EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/041/03

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2016 – Jednoduché programy – Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením (EÚ) č. 1144/2014

OJ C 41, 4.2.2016, p. 4–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 41/4


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA ROK 2016

JEDNODUCHÉ PROGRAMY

Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením (EÚ) č. 1144/2014

(2016/C 41/03)

1.   SÚVISLOSTI A ÚČEL TEJTO VÝZVY

1.1.   Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov

Dňa 22. októbra 2014 Európsky parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) č. 1144/2014 (1) o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008. Toto nariadenie je doplnené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1829 (2) a pravidlá jeho uplatňovania sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1831 (3).

Všeobecným cieľom informačných a propagačných akcií je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia Únie.

Konkrétnymi cieľmi informačných a propagačných akcií je:

a)

zvýšiť informovanosť o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov Únie a vysokých normách pre výrobné metódy v Únii;

b)

zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov Únie a zvýšiť ich profil v rámci Únie i mimo nej;

c)

zvýšiť informovanosť o systémoch kvality Únie a ich uznávanie;

d)

zvýšiť trhový podiel poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov Únie s osobitným zameraním na trhy tretích krajín s najvyšším potenciálom rastu;

e)

obnoviť normálne trhové podmienky v prípade závažného narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov alebo iných špecifických problémov.

1.2.   Ročný pracovný program Komisie na rok 2016

V ročnom pracovnom programe Komisie na rok 2016, prijatom 13. októbra 2015, sú stanovené podrobné informácie týkajúce sa poskytovania spolufinancovania a priority, pokiaľ ide o opatrenia v súvislosti s návrhmi jednoduchých a kombinovaných programov na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Daný program dostupný na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2016/index_en.htm.

1.3.   Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (ďalej len „Chafea“) je Európskou komisiou poverená riadením určitých častí informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách vrátane hodnotenia jednoduchých programov.

1.4.   Súčasná výzva na predkladanie návrhov

Súčasná výzva na predkladanie návrhov sa týka realizácie jednoduchých programov v rámci oddielu 1.2.1.1 a 1.2.1.2 prílohy I k ročnému pracovnému programu na rok 2016, ktoré sa týkajú opatrení v rámci tematickej priority 1 a 2, konkrétne jednoduchých programov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

2.   CIEĽ(-E) – TÉMY – PRIORITY

V oddiele 1.2.1.1 a 1.2.1.2 prílohy I k ročnému pracovnému programu na rok 2016 sa stanovujú tematické priority pre opatrenia, ktoré sa majú spolufinancovať prostredníctvom súčasnej výzvy (pozri aj ďalej uvedený oddiel 6.2 týkajúci sa oprávnených činností). Na financovanie sa budú brať do úvahy iba návrhy, ktoré priamo zodpovedajú téme a opisu uvedeným v tomto oddiele ročného pracovného programu. V tejto výzve sa preto na účely predloženia vyhlasuje desať tém. Žiadosti predložené v rámci tejto výzvy musia patriť do rámca niektorej z týchto prioritných tém. Navrhujúca organizácia má možnosť v rámci tej istej prioritnej témy predložiť viacero žiadostí pre rôzne projekty. Takisto je možné predložiť viacero žiadostí pre rôzne projekty v rámci rôznych prioritných tém.

3.   ČASOVÝ HARMONOGRAM

Konečný termín na predloženie je 28. apríl 2016, 17:00 (bruselského miestneho času).

 

Etapy

Dátum a čas alebo orientačné obdobie

a)

Uverejnenie výzvy

4. 2. 2016

b)

Konečný termín na predkladanie žiadostí

28. 4. 2016

c)

Obdobie vyhodnocovania (orientačne)

29. 4. – 31. 8. 2016

d)

Informovanie žiadateľov (orientačne)

< 30. 9. 2016

e)

Rozhodnutie Komisie (orientačne)

< 30. 11. 2016

f)

Podpis zmluvy s členským štátom (orientačne)

< 28. 2. 2017

g)

Dátum začiatku opatrenia (orientačne)

> 1. 12. 2016

4.   DOSTUPNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

Celkový rozpočet účelovo viazaný na spolufinancovanie opatrení v rámci tejto výzvy sa odhaduje na 93 650 000 EUR.

Orientačné sumy k dispozícii pre každú z tém sú uvedené v tabuľke „oprávnené činnosti“ v bode 6.

Táto suma je podmienená dostupnosťou rozpočtových prostriedkov po prijatí rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým orgánom EÚ alebo stanovených v systéme dočasných dvanástin. Táto suma je takisto podmienená dostupnosťou rozpočtových prostriedkov na nasledujúce 3 roky, berúc do úvahy nediferencovaný charakter rozpočtových prostriedkov.

Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   PODMIENKY PRÍPUSTNOSTI

Žiadosti sa musia zaslať najneskôr do termínu na predloženie uvedeného v oddiele 3.

Žiadosti musí koordinátor predložiť online prostredníctvom portálu účastníkov (elektronický systém predkladania žiadostí dostupný na adrese: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html.

V prípade nedodržania uvedených požiadaviek bude žiadosť zamietnutá.

Návrhy sa môžu predkladať v akomkoľvek z úradných jazykov Európskej únie. Žiadatelia by však napriek tomu pri príprave svojich návrhov mali zohľadniť skutočnosť, že zmluvy budú riadené členskými štátmi. Preto vyzývame žiadateľov, aby svoj návrh predložili v jazyku(-och) členského štátu pôvodu navrhujúcej(-ich) organizácie(-í), s výnimkou prípadu, ak dotknutý členský štát oznámil svoj súhlas s podpísaním dohody v angličtine (4). Ak je návrh napísaný v inom úradnom jazyku EÚ, podľa možnosti by k nemu mal byť priložený anglický preklad technickej časti (časti B), aby sa nezávislým odborníkom uľahčilo preskúmanie návrhov.

