EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CN0478

vec C-478/23, Mercedes-Benz Group: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Duisburg (Nemecko) 25. júla 2023 – XK/Mercedes-Benz Group AG

Ú. v. EÚ C, C/2024/2912, 6.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2912/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2912/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/2912

6.5.2024

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Duisburg (Nemecko) 25. júla 2023 – XK/Mercedes-Benz Group AG

(vec C-478/23, Mercedes-Benz Group)

(C/2024/2912)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Duisburg

Účastníci konania na vnútroštátnom súde

Žalobca: XK

Žalovaná: Mercedes-Benz Group AG

Prejudiciálne otázky

1.

Môže konštrukčný prvok motorového vozidla, ktorý sníma teplotu, rýchlosť vozidla, otáčky motora (RPM), zaradený prevodový stupeň, podtlak v sacom potrubí alebo iné parametre, aby sa v závislosti od výsledku tohto určenia zmenili parametre spaľovacieho procesu v motore, znížiť účinnosť systému regulácie emisií v zmysle článku 3 bodu 10 nariadenia č. 715/2007 (1), a teda predstavovať rušiace zariadenie v zmysle článku 3 bodu 10 tohto nariadenia, ak zmena parametrov spaľovacieho procesu vyvolaná konštrukčným prvkom na základe výsledkov snímania na jednej strane zvyšuje emisie určitej škodlivej látky alebo viacerých škodlivých látok, napríklad oxidov dusíka, ale zároveň znižuje emisie inej škodlivej látky alebo škodlivých látok, napríklad tuhých častíc, uhľovodíkov, oxidu uhoľnatého a/alebo oxidu uhličitého?

2.

V prípade kladnej odpovede na otázku 1: Za akých podmienok obsahuje konštrukčná časť v takomto prípade rušiace zariadenie?

3.

Môže prevodovka alebo riadenie vo vozidle, ktorá/ktoré zmenou parametrov spaľovacieho procesu zvyšuje emisie jednej škodlivej látky alebo viacerých škodlivých látok, napríklad oxidov dusíka na jednej strane, ale na druhej strane zároveň znižuje emisie inej škodlivej látky alebo škodlivých látok, napríklad pevných častíc, uhľovodíkov, oxidu uhoľnatého a/alebo oxidu uhličitého, byť podľa európskeho práva zakázaná/zakázané z iných dôvodov, než je existencia rušiaceho zariadenia v zmysle článku 3 bodu 10 nariadenia č. 715/2007?

4.

V prípade kladnej odpovede na otázku 3: Za akých podmienok ide o tento prípad?

5.

V prípade kladnej odpovede na otázku 1: Je podľa článku 5 ods. 2 druhej vety písm. a) nariadenia č. 715/2007 rušiace zariadenie v zmysle článku 3 bodu 10 tohto nariadenia prípustné aj vtedy, ak nie je potrebné na ochranu motora pred poškodením alebo nehodou, ale napriek tomu je nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnej prevádzky vozidla?

6.

V prípade kladnej odpovede na otázku 1: Sú ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré kupujúcemu vozidla v súdnom spore s jeho výrobcom ukladajú povinnosť, aby v plnom rozsahu preukázal existenciu rušiaceho zariadenia v zmysle článku 3 bodu 10 nariadenia č. 715/2007 a okrem toho aj neexistenciu skutočností, na základe ktorých by bolo možné konštatovať, že rušiace zariadenie v uvedenom zmysle je výnimočne prípustné podľa článku 5 ods. 2 druhej vety písm. a) nariadenia č. 715/2007 bez toho, aby jeho odporca musel v rámci dokazovania poskytnúť informácie o tejto skutočnosti, v rozpore s ustanovením článku 18 ods. 1, článku 26 ods. 1 a článku 46 smernice 2007/46/ES (2), ktoré sú uvedené v rozsudku Mercedes-Benz Group (3), keďže z týchto ustanovení vyplýva, že kupujúci vozidla musí v prípade, že je v ňom nainštalované protiprávne rušiace zariadenie, mať voči jeho výrobcovi právo na náhradu škody (pozri body 91 a 93 uvedeného rozsudku)?

7.

V prípade kladnej odpovede na otázku 6: Aké je podľa európskeho práva stanovené rozdelenie dôkazného bremena v spore medzi kupujúcim vozidla a jeho výrobcom vo veci práva kupujúceho na náhradu škody voči výrobcovi vozidla z dôvodu existencie rušiaceho zariadenia v zmysle článku 3 bodu 10 nariadenia č. 715/2007 a existencie skutkového stavu, na základe ktorého je to podľa článku 5 ods. 2 druhej vety písm. a) nariadenia č. 715/2007 výnimočne prípustné? Majú účastníci konania prospech z uľahčenia dokazovania, ak áno, aký, alebo vzťahujú sa na nich povinnosti, ak áno, aké? Ak platia povinnosti: aké sú dôsledky ich nedodržania?

8.

