Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/097A/01

Oznámenie o verejných výberových konaniach — Administrátori v odbore verejné zdravotníctvo (AD 6) — EPSO/AD/340/18 — Zdravie a bezpečnosť potravín — audit, inšpekcia a hodnotenie — EPSO/AD/341/18 — Potravinová bezpečnosť – politika a legislatíva

OJ C 97A , 15.3.2018, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 97/1


OZNÁMENIE O VEREJNÝCH VÝBEROVÝCH KONANIACH

ADMINISTRÁTORI V ODBORE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO (AD 6)

EPSO/AD/340/18 — Zdravie a bezpečnosť potravín — audit, inšpekcia a hodnotenie

EPSO/AD/341/18 — Potravinová bezpečnosť – politika a legislatíva

(2018/C 097 A/01)

Dátum uzávierky: 17. apríla 2018 do 12.00 hod. (poludnie) stredoeurópskeho času.

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové konania na základe kvalifikácie a formou testov na vytvorenie rezervných zoznamov, z ktorých Európska komisia môže prijať nových zamestnancov do verejnej služby na pracovné miesto administrátora (funkčná skupina AD).

Uchádzači, ktorí uspeli vo výberovom konaní EPSO/AD/340/18, budú v zásade prijatí do riaditeľstva F (Audity a analýzy v oblasti zdravia a potravín), ktoré je súčasťou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE) v Grange (Írsko).

Toto oznámenie o výberových konaniach a jeho prílohy predstavujú právne záväzný rámec predmetných výberových konaní.

Všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania sú uvedené v PRÍLOHE III.

Počet miest pre úspešných uchádzačov:

EPSO/AD/340/18 –

20

EPSO/AD/341/18 –

35

Toto oznámenie sa týka dvoch výberových konaní. Môžete sa prihlásiť len na jedno z nich . Príslušnú voľbu musíte vykonať pri online registrácii. Po potvrdení online prihlášky ju už nemôžete zmeniť.

PLNENIE AKÝCH ÚLOH MÔŽEM OČAKÁVAŤ?

EPSO/AD/340/18 – Zdravie a bezpečnosť potravín – audit, inšpekcia a hodnotenie

Príslušné oblasti zahŕňajú všetky oblasti spadajúce pod riaditeľstvo F, ktoré je súčasťou GR SANTE (Audity a analýzy v oblasti zdravia a potravín). V súčasnosti ide o bezpečnosť potravín a krmív, zdravie zvierat, dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlín, ako aj oblasti ochrany zdravia [klinické skúšane humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok (vrátane diagnostických pomôcok in vitro) na použitie v humánnej medicíne a liekoch (vrátane aktívnych farmaceutických zložiek)].

Od prijatých uchádzačov sa očakáva, že budú plniť všetky úlohy týkajúce sa auditov, kontrol, analýzy a prehľadov systémov úradných kontrol; rovnako by mali rátať s tým, že budú často cestovať. Počas kariéry možno očakávať aj pracovné úlohy, ktoré priamo nepatria do vašej oblasti odbornosti.

EPSO/AD/341/18 – Potravinová bezpečnosť – politika a legislatíva

Ide o oblasti bezpečnosti potravín a krmív, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín. Od prijatých uchádzačov sa bude vyžadovať, aby vypracúvali politiky a právne predpisy, vykonávali a riadili existujúce právne predpisy, realizovali regulačné úlohy vrátane hodnotenia rizík, monitorovali obchodné dohody a zapájali sa do rokovaní v uvedených oblastiach.

Ďalšie informácie o bežných pracovných úlohách, ktoré sa majú vykonávať, sú uvedené v PRÍLOHE I.

SOM OPRÁVNENÝ ZÚČASTNIŤ SA NA VÝBEROVOM KONANÍ?

K dátumu uzávierky podávania online prihlášok musíte spĺňať VŠETKY tieto všeobecné a osobitné podmienky:

1.    Všeobecné podmienky:

Požívať všetky práva občana členského štátu EÚ.

Spĺňať všetky povinnosti vyplývajúce z vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa vojenskej služby.

Spĺňať morálne požiadavky potrebné na vykonávanie príslušných pracovných úloh.

2.    Osobitné podmienky – jazyky:

Musíte ovládať aspoň dva úradné jazyky EÚ , jeden minimálne na úrovni C1 (dôkladná znalosť) a druhý minimálne na úrovni B2 (uspokojivá znalosť).

Požadované minimálne úrovne sa musia týkať všetkých jazykových zručností (hovorený prejav, písomný prejav, porozumenie písomného prejavu a porozumenie hovoreného prejavu) uvedených v prihláške. Tieto jazykové zručnosti zodpovedajú zručnostiam v spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky: (https://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr).

V tomto oznámení o výberových konaniach sa na jazyky odkazuje takto:

1. jazyk: jazyk používaný v počítačových testoch pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami,

2. jazyk: jazyk používaný v prihláške, hodnotiacom centre a komunikácii medzi úradom EPSO a uchádzačmi, ktorí podali platnú prihlášku. Tento jazyk musí byť odlišný od 1. jazyka.

Druhý jazyk musí byť angličtina, francúzština, nemčina alebo taliančina.

V článku 28 písm. f) služobného poriadku sa stanovuje, že úradník môže byť vymenovaný len pod podmienkou, že predloží doklad o dôkladnej znalosti jedného z jazykov Únie a o uspokojivej znalosti ďalšieho jazyka. Inštitúcie disponujú širokou mierou voľnej úvahy, pokiaľ ide o prostriedky používané na hodnotenie schopnosti kandidátov pracovať v druhom jazyku.

Uchádzači musia vyplniť prihlášku vo svojom 2. jazyku.

Metóda výberu na základe posúdenia kvalifikácií, ktorú menovací orgán použil v tomto oznámení o výberovom konaní (konkrétne „Talent Screener“), si vyžaduje porovnávacie hodnotenie znalostí a schopností uchádzačov s cieľom vybrať tých najvhodnejších so zreteľom na úlohy, ktoré majú plniť (ako sa podrobne uvádza v prílohe I oznámenia o výberovom konaní).

