EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2022/297A/01

Výzva na vyjadrenie záujmu o členstvo vo vedeckom výbore Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) — Ref.: CEI-SCIE-2022

OJ C 297A , 4.8.2022, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 297/1


Výzva na vyjadrenie záujmu o členstvo vo vedeckom výbore Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA)

Ref.: CEI-SCIE-2022

(2022/C 297 A/01)

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) touto výzvou otvára 11 miest vo svojom vedeckom výbore. Funkčné obdobie nových členov sa začne 4. júna 2023 a skončí 3. júna 2028.

FRA je špecializovaná expertná agentúra Európskej únie, ktorá poskytuje inštitúciám a členským štátom EÚ (ak konajú v rozsahu pôsobnosti práva EÚ) poradenstvo na základe dôkazov v oblasti základných práv.

Agentúra je súčasťou administratívnych orgánov EÚ, pričom je však samostatným subjektom so sídlom vo Viedni. Jej súčasný vedecký výbor je uznávanou skupinou medzinárodne známych expertov v oblasti ľudských práv. Jeho členovia, väčšinou univerzitní profesori, sú odborníci v rôznych odboroch a zastávajú vysoké funkcie vrátane podpredsedu Európskeho súdu pre ľudské práva, predsedov národných inštitúcií pre ľudské práva, osobitných spravodajcov OSN, členov medzinárodných monitorovacích výborov a ďalšie podobné pozície.

Vedecký výbor je strediskom vynikajúcich expertov v oblasti ľudských práv, ktoré dozerá na prácu Agentúry Európskej únie pre základné práva.

Miesto člena vedeckého výboru FRA znamená vysokú prestíž a vyžaduje si odhodlanie a vynaloženie značného času. Vedecký výbor má poverenie garantovať vedeckú kvalitu práce FRA v celom spektre základných práv. Členovia výboru sa schádzajú najmenej štyrikrát ročne v priestoroch FRA vo Viedni alebo na diaľku.

1.   AGENTÚRA

FRA je agentúra Európskej únie so sídlom vo Viedni v Rakúsku (1).

Cieľom agentúry je poskytovať pomoc a odborné poznatky v oblasti základných práv príslušným inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie a jej členských štátov pri vykonávaní práva Európskej únie, aby im pomohla plne dodržiavať základné práva pri prijímaní opatrení alebo rozhodovaní o postupe v ich príslušných oblastiach právomoci (2).

FRA sa zameriava na situáciu v oblasti základných práv v EÚ a v jej 27 členských štátoch. Na účasť môžu byť prizvané kandidátske krajiny a krajiny, ktoré uzatvorili s EÚ dohodu o stabilizácii a pridružení (3).

Orgánmi Agentúry pre základné práva sú:

správna rada,

výkonná rada,

vedecký výbor,

riaditeľ,

zamestnanci agentúry.

2.   VEDECKÝ VÝBOR

Táto výzva na vyjadrenie záujmu je určená odborníkom, ktorí majú potrebné skúsenosti v jednom alebo vo viacerých vedných odboroch v oblasti základných práv, aby prejavili záujem o členstvo vo vedeckom výbore agentúry.

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 168/2007, zmeneného nariadením Rady (EÚ) 2022/555 (4) (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“), správna rada agentúry vymenuje vedecký výbor, ktorý je zložený z jedenástich nezávislých osôb s vysokou kvalifikáciou v oblasti základných práv a s primeranými kompetenciami v oblasti metodík vedeckej kvality a výskumu.

Úloha vedeckého výboru

V súlade s článkom 14 ods. 5 nariadenia je vedecký výbor garantom vedeckej kvality práce agentúry a radí riaditeľovi a agentúre v otázkach metodiky vedeckého výskumu uplatňovanej v práci agentúry.

