Help Print this page 

Document C2007/223/01

Title and reference
Kódex správania

OJ C 223, 22.9.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

22.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 223/1


Kódex správania

(2007/C 223/01)

SÚDNY DVOR EURÓSPKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na rozhodnutia Súdneho dvora prijaté na zasadnutiach z 28. marca, 24. apríla a 3. júla 2007,

so zreteľom na články 2, 4, 6, 18 a 47 Štatútu Súdneho dvora a článok 5 prílohy tohto štatútu, články 3 a 4 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ako aj články 4 a 5 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa,

keďže bez toho, aby tým boli dotknuté uplatniteľné ustanovenia štatútu a rokovacích poriadkov, je potrebné objasniť v kódexe správania niektoré povinnosti vyplývajúce z týchto ustanovení pre členov Súdneho dvora, Súdu prvého stupňa a Súdu pre verejnú službu,

po porade so Súdom prvého stupňa a Súdom pre verejnú službu,

rozhodol o prijatí tohto kódexu správania:

Článok 1

Všeobecné zásady

1.   Kódex správania sa vzťahuje na členov a na bývalých členov Súdneho dvora, Súdu prvého stupňa a Súdu pre verejnú službu.

2.   Členovia sa v plnom rozsahu venujú výkonu svojho mandátu.

3.   Členovia sa mimo Súdneho dvora zdržia akéhokoľvek komentára, ktorý môže poškodiť jeho dobré meno alebo ktorý možno chápať ako stanovisko Súdneho dvora v diskusiách nesúvisiacich s jeho inštitucionálnym poslaním.

Článok 2

Bezúhonnosť

Členovia neprijímajú dary, a to akejkoľvek povahy, ktoré by mohli spochybniť ich nezávislosť.

Článok 3

Nestrannosť

Členovia sa vyhýbajú situáciám, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov.

Článok 4

Vyhlásenie o majetkových pomeroch

1.   Pri nástupe do funkcie sú členovia povinní odovzdať predsedovi Súdneho dvora vyhlásenie o svojich majetkových pomeroch.

2.   Vyhlásenie uvedené v odseku 1 znie takto: „Vyhlasujem, že moje majetkové pomery nevykazujú žiadne finančné záujmy spôsobilé ohroziť moju nestrannosť a nezávislosť pri vykonávaní mojej funkcie.“

Článok 5

Iné činnosti

1.   Ak si členovia želajú vykonávať činnosť mimo rámca svojej funkcie, vopred požiadajú o súhlas súdny orgán, ktorého sú členmi. Zaväzujú sa však rešpektovať povinnosť disponibility, aby sa mohli v plnom rozsahu venovať výkonu svojho mandátu.

2.   Členom možno povoliť prednášať na školeniach, konferenciách, seminároch alebo sympóziách, pričom sa musia zdržať prijatia neobvyklých finančných odmien za túto činnosť.

3.   Členom tiež možno povoliť vykonávať vedeckú činnosť, ako aj bezodplatné čestné funkcie v nadáciách alebo obdobných organizáciách v kultúrnej, umeleckej, spoločenskej, športovej alebo charitatívnej oblasti a vo vzdelávacích a vedeckých inštitúciách. Na tieto účely sa zaväzujú nevykonávať riadiace činnosti spôsobilé ohroziť ich nezávislosť alebo disponibilitu alebo viesť ku konfliktu záujmov. Nadáciami alebo obdobnými organizáciami sa rozumejú neziskové združenia alebo organizácie vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme v uvedených oblastiach.

Článok 6

Povinnosti členov po skončení výkonu funkcie

1.   Členovia sú aj po skončení výkonu svojej funkcie viazaní povinnosťou obozretnosti.

2.   Členovia sa zaväzujú, že sa po skončení funkcie nebudú podieľať

akýmkoľvek spôsobom na veciach prejednávaných súdnym orgánom, ktorého boli členmi v čase skončenia výkonu svojej funkcie,

akýmkoľvek spôsobom na veciach priamo a zjavne spojených s vecami, aj skončenými, ktorými sa zaoberali ako sudcovia alebo generálni advokáti,

a počas troch rokov od skončenia funkcie sa nebudú zúčastňovať

v postavení zástupcov účastníkov konania písomne alebo na ústnom pojednávaní na veciach, ktoré prejednávajú súdne orgány Spoločenstva.

3.   Bývalí členovia môžu konať ako zástupcovia alebo znalci v iných veciach alebo poskytnúť svoje právne stanovisko pod podmienkou, že dodržia povinnosti vyplývajúce z odseku 1.

Článok 7

Uplatňovanie kódexu

1.   Predseda Súdneho dvora dohliada za pomoci poradného výboru zloženého z troch členov Súdneho dvora s najvyšším počtom odslúžených rokov na správne uplatňovanie tohto kódexu.

2.   Súdny dvor zabezpečuje jeho dodržiavanie a v prípade pochybností rozhodne podľa okolností po porade so Súdom prvého stupňa alebo Súdom pre verejnú službu.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

1.   Tento kódex správania nadobudne účinnosť 1. októbra 2007.

2.   Vyhlásenie o majetkových pomeroch členov vymenovaných pred týmto dátumom treba odovzdať predsedovi Súdneho dvora najneskôr 30. novembra 2007.


Top