6.   KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

6.1.   Oprávnení žiadatelia

Návrhy jednoduchých programov môžu predložiť len právnické osoby alebo iné subjekty, ktoré nie sú podľa platného vnútroštátneho práva právnickou osobou, za predpokladu, že ich zástupcovia sú spôsobilí prijímať právne záväzky v mene daného subjektu a poskytujú záruky ochrany finančných záujmov Únie rovnocenné so zárukami, aké poskytujú právnické osoby podľa článku 131 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Euratom, EÚ) č. 966/2012 (5).

Žiadateľmi musia byť:

a)

organizácie uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014;

b)

reprezentatívni zástupcovia odvetvia alebo výrobku, ktorého sa návrh týka, a spĺňať podmienky uvedené v článkoch 1 ods. 1 alebo 1 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829.

Návrhy môže predkladať jedna alebo viacero navrhujúcich organizácií uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a), c) alebo d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Oprávnené sú iba žiadosti od subjektov so sídlom v členských štátoch EÚ.

Neoprávnené subjekty: žiadatelia, ktorí už získali finančné prostriedky Únie na tie isté informačné a propagačné akcie, ktoré sú súčasťou ich návrhu(-ov), nie sú oprávnení na financovanie z prostriedkov Únie na dané akcie podľa nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Na účely posúdenia oprávnenosti žiadateľov sa vyžadujú tieto doplňujúce podklady:

súkromný subjekt: výpis z úradného vestníka, kópia článkov stanov, výpis z obchodného registra alebo registra združení, osvedčenie o registrácii pre DPH (ak je v niektorých krajinách číslo v obchodnom registri a identifikačné číslo DPH identické, vyžaduje sa len jeden z týchto dokumentov),

verejný subjekt: kópia uznesenia alebo rozhodnutia o založení verejnoprávnej spoločnosti alebo iný úradný dokument, ktorým sa zakladá verejnoprávny subjekt,

subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu: dokumenty dokazujúce, že ich zástupca(-ovia) je oprávnený prijímať právne záväzky v ich mene,

doklady preukazujúce, že žiadateľ spĺňa kritériá reprezentatívnosti stanovené v článku 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829.

6.2.   Oprávnené činnosti

Návrhy musia spĺňať kritériá oprávnenosti uvedené v prílohe II ročného pracovného programu, konkrétne:

a)

návrhy sa môžu vzťahovať len na výrobky a systémy uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014;

b)

návrhy zabezpečia, že opatrenia sa budú vykonávať prostredníctvom vykonávacích subjektov, ako sa uvádza v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014. Navrhujúce organizácie musia vybrať subjekty zodpovedné za realizáciu programov, pričom musia zabezpečiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ako aj neexistenciu konfliktu záujmov [pozri článok 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829 a oddiel 11.1 bod e) danej výzvy]. Navrhujúca organizácia sa musí zaviazať, že subjekt zodpovedný za realizáciu programu bude vybraný najneskôr pred podpísaním zmluvy [pozri článok 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831];

c)

ak navrhujúca organizácia navrhuje realizovať určité časti návrhu sama, zabezpečí, že náklady na opatrenie, ktoré plánuje sama vykonávať, nepresiahnu bežne uplatňované trhové sadzby;

d)

návrhy musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa príslušných výrobkov a ich uvádzania na trh a so špecifickými podmienkami pri zameraní na vnútorný trh, a musia mať významný rozsah, ako aj únijný rozmer, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829;

e)

ak sa posolstvo, ktoré program prináša, týka informácií o vplyve na zdravie, návrhy musia spĺňať pravidlá uvedené v článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829;

f)

ak sa v návrhu navrhuje uviesť pôvod alebo značky, musí spĺňať pravidlá uvedené v kapitole II vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831.

Okrem toho musí byť návrh v súlade aj s jednou z tematických priorít uvedených v ročnom pracovnom programe na rok 2016 pre jednoduché programy. Ďalej sú uvedené výňatky z ročného pracovného programu na rok 2016 s podrobným opisom 10 tém, v prípade ktorých možno predložiť žiadosti. V texte sa opisuje téma, súvisiaca plánovaná suma, ciele a očakávané výsledky.

Činnosti v rámci tematickej priority 1: jednoduché programy na vnútornom trhu

Témy

Celková plánovaná suma

Priority na príslušný rok, sledované ciele a očakávané výsledky

Téma 1  (6) – informačné a propagačné programy zamerané na zvýšenie informovanosti a uznávania systémov kvality Únie, ako sa vymedzujú v článku 5 ods. 4 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, s výnimkou tých, ktoré súvisia výlučne s mliekom/mliečnymi výrobkami, výrobkami z bravčového mäsa alebo s kombináciou týchto dvoch kategórií

10 050 000 EUR

Cieľom je zvýšiť informovanosť o špecifických systémoch kvality Únie a ich uznávanie:

systémy kvality: chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO), zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) a nepovinné výrazy kvality,

ekologické poľnohospodárstvo,

poľnohospodárske výrobky s pôvodom v najvzdialenejších regiónoch Únie.

Informačné a propagačné programy zamerané na systémy kvality Únie by mali byť kľúčovou prioritou na vnútornom trhu, pretože takéto systémy poskytujú spotrebiteľom uistenie o kvalite a vlastnostiach výrobku alebo použitého výrobného postupu, vytvárajú pri príslušných výrobkoch pridanú hodnotu a zvyšujú ich trhové možnosti.