V prípade kladnej odpovede na otázku 3: Sú ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré kupujúcemu vozidla ukladajú v spore s jeho výrobcom povinnosť, aby v plnom rozsahu preukázal existenciu prevodovky alebo riadenia, ktoré síce nie sú kvalifikované ako rušiace zariadenie v zmysle článku 3 bodu 10 nariadenia č. 715/2007, ale ako prevodovka, resp. riadenie sú zakázané z iných dôvodov, bez toho, aby jeho protistrana musela v tomto smere poskytnúť informácie pri vykonávaní dôkazov, v rozpore s ustanoveniami článku 18 ods. 1, článku 26 ods. 1 a článku 46 smernice 2007/46, citovanej v rozsudku Mercedes-Benz Group, pokiaľ z týchto ustanovení vyplýva, že kupujúci vozidla musí pre prípad, že vo vozidle je nainštalovaná zakázaná prevodovka alebo riadenie, mať voči jeho výrobcovi právo na náhradu škody (pozri body 91 a 93 uvedeného rozsudku)?

9.

V prípade kladnej odpovede na otázku 8: Aké je podľa ustanovení európskeho práva uvedených v otázke 8 rozdelenie dôkazného bremena v spore medzi kupujúcim vozidla a jeho výrobcom vo veci práva kupujúceho na náhradu škody voči výrobcovi vozidla z dôvodu existencie zakázanej prevodovky alebo riadenia typu uvedeného v otázke 8? Má každá zo strán prospech z uľahčenia dokazovania, ak áno, aký, alebo vzťahujú sa na ne prípadne povinnosti, ak áno, aké? Ak platia povinnosti: aké sú dôsledky ich nedodržania?

10.

Majú ustanovenia smernice 2007/46/ES, predovšetkým jej článku 18 ods. 1 a článku 3 bodu 36, za cieľ aj špecifickú ochranu individuálneho kupujúceho vozidla pred kúpou vozidla, ktoré nespĺňa požiadavky práva Únie, ktorú by neurobil, ak by vedel, že vozidlo nespĺňa požiadavky práva Únie, pretože tak nechcel urobiť?

11.

Bez ohľadu na odpoveď na predchádzajúcu otázku musí podľa práva Európskej únie v prípade porušenia ustanovení smernice 2007/46, resp. vnútroštátnych predpisov, ktoré boli prijaté na jej základe, najmä v prípade porušenia zákazu vydať nesprávne osvedčenie o zhode, ktorého sa dopustil výrobca vozidla, byť výrobca vždy alebo aspoň v určitých prípadoch povinný v plnom rozsahu odškodniť kupujúceho za dôsledky nadobudnutia vozidla, ktoré nespĺňa požiadavky práva Únie na základe tohto porušenia, a teda mu, ak o to kupujúci požiada, poskytnúť náhradu – prípadne náhradu súčasne s odovzdaním a prevodom vlastníckeho práva k vozidlu so započítaním hodnoty prípadných ostatných výhod, ktoré kupujúci získal v dôsledku nadobudnutia vozidla – nákladov na nadobudnutie vozidla? Ak je to tak len za určitých okolností: v ktorých prípadoch je to tak?

12.

V prípade zápornej odpovede na otázku 11, alebo ak na ňu treba iba v niektorých prípadoch odpovedať kladne: Je obmedzenie nároku na náhradu škody na strane kupujúceho vozidla, ktoré nespĺňa požiadavky práva Európskej únie, pokiaľ ide o jeho výfukové emisie a/alebo kvalitu jeho systému regulácie emisií, na sumu, o ktorú kupujúci preplatil vozidlo vzhľadom na riziká spojené s nepovoleným rušiacim zariadením, stále v súlade s požiadavkami práva Európskej únie, ak výrobca iba z nedbanlivosti vydal nesprávne osvedčenie o zhode vozidla, z ktorého vyplýva jeho zhoda so všetkými právnymi predpismi v čase jeho výroby? Ak nejde vždy o tento prípad: kedy to nie je tak?

13.

V prípade kladnej odpovede na otázku 12: Je obmedzenie nároku na náhradu škody na strane kupujúceho vozidla, ktoré nespĺňa požiadavky práva Európskej únie, pokiaľ ide o jeho výfukové emisie a/alebo kvalitu jeho systému regulácie emisií, na sumu, o ktorú kupujúci preplatil vozidlo vzhľadom na riziká spojené s nepovoleným rušiacim zariadením, avšak najviac na 15 % kúpnej ceny, stále v súlade s požiadavkami práva Európskej únie, ak výrobca iba z nedbanlivosti vydal nesprávne osvedčenie o zhode vozidla, z ktorého vyplýva jeho zhoda so všetkými právnymi predpismi v čase jeho výroby? Ak nejde vždy o tento prípad: kedy to nie je tak?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 2007, s. 1).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 263, 2007, s. 1).

(3)  Rozsudok z 21. marca 2023, C-100/21, EU:C:2023:229.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2912/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)


Top