Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2015C0357

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 357/15/COL z 23. septembra 2015 o ukončení formálneho vyšetrovacieho konania týkajúceho sa štátnej pomoci v prospech spoločnosti Sandefjord Fotball AS (Nórsko) [2016/906]

OJ L 152, 9.6.2016, p. 59–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/906/oj

9.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 152/59


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 357/15/COL

z 23. septembra 2015

o ukončení formálneho vyšetrovacieho konania týkajúceho sa štátnej pomoci v prospech spoločnosti Sandefjord Fotball AS (Nórsko) [2016/906]

DOZORNÝ ÚRAD EZVO (ĎALEJ LEN „DOZORNÝ ÚRAD“),

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 61 a protokol 26,

so zreteľom na Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu (ďalej len „Dohoda o dozore a súde“), a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na Protokol 3 k Dohode o dozore a súde (ďalej len „protokol 3“), a najmä na jeho časť II článok 7 ods. 3,

keďže:

I.   SKUTOČNOSTI

1.   Postup

(1)

V nadväznosti na prijatie sťažností a informácií o trhu dozorný úrad 31. októbra 2013 oznámil nórskym orgánom nepodložené tvrdenia o poskytnutí štátnej pomoci v súvislosti s financovaním nového futbalového štadióna v meste Sandefjord (dokument č. 686574). V tom istom liste dozorný úrad požiadal o informácie o údajnom opatrení pomoci. Tieto informácie nórske orgány poskytli 29. novembra 2013 (dokumenty č. 691773 a č. 691774).

(2)

Dňa 16. januára 2014 dozorný úrad požiadal nórske orgány o ďalšie informácie (dokument č. 694963), ktoré boli poskytnuté 14. februára 2014 (dokument č. 699518).

(3)

Na základe informácií, ktoré mal dozorný úrad k dispozícii, prijal 22. októbra 2014 rozhodnutie č. 444/14/COL o začatí formálneho vyšetrovacieho konania týkajúceho sa pomoci v prospech spoločnosti Sandefjord Fotball AS a vyzval nórske orgány, aby predložili pripomienky. Toto rozhodnutie bolo uverejnené v Úradnom vestníku 15. januára 2015, pričom tretie strany boli vyzvané, aby predložili pripomienky v lehote jedného mesiaca odo dňa uverejnenia.

(4)

Lehota na predloženie pripomienok sa pre nórske orgány predĺžila do 23. decembra 2014, ktoré k tomuto dátumu pripomienky predložili (dokumenty č. 733899 až 733901). Dozornému úradu neboli doručené žiadne ďalšie pripomienky.

2.   Príjemca – Sandefjord Fotball AS

(5)

Klub Sandefjord Fotball je združenie založené v roku 1998 na základe dohody o spolupráci medzi dvoma najväčšími futbalovými klubmi v oblasti Sandefjord, konkrétne Sandefjord Ballklubb a IL Runar. Cieľom spolupráce bolo vytvoriť profesionálny futbalový tím v meste Sandefjord, ktorý by sa mohol dostať do najvyššej nórskej súťaže.

(6)

Sandefjord Fotball AS je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá prevádzkuje elitný profesionálny futbalový tím (1). Spolupráca medzi klubom Sandefjord Fotball a Sandefjord Fotball AS je založená na požiadavkách Nórskeho futbalového zväzu. Klub prevádzkuje aj amatérsky tím a juniorský futbalový tím. Okrem toho organizuje letné futbalové školy a regionálne futbalové súťaže pre mladých amatérskych hráčov.

3.   Opis opatrenia

3.1.    Súvislosti

(7)

Do roku 2007 elitný tím Sandefjord Fotball využíval na tréningy a zápasy mestský štadión v Bugårdsparkene. Tento štadión však nespĺňa požiadavky Nórskeho futbalového zväzu pre kluby, ktoré hrajú v najvyššej súťaži. Náklady na modernizáciu existujúceho štadióna sa odhadovali na približne 40 miliónov NOK, ktoré mesto Sandefjord nebolo ochotné investovať.

3.2.    Výstavba nového štadióna

(8)

V roku 2005 mesto Sandefjord a spoločnosť Sandefjord Fotball AS rokovali o možnostiach výstavby nového štadióna. Mesto súhlasilo s poskytnutím potrebných pozemkov a Sandefjord Fotball AS s financovaním a prevádzkovaním štadióna.

(9)

Mesto získalo niekoľko pozemkov v oblasti Pindsle v celkovej hodnote približne 3,7 milióna NOK. Pozemky boli v tom čase vedené ako poľnohospodárska pôda. V rozhodnutí mesta zo 6. septembra 2005, ktorým sa povolilo nadobudnutie pozemkov, sa predpokladalo prekvalifikovanie pozemkov na obchodné využitie s požiadavkou výstavby štadióna. V novom územnom pláne sa pozemky rozdelili na dve časti: parcela č. 152/96 bola kvalifikovaná na zmiešané využitie na štadión a podnikateľské účely a parcela č. 152/97 bola kvalifikovaná na využitie na podnikateľské účely. Na základe dohody z 28. novembra 2006 sa oba pozemky previedli na dve stopercentné dcérske spoločnosti patriace spoločnosti Sandefjord Fotball AS: parcela č. 152/96 na Sandefjord Fotball Stadion AS a parcela č. 152/97 na Sandefjord Fotball Næring AS.

(10)

Podľa dohody mala spoločnosť Sandefjord Fotball AS zodpovedať za získanie finančných prostriedkov potrebných na výstavbu štadióna. Stavebné náklady na projekt boli odhadnuté na 110 miliónov NOK. Spoločnosť Sandefjord Fotball AS mala prispieť 70 miliónmi NOK z vlastných zdrojov, zo zdrojov externých investorov, z predaja práv na názov štadióna atď. a zobrať si úver na zvyšných 40 miliónov NOK. Príspevok spoločnosti Sandefjord Fotball AS mal čiastočne pochádzať z predaja pozemkov kvalifikovaných na využitie na podnikateľské účely (parcela č. 152/97) spoločnosti Pindsle Property AS.

(11)

Okrem výstavby štadióna dohoda obsahovala aj niekoľko ďalších záväzkov. Sandefjord Fotball AS konkrétne súhlasila, že vykoná práce na cestných komunikáciách v areáli štadióna a uhradí náklady súvisiace s prerušením prevádzky starého štadióna vrátane opráv.