Jedným z očakávaných výsledkov je dosiahnuť, aby európski spotrebitelia vo zvýšenej miere rozpoznávali logo spojené so systémami kvality Únie, keďže podľa osobitného prieskumu Eurobarometra (č. 389) len 14 % (v rozmedzí od 3 do 36 % v závislosti od dotknutého členského štátu) európskych spotrebiteľov pozná logá výrobkov, ktoré využívajú chránené označenie pôvodu (CHOP) alebo chránené zemepisné označenie (CHZO), pričom ide o hlavné systémy kvality Únie.

Očakávaným konečným výsledkom je zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov Únie registrovaných v rámci systému kvality Únie, zviditeľniť ich a zvýšiť ich trhový podiel.

Téma 2  (6) – informačné a propagačné programy zamerané na zdôraznenie osobitných vlastností poľnohospodárskych metód v Únii a vlastností európskych poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov s výnimkou tých, ktoré sa týkajú výlučne mlieka/mliečnych výrobkov, výrobkov z bravčového mäsa alebo kombinácie týchto dvoch kategórií

6 700 000 EUR

Cieľom je zdôraznenie osobitostí spôsobov poľnohospodárskej výroby v Únii, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, vysledovateľnosť, pravosť, označovanie, nutričné a zdravotné aspekty, dobré životné podmienky zvierat, ohľad na životné prostredie a udržateľnosť a typické vlastnosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, najmä pokiaľ ide o ich kvalitu, chuť, rozmanitosť alebo tradície. Týka sa to všetkých oprávnených výrobkov okrem mlieka/mliečnych výrobkov a výrobkov z bravčového mäsa v prípade, ak sa na ne vzťahujú programy, ktoré nezahŕňajú iné oprávnené výrobky, a to s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov Únie a tak zvýšiť aj ich trhové podiely na vnútornom trhu.

Jedným z očakávaných výsledkov je zvýšenie informovanosti európskych spotrebiteľov o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov Únie.

Očakávaným vplyvom je zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby príslušných poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov Únie, ich zviditeľnenie a zvýšenie ich trhového podielu.

Téma 3 – informačné a propagačné programy pre mlieko/mliečne výrobky, výrobky z bravčového mäsa alebo kombináciu týchto dvoch kategórií

9 000 000 EUR

V súvislosti so špecifickou trhovou situáciou v sektoroch mliečnych výrobkov a bravčového mäsa v roku 2015 je cieľom zvýšenie informovanosti a uznávania, pokiaľ ide o konkrétne systémy kvality Únie, ktoré sa týkajú výlučne mlieka/mliečnych výrobkov alebo výrobkov z bravčového mäsa, alebo zdôraznenie osobitostí spôsobov poľnohospodárskej výroby v Únii, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, vysledovateľnosť, pravosť, označovanie, nutričné a zdravotné aspekty, dobré životné podmienky zvierat, ohľad na životné prostredie a udržateľnosť a typické vlastnosti mlieka/mliečnych výrobkov alebo výrobkov z bravčového mäsa, najmä pokiaľ ide o ich kvalitu, chuť, rozmanitosť alebo tradície.

Očakávaným výsledkom je zvýšená úroveň rozpoznania loga spojeného s uvedenými systémami kvality Únie zo strany európskych spotrebiteľov, zvýšenie informovanosti o prednostiach mlieka/mliečnych výrobkov alebo výrobkov z bravčového mäsa, a v dôsledku toho zvýšenie konkurencieschopnosti a spotreby týchto výrobkov, ako aj ich trhových podielov na vnútornom trhu.


Činnosti v rámci tematickej priority 2: jednoduché programy v tretích krajinách

Témy

Celková plánovaná suma

Priority na príslušný rok, sledované ciele a očakávané výsledky

Téma 4  (6) – informačné a propagačné programy zamerané na jednu alebo viacero z nasledujúcich krajín: Čína, Japonsko, Južná Kórea alebo Taiwan

11 725 000 EUR

Informačné a propagačné programy by sa mali zamerať na jednu alebo viaceré krajiny určené v rámci príslušnej témy.

Ciele týchto programov by mali byť v súlade so všeobecnými a konkrétnymi cieľmi stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1144/2014.

Očakávaným konečným výsledkom je zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov Únie, zviditeľniť ich a zvýšiť ich trhový podiel v týchto cieľových krajinách.

Téma 5  (6) – informačné a propagačné programy zamerané na jednu alebo viacero z nasledujúcich krajín: USA a Kanada

11 725 000 EUR

Téma 6  (6) – informačné a propagačné programy zamerané na jednu alebo viacero krajín Strednej a Južnej Ameriky a Karibiku

7 035 000 EUR

Téma 7  (6) – informačné a propagačné programy zamerané na jednu alebo viacero krajín juhovýchodnej Ázie, konkrétne Brunej, Kambodžu, Indonéziu, Laos, Malajziu, Mjanmarsko, Filipíny, Singapur, Thajsko, Východný Timor alebo Vietnam

7 035 000 EUR

Téma 8  (6) – informačné a propagačné programy zamerané na jednu alebo viacero krajín Afriky alebo Blízkeho východu

4 690 000 EUR

Téma 9  (6) – informačné a propagačné programy zamerané na iné zemepisné oblasti

4 690 000 EUR

Téma 10 – informačné a propagačné programy pre mlieko/mliečne výrobky, výrobky z bravčového mäsa alebo kombinácia týchto dvoch kategórií zamerané na ktorúkoľvek tretiu krajinu

21 000 000 EUR

Druhy oprávnených činností

Propagačné a informačné akcie môžu predovšetkým pozostávať z týchto činností oprávnených v rámci tejto výzvy:

1.