Požiadavka vyplniť prihlášku v 2. jazyku prispeje k posúdeniu, či uchádzači majú schopnosť preukázať uspokojivé znalosti a schopnosti potrebné na plnenie úloh, ako sa podrobne uvádza v prílohe I oznámenia o výberovom konaní.

Od úspešných uchádzačov v týchto konkrétnych odboroch sa vyžaduje uspokojivá znalosť angličtiny, francúzštiny, taliančiny alebo nemčiny (minimálna úroveň B2). Hoci znalosť ďalších jazykov môže byť výhodou, v príslušnej oblasti (v útvaroch Komisie a osobitnej agentúre so sídlom v Bruseli, v Írsku a v Taliansku) budú úspešní uchádzači výberového konania pri práci alebo internej komunikácii či komunikácii s vonkajšími zainteresovanými stranami, prípadne pri práci s publikáciami a správami využívať angličtinu, francúzštinu, taliančinu alebo nemčinu, a tak je v prípade týchto útvarov uspokojivá znalosť jedného z týchto štyroch jazykov nevyhnutná. Táto voľba je podmienená potrebami jednotlivých útvarov, a preto by úspešný uchádzač, ktorý by nemal uspokojivú znalosť jedného z týchto štyroch jazykov, nebol schopný ihneď sa zapojiť do pracovného procesu.

3.    Osobitné podmienky – kvalifikácia a pracovné skúsenosti:

EPSO/AD/340/18 – Zdravie a bezpečnosť potravín – audit, inšpekcia a hodnotenie

vzdelanie zodpovedajúce minimálne trojročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené diplomom, a následná minimálne štvorročná odborná prax v oblasti priamo súvisiacej s náplňou práce,

EPSO/AD/341/18 – Potravinová bezpečnosť – politika a legislatíva

Vzdelanie zodpovedajúce minimálne trojročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené diplomom v odbore veterinárna medicína, poľnohospodárstvo, chémia, legislatíva v oblasti potravín a výživy, biológia, dietológia (napríklad potravinová chémia, biochémia, potravinové technológie, mikrobiológia), politické vedy, ekonómia agropotravinárskeho priemyslu alebo diplomom v inom odbore priamo súvisiacom s náplňou práce. Po štúdiu musí nasledovať minimálne štvorročná odborná prax priamo súvisiaca s náplňou práce.

Príklady minimálnych kvalifikácií sú uvedené v PRÍLOHE IV.

AKO BUDE PREBIEHAŤ VÝBEROVÉ KONANIE?

1.    Podanie prihlášky

Prihlášku musíte vyplniť len v jazyku, ktorý ste si zvolili ako 2. jazyk (pozri oddiel „Osobitné podmienky – jazyky“).

Pri vypĺňaní prihlášky budete musieť potvrdiť, že spĺňate podmienky účasti na tomto výberovom konaní, a uviesť ďalšie informácie relevantné pre zvolené výberové konanie (napríklad: diplomy, pracovné skúsenosti a odpovede na otázky týkajúce sa predmetnej oblasti (Talent Screener)]. Takisto si budete musieť zvoliť 1. jazyk (ktorýkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ) a 2. jazyk.

Potvrdením prihlášky vyhlasujete na svoju česť, že spĺňate všetky podmienky uvedené v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“. Po potvrdení prihlášky už v nej nebudete môcť vykonať žiadne zmeny. Vašou povinnosťou je vyplniť a potvrdiť prihlášku v stanovenej lehote .

2.    Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami

Ak počet prihlásených uchádzačov prekročí hranicu , ktorú pre každé výberové konanie stanovil riaditeľ úradu EPSO v úlohe menovacieho orgánu, všetci uchádzači, ktorí prihlášku potvrdili v stanovenom termíne, budú pozvaní do jedného z akreditovaných centier úradu EPSO na súbor počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami.

Pokiaľ nedostanete iné pokyny, musíte si rezervovať termín týchto testov podľa pokynov, ktoré vám pošle úrad EPSO. Spravidla si budete môcť vybrať z viacerých termínov a rôznych miest, kde sa môžete na testoch zúčastniť. Obdobie na rezervovanie termínu a absolvovanie testov je obmedzené .

Ak počet uchádzačov stanovenú hranicu neprekročí , tieto testy sa budú konať v hodnotiacom centre (bod 5).

Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami sa budú organizovať takto:

Testy

Jazyk

Otázky

Trvanie

Bodovanie

Požadovaný minimálny počet bodov

Verbálne uvažovanie

1. jazyk

20 otázok

35 min

maximálne 20 bodov

10 bodov z 20

Numerické uvažovanie

1. jazyk

10 otázok

20 min

maximálne 10 bodov

numerické + abstraktné uvažovanie spolu: 10 bodov z 20

Abstraktné uvažovanie

1. jazyk

10 otázok

10 min

maximálne 10 bodov

Tieto testy sú vyraďovacie a body v nich získané sa nepripočítajú k bodom z iných testov organizovaných v hodnotiacom centre.

3.    Kontrola splnenia podmienok účasti

Splnenie podmienok účasti uvedených v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“ sa skontroluje na základe údajov poskytnutých v online prihláškach uchádzačov. Úrad EPSO skontroluje, či spĺňate všeobecné podmienky účasti, zatiaľ čo výberová komisia overí splnenie osobitných podmienok účasti.

Môže dôjsť k dvom rôznym scenárom:

Ak sa počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami organizujú ako prvé , predmetom kontroly splnenia podmienok účasti budú spisy uchádzačov, ktorí v týchto testoch získali najvyšší počet bodov, a to v zostupnom poradí. Táto kontrola sa bude vykonávať až dovtedy, kým počet uchádzačov spĺňajúcich tieto podmienky nedosiahne hranicu, ktorú pre každé výberové konanie pred testami stanovil riaditeľ úradu EPSO v úlohe menovacieho orgánu. Spisy ostatných uchádzačov sa nebudú kontrolovať.

Ak sa počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami neorganizujú ako prvé , predmetom kontroly splnenia podmienok účasti budú spisy všetkých uchádzačov, ktorí prihlášku potvrdili v stanovenej lehote.