Na tento účel riaditeľ zapája vedecký výbor do prípravy dokumentov vypracúvaných v súvislosti s úlohami agentúry, ktoré jej boli zverené, konkrétne v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) až f) a h) nariadenia:

zhromažďovanie, zaznamenávanie, analýza a šírenie relevantných, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií a údajov vrátane výsledkov výskumu a monitorovania, ktoré jej poskytli členské štáty, inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, výskumné strediská, vnútroštátne orgány, mimovládne organizácie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie, najmä príslušné orgány Rady Európy,

vypracúvanie metód a noriem v spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi EÚ na zlepšenie porovnateľnosti, objektivity a spoľahlivosti údajov o základných právach na európskej úrovni,

uskutočňovanie vedeckého výskumu a vypracúvanie expertízy, prípravných štúdií a štúdií uskutočniteľnosti, spolupráca na nich alebo podpora ich uskutočnenia či vypracovania, a to na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie, ak je to vhodné a zlučiteľné s jej prioritami a ročným a viacročným pracovným programom,

pre inštitúcie Únie a členské štáty pri vykonávaní práva Únie vypracúvanie a uverejňovanie záverov a stanovísk ku konkrétnym témam, a to na vlastný podnet alebo na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie,

uverejňovanie výročnej správy o otázkach základných práv, ktoré spadajú do oblastí činnosti agentúry, a vyzdvihnutie príkladov osvedčených postupov,

uverejňovanie tematických správ na základe vlastných analýz, výskumov a expertíz agentúry,

vypracúvanie komunikačnej stratégie a podporovanie dialógu s občianskou spoločnosťou v záujme zvyšovania informovanosti verejnosti o základných právach a aktívne informovanie o práci agentúry.

V súlade s článkom 5a ods. 3 sa s vedeckým výborom konzultuje o stanovisku k návrhu programového dokumentu agentúry.

Fungovanie vedeckého výboru

Na rozdiel od správnej rady je vedecký výbor poradný orgán, ktorý sa nezapája do správy a riadenia agentúry. Výbor je zároveň pracovný orgán, ktorý sa zapája do výskumných procesov agentúry. Znamená to, že od členov výboru sa očakáva, že budú z hľadiska času a pracovnej záťaže odhodlaní podstatne prispievať k práci agentúry, a to v podobe odôvodnených argumentov týkajúcich sa kvality práce agentúry a predovšetkým uplatňovanej metodiky vedeckého výskumu, na čo môžu byť potrebné podrobné písomné príspevky.

Podľa súčasných pracovných metód jednotliví členovia výboru môžu dozerať na jeden alebo viacero konkrétnych výskumných projektov ako „spravodajcovia“, a to od zrodu myšlienky projektu až po uverejnenie výsledkov. Rozhodnutia týkajúce sa „vedeckej kvality práce agentúry“ však prijímajú členovia vedeckého výboru spoločne. Na čele výboru stojí predseda (5). Predsedovi pomáha kontaktné miesto v rámci agentúry FRA.

Zloženie vedeckého výboru

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia vedecký výbor tvorí jedenásť nezávislých osôb s vysokou kvalifikáciou v oblasti základných práv. Správna rada vymenúva členov po transparentnej výzve na predloženie prihlášok a výberovom konaní a po porade s príslušným výborom Európskeho parlamentu (6).

Správna rada zabezpečuje rovnomerné geografické zastúpenie členov vedeckého výboru, ktorých vymenúva. Správna rada sa okrem toho snaží dosiahnuť vo vedeckom výbore vyvážené zastúpenie žien a mužov. Náležitú pozornosť bude venovať aj vedným odborom a špecializáciám s cieľom pokryť rôzne oblasti vymedzené v programovom dokumente agentúry.

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia členovia správnej rady agentúry nesmú byť členmi vedeckého výboru.

Členovia vedeckého výboru sú odborníkmi v jednom z odborov súvisiacich s ľudskými právami alebo významných z hľadiska ľudských práv, prípadne môžu mať medziodborový profil v danej oblasti. Okrem iného ide o tieto odbory:

sociálne vedy vrátane odborných znalostí v oblastiach výskumných metodík a medzinárodného komparatívneho kvalitatívneho a/alebo kvantitatívneho výskumu,

právo vrátane komparatívneho ústavného práva, práva EÚ a medzinárodného práva,

politické vedy,

štatistika.

