EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/228/05

Výzva na predkladanie návrhov IX-2019/02 – „Granty pre európske politické nadácie“

OJ C 228, 29.6.2018, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 228/23


Výzva na predkladanie návrhov IX-2019/02 – „Granty pre európske politické nadácie“

(2018/C 228/05)

A.   ÚVOD A PRÁVNY RÁMEC

1.

Podľa článku 10 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii „politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie“.

2.

V súlade s článkom 224 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Európsky parlament a Rada ustanovujú pravidlá, ktorými sa spravujú politické strany na európskej úrovni, najmä pravidlá ich financovania. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (1) („nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014“).

3.

Podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 je európska politická nadácia subjekt, ktorý je formálne pridružený k niektorej európskej politickej strane, ktorý je zaregistrovaný na úrade v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v tomto nariadení a prostredníctvom svojej činnosti posilňuje a dopĺňa v rámci cieľov a základných hodnôt presadzovaných Úniou ciele európskej politickej strany.

4.

V zmysle článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 môže európska politická nadácia, ktorá je pridružená k európskej politickej strane oprávnenej žiadať o finančné prostriedky podľa článku 17 ods. 1 nariadenia, ktorá je zaregistrovaná v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v tomto nariadení a nenachádza sa v žiadnej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorá by viedla k jej vylúčeniu, požiadať o finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade s podmienkami, ktoré povoľujúci úradník Európskeho parlamentu uverejní v rámci výzvy na predkladanie návrhov.

5.

Európsky parlament teda oznamuje túto výzvu na predkladanie návrhov na účely poskytovania grantov európskym politickým nadáciám („výzva“).

6.

Základný právny rámec je vymedzený v týchto právnych aktoch:

a)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 zmenené nariadením (EÚ, Euratom) 2018/673 z 3. mája 2018 (2);

b)

Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu z 28. mája 2018, ktorým sa ustanovuje postup pre vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (3);

c)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) (4);

d)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 („pravidlá uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách“) (5);

e)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/2401 z 2. októbra 2015 o obsahu a fungovaní registra európskych politických strán a nadácií (6);

f)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2246 z 3. decembra 2015 o podrobných ustanoveniach týkajúcich sa systému registračných čísel uplatňovaného na register európskych politických strán a európskych politických nadácií a informácií poskytovaných v štandardných výpisoch z registra (7);

g)

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu (8).

B.   ÚČEL VÝZVY

7.

Účelom tejto výzvy je vyzvať registrované európske politické nadácie na predloženie žiadostí o financovanie z rozpočtu Únie („žiadosti o financovanie“).

C.   ÚČEL, KATEGÓRIA A FORMA FINANCOVANIA

8.

Účelom financovania je podporiť pracovný program európskej politickej nadácie na rozpočtový rok od utorok, 1. januára 2019 do utorok, 31. decembra 2019 podľa všeobecných podmienok stanovených v rozhodnutí zodpovedného povoľujúceho úradníka o grante.

9.

Kategóriou financovania je grant pre európske politické nadácie podľa hlavy VI časti I nariadenia o rozpočtových pravidlách („grant“). Grant má formu náhrady určitého percentuálneho podielu skutočne vzniknutých refundovateľných nákladov.

10.

Maximálna suma, ktorú Európsky parlament uhradí príjemcovi, nesmie presiahnuť 95 % skutočne vzniknutých oprávnených nákladov.

D.   DOSTUPNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

11.

Financovanie stanovené na rozpočtový rok 2019 podľa článku 403 rozpočtu Parlamentu s názvom „Financovanie európskych politických nadácií“ predstavuje sumu vo výške 19 700 000 EUR. Konečná suma dostupných rozpočtových prostriedkov podlieha schváleniu rozpočtového orgánu.

E.   POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA PRÍPUSTNOSTI ŽIADOSTÍ O FINANCOVANIE

12.