4.    Výber na základe kvalifikácií (Talent Screener)

Aby mohla výberová komisia objektívne a v štruktúrovanej podobe posúdiť vhodnosť jednotlivých uchádzačov, musia všetci uchádzači v tom istom výberovom konaní zodpovedať rovnaký súbor otázok, ktoré sú uvedené v prihláške v časti Talent Screener. Výber na základe kvalifikácií sa uskutoční iba v prípade tých uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti uvedené v bode 3, a  výlučne na základe informácií uvedených v časti Talent Screener. Vo svojich odpovediach v časti Talent Screener by ste preto mali uviesť všetky relevantné informácie, aj keď sa už uvádzajú v iných častiach vašej prihlášky. Otázky vychádzajú z výberových kritérií uvedených v tomto oznámení.

Zoznam kritérií je uvedený v PRÍLOHE II.

Na účely výberu na základe kvalifikácie pridelí výberová komisia každému výberovému kritériu váhu, ktorá bude odzrkadľovať jeho relatívny význam (1 až 3), a odpovediam každého uchádzača sa pridelia body od 0 do 4. Výberová komisia potom body vynásobí váhou každého kritéria a spočíta ich, aby vybrala tých uchádzačov, ktorých profily sa najlepšie zhodujú s pracovnými úlohami, ktoré sa majú vykonávať.

Len uchádzači s najvyšším celkovým počtom bodov v rámci výberu na základe kvalifikácie postúpia do ďalšej fázy.

5.    Hodnotiace centrum

Do tejto fázy bude pozvaný maximálne trojnásobok hľadaného počtu úspešných uchádzačov pre každé výberové konanie. Ak podľa údajov uvedených v online prihláške spĺňate podmienky účasti na výberovom konaní a ak ste dosiahli jedno z hodnotení s  najvyšším celkovým počtom bodov vo výbere na základe kvalifikácií, dostanete pozvanie do hodnotiaceho centra, s najväčšou pravdepodobnosťou do Bruselu , aby ste sa v priebehu jedného dňa alebo dvoch dní zúčastnili na testoch vo vašom 2. jazyku .

Ak sa počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami opísané v bode 2 neorganizovali ako prvé , absolvujete ich v hodnotiacom centre. Tieto testy sú vyraďovacie a body, ktoré v nich získate, sa pri výpočte vášho celkového počtu bodov nepripočítajú k počtu bodov z iných testov organizovaných v hodnotiacom centre.

Pokiaľ nedostanete iné pokyny, budete musieť priniesť svoje doklady (originály alebo overené kópie) do hodnotiaceho centra. Úrad EPSO ich počas testov v hodnotiacom centre naskenuje a v ten istý deň vám ich vráti.

V hodnotiacom centre sa hodnotí osem všeobecných schopností a osobitné schopnosti požadované pre každé výberové konanie, a to prostredníctvom štyroch testov (pohovorov s dôrazom na všeobecné a osobitné schopnosti, skupinovej úlohy a prípadovej štúdie), ako sa uvádza v týchto tabuľkách:

Schopnosti

Testy

1.

Analýza a riešenie problémov

skupinová úloha

prípadová štúdia

2.

Komunikovanie

prípadová štúdia

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

3.

Dosahovanie kvality a výsledkov

prípadová štúdia

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

4.

Vzdelávanie a rozvoj

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

5.

Stanovovanie priorít a organizácia práce

skupinová úloha

prípadová štúdia

6.

Odolnosť proti záťaži

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

7.

Tímová práca

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

8.

Vedenie ľudí

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

Požadovaný minimálny počet bodov: 3 body z 10 za každú schopnosť a celkovo 40 bodov z 80

Schopnosti

Test

Osobitné schopnosti v danej oblasti

pohovor s dôrazom na osobitné schopnosti

Požadovaný minimálny počet bodov: 50 zo 100

6.    Rezervný zoznam

Výberová komisia najprv na základe dokladov overí, či uchádzači spĺňajú podmienky účasti, a potom zostaví rezervný zoznam za každé výberové konanie z tých uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a ktorí vo všetkých testoch dosiahli požadovaný minimálny počet bodov, ako aj najvyšší celkový počet bodov po testoch v hodnotiacom centre, kým sa nedosiahne hľadaný počet úspešných uchádzačov. Mená budú v zozname uvedené v abecednom poradí.

Rezervné zoznamy a preukazy schopností úspešných uchádzačov, ktoré poskytujú kvalitatívnu spätnú väzbu od výberovej komisie, budú sprístupnené inštitúciám EÚ na účely prijímania zamestnancov a ich ďalšieho kariérneho rastu. Zaradenie do rezervného zoznamu nepredstavuje nárok ani záruku na prijatie do zamestnania.

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ A OSOBITNÉ ÚPRAVY

EPSO sa usiluje o uplatňovanie rovnosti príležitostí, zaobchádzania a prístupu pre všetkých uchádzačov.

Ak vám vaše zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav môžu brániť v účasti na testoch, uveďte to v prihláške a informujte nás o osobitných úpravách, ktoré sú pre vás nevyhnutné.

Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a postupe žiadosti o osobitné úpravy nájdete na našej webovej stránke (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_sk) a vo všeobecných pravidlách pripojených k tomuto oznámeniu (bod 1.3. Rovnosť príležitostí a osobitné úpravy).

KEDY A KDE SA MÔŽEM PRIHLÁSIŤ?

Na prihlásenie si budete musieť najskôr vytvoriť používateľské konto EPSO. Upozorňujeme, že je možné vytvoriť si iba jedno používateľské konto EPSO na všetky prihlášky.

Prihláste sa online na webovom sídle úradu EPSO http://jobs.eu-careers.eu do:

17. apríla 2018 do 12.00 hod. (poludnie) stredoeurópskeho času.