Funkčné obdobie

Funkčné obdobie členov vedeckého výboru je päť rokov. Nepredlžuje sa. Členovia vedeckého výboru sú nezávislí a musia dodržiavať pravidlá zachovania dôvernosti.

Členov je možné nahradiť iba na vlastnú žiadosť, alebo ak si trvalo nemôžu plniť povinnosti. Ak však niektorý člen prestane spĺňať kritériá nezávislosti, ihneď odstúpi a oznámi to Európskej komisii a riaditeľovi agentúry. Správna rada môže takisto na návrh tretiny svojich členov alebo na návrh Európskej komisie vyhlásiť, že dotknutá osoba nespĺňa požiadavku nezávislosti, a odvolať ju.

V takýchto prípadoch správna rada vymenuje za nového člena na zvyšok funkčného obdobia prvú voľnú osobu v poradí na rezervnom zozname. Ak je zvyšok funkčného obdobia kratší ako dva roky, mandát nového člena sa môže predĺžiť na celé päťročné obdobie. Zoznam členov vedeckého výboru agentúra zverejňuje na svojom webovom sídle a aktualizuje ho.

Zasadnutia vedeckého výboru

V súlade s článkom 14 ods. 6 nariadenia sa vedecký výbor schádza štyrikrát ročne na plenárnom zasadnutí. Zasadnutia sa konajú buď v sídle agentúry (Viedeň), alebo na diaľku prostredníctvom videokonferencie. Môžu sa zvolať mimoriadne zasadnutia. Od členov sa očakáva, že sa budú na týchto zasadnutiach zúčastňovať a že podstatne prispejú z hľadiska času a pracovnej záťaže aj k preskúmaniu predložených materiálov a poznámkam k nim, ktoré by mali byť prednostne v písomnej forme a náležite podložené.

Členovia vedeckého výboru majú právo na náhradu výdavkov v súvislosti s ich účasťou na činnostiach vedeckého výboru (7).

3.   POŽADOVANÁ KVALIFIKÁCIA A SKÚSENOSTI, KRITÉRIÁ POSUDZOVANIA

A.   Kritériá oprávnenosti

Uchádzači o členstvo vo vedeckom výbore musia spĺňať tieto štyri kritériá:

postgraduálny univerzitný titul v príslušnej vedeckej oblasti,

sedem rokov preukázanej odbornej praxe po nadobudnutí uvedeného titulu v oblasti základných práv v súvislosti s odbormi, ako sú sociálne vedy, politické vedy, právo a/alebo štatistika,

štátne občianstvo jedného z členských štátov EÚ alebo niektorého zo štátov podieľajúcich sa na práci agentúry FRA v postavení pozorovateľa v súlade s článkom 28 nariadenia (ES) č. 168/2007, zmeneného nariadením (EÚ) 2022/555,

dôkladná znalosť angličtiny (minimálne na úrovni C1) a uspokojivá znalosť (minimálne na úrovni B2) iného jazyka EÚ (8).

B.   Kritériá výberu

ZÁKLADNÉ

Päť základných požiadaviek na výber členov vedeckého výboru je:

vedecká excelentnosť: vedecká excelentnosť dôsledne súvisiaca s oblasťami mandátu agentúry preukázaná publikáciami v príslušných oblastiach alebo inými ukazovateľmi príslušnej odbornej praxe v odboroch, ako je právo, sociálne vedy, politické vedy, štatistika, geografia, ekonómia, antropológia alebo novinárstvo,

medzinárodné komparatívne skúsenosti: rozsiahle skúsenosti z práce v rámci kvalitatívneho a kvantitatívneho komparatívneho výskumu a/alebo z jeho vedenia vo viacerých krajinách v oblastiach úzko súvisiacich s činnosťou agentúry,