Žiadosti o financovanie sú prípustné, ak:

a)

sú predložené v písomnej podobe na formulári žiadosti, ktorý je pripojený k tejto výzve, vrátane všetkých podporných dokumentov, ktoré sa v nej vyžadujú;

b)

obsahujú záväzok vyjadrený v písomnej forme podpísaním formulára vyhlásenia, ktoré je pripojené k tejto výzve, že žiadateľ súhlasí s podmienkami uvedenými v prílohe 1b k rozhodnutiu Predsedníctva uvedenému v odseku 6 písm. b) tejto výzvy;

c)

obsahujú list právneho zástupcu potvrdzujúci povolenie prijímať právne záväzky v mene žiadateľa;

d)

sú postúpené predsedovi Európskeho parlamentu do 30. septembra 2018 na túto adresu:

Predseda Európskeho parlamentu

Na vedomie: p. Didier Kléthi, generálny riaditeľ pre financie

SCH 05B031

L-2929 Luxembourg

13.

Žiadosti, ktoré sa vyhodnotia ako neúplné, môžu byť zamietnuté.

F.   KRITÉRIÁ HODNOTENIA ŽIADOSTÍ O FINANCOVANIE

F.1   Kritériá vylúčenia

14.

Žiadatelia sú z tohto postupu financovania vylúčení, ak:

a)

sa nachádzajú v jednej zo situácií vylúčenia uvedených v článku 106 ods. 1, článku 107 alebo článku 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b)

sa na nich vzťahuje jedna zo sankcií stanovených v článku 27 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 a článku 27 ods. 2 písm. a) bodov v) a vi) toho istého nariadenia.

F.2   Kritériá oprávnenosti

15.

Nato, aby boli žiadatelia oprávnení na financovanie z prostriedkov Únie, musia spĺňať podmienky stanovené v článkoch 17 a 18 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, t. j. žiadateľ

a)

musí byť zaregistrovaný v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 1141/2014;

b)

musí byť pridružený k európskej politickej strane, ktorá spĺňa všetky kritériá na udelenie príspevku pre európske politické strany (9);

c)

musí splniť povinnosti uvedené v článku 23 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, t. j. musel predložiť ročnú účtovnú závierku (10), správu o externom audite a zoznam darcov a prispievateľov, ako je uvedené v článku;

F.3   Podmienky účasti

16.

Podľa článku 202 pravidiel uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách žiadateľ musí mať stabilné a dostatočné zdroje financovania, ktoré mu umožnia vykonávať jeho činnosť počas […] roka, na ktorý je grant udelený a podieľať sa na jeho financovaní. Žiadateľ musí mať odborné schopnosti a kvalifikáciu požadované na dokončenie navrhovanej akcie alebo pracovného programu, pokiaľ nie je v základnom akte výslovne stanovené inak.

F.4   Kritériá poskytovania finančných prostriedkov a ich rozdeľovanie

17.

V súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 sa príslušné dostupné rozpočtové prostriedky rozdeľujú každoročne. Rozdeľujú sa medzi európske politické nadácie, ktorých žiadosti o financovanie boli schválené na základe kritérií oprávnenosti a vylúčenia podľa tohto distribučného kľúča:

a)

10 % sa rovnakým podielom rozdelí medzi európske politické nadácie, ktoré sú príjemcami;

b)

90 % sa rozdelí medzi európske politické nadácie pomerne podľa podielu zvolených poslancov Európskeho parlamentu za prijímacie európske politické strany, ku ktorým sú žiadatelia pridružení.

G.   SPOLOČNÁ KONTROLA ZO STRANY EURÓPSKEHO PARLAMENTU A ÚRADU

18.

V článku 24 odsekoch 1 a 2 (11) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 sa stanovuje spoločná kontrola medzi Európskym parlamentom a Úradom pre európske politické strany a európske politické nadácie (12) (ďalej len „úrad“).

19.

Ak je podľa nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 úrad oprávnený vykonávať kontrolu súladu s ustanoveniami uvedeného nariadenia, Európsky parlament mu postúpi príslušnú dokumentáciu. Úrad bude Európsky parlament informovať o výsledku svojich kontrol a overovaní.