PRÍLOHA I

NÁPLŇ PRÁCE

EPSO/AD/340/18 – Zdravie a bezpečnosť potravín – audit, inšpekcia a hodnotenie

Úradníci prijatí na dané pracovné miesto budú musieť plniť napríklad tieto úlohy:

vykonávanie a vedenie auditov, inšpekcií a hodnotení výkonnosti vnútroštátnych orgánov, ďalších oficiálnych subjektov a kontrolných orgánov zodpovedných okrem iného za regulačný dohľad a kontrolu v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat, zdravia rastlín (škodlivé organizmy, prípravky na ochranu rastlín a zvyšky pesticídov), geneticky modifikovaných organizmov, krmív a výživy zvierat, ochrany zdravia [klinické skúšanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok (vrátane diagnostických pomôcok in vitro) na humánne použitie a liekov (vrátane aktívnych zložiek liekov)] a v súvisiacich oblastiach,

administratívne úlohy v uvedených oblastiach vrátane prípravy plánov auditov a hodnotení, prípravy správ o audite a oznámení o výsledkoch týchto auditov, zabezpečovanie konzistentnosti a kvality správ, spolupráca s príslušnými politickými útvarmi v Európskej komisii a výkonnými agentúrami Komisie a účasť na tvorbe a dolaďovaní politík na základe výsledkov auditov a inšpekcií spojených s uvedenými oblasťami,

udržiavanie odborných a vedeckých znalostí a odborných poznatkov týkajúcich sa technických oblastí uvedených v prvom odseku,

príprava písomných príspevkov a správ v krátkych lehotách a podľa požiadaviek kvality ktorú stanoví riaditeľstvo,

prípravné práce na technických záležitostiach a účasť na stretnutiach s ostatnými zamestnancami Komisie a/alebo externými účastníkmi,

zber, analýza a zhrnutie údajov a informácií z rôznych zdrojov,

zostavovanie prezentácií a ich publikácia o osobitných technických oblastiach a všeobecných otázkach týkajúcich sa zamestnania s použitím vhodných materiálov,

osvojovanie si prípadných nových technických oblastí s cieľom umožniť v nich audítorskú činnosť, ako sa rozhodlo v GR pri stanovovaní priorít.

POZN.:

Pracovné povinnosti môžu zahŕňať časté služobné cesty do členských štátov a tretích krajín, ako aj reprezentáciu útvarov Európskej komisie pri kontaktoch s národnými úradníkmi na vysokej úrovni.

EPSO/AD/341/18 – Potravinová bezpečnosť – politika a legislatíva

Úradníci prijatí na dané pracovné miesto budú musieť plniť napríklad tieto úlohy:

vypracúvanie politík a právnych predpisov a riadenie existujúcich právnych predpisov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín,

implementácia všetkých aspektov právnych predpisov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín a realizácia prípravných sociálno-ekonomických štúdií a konzultácií so zainteresovanými stranami a s členskými štátmi,

vykonávanie regulačných úloh v rôznych oblastiach týkajúcich sa bezpečnosti potravín a krmív, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín (vrátane hodnotenia rizík a krízového riadenia) a sledovanie vývoja vedeckých poznatkov v týchto oblastiach,

príprava rokovaní a účasť na nich (pracovné skupiny Komisie, výbory EÚ, inštitúcie EÚ, medzinárodné organizácie vrátane analýz a hodnotení návrhov) v oblasti bezpečnosti potravín a krmív,

monitorovanie obchodných dohôd a bilaterálnych a multilaterálnych dohôd v oblasti bezpečnosti potravín a krmív a nadväzovanie na ne,

monitorovanie medzinárodnej regulačnej činnosti EÚ (CODEX, režim jednotnej platby, WHO, FAO), ako aj obchodných politík v oblasti bezpečnosti potravín a krmív (WTO-TBT) a účasť na nich,

monitorovanie a využívanie vedeckého poradenstva, ktoré vypracoval Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a iné príslušné agentúry EÚ,

rozvoj a monitorovanie politík EÚ v oblasti bezpečnosti potravín a krmív a priemyselnej politiky EÚ týkajúcej sa potravinových a krmivových výrobkov, ako aj prispievanie k nim.

Koniec PRÍLOHY I, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


PRÍLOHA II

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Pri výbere na základe kvalifikácie výberová komisia berie do úvahy tieto kritériá:

EPSO/AD/340/18 – Zdravie a bezpečnosť potravín – audit, inšpekcia a hodnotenie

1.

Odborná prax vo vykonávaní auditov, inšpekcií a hodnotení v jednej alebo vo viacerých z týchto oblastí: bezpečnosť potravín a krmív, zdravie zvierat, dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlín, ako aj v oblasti ochrany zdravia [klinické skúšky humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok (vrátane diagnostických pomôcok in vitro) na humánne použitie a liekov (vrátane aktívnych farmaceutických zložiek)];

2.

odborná prax v oblasti systémov kontroly alebo pri vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblastiach uvedených v kritériu 1, získaná vďaka práci vo verejnom sektore;

3.

odborná prax v oblasti systémov kontroly alebo pri vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblastiach uvedených v kritériu 1 získaných vďaka práci v súkromnom sektore;

4.

aspoň dvojročná odborná prax v systémoch riadenia kvality v súvislosti s oblasťami uvedenými v kritériu 1;

5.

odborná prax v oblastiach uvedených v kritériu 1 získaná pri práci v rôznych krajinách;

6.

odborná prax v príprave správ alebo písomných dokumentov súvisiacich s náplňou práce v oblastiach uvedených v kritériu 1;

7.

odborná prax v oblasti zdravia rastlín;

8.

odborná prax získaná na pozícii inšpektora správnej klinickej praxe pri skúšaní humánnych liekov;

9.

odborná prax, pokiaľ ide o hodnotenie a monitorovanie notifikovaných subjektov v oblasti zdravotníckych pomôcok (vrátane diagnostických pomôcok in vitro) alebo posudzovanie zhody uvedených pomôcok;

10.

odborná prax, pokiaľ ide o prácu farmaceutického inšpektora v oblasti správnej výrobnej praxe týkajúcej sa liekov (vrátane aktívnych farmaceutických zložiek).

