohlavie: muž

Od augusta 2021 riaditeľ kancelárie iránskeho prezidenta Raisiho. Od apríla 2019 do júla 2021 hovorca sudcovského zboru. Bývalý predseda teheránskeho sudcovského zboru. Bývalý predseda Organizácie iránskych väzníc. V tejto funkcii pomáhal pri hromadnom zadržiavaní politických demonštrantov a zakrývaní násilia vo väzenskom systéme.

12.4.2011

▼M11

31.

SEDAQAT (alias Sedaghat) Farajollah

Pohlavie: muž

Pomocný tajomník generálnej správy väzníc v Teheráne. Do októbra 2010 riaditeľ väznice v teheránskom Evine, počas tohto obdobia tam došlo k mučeniu. Bol strážnikom a väzňov mnohokrát zastrašoval a vyvíjal na nich nátlak.

12.4.2011

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

Pohlavie: muž

Hlavný radca a zástupca predsedu Organizácie iránskych väzníc, nesie zodpovednosť za závažné porušovanie ľudských práv väzňov. Spravoval systém, v rámci ktorého boli väzni vystavení zneužívaniu, mučeniu a neľudskému/ponižujúcemu zaobchádzaniu, a ich životné podmienky boli veľmi zlé.

12.4.2011

▼M14

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud

pohlavie: muž

Poslanec parlamentu (od februára 2020) a predseda parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničné veci. Bývalý poradca iránskej Vysokej rady pre ľudské práva (do roku 2019). Bývalý tajomník Vysokej rady pre ľudské práva. Bývalý guvernér provincie Ílám. Bývalý politický riaditeľ ministerstva vnútra. Ako predseda Výboru článku 10 zákona o aktivitách politických strán a skupín zodpovedal za povoľovanie demonštrácií a iných verejných podujatí a registrovanie politických strán.

V roku 2010 pozastavil činnosť dvoch reformných politických strán napojených na Musávího – Islamského iránskeho frontu účasti a Mudžahedínskej organizácie islamskej revolúcie. Od roku 2009 dôsledne a neustále zamietal všetky mimovládne zhromaždenia, čím sa popieralo ústavné právo na protest a dôsledkom čoho bolo uväznenie veľkého počtu pokojných demonštrantov v rozpore s právom na slobodu zhromažďovania.

V roku 2009 tiež nedal opozícii povolenie na zhromaždenie, v rámci ktorého chcela vyjadriť smútok za ľuďmi zabitými počas protestov spojených s prezidentskými voľbami.

10.10.2011

▼M13

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Pohlavie: muž

Bývalý generálny riaditeľ iránskeho centra pre kontrolu drog (alias centra pre boj proti narkotikám). Bývalý veliteľ teheránskej polície. Pod jeho vedením bol policajný zbor zodpovedný za vyvíjanie mimosúdneho nátlaku na podozrivých počas zatýkania a vyšetrovacej väzby. Teheránska polícia sa v júni 2009 tiež podieľala na zásahu v internátoch Teheránskej univerzity, počas ktorého podľa komisie iránskeho parlamentu zranila polícia a milície Basídž viac ako 100 študentov. Do roku 2018 riaditeľ železničnej polície.

10.10.2011

▼M14

35.

AKHARIAN Hassan

pohlavie: muž

Od roku 2015 riaditeľ bloku 5 a zodpovedný za samoväzbu vo väznici Radžaišhar zaradenej na zoznam EÚ; do júla 2010 dozorca v bloku 1 vo väznici Radžaišhar, Karadž. Viaceré bývalé zadržané osoby nahlásili, že používal mučenie a dával rozkazy, ktorými sa väzňom zabraňovalo prijať zdravotnú pomoc. Podľa záznamu jednej z osôb zadržaných vo väznici Radžaišhar ju všetci dozorcovia tvrdo bili, a to s plným vedomím Akhariana. Existuje tiež aspoň jeden nahlásený prípad zlého zaobchádzania a úmrtia zadržaného, Mohsena Beikvanda, pod Akharianovým dozorom. Beikvand zomrel v septembri 2010. Podľa dôveryhodných tvrdení iných väzňov bol zabitý na príkaz Hassana Akhariana.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

miesto nar.: Dezfúl (Irán)

dátum nar.: 20.5.1956

pohlavie: muž

Do 25. augusta 2021 minister spravodlivosti. Bývalý riaditeľ špeciálneho vyšetrovacieho úradu. Do júla 2016 námestník ministra vnútra a riaditeľ verejného registra. V apríli 2014 poradca disciplinárneho súdu pre sudcov. Bývalý predseda teheránskeho sudcovského zboru. Ako predseda teheránskeho sudcovského zboru zodpovedá za porušovanie ľudských práv, svojvoľné zatýkanie, odopieranie práv väzňom a vysoký počet popráv.

10.10.2011

▼M11

37.

BANESHI Jaber

Pohlavie: muž

Riaditeľ úseku 22 odvolacieho súdu v Šíráze od novembra 2011. Do októbra 2011 prokurátor v Šíráze. Prokurátor v prípade bombového útoku v Šíráze v roku 2008, ktorý režim využil, aby na smrť odsúdil aj osoby, ktoré do neho neboli zapojené. Obžaloval príslušníkov menšín zo zločinov, za ktoré je možné uložiť trest smrti a iné vysoké tresty, a to spôsobom, ktorý okrem iného predstavoval porušenie ich ľudského práva na spravodlivé súdne konanie a práva nebyť vystavený svojvoľnému zatýkaniu.

10.10.2011

▼M14 —————

▼M13

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Pohlavie: muž

Od júna 2020 generálny riaditeľ Inšpekcie pre kontrolu a hodnotenie výkonnosti súdov. Bývalý generálny prokurátor v meste Kom (2008 – 2017) a bývalý riaditeľ generálneho riaditeľstva pre väznice. Bol zodpovedný za svojvoľné zadržiavanie desiatok páchateľov v Kome a zlé zaobchádzanie s nimi. Bol spoluzodpovedný za závažné porušovanie práva na riadny proces, čím prispel k nadmernému a zvyšujúcemu sa využívaniu trestu smrti a prudkému nárastu popráv v rokoch 2009/2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Pohlavie: muž

Predseda súdu v Isfaháne. Bývalý generálny prokurátor v Isfaháne. Bývalý vedúci úradu ministerstva spravodlivosti v meste Jazd. Bývalý zástupca prokurátora v Isfaháne. Podieľal sa na súdnych konaniach, v rámci ktorých sa obvineným odoprel spravodlivý proces – ako napríklad v prípade Abdolláha Fathího, ktorý bol v máji 2011 popravený po tom, čo Habibi počas súdneho konania v marci 2010 ignoroval jeho právo na vypočutie, ako aj problémy súvisiace s duševným zdravím. Bol preto spoluzodpovedný za závažné porušovanie práva na riadny proces, čím prispel k prudkému nárastu popráv v roku 2011.

10.10.2011

▼M14 —————

▼M6 —————

▼M11

43.

JAVANI Yadollah

Pohlavie: muž

Zástupca veliteľa IRGC pre politické záležitosti. Mnohokrát sa pokúšal potlačiť slobodu slova a slobodný prejav prostredníctvom svojich verejných vyjadrení, v ktorých podporoval zatýkanie a trestanie demonštrantov a disidentov. Bol jedným z prvých vysokých dôstojníkov, ktorí v roku 2009 požadovali zadržanie Musávího, Karrúbiho a Chatámiho. Podporoval využívanie techník, ktoré sú v rozpore s právom na spravodlivé súdne konanie vrátane verejných priznaní, a pred začiatkom súdnych konaní zverejňoval obsahy výsluchov. Z dôkazov tiež vyplýva, že schvaľoval použitie násilia voči demonštrantom a ako člen štruktúr IRGC s veľkou pravdepodobnosťou vedel o používaní krutých metód výsluchu na vynútenie priznania.

10.10.2011

▼M13

44.