dokonalý prehľad o základných/ľudských právach v praxi: rozsiahle skúsenosti týkajúce sa právnych a sociálnych vied, politík a/alebo praktického uplatňovania základných/ľudských práv v praxi, napríklad skúsenosti s prácou v teréne, analýzou údajov, riadením a demokraciou, poskytovaním technického poradenstva a právnych posudkov, s prácou pre medzinárodnú vládnu alebo mimovládnu organizáciu vrátane monitorovacích orgánov,

vydávanie stanovísk a/alebo odporúčaní: skúsenosti s vypracúvaním stanovísk alebo odporúčaní na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni v súvislosti so záujmovými oblasťami agentúry,

výborná vedecká angličtina: výborná znalosť angličtiny slovom aj písmom. Vo vedeckom výbore sa anglický jazyk (9) používa v ústnej aj písomnej komunikácii.

ZVÝHODŇUJÚCE

Za výhody navyše sa bude považovať splnenie týchto štyroch kritérií:

vykonávanie stálej profesúry alebo iných výskumných funkcií v akademickej inštitúcii,

doktorandský titul,

odborná prax v medziodborovom prostredí, prednostne v medzinárodnom kontexte,

skúsenosti v oblasti šírenia výskumných zistení inovatívnym a efektívnym spôsobom rôznemu publiku.

Najmä splnenie uvedených základných požiadaviek sa bude hodnotiť podľa tejto stupnice bodov, skutočností a dôkazov:

1.

Vedecká excelentnosť (0 až 30 bodov)

Relevantné vedecké publikácie – minimálne 10 vysoko kvalitných publikácií,

relevantné odborné stanoviská, odporúčania alebo závery predložené subjektom verejného sektora,

relevantné výskumné projekty v rôznych členských štátoch EÚ,

relevantná výučba v rôznych členských štátoch EÚ a skúsenosti s predsedaním na medzinárodných konferenciách, s účasťou v medzinárodných pracovných skupinách a viacodborových projektoch.

2.

Medzinárodné komparatívne skúsenosti (0 až 15 bodov)

Relevantné skúsenosti s prácou v teréne vrátane napríklad medzinárodných prieskumov, analýzy kvantitatívnych aj kvalitatívnych údajov,

relevantné skúsenosti s poskytovaním politického a právneho poradenstva v medzinárodnom alebo nadnárodnom kontexte,

relevantné skúsenosti s porovnávaním politických systémov a komparatívnym ústavným právom (EÚ).

3.

Dokonalý prehľad o základných/ľudských právach v praxi a politike (0 až 15 bodov)

Relevantné skúsenosti vo verejnej správe alebo politike vrátane zastávania vedúcich funkcií,

relevantné skúsenosti v súdnictve vrátane zastávania vedúcich funkcií,

relevantné skúsenosti v mimovládnych organizáciách vrátane zastávania vedúcich funkcií,

relevantné skúsenosti v národných inštitúciách pre ľudské práva alebo v iných orgánoch pôsobiacich v oblasti ľudských práv na vnútroštátnej úrovni vrátane zastávania vedúcich funkcií,

relevantné skúsenosti so základnými právami na medzinárodnej úrovni vrátane zastávania vedúcich funkcií.

4.

Vydávanie stanovísk a/alebo odporúčaní/záverov (0 až 15 bodov)

Rozsiahle skúsenosti s premenou vedeckého výskumu na relevantné odporúčania pre prax,

rozsiahle skúsenosti s poskytovaním stručných a politicky relevantných odborných stanovísk verejnej správe a mimovládnym organizáciám,

rozsiahle skúsenosti vo funkcii vedeckého redaktora/editora,

skúsenosti s informovaním širokej verejnosti o základných právach.

5.

Výborná vedecká angličtina (0 až 10 bodov)

Výborná písomná vedecká angličtina,

rozsiahle skúsenosti s písaním a redakciou vedeckých textov v angličtine.