(12)

Krátko po podpísaní dohody nadobudla spoločnosť Pindsle Property AS za 40 miliónov NOK akcie spoločnosti Sandefjord Fotball Næring AS, ktorá vlastnila parcelu č. 152/97. Pred odpredajom nebolo vykonané ocenenie spoločnosti.

(13)

Nový štadión sa dokončil v júli 2007, pričom celkové náklady na výstavbu dosiahli 110 miliónov NOK (2). Okrem futbalového ihriska a tribúny sa tu nachádza aj niekoľko ďalších zariadení vrátane atletickej dráhy, posilňovne a konferenčných miestností. Tieto zariadenia sa bezodplatne prenajímajú iným (najmä amatérskym športovým) organizáciám.

3.3.    Následný predaj štadióna

(14)

Spoločnosť Sandefjord Fotball AS sa v roku 2009 dostala do zlej finančnej situácie. Klub sa rozhodol, že získa prostriedky z predaja Sandefjord Fotball Stadion AS (teda spoločnosti, ktorá vlastnila štadión a priľahlé nehnuteľnosti na parcele č. 152/96) spoločnosti Pindsle Property AS. V tomto prípade sa podľa nórskeho práva vyžadovalo ocenenie spoločnosti treťou stranou, keďže viaceré osoby boli členmi predstavenstva a akcionármi tak uvedenej spoločnosti, ako aj spoločnosti Pindsle Property AS.

(15)

V znaleckom posudku zo 6. apríla 2009 sa spoločnosť Sandefjord Fotball Stadion AS ocenila na 14 až 16 miliónov NOK. Spoločnosť bola 9. júna 2009 predaná za 15 miliónov NOK.

4.   Rozhodnutie o začatí konania

(16)

Dozorný úrad vydal 22. októbra 2014 rozhodnutie č. 444/14/COL o začatí formálneho vyšetrovacieho konania v súvislosti s pomocou v prospech spoločnosti Sandefjord Fotball AS.

(17)

Vo svojom rozhodnutí dozorný úrad dospel k predbežnému záveru, že prevod pozemkov na spoločnosť Sandefjord Fotball AS predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP. Dozorný úrad sa konkrétne domnieval, že prevod sa uskutočnil za cenu nižšiu, ako je trhová hodnota parcely č. 152/96 (kvalifikovanej na zmiešané využitie na štadión a podnikateľské účely) a parcely č. 152/97 (kvalifikovanej na využitie na podnikateľské účely).

(18)

Keďže nórske orgány nepredložili žiadne argumenty týkajúce sa posúdenia zlučiteľnosti, dozorný úrad mal pochybnosti, či je možné toto opatrenie pomoci vyhlásiť za zlučiteľné s uplatňovaním Dohody o EHP.

5.   Pripomienky nórskych orgánov

(19)

Nórske orgány predložili pripomienky k rozhodnutiu o začatí konania listom z 23. decembra 2014 (dokumenty č. 733899 až 733901).

5.1.    Prevod sa nespája s poskytnutím štátnej pomoci

(20)

Vo svojich pripomienkach nórske orgány uvádzajú, že prevod pozemkov z mesta Sandefjord na spoločnosť Sandefjord Fotball AS nepredstavoval štátnu pomoc, keďže údajnému príjemcovi nebola poskytnutá žiadna výhoda.

(21)

Nórske orgány najmä tvrdia, že sporné pozemky mali v čase prevodu zápornú trhovú hodnotu, čo doložili znaleckým posudkom v tomto zmysle z 5. februára 2014. Hlavným dôvodom údajnej zápornej hodnoty pozemku je, že spoločnosť Sandefjord Fotball AS sa v rámci transakcie zaviazala (podmienkami prevodu pozemku, ako aj pravidlami územného plánu) vybudovať futbalový štadión, pričom náklady na jeho výstavbu prevyšovali hodnotu pozemku.

(22)

Podľa nórskych orgánov mohla byť povinnosť výstavby štadióna oprávnene uložená ako „zvláštny záväzok“ v súlade s bodom 2.2 písm. c) časti V usmernení dozorného úradu o prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov a budov orgánmi verejnej moci (ďalej len „usmernenia o predaji pozemkov“) (3).

5.2.    Akákoľvek suma pomoci by bola obmedzená

(23)

Pokiaľ ide o sumu údajnej štátnej pomoci, nórske orgány tvrdia, že v prípade, ak by dozorný úrad zistil, že predmetné pozemky mali kladnú trhovú hodnotu, táto hodnota by bola veľmi malá.

(24)

Nórske orgány vysvetlili, že poľnohospodárska pôda je v Nórsku osobitne chránená. Predaj a/alebo zmena využívania poľnohospodárskej pôdy na iné účely podlieha prísnym kontrolám zo strany regionálnych poľnohospodárskych rád. V prípade sporných pozemkov príslušná poľnohospodárska rada akceptovala návrh územného plánu len na základe cieľa verejného záujmu, ktorým bola výstavba štadióna. Developer by nemohol nadobudnúť pôdu výlučne na využitie na podnikateľské účely. Preto sa zásada súkromného investora v trhovom hospodárstve na tento prevod pozemkov nemôže uplatniť. Nórske orgány sa namiesto toho domnievajú, že akékoľvek trhové ocenenie by malo vychádzať z ceny poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola jedinou reálnou alternatívou využívania.

(25)

Pokiaľ ide o hodnotu pozemku kvalifikovaného na využitie na podnikateľské účely (parcela č. 152/97), nórske orgány alternatívne tvrdia, že spoločnosť Pindsle Property AS, ktorá získala Sandefjord Fotball Næring AS za 40 miliónov NOK, zaplatila vyššiu než trhovú cenu. Na podporu svojho tvrdenia odkazujú na správu o ocenení (príloha č. 11 k dokumentu č. 699518), v ktorej sa dospelo k záveru, že parcela č. 152/97 mala trhovú hodnotu približne 15 miliónov NOK (4). Toto ocenenie je založené na priemernej cene pozemkov kvalifikovaných na využitie na podnikateľské účely v oblasti Pindsle v čase transakcie.

