EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2010/188/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP

OJ C 188, 13.7.2010, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 188/11


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2010/C 188/07

1.

Komisia bolo 5. júla 2010 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky Carrefour S.A. („Carrefour“, Francúzsko) a Marinopoulos Holding S.à r.l. („Marinopoulos“, Luxembursko), patriaci do skupiny Marinopoulos, získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom CM Balkans B.V. („Balkan SP“, Holandsko) prostredníctvom zmluvy a kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Carrefour: maloobchodný predaj potravinárskych výrobkov a spotrebného tovaru vo vlastných alebo franšízových predajniach (hypermarkety, supermarkety, diskonty a samoobslužné malopredajne) v Európe, Latinskej Amerike a Ázii,

skupina Marinopoulos: maloobchodný predaj potravinárskych výrobkov a spotrebného tovaru, výroba kozmetických a farmaceutických produktov a maloobchodný predaj odevov, kozmetických produktov, optických pomôcok a prémiovej kávy vo viacerých krajinách Európy vrátane Grécka a Cypru,

Balkan SP: prevádzkovanie 4 supermarketov v Bulharsku a budovanie hypermarketov a supermarketov pod značkou Carrefour na Balkáne, konkrétne v Bulharsku, Slovinsku, Albánsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Čiernej Hore a Srbsku.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


Top