JAZAYERI Massoud

Pohlavie: muž

Hodnosť: brigádny generál

Od apríla 2018 poradca spoločného náčelníka štábu iránskych ozbrojených síl pre oblasť kultúry. V rámci spoločného vojenského personálu iránskych ozbrojených síl bol zástupcom náčelníka štábu kultúrnych a mediálnych záležitostí (alias hlavný štáb pre informačné záležitosti obrany štátu). Ako zástupca náčelníka štábu sa aktívne podieľal na represiách voči protestom v roku 2009. V rozhovore v novinách Kajhán varoval, že mnohí protestujúci v Iráne i mimo neho boli identifikovaní a že v náležitom čase dôjde k vysporiadaniu s nimi.

Otvorene vyzval na represie voči zahraničným masmédiám a iránskej opozícii. V roku 2010 požadoval, aby vláda schválila prísnejší zákon proti Iračanom, ktorí spolupracujú so zdrojmi zahraničných médií.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

miesto nar.: Jazd (Irán)

dátum nar.: 1957

Pohlavie: muž

Poslanec parlamentu za provinciu Jazd. Bývalý zástupca revolučných gárd pre parlamentné záležitosti. V rokoch 2011 – 2016 poslanec za provinciu Jazd a člen parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku. Bývalý veliteľ študentských basídžskych síl. V tejto funkcii sa aktívne podieľal na potláčaní protestov a indoktrinácii detí a mladých ľudí s cieľom pokračovať v potláčaní slobody slova a disentu. Ako člen parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku verejne podporoval potláčanie opozície voči vláde.

10.10.2011

▼M14

46.

KAMALIAN Behrouz (alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)

miesto nar.: Teherán (Irán)

dátum nar.: 1983

pohlavie: muž

Vedúci kybernetickej skupiny „Ášíáneh“ prepojenej s iránskym režimom. Skupina „Ášíáneh“ pre oblasť digitálnej bezpečnosti, ktorú založil Behrouz Kamalian, je zodpovedná za intenzívne počítačové útoky proti domácim odporcom a reformátorom, ako aj zahraničným inštitúciám. Práca Kamalianovej skupiny „Ášíáneh“ pomohla režimu zasahovať proti opozícii, pričom došlo k početným závažným porušeniam ľudských práv v roku 2009. Kamalian aj kybernetická skupina „Ášíáneh“ pokračovali vo svojich činnostiach najmenej do decembra 2021.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

miesto nar.: Tabríz (Irán)

dátum nar.: 1963

pohlavie: muž

Predseda sudcovského zboru v provincii Východný Azerbajdžan. Od roku 2010 do roku 2019 prokurátor v Tabríze. Podieľal sa na prípade Sakíneh Mohammadí-Áštíáníovej a je spoluzodpovedný za závažné porušovanie práva na riadny proces.

10.10.2011

▼M13

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI Sadeq)

miesto nar.: Oroumieh (Irán)

dátum nar.: 1959/1960

Pohlavie: muž

Zástupca generálneho tajomníka Frontu islamskej stability (Páídárí Front). Bývalý poradca bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda, bývalý člen Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov a bývalý podpredseda Frontu vytrvalosti. Minister sociálnych vecí a sociálneho zabezpečenia v období rokov 2009 až 2011. Minister vnútra do augusta 2009. Ako minister vnútra mal právomoc nad všetkými policajnými silami, bezpečnostnými agentmi ministerstva vnútra a neuniformovanými agentmi. Tieto sily boli pod jeho velením zodpovedné za útoky na internáty Teheránskej univerzity 14. júna 2009 a mučenie študentov v suteréne ministerstva (známe štvrté podzemné podlažie). Ďalší demonštranti boli vážne týraní v detenčnom centre Kahrízak, ktoré riadila polícia pod velením Mahsouliho.

10.10.2011

▼M11

49.

MALEKI Mojtaba

Pohlavie: muž

Zástupca vedúceho ministerstva spravodlivosti v provincii Chorasán Razav. Bývalý prokurátor v Kermanšahu. Prispel k vysokému počtu odsúdení na trest smrti v Iráne, okrem iného bol prokurátorom v prípadoch siedmich väzňov usvedčených z obchodovania s drogami, ktorí boli obesení v ten istý deň 3. januára 2010 v hlavnom väzení Kermanšahu.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad (alias: Reza; OMIDI Reza)

Pohlavie: muž

Riaditeľ policajnej sekcie VI, vyšetrovacie oddelenie. Bývalý riaditeľ spravodajskej služby v rámci iránskej polície. Bývalý riaditeľ jednotky iránskej polície pre počítačovú trestnú činnosť. Bol zodpovedný za tisícky vyšetrovaní a obžalovaní reformátorov a odporcov politického režimu, ktorí používajú internet. Zodpovedá tak za vážne porušovanie ľudských práv pri represiách voči osobám, ktoré sa stavali na obranu svojich legitímnych práv vrátane slobody prejavu v rámci tzv. zeleného hnutia v roku 2009 a po ňom.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

Pohlavie: muž

Bývalý riaditeľ teheránskeho futbalového klubu „Persepolis“

Bývalý vedúci komisie mesta Teherán pre naftu a dopravu. Zástupca generálneho prokurátora Teheránu pre väzenské záležitosti počas zásahu proti demonštráciám v roku 2009. Ako zástupca generálneho prokurátora Teheránu pre väzenské záležitosti bol priamo zodpovedný za vydanie mnohých zatýkacích rozkazov voči nevinným a pokojným demonštrantom a aktivistom. Z mnohých správ obhajcov ľudských práv je zrejmé, že skoro všetky tieto uväznené osoby boli na základe jeho pokynu rôznu dobu bez obvinenia zadržiavané v izolácii bez možnosti kontaktovať advokáta alebo rodinných príslušníkov, a to často v podmienkach podobných nútenému zmiznutiu. Ich rodiny často neboli o zatknutí informované. V súčasnosti pracuje ako právnik.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

miesto nar.: Selseleh (Irán)

dátum nar.: 1964

Pohlavie: muž

Člen výboru národnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky. Poslanec parlamentu za provinciu Lorestan. Člen parlamentnej komisie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Do roku 2012 riaditeľ väznice Evin. Vo väznici Evin dochádzalo pod jeho vedením bežne k mučeniu. V bloku 209 boli zadržiavaní mnohí aktivisti za pokojné protivládne aktivity.

10.10.2011

▼M14

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

miesto nar.: Teherán (Irán)

dátum nar.: 1969

pohlavie: muž

Do roku 2020 starosta mesta Eslámšahr. Bývalý poslanec iránskeho parlamentu. Do septembra 2010 generálny guvernér (Farmándár) provincie Teherán, zodpovedný za zásah policajných síl a teda potláčanie demonštrácií. Za úlohu, ktorú zohral v represiách po voľbách, dostal v decembri 2010 ocenenie.

10.10.2011

▼M13

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

miesto nar.: Šahrkord-Isfahán (Irán)

dátum nar.: 1959

Pohlavie: muž

Bývalý predseda teheránskej provinčnej rady pre verejnú bezpečnosť. Bývalý generálny guvernér Teheránskej provincie za IRGC. V rámci výkonu funkcie guvernéra a vedúceho teheránskej provinčnej rady pre verejnú bezpečnosť niesol celkovú zodpovednosť za všetky represívne aktivity IRGC v Teheránskej provincii vrátane zákrokov počas politických protestov od júna 2009. V súčasnosti člen univerzitnej rady na Technologickej univerzite Chawádža Nasíraddína Túsího.

10.10.2011

▼M14

55.

ZEBHI Hossein

pohlavie: muž

Prvý zástupca poradcu sudcovského zboru a sudca najvyššieho súdu (vedúci úseku 41 najvyššieho súdu, ktorý sa zaoberá najmä bezpečnostnými a drogovými trestnými činmi). Zástupca generálneho prokurátora Iránu (2007 – 2015). V tejto funkcii zodpovedal za súdne prípady, ktoré nasledovali po povolebných protestoch v roku 2009 a pri ktorých sa postupovalo v rozpore s ľudskými právami. V tejto funkcii tiež schvaľoval nadmerné tresty za trestné činy súvisiace s drogami.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

pohlavie: muž

Do apríla 2021 predseda správneho súdu. Ako najvyšší predstaviteľ súdnej moci v rámci ozbrojených síl sa podieľal na represiách voči pokojným demonštrantom v roku 2009.

