Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/398/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP

OJ C 398, 22.12.2012, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/35


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2012/C 398/07

1.

Komisii bolo 13. decembra 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, USA), TPG Lundy Co L.P. („TPG“, Kajmanie ostrovy) pod kontrolou podniku TPG group of Funds („TPG Funds“, USA) a Barclays plc („Barclays“, Spojené kráľovstvo) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Kew Green Holdings Limited („Kew Green“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Goldman Sachs: globálna investičná spoločnosť poskytujúca širokú škálu služieb rôznorodej základni klientov na celom svete,

TPG: globálna investičná spoločnosť poskytujúca širokú škálu služieb rôznorodej základni klientov na celom svete,

TPG Funds: fondové portfólio, v ktorom sú rôzne fondy kontrolované podnikom TPG zlučované a riadené,

Barclays: významný poskytovateľ finančných služieb na celom svete, ktorý pôsobí vo všetkých bankových sektoroch,

Kew Green: vlastní a prevádzkuje hotely v Spojenom kráľovstve.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


Top