EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/041/04

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2016 – Kombinované programy – Granty na informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením (EÚ) č. 1144/2014

OJ C 41, 4.2.2016, p. 20–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 41/20


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA ROK 2016

KOMBINOVANÉ PROGRAMY

Granty na informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením (EÚ) č. 1144/2014

(2016/C 41/04)

1.   SÚVISLOSTI A ÚČEL TEJTO VÝZVY

1.1.   Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov

Dňa 22. októbra 2014 Európsky parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) č. 1144/2014 (1) o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008. Toto nariadenie je doplnené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1829 (2) a pravidlá jeho uplatňovania sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1831 (3).

Všeobecným cieľom informačných a propagačných akcií je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia Únie.

Konkrétnymi cieľmi informačných a propagačných akcií je:

a)

zvýšiť informovanosť o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov Únie a vysokých normách pre výrobné metódy v Únii;

b)

zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov Únie a zvýšiť ich profil v rámci Únie i mimo nej;

c)

zvýšiť informovanosť o systémoch kvality Únie a ich uznávanie;

d)

zvýšiť trhový podiel poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov Únie s osobitným zameraním na trhy tretích krajín s najvyšším potenciálom rastu;

e)

obnoviť normálne trhové podmienky v prípade závažného narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov alebo iných špecifických problémov.

1.2.   Ročný pracovný program Komisie na rok 2016

V ročnom pracovnom programe Komisie na rok 2016, prijatom 13. októbra 2015, sú stanovené podrobné informácie týkajúce sa poskytovania spolufinancovania a priority, pokiaľ ide o opatrenia v súvislosti s návrhmi jednoduchých a kombinovaných programov na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Daný program dostupný na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2016/index_en.htm.

1.3.   Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (ďalej len „Chafea“) je Európskou komisiou poverená riadením niektorých fáz realizácie programu vrátane uverejnenia výziev na predkladanie návrhov, prijímania a vyhodnocovania návrhov, prípravy a podpisovania dohôd o grante v prípade kombinovaných programov a monitorovania ich vykonávania.

1.4.   Súčasná výzva na predkladanie návrhov

Súčasná výzva na predkladanie návrhov sa týka realizácie kombinovaných programov v rámci oddielu 1.2.1.3 prílohy I k ročnému pracovnému programu na rok 2016, ktoré sa týkajú opatrení v rámci tematickej priority 3: kombinované programy na vnútornom trhu alebo v tretích krajinách.

2.   CIEĽ(-E) – TÉMA(-Y) – PRIORITY

V oddiele 1.2.1.3 prílohy I k ročnému pracovnému programu na rok 2016 sa stanovuje tematická priorita pre opatrenia, ktoré sa majú vykonávať v rámci súčasnej výzvy.

V súčasnom dokumente výzvy sa oznamuje jedna jediná priorita týkajúca sa návrhov kombinovaných programov: kombinované programy na vnútornom trhu alebo v tretích krajinách.

V rámci tejto priority sa môže kombinovaný program zameriavať buď na vnútorný trh alebo na trh tretích krajín.

Pri vykonávaní programov v tretích krajinách je cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov Únie, zviditeľniť ich a zvýšiť ich trhový podiel v týchto cieľových krajinách.

Pri vykonávaní programov na vnútornom trhu je cieľom zvýšenie informovanosti a uznávania, pokiaľ ide o konkrétne systémy kvality Únie, a zdôraznenie osobitostí spôsobov poľnohospodárskej výroby v Únii, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, vysledovateľnosť, pravosť, označovanie, nutričné a zdravotné aspekty, dobré životné podmienky zvierat, ohľad na životné prostredie a udržateľnosť a typické vlastnosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, najmä pokiaľ ide o ich kvalitu, chuť, rozmanitosť alebo tradície. Ako výsledok sa očakávajú zvýšené úrovne uznania loga spojeného s uvedenými systémami kvality Únie zo strany európskych spotrebiteľov a zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov Únie a ich trhových podielov na vnútornom trhu.

Na financovanie sa budú brať do úvahy iba návrhy, ktoré priamo zodpovedajú priorite a uvedenému opisu.

3.   ČASOVÝ HARMONOGRAM

Konečný termín na predloženie návrhov je 28. apríl 2016, 17.00 hod. (bruselského miestneho času). Plánované dátumy na informovanie žiadateľov o výsledkoch hodnotenia a cieľový termín na podpísanie nadväzujúcich dohôd o grante boli stanovené takto:

 

Etapy

Dátum a čas alebo orientačné obdobie

a)

Uverejnenie výzvy

4.2.2016

b)

Konečný termín na predkladanie žiadostí

28.4.2016

c)

Obdobie vyhodnocovania

29.4. – 31.8.2016

d)

Informovanie žiadateľov

< 23.9.2016

e)

Podpísanie dohody o grante

< 23.12.2016

f)

Dátum začiatku opatrenia

> 1.1.2017

4.   DOSTUPNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

Celkový rozpočet účelovo viazaný na spolufinancovanie kombinovaných programov sa odhaduje na 14 300 000 EUR.