H.   VŠEOBECNÉ PODMIENKY

20.

Žiadatelia sú povinní informovať Európsky parlament o akýchkoľvek zmenách, pokiaľ ide o predložené dokumenty alebo akékoľvek informácie uvedené v žiadosti, a to do dvoch týždňov od takejto zmeny. V prípade nesplnenia tejto povinnosti môže povoľujúci úradník rozhodnúť na základe dostupných informácií, bez ohľadu na akékoľvek informácie poskytnuté neskôr.

21.

Pokiaľ ide o podmienku, že žiadateľ naďalej spĺňa kritériá financovania, dôkazné bremeno nesie žiadateľ.

22.

Podmienky financovania z prostriedkov Únie v rámci tejto výzvy sú stanovené v prílohe 1b k rozhodnutiu Predsedníctva uvedenému v odseku 6 písm. b) tejto výzvy.

23.

Každý žiadateľ musí akceptovať podmienky uvedené v odseku 22 tejto výzvy, a to podpísaním formulára, ktorý je pripojený k tejto výzve. Tieto podmienky sú záväzné pre príjemcu, ktorému sa poskytnú finančné prostriedky, a sú stanovené v rozhodnutí o grante.

I.   ČASOVÝ PLÁN

24.

Termín na podanie žiadostí o financovanie je 30. september 2018.

25.

Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu prijme rozhodnutie do troch mesiacov od uzávierky výzvy na predkladanie návrhov.

26.

Predpokladá sa, že úspešní uchádzači dostanú rozhodnutie o udelení grantu v januári 2019 a že zamietnutí žiadatelia budú informovaní v tom istom čase. Platba predbežného financovania sa uskutoční do 30 dní od oznámenia rozhodnutia o grante.

J.   ZVEREJNENIE A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

27.

Európsky parlament zverejní, a to aj na internete, informácie podľa článku 32 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

28.

Všetky osobné údaje zozbierané v súvislosti so súčasnou výzvou sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001 (13) podľa článku 33 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

29.

Tieto údaje sa spracúvajú na účely hodnotenia žiadostí o financovanie a ochrany finančných záujmov Únie. Týmto nie je dotknuté ich prípadné odovzdanie orgánom zodpovedným za vykonávanie úloh v oblasti overovania a auditu v súlade s právnymi predpismi Únie, ako sú útvary interného auditu Európskeho parlamentu, úradu, Európskeho dvora audítorov alebo Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF.

30.

Na základe písomnej žiadosti môže príjemca získať prístup k svojim osobným údajom a opraviť nesprávne alebo neúplné údaje. Príjemca sa môže s každou žiadosťou týkajúcou sa spracúvania jeho osobných údajov obrátiť na Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre financie alebo na Oddelenie Európskeho parlamentu pre ochranu osobných údajov. Vo veci spracovania svojich osobných údajov môže príjemca kedykoľvek podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

31.

Ak sa príjemca nachádza v jednej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 a článku 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách, osobné údaje môže zaznamenať Európsky parlament v systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia.

K.   ĎALŠIE INFORMÁCIE

32.

Akékoľvek otázky týkajúce sa tejto výzvy treba aj s uvedením referencie publikácie zaslať elektronickou poštou na túto adresu: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

33.

Základné právne predpisy podľa odseku 6 písm. b) tejto výzvy a formulár žiadosti o financovanie, ktorý tvorí prílohu k tejto výzve, sú dostupné na internetovom sídle Európskeho parlamentu (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

Príloha: Formulár žiadosti o financovanie vrátane formulára na finančnú identifikáciu, vyhlásenia o podmienkach, ako aj kritérií vylúčenia, vzoru predbežného rozpočtu a vyhlásenia, že sa žiadosť podáva prostredníctvom pridruženej európskej politickej strany


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 114 I, 4.5.2018, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 225, 28.6.2018, s. 4.

(4)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2015, s. 50.

(7)  Ú. v. EÚ L 318, 4.12.2015, s. 28.