(26)

Nórske orgány okrem toho tvrdia, že na vypočítanie výšky pomoci je v každom prípade potrebné urobiť niekoľko odpočtov. Tieto odpočty vyplývajú z určitých povinností, ktoré podľa dohody z 28. novembra 2006 spoločnosť Sandefjord Fotball AS prijala v prospech mesta: i) 2,6 milióna NOK na renováciu starého štadióna; ii) 400 000 NOK na výmenu reflektorov na starom štadióne; iii) 1,5 milióna NOK na vybudovanie verejného chodníka a iv) 5 miliónov NOK na vybudovanie kruhového objazdu a priechodu pre chodcov. Na základe dohody musela teda spoločnosť Sandefjord Fotball AS znášať náklady vo výške 9,5 milióna NOK (ako sa v danom čase odhadovalo) na poskytnutie služieb mestu (5).

5.3.    Akákoľvek možná štátna pomoc by sa mala vyhlásiť za zlučiteľnú

(27)

Nórske orgány tvrdia, že ak dozorný úrad v spornej transakcii zistil prvok štátnej pomoci, akákoľvek táto pomoc by sa mala vyhlásiť za zlučiteľnú s uplatňovaním Dohody o EHP podľa článku 61 ods. 3 písm. c).

(28)

Nórske orgány zdôrazňujú, že podpora športu vrátane výstavby športovej infraštruktúry, predstavuje cieľ spoločného záujmu. Ďalej tvrdia, že štátna pomoc je v predmetnom prípade potrebná a že je vhodným nástrojom.

(29)

Nórske orgány obzvlášť zastávajú názor, že v meste Sandefjord bol potrebný nový štadión. Poukazujú na vysoké vyťaženosť existujúceho mestského štadióna, ktorý v danom čase využíval klub Sandefjord Fotball a iné tímy. Okrem toho modernejší štadión bol potrebný s cieľom splniť licenčné požiadavky Nórskeho futbalového zväzu a umožniť elitnému futbalovému tímu klubu Sandefjord Fotball, ktorý hral na základe dočasnej výnimky, zotrvať v najvyššej nórskej súťaži.

(30)

Mesto Sandefjord preskúmala možnosť modernizovať súčasný štadión, čo by však nevyriešilo kapacitné problémy. Výstavbou nového štadióna by sa naproti tomu vyriešili kapacitné aj licenčné problémy a navyše by sa vytvorilo futbalové športovisko pre celý kraj Vestfold. Ako možno vidieť z ďalej uvedenej tabuľky, nový štadión využívajú rôzne kluby. Navyše, starý mestský štadión prešiel rekonštrukciou (ktorú financovala spoločnosť Sandefjord Fotball AS) a dnes ho plne využívajú miestne športové kluby (atletický a futbalový), školy a široká verejnosť. Poukazuje to ďalej na skutočnosť, že v meste Sandefjord bol potrebný nový štadión a že každá štátna podpora bola primeraná. Okrem toho modernizácia existujúceho štadióna by si zo strany mesta vyžadovala investície vo výške približne 40 miliónov NOK, pričom obec nemala žiadnu možnosť pritiahnuť súkromné investície.

(31)

Nórske orgány takisto tvrdia, že akákoľvek pomoc by bola primeraná. V prvom rade poukazujú na skutočnosť, že väčšinu investičných nákladov na nový štadión znášala spoločnosť Sandefjord Fotball AS, ktorá prispela v maximálnej možnej miere na náklady na výstavbu z vlastných zdrojov a bankových úverov. Príspevkom z vlastných zdrojov sa zabezpečilo, že sa štátna pomoc obmedzila na minimum.

(32)

Nórske orgány takisto zdôrazňujú význam nehospodárskych spoločenských a amatérskych športových činností, ktoré výstavba štadióna umožnila. Existujúci mestský štadión je v súčasnosti plne k dispozícii pre amatérske športy. Okrem toho sa na novom štadióne pravidelne koná niekoľko amatérskych športových a spoločenských činností, a to vrátane školských podujatí.

(33)

Na ilustráciu tohto tvrdenia nórske orgány predložili túto tabuľku s prehľadom odhadovaného ročného obsadenia štadióna rôznymi používateľmi za obdobie rokov 2007 až 2014:

Klub

Činnosti

Počet hodín ročne

Platba

elitný tím Sandefjord Fotball

20 zápasov (apríl – október/november), 100 hodín

tréningy (apríl – október/november), 2 hodiny × 5 × 16 = 160 hodín (6)

260

áno

juniorské a náborové tímy Sandefjord Fotball

tréningy a zápasy (máj – september)

60

áno

spolupracujúce kluby

tréningy a zápasy (máj – september)

30

nie

spolupracujúce kluby

priestory na kurzy a konferencie, oslavy, stretnutia trénerov a manažérov, prednášky

30

nie

športový klub Sandar IL

finálové zápasy pohára Sandar hráčov vo vekovej kategórii 14 – 19 rokov vrátane otváracieho ceremoniálu (a s využitím šatní)

25

nie

krajský futbalový zväz Vestfold Fotballkrets

stretnutia tímov z mesta Sandefjord a zvyšku kraja vo vekovej kategórii 14 – 16 rokov vrátane prípravy a zápasov, kurzov pre trénerov a ich vzdelávania

30

nie

Sandefjord Fotball Bredde (športy pre deti a mládež), amatérske športové turnaje

Správa klubu používa priestory na kurzy a konferencie. Počas letných, jesenných a veľkonočných prázdnin futbalové ihrisko využíva futbalová škola pre hráčov vo vekovej kategórii 6 –12 rokov. Amatérske turnaje „Podnikové poháre“

90

nie

(34)

Okrem toho atletickú dráhu počas pracovných dní využívajú susedné školy a niekoľko atletických klubov. Školy na štadióne takisto organizujú športové dni.

(35)

Neprofesionálne využitie štadióna predstavuje viac ako 50 %. Hlavným obmedzením ďalšieho zvýšenia neprofesionálneho využívania štadióna je odolnosť prírodného trávnatého ihriska (7). Profesionálny tím má prednostný prístup na štadión na základe toho, že futbalové ihrisko je rezervované na domáce zápasy. Prednostný prístup na futbalové ihrisko má aj na tréningové účely. Vnútorné priestory (napr. šatne a kancelárske priestory) môže počas celého roka využívať akákoľvek organizácia.