Táto suma je podmienená dostupnosťou rozpočtových prostriedkov vyčlenených vo všeobecnom rozpočte Únie na rok 2016 po jeho prijatí rozpočtovým orgánom alebo stanovených v systéme dočasných dvanástin.

Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   PODMIENKY PRÍPUSTNOSTI

Žiadosti sa musia zaslať najneskôr do termínu na predloženie uvedeného v oddiele 3.

Žiadosti musí koordinátor predložiť online prostredníctvom portálu účastníkov (elektronický systém predkladania žiadostí dostupný na adrese: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html.

V prípade nedodržania uvedených požiadaviek bude žiadosť zamietnutá.

Hoci návrhy sa môžu predkladať v ktoromkoľvek z úradných jazykov Európskej únie, žiadatelia sa vyzývajú, aby svoj návrh predložili v angličtine na uľahčenie spracovania žiadosti vrátane jej preskúmania nezávislými odborníkmi, ktorí k preskúmaniu prispievajú svojimi odbornými znalosťami. Okrem toho by žiadatelia mali mať na vedomí, že CHAFEA bude na komunikáciu s príjemcami v zásade používať anglický jazyk, pokiaľ ide o následnú kontrolu spolufinancovaných opatrení (fáza riadenia grantov) a ich monitorovanie.

Ak je návrh napísaný v inom úradnom jazyku EÚ, podľa možnosti by k nemu mal byť priložený anglický preklad technickej časti (časť B), aby sa nezávislým odborníkom uľahčilo preskúmanie návrhov.

6.   KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

6.1.   Oprávnení žiadatelia

Návrhy môžu predkladať iba právnické osoby; subjekty, ktoré nie sú podľa platného vnútroštátneho práva právnickou osobou, môžu predložiť žiadosť za predpokladu, že ich zástupcovia sú spôsobilí prijímať právne záväzky v mene daného subjektu a poskytujú záruky ochrany finančných záujmov Únie rovnocenné so zárukami, aké poskytujú právnické osoby podľa článku 131 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Euratom, EÚ) č. 966/2012 (4) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

Žiadateľmi musia byť:

a)

organizácie uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014;

b)

zástupca príslušného odvetvia alebo príslušného výrobku, vymedzený v článku 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829.

Návrhy môžu predkladať:

a)

aspoň dve organizácie uvedené v článku 7 ods. 1 písmenách a), c) alebo d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, ktoré sú najmenej z dvoch členských štátov; alebo

b)

jedna alebo viaceré organizácie uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Oprávnené sú iba žiadosti od subjektov so sídlom v členských štátoch EÚ.

Neoprávnené subjekty: žiadatelia, ktorí už získali finančné prostriedky Únie na tie isté informačné a propagačné akcie, nie sú oprávnení na financovanie z prostriedkov Únie na dané akcie podľa nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Na účely posúdenia oprávnenosti žiadateľov sa vyžadujú tieto doplňujúce podklady:

súkromný subjekt: výpis z úradného vestníka, kópia článkov stanov, výpis z obchodného registra alebo registra združení, osvedčenie o registrácii pre DPH (ak je v niektorých krajinách číslo v obchodnom registri a identifikačné číslo DPH identické, vyžaduje sa len jeden z týchto dokumentov),

verejný subjekt: kópia uznesenia alebo rozhodnutia o založení verejnoprávnej spoločnosti alebo iný úradný dokument, ktorým sa zakladá verejnoprávny subjekt,

subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu: dokumenty dokazujúce, že ich zástupca(-ovia) je oprávnený prijímať právne záväzky v ich mene,

doklady preukazujúce, že žiadateľ spĺňa kritériá reprezentatívnosti stanovené v článku 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829.

6.2.   Oprávnené činnosti

Návrhy musia spĺňať tieto kritériá oprávnenosti:

a)

návrhy sa môžu vzťahovať len na výrobky a systémy uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014;

b)

návrhy musia byť v súlade s právom Únie týkajúcim sa príslušných výrobkov a ich uvádzania na trh;

c)

návrhy v oblasti vnútorného trhu, ktoré sa vzťahujú na jeden alebo viacero systémov podľa článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, sa v hlavnom posolstve týkajúcom sa Únie zameriavajú na daný systém(-y). Ak v rámci tohto programu jeden alebo viacero výrobkov ilustruje daný systém(-y), musí(-ia) vo vzťahu k hlavnému posolstvu týkajúcemu sa Únie predstavovať vedľajšie posolstvo;

d)

ak sa posolstvo, ktoré kombinovaný program prináša, týka informácií o vplyve na zdravie, toto posolstvo:

na vnútornom trhu musí byť v súlade s prílohou k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (5), alebo musí byť uznané príslušným vnútroštátnym orgánom zodpovedným za verejné zdravie v členskom štáte, kde sa operácie vykonávajú,

v tretích krajinách musí byť uznané príslušným vnútroštátnym orgánom zodpovedným za verejné zdravie v členskom štáte, kde sa operácie vykonávajú;

e)

ak sa v návrhu navrhuje uviesť pôvod alebo značky, musí spĺňať pravidlá uvedené v kapitole II vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831.