(8)  Rokovací poriadok Európskeho parlamentu z januára 2017.

(9)  Podľa hlavy VIII časti II nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(10)  pokiaľ žiadateľ nebol podrobený kontrole podľa článku 23 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 (napríklad v prípade iba nedávneho založenia atď.).

(11)  článok 24 odseky 1 a 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 – Všeobecné pravidlá týkajúce sa kontroly:

1.

Kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami vykonáva úrad v spolupráci s povoľujúcim úradníkom Európskeho parlamentu a príslušnými členskými štátmi.

2.

Úrad kontroluje, či európske politické strany a európske politické nadácie dodržiavajú svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, najmä v súvislosti s článkom 3, článkom 4 ods. 1 písm. a), b) a d) až f), článkom 5 ods. 1 písm. a) až e) a písm. g), článkom 9 ods. 5 a 6 a článkami 20, 21 a 22.

Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách kontroluje, či európske politické strany a európske politické nadácie dodržiavajú povinnosti spojené s financovaním Úniou podľa tohto nariadenia. Pri vykonávaní týchto kontrol Európsky parlament prijme nevyhnutné opatrenia v oblasti predchádzania a boja proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

(12)  Zriadený podľa článku 6 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

(13)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA

FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANCOVANIE

GRANTY (1) PRE EURÓPSKE POLITICKÉ NADÁCIE

NA ROZPOČTOVÝ ROK [VLOŽTE]

ŠTRUKTÚRA ŽIADOSTI O FINANCOVANIE

Pri príprave žiadosti o financovanie vám pomôže nasledujúca tabuľka. Môžete ju použiť aj ako zoznam, podľa ktorého si overíte, či ste priložili všetky potrebné dokumenty.

Image

Text obrazu

Číslo dokumentu

POŽADOVANÉ DOKUMENTY

Dokumenty, ktoré treba predložiť a ktoré nie sú súčasťou tohto vzoru žiadosti o financovanie.

1.

Originál sprievodného listu, v ktorom sa uvádza požadovaná výška grantu na rozpočtový rok n podpísaný právnym zástupcom

2.

List právneho zástupcu potvrdzujúci povolenie prijímať právne záväzky v mene žiadateľa

3.

Zoznam osôb, ktoré sú oprávnené zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo kontrolovať žiadateľa, ako predseda, členovia správnej rady, generálny tajomník alebo pokladník (1)

4.

Dôkaz registrácie orgánom k dátumu žiadosti o financovanie

5.

Pracovný program

6.

Len v prípade nového žiadateľa, ktorý by mohol spĺňať podmienky stanovené v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom)č. 1141/2014: aktuálne auditované finančné výkazy vypracované profesionálnym účtovníkom

Dokumenty, ktoré treba predložiť a ktoré sú súčasťou tohto vzoru žiadosti o financovanie.

7.

Formulár finančnej identifikácie

8.

Vyhlásenie o všeobecných podmienkach a kritériách vylúčenia

9.

Odhadovaný rozpočet

10.

Vyhlásenie, že žiadosť je podaná prostredníctvom pridruženej európskej politickej strany

(1) Prípadne s odkazom na príslušné ustanovenia stanov žiadateľa.

FORMULÁR FINANČNEJ IDENTIFIKÁCIE

Image

Text obrazu

PRÁVNY SUBJEKT

SÚKROMNÁ SPOLOČNOSŤ

Názov/PRÁVNA FORMA

MENO (MENÁ)

AKRONYM

ADRESA

Ulica

Číslo

Poštové smerovacie číslo

Obec/Mesto

Krajina

IČ DPH

MIESTO REGISTRÁCIE

DÁTUM REGISTRÁCIE

/

/

ČÍSLO REGISTRA

TELEFÓN

FAX

MAIL

K týmto údajom treba priložiť fotokópiu akéhokoľvek oficiálneho dokumentu o totožnosti právneho subjektu, adrese sídla právneho subjektu, IČ DPH a čísle registrácie vo vnútroštátnych orgánoch.