(36)

Ako vidno z uvedenej tabuľky, väčšina neprofesionálnych používateľov štadióna neplatí nájomné. Naproti tomu elitný tím platí za používanie štadióna ročné nájomné vo výške 3 miliónov NOK plus odvádza 20 % z predaja vstupeniek. Nórske orgány sa domnievajú, že táto suma zodpovedá trhovému nájomnému: porovnateľné tímy platia nájomné na hodinu v rozmedzí od 2 000 do 5 000 NOK, čo je celkovo za rok nižší nájom ako uvedené 3 milióny NOK. Nórske orgány sa preto domnievajú, že elitný tím klubu Sandefjord Fotball oproti svojim konkurentom nepožíva žiadnu výhodu, pokiaľ ide o nájomné, ktoré platí za používanie štadióna.

(37)

Nórske orgány okrem toho zdôrazňujú, že akýkoľvek vplyv na obchod a hospodársku súťaž by bol veľmi obmedzený vzhľadom na miestny charakter klubu. Vstupenky na domáce zápasy sa vo všeobecnosti predávajú len miestnym fanúšikom a fanúšikom hosťujúcich nórskych tímov. Príjem zo stánkového predaja počas zápasov sa pohybuje od 600 000 NOK do 1 milióna NOK ročne. Trh so značkovými reklamnými predmetmi sa obmedzuje takmer výhradne na fanúšikov v kraji Vestfold. Medzi klubmi neexistuje žiadna hospodárska súťaž, pokiaľ ide o tieto výrobky. Názov arény sa predal spoločnosti Komplett.no, čo je internetový obchod s elektronikou so sídlom v meste Sandefjord. V aréne majú reklamu len miestne spoločnosti.

(38)

Aj vplyv trhu s hráčmi na obchod a hospodársku súťaž je obmedzený. Sandefjord Fotball AS obchoduje s hráčmi len vo veľmi obmedzenej miere a iba s inými nórskymi klubmi. Napríklad počas obdobia rokov 2011 až 2013 prinieslo obchodovanie s hráčmi príjem len vo výške 1,35 milióna NOK a náklady vo výške 860 000 NOK.

(39)

Pokiaľ ide o televízne vysielacie práva, nórske orgány vysvetlili, že tieto práva centrálne spravuje Nórsky futbalový zväz. Podiel klubu na príjmoch závisí od jeho umiestnenia v dvoch najvyšších nórskych súťažiach. Keďže o nórsku futbalovú ligu nie je žiadny skutočný záujem mimo Nórska, televízne vysielacie práva nemajú žiadny skutočný vplyv na obchod a hospodársku súťaž.

II.   POSÚDENIE

1.   Existencia štátnej pomoci

(40)

V článku 61 ods. 1 Dohody o EHP sa uvádza: „Ak nie je touto dohodou ustanovené inak, pomoc poskytovaná členskými štátmi ES, štátmi EZVO alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s fungovaním tejto dohody, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi zmluvnými stranami.“

(41)

To znamená, že opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP, ak sú kumulatívne splnené tieto podmienky: opatrenie je udelené štátom alebo zo štátnych zdrojov, pre podnik predstavuje selektívnu hospodársku výhodu, môže ovplyvniť obchod medzi zmluvnými stranami a narušiť hospodársku súťaž.

1.1.    Štátne zdroje

(42)

Na to, aby opatrenie predstavovalo štátnu pomoc, musí byť poskytnuté štátom alebo zo štátnych zdrojov. Pojem štátu sa netýka iba ústrednej štátnej správy, ale zahŕňa všetky úrovne štátnej správy (vrátane obcí), ako aj verejné podniky (8).

(43)

Sporné pozemky nadobudlo mesto Sandefjord a následne ich previedla na dve dcérske spoločnosti patriace spoločnosti Sandefjord Fotball AS. Dozorný úrad preto dospel k záveru, že prevod pozemkov sa týka štátnych zdrojov.

1.2.    Podnik

(44)

V zmysle ustálenej judikatúry sú podnikmi subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na svoju právnu formu a spôsob svojho financovania (9). Hospodárske činnosti sú činnosti pozostávajúce z ponúkania tovarov alebo služieb na trhu (10).

(45)

Sandefjord Fotball AS je profesionálny futbalový klub, ktorý funguje ako súkromná spoločnosť. Spoločnosť pôsobí na viacerých trhoch vrátane trhu s prestupmi futbalových hráčov, ako aj trhu s predajom vstupeniek, televíznymi vysielacími právami, klubovými suvenírmi a sponzorovaním.

(46)

Dozorný úrad preto dospel k záveru, že Sandefjord Fotball AS je podnikom v zmysle článku 61 Dohody o EHP.

1.3.    Hospodárska výhoda

(47)

Prevod pozemkov v prospech podniku môže predstavovať hospodársku výhodu, najmä ak sa uskutoční za cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena.

(48)

Transakcia prevodu štátnych zdrojov nepredstavuje štátnu pomoc, ak sa vykonáva v súlade s bežnými trhovými podmienkami tak, aby opatrenie neposkytlo podniku výhodu (11). Ide o tzv. kritérium súkromného subjektu v trhovom hospodárstve.

1.3.1.   Prevod parcely č. 152/96

(49)

V čase prevodu na spoločnosť Sandefjord Fotball AS bola parcela č. 152/96 klasifikovaná na výstavbu futbalového štadióna a využitie na podnikateľské účely. Podmienkou získania stavebného povolenia na akúkoľvek stavbu na pozemku je preto výstavba štadióna. Vzhľadom na to, že náklady na výstavbu štadióna presiahli akúkoľvek potenciálnu hodnotu pozemku, sa trhová cena parcely č. 152/96 podľa nórskych orgánov rovnala nule, ak nebola záporná.

(50)

Dozorný úrad konštatuje, že povinnosti vyplývajúce z územného plánovania môžu mať vplyv na trhovú cenu pozemku. Povinnosť vybudovať futbalový štadión však nemôže byť dôvodom zníženia trhovej ceny na nulu, najmä v prípade transakcie zameranej na pomoc futbalovému klubu s výstavbou nového štadióna (12).

(51)

Okrem toho sa dozorný úrad odvoláva na oddiel 2.2 písm. d) svojich usmernení o predaji pozemkov, kde sa uvádza, že v zásade „by sa trhová hodnota […] nemala stanovovať pod prvotné (13) náklady najmenej počas troch rokov po nadobudnutí, pokiaľ nezávislý odhadca konkrétne neurčil všeobecné zníženie trhových cien pozemkov a budov na príslušnom trhu.“ V tomto prípade mesto Sandefjord nadobudlo za 3,7 milióna NOK pozemok, ktorý bol neskôr rozdelený na parcely č. 152/96 a č.152/97. Dozorný úrad konštatuje, že prevod pozemkov na spoločnosť Sandefjord Fotball AS sa uskutočnil za cenu, ktorá bola nižšia ako nadobúdacie náklady pre mesto.

