EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2023/020A/05

Oznámenie o výberovom konaní PE/286/S — Generálny riaditeľ/generálna riaditeľka (funkčná skupina AD, trieda 15) — Generálne riaditeľstvo pre inováciu a technologickú podporu

OJ C 20A, 20.1.2023, p. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 20/24


OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ PE/286/S

GENERÁLNY RIADITEĽ/GENERÁLNA RIADITEĽKA

(funkčná skupina AD, trieda 15)

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE INOVÁCIU A TECHNOLOGICKÚ PODPORU

(2023/C 20 A/05)

 

1.   Voľné pracovné miesto

Predsedníčka Európskeho parlamentu rozhodla o začatí postupu na obsadenie miesta generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky (AD, trieda 15) na generálnom riaditeľstve pre inováciu a technologickú podporu v súlade s článkom 29 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (1) (ďalej len „služobný poriadok“).

Toto výberové konanie, ktorého cieľom je poskytnúť menovaciemu orgánu širšie možnosti výberu, sa uskutoční súčasne s interným a medziinštitucionálnym postupom na obsadzovanie pracovných miest.

Úspešný uchádzač bude prijatý na pracovné miesto v triede AD 15 (2). Základná mesačná mzda predstavuje 18 433,77 EUR. Táto základná mzda, ktorá podlieha dani Spoločenstva a je oslobodená od dane členského štátu, môže byť v súlade s podmienkami stanovenými v služobnom poriadku zvýšená o určité príspevky.

Upozorňujeme uchádzačov, že na toto pracovné miesto sa vzťahujú predpisy o politike mobility, ktoré prijalo Predsedníctvo Európskeho parlamentu 15. januára 2018.

Toto pracovné miesto si vyžaduje disponibilitu, udržiavanie početných interných a externých kontaktov, najmä s poslancami Európskeho parlamentu. Od generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky sa bude vyžadovať časté cestovanie na rôzne pracoviská Európskeho parlamentu a mimo týchto pracovísk.

2.   Miesto výkonu služby

Luxemburg. Toto pracovné miesto môže byť presunuté na jedno z ďalších pracovísk Európskeho parlamentu.

3.   Rovnaké príležitosti

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie na základe rodu, etnického pôvodu, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

4.   Pracovná náplň

Ako vysoký úradník/vysoká úradníčka bude generálny riaditeľ/generálna riaditeľka v rámci usmernení a rozhodnutí, ktoré sú stanovené parlamentným orgánom a generálnym tajomníkom, poverený/poverená týmito úlohami (3):

zabezpečovať riadne fungovanie veľkého útvaru generálneho sekretariátu pozostávajúceho z viacerých riaditeľstiev, ktoré spadajú do oblasti právomocí generálneho riaditeľstva,

navrhovať smery vývoja, stanovovať ciele a prostriedky, riadiť pracovné tímy, vyberať spôsoby organizácie, vyčleňovať finančné zdroje,

spravovať projekty horizontálnej povahy a dohliadať na ne,

poskytovať poradenstvo generálnemu tajomníkovi a poslancom Parlamentu vo svojich oblastiach pôsobnosti, spolupracovať s právnymi poradcami a ostatnými generálnymi riaditeľmi,

v prípade potreby zastupovať inštitúciu,

vykonávať funkciu povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním,

v prípade potreby zabezpečovať zastupovanie generálneho tajomníka.

5.   Podmienky prijatia

Do tohto výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači, ktorí k termínu uzávierky na podávanie prihlášok spĺňajú tieto podmienky:

a)

Všeobecné podmienky

V súlade s článkom 28 služobného poriadku musí uchádzač:

byť štátnym príslušníkom/štátnou príslušníčkou jedného z členských štátov Európskej únie (4),

požívať svoje občianske práva,

spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

poskytnúť záruky spĺňania morálnych požiadaviek potrebných na výkon danej funkcie.

b)

Osobitné podmienky

i)

Požadované kvalifikácie a diplomy

úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá celému cyklu vysokoškolského štúdia ukončeného získaním diplomu oficiálne uznávaného v jednom z členských štátov Únie, ak riadne štúdium trvá štyri roky alebo viac,

alebo

úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá celému cyklu vysokoškolského štúdia ukončeného získaním diplomu oficiálne uznávaného v jednom z členských štátov Únie a minimálne jednoročná odborná prax (5), ak riadne štúdium trvá minimálne tri roky.