EPSO/AD/341/18 – Potravinová bezpečnosť – politika a legislatíva

1.

minimálne dvojročná odborná prax v tvorbe politiky a právnych predpisov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, výživy, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat alebo zdravia rastlín;

2.

minimálne dvojročná odborná prax vo vypracúvaní vedeckých a sociálno-ekonomických alebo politických štúdií v súvislosti s bezpečnosťou potravín a krmív a začleňovaní výsledkov do politík uvedených v kritériu 1;

3.

minimálne dvojročná odborná prax pri vykonávaní existujúcich právnych predpisov alebo pri riadení právnych predpisov a ich vývoja v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, výživy, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat alebo zdravia rastlín;

4.

odborná prax súvisiaca s riešením politicky citlivých otázok, najmä pokiaľ ide o prácu pri verejných konzultáciách, prístup k dokumentom, krízovú komunikáciu alebo prípravu na formulovanie postoja na komunikačné účely v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, výživy, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat alebo zdravia rastlín;

5.

odborná prax (iná než audítorské činnosti), pokiaľ ide o monitorovanie medzinárodných regulačných činností a účasť na nich (napríklad pri vypracúvaní medzinárodných noriem a obchodných dohôd v sektore potravín a krmív);

6.

odborná prax súvisiaca s monitorovaním uplatňovania právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, výživy, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat alebo zdravia rastlín, napríklad prostredníctvom vytvárania nástrojov, kritérií a ukazovateľov výkonnosti, štatistík, systémov podávania správ atď.;

7.

odborná prax pri príprave správ, parlamentných otázok, petícií, brífingov alebo iných písomných dokumentov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, výživy, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat alebo zdravia rastlín;

8.

odborná prax v styku s inštitúciami EÚ a so zainteresovanými stranami, príprava zasadnutí a rokovaní na úrovni EÚ v oblasti bezpečnosti potravín a krmív, výživy, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat alebo zdravia rastlín a účasť na nich.

Koniec PRÍLOHY II, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


PRÍLOHA III

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PLATNÉ PRE VEREJNÉ VÝBEROVÉ KONANIA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V rámci výberových konaní organizovaných úradom EPSO sa každý odkaz na osobu určitého pohlavia vzťahuje aj na osobu iného pohlavia.

Ak by sa v ktorejkoľvek fáze výberového konania na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, všetci prejdú do ďalšej fázy výberového konania. Do ďalšej fázy budú pozvaní aj všetci uchádzači, ktorí boli po úspešnom odvolaní opäť pripustení do výberového konania.

Ak by sa pri zostavovaní rezervného zoznamu na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, ktorí získali rovnaký počet bodov, všetci budú zaradení do rezervného zoznamu. Budú doň zaradení aj všetci uchádzači, ktorí boli po úspešnom odvolaní v tejto fáze opäť pripustení do výberového konania.

1.   KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ?

1.1.   Všeobecné a osobitné podmienky

Všeobecné a osobitné podmienky (vrátane jazykových znalostí) pre každý odbor alebo profil sú uvedené v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“.

Osobitné podmienky týkajúce sa kvalifikácie, odbornej praxe a jazykových znalostí sa líšia v závislosti od požadovaného profilu. V prihláške by ste mali uviesť čo najviac informácií o svojej kvalifikácii a odbornej praxi (ak sa vyžaduje), ako sa opisuje v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“ tohto oznámenia, ktoré súvisia s náplňou práce .

a)

Diplomy a/alebo osvedčenia: Diplomy vydané v krajinách EÚ alebo mimo EÚ musia byť uznané úradným orgánom členského štátu EÚ, napr. ministerstvom školstva členského štátu EÚ. Výberová komisia náležite zohľadní rozdiely medzi vzdelávacími systémami.

V prípade postsekundárneho vzdelania a technickej, odbornej alebo špecializovanej odbornej prípravy uveďte študované predmety, trvanie a formu štúdia (denné, čiastočné alebo večerné).

b)

Odborná prax (ak sa vyžaduje) sa zohľadní len vtedy, ak súvisí s požadovanou náplňou práce a:

predstavuje skutočný a efektívny výkon,

je platená,

zahŕňa vzťah podriadenosti alebo poskytovanie služby a

spĺňa tieto podmienky:

dobrovoľná práca: ak je platená a týždenný pracovný čas a dĺžka trvania sú porovnateľné s riadnym zamestnaním,

stáže: ak sú platené,

povinná vojenská služba: dokončená pred získaním požadovaného diplomu alebo po jeho získaní v trvaní, ktoré nepresahuje zákonnú dĺžku povinnej vojenskej služby vo vašom členskom štáte,

materská dovolenka/otcovská dovolenka/rodičovská dovolenka z dôvodu adopcie: ak je súčasťou pracovnej zmluvy,

doktorát: v maximálnej dĺžke troch rokov pod podmienkou, že doktorský titul bol skutočne udelený, a to bez ohľadu na to, či išlo o platenú alebo neplatenú prácu, a

práca na čiastočný úväzok: vypočítaná v pomere k počtu odpracovaných hodín, napr. šesť mesiacov odpracovaných na polovičný úväzok sa počíta ako tri mesiace.

1.2.   Doklady

V rôznych fázach výberového konania budete musieť predložiť úradný doklad preukazujúci vašu štátnu príslušnosť (napr. cestovný pas alebo občiansky preukaz), ktorý musí byť platný k dátumu uzávierky vašej prihlášky (resp. prvej časti, ak je podávanie prihlášky rozdelené na dve časti).

Všetky obdobia pracovnej činnosti treba doložiť týmito originálmi alebo overenými fotokópiami:

doklady od bývalých zamestnávateľov a súčasného zamestnávateľa, v ktorých sa uvádza charakter a úroveň vykonávaných pracovných úloh, ako aj začiatok a koniec ich vykonávania. Doklady musia byť napísané na firemnom hlavičkovom papieri obsahujúcom pečiatku, ako aj meno a podpis zodpovednej osoby, alebo

pracovné zmluvy spolu s prvou a poslednou výplatnou páskou a podrobným opisom vykonávaných pracovných úloh,

(v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, napr. živnostníkov, slobodných povolaní) faktúry alebo objednávky, na ktorých sú podrobne uvedené vykonané práce, alebo akýkoľvek iný relevantný oficiálny doklad,

(v prípade konferenčných tlmočníkov s požadovanou odbornou praxou) doklady potvrdzujúce počet dníjazyky, z ktorých a do ktorých sa tlmočilo, a to osobitne v odbore konferenčného tlmočenia.

Na preukázanie vašich jazykových znalostí sa vo všeobecnosti nevyžadujú žiadne doklady s výnimkou niektorých lingvistických alebo špecializovaných profilov.