(52)

Na základe uvedených skutočností dozorný úrad dospel k záveru, že prevodom parcely č. 152/96 sa poskytla hospodárska výhoda spoločnosti Sandefjord Fotball AS.

1.3.2.   Prevod parcely č. 152/97

(53)

Parcela č. 152/97 bola v čase prevodu na spoločnosť Sandefjord Fotball AS klasifikovaná na využitie na podnikateľské účely. Nórske orgány tvrdia, že prevod parcely č. 152/97 by sa mal posudzovať v kontexte dohody z 28. novembra 2006, ktorou sa futbalový klub výmenou za pozemok obzvlášť zaväzuje postaviť štadión. Vzhľadom na to, že odhadované náklady na výstavbu štadióna prevyšovali hodnotu pozemku, prevod nemohol mať za následok poskytnutie hospodárskej výhody.

(54)

Dozorný úrad konštatuje, že parcela č. 152/97 je kvalifikovaná na využitie na podnikateľské účely. V zmysle územného plánu tak neexistuje žiadna povinnosť vybudovať na tomto pozemku štadión. V čase prevodu na spoločnosť Sandefjord Fotball AS neexistovalo ani žiadne záväzné obmedzenie založené na predchádzajúcej územnej kvalifikácii pozemku ako poľnohospodárskej pôdy. K výstavbe štadióna a jej financovanie zaväzuje spoločnosť Sandefjord Fotball AS iba dohoda z 28. novembra 2006. Je to jediný právny nástroj, v ktorom sa predpokladal predaj parcely č. 152/97 s cieľom pokryť časť nákladov na výstavbu štadióna.

(55)

Dozorný úrad zastáva názor, že súkromný subjekt v trhovom hospodárstve by pri predaji pozemku nestanovil takéto podmienky v súvislosti s výstavbou alebo financovaním štadióna. Dozorný úrad preto nemôže akceptovať tvrdenie, že pri hodnotení, či existuje hospodárska výhoda, by sa mal zohľadniť zmluvný vzťah medzi prevodom parcely č. 152/97 na spoločnosť Sandefjord Fotball AS a výstavbou štadióna.

(56)

Dozorný úrad ďalej konštatuje, že spoločnosť Sandefjord Fotball AS krátko po prevode odpredal akcie v spoločnosti Sandefjord Fotball Næring AS, teda v vlastníkovi parcely č. 152/97, spoločnosti Pindsle Property AS za 40 miliónov NOK. Z tohto predaja vyplýva, že predmetný pozemok mal hospodársku hodnotu.

(57)

Na základe uvedených skutočností dozorný úrad dospel k záveru, že prevod parcely č. 152/97 poskytol spoločnosti Sandefjord Fotball AS hospodársku výhodu.

1.4.    Selektívnosť

(58)

Údajná štátna pomoc je výsledkom transakcie medzi mestom Sandefjord a spoločnosťou Sandefjord Fotball AS. Predstavuje to selektívne opatrenie v zmysle článku 61 Dohody o EHP v tom zmysle, že sa vzťahuje len na jeden konkrétny podnik.

1.5.    Narušenie hospodárskej súťaže a vplyv na obchod medzi zmluvnými stranami

(59)

Podľa judikatúry súvisiacej s vplyvom na obchod a narušením hospodárskej súťaže sa od dozorného úradu nevyžaduje „preukázanie skutočnosti, či má takáto pomoc skutočný vplyv na obchod […] a či je hospodárska súťaž skutočne narušená, ale len preskúmanie, či uvedená pomoc môže takýto obchod ovplyvniť a narušiť hospodársku súťaž“ (14).

(60)

Samotná skutočnosť, že štátna pomoc posilňuje postavenie jedného podniku v porovnaní s inými podnikmi, ktoré sú zapojené do hospodárskej súťaže v rámci EHP, postačuje na konštatovanie, že opatrenie môže narušiť hospodársku súťaž a ovplyvniť obchod medzi zmluvnými stranami Dohody o EHP (15).

(61)

V roku 2006 hral elitný tím Sandefjord Fotball v najvyššej nórskej súťaži s možnosťou kvalifikácie do európske pohárových súťaží. Okrem toho profesionálne futbalové kluby popri účasti na futbalových súťažiach vykonávajú ďalšie hospodárske činnosti na viacerých trhoch, ako je napríklad trh s prestupmi profesionálnych hráčov, reklama, spozorovanie, predaj reklamných predmetov alebo mediálnych práv. Pomoc v prospech profesionálneho futbalového klubu môže teda posilňovať jeho postavenie na každom z týchto trhov, ktorých väčšina sa môže týkať viacerých krajín EHP. Pokiaľ ide o trh s prestupmi hráčov, spoločnosť Sandefjord Fotball AS bola v danom čase – a naďalej je – aktívna na trhu s prestupmi hráčov, pričom potenciálne môže najímať hráčov z iných krajín EHP.

(62)

Dozorný úrad preto dospel k záveru, že opatrením sa môže narušiť hospodárska súťaž a ovplyvniť obchod medzi zmluvnými stranami Dohody o EHP.

1.6.    Záver o existencii pomoci

(63)

Na základe uvedených zistení dozorný úrad dospel k záveru, že predmetné opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP.

1.7.    Výška pomoci

(64)

Pokiaľ ide o parcelu č. 152/96, dozorný úrad uznáva, že povinnosť vyplývajúca z územného plánu, ktorá zahŕňa výstavbu štadióna, znižuje trhovú hodnotu pozemku (16). Ako sa však vysvetľuje v odôvodnení 50, nulová trhová cena nie je v prejednávanej veci odôvodnená. Na základe oddielu 2.2 písm. d) usmernení dozorného úradu o predaji pozemkov malo mesto Sandefjord pozemok predať aspoň za cenu, ktorá by sa rovnala jeho vlastným nadobúdacím nákladom. Na základe toho sa dozorný úrad domnieva, že výška pomoci súvisiacej s týmto pozemkom predstavuje sumu 1,9 milióna NOK (17).