Druhy oprávnených činností

Propagačné a informačné akcie môžu predovšetkým pozostávať z týchto činností oprávnených v rámci tejto výzvy:

1.

Riadenie projektu

2.

Stratégia

vymedzenie komunikačnej stratégie,

vymedzenie vizuálnej identity kampane;

3.

Vzťahy s verejnosťou (PR)

činnosti v oblasti PR,

tlačové akcie;

4.

Webové sídlo, sociálne médiá

zriadenie, aktualizácia, údržba webového sídla,

sociálne médiá (zriadenie účtov, pravidelné príspevky),

ostatné (mobilné aplikácie, platformy pre elektronické vzdelávanie, webové semináre atď.);

5.

Inzercia

tlač,

televízia,

rozhlas,

online,

vonkajšia,

kino;

6.

Komunikačné nástroje

publikácie, mediálne materiály, propagačný tovar,

propagačné videá;

7.

Podujatia

veľtrhové stánky,

semináre, workshopy, stretnutia medzi podnikmi (B2B), odborná príprava pre obchodníkov/kuchárov, aktivity na školách,

reštauračné týždne,

sponzorovanie podujatí,

študijné cesty po Európe;

8.

Propagácia na mieste predaja

degustačné dni,

ostatné: propagácia v publikáciách maloobchodníkov, reklama týkajúca sa miesta predaja.

Obdobie vykonávania

Spolufinancované opatrenia (informačné/propagačné programy) sa realizujú počas najmenej jedného roka, nie však dlhšie ako tri roky.

V návrhoch by sa malo vymedziť trvanie opatrenia.

7.   KRITÉRIÁ VYLÚČENIA

7.1.   Vylúčenie z účasti

Žiadatelia budú vylúčení z účasti na výzve na predkladanie návrhov, ak sa nachádzajú v ktorejkoľvek zo situácií vedúcich k vylúčeniu uvedených v článku 106 nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho pravidiel uplatňovania (6):

a)

daný hospodársky subjekt je v konkurze, v insolvenčnom konaní alebo v likvidácii, jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd, podlieha dohode s veriteľmi, podnikateľské činnosti sú pozastavené alebo je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu podľa vnútroštátnych zákonov alebo iných právnych predpisov;

b)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, ktoré má platiť v súlade s právom krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny, kde sídli verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej sa má zákazka plniť;

c)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil závažného odborného pochybenia tým, že porušil platné zákony alebo predpisy alebo etické normy profesie, ku ktorej hospodársky subjekt patrí, alebo tým, že sa dopustil akéhokoľvek pochybenia, ktoré má dosah na jeho profesionálnu dôveryhodnosť, ak takéto konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti, a to najmä ak ide o akékoľvek z týchto konaní:

i)

podvodné alebo nedbanlivé skreslenie informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti alebo počas plnenia zákazky;

ii)

uzatvorenie zmluvy s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž;

iii)

porušenie práv duševného vlastníctva;

iv)

pokus ovplyvniť proces rozhodovania verejného obstarávateľa počas postupu obstarávania;

v)

pokus získať dôverné informácie, ktoré mu počas postupu obstarávania môžu poskytnúť nenáležité výhody;

d)

konečným rozsudkom bolo stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil ktoréhokoľvek z týchto skutkov:

i)

podvodu v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vyhotoveného aktom Rady z 26. júla 1995 (7);

ii)

korupcie v zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997 (8), a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV (9), a tiež aj korupcie, ako sa vymedzuje v práve krajiny, v ktorej sa nachádza verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej je usadený hospodársky subjekt, alebo krajiny plnenia zákazky;

iii)

účasti v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV (10);

iv)

prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako sa vymedzujú v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (11);

v)

trestných činov súvisiacich s terorizmom alebo trestných činov spojených s teroristickými aktivitami, v zmysle článkov 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV (12), alebo podnecovania alebo napomáhania trestných činov, navádzania na ne alebo pokusu o ich spáchanie, ako sa uvádza v článku 4 uvedeného rozhodnutia;

vi)

využívania detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi, ako sa vymedzujú v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (13);

e)

hospodársky subjekt vykazuje závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia zmluvy financovanej z rozpočtu, čo viedlo k jej predčasnému vypovedaniu alebo uplatneniu náhrady škody alebo iným zmluvným sankciám, alebo ak sa tieto nedostatky zistili po kontrolách, auditoch alebo vyšetrovaniach, ktoré viedol povoľujúci úradník, OLAF alebo Dvor audítorov;

f)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt spôsobil nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (14).

