EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/192/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6659 – Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP

OJ C 192, 30.6.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 192/16


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6659 – Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2012/C 192/06

1.

Komisii bolo dňa 22. júna 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Bain Capital Investors, LLC („Bain“, USA) a podnik Sumitomo Corporation („Sumitomo“, Japonsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Jupiter Shop Channel Co., Ltd. („Shop“, Japonsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Bain: súkromné kapitálové investície vo väčšine odvetví vrátane informačných technológií, zdravotnej starostlivosti, maloobchodu, spotrebiteľského tovaru a komunikácií,

Sumitomo: integrovaná obchodná spoločnosť, ktorá pôsobí vo viacerých odvetviach, ako sú napríklad kovové výrobky, dopravné a stavebné systémy, chemické produkty a elektronika, médiá, siete a maloobchod v oblasti životného štýlu a nerastné zdroje,

Shop: prevádzka televízneho kanálu zameraného na predaj tovaru v Japonsku a internetového obchodu zameraného najmä na japonských spotrebiteľov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6659 – Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


Top