EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/255/15

F-Castres: Prevádzkovanie pravidelných leteckých dopravných služieb — Prevádzkovanie pravidelných leteckých dopravných služieb medzi letiskami Castres (Mazamet) a Lyon (Saint-Exupéry) na jednej strane a medzi letiskami Rodez (Marcillac) a Lyon (Saint-Exupéry) na druhej strane — Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Francúzskom podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 v súvislosti s udelením oprávnenia na prevádzkovanie verejnej služby

Ú. v. EÚ C 255, 27.10.2007, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/42


F-Castres: Prevádzkovanie pravidelných leteckých dopravných služieb

Prevádzkovanie pravidelných leteckých dopravných služieb medzi letiskami Castres (Mazamet) a Lyon (Saint-Exupéry) na jednej strane a medzi letiskami Rodez (Marcillac) a Lyon (Saint-Exupéry) na druhej strane

Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Francúzskom podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 v súvislosti s udelením oprávnenia na prevádzkovanie verejnej služby

(2007/C 255/15)

1.   Úvod: Podľa ustanovení článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2408/92 z 23.7.1992 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva, Francúzsko uložilo záväzky verejnej služby na pravidelné letecké služby prevádzkované medzi mestami Castres (Mazamet) a Lyon (Saint-Exupéry) a medzi mestami Rodez (Marcillac) a Lyon (Saint-Exupéry). Normy požadované týmito záväzkami verejnej služby boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev 22.1.2002 pod referenčným číslom C 18/06.

Keďže žiadny letecký dopravca nezačal alebo nemá v úmysle začať poskytovať pravidelné dopravné letecké služby medzi mestami Castres a Rodez na jednej strane a Lyon na strane druhej do 1.5.2008 v súlade s uloženými záväzkami verejnej služby a bez nároku na finančnú úhradu, Francúzsko rozhodlo, že v súlade s postupom stanoveným v článku 4 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia bude aj naďalej obmedzovať prístup na túto trasu len na jedného leteckého dopravcu, a že ponúkne od 1.6.2008 právo na poskytovanie týchto služieb prostredníctvom výberového konania.

2.   Obstarávateľ: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, -81101 Castres Cedex. Tél. (33) 563 51 46 46. Fax (33) 563 51 46 99. E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr.

a

Société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Air 12, Aéroport de Rodez-Marcillac, route de Décazeville, F-12330 Salles-la-Source. Tél. (33) 565 76 02 00. Fax (33) 565 42 99 97. E-mail: aeroport-rodez-marcillac@wanadoo.fr.

3.   Predmet výberového konania: Poskytovať od 1.6.2008 pravidelné dopravné letecké služby v súlade so záväzkami verejnej služby uvedenými v odseku 1.

4.   Základné charakteristiky zmluvy:: Zmluva o poverení verejnou službou uzavretá medzi dopravcom, Obchodnou a priemyselnou komorou v Castres-Mazamet, Société anonyme d'économie mixte locale Air 12 a štátom podľa článku 8 nariadenia č. 2005-473 zo 16.5.2005, ktorý sa vzťahuje najmä na pravidlá poskytovania finančných náhrad štátom.

Držiteľ poverenia bude poberať príjmy. Obchodná a priemyselná komora v Castres-Mazamet, Société anonyme d'économie mixte locale Air 12 a štát mu budú vyplácať príspevok, ktorý sa bude rovnať rozdielu medzi skutočnými výdavkami bez daní (DPH, osobitné dane týkajúce sa leteckej dopravy) súvisiacimi s prevádzkovaním služby a príjmami z podnikania bez daní (DPH, osobitné dane týkajúce sa leteckej dopravy) dosiahnutými držiteľom oprávnenia a ktorého výška bude ohraničená výškou maximálnej finančnej náhrady po odpočítaní prípadného penále uvedeného v článku 9-4 tohto oznámenia.

5.   Trvanie zmluvy: Trvanie zmluvy (zmluva o udelení oprávnenia na prevádzkovanie verejnej služby) je tri roky od 1.6.2008.

6.   Účasť na výberovom konaní: Na výberovom konaní sa môžu zúčastniť všetci leteckí dopravcovia, ktorí sú držiteľmi platnej prevádzkovej licencie udelenej podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 z 23.7.1992 o licenciách leteckých dopravcov.