10.10.2011

▼M11

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz (alias Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

miesto nar.: Teherán (Irán)

dátum nar.: 1948

Pohlavie: muž

Sudca trestného súdu Teheránskej provincie. Pôsobí v justícii od roku 1971 a podieľal sa na viacerých súdnych procesoch s demonštrantmi, konkrétne s Abdulom-Rezom Ghanbarim, učiteľom zadržaným v januári 2010 a odsúdeným na trest smrti za jeho politickú činnosť.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

Pohlavie: muž

Sudca Najvyššieho súdu od decembra 2015. Bývalý podpredseda súdnej správy provincie Južného Khorasanu funkčne zodpovedný za predchádzanie trestnej činnosti. Okrem 140 popráv vykonaných v období od marca 2010 do marca 2011, ktoré Bagheri priznal v júni 2011, sa v tomto období a v tejto provincii vraj vykonalo ďalších 100 popráv, pričom o nich neboli informovaní ani rodinní príslušníci ani obhajcovia popravených. Bol preto spoluzodpovedný za závažné porušovanie práva na riadny proces, čím prispel k vysokému počtu odsúdení na trest smrti.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

miesto nar.: Mašhad (Irán)

dátum nar.: 1952

Pohlavie: muž

Predseda dobročinnej nadácie imáma Chomejního (od júla 2019). Zástupca správcu svätyne imáma Rezu. Bývalý úradník špeciálneho správneho súdu. V rokoch 2009 až 2013 minister spravodlivosti. Počas výkonu jeho funkcie ministra spravodlivosti podmienky vo väzniciach v Iráne klesli výrazne pod akceptované medzinárodné normy a rozmohlo sa zlé zaobchádzanie s väzňami. Okrem toho zohrával kľúčovú úlohu v zastrašovaní a prenasledovaní iránskej diaspóry tým, že informoval o zriadení špeciálneho súdu, ktorý bude príslušný pre konania s Iráncami žijúcimi v zahraničí. Pod jeho vedením došlo aj k prudkému nárastu počtu popráv v Iráne vrátane tajných popráv, ktoré vláda neoznámila, a popráv za trestné činy súvisiace s drogami.

10.10.2011

▼M14

60.

HOSSEINI Dr. Mohammad (alias HOSSEYNI Dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed a Sayyid)

miesto nar.: Rafsandžán, Kermán (Irán)

dátum nar.: 23.7.1961

pohlavie: muž

Od augusta 2021 viceprezident pre parlamentné záležitosti pod vedením prezidenta Raisiho. Bývalý poradca bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda a hovorca politickej frakcie YEKTA, ktorá zastáva tvrdú líniu. Minister kultúry a islamskej cesty (2009 – 2013). Ako bývalý príslušník IRGC je spoluzodpovedný za represie voči novinárom.

10.10.2011

▼M11

61.

MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

miesto nar.: Isfahán (Irán)

dátum nar.: 1956

Pohlavie: muž

Zástupca Ideologicko-politického úradu veliteľa ozbrojených síl Iránu (od roku 2018). Bývalý poradca Najvyššej judikatúry v IRGC. Riaditeľ organizácie pre publikácie o úlohe duchovných vo vojne. Bývalý minister pre spravodajstvo (2009 – 2013). Ministerstvo pre spravodajstvo pokračovalo pod jeho vedením v praktikách rozsiahleho svojvoľného zadržiavania a prenasledovania demonštrantov a disidentov. Ministerstvo pre spravodajstvo spravuje blok 209 väznice Evín, kde sú za pokojné aktivity namierené proti vláde zadržiavaní mnohí aktivisti. Vyšetrovatelia z ministerstva pre spravodajstvo podrobovali väzňov z bloku 209 bitiu a duševnému a sexuálnemu zneužívaniu.

10.10.2011

▼M14

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

miesto nar.: Dezfúl (Irán)

dátum nar.: 22.7.1959

pohlavie: muž

Od 25. augusta 2021 minister kultúry, remesiel a cestovného ruchu. Od roku 2014 člen Najvyššej rady pre kybernetický priestor a Rady pre kultúrnu revolúciu. Do novembra 2014 riaditeľ vysielacej spoločnosti Iránskej republiky – IRIB). V rámci svojho pôsobenia v IRIB bol zodpovedný za všetky programové rozhodnutia. IRIB vysielala vynútené priznania zadržiavaných osôb a sériu zinscenovaných procesov v auguste 2009 a decembri 2011. Tieto sú jednoznačným porušením medzinárodných ustanovení o spravodlivom konaní a práve na spravodlivé konanie.

23.3.2012

▼M13

63.

TAGHIPOUR Reza

miesto nar.: Marágeh (Irán)

dátum nar.: 1957

Pohlavie: muž

Poslanec 11. iránskeho parlamentu (za volebný obvod Teherán). Člen Najvyššej rady pre kybernetický priestor. Bývalý člen teheránskej mestskej rady. Bývalý minister informácií a komunikácie (2009 – 2012).

Ako minister informácií bol jedným z najvyšších predstaviteľov zodpovedných za cenzúru a kontrolu internetu, ako aj všetkých druhov komunikácie (najmä mobilných telefónov). Počas výsluchov politických väzňov vyšetrovatelia používajú ich osobné údaje, e-mailové adresy a komunikáciu. Po prezidentských voľbách 2009 boli pri viacerých príležitostiach a počas pouličných demonštrácií prerušené mobilné telekomunikačné siete vrátane zasielania SMS, príjem signálu satelitných televízií bol rušený a pripojenie k internetu bolo na niektorých miestach prerušené alebo aspoň spomalené.

23.3.2012

▼M14

64.

KAZEMI Toraj

pohlavie: muž

Do júna 2020 náčelník divízie polície pre počítačovú trestnú činnosť v širšom Teheráne, ktorá je zaradená na zozname EÚ. V tejto pozícii vyhlásil nábor vládnych hackerov s cieľom lepšie kontrolovať informácie na internete a na účely poškodzovania „škodlivých“ stránok.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

miesto nar.: Nadžaf (Irak)

dátum nar.: 1960 alebo august 1961

pohlavie: muž

Od 29. decembra 2018 predseda Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov. Bývalý člen Rady strážcov (do septembra 2021). Bývalý predseda sudcovského zboru (2009 – 2019). Predseda sudcovského zboru musí schváliť každú „kisás“ (pomstu) a trest za „hudúd“ (trestné činy proti Bohu) a „ta’zírát“ (trestné činy proti štátu) a podpísať ich. To zahŕňa rozsudky ukladajúce tresty smrti, bičovanie a amputácie. V tejto súvislosti osobne podpísal viaceré rozsudky ukladajúce trest smrti, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými normami, vrátane ukameňovania, popráv obesením, popráv mladistvých a verejných popráv, ako bola poprava väzňov obesením z mosta pred niekoľkými tisícami osôb. Prispel teda k vysokému počtu popráv. Umožnil tiež uloženie telesných trestov, ako napríklad amputácie a nakvapkanie kyseliny do očí odsúdených. Odkedy Sadeq Larijani nastúpil do funkcie, podstatne vzrástol počet svojvoľných zatknutí politických väzňov, obhajcov ľudských práv a príslušníkov menšín. Sadeq Larijani je tiež zodpovedný za systematické porušovanie práva na spravodlivé konanie v iránskom súdnictve.

23.3.2012

▼M13

66.

MIRHEJAZI Ali

Pohlavie: muž

Ako člen užšieho okruhu okolo najvyššieho vodcu je jedným z tých, ktorí sú zodpovední za určovanie opatrení na potláčanie protestov, ktoré sa uplatňujú od roku 2009, a je v spojení s osobami zodpovednými za potláčanie protestov.