Riadenie projektu

2.

Stratégia

vymedzenie komunikačnej stratégie,

vymedzenie vizuálnej identity kampane;

3.

Vzťahy s verejnosťou (PR)

činnosti v oblasti PR,

tlačové akcie;

4.

Webové sídlo, sociálne médiá

zriadenie, aktualizácia, údržba webového sídla,

sociálne médiá (zriadenie účtov, pravidelné príspevky),

ostatné (mobilné aplikácie, platformy pre elektronické vzdelávanie, webové semináre atď.);

5.

Inzercia

tlač,

televízia,

rozhlas,

online,

vonkajšia,

kino;

6.

Komunikačné nástroje

publikácie, mediálne materiály, propagačný tovar,

propagačné videá;

7.

Podujatia

veľtrhové stánky,

semináre, workshopy, stretnutia medzi podnikmi (B2B), odborná príprava pre obchodníkov/kuchárov, aktivity na školách,

reštauračné týždne,

sponzorovanie podujatí,

študijné cesty po Európe;

8.

Propagácia na mieste predaja

degustačné dni,

ostatné: propagácia v publikáciách maloobchodníkov, reklama týkajúca sa miesta predaja.

Obdobie vykonávania

Spolufinancované opatrenia (informačné/propagačné programy) sa realizujú počas najmenej jedného roka, nie však dlhšie ako tri roky.

V návrhoch by sa malo vymedziť trvanie opatrenia.

7.   KRITÉRIÁ VYLÚČENIA

7.1.   Vylúčenie z účasti:

Žiadatelia budú vylúčení z účasti na výzve na predkladanie návrhov, ak sa nachádzajú v ktorejkoľvek zo situácií vedúcich k vylúčeniu (7):

a)

daný hospodársky subjekt je v konkurze, v insolvenčnom konaní alebo v likvidácii, jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd, podlieha dohode s veriteľmi, podnikateľské činnosti sú pozastavené alebo je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu podľa vnútroštátnych zákonov alebo iných právnych predpisov;

b)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, ktoré má platiť v súlade s právom krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny, kde sídli verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej sa má zákazka plniť;

c)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil závažného odborného pochybenia tým, že porušil platné zákony alebo predpisy alebo etické normy profesie, ku ktorej hospodársky subjekt patrí, alebo tým, že sa dopustil akéhokoľvek pochybenia, ktoré má dosah na jeho profesionálnu dôveryhodnosť, ak takéto konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti, a to najmä ak ide o akékoľvek z týchto konaní:

i)

podvodné alebo nedbanlivé skreslenie informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti alebo počas plnenia zákazky;

ii)

uzatvorenie zmluvy s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž;

iii)

porušenie práv duševného vlastníctva;

iv)

pokus ovplyvniť proces rozhodovania verejného obstarávateľa počas postupu obstarávania;

v)

pokus získať dôverné informácie, ktoré mu počas postupu obstarávania môžu poskytnúť nenáležité výhody;

d)

konečným rozsudkom bolo stanovené, že hospodársky subjekt sa dopustil ktoréhokoľvek z týchto skutkov:

i)

podvodu v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vyhotoveného aktom Rady z 26. júla 1995 (8);

ii)

korupcie v zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997 (9), a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV (10), a tiež aj korupcie, ako sa vymedzuje v práve krajiny, v ktorej sa nachádza verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej je usadený hospodársky subjekt, alebo krajiny plnenia zákazky;

iii)

účasti v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV (11);

iv)

prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako sa vymedzujú v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (12);

v)

trestných činov súvisiacich s terorizmom alebo trestných činov spojených s teroristickými aktivitami, v zmysle článkov 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV (13), alebo podnecovania alebo napomáhania trestných činov, navádzania na ne alebo pokusu o ich spáchanie, ako sa uvádza v článku 4 uvedeného rozhodnutia;

vi)

využívania detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi, ako sa vymedzujú v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (14);

e)

hospodársky subjekt vykazuje závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia zmluvy financovanej z rozpočtu, čo viedlo k jej predčasnému vypovedaniu alebo uplatneniu náhrady škody alebo iným zmluvným sankciám, alebo ak sa tieto nedostatky zistili po kontrolách, auditoch alebo vyšetrovaniach, ktoré viedol povoľujúci úradník, OLAF alebo Dvor audítorov;

f)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že hospodársky subjekt spôsobil nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (15).

7.2.   Vylúčenie z udelenia grantu:

Žiadatelia budú vylúčení z poskytnutia spolufinancovania, ak sa v priebehu postupu udeľovania grantov nachádzajú v niektorej zo situácií opísaných v článku 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách:

a)

sú v situácii vyžadujúcej vylúčenie stanovenej v súlade s článkom 106 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b)

skreslili informácie, ktoré sa požadujú ako podmienka na účasť na postupe, alebo dané informácie pri postupe udeľovania grantov vôbec neposkytli.

S cieľom preukázať dodržiavanie kritérií vylúčenia musí žiadateľ pri podaní svojej online žiadosti skontrolovať príslušné okienko. Všetci príjemcovia, ktorí boli vybraní na spolufinancovanie, musia podpísať čestné vyhlásenie potvrdzujúce, že sa nenachádzajú ani v jednej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 a článkoch 107 až 109 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Žiadatelia by mali dodržiavať pokyny na portáli účastníkov.