7.2.   Vylúčenie z udelenia grantu

Žiadatelia budú vylúčení z poskytnutia spolufinancovania, ak sa v priebehu postupu udeľovania grantov nachádzajú v niektorej zo situácií opísaných v článku 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách:

a)

sú v situácii vyžadujúcej vylúčenie stanovenej v súlade s článkom 106 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b)

skreslili informácie, ktoré sa požadujú ako podmienka na účasť na postupe, alebo dané informácie pri postupe udeľovania grantov vôbec neposkytli.

S cieľom preukázať dodržiavanie kritérií vylúčenia musí koordinátor pri podaní svojej online žiadosti skontrolovať príslušné okienko. Všetci príjemcovia (v prípade grantov pre viacerých príjemcov), ktorí boli vybraní na spolufinancovanie, musia podpísať čestné vyhlásenie potvrdzujúce, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 a článkoch 107 až 109 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Žiadatelia by mali dodržiavať pokyny na portáli účastníkov.

8.   VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

8.1.   Finančná spôsobilosť

Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné finančné zdroje, aby mohli pokračovať vo svojej činnosti počas celého obdobia realizácie opatrenia a podieľať sa na jeho financovaní.

Finančná spôsobilosť žiadateľov sa posúdi podľa požiadaviek nariadenia o rozpočtových pravidlách č. 966/2012. Toto posúdenie sa neuskutoční, ak:

je žiadateľ verejným subjektom,

je príspevok EÚ požadovaný žiadateľom ≤ EUR 60 000.

Medzi dokumenty, ktoré sa budú požadovať pri posudzovaní finančnej spôsobilosti, patria:

výkaz ziskov a strát, súvaha za posledný finančný rok, za ktorý sa vykonala uzávierka,

v prípade novovzniknutých subjektov môžu byť uvedené dokumenty nahradené zdôvodnením projektu (obchodným plánom).

Okrem toho, pokiaľ žiadateľ žiada o príspevok EÚ ≥ EUR 750 000 (prahová hodnota uplatniteľná na žiadateľa):

audítorská správa vypracovaná schváleným externým audítorom, v ktorej sa certifikuje účtovníctvo za posledný dostupný rozpočtový rok. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na verejné subjekty.

Posúdenie finančnej spôsobilosti žiadateľov sa bude vykonávať prostredníctvom portálu účastníkov.

8.2.   Prevádzková kapacita

Žiadatelia musia mať odborné schopnosti a kvalifikáciu potrebné na dokončenie opatrenia.

Ako dôkaz sa v časti B návrhu musia uviesť tieto informácie:

všeobecné profily (kvalifikácia a skúseností) zamestnancov žiadateľa, ktorí nesú hlavnú zodpovednosť za riadenie a vykonávanie navrhovaného opatrenia,

správu o činnosti navrhujúcej organizácie(-í) alebo opis činností vykonávaných v súvislosti s prevádzkovými oblasťami, ktoré sú oprávnené na spolufinancovanie.

9.   KRITÉRIÁ PRIDELENIA GRANTU

Časť B žiadosti slúži na vyhodnotenie návrhu na základe kritérií pridelenia grantu.

Vo všeobecnosti by projekty mali mať efektívnu riadiacu štruktúru, jasnú stratégiu a presný opis očakávaných výsledkov.

Obsah jednotlivých návrhov sa bude posudzovať podľa týchto kritérií a čiastkových kritérií:

Kritériá

Maximálny počet bodov

Prahová hodnota

1.

Príspevok k splneniu všeobecných a konkrétnych cieľov informačných a propagačných akcií a relevantnosť obsahu a cieľov návrhov z hľadiska priorít, cieľov a očakávaných výsledkov oznámených v rámci tematických priorít opísaných v článku 1.2.1.3 ročného pracovného programu (15)

20

14

2.

Technická kvalita projektu

40

24

3.

Kvalita riadenia

10

6

4.

Nákladová efektívnosť

30

18

SPOLU

100

62

Návrhy, ktoré presahujú alebo nedosahujú uvedené celkové a/alebo jednotlivé prahové hodnoty, sa zamietnu.

Pri posudzovaní každého z hlavných kritérií pridelenia grantu sa musia zohľadniť tieto čiastkové kritériá:

1.

Príspevok k splneniu všeobecných a konkrétnych cieľov informačných a propagačných akcií

a)

relevantnosť navrhovaných informačných a propagačných akcií z hľadiska priorít, cieľov a očakávaných výsledkov oznámených v rámci uvedenej tematickej priority;

b)

relevantnosť navrhovaných informačných a propagačných akcií z hľadiska všeobecných a konkrétnych cieľov uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014;

c)

relevantnosť navrhovaných informačných a propagačných akcií z hľadiska cieľov uvedených v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014;

d)

rozmer programu na úrovni Únie.