Bol zodpovedný aj za plánovanie potlačenia verejných nepokojov v decembri 2017/2018 a novembri 2019.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Pohlavie: muž

Riaditeľ Úradu politickej ideológie najvyššieho vodcu. Bývalý zástupca najvyššieho vodcu v Revolučných gardách (1995 – 2020) po celoživotnej kariére v tejto vojenskej organizácii, a to konkrétne v ich spravodajskej službe. V tejto funkcii slúžil ako nenahraditeľný sprostredkovateľ príkazov medzi úradom najvyššieho vodcu a orgánmi útlaku Revolučných gárd.

23.3.2012

▼M11

68.

RAMIN Mohammad-Ali

miesto nar.: Dezful (Irán)

dátum nar.: 1954

Pohlavie: muž

Generálny tajomník Svetovej nadácie pre holokaust, ktorá vznikla na medzinárodnej konferencii o preskúmaní celkového obrazu o holokauste v roku 2006, za ktorej organizáciu zodpovedal Ramin v mene iránskej vlády. Ako podpredseda vlády pre tlač bol do decembra 2013 hlavnou zodpovednou osobou za cenzúru a priamo zodpovedný za zrušenie viacerých pro-reformných novín (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh atď.) a nezávislého zväzu novinárov, ako aj za zastrašovanie alebo zatýkanie novinárov.

23.3.2012

▼M14

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

miesto nar.: Fársán, Čahármahál/Bachtíárí (juh) – (Irán)

dátum nar.: 1967

pohlavie: muž

Od 5. septembra 2021 viceprezident Iránu pre výkonné záležitosti a vedúci prezidentskej kancelárie. Od 16. septembra 2019 do septembra 2021 vedúci realitnej pobočky nadácie Mostazafán, ktorú riadil priamo najvyšší vodca Chomejní. Do novembra 2019 riaditeľ teheránskej pobočky nadácie Ástán Kods Razawí. Bývalý starosta druhého najväčšieho mesta Iránu Mašhad, v ktorom sa pravidelne vykonávajú verejné popravy. Bývalý námestník ministra vnútra pre politické záležitosti vymenovaný v roku 2009. V tejto funkcii zodpovedal za riadenie útlaku osôb, ktoré vystupovali na obhajobu svojich legitímnych práv vrátane slobody prejavu. Neskôr vymenovaný za predsedu iránskej volebnej komisie pre parlamentné voľby v roku 2012 a prezidentské voľby v roku 2013.

23.3.2012

▼M6 —————

▼M7 —————

▼M6 —————

▼M13

73.

FARHADI Ali

Pohlavie: muž

Zástupca vedúceho inšpektorátu pre právne záležitosti a verejnú kontrolu na teheránskom ministerstve spravodlivosti. Bývalý prokurátor v Karadži. Zodpovedný za hrubé porušovanie ľudských práv vrátane súdnych procesov, v ktorých bol uložený trest smrti. Počas výkonu jeho funkcie prokurátora došlo v regióne Karadž k veľkému počtu popráv.

23.3.2012

▼M14

74.

REZVANMA-NESH Ali

pohlavie: muž

V období rokov 2010 – 2016 zástupca prokurátora v provincii Karadž, región Alborz. Zodpovedný za hrubé porušovanie ľudských práv vrátane účasti na poprave mladistvého.

23.3.2012

▼M11

75.

RAMEZANI Gholamhossein

Pohlavie: muž

Od roku 2011 riaditeľ spravodajskej služby na ministerstve obrany; od novembra 2009 do marca 2011: veliteľ spravodajskej služby Revolučných gárd; od marca 2008 do novembra 2009: zástupca veliteľa spravodajskej služby Revolučných gárd; od apríla 2006 do marca 2008: riaditeľ pre ochranu a spravodajskú činnosť Revolučných gárd. Zapojený do potláčania slobody prejavu, okrem iného svojim prepojením s osobami zodpovednými za zatýkanie blogerov/novinárov v roku 2004, a údajne zapojený so potláčania protestov po voľbách v roku 2009.

23.3.2012

76.

SADEGHI Mohamed

Pohlavie: muž

Plukovník a zástupca veliteľa technického a počítačového spravodajstva IRGC, zodpovedný za stredisko analýzy a boja proti organizovanému zločinu v rámci islamských revolučných gárd (Pasdaran). Zodpovedný za zatýkanie a mučenie blogerov/novinárov.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

dátum nar.: 1967

Pohlavie: muž

Poradca disciplinárneho súdu pre sudcov od roku 2012. Člen „výboru na určovanie trestného webového obsahu“, orgánu zodpovedného za cenzúru webových lokalít a sociálnych médií. Od roku 2007 do roku 2012 riaditeľ špeciálneho útvaru na stíhanie počítačovej trestnej činnosti. Zodpovedný za potláčanie slobody prejavu, a to aj prostredníctvom zatýkania, zadržiavania a stíhania blogerov a novinárov. Osoby zatknuté na základe podozrenia z počítačovej trestnej činnosti boli vystavované zlému zaobchádzaniu a nespravodlivému súdnemu procesu.

23.3.2012

78.

RESHTE-AHMADI Bahram

Pohlavie: muž

Sudca všeobecného súdu severného Teheránu. Bývalý dozorný úradník prokuratúry v Teheráne. Zástupca vedúceho úradu pre väzenské záležitosti Teheránskej provincie. Do roku 2013 zástupca prokurátora v Teheráne. Viedol stredisko vyšetrovania v Evine. Zodpovedný za odopieranie práv obhajcov ľudských práv a politických väzňov vrátane práva na návštevy a iných práv väzňov.

23.3.2012

▼M14

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

pohlavie: muž

Zástupca riaditeľa teheránskych väzníc pre zdravie, nápravu a vzdelávanie. Bývalý riaditeľ väznice Evín (2012 – 2015). Počas jeho funkčného obdobia sa podmienky vo väznici zhoršili a v správach sa začalo spomínať zintenzívnenie zlého zaobchádzania s väzňami. V októbri 2012 deväť väzenkýň vyhlásilo protestnú hladovku na protest proti porušovaniu ich práv a násilnému zaobchádzaniu zo strany dozorcov.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

pohlavie: muž

Sudca úseku 54 Teheránskeho revolučného súdu a úseku 4 Revolučného súdu v Ahwaze; na smrť odsúdil týchto štyroch arabských politických väzňov: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (traja bratia) a Ali Sharifi. Zatkli ich, mučili a obesili bez toho, aby sa dodržali zásady riadneho procesu. Tieto prípady, ako i absencia riadneho procesu sa spomínali v správe osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva v Iráne z 13. septembra 2012 a v správe generálneho tajomníka OSN o Iráne z 22. augusta 2012.

12.3.2013

▼M11

81.

MOUSSAVI Seyed Mohammad Bagher

Pohlavie: muž

Sudca Revolučného súdu v Ahwaze, úsek 2, ktorý 17. marca 2012 na smrť odsúdil za „činnosť namierenú proti národnej bezpečnosti“ a „nepriateľstvo voči Bohu“ týchto päť Arabov z oblasti Ahwaz: Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka. Najvyšší súd Iránu tieto rozsudky potvrdil 9. januára 2013. Týchto päť mužov držali rok vo väzbe bez obvinenia, mučili ich a odsúdili bez riadneho procesu.

12.3.2013

▼M13

82.

SARAFRAZ Mohammad (Dr.) (alias Haj-agha Sarafraz)

miesto nar.: Teherán (Irán)

dátum nar.: okolo 1963

miesto pobytu: Teherán

Pohlavie: muž

Bývalý člen Najvyššej rady pre kybernetický priestor. Bývalý riaditeľ vysielacej spoločnosti Iránskej islamskej republiky – IRIB (2014 – 2016). Bývalý riaditeľ svetovej služby IRIB a Press TV, zodpovedný za všetky programové rozhodnutia. Úzko spätý s aparátom štátnej bezpečnosti. Pod jeho vedením Press TV a IRIB spolupracovali s iránskymi bezpečnostnými službami a prokurátormi na vysielaní vynútených priznaní väzňov vrátane priznania iránsko-kanadského novinára a filmára Maziara Bahariho v týždenníku Iran Today. Nezávislý regulátor v oblasti vysielania OFCOM udelil Press TV v Spojenom kráľovstve pokutu 100 000 GBP za to, že v roku 2011 odvysielala Bahariho priznanie, ktoré sa natočilo pod nátlakom vo väzení. Safaraz sa preto spája s porušovaním práva na riadny proces a spravodlivé súdne konanie.

