EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/056/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3678 — Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV) — Prípad vhodný na zjednodušený postupText s významom pre EHP

OJ C 56, 5.3.2005, p. 45–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 56/45


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Prípad COMP/M.3678 — Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV)

Prípad vhodný na zjednodušený postup

(2005/C 56/07)

(Text s významom pre EHP)

1.

Dňa 24. februára 2005 Komisia dostala oznámenie o zámere koncentrácie podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podnik Goldman Sachs Mortgage Company („GSMC“, Spojené štáty americké) kontrolovaný prostredníctvom Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, Spojené štáty americké) a podnik The Cerberus Group („Cerberus“, Spojené štáty americké) získavajú v zmysle článku 3 odsek 1 písmeno b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad časťou podniku Transamerica European Trailers („TET“, Veľká Británia) prostredníctvom nákupu akcií.

2.

Obchodné aktivity príslušných podnikov sú tieto:

podnik Goldman Sachs: investičné bankovníctvo a cenné papiere;

podnik Cerberus: investície do hnuteľného majetku;

podnik TET: lízing obchodných cestných prívesov.

3.

Na základe predbežného preskúmania Komisia dospela k názoru, že oznámená transakcia by mohla spadať pod nariadenie (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutie o tomto bode si však Komisia vyhradzuje. Podľa oznámenia Komisie o zjednodušenom postupe hodnotenia určitých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba upozorniť, že tento prípad je vhodný na hodnotenie podľa postupu ustanovenom v oznámení.

4.

Komisia žiada všetky zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k plánovanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť doručené Komisii najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto predbežného oznámenia, a to prostredníctvom faxu (na číslo (+32 2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou pod referenčným číslom COMP/M.3678 – Goldman Sachs/Cerberus/TET/JV, na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Prístupné na webovej stránke DG COMP:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


Top