NÁZOV BANKOVÉHO ÚČTU

MENO

(Meno, pod ktorým bol účet otvorený)

ADRESA

Ulica

Číslo

Poštové smerovacie číslo

Obec/Mesto

Krajina

BANKA

IBAN

(Povinné, ak v krajine, kde sídli Vaša banka, existuje kód IBAN)

SWIFT (BIC) KÓD

MENA

BANKOVÝ ÚČET

(Národný formát)

NÁZOV BANKY

ADRESA

Ulica

Číslo

Poštové smerovacie číslo

Obec/Mesto

Krajina

Pečiatka banky a podpis zástupcu banky*

Dátum a podpis majiteľa účtu

(Povinné)

* Je vhodnejšie priložiť kópiu posledného výpisu z účtu. Upozorňujeme, že na výpise z účtu musia byť uvedené všetky údaje stanovené v častiach „NÁZOV BANKOVÉHO ÚČTU“ a „BANKA“. V takomto prípade sa nevyžaduje pečiatka banky a podpis jej zástupcu. Podpis majiteľa účtu sa vyžaduje v každom prípade.

VYHLÁSENIE O VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH, AKO AJ KRITÉRIÁCH VYLÚČENIA

Ja, dolupodpísaný, právny zástupca [vložte názov žiadateľa], týmto osvedčujem, že:

som sa oboznámil a súhlasím s podmienkami stanovenými vo vzore rozhodnutia o grante,

žiadateľ sa nenachádza v žiadnej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 (*1), článku 107 (*1) a článku 108 (*1) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 („nariadenie o rozpočtových pravidlách“) (2),

na žiadateľa sa nevzťahuje žiadna zo sankcií stanovených v článku 27 ods. 1 (*1) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 a článku 27 ods. 2 písm. a) bodov v) a vi) (*1) toho istého nariadenia (3),

žiadajúca organizácia má finančné a organizačné kapacity na vykonávanie rozhodnutia o grante,

informácie poskytnuté v tejto žiadosti a jej prílohách sú pravdivé a žiadna informácia nebola Európskemu parlamentu úplne ani čiastočne zamlčaná.

Právoplatný podpis:

Oslovenie (pán, pani, prof. atď.), meno a priezvisko:

 

Funkcia v organizácii žiadajúcej o financovanie:

 

Miesto a dátum:

 

Podpis:

 

ROZPOČTOVÝ ODHAD

Náklady

Oprávnené náklady

Rozpočet

Skutočnosť

A.1: Náklady na personál

1.

Mzdy

2.

Príspevky

3.

Odborné vzdelávanie

4.

Náklady na služobné cesty personálu

5.

Ostatné náklady na personál

 

 

A.2: Náklady na infraštruktúru a prevádzkové náklady

1.

Náklady na nájom, prevádzku a údržbu

2.

Náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu zariadenia

3.

Amortizácia hnuteľného a nehnuteľného majetku

4.

Nákup drobného kancelárskeho tovaru

5.

Poštovné a telekomunikačné výdavky

6.

Náklady na tlač, preklady a reprodukciu

7.

Ostatné náklady na infraštruktúru

 

 

A.3: Administratívne náklady

1.

Náklady na dokumentáciu (noviny, tlačové agentúry, databázy)

2.

Náklady na štúdie a výskum

3.

Súdne trovy

4.

Náklady na účtovníctvo a audit

5.

Podpora tretím stranám

6.

Ostatné administratívne náklady

 

 

A.4: Schôdze a náklady na reprezentáciu

1.

Náklady na schôdze

2.

Účasť na seminároch a konferenciách

3.

Náklady na reprezentáciu

4.

Náklady na pozvania

5.

Ostatné náklady súvisiace so schôdzami

 

 

A.5: Náklady na informovanie a publikácie

1.

Náklady na publikácie

2.

Tvorba a prevádzka internetových stránok

3.

Náklady na propagáciu

4.