12.3.2013

▼M14

83.

JAFARI Asadollah

pohlavie: muž

V súčasnosti generálny prokurátor v Isfaháne. V tejto pozícii nariadil násilné reakcie proti demonštrantom, ktorí vyšli do ulíc v novembri 2021 na protest proti nedostatku vody. Podľa niektorých správ Jafari oznámil vytvorenie osobitného úradu na vyšetrovanie zatknutých demonštrantov.

Jafari v bývalej funkcii prokurátora provincie Mazandaran odporúčal uložiť trest smrti v prípadoch, v ktorých viedol žalobu, čo viedlo k vysokému počtu popráv, a to aj verejných, a za okolností, v ktorých je takýto trest v rozpore s medzinárodnými ľudskými právami, napríklad ak ide o neprimeraný a nadmerný trest. Jafari je tiež zodpovedný za nelegálne zatýkanie a porušovanie práv zadržaných príslušníkov bahájskej menšiny, a to od počiatočného zatknutia až po ich zadržiavanie v samoväzbe v detenčnom centre spravodajských služieb.

12.3.2013

▼M13

84.

EMADI Hamid Reza (alias Hamidreza Emadi)

miesto nar.: Hamedán (Irán)

dátum nar.: okolo 1973

miesto pobytu: Teherán

miesto výkonu práce: centrála Press TV, Teherán

Pohlavie: muž

Riaditeľ Press TV Newsroom. Bývalý vyšší producent Press TV.

Zodpovedný za produkciu a vysielanie vynútených priznaní zadržaných osôb vrátane novinárov, politických aktivistov a osôb patriacich ku kurdskej a arabskej menšine, ktoré predstavujú porušenie medzinárodne uznávaných práv na spravodlivé súdne konanie a riadny proces. Nezávislý regulátor v oblasti vysielania OFCOM udelil Press TV v Spojenom kráľovstve pokutu 100 000 GPB za to, že v roku 2011 odvysielala priznanie iránsko-kanadského novinára a filmára Maziara Bahariho, ktoré sa natočilo pod nátlakom vo väzení. MVO hlásili ďalšie prípady vynútených priznaní, ktoré Press TV vysielala. Emadi sa preto spája s porušovaním práva na riadny proces a spravodlivé súdne konanie.

12.3.2013

▼M11

85.

HAMLBAR Rahim

Pohlavie: muž

Sudca revolučného súdu v Tabrize, úsek 1. Zodpovedný za vysoké tresty pre príslušníkov etnickej menšiny Azeri a aktivistov za práva robotníkov; obvinil ich zo špionáže, prečinov voči národnej bezpečnosti, propagandy proti iránskemu režimu a urážky iránskeho vodcu. Známy prípad sa týkal 20 dobrovoľných humanitárnych pracovníkov, ktorých odsúdil na trest odňatia slobody za to, že sa po zemetrasení v Iráne v auguste 2012, pokúšali pomáhať obetiam. Podľa rozhodnutia súdu boli títo dobrovoľníci vinní z „kolektívnej spolupráce a konšpirácie s cieľom spáchať zločiny proti národnej bezpečnosti“.

12.3.2013

▼M13

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

miesto nar.: Džahrom (Irán)

dátum nar.: 1964

Pohlavie: muž

Bývalý náčelník revolučnej prokuratúry v Širáze. Zodpovedný za nelegálne zatýkanie politických aktivistov, novinárov, obhajcov ľudských práv, vyznávačov bahájskej viery a väzňov svedomia a za zlé zaobchádzanie s nimi: boli vystavení zastrašovaniu, mučeniu, výsluchom a bol im odopretý prístup k právnemu zástupcovi, ako aj riadny proces. Musavi-Tabar podpisoval súdne príkazy v smutne známom detenčnom centre č. 100 (mužské väzenie), a to aj vrátane príkazu zadržiavať Rahá Sábetovú, vyznávačku bahájskej viery, tri roky v samoväzbe.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Pohlavie: muž

Zástupca riaditeľa pre súdny dohľad (od 13. októbra 2018). Abdolsamad Khoramabadi je náčelník „Komisie pre vyšetrovanie kriminálneho obsahu“, vládnej organizácie, ktorá má na starosti cenzúru online a počítačovú trestnú činnosť. Pod jeho vedením Komisia zadefinovala „počítačovú trestnú činnosť“ prostredníctvom vágnych kategórií, ktoré kriminalizujú vytváranie a zverejňovanie obsahu, ktorý režim považuje za nevhodný. Od septembra 2012 bol zodpovedný za potláčanie a zablokovanie početných opozičných stránok, elektronických novín, blogov, stránok MVO a tiež stránok Google a Gmail. Spolu s komisiou aktívne prispel k smrti blogera Sattára Beheštího vo väzbe v novembri 2012. Teda komisia, na čele ktorej stál, je priamo zodpovedná za systematické porušovanie ľudských práv a to najmä prostredníctvom zákazu internetových stránok a filtrovania ich obsahu pre verejnosť a niekedy tiež prostredníctvom kompletného zneprístupnenia internetu.

12.3.2013

▼M12

88.

SOLEIMANI Gholamreza

miesto nar.: Farsan (Irán)

dátum nar.: 1343 (kalendár Hijri), 1964 alebo 1965 (gregoriánsky kalendár)

štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

pozícia: vedúci organizácie Basídž Zboru islamských revolučných gárd (IRGC)

Gholamreza Soleimani je vedúci organizácie Basídž. Organizácia Basídž použila smrtiacu silu na potlačenie protestov v Iráne v novembri 2019, čo v mnohých mestách v celej krajine spôsobilo smrť a zranenia neozbrojených demonštrantov a iných civilistov. Gholamreza Soleimani ako vedúci organizácie Basídž nesie zodpovednosť za násilné potláčanie protestov a vážne porušovanie ľudských práv v Iráne.

12.4.2021

89.

SALAMI Hossein (alias SALAMI Hussain)

miesto nar.: Vaneshan, Golpayegan (Irán)

dátum nar.: 1339 (kalendár Hijri), 1960 alebo 1961 (gregoriánsky kalendár)

štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

pozícia: hlavný veliteľ Zboru islamských revolučných

gárd (IRGC)

hodnosť: generálmajor

Hossein Salami je od apríla 2019 hlavným veliteľom IRGC, ktorý zahŕňa milície Basídž, a členom Národnej bezpečnostnej rady. Regulárne sily IRGC a milície Basídž použili smrtiacu silu na potlačenie protestov v Iráne v novembri 2019, čo v mnohých mestách v celej krajine spôsobilo smrť a zranenia neozbrojených demonštrantov a iných civilistov. Hossein Salami sa ako člen Národnej bezpečnostnej rady zúčastnil na zasadnutiach, výsledkom ktorých bolo vydanie príkazov na použitie smrtiacej sily na potlačenie protestov v novembri 2019. Hossein Salami preto nesie zodpovednosť za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

12.4.2021

90.

KARAMI Hassan

štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

pozícia: veliteľ špeciálnych jednotiek iránskych policajných síl

Hassan Karami je veliteľom špeciálnych jednotiek iránskych policajných síl. Špeciálne jednotky použili smrtiacu silu na potlačenie protestov v Iráne v novembri 2019, čo v mnohých mestách v celej krajine spôsobilo smrť a zranenia neozbrojených demonštrantov a iných civilistov. Hassan Karami ako veliteľ špeciálnych jednotiek, ktoré spôsobili smrť a zranenia neozbrojených demonštrantov a iných civilistov, nesie zodpovednosť za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

12.4.2021

91.