2.

Technická kvalita projektu

a)

kvalita analýzy (opis cieľových trhov, výzvy pre konkurentov z EÚ, informovanosť spotrebiteľov atď.);

b)

vhodnosť stratégie programu, ciele SMART (konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené) kľúčové posolstvá;

c)

jasný a podrobný opis činností;

d)

vhodný výber činností s ohľadom na ciele a cieľové skupiny, doplnkovosť s inými súkromnými alebo verejnými činnosťami vykonávanými na cieľovom trhu;

e)

kvalita navrhovaných metód hodnotenia a ukazovateľov.

3.

Kvalita riadenia

a)

organizácia projektu a riadiaca štruktúra;

b)

mechanizmy kontroly kvality a riadenie rizík.

4.

Nákladová efektívnosť

a)

vyvážené rozdelenie rozpočtu vzhľadom na rozsah činností;

b)

súlad medzi odhadovanými nákladmi a príslušným opisom činností;

c)

realistický odhad osobodní, pokiaľ ide o činnosti, ktoré vykonáva navrhujúca organizácia, vrátane nákladov na koordináciu projektu.

Po vyhodnotení sa všetky oprávnené návrhy zoradia podľa celkového dosiahnutého počtu bodov. V závislosti od dostupnosti rozpočtových prostriedkov sa poskytne spolufinancovanie návrhu alebo návrhom s najvyšším počtom bodov.

Pokiaľ dva (alebo viaceré) návrhy na medznej úrovni rozpočtu dostanú rovnaký počet bodov, potom sa na spolufinancovanie ponechá ten návrh(-y), o ktorom(-ých) usudzuje, že umožňujú najvyššiu diverzifikáciu, pokiaľ ide o výrobky alebo cieľové trhy v kontexte návrhov. To znamená, že spomedzi dvoch návrhov, ktoré získali rovnaké skóre, agentúra vyberie najprv ten, ktorého obsah (za prvé z hľadiska výrobkov, za druhé z hľadiska cieľového trhu) ešte nie je zastúpený v zozname návrhov usporiadaných podľa poradia. Ak toto kritérium nie je možné použiť, agentúra najprv vyberie návrh s najvyšším skóre, pokiaľ ide o uvedené prvé kritérium na vyhodnotenie návrhov („Príspevok k splneniu všeobecných a konkrétnych cieľov informačných a propagačných akcií“).

10.   PRÁVNE ZÁVÄZKY

Koordinátori návrhov zaradených do zoznamu na financovanie budú vyzvaní, aby sa zapojili do adaptačnej fázy, ktorá predchádza podpísaniu dohody o grante; adaptácia sa vykoná prostredníctvom online systému prípravy grantu (SYGMA). Výsledkom úspešnej adaptácie by mal byť podpis dohody o grante, ktorá obsahuje údaje v eurách a podrobný opis podmienok a výšky financovania.

Dohodu o grante musí podpísať elektronicky najprv koordinátor v mene konzorcia a potom Chafea. Všetci spolupríjemcovia musia pristúpiť k dohode o grante elektronickým podpísaním formulára o pristúpení ku grantu.

11.   FINANČNÉ USTANOVENIA

V nariadení o rozpočtových pravidlách a jeho pravidlách uplatňovania (16) sa vymedzujú uplatniteľné pravidlá realizácie kombinovaných programov.

11.1.   Všeobecné zásady

a)   Zákaz kumulácie

Každé opatrenie môže získať iba jeden grant z rozpočtu EÚ.

Tie isté náklady sa z rozpočtu Únie nemôžu za žiadnych okolností financovať dvakrát.

Žiadatelia uvedú zdroje a sumy financovania Únie, ktoré získali alebo o ktoré žiadali na to isté opatrenie alebo časť opatrenia alebo na ich fungovanie (granty na prevádzku), ako aj akékoľvek financovanie, ktoré získali alebo o ktoré žiadali na to isté opatrenie.

b)   Zákaz retroaktivity

Grant sa nesmie udeliť so spätnou platnosťou na opatrenia, ktoré už boli dokončené.

Grant môže byť udelený na opatrenie, ktoré sa už začalo, iba vtedy, keď žiadateľ môže preukázať, že bolo potrebné začať s opatrením pred podpísaním dohody o grante.

V takýchto prípadoch nemôžu výdavky oprávnené na financovanie vzniknúť pred dátumom podania žiadosti o grant.

c)   Spolufinancovanie

Spolufinancovanie znamená, že zdroje, ktoré sú potrebné na realizáciu opatrenia, sa neposkytujú iba z grantu EÚ.

