Help Print this page 

Document C2017/361/04

Title and reference
Výzva na predkladanie návrhov 2018 – EAC/A05/2017 – Program Erasmus+

OJ C 361, 25.10.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/32


Výzva na predkladanie návrhov 2018 – EAC/A05/2017

Program Erasmus+

(2017/C 361/04)

1.   Úvod a ciele

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 (1), ktorým sa zriaďuje program „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, ako aj z ročných pracovných programov Erasmus+ 2017 a 2018. Program Erasmus+ sa vzťahuje na obdobie rokov 2014 až 2020. Všeobecné a konkrétne ciele programu Erasmus+ sú uvedené v článkoch 4, 5, 11 a 16 uvedeného nariadenia.

2.   Akcie

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+:

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

znalostné aliancie

aliancie pre sektorové zručnosti

budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania

budovanie kapacít v oblasti mládeže

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politík

štruktúrovaný dialóg: stretnutia mladých ľudí s tvorcami politík v oblasti mládeže

Činnosti programu Jean Monnet

katedry programu Jean Monnet

moduly programu Jean Monnet

centrá excelentnosti programu Jean Monnet

podpora v rámci programu Jean Monnet pre združenia

siete programu Jean Monnet

projekty programu Jean Monnet

Šport

partnerstvá spolupráce

malé partnerstvá spolupráce

neziskové európske športové podujatia

3.   Oprávnenosť

Žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+ môže podať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí pôsobiace v oblasti práce s mládežou, hoci nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie, požiadať o finančné prostriedky na mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania, ako aj na strategické partnerstvá v oblasti mládeže.

Na všetkých akciách programu Erasmus+ sa v plnej miere môžu zúčastniť tieto krajiny zapojené do programu (2):

členské štáty Európskej únie,

krajiny EZVO/EHP: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko,

kandidátske krajiny EÚ: Turecko, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

Na niektorých akciách programu Erasmus+ sa okrem toho môžu zúčastniť organizácie z partnerských krajín.

Ďalšie podrobnosti o podmienkach účasti sú uvedené v príručke k programu Erasmus+.

Informácia pre britských žiadateľov: Vezmite, prosím, na vedomie, že kritériá oprávnenosti musia byť dodržané počas celého trvania grantu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas grantového obdobia bez toho, aby uzavrelo dohodu s EÚ, na základe ktorej budú britskí žiadatelia naďalej oprávnení, nebudú sa vám ďalej poskytovať finančné prostriedky EÚ (pričom, ak to bude možné, budete sa môcť na projekte aj naďalej zúčastniť) alebo budete musieť projekt opustiť.

4.   Rozpočet a trvanie projektov

Na uplatňovanie tejto výzvy na predkladanie návrhov sa vzťahujú tieto podmienky:

dostupnosť prostriedkov stanovených v návrhu rozpočtu na rok 2018 po prijatí rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým orgánom alebo, ak sa rozpočet neprijme, podľa systému dočasných dvanástin,

prijatie viacročných orientačných programov na roky 2018 – 2020 bez akýchkoľvek významných zmien európskym legislatívnym orgánom,

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov dosahuje výšku 2 490,9 mil. EUR:

Vzdelávanie a odborná príprava:

2 253,2 mil.

EUR (3)

Mládež:

188,2 mil.

EUR

Jean Monnet:

12,1 mil.

EUR

Šport:

37,4 mil.

EUR

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov i jeho samotné rozdelenie sú predbežné a môžu sa zmeniť v prípade, že dôjde k zmene ročných pracovných programov Erasmus+. Potenciálni žiadatelia majú možnosť pravidelne sa oboznamovať s ročnými pracovnými programami Erasmus+ a ich zmenami, ktoré sú uverejnené na adrese:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

a týkajú sa rozpočtu, ktorý je k dispozícii na každú akciu v rámci tejto výzvy.

Výška pridelených grantov a tiež dĺžka trvania projektov závisia od rozličných faktorov, akými sú napríklad typ projektu a počet zapojených partnerov.

5.   Termín na predloženie žiadostí

Všetky termíny na predloženie žiadostí uvedené ďalej sa končia o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

Kľúčová akcia 1

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

1. februára 2018

Mobilita jednotlivcov v oblasti vysokoškolského vzdelávania

1. februára 2018

Mobilita jednotlivcov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých

1. februára 2018

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

26. apríla 2018

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

4. októbra 2018

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

15. februára 2018


Kľúčová akcia 2

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže

1. februára 2018

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

21. marca 2018

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže

26. apríla 2018

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže

4. októbra 2018

Znalostné aliancie

28. februára 2018

Aliancie pre sektorové zručnosti

28. februára 2018

Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania

8. februára 2018

Budovanie kapacít v oblasti mládeže

8. marca 2018


Kľúčová akcia 3

Stretnutia mladých ľudí s osobami zodpovednými za rozhodnutia v oblasti mládeže

1. februára 2018

26. apríla 2018

4. októbra 2018


Akcie programu Jean Monnet

Katedry, moduly, centrá excelentnosti, podpora pre združenia, siete, projekty

22. februára 2018


Športové akcie

Partnerstvá spolupráce

5. apríla 2018

Malé partnerstvá spolupráce

5. apríla 2018

Neziskové európske športové podujatia

5. apríla 2018

Podrobné pokyny na predloženie žiadostí sú uvedené v príručke k programu Erasmus+.

6.   Úplné informácie

Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít sú uvedené v príručke k programu Erasmus+ na tejto webovej lokalite:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_sk

Príručka k programu Erasmus+ je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie návrhov a podmienky účasti a financovania v nej uvedené platia v plnej miere aj v prípade tejto výzvy.


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  Činnosti programu Jean Monnet sú otvorené pre organizácie z celého sveta.

(3)  Táto suma zahŕňa finančné prostriedky určené na medzinárodný rozmer vysokoškolského vzdelávania (spolu 328 mil. EUR).


Top