EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/048/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6499 – FCC/Mitsui Renewable Energy/FCC Energia) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP

OJ C 48, 18.2.2012, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 48/20


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6499 – FCC/Mitsui Renewable Energy/FCC Energia)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2012/C 48/08

1.

Komisii bolo 10. februára 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Mitsui Renewable Energy Europe Limited („MRRE“, Spojené kráľovstvo), patriaci do skupiny Mitsui group a podnik Fomento de Construcciones y Contratas, SA („FCC“, Španielsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií nepriamu spoločnú kontrolu nad novozaloženou spoločnosťou tvoriacou plne funkčný spoločný podnik FCC Energia, SA („FCCE“, Španielsko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Mitsui group: skupina pôsobí celosvetovo s širokým rozsahom obchodných aktivít vrátane predaja výrobkov, celosvetovej logistiky a financovania rozvoja dôležitých medzinárodných infraštruktúr,

MRRE: výroba obnoviteľnej energie,

FCC: poskytuje predovšetkým environmentálne služby a zaoberá sa úpravou vody, stavbou rozsiahlych infraštruktúr, výrobou cementu a obnoviteľnej energie,

FCCE: výroba a distribúcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6499 – FCC/Mitsui Renewable Energy/FCC Energia na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


Top