PAKPOUR Mohammad (alias PAKPUR Mohammad)

miesto nar.: Arak, Irán

dátum nar.: 1340 (kalendár Hijri), 1961 (gregoriánsky kalendár)

štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

pozícia: hlavný veliteľ pozemných síl Zboru islamských revolučných gárd (IRGC)

hodnosť: brigádny generál

Mohammad Pakpour je od marca 2010 hlavným veliteľom pozemných síl IRGC. Pozemné sily IRGC použili smrtiacu silu na potlačenie protestov v Iráne v novembri 2019, čo v mnohých mestách v celej krajine spôsobilo smrť a zranenia neozbrojených demonštrantov a iných civilistov. Ako hlavný veliteľ pozemných síl IRGC, ktoré použili smrtiacu silu proti neozbrojeným demonštrantom a iným civilistom, nesie Mohammad Pakpour zodpovednosť za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

12.4.2021

92.

ASHTARI Hossein

miesto nar.: Isfahan (alias Esfahan, Ispahan)

štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

pozícia: hlavný veliteľ iránskych policajných síl

Hossein Ashtari je od marca 2015 hlavným veliteľom iránskych policajných síl a členom Národnej bezpečnostnej rady. Policajné sily zahŕňajú jednotky Emdad a špeciálne jednotky. Bežné policajné sily Iránu, jednotky Emdad a špeciálne jednotky použili smrtiacu silu na potlačenie protestov v Iráne v novembri 2019, čo v mnohých mestách v celej krajine spôsobilo smrť a zranenia neozbrojených demonštrantov a iných civilistov. Hossein Ashtari sa ako člen Národnej bezpečnostnej rady zúčastnil na zasadnutiach, výsledkom ktorých bolo vydanie príkazov na použitie smrtiacej sily na potlačenie protestov v novembri 2019. Hossein Ashtari preto nesie zodpovednosť za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

12.4.2021

93.

ZIAEI Gholamreza

pohlavie: muž

pozícia: bývalý riaditeľ väznice Evin; bývalý riaditeľ iných detenčných centier

Gholamreza Ziaei bol riaditeľom väznice Evin v období od júla 2019 do júna 2020, v ktorej sa už aj tak prísne podmienky pre zadržiavané osoby počas jeho funkčného obdobia ešte viac zhoršili. Väzenkyniam sa odopieral telefonický kontakt s ich deťmi. Politickým väzňom sa odopierali týždenné návštevy príbuzných, ktoré boli povolené len každé dva mesiace. Počas protestov v roku 2009 bol Ziaei zodpovedný za detenčné centrum Kahrizak, kde zomrelo na následky mučenia najmenej päť zadržaných osôb, ktoré boli zatknuté v súvislosti s masovými pouličnými protestmi v Teheráne v roku 2009. Pred tým, čo sa stal Ziaei riaditeľom väznice Evin v Teheráne, bol v rokoch 2017 až 2019 riaditeľom väznice Radžáí Šahr v Karaj na západ od Teheránu, kde došlo k početným protestom politických väzňov proti zneužívaniu a neľudským životným podmienkam.

12.4.2021

94.

SHAHVARPOUR Hassan

miesto nar.: Safi Abad, južne od Dezfulu, Khuzestan (Irán)

pohlavie: muž

číslo cestovného pasu: 2001624001 (národné identifikačné číslo)

pozícia: veliteľ Zboru islamských revolučných

gárd (IRGC) pre zbor Valí Asr v provincii Khuzestan

hodnosť: brigádny generál

Ako veliteľ IRGC v Khuzestane od roku 2009 je Hassan Shahvarpour zodpovedný za velenie silám, ktoré použili guľomety proti demonštrantom a iným civilistom v meste Mahšahr počas protestov v novembri 2019. Pod jeho velením zabil IRGC 148 ľudí intenzívnou guľometnou paľbou z obrnených vozidiel, ktorými obkľúčili demonštrantov na úteku, ktorí sa skrývali v neďalekých močiaroch.

12.4.2021

▼M14

95.

VASEGHI Leyla (alias VASEQI Layla, VASEGHI Leila, VASEGHI Layla)

miesto nar.: Sari, provincia Mazandaran (Irán)

dátum nar.: 1352 (iránsky rok), 1972 alebo 1973 (západný kalendár)

pohlavie: žena

pozícia: bývalá guvernérka Shahr-e Qods a predsedníčka mestskej bezpečnostnej rady

Ako guvernérka Shahr-e Qods a predsedníčka mestskej bezpečnostnej rady od septembra 2019 do novembra 2021 Leyla Vaseghiová nariadila polícii a iným ozbrojeným silám, aby počas protestov v novembri 2019 použili smrtiace prostriedky, čo spôsobilo úmrtie alebo zranenie neozbrojených demonštrantov a iných civilistov. Ako guvernérka Shahr-e Qods a predsedníčka mestskej bezpečnostnej rady Leyla Vaseghiová nesie zodpovednosť za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

12.4.2021

▼M15

96.

ROSTAMI CHESHMEH GACHI Mohammed (alias ROSTAMI Mohammad)

محمد گچی چشمه رستمی

(alias محمد رستمی)

Miesto narodenia: Kermanšah, Irán

Dátum narodenia: 1976 alebo 1977

Štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

Číslo preukazu totožnosti: 111936 (Irán)

Identifikačné č.: 13821 (Irán)

Pozícia: veliteľ iránskej mravnostnej polície

Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi je veliteľom iránskej mravnostnej polície. Od začiatku roka 2014 do začiatku roka 2019 bol vedúcim kermanšskej verejnej bezpečnostnej polície a zastával vysoké funkcie v iránskej spravodajskej polícii.

Mravnostná polícia je súčasťou iránskych síl presadzovania práva (LEF) a je osobitnou policajnou jednotkou, ktorá presadzuje prísne pravidlá obliekania žien vrátane povinného nosenia šatky. Mravnostná polícia použila proti ženám nezákonnú silu za nedodržiavanie zákonov iránskeho hidžábu, sexuálne a rodovo motivované násilie, svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie, nadmerné násilie a mučenie.

Dňa 13. septembra 2022 mravnostná polícia svojvoľne zatkla 22-ročnú Mahsu Aminiovú v Teheráne, údajne z dôvodu nesprávneho nosenia hidžábu. Mahsa Aminiová bola následne prevezená do sídla mravnostnej polície na „vzdelávaciu a orientačnú hodinu“. Podľa spoľahlivých správ a svedkov ju vo väzbe brutálne zbili a zle s ňou zaobchádzali, čo viedlo k jej hospitalizácii a jej smrti 16. septembra 2022. Násilné konanie mravnostnej polície sa neobmedzuje len na uvedený incident a bolo obšírne zdokumentované.

Rostami je ako riaditeľ iránskej mravnostnej polície zodpovedný za konanie mravnostnej polície. Nesie preto zodpovednosť za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

17.10.2022

97.

RAHIMI Hossein

حسین رحیمی

Miesto narodenia: Obec Dodhak, Mahalat, centrálna provincia (Irán)

Dátum narodenia: 1964

Štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

Hodnosť: brigádny generál

Pozícia: veliteľ iránskych síl presadzovania práva (LEF) v Teheráne

Brigádny generál Hossein Rahimi je od 7. augusta 2017 veliteľom iránskych síl presadzovania práva (LEF) v Teheráne.

Reakcia LEF na protesty v Teheráne v septembri 2022 bola obzvlášť tvrdá. Nadmerné použitie násilia zo strany LEF na potlačenie uvedených protestov malo za následok smrť viacerých ľudí.

Rahimi ako veliteľ LEF v Teheráne je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

17.10.2022

98.

ABDI Abbas

عبدى عباس

Štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

Hodnosť: plukovník

Pozícia: veliteľ iránskych síl presadzovania práva (LEF) v Divandarrehu

Plukovník Abbas Abdi je veliteľom iránskych síl presadzovania práva (LEF) v okrese Divandarreh.

Reakcia LEF na protesty v Divandarrehu v septembri 2022 bola obzvlášť tvrdá. Nadmerné použitie násilia zo strany LEF na potlačenie uvedených protestov malo za následok smrť viacerých ľudí.

Abdi ako veliteľ LEF v Divandarrehu je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

17.10.2022

99.

