EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/031/06

Výzva na predloženie návrhov – EACEA 04/2015 v rámci programu Erasmus+ – „Komplexné politické rámce pre ďalšie odborné vzdelávanie a prípravu“

OJ C 31, 30.1.2015, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 31/7


VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV – EACEA 04/2015

v rámci programu Erasmus+

„Komplexné politické rámce pre ďalšie odborné vzdelávanie a prípravu“

(2015/C 31/06)

1.   Ciele a opis

Cieľom tejto výzvy je podporiť rozvoj verejných politík zameraných na koordináciu poskytovania vysoko kvalitného, relevantného a dostupného ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy (continuing vocational education and training – CVET) a zaistenie významného zvýšenia využívania príležitostí ďalšej odbornej prípravy v rámci komplexných národných, regionálnych alebo miestnych stratégií zameraných na zručnosti.

Touto výzvou sa má podnietiť spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami podieľajúcimi sa na ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave vrátane rozvoja zručností zamestnancov a zmeny zamerania zamestnancov (ako je odborná príprava poskytovaná verejnými službami zamestnanosti).

Táto výzva je určená vnútroštátnym orgánom zodpovedným za politiky ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy v každej krajine zúčastňujúcej sa na programe Erasmus+ alebo organizácii, ktorú tieto vnútroštátne orgány určia.

Priamym zapojením príslušných vnútroštátnych orgánov (ministerstva alebo rovnocennej inštitúcie) sa má zaistiť, aby projekty účinne prispievali k lepšiemu chápaniu poskytovania ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy a zavedených politík. Projektmi by sa malo preukázať, ako príslušné verejné orgány používajú svoju riadiacu úlohu vo vymedzovaní strategických priorít vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej politiky v oblasti zručností a súvisiacich politík ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy na vytvorenie základu pre systémovú reformu. V rámci každého projektu sa bude vychádzať z postupov v jednej alebo viacerých krajinách zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+ a takto sa bude ťažiť z výmeny znalostí a skúseností. Aktívna účasť vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych zainteresovaných strán, ako sú sociálni partneri (organizácie zamestnávateľov a zamestnancov), poskytovatelia OVP, jednotlivé podniky a sprostredkovateľské organizácie, bude dôležitou zložkou kvality návrhu.

2.   Oprávnení žiadatelia

Táto výzva je otvorená pre vnútroštátne orgány zodpovedné za ďalšie odborné vzdelávanie a prípravu v každej krajine zúčastňujúcej sa na programe Erasmus+.

Žiadosti o grant musia predložiť aspoň dva subjekty z aspoň dvoch krajín zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+.

Oprávnený žiadateľ (koordinátor) musí byť vnútroštátny orgán alebo organizácia určená vnútroštátnym orgánom, ktorý je zodpovedný za OVP vrátane ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy, a nachádza sa v krajine zúčastňujúcej sa na programe.

Oprávnenými partnermi môžu byť ministerstvá a iné zainteresované strany, ako sú sociálni partneri, podniky, obchodné komory, verejní alebo súkromní poskytovatelia OVP, výskumné centrá atď.

Ak je prihlasovateľom (koordinátorom) organizácia, ktorú určí vnútroštátny orgán, tento vnútroštátny orgán musí byť uvedený v žiadosti buď ako spolužiadateľ (úplný partner), alebo ako pridružený partner podieľajúci sa bez nároku na úhradu na realizácii.

Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Oprávnenými krajinami sú:

28 členských štátov Európskej únie,

krajiny EZVO/EHP: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,

kandidátske krajiny EÚ: bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a Turecko,

potenciálne kandidátske krajiny EÚ: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Srbsko.

3.   Oprávnené činnosti

Grantmi sa podporí úsilie vnútroštátnych orgánov v oblasti plánovania alebo realizácie politického zásahu v ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave s cieľom zaistiť koherentnosť a relevantnosť ponuky a výrazne zvýšiť účasť dospelých na vzdelávaní. Na činnostiach sa musia podieľať relevantné vnútroštátne, regionálne alebo miestne zainteresované strany a musí sa v nich vychádzať z odporúčaní a odborných skúseností rovnocenných partnerských orgánov z jednej alebo viacerých krajín programu Erasmus+, ktoré čelia podobným výzvam alebo majú účinné politiky a poskytovanie ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy.

V rámci tejto výzvy na predloženie návrhov sú oprávnené tieto typy činností:

štúdie realizovateľnosti, preskúmanie vnútroštátnych/regionálnych/miestnych predpisov týkajúcich sa ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy, analýzy nákladov a prínosov,

podrobné akčné plány na rozvoj a realizáciu koherentného politického rámca pre ďalšie odborné vzdelávanie a prípravu,

organizovanie vnútroštátnych/regionálnych/miestnych podnikateľských fór na mobilizáciu zamestnávateľov, aby investovali do ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy,

organizovanie a/alebo účasť na konferenciách, seminároch a pracovných skupinách,

kampane na zvýšenie informovanosti, opatrenia na zhodnotenie a šírenie; činnosti, ktorými sa podporí udržateľnosť projektu,

výmeny dobrých a/alebo inovačných postupov medzi krajinami napríklad prostredníctvom cielených študijných návštev,

výskumné činnosti,

prípravná práca na navrhnutie účinných zásahov v oblasti ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy s použitím ESF alebo iných relevantných fondov,

komunity praxe.

Dĺžka trvania projektov je buď 12, alebo 24 mesiacov. Žiadosti týkajúce sa projektov naplánovaných na kratšie alebo dlhšie obdobie, ako je obdobie vymedzené v tejto výzve na predloženie návrhov, nebudú akceptované.

4.   Kritériá na udelenie grantu

Oprávnené žiadosti budú posúdené na základe týchto kritérií:

1.

Relevantnosť projektu (maximálne 40 bodov – minimálna hranica 20 bodov)

2.

Kvalita návrhu a vykonávania projektu (maximálne 20 bodov – minimálna hranica 10 bodov)

3.

Kvalita projektového konzorcia a dohôd o spolupráci (maximálne 20 bodov – minimálna hranica 10 bodov)

4.

Vplyv a šírenie (maximálne 20 bodov – minimálna hranica 10 bodov)

Na to, aby boli návrhy predložené hodnotiacemu výboru, musia dosiahnuť minimálnu hranicu 60 bodov (z celkového počtu 100 bodov).

5.   Rozpočet

Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie projektov sa odhaduje maximálne na 4 200 000 EUR.

Výška každého grantu dosiahne rozsah maximálne 150 000 EUR v prípade jednoročného projektu a maximálne 300 000 EUR v prípade dvojročného projektu. Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru („agentúra“) očakáva, že bude financovať približne 15 návrhov.

Maximálna miera spolufinancovania prostredníctvom grantu EÚ je obmedzená na 75 % oprávnených nákladov.

Agentúra si vyhradzuje právo neprideliť všetky dostupné finančné prostriedky.

6.   Uzávierka na predloženie žiadostí

Žiadosti musia byť predložené najneskôr do 30. apríla 2015 do 12.00 h (poludnie bruselského času).

Žiadosti musia spĺňať tieto požiadavky:

musia byť predložené výhradne s použitím správneho oficiálneho elektronického formulára žiadosti,

musia byť vyhotovené v niektorom z úradných jazykov EÚ.

Upozorňujeme, že posudzované budú len žiadosti predložené na elektronickom formulári.

V prípade nedodržania týchto požiadaviek bude žiadosť zamietnutá.

7.   Úplné informácie

Usmernenia spolu s formulárom žiadosti sa nachádzajú na tejto internetovej adrese:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky usmernení.


Top