V ktorejkoľvek fáze výberového konania vás môžeme požiadať o ďalšie informácie alebo doklady. Úrad EPSO vás bude informovať o tom, aké doklady musíte predložiť a kedy.

1.3.   Rovnosť príležitostí a osobitné úpravy

Ak vám vaše zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav môžu brániť v účasti na testoch, uveďte to v prihláške a informujte nás o osobitných úpravách, ktoré sú pre vás nevyhnutné. Ak zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav nastane po potvrdení prihlášky, musíte o tom úrad EPSO informovať čo najskôr podľa ďalej uvedených informácií.

Upozorňujeme, že vaša žiadosť bude zohľadnená len vtedy, ak úradu EPSO zašlete osvedčenie od vnútroštátneho orgánu alebo lekárske osvedčenie. Vaše doklady sa preskúmajú, aby sa v prípade potreby primerane vyhovelo vašim požiadavkám.

Ak by ste mali akékoľvek problémy s prístupnosťou alebo potrebovali viac informácii, obráťte sa na „EPSO-accessibility team“

e-mailom (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faxom (+32 22998081) alebo

poštou:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   KTO MA BUDE HODNOTIŤ?

Vymenuje sa výberová komisia, ktorej úlohou je so zreteľom na požiadavky stanovené v tomto oznámení o výberovom konaní porovnať uchádzačov a na základe ich schopností, zručností a kvalifikácií vybrať z nich tých najlepších. Jej členovia takisto určujú stupeň náročnosti testov výberového konania a schvaľujú ich obsah na základe návrhov úradu EPSO.

V záujme zabezpečenia nezávislosti výberovej komisie sa uchádzačom a všetkým osobám, ktoré nie sú jej členmi, prísne zakazuje pokúšať sa o kontakt s ktorýmkoľvek jej členom s výnimkou prípadu testov, ktoré si vyžadujú priamy kontakt medzi uchádzačmi a komisiou.

Uchádzači, ktorí chcú vyjadriť svoj názor alebo uplatniť svoje práva, tak musia urobiť písomne a korešpondenciu adresovať úradu EPSO, ktorý ju predloží výberovej komisii. Akýkoľvek priamy alebo nepriamy kontakt uchádzačov s výberovou komisiou, ktorý nie je v súlade s týmito postupmi, je zakázaný a môže viesť k vyradeniu z výberového konania.

Ku konfliktu záujmov môže viesť najmä rodinný vzťah alebo hierarchické prepojenie medzi uchádzačom a členom výberovej komisie. Výberové komisie musia každú takúto situáciu nahlásiť úradu EPSO, hneď ako sa o nej dozvedia. Úrad EPSO prehodnotí každý prípad osobitne a prijme náležité opatrenia. Nedodržanie vyššie uvedených pravidiel by mohlo mať pre členov výberových komisií za následok disciplinárne konanie a pre uchádzačov vyradenie z výberového konania (pozri oddiel 4.4).

Mená členov výberovej komisie sa uverejnia na webovom sídle úradu EPSO (www.eu-careers.eu) pred začatím testov hodnotiaceho centra/hodnotiacej fázy.

3.   KOMUNIKÁCIA

3.1.   Komunikácia s úradom EPSO

Používateľské konto EPSO by ste si mali kontrolovať aspoň dvakrát za týždeň, aby ste mohli sledovať váš postup počas výberového konania. Ak vám v tom bráni technický problém zo strany úradu EPSO, musíte to úradu EPSO bezodkladne oznámiť, a to výhradne cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk).

Úrad EPSO si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie informácií, ktoré sú už jasne uvedené v oznámení o výberovom konaní, v prílohách k oznámeniu alebo na webovom sídle úradu EPSO vrátane „často kladených otázok“.

Vo všetkej korešpondencii súvisiacej s prihláškou uveďte svoje meno (ako je uvedené v používateľskom konte EPSO), číslo prihláškyreferenčné číslo výberového konania.

Úrad EPSO uplatňuje zásady kódexu dobrého úradného postupu https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_sk (uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie). Podľa týchto zásad si vyhradzuje právo ukončiť akúkoľvek nevhodnú (t. j. opakujúcu sa, urážlivú a/alebo bezpredmetnú) korešpondenciu.

3.2.   Prístup k informáciám

Uchádzačom sú vzhľadom na povinnosť uviesť dôvody priznané osobitné práva na prístup k určitým informáciám, ktoré sa ich osobne dotýkajú, aby sa im umožnilo podať odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí.

Táto povinnosť uviesť dôvody musí zohľadňovať požiadavku na dôvernosť rokovaní výberovej komisie, aby sa zabezpečila nezávislosť výberových komisií a objektívnosť výberu. Vzhľadom na dôvernosť sa preto postoje, ktoré členovia výberových komisií zaujali k jednotlivcom, ani porovnávacie hodnotenia uchádzačov nemôžu zverejniť.

Tieto práva sa týkajú výhradne uchádzačov verejného výberového konania a z právnych predpisov o prístupe verejnosti k dokumentom im nesmú vyplývať širšie práva ako tie, ktoré sú uvedené v tomto oddiele.

3.2.1.   Automatické zverejňovanie

Po každej fáze organizovanej v rámci daného výberového konania automaticky dostanete cez používateľské konto EPSO tieto informácie:

testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami: vaše výsledky a prehľad s vašimi odpoveďami a správnymi odpoveďami podľa čísel/písmen. Prístup k zneniu otázok a odpovedí je výslovne vylúčený,

splnenie podmienok účasti: či ste boli prijatí; ak ste neboli prijatí, uvedie sa, ktoré podmienky účasti ste nesplnili,

Talent Screener: vaše výsledky a prehľad zobrazujúci váhový pomer každej otázky, body udelené za každú odpoveď a celkový počet bodov,

predbežné testy: vaše výsledky,

postupové testy: vaše výsledky, ak nepatríte medzi uchádzačov pozvaných do ďalšej fázy,

hodnotiace centrum/hodnotiaca fáza: ak ste neboli vyradení, váš preukaz schopností, v ktorom sa uvádzajú vaše celkové známky za každú schopnosť a komentár výberovej komisie poskytujúci kvantitatívnu a kvalitatívnu spätnú väzbu o vašom výkone v hodnotiacom centre/hodnotiacej fáze.