8.   VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

8.1.   Finančná spôsobilosť

Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné finančné zdroje, aby mohli pokračovať vo svojej činnosti počas celého obdobia realizácie opatrenia a podieľať sa na jeho financovaní.

Finančná spôsobilosť všetkých žiadateľov sa posúdi podľa požiadaviek nariadenia o rozpočtových pravidlách č. 966/2012. Toto posúdenie sa neuskutoční, ak:

je príspevok EÚ požadovaný žiadateľom ≤ EUR 60 000,

je žiadateľ verejným subjektom.

Doplňujúce dokumenty, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti online, aby bolo možné vykonať posúdenie finančnej spôsobilosti, zahŕňajú:

ročné účtovné závierky (vrátane súvahy a výkazu ziskov a strát) za posledný rozpočtový rok, za ktorý sa vykonala uzávierka (v prípade novovzniknutých subjektov sa môže namiesto uvedených účtovných závierok predložiť zdôvodnenie projektu (obchodný plán),

vopred vyplnený formulár finančnej životaschopnosti so sumarizáciou potrebných údajov z ročných účtovných závierok, ktorý prispieva k hodnoteniu stavu finančnej spôsobilosti žiadateľa.

Okrem toho, v prípade koordinátora alebo iného príjemcu žiadajúceho o príspevok EÚ ≥ EUR 750 000 (prahová hodnota uplatniteľná na príjemcu):

audítorská správa vypracovaná schváleným externým audítorom, v ktorej sa certifikuje účtovníctvo za posledný dostupný rozpočtový rok. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na verejné subjekty.

8.2.   Prevádzková kapacita

Žiadatelia musia mať odborné schopnosti a kvalifikáciu potrebné na dokončenie opatrenia.

Ako dôkaz sa v časti B návrhu musia uviesť tieto informácie:

všeobecné profily (kvalifikácia a skúseností) zamestnancov žiadateľa, ktorí nesú hlavnú zodpovednosť za riadenie a vykonávanie navrhovaného opatrenia,

správu o činnosti navrhujúcej organizácie(-í) alebo opis činností vykonávaných v súvislosti s oblasťami pôsobenia, ktoré sú oprávnené na spolufinancovanie podľa opisu v bode 6.

V prípadoch, ak navrhujúce organizácie navrhnú realizáciu určitých častí návrhu, musí sa poskytnúť dôkaz, že majú aspoň trojročné skúsenosti s realizáciou informačných a propagačných akcií.

9.   KRITÉRIÁ PRIDELENIA GRANTU

Časť B žiadosti slúži na vyhodnotenie návrhu na základe kritérií pridelenia grantu.

Vo všeobecnosti by projekty mali mať efektívnu riadiacu štruktúru, jasnú stratégiu a presný opis očakávaných výsledkov.

Obsah jednotlivých návrhov sa bude posudzovať podľa týchto kritérií a čiastkových kritérií:

Kritériá

Maximálny počet bodov

Prahová hodnota

1.

Príspevok k splneniu všeobecných a konkrétnych cieľov informačných a propagačných akcií a relevantnosť obsahu a cieľov návrhov z hľadiska priorít, cieľov a očakávaných výsledkov oznámených v rámci tematických priorít opísaných v článku 1.2.1.3 ročného pracovného programu (16)

20

14

2.

Technická kvalita projektu

40

24

3.

Kvalita riadenia

10

6

4.

Nákladová efektívnosť

30

18

SPOLU

100

62

Návrhy, ktoré presahujú alebo nedosahujú uvedené celkové a/alebo jednotlivé prahové hodnoty, sa zamietnu.

Pri posudzovaní každého z hlavných kritérií pridelenia grantu sa musia zohľadniť tieto čiastkové kritériá:

1.

Príspevok k splneniu všeobecných a konkrétnych cieľov informačných a propagačných akcií

a)

relevantnosť navrhovaných informačných a propagačných akcií z hľadiska priorít, cieľov a očakávaných výsledkov oznámených v rámci uvedenej tematickej priority;

b)

relevantnosť navrhovaných informačných a propagačných akcií z hľadiska všeobecných a konkrétnych cieľov uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014;

c)

relevantnosť navrhovaných informačných a propagačných akcií z hľadiska cieľov uvedených v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014;

d)

rozmer programu na úrovni Únie.

2.

Technická kvalita projektu

a)

kvalita analýzy (opis cieľových trhov, výzvy pre konkurentov z EÚ, informovanosť spotrebiteľov atď.);

b)

vhodnosť stratégie programu, ciele SMART (konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené) kľúčové posolstvá;

c)

jasný a podrobný opis činností;

d)

vhodný výber činností s ohľadom na ciele a cieľové skupiny, doplnkovosť s inými súkromnými alebo verejnými činnosťami vykonávanými na cieľovom trhu;

e)

kvalita navrhovaných metód hodnotenia a ukazovateľov.

3.

Kvalita riadenia

a)

organizácia projektu a riadiaca štruktúra;

b)

mechanizmy kontroly kvality a riadenie rizík.

4.

Nákladová efektívnosť

a)

vyvážené rozdelenie rozpočtu vzhľadom na rozsah činností;

b)

súlad medzi odhadovanými nákladmi a príslušným opisom činností;

c)

realistický odhad osobodní, pokiaľ ide o činnosti, ktoré vykonáva navrhujúca organizácia, vrátane nákladov na koordináciu projektu.