Diplomy musia byť uznané oficiálnym orgánom niektorého z členských štátov Únie, napríklad ministerstvom školstva, bez ohľadu na to, či boli vydané v členskom štáte Únie alebo v inej krajine.

Uchádzači, ktorí sú držiteľmi diplomov vydaných v krajine mimo Únie (6), musia k svojej žiadosti pripojiť doklad o rovnocennosti svojich diplomov s diplomami na úrovni EÚ. Ďalšie informácie o uznávaní kvalifikácií z krajín mimo EÚ nájdete na sieťach ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

ii)

Požadovaná odborná prax

Nadobudnutá odborná prax po získaní kvalifikácií uvedených vyššie:

pätnásť rokov, z toho aspoň časť v oblastiach pôsobnosti generálneho riaditeľstva vrátane najmenej deviatich rokov v európskom a/alebo medzinárodnom prostredí a najmenej deviatich rokov v riadiacich funkciách na veľkom oddelení.

iii)

Jazykové znalosti

Vyžaduje sa vynikajúca znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie (7), ako aj veľmi dobrá znalosť minimálne jedného ďalšieho úradného jazyka.

Poradný výbor zohľadní znalosť ďalších úradných jazykov Európskej únie.

6.   Testy

S cieľom pomôcť menovaciemu orgánu pri výbere kandidátov zostaví poradný výbor pre vymenovanie vysokých úradníkov zoznam uchádzačov a Predsedníctvu Európskeho parlamentu odporučí osoby, ktoré by sa mali pozvať na ústny pohovor. Predsedníctvo tento zoznam uzavrie, poradný výbor uskutoční pohovory a Predsedníctvu predloží záverečnú správu na rozhodnutie. V tejto fáze môže Predsedníctvo vypočuť jednotlivých uchádzačov.

Pohovory budú vychádzať z popisu pracovnej náplne podľa bodu 4 tohto oznámenia a zamerajú sa na tieto schopnosti:

strategické myslenie,

riadiace schopnosti,

schopnosť predvídať,

schopnosť pohotovo reagovať,

dôslednosť,

komunikačné schopnosti.

7.   Podávanie prihlášok

Uzávierka prihlášok je stanovená na

piatok 3. februára 2023 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

Žiadame uchádzačov, aby motivačný list vo formáte pdf (s uvedením adresáta: generálny tajomník Európskeho parlamentu, oznámenie o výberovom konaní PE/286/S) spolu so životopisom vo formáte Europass (8) zaslali výlučne elektronicky na túto adresu a ako predmet uviedli číslo výberového konania (PE/286/S):

PERS-EPSeniorManagement@ep.europa.eu

Rozhodujúci je dátum a hodina odoslania elektronickej správy.

Uchádzači sa musia ubezpečiť, že naskenované dokumenty sú čitateľné.

Upozorňujeme uchádzačov, ktorí budú pozvaní na pohovor, že v deň pohovoru musia predložiť doklady o vzdelaní, odbornej praxi a súčasnom zamestnaní, a to výlučne vo forme kópií alebo fotokópií (9) . Predložené doklady sa uchádzačom nevracajú.

Osobné údaje, ktoré uchádzači poskytnú v rámci tohto výberového konania, budú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (10), najmä pokiaľ ide o ich dôverný charakter a bezpečnosť.


(1)  Pozri nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1), zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 723/2004 (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1) a naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15).

(2)  Úradník/úradníčka je pri prijatí do služobného pomeru zaradený/zaradená do príslušného stupňa v súlade s ustanoveniami článku 32 služobného poriadku.