Zvyšok výdavkov znáša výhradne navrhujúca organizácia.

d)   Vyrovnaný rozpočet

V časti A formulára žiadosti musí byť uvedený odhadovaný rozpočet opatrenia. Musí mať vyvážené príjmy a výdavky.

Rozpočet sa musí zostaviť v eurách.

Žiadatelia, ktorí predpokladajú, že im náklady nevzniknú v eurách, sú vyzvaní použiť výmenný kurz uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

e)   Zákazky na plnenie/zadanie zákazky subdodávateľovi

Ak si vykonávanie opatrenia vyžaduje zadanie verejných zákaziek (zákaziek na plnení), prijímateľ musí zákazku zadať ponuke, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, alebo (prípadne) ponuke s najnižšou cenou, pričom musí predísť konfliktu záujmov a zachovať dokumentáciu pre prípad auditu.

V prípade, že navrhujúcou organizáciou je verejnoprávny subjekt v zmysle článku 2 ods. 1 bode 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (17), musí vybrať subdodávateľov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi transponujúcimi uvedenú smernicu.

Zadanie zákazky subdodávateľovi, t. j. externalizácia konkrétnych úloh alebo činností, ktoré sú súčasťou opatrenia opísaného v návrhu, musí spĺňať podmienky uplatniteľné na každú zákazku na plnenie (špecifikovanú v predchádzajúcej časti) a okrem toho aj tieto podmienky:

musí byť opodstatnené vzhľadom na charakter opatrenia a na to, čo je nevyhnutné na jeho vykonávanie,

hlavné úlohy v rámci opatrení (t. j. technická a finančná koordinácia opatrení a riadenia stratégie) sa nemôžu zadať subdodávateľom,

musí byť jasne uvedené v technických a finančných častiach návrhu.

f)   Zadávanie subdodávok subjektom, ktoré majú štrukturálnu väzbu s príjemcom

Subdodávky sa môžu zadávať aj subjektom, ktoré majú štrukturálnu väzbu s príjemcom, ale len ak cena neprevyšuje skutočné náklady, ktoré vznikli subjektu (t. j. bez ziskového rozpätia).

Úlohy, ktoré majú vykonávať takéto subjekty, musia byť jasne uvedené v technickej časti návrhu.

11.2.   Podoby financovania

Spolufinancovanie má formu úhrady určenej časti skutočne vynaložených oprávnených nákladov; bude zahŕňať aj paušálnu sadzbu pokrývajúcu nepriame náklady (rovnú 4 % oprávnených nákladov na zamestnancov), ktoré súvisia s realizáciou opatrenia (18).

—   Maximálna suma, o ktorú možno žiadať

Grant EÚ je obmedzený na túto maximálnu mieru spolufinancovania:

v prípade kombinovaných programov na vnútornom trhu a v tretích krajinách: 80 % oprávnených nákladov programu,

v prípade žiadateľov usadených v členských štátoch, ktorí prijímajú od 1. januára 2014 alebo po tomto dátume finančnú pomoc v súlade s článkom 136 a článkom 143 ZFEÚ (19), toto percento predstavuje 85 %.

Toto sa uplatňuje iba na tie granty, ktoré podpísala Chafea pred dátumom, od ktorého už dotknutý členský štát nedostáva takúto finančnú pomoc.

V dôsledku toho sa časť celkových oprávnených výdavkov zahrnutých v rozpočtovom odhade musí financovať z iných zdrojov ako z grantu EÚ (zásada spolufinancovania).

—   Oprávnené náklady

Oprávnené náklady skutočne vznikli príjemcovi grantu a spĺňajú všetky kritériá uvedené v článku 6 dohody o grante.

Oprávnené (priame a nepriame) náklady sú uvedené v dohode o grante (pozri článok 6 ods. 1, 2 a 3).

Neoprávnené náklady sú uvedené v dohode o grante (pozri článok 6.4).

—   Výpočet konečnej výšky grantu

Konečná výška grantu závisí od skutočného rozsahu, v akom sa opatrenie vykonáva v súlade s podmienkami dohody o grante.

Túto sumu vypočíta Chafea po platbe zostatku (záverečnej platbe) na základe týchto krokov:

1.

použitie sadzby úhrad na oprávnené náklady;

2.

obmedzenie na maximálnu výšku grantu;

3.

zníženie z dôvodu zásady neziskovosti;

4.

zníženie z dôvodu nesprávneho vykonávania alebo porušenia iných povinností.

Účelom ani účinkom grantov EÚ nesmie byť vytváranie zisku v rámci opatrenia. „Zisk“ je vymedzený ako kladný rozdiel medzi sumou získanou ako výsledok krokov 1 a 2 plus celkové príjmy v rámci opatrenia a celkovými oprávnenými nákladmi na opatrenie.