7.   Postup pri výberovom konaní a kritériá výberu uchádzačov: Táto verejná súťaž podlieha ustanoveniam článku 4 ods. 1 písm. d), e), f), g), h) a i) nariadenia (EHS) č. 2408/92, ustanoveniam kapitoly IV oddielu 1 zákona č. 93-122 z 29.1.1993 o predchádzaní korupcii a transparentnosti hospodárskeho života a verejných postupov ako aj príslušným vykonávacím predpisom (najmä vyhláške č. 97-638 z 31.5.1997 prijatej na účely uplatňovania zákona č. 97-210 z 11.3.1997 o posilnení boja proti nelegálnej práci) a vyhláške č. 2005-473 zo 16.5.2005, ktorou sa ustanovujú najmä pravidlá poskytovania štátnych finančných náhrad, ako aj trom vykonávacím nariadeniam zo 16.5.2005.

7-1.   Zloženie spisu prihlášky: Prihláška sa musí vypracovať vo francúzskom jazyku. V prípade potreby musia uchádzači preložiť dokumenty vydané orgánmi verejnej správy a vypracované v niektorom úradnom jazyku Európskej únie do francúzštiny. Uchádzači zároveň môžu k francúzskej verzii pripojiť verziu vypracovanú v inom úradnom jazyku Európskej únie, ktorá však nie je autentická.

Spis prihlášky bude obsahovať:

prihlášku podpísanú vedúcim podniku alebo jeho zástupcom spolu s dokumentmi, ktorými sa mu udeľuje oprávnenie na podpis;

doklady s údajmi o podniku, ktoré jasne potvrdzujú profesijnú a finančnú spôsobilosť uchádzača v oblasti leteckej dopravy a akékoľvek náležité odporúčania v tejto oblasti. Tieto doklady musia umožniť posúdiť spôsobilosť uchádzača zabezpečiť plynulosť prevádzkovania verejnej služby a rovnosť užívateľov. Uchádzač môže, ak má o to záujem, vychádzať zo vzoru formulára DC5, ktorý sa používa na udeľovanie verejných zákaziek;

údaje o celkovom obrate a o obrate z prevádzkovania uvedených služieb za posledné tri roky, alebo, ak si to uchádzač želá, súvahy a výsledovky za posledné tri účtovné obdobia. Ak uchádzač nemôže tieto dokumenty predložiť, musí vysvetliť, prečo tak nemôže urobiť;

metodický popis spôsobu, akým chce uchádzač splniť podmienky stanovené v spise verejnej súťaže v prípade, že mu Obchodná a priemyselná komora v Castres-Mazamet a SAEML Air 12 umožnia predložiť ponuku a v ktorom musia byť uvedené predovšetkým:

technické prostriedky a ľudské zdroje, ktoré uchádzač pridelí na prevádzku príslušnej trasy,

počet, kvalifikácia a určenie zamestnancov a prípadne plánované nábory pracovníkov,

typy používaných lietadiel a, ak to bude potrebné, ich evidenčné číslo,

kópiu leteckej prevádzkovej licencie predkladateľa ponuky,

ak prevádzkovú licenciu vydal iný členský štát Európskej únie ako Francúzsko, predkladateľ ponuky je okrem iného povinný uviesť tieto konkrétne údaje:

v ktorom štáte boli vydané licencie pilotov,

právne predpisy uplatniteľné na pracovné zmluvy,

príslušné subjekty sociálneho zabezpečenia,

ustanovenia prijaté na účely dodržiavania ustanovení článku L. 341-5 a článku D. 341-5 a nasl. Zákonníka práce o dočasnom pridelení zamestnancov na poskytovanie služieb na vnútroštátnom území;

osvedčenia alebo čestné vyhlásenia ustanovené v článku 8 vyhlášky č. 97-638 z 31.5.1997 a v nariadení z 31.1.2003, ktoré bolo vydané na účely uplatnenia článku 8 uvedenej vyhlášky, ktorými sa potvrdzuje, že uchádzač má splnené svoje záväzky voči daňovému úradu a sociálnej poisťovni, najmä pokiaľ ide o:

daň z činnosti obchodných spoločností,

daň z pridanej hodnoty,

príspevky na sociálne zabezpečenie, na zabezpečenie v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania a na rodinné dávky,

daň z civilného letectva,

letiskovú daň,

daň zo škodlivého hluku spôsobovaného leteckou dopravou,

solidárnu daň;

v prípade predkladateľov ponuky z iného členského štátu Európskej únie ako je Francúzsko, musia byť osvedčenia alebo potvrdenia vystavené úradmi a orgánmi krajiny pôvodu;

