EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0318

Vec T-318/22: Žaloba podaná 30. mája 2022 – Passalacqua/Komisia

Ú. v. EÚ C 276, 18.7.2022, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 276/20


Žaloba podaná 30. mája 2022 – Passalacqua/Komisia

(Vec T-318/22)

(2022/C 276/29)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Roberto Passalacqua (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: G. Belotti, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie o nepovýšení žalobcu do platovej triedy AD 11 v rámci povyšovania za rok 2021, ktoré vyplýva z jeho vyňatia zo zoznamu povýšených úradníkov,

zrušil rozhodnutie Komisie o povýšení úradníkov, ktorí boli zaradení na zoznam povýšených úradníkov v rámci povyšovania za rok 2021, do platovej triedy AD 11,

zrušil rozhodnutie Komisie z 1. apríla 2022, ktorým sa zamieta sťažnosť č. R/620/21 podaná žalobcom podľa článku 90 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie,

zrušil akékoľvek iné predchádzajúce, následné alebo inak súvisiace opatrenia,

alebo subsidiárne uložil povinnosť nahradiť škodu spôsobenú protiprávnymi aktmi Komisie.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na zneužití právomoci a zjavnej a neodôvodnenej zaujatosti, s akou boli posúdené zásluhy žalobcu v porovnaní so zásluhami iných úradníkov, ktorí si povýšenie zaslúžia menej.

V tejto súvislosti žalobca poukazuje na právomoc nepovýšiť úradníka, ktorá je Komisii nepochybne zverená na dosiahnutie výsledku, ktorý vyplýva z nestranného porovnávacieho posúdenia zásluh, ale ktorá bola v tomto prípade zneužitá na potrestanie žalobcu za jeho vedecký príspevok o jadrovej energii v roku 2021, ktorý bol vopred riadne schválený a prítomnými osobami ocenený, ale ktorý bol ex post znevážený vysokým úradníkom nepatriacim do hierarchickej línie žalobcu, ktorý mal voči nemu pri predchádzajúcich príležitostiach nevhodné slovné vyjadrenia.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že Komisia síce nie je povinná odôvodniť svoje rozhodnutia týkajúce sa nepovýšených uchádzačov, má však povinnosť odôvodniť svoje rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti podanej nepovýšeným uchádzačom podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku, pričom odôvodnenie tohto rozhodnutia sa musí zhodovať s odôvodnením rozhodnutia, proti ktorému sťažnosť smerovala. V tomto prípade to tak nie je.

V tejto súvislosti žalobca uvádza, že odôvodnenie zamietnutia sťažnosti zrejme neprekračuje štandardy objektívnosti a nestrannosti stanovené ustálenou judikatúrou práva Únie v predmetnej oblasti.


Top