Po vyhodnotení sa všetky oprávnené návrhy zoradia podľa celkového dosiahnutého počtu bodov. V závislosti od dostupnosti rozpočtových prostriedkov sa poskytne spolufinancovanie návrhu alebo návrhom s najvyšším počtom bodov.

Pre každú z 10 prioritných tém uvedených v oddiele 6.2 tejto výzvy bude zostavený osobitný zoznam návrhov usporiadaných podľa počtu bodov.

Pokiaľ dva (alebo viaceré) návrhy na medznej úrovni rozpočtu dostanú rovnaký počet bodov, potom sa na spolufinancovanie ponechá ten návrh(-y), o ktorom(-ých) usudzuje, že umožňujú najvyššiu diverzifikáciu, pokiaľ ide o výrobky alebo cieľové trhy v kontexte návrhov. To znamená, že spomedzi dvoch návrhov, ktoré získali rovnaké skóre, agentúra vyberie najprv ten, ktorého obsah (po prvé z hľadiska výrobkov, po druhé z hľadiska cieľového trhu) ešte nie je zastúpený v zozname návrhov usporiadaných podľa poradia. Ak toto kritérium nie je možné použiť, agentúra najprv vyberie návrh s najvyšším skóre, pokiaľ ide o uvedené prvé kritérium na vyhodnotenie návrhov („Príspevok k splneniu všeobecných a konkrétnych cieľov informačných a propagačných akcií“).

10.   PRÁVNE ZÁVÄZKY

Po vyhodnotení Chafea zostaví zoznam návrhov odporučených na financovanie, na ktorom budú návrhy zoradené podľa celkového dosiahnutého počtu bodov.

Podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 Európska komisia prijme vykonávacie akty určujúce vybraté jednoduché programy, ich prípadné úpravy a zodpovedajúce rozpočty (rozhodnutie o grante).

V tomto rozhodnutí Komisie sa uvedie zoznam vybraných programov schválených na udelenie finančného príspevku Únie podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014. Toto rozhodnutie bude určené príslušným členským štátom. Príslušné členské štáty nesú zodpovednosť za riadne vykonávanie vybraných jednoduchých programov, ako aj za príslušné platby.

Hneď ako Komisia schváli tento vykonávací akt, pošle kópie vybraných programov dotknutým členským štátom. Členské štáty bezodkladne informujú dotknuté navrhujúce organizácie, či ich žiadosť bola prijatá alebo nie.

Členské štáty uzatvoria zmluvy na realizáciu programov s vybranými navrhujúcimi organizáciami v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831. V zmluve sa budú predovšetkým podrobne uvádzať podmienky a výška financovania, ako aj povinnosti zmluvných strán.

11.   FINANČNÉ USTANOVENIA

11.1.   Všeobecné zásady

a)   Zákaz kumulácie

Každé opatrenie môže získať iba jeden grant z rozpočtu EÚ.

Tie isté náklady sa z rozpočtu Únie nemôžu za žiadnych okolností financovať dvakrát.

Žiadatelia uvedú zdroje a sumy financovania Únie, ktoré získali alebo o ktoré žiadali na to isté opatrenie alebo časť opatrenia alebo na ich fungovanie (granty na prevádzku), ako aj akékoľvek financovanie, ktoré získali alebo o ktoré žiadali na to isté opatrenie.

b)   Zákaz retroaktivity

Grant sa nesmie udeliť so spätnou platnosťou na opatrenia, ktoré už boli dokončené.

Grant môže byť udelený na opatrenie, ktoré sa už začalo, iba vtedy, keď žiadateľ môže preukázať, že bolo potrebné začať s opatrením pred podpísaním dohody o grante.

V takýchto prípadoch nemôžu výdavky oprávnené na financovanie vzniknúť pred dátumom podania žiadosti o grant.

c)   Spolufinancovanie

Spolufinancovanie znamená, že zdroje, ktoré sú potrebné na realizáciu opatrenia, sa neposkytujú iba z grantu EÚ.

Zvyšok výdavkov znáša výhradne navrhujúca organizácia.

d)   Vyrovnaný rozpočet

V časti A formulára žiadosti musí byť uvedený odhadovaný rozpočet opatrenia. Musí mať vyvážené príjmy a výdavky.

Rozpočet sa musí zostaviť v eurách.

Žiadatelia, ktorí predpokladajú, že im náklady nevzniknú v eurách, sú vyzvaní použiť výmenný kurz uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

e)   Zákazky na plnenie/zadanie zákazky subdodávateľovi

Ak si vykonávanie opatrenia vyžaduje zadanie verejných zákaziek (zákaziek na plnení), prijímateľ musí zákazku zadať ponuke, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, alebo (prípadne) ponuke s najnižšou cenou, pričom musí predísť konfliktu záujmov a zachovať dokumentáciu pre prípad auditu.

V prípade, že navrhujúcou organizáciou je verejnoprávny subjekt v zmysle článku 2 ods. 1 bode 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (17), musí vybrať subdodávateľov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi transponujúcimi uvedenú smernicu.

Zadanie zákazky subdodávateľovi, t. j. externalizácia konkrétnych úloh alebo činností, ktoré sú súčasťou opatrenia opísaného v návrhu, musí spĺňať podmienky uplatniteľné na každú zákazku na plnenie (špecifikovanú v predchádzajúcej časti) a okrem toho aj tieto podmienky:

musí byť opodstatnené vzhľadom na charakter opatrenia a na to, čo je nevyhnutné na jeho vykonávanie,

musí byť jasne uvedené v technických a finančných častiach návrhu.

f)   Zadávanie subdodávok subjektom, ktoré majú štrukturálnu väzbu s príjemcom

Subdodávky sa môžu zadávať aj subjektom, ktoré majú štrukturálnu väzbu s príjemcom, ale len ak cena neprevyšuje skutočné náklady, ktoré vznikli subjektu (t. j. bez ziskového rozpätia).