V prípade dosiahnutia zisku je Chafea oprávnená vymáhať percentuálny podiel zisku zodpovedajúci príspevku EÚ na oprávnené náklady, ktoré príjemca(-ovia) skutočne vynaložil(-i) na realizáciu opatrenia. Z tohto ustanovenia sú vyňatí partneri (koordinátori alebo iní príjemcovia), ktorí žiadajú príspevok EÚ vo výške ≤ EUR 60 000.

11.3.   Platobné podmienky

Koordinátorovi sa v súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante (článok 16.2) prevedie platba predbežného financovania zodpovedajúca 20 % výšky grantu.

V súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante (článok 16.3) sa koordinátorovi vyplatí priebežná platba(-y). Priebežná platba(-y) je (sú) určená(-é) na úhradu oprávnených nákladov vynaložených na vykonanie programu v zodpovedajúcom(-ich) období(-iach) vykazovania.

Celková výška platby (platieb) v rámci predbežného financovania a priebežnej platby (platieb) nesmie prekročiť 90 % maximálnej výšky grantu.

Chafea určí výšku platby zostatku (záverečnej platby) na základe výpočtu konečnej výšky grantu a podľa podmienok stanovených v dohode o grante.

Ak je celková suma predchádzajúcich platieb vyššia ako konečná výška grantu, platba zostatku (záverečná platba) má formu vrátenia príslušnej sumy.

11.4.   Zábezpeka na predbežné financovanie

V prípade, že finančná spôsobilosť žiadateľa nie je uspokojivá, môže byť požadovaná zábezpeka na predbežné financovanie až do výšky predbežného financovania s cieľom obmedziť finančné riziká spojené s platbou predbežného financovania.

Ak sa vyžiada finančná zábezpeka, v eurách ju poskytne banka alebo schválená finančná inštitúcia so sídlom v jednom z členských štátov Európskej únie. Sumy zablokované na bankových účtoch sa neprijmú ako finančné zábezpeky.

Zábezpeka sa môže nahradiť spoločnou a nerozdielnou zábezpekou tretej strany alebo spoločnou zábezpekou príjemcov akéhokoľvek opatrenia, ktorí sú účastníkmi tej istej dohody o grante.

Ručiteľ vystupuje ako ručiteľ prvého stupňa a nesmie žiadať, aby Chafea najprv uplatnila svoje práva proti hlavnému dlžníkovi (t. j. príslušnému príjemcovi).

Zábezpeka na predbežné financovanie výslovne zostáva v platnosti až do vyplatenia zostatku (záverečnej platby) a v prípade, že sa platba zostatku vykonáva formou vrátenia, zostáva v platnosti tri mesiace po oznámení o dlhu príjemcovi.

Pri príjemcovi, ktorý dostáva príspevok EÚ vo výške ≤ 60 000 EUR (granty s nízkou hodnotou), sa nebudú vyžadovať žiadne záruky.

12.   PROPAGÁCIA

12.1.   Zo strany prijímateľov

Príjemcovia musia jasne zmieniť príspevok Európskej únie pri všetkých činnostiach, na ktoré sa grant používa.

V tejto súvislosti sa od príjemcov vyžaduje, aby názov a logo Európskej únie uvádzali na poprednom mieste vo všetkých svojich publikáciách, na plagátoch, programoch a iných produktoch realizovaných v rámci spolufinancovaného projektu.

Pravidlá grafickej reprodukcie európskeho emblému sa nachádzajú v Medziinštitucionálnej štylistickej príručke (20).

Okrem toho na všetkých vizuálnych materiáloch vyrobených v rámci propagačného programu spolufinancovaného Európskou úniou musí byť uvedené logo „Enjoy it’s from Europe“:

pokyny k používaniu sloganu, ako aj všetky grafické súbory, možno stiahnuť z webového sídla týkajúceho sa propagácie na portáli Europa (21).

Všetky písomné materiály, t. j. brožúry, plagáty, letáky, transparenty, bilbordy, tlačené reklamy, články v novinách, webové stránky (s výnimkou malých zariadení) by mali obsahovať vyhlásenie podľa podmienok uvedených v dohode o grante spolu s vysvetlením, že predstavujú názory autora. Európska komisia/agentúra nenesie žiadnu zodpovednosť za možné použitie informácií, ktoré materiály obsahujú.

12.2.   Zo strany Chafea/Komisie

Všetky informácie o grantoch udelených v priebehu rozpočtového roka sa uverejnia na internetovej stránke inštitúcií Európskej únie najneskôr 30. júna roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa granty poskytli.

Chafea/Komisia uverejnia tieto informácie:

meno príjemcu (právneho subjektu),

adresu prijímateľa (ak je prijímateľom právnická osoba), región (ak je príjemcom fyzická osoba), a to v súlade s vymedzením regiónu na úrovni NUTS 2 (22) (ak má daná osoba bydlisko v EÚ), alebo ekvivalentný región (ak má bydlisko mimo EÚ),

predmet grantu,

výšku poskytnutej sumy.