(65)

Pokiaľ ide o parcelu č. 152/97 dozorný úrad konštatuje, že spoločnosť Sandefjord Fotball AS odpredal akcie spoločnosti Sandefjord Fotball Næring AS, teda vlastníkovi parcely č. 152/97, spoločnosti Pindsle Property AS za 40 miliónov NOK. Spoločnosť Pindsle Property AS je súkromnou spoločnosťou, ktorá v čase transakcie nebola súčasťou rovnakej skupiny ako spoločnosť Sandefjord Fotball AS. Predaj sa teda uskutočnil medzi dvomi nezávislými spoločnosťami (18). Dozornému úradu neboli doručené žiadne presvedčivé dôkazy o tom, že sa táto transakcia neuskutočnila za trhovú cenu. Dozorný úrad sa preto domnieva, že ide o najlepší dostupný odhad trhovej hodnoty parcely č. 152/97.

(66)

Na základe uvedených skutočností dozorný úrad dospel k záveru, že celková trhová hodnota pozemku, ktorý bol prevedený na spoločnosť Sandefjord Fotball AS, predstavovala v čase transakcie 41,9 milióna NOK. Na základe dohody z 28. novembra 2006 spoločnosť Sandefjord Fotball AS však prijala aj niekoľko povinností v súvislosti s vykonaním prác v mene mesta Sandefjord. Ako sa uvádza v odôvodnení 26, celkové odhadované náklady týchto záväzkov boli v čase uzatvorenia zmluvy 9,5 milióna NOK. Nórske orgány vysvetlili, že ak by sa táto dohoda neuzavrela, práce by vykonalo mesto. Dozorný úrad preto akceptuje, že celkové náklady – podľa predpokladov v čase uzavretia zmluvy – by sa mali odpočítať od výšky pomoci.

(67)

Dozorný úrad preto dospel k záveru, že celková pomoc poskytnutá spoločnosti Sandefjord Fotball AS predstavovala 32,4 milióna NOK.

2.   Procedurálne požiadavky

(68)

V článku 1 ods. 3 časti I protokolu 3 sa konštatuje, že „Dozorný úrad EZVO bude včas informovaný, o všetkých plánoch na poskytnutie alebo zmenu pomoci, aby mohol predložiť svoje pripomienky […]. Príslušný štát nezavedie navrhované opatrenia, kým nebude v rámci konania prijaté konečné rozhodnutie.“

(69)

Prevod sporného pozemku nebol dozornému úradu vopred oznámený. Dozorný úrad preto dospel k záveru, že nórske orgány nedodržali svoje povinnosti vyplývajúce z článku 1 ods. 3 časti I protokolu 3.

3.   Zlučiteľnosť

(70)

Podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP sa pomoc na rozvoj určitých hospodárskych činností alebo určitých hospodárskych oblastí môže považovať za zlučiteľnú s fungovaním Dohody o EHP, za predpokladu, že táto podpora nepriaznivo neovplyvní podmienky obchodu tak, že by to bolo v rozpore so spoločným záujmom.

(71)

Dozorný úrad poznamenáva, že zatiaľ nevydal žiadne usmernenia týkajúce sa štátnej pomoci na výstavbu športovej infraštruktúry. Predmetné opatrenie sa preto bude posudzovať priamo podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP.

(72)

V súlade s praxou v čase, kedy sa pomoc poskytla, sa posúdenie dozorného úradu zakladá na týchto krokoch:

Je opatrenie pomoci zamerané na jasne vymedzený cieľ spoločného záujmu?

Je pomoc dobre navrhnutá na dosiahnutie cieľa spoločného záujmu, t. j. rieši navrhnutá pomoc zlyhanie trhu alebo iný cieľ? Konkrétne:

Je štátna pomoc vhodným nástrojom?

Má stimulačný účinok, t. j. zmení pomoc správanie firiem?

Je opatrenie pomoci primerané, t. j. mohla by sa rovnaká zmena v správaní dosiahnuť aj s menšou pomocou?

Sú narušenia hospodárskej súťaže a vplyv na obchod obmedzené a je teda celková bilancia pozitívna?

(73)

Uvedené otázky sú predmetom riešenia v nasledujúcich odsekoch.

3.1.    Cieľ spoločného záujmu

(74)

Dozorný úrad predovšetkým poznamenáva, že podpora športu nie je priamo uvedená v Dohode o EHP ako spoločný cieľ. Podpora športu sa však môže považovať za súčasť podpory politík v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, ako aj sociálnej politiky. Užšia spolupráca v týchto oblastiach sa považuje za cieľ EHP, ako sa uvádza najmä v článkoch 1 a 78 Dohody o EHP. Formy tejto užšej spolupráce sú ďalej vymedzené v protokole 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd. V článku 4 tohto protokolu s názvom „Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport“ sa napríklad predpokladá účasť zmluvných strán na Európskom roku vzdelávania prostredníctvom športu 2004, čo poukazuje na úzke prepojenie medzi podporou športu a cieľmi stanovenými v Dohode o EHP.

(75)

Tento výklad je v súlade s prístupom Európskej komisie (ďalej len „Komisia“). V Európskej únii sa podpora športu výslovne uvádza v článku 165 ZFEÚ, ktorý bol zavedený Lisabonskou zmluvou. Aj pred prijatím Lisabonskej zmluvy však Komisia uznávala osobitnú úlohu, ktorú v európskej spoločnosti zohráva šport založený na dobrovoľníckych štruktúrach, a to z pohľadu zdravia, vzdelávania, sociálnej integrácie a kultúry. Od prijatia Lisabonskej zmluvy sa takisto uznáva, že podporovanie športu prispieva k napĺňaniu celkových cieľov stratégie Európa 2020, konkrétne pri zvyšovaní zamestnateľnosti a mobility, najmä prostredníctvom opatrení zameraných na sociálne začlenenie v športe a prostredníctvom športu, vzdelávanie a odbornú prípravu.

(76)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti dozorný úrad dospel k záveru, že podpora vzdelávania, odbornej prípravy a rozvoja mládeže prostredníctvom športu predstavuje cieľ spoločného záujmu. Dozorný úrad ďalej konštatuje, že pri financovaní infraštruktúry sa v prípade splnenia istých podmienok môže využívať aj všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách, čo takisto dokazuje, že podpora športu vrátane výstavby športovej infraštruktúry predstavuje cieľ spoločného záujmu.