Úlohy, ktoré majú vykonávať takéto subjekty, musia byť jasne uvedené v technickej časti návrhu.

11.2.   Podoby financovania

Spolufinancovanie má formu úhrady určenej časti skutočne vynaložených oprávnených nákladov; bude zahŕňať aj paušálnu sadzbu pokrývajúcu nepriame náklady (rovnú 4 % oprávnených nákladov na zamestnancov), ktoré súvisia s realizáciou opatrenia (18).

Maximálna suma, o ktorú možno žiadať

Grant EÚ je obmedzený na túto maximálnu mieru spolufinancovania:

v prípade jednoduchých programov na vnútornom trhu: 70 % oprávnených nákladov programu,

v prípade jednoduchých programov v tretích krajinách: 80 % oprávnených nákladov programu,

v prípade jednoduchých programov na vnútornom trhu príjemcu so sídlom v členských štátoch, ktoré čerpajú od 1. januára 2014 alebo neskôr finančnú pomoc v súlade s článkami 136 a 143 ZFEÚ (19): 75 % oprávnených nákladov programu,

v prípade jednoduchých programov v tretích krajinách príjemcu so sídlom v členských štátoch, ktoré čerpajú od 1. januára 2014 alebo neskôr finančnú pomoc v súlade s článkami 136 a 143 ZFEÚ: 85 % oprávnených nákladov programu.

Tieto dva posledné uvedené percentuálne podiely sa uplatňujú na tie programy, o ktorých rozhodla Komisia pred dátumom, od ktorého už dotknutý členský štát nedostáva takúto finančnú pomoc.

V dôsledku toho sa časť celkových oprávnených výdavkov zahrnutých v rozpočtovom odhade musí financovať z iných zdrojov ako z grantu EÚ (zásada spolufinancovania).

Oprávnené náklady

Oprávnené náklady skutočne vznikli príjemcovi grantu a spĺňajú všetky kritériá uvedené v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829.

Neoprávnené náklady

Neoprávnené náklady sú náklady, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/1829, a to najmä:

kapitálové výnosy,

dlh a poplatky za dlhovú službu,

rezervy na straty alebo dlhy,

dlžné úroky,

pochybné pohľadávky,

kurzové straty,

náklady na prevody z účtu Komisie, ktoré účtuje banka príjemcu,

náklady, ktoré vykázal príjemca a ktoré boli uhradené v rámci iného opatrenia, na ktoré bol poskytnutý grant Európskej únie. Neoprávnenými sú najmä nepriame náklady v rámci grantu na akciu udeleného príjemcovi, ktorý už dostáva grant na prevádzku financovaný z rozpočtu Únie počas príslušného obdobia,

príspevky vo forme vecného plnenia,

nadmerné alebo neuvážené výdavky,

odpočítateľná DPH,

náklady, ktoré vznikli počas pozastavenia vykonávania opatrenia.

Výpočet konečnej výšky grantu

Konečná výška grantu sa vypočíta po ukončení programu, pri schvaľovaní žiadosti o platbu.

Konečná výška grantu závisí od skutočného rozsahu, v akom sa program vykonáva v súlade s podmienkami dohody o grante.

Túto sumu vypočíta členský štát – pri platbe zostatku – v súlade s článkom 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831.

11.3.   Platobné podmienky

Navrhujúca organizácia môže predložiť žiadosť o vyplatenie zálohovej platby dotknutému členskému štátu v súlade s článkom 13 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831.

Žiadosti o priebežné platby finančného príspevku Únie predkladajú navrhujúce organizácie členským štátom v súlade s článkom 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831.

Žiadosti o vyplatenie zostatku (záverečnú platbu) predkladajú navrhujúce organizácie členským štátom v súlade s článkom 15 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831.

11.4.   Zábezpeka zložená vopred

V súlade s článkom 13 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1831 sa zálohová platba vyplatí pod podmienkou, že navrhujúca organizácia zloží zábezpeku vo výške uvedenej zálohy v prospech členského štátu v súlade s kapitolou IV delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 (20).

12.   PROPAGÁCIA

Príjemcovia musia jasne zmieniť príspevok Európskej únie pri všetkých činnostiach, na ktoré sa grant používa.

V tejto súvislosti sa od príjemcov vyžaduje, aby názov a logo Európskej únie uvádzali na poprednom mieste vo všetkých svojich publikáciách, na plagátoch, programoch a iných produktoch realizovaných v rámci spolufinancovaného projektu.

Pravidlá grafickej reprodukcie európskeho emblému sa nachádzajú v Medziinštitucionálnej štylistickej príručke (21).

Okrem toho na všetkých vizuálnych materiáloch vyrobených v rámci propagačného programu spolufinancovaného Európskou úniou musí byť uvedené logo „Enjoy it’s from Europe“. pokyny k používaniu sloganu, ako aj všetky grafické súbory, možno stiahnuť z webového sídla týkajúceho sa propagácie na portáli Europa (22).

Všetky písomné materiály, t. j. brožúry, plagáty, letáky, transparenty, bilbordy, tlačené reklamy, články v novinách, webové stránky (s výnimkou malých zariadení) by mali obsahovať vyhlásenie podľa podmienok uvedených v dohode o grante spolu s vysvetlením, že predstavujú názory autora. Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za možné použitie informácií, ktoré materiály obsahujú.