(3)  Viac informácií o hlavných úlohách sa nachádza v prílohe.

(4)  Členskými štátmi Európskej únie sú: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko.

(5)  Toto obdobie sa pri hodnotení nebude počítať do rokov požadovanej odbornej praxe uvedenej v nasledujúcej zarážke.

(6)  Kvalifikácie/diplomy zo Spojeného kráľovstva získané do 31. 12. 2020 sú akceptované bez ďalšieho uznania. V prípade diplomov získaných po tomto dátume sa vyžaduje uznanie NARIC. V praxi to znamená, že k britským diplomom vydaným 1. januára 2021 a neskôr je nutné pripojiť doklad o rovnocennosti vydaný príslušným orgánom štátu, ktorý je súčasnosti členským štátom EÚ.

(7)  Úradné jazyky Európskej únie sú: angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, írčina, lotyština, litovčina, maltčina, maďarčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.

(8)  https://europa.eu/europass/sk

(9)  Netýka sa to uchádzačov, ktorí sú k dátumu uzávierky podávania prihlášok zamestnancami Európskeho parlamentu.

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE INOVÁCIU A TECHNOLOGICKÚ PODPORU

HLAVNÉ ÚLOHY

(Oddelenie pozostávajúce z 539 zamestnancov: 345 úradníkov, 54 dočasných zamestnancov a 140 zmluvných zamestnancov)

9. 1. 2023

organizovať činnosť generálneho riaditeľstva a dohliadať na ňu,

zastupovať generálne riaditeľstvo v orgánoch EP na interných a externých schôdzach,

stretnutia a činnosti s poslancami, najmä s podpredsedami zodpovednými za IT a monitorovanie parlamentnej činnosti,

vykonávať funkciu povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním,

zabezpečovať dohľad na riadením zamestnancov GR vrátane hodnotiacich správ,

organizovať a riadiť sekretariát generálneho riaditeľa, spravovať denník a poštu,

udržiavať medziinštitucionálne a medzinárodné vzťahy,

zabezpečovať politické monitorovanie rovnakých príležitostí v rámci GR a zastupovať a/alebo zastupovať GR v spoločných výboroch alebo inak.

Oddelenia pridružené ku generálnemu riaditeľovi:

ODDELENIE PRE STRATÉGIE A INOVÁCIE

ODDELENIE PRE PODNIKOVÚ ARCHITEKTÚRU

+ analýza a architektúra postupov

RIADITEĽSTVO A

RIADITEĽSTVO VÝVOJA A PODPORY

zabezpečovať koordináciu PSMO a riadenie stratégie v oblasti informačných technológií,

zabezpečovať riadenie, koordináciu a organizáciu oddelení a útvarov DES; zabezpečovať súlad činností oddelení s písomnými cieľmi DES; strategicky rozhodovať v oblasti IT o manažérskych a technických rozhodnutiach,

zabezpečovať funkciu povoľujúceho úradníka vymenovaného subdelegovaním,

viesť kontakty s politickými a správnymi orgánmi a používateľskými generálnymi riaditeľstvami (najmä CDI),

riadiť riziká spojené s činnosťami manažmentu,

zabezpečovať konzistentnosť vnútorných postupov riaditeľstva,

riadiť vzťahy so súčasnými a budúcimi dodávateľmi.

Oddelenia pridružené k riaditeľstvu A:

ODELENIE PODPORY POUŽÍVATEĽOV

+ riadenie prevádzky

+ riadenie služieb

+ kvalita

ODDELENIE PRE DIGITÁLNU SKÚSENOSŤ POSLANCOV

+ podpora pre digitálne pracovné prostredie

+ IT komunikácia s poslancami

ODDELENIE LEGISLATÍVNYCH IT SYSTÉMOV

+ aplikácia e-Parliament

+ riešenia

+ parlamentné systémy

+ legislatívne systémy

ODDELENIE PODNIKOVÝCH IT SYSTÉMOV

+ systémy pre poslancov

+ centrálne systémy

+ systémy ľudských zdrojov

+ systémy integrovaného manažmentu

+ komunikačné systémy

ODELENIE PODPORY PRPJEKTOV

+ kancelária riadenia a podpory projektov

+ zabezpečenie kvality a testovania

+ výber softvérových riešení

RIADITEĽSTVO B

RIADITEĽSTVO PRE PUBLIKOVANIE, INOVÁCIE A SPRÁVU ÚDAJOV

pokračovať v reštrukturalizácii a rozvoji riaditeľstva,

zabezpečovať riadenie, koordináciu a organizáciu oddelení na riaditeľstve,

zabezpečovať prideľovanie a riadne riadenie ľudských a finančných zdrojov riaditeľstva,

monitorovať prebiehajúce činností a projekty riaditeľstva,

zabezpečovať centrálny sekretariát riaditeľstva,

zastupovať inštitúciu v riadiacom výbore Úradu pre publikácie.

Oddelenia pridružené k riaditeľstvu B:

ODDELENIE PRE INOVÁCIE, INTRANETY A DIGITÁLNE RIEŠENIA

+ obsah a interaktívnosť

+ digitálne riešenia a nástroje

ODDELENIE PRE SPRÁVU ÚDAJOV A TVORBU DOKUMENTOV

+ správa údajov, spracovanie dokumentov

+ viacjazyčná príprava dokumentov

ODDELENIE PRE TLAČ

+ vysoko kvalitná výroba a logistika

+ rýchla tlač a doručovanie

+ jednotná tlač

ODDELENIE PRE REDAKČNÚ PODPORU A VIZUÁLNE PROJEKTY

+ klienti a projekty

+ automatizácia publikácií

RIADITEĽSTVO C

RIADITEĽSTVO PRE ZDROJE

zabezpečovať riadenie, koordináciu, animáciu a súdržnosť činností oddelení a služieb riaditeľstva,

dohliadať na riadenie zmlúv a plánovanie postupov verejného obstarávania,

dohliadať na riadenie ľudských zdrojov GR a zabezpečovať politiku odbornej prípravy,

zabezpečovať finančné plnenie v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a dohliadať na činnosti ex ante overovania,

dohliadať na vykonávanie koordinovanej komunikačnej politiky GR a koordinovať interné komunikačné kampane,

dohliadať na vzťahy s klientmi s politickými a administratívnymi orgánmi a používateľskými generálnymi riaditeľstvami a politickými skupinami.

Oddelenia pridružené k riaditeľstvu C:

ODDELENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

+ overovanie ex-ante

+ riadenie ľudských zdrojov a odborné vzdelávanie

ODDELENIE RIADENIA FINANČNÝCH ZDROJOV

ODDELENIE PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A ZMLUVY

+ správa verejného obstarávania

+ správa zmlúv

ODDELENIE PRE VZŤAHY S KLIENTMI A KOMUNIKÁCIU

+ riadenie vzťahov s klientmi

+ zlepšovanie služieb pre klientov

RIADITEĽSTVO D

RIADITEĽSTVO INFRAŠTRUKTÚRY A VYBAVENIA

zabezpečovať dostupnosť a prevádzkyschopnosť IT infraštruktúry a služieb, ktoré sú od nej závislé, na požadovanej úrovni, monitorovať IT infraštruktúru a informačné systémy, ktoré sú súčasťou činností Parlamentu, prevádzkovať túto infraštruktúru a systémy s cieľom poskytovať očakávanú úroveň služieb (dohody o úrovni poskytovaných služieb a dohody o prevádzkovej úrovni),

riadiť telekomunikačné služby: videokonferenčné zariadenia, štúdiá, zasadacie miestnosti, sieťové pripojenia, televízne vysielanie a pod.; styčné kancelárie: riadiť IT zdroje (prístup, telefón, sieť, e-mail:). Pre všetky jednotlivé IT zariadenia Parlamentu: zabezpečovať dodanie, prijatie, konfiguráciu, prideľovanie, rozdelenie, sťahovanie, údržbu a opravu, správu katalógov produktov, plánovanie logistiky a prevádzkových služieb, vyradenie z prevádzky, riadenie softvérových aktív a elektronického hlasovania,