Úrad EPSO spravidla neoznamuje uchádzačom žiadne zdrojové texty ani zadania testov, keďže sú určené na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach. Pri určitých testoch však môže výnimočne zverejniť zdrojové texty alebo zadania na svojom webovom sídle, ak:

testy boli dokončené,

výsledky boli stanovené a oznámené uchádzačom a

zdrojové texty/zadania nie sú určené na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach.

3.2.2.   Informácie na požiadanie

Môžete požiadať o neopravenú kópiu svojich odpovedí v tých písomných testoch, ktorých obsah nie je určený na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach. Tým sa výslovne vylučujú odpovede zo simulovaného vybavovania elektronickej pošty a z prípadovej štúdie.

Vaše testy s opravenými odpoveďami a podrobnosti o známkovaní podliehajú požiadavke na dôvernosť rokovaní výberovej komisie a nebudú sa zverejňovať.

Úrad EPSO sa usiluje o to, aby uchádzačom sprístupnil čo najviac informácií v súlade s povinnosťou uviesť dôvody, dôverným charakterom rokovaní výberovej komisie a pravidlami o ochrane osobných údajov. Všetky žiadosti o informácie sa budú posudzovať vzhľadom na tieto záväzky.

Všetky žiadosti o informácie treba predložiť cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk) do 10 kalendárnych dní po zverejnení vašich výsledkov vo vašom používateľskom konte EPSO.

4.   SŤAŽNOSTI A OTÁZKY

4.1.   Technické problémy

Ak v ktorejkoľvek fáze výberového konania narazíte na vážny technický alebo organizačný problém, informujte o tom úrad EPSO výhradne cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk), aby sme mohli záležitosť vyšetriť a prijať nápravné opatrenia.

Vo všetkej korešpondencii uveďte svoje meno (ako je uvedené vo vašom používateľskom konte EPSO), číslo prihláškyreferenčné číslo výberového konania.

Ak sa problém vyskytne v testovacom centre,

okamžite upozornite prítomný personál, ktorý vykonáva dozor, aby sa problém mohol hneď v centre preskúmať. Každopádne požiadajte personál, aby vašu sťažnosť zaznamenal písomne, a

obráťte sa na úrad EPSO najneskôr do troch kalendárnych dní po absolvovaní testov cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk) so stručným opisom problému.

Ak sa problémy vyskytnú mimo testovacích centier (napr. najmä pri rezervácii termínu), riaďte sa pokynmi vo vašom používateľskom konte EPSO a na webovej stránke EPSO alebo bezodkladne kontaktujte úrad EPSO cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk).

Pri problémoch s prihláškou musíte bezodkladne kontaktovať úrad EPSO, a to v každom prípade pred dátumom uzávierky na podanie prihlášky, cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk). Otázky zaslané menej než päť pracovných dní pred dátumom uzávierky na podanie prihlášky nemusia byť zodpovedané pred týmto dátumom.

4.2.   Postup vnútorného preskúmania

4.2.1.   Chyba v otázkach s voliteľnými odpoveďami v počítačových testoch

Úrad EPSO a výberové komisie pravidelne a dôkladne preverujú kvalitu databázy otázok s voliteľnými odpoveďami.

Ak sa domnievate, že chyba v jednej alebo vo viacerých otázkach s voliteľnými odpoveďami mohla ovplyvniť vašu schopnosť odpovedať, môžete požiadať, aby otázku (otázky) preskúmala výberová komisia (v rámci postupu pri zrušení otázky).

Výberová komisia môže rozhodnúť o zrušení chybnej otázky a prerozdelení bodov medzi zostávajúce otázky testu. Prerozdelenie sa vykoná iba u tých uchádzačov, ktorí mali túto otázku v teste. Hodnotenie testov, ako je uvedené v príslušných oddieloch tohto oznámenia o výberovom konaní, sa nemení.

Na podávanie sťažností týkajúcich sa otázok s voliteľnými odpoveďami sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO iba cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk),

jazyk: použite 2. jazyk, ktorý ste si zvolili v predmetnom výberovom konaní,

lehota: do 10 kalendárnych dní odo dňa konania počítačových testov,

doplňujúce informácie: opíšte, čoho sa otázka týkala (obsah), aby sa dala identifikovať, a čo najzrozumiteľnejšie vysvetlite podstatu údajnej chyby.

Žiadosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo ktoré jasne neopisujú spornú otázku (sporné otázky) a údajnú chybu, sa nebudú brať do úvahy.

Do úvahy sa nebudú brať predovšetkým sťažnosti poukazujúce iba na údajné problémy s prekladom bez ďalšieho vysvetlenia.

Rovnaký postup preskúmania sa uplatňuje na chyby v simulovanom vybavovaní elektronickej pošty.

4.2.2.   Žiadosti o preskúmanie

Môžete požiadať o preskúmanie každého rozhodnutia prijatého výberovou komisiou alebo úradom EPSO, ktorým sa stanovujú vaše výsledky a/alebo určuje, či môžete postúpiť do ďalšej fázy výberového konania alebo či ste z nej vylúčení.

Žiadosti o preskúmanie môžu byť založené na:

vecnej nezrovnalosti v postupe výberového konania a/alebo

nerešpektovaní služobného poriadku, oznámenia o výberovom konaní, príloh k oznámeniu a/alebo judikatúry zo strany výberovej komisie alebo úradu EPSO.

Upozorňujeme, že nemáte právo spochybniť platnosť hodnotenia výberovej komisie, pokiaľ ide o kvalitu vášho výkonu počas testu alebo relevantnosť vašej kvalifikácie a odbornej praxe. Toto hodnotenie predstavuje hodnotiaci úsudok výberovej komisie a ak nesúhlasíte s tým, ako hodnotila vaše testy, odbornú prax a/alebo kvalifikáciu, neznamená to, že sa dopustila chyby. Žiadosti o preskúmanie predložené na tomto základe nepovedú k pozitívnemu výsledku.

Na podávanie žiadostí o preskúmanie sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO iba cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk),

jazyk: použite 2. jazyk, ktorý ste si zvolili v predmetnom výberovom konaní,

lehota: do 10 kalendárnych dní odo dňa, keď bolo rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť, uverejnené vo vašom používateľskom konte EPSO,

doplňujúce informácie: jasne uveďte rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť a z akých dôvodov.

Žiadosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty, sa nebudú brať do úvahy.

Do 15 pracovných dní dostanete potvrdenie o prijatí. Útvar, ktorý prijal napadnuté rozhodnutie (výberová komisia alebo úrad EPSO), vašu žiadosť zanalyzuje a prijme k nej rozhodnutie, ktoré dostanete čo najskôr v odôvodnenej odpovedi.

V prípade pozitívneho výsledku budete znovu zaradení do výberového konania do tej fázy, v ktorej ste boli vylúčení, bez ohľadu na to, ako ďaleko medzičasom výberové konanie pokročilo.

4.3.   Iné prostriedky napadnutia rozhodnutí

4.3.1.   Administratívne sťažnosti

Ako uchádzač vo verejnom výberovom konaní máte právo obrátiť sa na riaditeľa úradu EPSO, ktorý je menovacím orgánom, s administratívnou sťažnosťou.

Môžete podať sťažnosť proti rozhodnutiu alebo absencii rozhodnutia, ktoré priamo a bezprostredne ovplyvňuje vaše právne postavenie uchádzača, iba v prípade zjavného porušenia pravidiel platných pre výberové konania. Riaditeľ úradu EPSO nemôže zrušiť hodnotiaci úsudok výberovej komisie (pozri oddiel 4.2.2).

Na podávanie administratívnych sťažností sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO iba cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk),

jazyk: použite 2. jazyk, ktorý ste si zvolili v predmetnom výberovom konaní,

lehota: do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktoré chcete napadnúť, alebo odo dňa, keď malo byť prijaté,

doplňujúce informácie: jasne uveďte rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť a z akých dôvodov.

Žiadosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty, sa nebudú brať do úvahy.

4.3.2.   Súdne odvolania

Ako uchádzač vo verejnom výberovom konaní máte právo podať odvolanie na Všeobecný súd v súlade s článkom 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 91 služobného poriadku.

Upozorňujeme vás, že odvolania proti rozhodnutiam, ktoré prijíma úrad EPSO a nie výberová komisia, sú pred Všeobecným súdom prípustné len vtedy, ak im predchádzala administratívna sťažnosť podaná podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku (pozri oddiel 4.3.1). Ide konkrétne o rozhodnutia týkajúce sa splnenia všeobecných podmienok účasti, ktoré prijíma úrad EPSO a nie výberová komisia.

Na súdne odvolania sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: navštívte webové sídlo Všeobecného súdu (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Európsky ombudsman

Všetci občania EÚ a osoby s pobytom v EÚ môžu podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi.

Predtým ako podáte sťažnosť ombudsmanovi, musíte sa najprv obrátiť na príslušné inštitúcie a subjekty (pozri oddiely 4.1 – 4.3).

Podaním sťažnosti ombudsmanovi sa nepredĺžia lehoty na podanie administratívnych sťažností alebo súdnych odvolaní.

Na podávanie sťažností ombudsmanovi sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: navštívte webové sídlo európskeho ombudsmana (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Vyradenie z výberového konania

V ktorejkoľvek fáze výberového konania môžete byť vyradení, ak úrad EPSO zistí niektorú z týchto skutočností:

vytvorili ste si viacero používateľských kont EPSO,

prihlásili ste sa do odborov alebo profilov, ktoré sú nezlučiteľné,

nespĺňate všetky podmienky účasti na výberovom konaní,

urobili ste falošné vyhlásenia alebo vyhlásenia nepodložené primeranými dokladmi,

nezarezervovali ste si termín testov alebo ste sa nezúčastnili na testoch,

pri testoch ste podvádzali,

v prihláške ste nenahlásili jazyky požadované v tomto oznámení o výberovom konaní alebo ste nenahlásili minimálnu úroveň požadovanú pre uvedené jazyky,

pokúsili ste sa nedovoleným spôsobom skontaktovať s členom výberovej komisie,

neinformovali ste úrad EPSO o možnom konflikte záujmov s členom výberovej komisie,

prihlášku ste podali v inom jazyku, ako je jazyk uvedený v danom oznámení o výberovom konaní (použitie iného jazyka môže byť prípustné v prípade vlastných mien; oficiálnych titulov a názvov povolaní, ako sú uvedené v dokladoch; alebo v prípade názvov diplomov), a/alebo

podpísali ste či označili rozlišovacím znakom anonymne opravované písomné alebo praktické testy.

Inštitúcie EÚ prijímajú iba uchádzačov, ktorí preukazujú maximálnu bezúhonnosť. Každý podvod alebo pokus o podvod podlieha možným sankciám a môže ohroziť vašu účasť na budúcich výberových konaniach.

Koniec PRÍLOHY III, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


PRÍLOHA IV

PRÍKLADY MINIMÁLNYCH KVALIFIKÁCIÍ PODĽA KRAJINY A PLATOVEJ TRIEDY, KTORÉ V ZÁSADE ZODPOVEDAJÚ KVALIFIKÁCIÁM POŽADOVANÝM V OZNÁMENIACH O VÝBEROVÝCH KONANIACH

Kliknutím sem sa dostanete na ľahko čitateľnú verziu týchto príkladov.

 

AST-SC 1 až AST-SC 6

AST 1 až AST 7

AST 3 až AST 11

AD 5 až AD 16

KRAJINA

Sekundárne vzdelanie (ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni)

Postsekundárne vzdelanie (pomaturitné štúdium iné ako vysokoškolské štúdium alebo krátkodobé vysokoškolské štúdium v trvaní minimálne dvoch rokov)

Vzdelanie zodpovedajúce vysokoškolskému štúdiu (v trvaní minimálne troch rokov)

Vzdelanie zodpovedajúce vysokoškolskému štúdiu (v trvaní štyroch rokov alebo viac)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss / Fachhochschulabschluss / Master

Magister Artium/ Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d'études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d'études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο / Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur“

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom / Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom / Fachhochschuldiplom/

Magister / Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat / Inżynier

Magister / Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academic

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma / magisterij / specializacija / doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen / Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen / Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Koniec PRÍLOHY IV, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


Top