EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 0c2e003f-ec63-11ea-b3c6-01aa75ed71a1

Consolidated text: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1175 zo 7. augusta 2020 o povolení monohydrátu hydrochloridu L-cysteínu získaného fermentáciou Escherichia coli KCCM 80180 a Escherichia coli KCCM 80181 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

02020R1175 — SK — 10.08.2020 — 000.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1175

zo 7. augusta 2020

o povolení monohydrátu hydrochloridu L-cysteínu získaného fermentáciou Escherichia coli KCCM 80180 a Escherichia coli KCCM 80181 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 259 10.8.2020, s. 6)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 269, 17.8.2020, s.  42 (2020/1175)
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1175

zo 7. augusta 2020

o povolení monohydrátu hydrochloridu L-cysteínu získaného fermentáciou Escherichia coli KCCM 80180 a Escherichia coli KCCM 80181 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Látky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako kŕmne doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHAIdentifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia povolenia

v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.

2b920i

L-cysteín, hydrochlorid monohydrát

Zloženie doplnkovej látky:

L-cysteín, hydrochlorid monohydrát

Charakteristika účinnej látky:

L-cysteín, hydrochlorid monohydrát

získaný fermentáciou s Escherichia coli KCCM 80180 a Escherichia coli KCCM 80181

Čistota: minimálne 98,5 %

Chemický vzorec: C3H7NO2S •HClH2O.

Číslo CAS: 7048-04-6

Číslo FLAVIS: 17.032

Analytická metóda (1):

Na identifikáciu monohydrátu hydrochloridu L-cysteínu v kŕmnej doplnkovej látke:

— ionexová chromatografia s pokolónovou derivatizáciou a fotometrickou detekciou (IEC-VIS), Európsky liekopis 6.6-2.2.56 – metóda 1.

Na kvantifikáciu monohydrátu hydrochloridu L-cysteínu v kŕmnej doplnkovej látke:

— ionexová chromatografia s pokolónovou derivatizáciou a optickou detekciou (IEC-VIS/FD).

Na kvantifikáciu monohydrátu hydrochloridu L-cysteínu v premixoch:

— ionexová chromatografia s pokolónovou derivatizáciou a fotometrickou detekciou (IEC-VIS), nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009

— (príloha III, časť F).

všetky druhy zvierat

1.  Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.  V návode na použitie doplnkovej látky a premixu sa musia uviesť podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

3.  Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 25 mg/kg“.

4.  Na etikete premixov sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 25 mg/kg.

5.  Pre používateľov doplnkovej látky a premixov musia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanoviť prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

►C1  30.8.2030 ◄

(1)   Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

Top