Komunikačné prostriedky (zariadenia)

5.

Semináre a výstavy

6.

Ostatné náklady súvisiace s informovaním

 

 

A.6: Suma vyčlenená na „rezervu na pokrytie oprávnených nákladov v prvom štvrťroku roku N + 1“

 

 

A. CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY

 

 

Neoprávnené náklady

1.

Rezervy

2.

Kurzové straty

3.

Nedobytné pohľadávky voči tretím stranám

4.

Materiálne príspevky

5.

Ostatné (spresniť)

 

 

B. CELKOVÉ NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

 

 

C. CELKOVÉ NÁKLADY

 

 


Príjmy

 

Rozpočet

Skutočnosť

D.1 Rozpustenie „rezervy na pokrytie oprávnených nákladov v prvom štvrťroku roku N“

neuplatňuje sa

 

D.2 Financovanie zo strany Európskeho parlamentu

 

 

D.3 Členské poplatky

 

 

3.1

Poplatky členských nadácií

3.2

Poplatky jednotlivých členov

 

 

D.4 Dary

 

 

 

 

 

D.5 Ostatné vlastné zdroje

 

 

(vymenovať)

 

 

D.6. Úroky z predbežného financovania

 

 

D.7. Materiálne príspevky

 

 

D. CELKOVÉ PRÍJMY

 

 

E. Zisk/strata (F – C)

 

 


F. Suma vyčlenená z vlastných zdrojov na rezervný účet

 

 

G. Zisk/strata na kontrolu súladu s pravidlom neziskovosti (E – F)

 

 

VYHLÁSENIE, ŽE ŽIADOSŤ JE PODANÁ PROSTREDNÍCTVOM PRIDRUŽENEJ EURÓPSKEJ POLITICKEJ STRANY

Ja, dolupodpísaný právny zástupca [vložte meno žiadateľa], vyhlasujem, že v súlade s článkom 18 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 je táto žiadosť o financovanie [vložte meno žiadateľa] za rozpočtový rok 2019 podaná prostredníctvom pridruženej európskej politickej strany [vložte názov pridruženej európskej politickej strany].

Právoplatný podpis:

Oslovenie (pán, pani, prof. atď.), meno a priezvisko:

 

Funkcia v organizácii žiadajúcej o financovanie:

 

Miesto a dátum:

 

Podpis:

 


(1)  Kategória financovania je grant na prevádzku podľa hlavy VI časti I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(*1)  Uvedené články znejú takto:

Článok 106 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách:

Verejný obstarávateľ vylúči hospodársky subjekt z účasti na postupoch obstarávania upravených v tomto nariadení, ak:

a)

je daný hospodársky subjekt v úpadku, v konkurze alebo v likvidácii, ak jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd, ak voči nemu prebieha vyrovnávacie konanie, ak sú jeho podnikateľské činnosti pozastavené alebo ak je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov alebo iných právnych predpisov;

b)

bolo konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovené, že hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, ktoré má platiť v súlade s právom krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny, kde sídli verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej sa má zákazka plniť;

c)

bolo konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil závažného odborného pochybenia tým, že porušil platné zákony alebo predpisy alebo etické normy profesie, ku ktorej patrí hospodársky subjekt, alebo tým, že sa dopustil akéhokoľvek pochybenia, ktoré má dosah na jeho profesionálnu dôveryhodnosť, ak takéto konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti, a to ak ide najmä o akékoľvek z týchto konaní:

i)

podvodné alebo nedbanlivé skreslenie informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti alebo počas výkonu zákazky;

ii)

uzatvorenie zmluvy s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž;

iii)

porušenie práv duševného vlastníctva;

iv)

pokus ovplyvniť proces rozhodovania verejného obstarávateľa počas postupu obstarávania;

v)

pokus získať dôverné informácie, ktoré mu počas postupu obstarávania môžu poskytnúť nenáležité výhody;

d)

bolo konečným rozsudkom stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil ktoréhokoľvek z týchto skutkov:

i)

podvodu v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vypracovaného aktom Rady z 26. júla 1995;

ii)

korupcie, ako sa vymedzuje v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997 (2), a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV(3), a tiež aj korupcie, ako sa vymedzuje v práve krajiny, v ktorej sa nachádza verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej je usadený hospodársky subjekt, alebo krajiny plnenia zákazky;

iii)

