Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/039/12

Osobitná výzva na predloženie návrhov – EACEA/02/2019 – Charta vysokoškolského vzdelávania Erasmus 2014 – 2020

OJ C 39, 1.2.2019, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/18


OSOBITNÁ VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV – EACEA/02/2019

Charta vysokoškolského vzdelávania Erasmus 2014 – 2020

(2019/C 39/12)

1.   Úvod

Táto výzva na predloženie návrhov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Erasmus+: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (1).

2.   Ciele a opis

Charta vysokoškolského vzdelávania Erasmus stanovuje všeobecný rámec kvality pre európske a medzinárodné činnosti spolupráce, ktoré v rámci programu Erasmus+ môže inštitúcia vysokoškolského vzdelávania vykonávať. Udelenie Charty vysokoškolského vzdelávania Erasmus je podmienkou pre všetky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sídlia v jednej z ďalej uvedených krajín a chcú v rámci programu uplatňovať vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov a/alebo spoluprácu v oblasti inovácií a osvedčených postupov, a zúčastňovať sa na nich. Pokiaľ ide o inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sídlia v iných krajinách, nevyžaduje sa Charta vysokoškolského vzdelávania Erasmus a rámec kvality sa stanovuje prostredníctvom medziinštitucionálnych dohôd medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Charta sa udeľuje na celé obdobie trvania programu Erasmus+. Uplatňovanie Charty sa bude monitorovať a porušenie akejkoľvek z jej zásad a akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z nej môže viesť k jej odobratiu Európskou komisiou.

3.   Oprávnení žiadatelia

O Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus môžu požiadať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania založené v jednej z týchto krajín:

členské štáty Európskej únie,

krajiny EZVO a EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko),

kandidátske krajiny EÚ (Srbsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a Turecko.

Vnútroštátne orgány spomedzi žiadateľov z príslušnej krajiny určia inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (2), ktoré sa budú považovať za oprávnené zúčastniť sa na vzdelávacej mobilite jednotlivcov a/alebo spolupráci v oblasti inovácií a osvedčených postupov v rámci programu Erasmus+.

4.   Termín na predloženie žiadostí a predbežný dátum uverejnenia výsledkov výberu

Riadne vyplnený elektronický formulár žiadosti musí byť predložený online do 12.00 hod. (poludnie, bruselského času, Stredoeurópsky čas (SEČ)) 29.marca 2019.

Predbežný dátum uverejnenia výsledkov výberu je 25. október 2019.

5.   Podrobné informácie

Informácie o programe Erasmus+ je možné nájsť na tejto webovej stránke: http://ec.europa.eu/erasmus-plus.

Žiadosti musia byť predložené v súlade s usmerneniami Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru, ktoré sú k dispozícii na adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en.


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  „Inštitúcia vysokoškolského vzdelávania“ je definovaná v článku 2 právneho základu Erasmus+ ako:

a)

každý druh inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktorá v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou ponúka uznávané akademické tituly alebo iné uznávané kvalifikácie terciárneho stupňa, bez ohľadu na to, ako sa daná inštitúcia nazýva;

b)

každá inštitúcia, ktorá v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou ponúka odborné vzdelávanie alebo prípravu na terciárnom stupni.


Top