3.2.    Vhodný nástroj

(77)

S cieľom posúdiť, či je štátna pomoc účinná pri dosahovaní určeného cieľa spoločného záujmu, musí dozorný úrad najprv identifikovať a definovať problém, ktorý je potrebné riešiť. Štátna pomoc by sa mala zamerať na situácie, kde môže pomoc priniesť dôležité zlepšenie, ktoré sa nedosiahne len prostredníctvom samotného trhu. Okrem toho musí byť navrhované opatrenie pomoci vhodným nástrojom na dosiahnutie identifikovaného cieľa spoločného záujmu.

(78)

Vo vzťahu k výstavbe futbalových štadiónov v Nórsku sa uznalo zlyhanie trhu, a to v dôsledku nedostatočných komerčných investícií do štadiónov, ktoré sú štrukturálne stratové, keďže ich príjmy nepostačujú na pokrytie investičných nákladov (19).

(79)

Nórske orgány navyše preukázali skutočnú potrebu nového futbalového štadióna v meste Sandefjord. Dokazujú to problémy s kapacitou na existujúcom mestskom štadióne v čase prijatia opatrenia a skutočnosť, že starý štadión už nespĺňal požiadavky na získanie licencie Nórskeho futbalového zväzu. Napokon, vzhľadom na neziskový charakter infraštruktúry štadióna, bola štátna pomoc na uskutočnenie tejto investície potrebná.

(80)

Na základe uvedených skutočností dozorný úrad dospel k záveru, že štátna pomoc je vhodným nástrojom.

3.3.    Stimulačný účinok

(81)

Dozorný úrad môže štátnu pomoc vyhlásiť za zlučiteľnú s uplatňovaním Dohody o EHP len vtedy, ak má stimulačný účinok. Stimulačný účinok nastane, ak pomoc motivuje príjemcu zmeniť svoje správanie tak, aby podporoval stanovený cieľ spoločného záujmu, teda zmenu správania, ktorá by bez pomoci nenastala.

(82)

Dozorný úrad predovšetkým poznamenáva, že výstavba štadióna sa nezačala pred prevodom predmetných pozemkov.

(83)

Okrem toho z informácií poskytnutých nórskymi orgánmi vyplýva, že spoločnosť Sandefjord Fotball AS nemohla výstavbu štadióna financovať bez štátnej pomoci, pretože nemala finančné prostriedky ani schopnosť požičať si dostatok peňazí na pokrytie chýbajúcej sumy. Vlastný finančný príspevok na výstavbu štadióna už bol na hranici možností (20).

(84)

Na základe uvedených skutočností dozorný úrad dospel k záveru, že opatrenie pomoci má stimulačný účinok.

3.4.    Proporcionalita

(85)

Štátna pomoc sa považuje za proporcionálnu, ak je výška pomoci obmedzená na minimum potrebné na dosiahnutie určeného cieľa spoločného záujmu. Dozorný úrad vo všeobecnosti zakladá svoje posúdenie proporcionality na pojmoch oprávnených nákladov a maximálnych intenzít pomoci.

(86)

Ako sa uvádza v odôvodnení 67, výška pomoci poskytnutej spoločnosti Sandefjord Fotball AS bola spolu 32,4 miliónov NOK. Na účely posúdenia intenzity pomoci sa musí výška pomoci porovnať s oprávnenými investičnými nákladmi. Dozorný úrad sa domnieva, že náklady, ktoré vznikli spoločnosti Sandefjord Fotball AS namiesto mesta Sandefjord a ktoré sa odpočítali od výšky pomoci (pozri odôvodnenie 66), nemôžu byť považované za oprávnené náklady. Celkové investičné náklady vo výške 110 miliónov NOK preto musia byť znížené o 9,5 milióna NOK. Oprávnené investičné náklady tak dosiahli výšku 100,5 milióna NOK a zodpovedajúca intenzita pomoci je 32 %. Dozorný úrad poznamenáva, že táto intenzita pomoci je pomerne nízka a že zvyšok investície financoval príjemca – spoločnosť Sandefjord Fotball AS.

(87)

Intenzitu pomoci však treba posudzovať aj vzhľadom na sociálne prínosy vyplývajúce z infraštruktúry štadióna. Ako sa uvádza v časti I.5.3, štadión na rôzne neprofesionálne účely používa viacero subjektov vrátane amatérskych športových klubov a škôl. Celkovo je štadión na viac ako 50 % využívaný na nehospodárske účely.

(88)

Okrem toho dozorný úrad poznamenáva, že infraštruktúra štadióna je do určitej miery multifunkčná: futbalový štadión funguje v spojení s atletickou dráhou, posilňovňou a niekoľkými ďalšími vnútornými priestormi, čo zvyšuje možnosti nehospodárskeho využívania štadióna. Dozorný úrad napokon poznamenáva, že elitný tím platí za využívanie štadióna trhové nájomné (pozri tiež oddiel II 3.5), zatiaľ čo amatérske kluby a iné nekomerční používatelia majú na štadión bezplatný vstup, čo ďalej zdôrazňuje sociálny význam štadióna pre komunitu.

(89)

Na základe uvedených skutočností dozorný úrad dospel k záveru, že opatrenie pomoci je primerané.

3.5.    Zabránenie neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže a obchodu

(90)

Podmienkou zlučiteľnosti pomoci s uplatňovaním Dohody o EHP je, že negatívne účinky opatrenia pomoci z hľadiska narušenia hospodárskej súťaže a vplyvu na obchod medzi zmluvnými stranami musia byť obmedzené a musia prevážiť pozitívne účinky týchto opatrení z hľadiska príspevku k cieľu spoločného záujmu.

(91)

Na úvod dozorný úrad poznamenáva, že štadión financovaný prostredníctvom tejto štátnej pomoci má predovšetkým miestny a regionálny význam. Infraštruktúra nie je určená na konanie medzinárodných podujatí ani na intenzívne využívanie akýmkoľvek iným komerčným používateľom než elitným tímom Sandefjord Fotball.

(92)

Elitný tím platí nájom za využívanie štadióna. Súčasné podmienky nájmu sú založené na rokovaniach so súkromnými vlastníkmi štadióna. Je teda predpoklad, že nájomné zodpovedá podmienkam na trhu. Potvrdzuje to aj porovnanie s typickým nájomným štadiónov, ktoré platia iné kluby, ktoré poskytli nórske orgány (pozri odôvodnenie 36).

(93)

Dozorný úrad takisto poznamenáva, že intenzita pomoci je nízka a zodpovedajúca účasť spoločnosti Sandefjord Fotball AS na investičných nákladoch ešte viac znižuje riziko narušenia.