Kritériá označené ako zvýhodňujúce budú spolu hodnotené od 0 do 5 bodov.

Vo výberovej fáze bude zohľadnená aj potreba zabezpečiť spravodlivú geografickú a rodovú rovnováhu.

4.   PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK

Žiadame uchádzačov, aby svoje prihlášky podávali elektronicky na webovom sídle agentúry:

http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies.

Prijaté budú len prihlášky podané elektronicky. Prihláška bude považovaná za prípustnú, len ak bude obsahovať:

motivačný list (maximálne jedna strana),

registračný formulár, ktorý je dostupný prostredníctvom odkazu na webovom sídle agentúry na stránke týkajúcej sa tejto výzvy na vyjadrenie záujmu,

zoznam vedeckých publikácií v knihách a odborných časopisoch vrátane abstraktov piatich najvýznamnejších článkov (tri z týchto abstraktov by mali byť v angličtine).

V neskoršej fáze výberového konania môžu byť vyžiadané ďalšie doplňujúce dokumenty.

Vysvetlenia týkajúce sa výzvy a postupu pri podávaní žiadostí si môžete vyžiadať na tejto adrese:

selection-scientific-committee@fra.europa.eu.

5.   VÝBEROVÉ KONANIE, VYMENOVANIE A FUNKČNÉ OBDOBIE

Predbežný výber

Riaditeľ dohliada na prácu komisie pre predbežný výber členov vedeckého výboru. Riaditeľ bude predsedať komisii pre predbežný výber zloženej z vedúcich oddelení agentúry a osoby, ktorú na tento účel vymenuje Rada Európy. Dvaja členovia správnej rady agentúry FRA, ako aj jeden člen zasadajúceho vedeckého výboru sa môžu zúčastniť na zasadnutí komisie pre predbežný výber ako pozorovatelia.

Komisia pre predbežný výber overuje, či uchádzači spĺňajú kritériá oprávnenosti. Ak uchádzač nespĺňa jednu z uvedených požiadaviek, bude vylúčený z ďalších krokov výberového konania.

Komisia pre predbežný výber posúdi každého oprávneného uchádzača podľa výberových požiadaviek.

Riaditeľ predloží výsledky procesu predbežného výberu výkonnej rade agentúry vrátane informácií o uchádzačoch, ktorí nespĺňajú požiadavky.

Výber

Výkonná rada posúdi všetkých uchádzačov na základe stanovených výberových požiadaviek.

Výkonná rada v rámci tohto posúdenia zohľadní:

prácu komisie pre predbežný výber,

potrebu, aby oblasti odborných znalostí členov vedeckého výboru pokrývali najdôležitejšie oblasti činnosti agentúry,

potrebu zabezpečiť geografickú a rodovú rovnováhu.

Predseda výkonnej rady predloží správnej rade zoznam najspôsobilejších uchádzačov. Zoznam by mal obsahovať viac ako jedenásť a maximálne dvadsaťdva mien. Tento zoznam bude obsahovať aj stupnicu bodov, záver o vhodnosti každého kandidáta na funkciu člena vedeckého výboru, záznam o kandidátoch, ktorí neboli zaradení do uvedených zoznamov, ako aj o kandidátoch, ktorí sa považujú za nevhodných.

Služby agentúry poskytujú pri výberovom konaní technickú a logistickú podporu.

Vymenovanie

Správna rada na základe zoznamu predloženého výkonnou radou schváli rezervný zoznam zostavený podľa stupnice bodov a po porade s príslušným výborom Európskeho parlamentu vymenuje 11 členov vedeckého výboru.

V súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia budú členovia vymenovaní na päťročné obdobie, ktoré sa nemôže obnoviť.

Potenciálni uchádzači by si mali byť vedomí skutočnosti, že vzhľadom na verejné konanie zasadnutí výboru LIBE môže výbor LIBE zverejniť mená a životopisy uchádzačov. Potenciálni uchádzači majú právo namietnuť proti zverejneniu ich osobných údajov zaslaním e-mailu na adresu selection-scientific-committee@fra.europa.eu.