13.   OCHRANA ÚDAJOV

Odpoveď na akúkoľvek výzvu na predkladanie návrhov si vyžaduje zaznamenanie a spracovanie osobných údajov (napríklad meno, adresa a životopis účastníkov spolufinancovaného opatrenia). Takéto údaje sa budú spracúvať podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 (23) o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. Pokiaľ nie je uvedené inak, otázky a všetky požadované osobné údaje potrebné na posúdenie žiadosti v súlade so špecifikáciami výzvy na predkladanie návrhov spracuje výhradne na tento účel výkonná agentúra/Komisia alebo tretie strany konajúce v mene a na zodpovednosť výkonnej agentúry/Komisia. Subjekty, ktorých sa údaje týkajú, môžu byť informované o ďalších podrobnostiach týkajúcich sa operácií spracovania, ich právach a o tom, ako ich môžu uplatniť, pomocou odkazu na vyhlásenie o ochrane osobných údajov uverejnené na portáli účastníkov:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

a webovom sídle agentúry:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html.

Žiadatelia sú vyzvaní, aby si preverovali príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v pravidelných intervaloch tak, aby boli riadne informovaní o možných aktualizáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť do konečného termínu na predloženie návrhov alebo neskôr. Príjemcovia majú právnu povinnosť informovať svojich zamestnancov o príslušných spracovaniach osobných údajov, ktoré má vykonať agentúra; na tento účel im musia poskytnúť vyhlásenia o ochrane údajov uverejnené agentúrou na účastníckom portáli predtým, ako agentúre odovzdajú ich údaje; Osobné údaje môžu byť v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami zaznamenané do systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) Európskej komisie stanoveného v článkoch 105a a 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ.

14.   POSTUP PRI PREDKLADANÍ NÁVRHOV

Návrhy sa musia predložiť do konečného termínu stanoveného v oddiele 5 prostredníctvom elektronického systému predkladania návrhov na:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Pred predložením návrhu:

1.

Nájdite výzvu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Vytvorte si účet na predloženie návrhu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html.

3.

Zaregistrujte všetkých partnerov prostredníctvom registra príjemcov:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html.

Žiadatelia budú písomne informovaní o výsledkoch výberového postupu.

Predložením návrhu žiadateľ prijíma postupy a podmienky opísané v tejto výzve a v dokumentoch, na ktoré sa táto výzva odvoláva.

Po uplynutí lehoty na predloženie nie sú povolené žiadne zmeny žiadosti. Ak je však potrebné objasniť niektoré aspekty alebo opraviť administratívne chyby, Komisia/agentúra môže počas procesu hodnotenia na tento účel kontaktovať žiadateľa (24).

—   Kontakty

Ak máte otázky týkajúce sa on-line nástrojov na predkladanie návrhov, prosím kontaktujte Helpdesk IT zriadený na tento účel prostredníctvom webového sídla portálu účastníkov:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries.

Ak máte otázky, ktoré sa netýkajú IT, helpdesk agentúry Chafea je k dispozícii na: +352 4301 36611, emailová addresa: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu v pracovných dňoch od 9.30 – 12.00 a 14.00 – 17.00. Helpdesk nie je k dispozícii cez víkendy a štátne sviatky.

Často kladené otázky sú uverejnené na webovom sídle agentúry Chafea:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.

V každej korešpondencii súvisiacej s touto výzvou (napr. pri žiadosti o informácie alebo pri predkladaní žiadosti) sa musí jasne uviesť odkaz na túto konkrétnu výzvu. Keď systém elektronickej výmeny údajov návrhu pridelí identifikačné číslo (ID), žiadateľ musí toto číslo používať v každej ďalšej korešpondencii.

—   Súvisiace dokumenty

formulár žiadosti,

vzory dohody o grante,

príručka pre žiadateľov.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 z 23. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 3).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1831 zo 7. októbra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 14).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9).

(6)  Článok 106 nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho príslušné pravidlá uplatňovania prijaté nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/2012, naposledy zmenené nariadením (EÚ, Euratom) 2015/1929 a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/2462.

(7)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48.

(8)  Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1.

(9)  Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54).

(10)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

(12)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

(14)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(15)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2015) 6852 z 13. októbra 2015.

(16)  Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegované nariadenie (EÚ) č. 1268/2012 platné v znení posledných zmien nariadením (EÚ, Euratom) 2015/1929 a delegované nariadenie (EÚ) 2015/2462.

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

(18)  Je dôležité, aby žiadatelia venovali pozornosť skutočnosti, že v prípade, ak dostanú grant na prevádzku, nepriame náklady nie sú oprávnené.

(19)  K dátumu uverejnenia tejto výzvy: Grécko a Cyprus.

(20)  http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5000100.htm.

(21)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm.

(22)  Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2007, s. 1.

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(24)  Článok 96 nariadenia o rozpočtových pravidlách.


Top