čestné vyhlásenie o tom, že predkladateľ ponuky nemá trestný záznam v bulletine č. 2 o protiprávnom konaní podľa článkov L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 a L. 125-3 Zákonníka práce;

čestné vyhlásenie a/alebo akýkoľvek doklad o splnení povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím, ktorú ustanovuje článok L. 323-1 Zákonníka práce;

výpis z obchodného registra a registra spoločností (výpis K a) alebo akýkoľvek iný rovnocenný doklad;

podľa článku 7 nariadenia (EHS) č. 2407/92 z 23.7.1992 maximálne tri mesiace staré potvrdenie o poistení, ktoré pokrýva zodpovednosť za škodu pre prípad nehody, najmä vo vzťahu k cestujúcim, batožinám, nákladu, pošte a tretím osobám, a je v súlade s nariadením (ES) č. 785/2004 z 21.4.2004, najmä s jeho článkom 4;

v prípade opatrenia ochrany pred veriteľmi alebo kolektívneho konania kópiu rozsudku alebo rozsudkov vynesených na tento účel (ak rozsudok nie je vypracovaný vo francúzskom jazyku, treba k nemu pripojiť overený preklad).

7-2.   Postupy preverovania prihlášok: Prihlášky sa vyberú podľa týchto kritérií:

profesijné a finančné záruky uchádzačov,

schopnosť uchádzačov zaistiť plynulosť prevádzkovania leteckej verejnej služby a rovnosť užívateľov tejto služby,

uchádzači musia splniť povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím ustanovenú v článku L. 323-1 Zákonníka práce.

8.   Kritériá udelenia zmluvy: Dopravcovia, ktorých prihláška bude prijatá a schválená, budú v ďalšej etape vyzvaní, aby predložili svoju ponuku v súlade s postupmi ustanovenými osobitným poriadkom výberového konania, ktorý im bude zaslaný.

O takto predložených ponukách budú voľne rokovať zodpovedné orgány Obchodnej a priemyselnej komory v Castres-Mazamet a Société anonyme d'économie mixte locale Air 12.

V súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 1 písm. f) nariadenia (EHS) č. 2408/92 sa pri výbere z predložených ponúk zohľadní primeranosť služieb, a najmä cien a podmienok ponúkaných používateľom, ako aj náklady na požadovanú náhradu.

9.   Základné doplňujúce informácie:

9-1.   Finančná náhrada: V ponukách predložených uchádzačmi, ktorých prihláška bola prijatá, musí byť jasne uvedená maximálna suma finančnej náhrady, ktorú uchádzači požadujú v súvislosti s prevádzkovaním danej trasy počas troch rokov od 1.6.2008 na základe ročného vyúčtovania. Presná suma náhrady, ktorá sa nakoniec poskytne, sa každoročne určí „ex post“ podľa skutočne vynaložených výdavkov a príjmov dosiahnutých dopravcom, najviac však do výšky stanovenej v ponuke. Táto maximálna výška náhrady sa môže zmeniť iba v prípade nepredvídateľnej zmeny prevádzkových podmienok.

Ročné platby sa budú vyplácať formou záloh a vyrovnávacieho zostatku. Platba vyrovnávacieho zostatku sa vykonáva až po schválení účtov dopravcu pre danú trasu a po kontrole výkonu služby za podmienok ustanovených v bode 9-2 tohto oznámenia.

V prípade odstúpenia od zmluvy pred uplynutím jej normálnej doby platnosti sa ustanovenia nižšie uvedeného bodu 9-2 uplatnia v čo najkratšom možnom čase, aby sa dopravcovi mohol vyplatiť zostatok finančnej náhrady, pričom maximálna výška náhrady uvedená v prvom pododseku sa primerane zníži v závislosti od skutočného trvania prevádzkovania.