identifikovať a zavádzať nové produkty pre ostatné oddelenia GR ITEC a IT manažérov Parlamentu; poskytovať technickú podporu a poradenstvo na vysokej úrovni iným oddeleniam; skúmať, testovať a poskytovať hotové riešenia podľa vývoja potrieb Parlamentu,

vymedziť, koordinovať, vykonávať a monitorovať stratégiu Parlamentu v oblasti cloud computingu; uskutočniť integráciu digitálneho pracovného prostredia (jednotná komunikácia a e-mail:, SharePoint, Office 365, Mac OS a Windows, telefóny) s cloudovými službami; vytvoriť kompetenčné centrum v oblasti cloud computingu,

realizovať projekty týkajúce sa IT infraštruktúry (dátové centrum, telefóny, kabeláž, siete, videokonferencie), vytvoriť koncepciu a poskytovať podporu pre IT infraštruktúru úrovne 3, zaisťovať bezpečnosť sietí a technický dohľad na úrovni IT infraštruktúry,

zabezpečovať správne a finančné riadenie riaditeľstva.

Oddelenia pridružené k riaditeľstvu D:

ODDELENIE PRE SIETE A PRÍSTUP

+ inžinierstvo sieťových služieb a prístupu k telekomunikáciám

+ kabeláž a konkrétne telekomunikačné projekty

+ inžinierstvo správy identít a prístupu

ODDELENIE INDIVIDUÁLNYCH ZARIADENÍ A LOGISTIKY

+ logistika a prevádzky IKT

+ správa softvérových aktív a cloudu

+ elektronické hlasovanie a súvisiace služby

ODDELENIE PRE OPERÁCIE A HOSTING IKT

+ dohľad a prevádzka

+ kapacita a kontinuita

ODDELENIE ARCHITEKTÚRY, PLÁNOVANIA A KOORDINÁCIE

ODDELENIE PRE DIGITÁLNE PRACOVISKO A CLOUDOVÉ INŽINIERSTVO

+ digitálne pracovné prostredie

+ centrum cloudových kompetencií

ODDELENIE PRE HYBRIDNÉ HOSTINGOVÉ SLUŽBY

+ využívanie hybridnej hostingovej platformy

+ rozvoj a rozširovanie hybridnej hostingovej platformy

RIADITEĽSTVO E

RIADITEĽSTVO PRE KYBERNETICKÚ BEZPEČNOSŤ

uplatňovať riadiacu štruktúru a všetky súvisiace aspekty (vnútorná organizácia, vymedzenie viacročného plánu); zabezpečovať technologické monitorovanie; zabezpečovať monitorovanie politiky, noriem a usmernení v oblasti kybernetickej bezpečnosti,

sledovať konkrétne projekty a iniciatívy ovplyvňujúce bezpečnosť IT (napr. účasť v riadiacich výboroch alebo vo výberových konaniach na produkty a zariadenia),

koordinovať všetky druhy činností na podporu hlavného poslania, najmä účasť vo výbore CERT-EU;

riadiť ľudské a finančné zdroje,

riešiť incidenty a zabezpečovať koordináciu vymedzeného zoznamu činností vrátane prípravy správ pre vedenie a orgány; posudzovať a kontrolovať počítačovú bezpečnosť,

vykonávať akcie na zvyšovanie informovanosti používateľov.

Oddelenia pridružené k riaditeľstvu E:

ODDELENIE PRE POLITIKY, NORMY A USMERNENIA V OBLASTI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

ODDELENIE PRE BEZPEČNOSTNÉ OPERÁCIE IKT

ODDELENIE PRE KYBERNETICKÉ HROZBY, MONITOROVANIE RIZÍK A PODÁVANIE SPRÁV O DODRŽIAVANÍ OCHRANY ÚDAJOV


Top