MIRZAEI Haj Ahmad (alias MIRZAEI Hajahmad; MIRZAYI Hajj Ahmad)

حاج احمد میرزایی

Miesto narodenia: Teherán (Irán)

Dátum narodenia: 9. februára 1957

Štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

Identifikačné č.: 4268935215 (Irán)

Hodnosť: plukovník

Pozícia: veliteľ iránskej mravnostnej polície v Teheráne

Plukovník Haj Ahmed Mirzaei je od roku 2018 veliteľom teheránskej pobočky iránskej mravnostnej polície.

Mravnostná polícia je súčasťou iránskych síl presadzovania práva (LEF) a je osobitnou policajnou jednotkou, ktorá presadzuje prísne pravidlá obliekania žien vrátane povinného nosenia šatky. Mravnostná polícia použila proti ženám nezákonnú silu za nedodržiavanie zákonov iránskeho hidžábu, sexuálne a rodovo motivované násilie, svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie, nadmerné násilie a mučenie.

Dňa 13. septembra 2022 mravnostná polícia svojvoľne zatkla 22-ročnú Mahsu Aminiovú v Teheráne, údajne z dôvodu nesprávneho nosenia hidžábu. Následne bola prevezená do sídla mravnostnej polície na „vzdelávaciu a orientačnú hodinu“. Podľa spoľahlivých správ a svedkov ju vo väzbe brutálne zbili a zle s ňou zaobchádzali, čo viedlo k jej hospitalizácii a jej smrti 16. septembra 2022. Násilné konanie mravnostnej polície sa neobmedzuje len na uvedený incident a bolo obšírne zdokumentované.

Mirzaei je ako veliteľ mravnostnej polície v Teheráne zodpovedný za konanie mravnostnej polície v Teheráne, a to aj v jej ústredí, kde Aminiovú zbili a zle s ňou zaobchádzali. Nesie preto zodpovednosť za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

17.10.2022

100.

ZAREPOUR Issa

عیسی زارع پور

Miesto narodenia: Eslamabad-e Gharb, provincia Kermanšah (Irán)

Dátum narodenia: 1980

Štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

Pozícia: minister informačných a komunikačných technológií

Issa Zarepour je iránskym ministrom informačných a komunikačných technológií od 25. augusta 2021.

Vo svojej funkcii zohral kľúčovú úlohu pri rozhodovaní iránskej vlády systematicky porušovať slobodu presvedčenia a prejavu iránskeho ľudu uložením obmedzení prístupu na internet počas protestov, ktoré nasledovali po smrti 22-ročnej Mahsy Aminiovej 16. septembra 2022.

Uvedené opatrenie ešte viac obmedzilo už aj tak veľmi obmedzený priestor pre aktérov občianskej spoločnosti v Iráne vrátane obhajcov ľudských práv na zhromažďovanie objektívnych informácií a komunikáciu medzi sebou, ako aj s vonkajším svetom.

Výpadok internetu mal negatívne dôsledky na uplatňovanie ľudských práv v Iráne, a to tak priamo (konkrétne vplyv na slobodu presvedčenia a prejavu a dostupnosť objektívnych informácií), ako aj nepriamo (konkrétne zvýšená pravdepodobnosť, že porušovanie ľudských práv nebude zdokumentované, čo má negatívny vplyv na zodpovednosť za porušovanie ľudských práv).

Zarepour je preto ako minister informačných a komunikačných technológií zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

17.10.2022

101.

SEPEHR Mohammad-Hossein

محمدحسین سپهر

Štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

Pozícia: veliteľ iránskej centrálnej výcvikovej základne generálneho štábu ozbrojených síl

Mohammad-Hossein Sepehr je veliteľom centrálnej výcvikovej základne generálneho štábu ozbrojených síl v Teheráne. Je členom Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) a milície Basídž (dobrovoľnícka polovojenská organizácia pôsobiaca v rámci IRGC s pobočkami v celom Iráne).

Sepehr dohliada na výcviky iránskych bezpečnostných síl proti protestom a podporuje represívnu líniu voči protestujúcim.

Je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

17.10.2022

102.

SAFARI Sayd Ali

صفرى سید علی

Štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

Hodnosť: plukovník

Pozícia: veliteľ iránskych síl presadzovania práva (LEF) v Saqqeze

Plukovník Sayd Ali Safari je veliteľom iránskych síl presadzovania práva (LEF) v Saqqeze.

Reakcia LEF na protesty v Saqqeze v septembri 2022 bola obzvlášť tvrdá. Nadmerné použitie násilia zo strany LEF na potlačenie protestov malo za následok smrť viacerých ľudí.

Safari ako veliteľ LEF v Saqqeze je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

17.10.2022

103.

ADYANI Seyed Alireza (alias ADIANI Hojjat al-Islam Seyyed Alireza)

ادیانی سید علیرضا

Štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

Pozícia: riaditeľ ideologicko-politického úradu iránskych síl presadzovania práva (LEF)

Seyed Alireza Adyani je riaditeľom ideologicko-politického úradu iránskych síl presadzovania práva (LEF).

Adyani je zodpovedný za vymedzenie a vykonávanie pravidiel nasadenia policajných síl. Vyhlásil, že LEF musia byť pri styku s protivníkmi „praktické“ a „účinné“, a podnecoval mravnostnú políciu, aby vykonávala svoju prácu „intenzívne“.

LEF použili masívnu brutalitu proti protestujúcim vrátane tých, ktorí protestovali po smrti Mahsy Aminiovej.

Je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

17.10.2022

104.

AZADI Ali

آزادى علی

Štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

Hodnosť: druhý brigádny generál

Funkcia: veliteľ iránskych síl presadzovania práva (LEF) v Kurdistane

Druhý brigádny generál Ali Azadi je od roku 2019 veliteľom iránskych síl presadzovania práva (LEF)v Kurdistane.

Počas potláčania protestov v septembri 2022 sily pod jeho velením v Kurdistane strieľali do protestujúcich a zabili a zranili viacero ľudí.

Je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

17.10.2022

105.

SHALIKAR Mohammed Zaman

شالیکار محمد زمان

Štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

Hodnosť: plukovník

Funkcia: veliteľ iránskych síl presadzovania práva (LEF) v Babole, Mazandaran

Plukovník Mohammed Zaman Shalikar je od roku 2021 veliteľom iránskych síl presadzovania práva (LEF) v Babole, Mazandaran.

Počas demonštrácií po smrti Mahsy Aminiovej v septembri 2022 ozbrojené sily pod jeho velením strieľali, zraňovali a zabíjali protestujúcich v Babole v Mazandarane.

Je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

17.10.2022

106.

HEIDARI Salman

حیدرى سلمان

Štátna príslušnosť: iránska

pohlavie: muž

Hodnosť: plukovník

Funkcia: veliteľ iránskych síl presadzovania práva (LEF) v Bukane

Plukovník Salman Heidari je veliteľom iránskych síl presadzovania práva (LEF) v Bukane.

Reakcia LEF na protesty v Bukane v septembri 2022 bola obzvlášť tvrdá. Nadmerné použitie násilia zo strany LEF na potlačenie protestov malo za následok smrť najmenej jedného dieťaťa a zranenia viacerých ľudí.

Heidari je preto ako veliteľ LEF v Bukane zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

17.10.2022

▼M4Subjekty

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

▼M13

1.

Počítačová polícia

Miesto: Teherán (Irán)

webová lokalita:http://www. cyberpolice.ir

Iránska počítačová polícia, založená v januári 2011, je jednotka polície Islamskej iránskej republiky, na čele ktorej stojí Wahíd Madžíd. Od jej založenia do začiatku roku 2015 stál na jej čele Esmail Ahmadi-Moqaddam (zaradený do zoznamu). Ahmadi-Moqaddam zdôraznil, že počítačová polícia bude bojovať s kontrarevolučnými a disidentskými skupinami, ktoré v roku 2009 využili internetové sociálne siete na rozpútanie protestov proti znovuzvoleniu prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda. V januári 2012 počítačová polícia vydala nové smernice pre internetové kaviarne, podľa ktorých používatelia musia poskytnúť osobné informácie, ktoré majitelia kaviarní budú uchovávať šesť mesiacov, ako aj záznamy o webových stránkach, ktoré navštívili. Podľa týchto pravidiel musia tiež majitelia kaviarní nainštalovať uzavretý kamerový systém (CCTV) a získané záznamy uchovávať šesť mesiacov. Podľa týchto nových pravidiel môžu orgány získať záznamy, pomocou ktorých vystopujú aktivistov, či kohokoľvek, koho považujú za hrozbu národnej bezpečnosti.