účasti v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV;

iv)

prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako sa vymedzujú v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES;

v)

trestných činov súvisiacich s terorizmom alebo trestných činov spojených s teroristickými aktivitami, ako sa vymedzujú v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV (1), alebo podnecovania alebo napomáhania trestných činov, navádzania na ne alebo pokusu o ich spáchanie, ako sa uvádza v článku 4 uvedeného rozhodnutia;

vi)

využívania detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi, ako sa vymedzujú v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ;

e)

hospodársky subjekt vykazuje závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia zmluvy financovanej z rozpočtu, čo viedlo k jej predčasnému ukončeniu alebo uplatňovaniu náhrady škody alebo iným zmluvným sankciám alebo ak sa tieto nedostatky zistili po kontrolách, auditoch alebo vyšetrovaniach, ktoré viedol povoľujúci úradník, OLAF alebo Dvor audítorov;

f)

bolo konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovené, že hospodársky subjekt spôsobil nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95;

Článok 107 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách:

Verejný obstarávateľ nezadá zákazku v rámci daného postupu obstarávania hospodárskemu subjektu, ktorý:

a)

je v situácii vyžadujúcej vylúčenie ustanovenej podľa článku 106;

b)

skreslil informácie, ktoré sa požadujú ako podmienka na účasť na konaní, alebo takéto informácie vôbec neposkytol;

c)

sa podieľal na príprave súťažných podkladov, ak táto skutočnosť znamená narušenie hospodárskej súťaže, ktoré nemožno napraviť iným spôsobom.

V súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 žiadateľ nesmie byť predmetom žiadnej zo sankcií stanovených v článku 27 ods. 1 a článku 27 ods. 2 písm. a) bodoch v) a vi).

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 – článok 27 ods. 1:

V súlade s článkom 16 úrad rozhodne o výmaze európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie z registra ako sankcie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

ak bolo rozsudkom, ktorý má účinok res judicata, potvrdené, že sa dotknutá strana alebo nadácia dopustila protiprávnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie podľa vymedzenia v článku 106 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b)

ak sa v súlade s postupmi stanovenými v článku 10 ods. 2 až 5 zistí, že strana alebo nadácia viac nespĺňa jednu alebo viac podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 alebo 2; alebo

ba)

ak je rozhodnutie o registrácii dotknutej strany alebo nadácie založené na nesprávnych alebo zavádzajúcich informáciách, za ktoré zodpovedá žiadateľ, alebo ak bolo takéto rozhodnutie získané podvodom; alebo

c)

ak žiadosť členského štátu o zrušenie registrácie na základe vážneho nedodržania povinností vyplývajúcich z vnútroštátneho práva spĺňa požiadavky stanovené v článku 16 ods. 3 písm. b).

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 – článok 27 ods. 2 písm. a) body v) a vi):

Úrad uloží finančné sankcie v týchto prípadoch:

a)

nevyčísliteľné porušenia:

v)

v prípade, že bolo rozsudkom, ktorý má účinok res judicata, potvrdené, že sa európska politická strana alebo európska politická nadácia dopustila protiprávnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie podľa vymedzenia v článku 106 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

vi)

v prípade, že dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia v ktoromkoľvek období úmyselne neposkytla informácie alebo úmyselne poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, alebo v prípade, že subjekty oprávnené podľa tohto nariadenia na vykonávanie auditov alebo kontrol u príjemcov finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie odhalia nepresnosti v ročnej účtovnej závierke, ktoré sa v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami vymedzenými v článku 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002 považujú za vážne opomenutie alebo skreslenie položiek.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií („nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014“, Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1).


Top