EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/473/09

Výzva na predkladanie návrhov 2022 – EAC/A09/2021 Program Erasmus+ 2021/C 473/09

PUB/2021/915

OJ C 473, 24.11.2021, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 473/23


Výzva na predkladanie návrhov 2022 – EAC/A09/2021

Program Erasmus+

(2021/C 473/09)

1.   Úvod a ciele

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/817 z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež a šport (1). Program Erasmus+ sa vzťahuje na obdobie rokov 2021 až 2027. Ciele programu Erasmus+ sú uvedené v článku 3 uvedeného nariadenia.

2.   Akcie

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+:

Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov:

Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

Činnosti s účasťou mládeže

DiscoverEU – akcia pre začlenenie

Virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže

Kľúčová akcia 2 – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

Partnerstvá pre spoluprácu:

kooperačné partnerstvá

drobné partnerstvá

Partnerstvá pre excelentnosť:

centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave:

učiteľské akadémie programu Erasmus+

akcia Erasmus Mundus

Partnerstvá pre inovácie:

aliancie pre inovácie

výhľadovo orientované projekty

Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu

Európske neziskové športové podujatia.

Kľúčová akcia 3 – Podpora rozvoja politiky a spolupráce

Európska mládež spolu

Akcie Jean Monnet:

akcia Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania,

akcia Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy

3.   Oprávnenosť

Žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+ môže podať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí pôsobiace v oblasti práce s mládežou, hoci nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie, požiadať o finančné prostriedky na mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania, činnosti s účasťou mládeže a akciu pre začlenenie v rámci DiscoverEU.

Na všetkých akciách programu Erasmus+ sa v plnej miere môžu zúčastniť tieto krajiny (2):

27 členských štátov Európskej únie a zámorské krajiny a územia,

tretie krajiny pridružené k programu:

krajiny EZVO/EHP: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko,

kandidátske krajiny EÚ: Turecká republika, Severomacedónska republika a Srbská republika (3).

Na niektorých akciách programu Erasmus+ sa okrem toho môžu zúčastniť organizácie z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Ďalšie podrobnosti o podmienkach účasti sú uvedené v príručke k programu Erasmus+ na rok 2022.

4.   Rozpočet a trvanie projektov

Celkový odhadovaný rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov dosahuje výšku 3 179 mil. EUR:

Vzdelávanie a odborná príprava:

EUR

2 813,11 mil.

Mládež:

EUR

288,13 mil.

Šport:

EUR

51,89 mil.

Jean Monnet:

EUR

25,8 mil.

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov i jeho samotné rozdelenie sú predbežné a môžu sa zmeniť v prípade, že dôjde k zmene ročného pracovného programu Erasmus+. Potenciálni žiadatelia majú možnosť pravidelne sa oboznamovať s ročným pracovným programom Erasmus+ a jeho zmenami, ktoré sú uverejnené na adrese:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_sk

a týkajú sa rozpočtu, ktorý je k dispozícii na každú akciu v rámci tejto výzvy.

Výška pridelených grantov a tiež dĺžka trvania projektov závisia od rozličných faktorov, akými sú napríklad typ projektu a počet zapojených partnerov.

Prijímatelia môžu vykázať náklady za prácu vykonanú dobrovoľníkmi v rámci akcie alebo pracovného programu na základe jednotkových nákladov, ktoré sú schválené a stanovené v rozhodnutí Komisie (2019)2646. Podrobné pokyny týkajúce sa oprávnenosti nákladov na dobrovoľníkov sú uvedené v príručke k programu Erasmus+.

5.   Termín na predloženie žiadostí

Všetky termíny na predloženie žiadostí uvedené ďalej sú stanovené v bruselskom čase.

Kľúčová akcia 1

Mobilita jednotlivcov v oblasti vysokoškolského vzdelávania

23. februára o 12.00 h

Mobilita jednotlivcov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých

23. februára o 12.00 h

Medzinárodná mobilita zahŕňajúca tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu

23. februára o 12.00 h

Akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých

19. októbra o 12.00 h

Akreditácie na Erasmus v oblasti mládeže

19. októbra o 12.00 h

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

23. februára o 12.00 h

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

4. októbra o 12.00 h

DiscoverEU – akcia pre začlenenie

4. októbra o 12.00 h

Virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže

20. septembra o 17.00 h


Kľúčová akcia 2

Kooperačné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, s výnimkou partnerstiev predložených európskymi mimovládnymi organizáciami

23. marca o 12.00 h

Kooperačné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže predložené európskymi mimovládnymi organizáciami

23. marca o 17:00 h

Kooperačné partnerstvá v oblasti športu

23. marca o 17:00 h

Drobné partnerstvá v oblasti školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania dospelých a mládeže

23. marca o 12:00 h

Drobné partnerstvá v oblasti školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania dospelých a mládeže

4. októbra o 12.00 h

Drobné partnerstvá v oblasti športu

23. marca o 17:00 h

Centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave

7. septembra o 17.00 h

Učiteľské akadémie programu Erasmus+

7. septembra o 17.00 h

Akcia Erasmus Mundus

16. februára o 17:00 h

Aliancie pre inovácie

15. septembra o 17.00

Výhľadovo orientované projekty

15. marca o 17:00 h

Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania

17. februára o 17:00 h

Budovanie kapacít v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

31. marca o 17:00 h

Budovanie kapacít v oblasti mládeže

7. apríla o 17.00 h

Budovanie kapacít v oblasti športu

7. apríla o 17.00 h

Neziskové európske športové podujatia

23. marca o 17:00 h


Kľúčová akcia 3

Európska mládež spolu

22. marca o 17:00 h


Akcie a siete Jean Monnet

1. marca o 17:00 h

 

Podrobné pokyny na predloženie žiadostí sú uvedené v príručke k programu Erasmus+.

6.   Úplné informácie

Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít sú uvedené v príručke k programu Erasmus+ na rok 2022 na tejto webovej lokalite:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Príručka k programu Erasmus+ je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie návrhov a podmienky účasti a financovania v nej uvedené platia v plnej miere aj v prípade tejto výzvy.


(1)  Ú. v. ES L 189, 28.5.2021, s. 1.

(2)  Činnosti programu Jean Monnet sú otvorené pre organizácie z celého sveta.

(3)  S výhradou podpísania dvojstranných dohôd o pridružení.


Top