V júni 2012 iránske médiá oznámili, že počítačová polícia začne kroky na boj proti virtuálnym súkromným sieťam (VPNs). Počítačová polícia 30. októbra 2012 zatkla blogera Sattára Beheštího bez zatykača za „činnosť proti národnej bezpečnosti na sociálnych sieťach a Facebooku“. Beheští vo svojom blogu kritizoval iránsku vládu. Beheštího našli mŕtveho v jeho cele 3. novembra 2012 a predpokladá sa, že ho príslušníci počítačovej polície umučili na smrť. Počítačová polícia je zodpovedná za mnoho zatknutí administrátorov skupiny Telegram v súvislosti s celoštátnymi protestmi z novembra 2019.

12.3.2013

▼M12

2.

Väznica Evin

Adresa: Tehran Province, Tehran, District 2, Dasht-e Behesht (Irán)

Väznica Evin je detenčné centrum, v ktorom boli zadržiavaní politickí väzni a v ktorom v posledných rokoch a desaťročiach opakovane dochádzalo k závažnému porušovaniu ľudských práv vrátane mučenia. Vo väzení Evin boli a do istej miery stále sú zadržiavaní demonštranti z novembra 2019 ako politickí väzni. Väzňom vo väznici Evin sú odňaté základné procesné práva, a niekedy sú držaní v samoväzbe alebo v preplnených celách so zlými hygienickými podmienkami. Existujú podrobné správy o fyzickom a psychickom mučení. Zadržiavaným osobám sa odopiera kontakt s rodinou a právnikmi, ako aj primeraná zdravotná starostlivosť.

12.4.2021

3.

Väznica Fashafouyeh (alias Greater Tehran Central Penitentiary, Hasanabad-e Qom Prison, Greater Tehran Prison)

Adresa: Tehran Province, Hasanabad, Bijin Industrial Zone, Tehran, Qom Old Road (Irán)

Telefón: +98 21 5625 8050

Väznica Fashafouyeh je detenčné centrum určené pôvodne na zadržanie páchateľov trestných činov súvisiacich s drogami. V poslednom čase sa v ňom zadržiavajú aj politickí väzni, ktorí sú v niektorých prípadoch nútení byť v celách s drogovo závislými osobami. Životné a hygienické podmienky sú veľmi zlé a chýbajú základné potreby, ako je čistá pitná voda. Počas protestov v novembri 2019 bolo vo väznici Fashafouyeh zadržiavaných niekoľko demonštrantov vrátane maloletých osôb. Podľa správ boli demonštranti z novembra 2019 vystavení vo väznici Fashafouyeh mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu, napr. tým, že im boli úmyselne spôsobené zranenia vriacou vodou a odopieralo sa im lekárske ošetrenie. Podľa správy organizácie Amnesty International o zásahu proti protestom v novembri 2019 boli vo väznici Fashafouyeh zadržiavané spolu s dospelými 15-ročné deti. Troch demonštrantov z novembra 2019, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní vo väznici Fashafouyeh, odsúdil súd v Teheráne na trest smrti.

12.4.2021

4.

Väznica Rajaee Shahr (alias Rajai Shahr Prison, Rajaishahr, Raja’i Shahr, Reja’i Shahr, Rajayi Shahr, Gorhardasht Prison, Gohar Dasht Prison)

Adresa: Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Moazzen Blvd (Irán)

Telefón: +98 26 3448 9826

Väznica Rajaee Shahr je od islamskej revolúcie v roku 1979 známa odopieraním ľudských práv vrátane krutého fyzického a psychického mučenia politických väzňov a väzňov svedomia, ako aj hromadnými popravami bez spravodlivého súdneho procesu. Po protestoch v novembri 2019 boli vo väznici Rajaee Shahr vystavené krutému zaobchádzaniu stovky zadržaných osôb vrátane detí. Existujú dôveryhodné správy o mnohých prípadoch mučenia a iných foriem krutého trestu, a to aj v prípade maloletých osôb.

12.4.2021

▼M15

5.

Iránska mravnostná polícia

(alias Gasht-e-Ershad; Islamská usmerňovacia hliadka; usmerňovacie hliadky)

غشتى إرشاد

Adresa: Vozara Street, corner of 25th Street, District 6, Teherán (Irán)

Mravnostná polícia je súčasťou iránskych síl presadzovania práva (LEF) a je osobitnou policajnou jednotkou, ktorá presadzuje prísne pravidlá obliekania žien vrátane povinného nosenia šatky. Mravnostná polícia použila proti ženám nezákonnú silu za nedodržiavanie zákonov iránskeho hidžábu, sexuálne a rodovo motivované násilie, svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie, nadmerné násilie a mučenie.

Dňa 13. septembra 2022 mravnostná polícia svojvoľne zatkla 22-ročnú Mahsu Aminiovú v Teheráne, údajne z dôvodu nesprávneho nosenia hidžábu. Mahsa Aminiová bola následne prevezená do sídla mravnostnej polície na „vzdelávaciu a orientačnú hodinu“. Podľa spoľahlivých správ a svedkov ju vo väzbe brutálne zbili a zle s ňou zaobchádzali, čo viedlo k jej hospitalizácii a jej smrti 16. septembra 2022. Násilné konanie mravnostnej polície sa neobmedzuje len na uvedený incident a bolo obšírne zdokumentované.

Mravnostná polícia je preto zodpovedná za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

17.10.2022

6.

Milícia Basídž

(alias Basij-e Mostazafan)

بسیج مستضعفین

 

Milícia Basídž je dobrovoľnícka polovojenská organizácia pôsobiaca v rámci Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) s pobočkami v celom Iráne.

Reakcia bezpečnostných síl na protesty v Iráne v septembri 2022 bola obzvlášť tvrdá, čo viedlo k úmrtiam viacerých ľudí. Milícia Basídž bola jednou zo síl, ktorej vláda nariadila, aby uvedené protesty zastavila. Jej členovia zranili a zabili niekoľko protestujúcich.

Milícia Basídž je preto zodpovedná za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

17.10.2022

7.

Veliteľstvo kybernetickej obrany Zboru islamských revolučných gárd (CDC)

قرارگاه دفاع سایبرى

Adresa: Teherán (Irán)

Telefón: +98 26 3448 9826

Veliteľstvo kybernetickej obrany Zboru islamských revolučných gárd (CDC) monitoruje webové sídla, e-maily a online aktivity jednotlivcov, ktorí sa považujú za politických oponentov.

Počas protestov v Iráne v septembri 2022 prevzalo CDC aktívnu úlohu v represívnych politikách iránskej vlády, a to aj identifikáciou a zatýkaním protestujúcich.

CDC je preto zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

17.10.2022

8.

Sily presadzovania práva Iránskej islamskej republiky (LEF) (alias NAJA; FARAJA)

فرماندهی انتظامی جمهورى اسلامی ایران

Adresa: Teherán (Irán)

Sily presadzovania práva Iránskej islamskej republiky (LEF) sú uniformovanými policajnými silami.

Očividné a závažné porušovanie ľudských práv zo strany LEF, ako je nerozlišujúce strieľanie ostrou muníciou do pokojných protestujúcich vrátane detí, bolo od začiatku protestov súvisiacich so smrťou Mahsy Aminiovej v polovici septembra 2022 obšírne zdokumentované. Viac ako 70 protestujúcich zomrelo a stovky osôb vrátane detí boli vážne zranené. Od začiatku demonštrácií policajné sily svojvoľne zadržali aj mnohých obhajcov ľudských práv a novinárov.

LEF sú preto zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv v Iráne.

17.10.2022

Top