9-2.   Kontrola výkonu služby a účtovných výkazov dopravcu: Výkon služby a analytické účtovníctvo dopravcu pre danú trasu budú po dohode s dopravcom predmetom minimálne jednej kontroly za rok.

9-3.   Zmena a vypovedanie zmluvy: Ak sa dopravca bude domnievať, že nepredvídateľnou zmenou prevádzkových podmienok možno odôvodniť zmenu maximálnej výšky finančnej náhrady, môže predložiť zdôvodnenú žiadosť o zmenu účastníkom zmluvy, ktorí sa musia k žiadosti vyjadriť v lehote dvoch mesiacov. Zmena sa potom môže uskutočniť dodatkom k zmluve.

Každá zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať pred uplynutím jej normálnej doby platnosti pod podmienkou, že bude dodržaná šesťmesačná výpovedná lehota. Ak dopravca závažným spôsobom poruší svoje zmluvné záväzky, bude sa posudzovať tak, ako keby odstúpil od zmluvy bez výpovede, pokiaľ službu nezačal opäť vykonávať v súlade s uvedenými záväzkami do jedného mesiaca po zaslaní výzvy.

9-4.   Pokuty alebo iné zrážky ustanovené zmluvou: Na nedodržanie výpovednej lehoty uvedenej v bode 9-3 zo strany dopravcu sa vzťahujú sankcie, buď vo forme administratívnej pokuty podľa článku R. 330-20 zákona o civilnom letectve, alebo pokuty vypočítanej na základe počtu mesiacov neplnenia záväzkov a skutočného úbytku letov na trase v rámci daného roka, maximálne v rozsahu maximálnej finančnej náhrady stanovenej v bode 9-1.

V prípade čiastočného porušenia záväzkov verejnej služby sa uplatňuje zníženie maximálnej finančnej náhrady stanovenej v bode 9-1 bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ustanovení článku R. 330-20 zákona o civilnom letectve.

Tieto zrážky v prípade potreby zohľadnia počet letov zrušených z dôvodov zavinených dopravcom, počet letov uskutočnených s kapacitou nižšou ako požadovaná kapacita, počet letov uskutočnených bez toho, aby boli splnené záväzky verejnej služby z hľadiska medzipristátí alebo uplatňovaných taríf.

10.   Podmienky zasielania prihlášok: Spisy prihlášok musia byť v zapečatenej obálke s označením: „Réponse à l'appel de candidatures Ligne aérienne Castres (Mazamet) / Rodez (Marcillac) / Lyon (Saint-Exupéry) – À n'ouvrir que par le destinataire“ („Odpoveď na výzvu na podávanie prihlášok Pravidelné letecké spojenie Castres (Mazamet) / Rodez (Marcillac) / Lyon (Saint-Exupéry) – otvoriť môže len adresát“). Musia byť doručené do 12.00 hod. miestneho času najneskôr do 4.12.2007, doporučeným listom s doručenkou, pričom rozhodujúci je dátum uvedený na doručenke, alebo odovzdať na mieste proti potvrdenke na túto adresu:

Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet (Obchodná a priemyselná komora v Castres-Mazamet), BP 30217 40, allées Alphonse Juin, 81101 Castres cedex, Francúzsko.

11.   Ďalší postup: Obchodná a priemyselná komora v Castres-Mazamet zašle vybraným uchádzačom najneskôr do 7.12.2007 súťažné podklady obsahujúce najmä poriadok obchodnej verejnej súťaže, ako aj návrh zmluvy.

Vybraní uchádzači sú povinní predložiť svoju ponuku najneskôr do 4.1.2008 do 12.00 hod. miestneho času.

Predkladateľ ponuky bude svojou ponukou viazaný 280 dní po jej doručení.

12.   Platnosť výberového konania: Platnosť týchto výberových konaní podlieha podmienke, že žiadny letecký dopravca Spoločenstva nepredloží do 1.5.2008 program týkajúci sa prevádzky príslušného spojenia od 1.6.2008 v súlade s uloženými záväzkami verejnej služby a bez nároku na finančnú úhradu.

13.   Žiadosti o doplňujúce informácie: Uchádzači môžu získať potrebné informácie od riaditeľa Obchodnej a priemyselnej komory v Castres-Mazamet, na ktorého sa môžu obrátiť výlučne listom alebo faxom zaslaným na adresu a faxové číslo uvedené v odseku 2.


Top