13.   OCHRANA ÚDAJOV

Odpoveď na akúkoľvek výzvu na predkladanie návrhov si vyžaduje zaznamenanie a spracovanie osobných údajov (napríklad meno, adresa a životopis účastníkov spolufinancovaného opatrenia). Takéto údaje sa budú spracúvať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (23) o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. Pokiaľ nie je uvedené inak, otázky a všetky požadované osobné údaje potrebné na posúdenie žiadosti v súlade so špecifikáciami výzvy na predkladanie návrhov spracuje výhradne na tento účel výkonná agentúra/Komisia alebo tretie strany konajúce v mene a na zodpovednosť výkonnej agentúry/Komisia. Subjekty, ktorých sa údaje týkajú, môžu byť informované o ďalších podrobnostiach týkajúcich sa operácií spracovania, ich právach a o tom, ako ich môžu uplatniť, pomocou odkazu na vyhlásenie o ochrane osobných údajov uverejnené na portáli účastníkov:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

a webovom sídle agentúry:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html.

Žiadatelia sú vyzvaní, aby si preverovali príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v pravidelných intervaloch tak, aby boli riadne informovaní o možných aktualizáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť do konečného termínu na predloženie návrhov alebo neskôr. Príjemcovia majú právnu povinnosť informovať svojich zamestnancov o príslušných spracovaniach osobných údajov, ktoré má vykonať agentúra; na tento účel im musia poskytnúť vyhlásenia o ochrane údajov uverejnené agentúrou na účastníckom portáli predtým, ako agentúre odovzdajú ich údaje; Osobné údaje môžu byť v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami zaznamenané do systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) Európskej komisie stanoveného v článkoch 105a a 108 nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ.

14.   POSTUP PRI PREDKLADANÍ NÁVRHOV

Návrhy sa musia predložiť do konečného termínu stanoveného v oddiele 5 prostredníctvom elektronického systému predkladania návrhov: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html.

Pred predložením návrhu:

1.

Nájdite výzvu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Vytvorte si účet na predloženie návrhu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Zaregistrujte všetkých partnerov prostredníctvom registra príjemcov:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Žiadatelia budú písomne informovaní o výsledkoch výberového postupu.

Predložením návrhu žiadateľ prijíma postupy a podmienky opísané v tejto výzve a v dokumentoch, na ktoré sa táto výzva odvoláva.

Po uplynutí lehoty na predloženie nie sú povolené žiadne zmeny žiadosti. Ak je však potrebné objasniť niektoré aspekty alebo opraviť administratívne chyby, Komisia/agentúra môže počas procesu hodnotenia na tento účel kontaktovať žiadateľa (24).

Kontakty

Ak máte otázky týkajúce sa on-line nástrojov na predkladanie návrhov, prosím kontaktujte Helpdesk IT zriadený na tento účel prostredníctvom webového sídla portálu účastníkov:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries.

Ak máte otázky, ktoré sa netýkajú IT, helpdesk agentúry Chafea je k dispozícii na: +352 4301 36611, emailová adresa: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu v pracovných dňoch od 9:30 – 12:00 a 14:00 – 17:00. Helpdesk nie je k dispozícii cez víkendy a štátne sviatky.

Často kladené otázky sú uverejnené na webovom sídle agentúry Chafea:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.

V každej korešpondencii súvisiacej s touto výzvou (napr. pri žiadosti o informácie alebo pri predkladaní žiadosti) sa musí jasne uviesť odkaz na túto konkrétnu výzvu. Keď systém elektronickej výmeny údajov návrhu pridelí identifikačné číslo (ID), žiadateľ musí toto číslo používať v každej ďalšej korešpondencii.

Po konečnom termíne na predloženie už nie sú možné úpravy žiadosti.

Súvisiace dokumenty:

príručka pre žiadateľov s príslušnými prílohami,

formulár žiadosti.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 z 23. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 3).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1831 zo 7. októbra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 14).

(4)  Tieto informácie budú dostupné na http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/index_en.htm.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(6)  Programy sa nesmú vzťahovať na mlieko/mliečne výrobky, výrobky z bravčového mäsa alebo ich kombináciu týchto dvoch typov výrobkov. Môžu sa však vzťahovať na mlieko/mliečne výrobky, výrobky z bravčového mäsa alebo ich kombináciu, ak sú spojené s inými výrobkami.

V prípade, ak má navrhujúca organizácia záujem zamerať sa na niekoľko prioritných oblastí v tretích krajinách v jednom programe, mala by predložiť viaceré žiadosti (jednu žiadosť na tému). Alternatívne by mohla podať žiadosť v rámci témy „informačné a propagačné programy zamerané na iné zemepisné oblasti“. Táto téma sa týka zemepisných oblastí, ktoré neboli uvedené v témach 4 až 8, ale môže sa týkať aj kombinácie niekoľkých prioritných oblastí uvedených v témach 4 až 8.

(7)  Článok 106 nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho príslušné pravidlá uplatňovania prijaté nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/2012, naposledy zmenené nariadením (EÚ, Euratom) 2015/1929 a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/2462.

(8)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48.

(9)  Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1.

(10)  Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54).

(11)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

(13)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

(15)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(16)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2015) 6852 z 13. 10. 2015.

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

(18)  Je dôležité, aby žiadatelia venovali pozornosť skutočnosti, že v prípade, ak dostanú grant na prevádzku, nepriame náklady nie sú oprávnené.

(19)  K dátumu uverejnenia tejto výzvy: Grécko a Cyprus.

(20)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(21)  http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5000100.htm.

(22)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm.

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(24)  Článok 96 nariadenia o rozpočtových pravidlách.


Top