Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/047/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP

OJ C 47, 15.2.2011, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 47/11


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2011/C 47/06

1.

Komisia bolo 8. februára 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik APM Terminals BV („APMT“) patriaci do skupiny AP Møller-Maersk A/S („APMM“, Dánsko) a podnik Bolloré SA („Bolloré“, Francúzsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií spoločnú kontrolu nad podnikom Meridian Port Services Limited („Meridian Port Services“, Ghana).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

APMM: výstavba a prevádzka kontajnerových terminálov a súvisiace činnosti v celosvetovom meradle, kontajnerová linková lodná preprava, vnútrozemská doprava a logistika, prístavné vlečné služby, tankery, prieskum a ťažba ropy a zemného plynu, maloobchod a letecká doprava,

Bolloré: dopravné a logistické služby v celosvetovom meradle, výroba plastových fólií, automatov na cestovné lístky, batérií a elektromobilov, distribúcia paliva v Európe, komunikácie a médiá, propagácia a komercializácia plantáží v Kamerune, Spojených štátoch a vo Francúzsku,

Meridian Port Services: vývoj, riadenie a prevádzkovanie kontajnerového terminálu v prístave Tema v Ghane a poskytovanie s tým súvisiacich služieb.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


Top