6.   VYHLÁSENIE O ZÁVÄZKOCH, KONFLIKTE ZÁUJMOV A DÔVERNOSTI

Členovia vedeckého výboru sa vymenúvajú osobne. Členovia sa musia zaviazať, že budú konať nezávisle od akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu. Z tohto dôvodu sa od nich požaduje, aby urobili vyhlásenie o záväzkoch a vyhlásenie o konflikte záujmov (10).

Vyhlásenie o dôvernosti bude takisto požadované na účely dodržiavania pravidiel o dôvernosti pri zaobchádzaní s informáciami, ktoré agentúra osobitne označila ako „restricted or confidential“ (obmedzené alebo dôverné) (11).

7.   ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ

Agentúra FRA vyzýva všetkých, ktorí spĺňajú výberové kritériá a chcú sa uchádzať o členstvo vo vedeckom výbore agentúry, aby sa prihlásili.

FRA je zamestnávateľom presadzujúcim rovnosť príležitostí a zabezpečuje, aby v rámci jej postupov prijímania neexistovala žiadna diskriminácia na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, postihnutia, veku, rodovej identity alebo sexuálnej orientácie. Agentúra sa zaviazala dosiahnuť rodovú rovnováhu, a preto vyzýva najmä uchádzačky, aby sa prihlásili.

8.   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Upozorňujeme, že agentúra FRA nebude uchádzačom vracať prihlášky.

Osobné údaje vyžiadané agentúrou FRA od uchádzačov budú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1725/2018 (12).

Uchádzač môže akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov zaslať na adresu: selection-scientific-committee@fra.europa.eu.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú vo vyhlásení agentúry FRA o ochrane osobných údajov.

Úradník pre ochranu údajov agentúry FRA je k dispozícii na adrese: dpo@fra.europa.eu.

Uchádzači majú právo obrátiť sa kedykoľvek na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (http://edps.europa.eu; EDPS@edps.europa.eu), ak sa domnievajú, že ich práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 boli porušené v dôsledku spracovania ich osobných údajov agentúrou FRA.

9.   DÁTUM UZÁVIERKY

Dátum uzávierky na predkladanie prihlášok je 19. septembra 202213.00 h (miestneho času, UTC + 1).

Upozorňujeme, že z dôvodu veľkého počtu prijímaných prihlášok môže mať systém problémy so spracovaním takéhoto objemu údajov v čase, keď sa bude blížiť dátum uzávierky na predkladanie prihlášok. Preto sa odporúča podať prihlášku v dostatočnom predstihu.


(1)  Zakladajúce nariadenie: Nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1).

(2)  Článok 2 nariadenia (ES) č. 168/2007.

(3)  Pozri článok 28 nariadenia (ES) č. 168/2007.

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) 2022/555 z 5. apríla 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (Ú. v. EÚ L 108, 7.4.2022, s. 1).

(5)  Článok 19 rokovacieho poriadku Agentúry Európskej únie pre základné práva.

(6)  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (výbor LIBE).

(7)  Článok 24 rokovacieho poriadku Agentúry Európskej únie pre základné práva; odborníci pozvaní na zasadnutia.

(8)  POZNÁMKA: Pracovným jazykom všetkých zasadnutí a všetkých predkladaných dokumentov – pre agentúru FRA a členov vedeckého výboru – je angličtina. FRA prekladá do ostatných jazykov EÚ len konečné verzie predkladaných dokumentov, preto sa od uchádzačov očakáva veľmi vysoká úroveň znalosti angličtiny (úroveň C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky) – počúvanie, čítanie a písanie – keďže preklady a tlmočenie v súvislosti s činnosťou výboru nie sú možné.

(9)  Článok 4 ods. 2 rokovacieho poriadku agentúry.

(10)  Článok 27 ods. 2 rokovacieho poriadku.

(11)  Článok 26 ods. 2 rokovacieho poriadku.

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


Top