Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/113/07

Výzva na predkladanie návrhov — Spoločný harmonizovaný program Európskej únie pre obchodné a spotrebiteľské prieskumy

OJ C 113, 15.4.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/27


Výzva na predkladanie návrhov — Spoločný harmonizovaný program Európskej únie pre obchodné a spotrebiteľské prieskumy

2014/C 113/07

1.   Ciele a opis

Komisia zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov (ref. ECFIN 2014 001/A4) na vykonávanie prieskumov ako súčasť Spoločného harmonizovaného programu EÚ pre obchodné a spotrebiteľské prieskumy v 28 členských štátoch EÚ a v týchto kandidátskych krajinách: Island, Čierna Hora, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Srbská republika a Turecko.

Cieľom tohto programu je zber informácií o stave hospodárstiev členských štátov EÚ a kandidátskych krajín, aby bolo možné porovnávať ich hospodárske cykly na účely riadenia hospodárskej a menovej únie (ďalej len „HMÚ“). Tento program sa stal nenahraditeľným nástrojom v procese hospodárskeho dohľadu v rámci HMÚ, ako aj na účely všeobecnej hospodárskej politiky.

Cieľovou skupinou týchto prieskumov sú manažéri v oblasti výroby (prieskumy v oblasti priemyslu a investícií), stavebníctva, maloobchodu a služieb, ako aj spotrebitelia. Komisia chce uzatvoriť dohody so subjektmi, ktoré sú kvalifikované na realizáciu jedného alebo viacerých nasledujúcich prieskumov:

prieskum v oblasti priemyslu,

prieskum v oblasti investícií,

prieskum v oblasti stavebníctva,

prieskum v oblasti maloobchodu,

prieskum v oblasti služieb,

spotrebiteľský prieskum,

ad hoc prieskumy o aktuálnych hospodárskych otázkach. Tieto ad hoc prieskumy sú príležitostné a vykonávajú sa popri mesačných prieskumoch s použitím tých istých určených vzoriek ako mesačné prieskumy na získanie informácií o určitých otázkach hospodárskej politiky.

Rámcové dohody o partnerstve sa na tento účel uzatvoria na obdobie najviac šesť rokov. Zmluvné strany môžu na základe tejto rámcovej dohody uzatvoriť šesť osobitných ročných dohôd o grante.

Útvar Komisie zodpovedný za uskutočnenie a riadenie výzvy na predkladanie návrhov je Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti (GR ECFIN).

2.   Oprávnenosť

Na podanie žiadosti v súvislosti s touto výzvou na predkladanie návrhov sú oprávnené právnické subjekty so sídlom v týchto štátoch:

členské štáty EÚ,

kandidátske krajiny,

štáty EZVO a EHP.

3.   Rozpočet a trvanie projektu

Celkový disponibilný ročný rozpočet na všetky prieskumy je približne 5 620 000 EUR (päť miliónov šesťstodvadsaťtisíc eur). Grant EÚ je obmedzený na maximálnu mieru spolufinancovania vo výške 50 % oprávnených nákladov pre každý prieskum. Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.

Príjemcovia sa vyberajú na obdobie najviac šesť rokov. Je možné uzatvoriť šesť osobitných ročných dohôd o grante. V prvom roku bude aktivita pokrývať obdobie od 1. mája 2015 do 30. apríla 2016.

4.   Lehota na predkladanie žiadostí

Žiadosti sa musia zaslať pred uplynutím tejto lehoty: 18.júna 2014

Poštou:

Výzva na predkladanie návrhov

Ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3– J.VERHAEVEN

Kancelária N105 01/034

B – 1049 Brusel

Belgicko

Kuriérom alebo osobne:

Výzva na predkladanie návrhov

Ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3– J.VERHAEVEN

Kancelária N105 01/034

Avenue du Bourget 1

B-1140 Brusel (Evere)

Belgicko

5.   Ďalšie informácie

Podrobné špecifikácie výzvy na predkladanie návrhov, formulár žiadosti a jej prílohy sú dostupné na webovej stránke europa.eu na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

Žiadosti musia spĺňať formálne požiadavky stanovené v podrobných špecifikáciách výzvy. Žiadosti sa musia predkladať písomne v jednom z oficiálnych jazykov Európskej únie na formulároch žiadostí a prípadne na iných štandardných formulároch, ak sa to vyžaduje. Odporúča sa však predkladať žiadosti v angličtine, pretože to uľahčuje postup hodnotenia. Ak je vhodné, môžu sa dodatočné informácie, ktoré žiadateľ považuje za potrebné, uviesť na samostatných listoch.

Hodnotenie návrhov bude založené na zásadách transparentnosti a rovnakého prístupu. Hodnotiaca komisia bude všetky žiadosti hodnotiť z pohľadu oprávnenosti, vylúčenosti, výberu a kritérií na udelenie grantu definovaných v špecifikách výzvy.


Top