(94)

Nakoniec, hospodárske činnosti vykonávané spoločnosťou Sandefjord Fotball AS majú len veľmi obmedzený vplyv na obchod a hospodársku súťaž v rámci EHP vzhľadom na miestny charakter klubu. Predaj vstupeniek a reklamných predmetov, spozorovanie a reklamné činnosti sú primárne zamerané na miestne spoločenstvo a kraj Vestfold. Aktivity na trhu s hráčmi sú takisto veľmi obmedzené a zamerané na Nórsko. Napokon, spoločnosť Sandefjord Fotball AS nemá žiadny priamy vplyv na predaj televíznych vysielacích práv, ktoré sú centrálne spravované Nórskym futbalovým zväzom, a v každom prípade z nich má len veľmi obmedzený príjem.

(95)

Dozorný úrad preto dospel k záveru, že akékoľvek narušenia hospodárskej súťaže a obchodu spôsobené týmto opatrením pomoci sú obmedzené.

3.6.    Vyváženosť a záver

(96)

Na základe uvedeného posúdenia dozorný úrad zvážil pozitívne a negatívne vplyvy oznámeného opatrenia. Dozorný úrad dospel k záveru, že narušenia vyplývajúce z opatrenia pomoci neovplyvňujú nepriaznivo obchodné podmienky v takom rozsahu, ktorý by bol v rozpore so spoločným záujmom.

4.   Záver

(97)

Na základe informácií, ktoré predložili nórske orgány, dozorný úrad dospel k záveru, že prevod pozemkov predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP. Dozorný úrad dospel k záveru, že táto pomoc je zlučiteľná s uplatňovaním Dohody o EHP,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Poskytnutá štátna pomoc v prospech spoločnosti Sandefjord Fotball AS je zlučiteľná s uplatňovaním Dohody o EHP podľa jej článku 61 ods. 3 písm. c).

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Nórskemu kráľovstvu.

Článok 3

Iba anglické znenie tohto rozhodnutia je autentické.

V Bruseli 23. septembra 2015

Za Dozorný úrad EZVO

Sven Erik SVEDMAN

predseda

Helga JÓNSDÓTTIR

členka kolégia


(1)  Ďalšie informácie o príjemcovi nájdete v rozhodnutí č. 444/14/COL.

(2)  Nórske orgány potvrdili, že počiatočná investícia bola 110 miliónov NOK. Klub však následne investoval ďalších 17 miliónov NOK do vybavenia a zariadenia, najmä formou práce vykonanej členmi klubu („dugnadsarbeid“).

(3)  Usmernenia dozorného úradu o prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov a budov verejnoprávnymi orgánmi prijaté 17. novembra 1999. Dostupné na: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

(4)  V správe o ocenení sa celková hodnota parciel č. 152/96 a č. 152/97 odhaduje na 31 miliónov NOK. Suma 15 miliónov NOK vyplýva z rozdelenia tohto odhadu podľa príslušnej veľkosti týchto dvoch parciel.

(5)  Konečné náklady predstavovali 12 miliónov NOK, pričom dodatočné náklady uhradila spoločnosť Pindsle Property AS.

(6)  Počas zimy trénuje elitný tím na ihrisku s umelou trávou, ale používa šatne a iné vnútorné priestory štadióna.

(7)  Existujú plány na inštalovanie umelého trávnika s cieľom zvýšiť využiteľnosť.

(8)  Článok 2 smernice Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (Ú. v. EÚ L 318, 17.11.2006, s. 17) začlenený do bodu 1a prílohy XV k Dohode o EHP.

(9)  Rozsudok vo veci C-41/90, Höfner a Elser/Macroton, EU:C:1991:161, body 21 – 22; rozsudok v spojených veciach C-180/98 až C-184/98, Pavlov a iní, EU:C:2000:428 a rozsudok vo veci E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund/Dozorný úrad EZVO, Zb. Rep. 2008, s. 61, bod 78.

(10)  Rozsudok vo veci C-222/04, Ministero dell'Economica e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA, EU:C:2006:8, bod 108.

(11)  Rozsudok vo veci C-39/94, SFEI a i., EU:C:1996:285, body 60 – 61.

(12)  V tejto súvislosti dozorný úrad takisto odkazuje na oddiel 2.2 písm. c) svojich usmernení o predaji pozemkov, v ktorých sa v súvislosti s vykonaním ocenenia stanovuje, že „… [z]áväzky, ktorých plnenie by aspoň čiastočne bolo vo vlastnom záujme kupujúceho, by sa mali oceňovať so zohľadnením uvedenej skutočnosti.“

(13)  T. j. nadobúdacie náklady, ktoré vznikli danému orgánu verejnej moci.

(14)  Rozsudok vo veci C-372/97, Taliansko/Komisia, EU:C:2004:234, bod 44.

(15)  Rozsudok vo veci C-730/79, Philip Morris Holland BV/Komisia, EU:C:1980:209, body 11 – 12; rozsudok v spojených veciach E-5/04, E-6/04, E-7/04, Fesil ASA a Finnfjord Smelteverk AS/Dozorný úrad EZVO, Zb. Rep. 2005, s. 117, bod 94 a rozsudok v spojených veciach C-197/11 a C-203/11 Libert a iní, EU:C:2013:288, body 76 – 78.

(16)  Pozri aj rozhodnutie č. 225/15/COL z 10. júna 2015 o nevznesení námietok voči pomoci vo forme prevodu pozemkov na Vålerenga Fotball, bod 31.

(17)  Mesto Sandefjord nadobudlo za 3,7 milióna NOK pozemky, ktoré sa neskôr rozdelili na parcely č. 152/96 a 152/97. Hodnota 1,9 milióna NOK vyplýva z rozdelenia tejto sumy podľa príslušnej veľkosti uvedených dvoch parciel.

(18)  Dokazuje to aj absencia nezávislého znaleckého posudku, ktorý sa podľa nórskeho práva obchodných spoločností vyžaduje v súvislosti s transakciami medzi spoločnosťami patriacimi do tej istej skupiny.

(19)  Pozri aj rozhodnutie č. 225/15/COL z 10. júna 2015 o nevznesení námietok voči pomoci vo forme prevodu pozemkov na Vålerenga Fotball, odôvodnenie 65.

(20)  Pozri najmä informácie uvedené v dokumente č. 699518, s. 29.


Top