EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/172/09

Výzva na predloženie návrhov na nepriame činnosti v rámci viacročného programu Spoločenstva na zlepšenie dostupnosti, použiteľnosti a využiteľnosti digitálneho obsahu v Európe ( Program eContentplus ) Text s významom pre EHP

OJ C 172, 25.7.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 172/24


Výzva na predloženie návrhov na nepriame činnosti v rámci viacročného programu Spoločenstva na zlepšenie dostupnosti, použiteľnosti a využiteľnosti digitálneho obsahu v Európe (Program eContentplus)

(2006/C 172/09)

(Text s významom pre EHP)

1.   Ciele a opis

Európska komisia prijala pracovný program a výzvu na predkladanie návrhov s cieľom implementovať program eContentplus  (1).

Táto výzva je otvorená pre návrhy na nepriame činnosti, ktoré sa týkajú týchto oblastí a činností:

Geografické informácie

3.1.

Cielené projekty zamerané na geografické informácie

3.2.

Tematická sieť pre geografické informácie

Vzdelávací obsah

4.1.

Cielené projekty zamerané na vzdelávací obsah

4.2.

Tematická sieť pre vzdelávací obsah

Digitálne knižnice (Kultúrny obsah a vedecký/akademický obsah)

5.1.

Cielené projekty zamerané na digitálne knižnice

5.2.

Tematická sieť pre kultúrny obsah

Upevňovanie spolupráce medzi stranami zainteresovanými na digitálnom obsahu

6.1.

Tematická sieť pre verejný sektor a súvisiace záležitosti

2.   Oprávnení žiadatelia

Na programe eContentplus sa môžu zúčastniť právnické osoby so sídlom v 25 členských štátoch.

Okrem toho sa ho môžu zúčastniť právnické osoby so sídlom v Bulharsku, Chorvátsku, Rumunsku a Turecku a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ak bola s príslušnou krajinou na tento účel uzatvorená dvojstranná dohoda. Program je prístupný právnickým osobám so sídlom v štátoch EZVO, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) v súlade s ustanoveniami tejto dohody (2).

Účasť právnických osôb so sídlom v tretích krajinách a medzinárodných organizácií je možná, avšak bez finančnej podpory Spoločenstva.

3.   Rozpočet

Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na spolufinancovanie nepriamych akcií, sa odhaduje na 27,3 milióna EUR.

4.   Uzávierka

Uzávierka na doručenie návrhov Komisii je 19. októbra 2006 o 17.00 hod. (luxemburského miestneho času).

5.   Ďalšie informácie

Úplné znenie výzvy na predloženie návrhov a formuláre žiadostí sú k dispozícii na:

http://europa.eu.int/econtentplus

Všetky žiadosti musia zodpovedať špecifikáciám a podmienkam uvedeným v úplnom znení výzvy na predloženie návrhov, pracovnom programe a príručke pre navrhovateľov, ktoré sú k dispozícii v anglickom jazyku na uvedenej internetovej stránke Komisie. Tieto podklady obsahujú informácie o vypracúvaní a predkladaní návrhov.

Návrhy sa budú vyhodnocovať na základe zásad transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Vyhodnotenie vykoná Komisia za pomoci prizvaných odborníkov. Každá predložená žiadosť sa posúdi na základe hodnotiacich kritérií stanovených v pracovnom programe eContentplus.

So všetkými ponukami doručenými Európskej komisii sa bude zaobchádzať prísne dôverne.


(1)  Rozhodnutie Európskeho Parlamentu a Rady č. 456/2005/ES z 9. marca 2005, ktorým sa zriaďuje viacročný program Spoločenstva na zlepšenie dostupnosti, použiteľnosti a využiteľnosti digitálneho obsahu v Európe (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 1).

(2)  Aktuálne informácie o tom, ktoré krajiny sa zúčastňujú na programe, sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Aktuálny zoznam sa nachádza aj na internetovej stránke programu: http://europa.eu.int/econtentplus.


Top