EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CO0611

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 10. marca 2023.
Illumina, Inc. v. Európska komisia.
Odvolanie – Vedľajšie účastníctvo – Článok 40 druhý odsek Štatútu Súdneho dvora Európskej únie – Oprávnený záujem na rozhodnutí veci – Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Trh farmaceutického priemyslu – Rozhodnutie Európskej komisie o preskúmaní koncentrácie postúpenej orgánom hospodárskej súťaže členského štátu – Rozhodnutie Komisie, ktorým súhlasí s tým, aby sa ostatné členské štáty pripojili k pôvodnej žiadosti o postúpenie veci – Združenie podnikov pôsobiacich v dotknutom odvetví, ktorého cieľom je ochrana záujmov jeho členov – Vyhovenie.
Vec C-611/22 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:205

 UZNESENIE PREDSEDU SÚDNEHO DVORA

z 10. marca 2023 ( *1 )

„Odvolanie – Vedľajšie účastníctvo – Článok 40 druhý odsek Štatútu Súdneho dvora Európskej únie – Oprávnený záujem na rozhodnutí veci – Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Trh farmaceutického priemyslu – Rozhodnutie Európskej komisie o preskúmaní koncentrácie postúpenej orgánom hospodárskej súťaže členského štátu – Rozhodnutie Komisie, ktorým súhlasí s tým, aby sa ostatné členské štáty pripojili k pôvodnej žiadosti o postúpenie veci – Združenie podnikov pôsobiacich v dotknutom odvetví, ktorého cieľom je ochrana záujmov jeho členov – Vyhovenie“

Vo veci C‑611/22 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 22. septembra 2022,

Illumina Inc., so sídlom v San Diego (Spojené štáty), v zastúpení: D. Beard, BL, P. Chappatte, avocat, F. González Díaz, abogado, J. Holmes, barrister, G. C. Rizza, M. Siragusa, avvocati, a L. Wright, advocate,

odvolateľka,

ďalší účastníci konania:

Európska komisia, v zastúpení: G. Conte, N. Khan a C. Urraca Caviedes, splnomocnení zástupcovia,

žalovaná v prvostupňovom konaní,

Grail LLC, so sídlom v Menlo Park (Spojené štáty), v zastúpení: A. Giraud, avocat, J. M. Jiménez‑Laiglesia Oñate, abogado, D. Little, solicitor, J. Ruiz Calzado, abogado, a S. Troch, advocaat,

Helénska republika,

Francúzska republika, v zastúpení: T. Stéhelin a N. Vincent, splnomocnení zástupcovia,

Holandské kráľovstvo, v zastúpení: M. K. Bulterman a P. P. Huurnink, splnomocnené zástupkyne,

Dozorný úrad EZVO, v zastúpení: C. Simpson, M. Sánchez Rydelski a M.‑M. Joséphidès, splnomocnení zástupcovia,

vedľajší účastníci konania v prvostupňovom konaní,

PREDSEDA SÚDNEHO DVORA,

so zreteľom na návrh, ktorý predniesol N. Wahl, sudca spravodajca,

po vypočutí N. Emiliou, generálneho advokáta,

vydal toto

Uznesenie

1

Svojím odvolaním spoločnosť Illumina Inc. navrhuje zrušenie rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 13. júla 2022, Illumina/Komisia (T‑227/21, ďalej len „napadnutý rozsudok“, EU:T:2022:447), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu, ktorou sa domáhal zrušenia po prvé rozhodnutia Komisie C(2021) 2847 final z 19. apríla 2021, o vyhovení žiadosti Autorité de la concurrence française (francúzsky orgán na ochranu hospodárskej súťaže) o preskúmanie koncentrácie spočívajúcej v tom, že Illumina, Inc. získala výlučnú kontrolu nad spoločnosťou Grail, Inc. (vec COMP/M.10188 – Illumina/Grail), po druhé rozhodnutí Komisie C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final a C(2021) 2855 final z 19. apríla 2021, ktorými bolo vyhovené žiadostiam gréckeho, belgického, nórskeho, islandského a holandského orgánu na ochranu hospodárskej súťaže o pripojenie sa k tejto žiadosti o postúpenie veci, ako aj po tretie listu Komisie z 11. marca 2021, ktorým boli Illumina a Grail informované o uvedenej žiadosti o postúpenie veci.

2

Podaním doručeným do kancelárie Súdneho dvora 21. decembra 2022 podala Biocom California, ktorá je profesijným združením chrániacim záujmy podnikov v hospodárskom odvetví biologických vied a ktorá má veľký počet členov, na základe článku 40 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, ako aj článkov 130 a 190 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora návrh na vstup vedľajšieho účastníka do tohto konania na podporu návrhov spoločnosti Illumina.

3

Po tom, čo tajomník Súdneho dvora doručil účastníkom konania, v súlade s článkom 131 ods. 1 rokovacieho poriadku, ktorý je uplatniteľný na konanie o odvolaní na základe článku 190 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku, návrh na vstup do konania ako vedľajší účastník podaný spoločnosťou Biocom California, predložili Illumina, Grail a Komisia pripomienky k tomuto návrhu v stanovenej lehote.

4

Zatiaľ čo Illumina a Grail uviedli, že súhlasia s návrhom spoločnosti Biocom California na vstup do konania ako vedľajší účastník, Komisia navrhla tento návrh zamietnuť.

O návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania

5

Podľa článku 40 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie akákoľvek osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem na rozhodnutí veci prejednávanej Súdnym dvorom, okrem sporu medzi členskými štátmi, medzi inštitúciami Európskej únie alebo medzi týmito štátmi na jednej strane a uvedenými inštitúciami na strane druhej, je oprávnená vstúpiť do tohto konania ako vedľajší účastník.

6

Podľa ustálenej judikatúry sa pojem „oprávnený záujem na rozhodnutí veci“ v zmysle tohto ustanovenia musí definovať s ohľadom na samotný predmet veci, pričom je potrebné ho chápať ako priamy a skutočný záujem na rozhodnutí o samotných návrhoch, a nie ako záujem vo vzťahu k uplatneným dôvodom alebo tvrdeniam. Pojem „rozhodnutie veci“ totiž odkazuje na požadované konečné rozhodnutie tak, ako by malo byť uvedené vo výroku rozsudku, ktorý má byť vydaný (uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. februára 2019, Bayer CropScience a Bayer/Komisia, C‑499/18 P, neuverejnené, EU:C:2019:107, bod 5, ako aj citovaná judikatúra).

7

V tomto ohľade treba predovšetkým overiť, či je osoba, ktorá podáva návrh na vstup do konania ako vedľajší účastník konania, priamo dotknutá napadnutým aktom a či je jej záujem na rozhodnutí veci istý. Záujem na rozhodnutí veci však možno v zásade považovať za dostatočne priamy iba v prípade, že toto rozhodnutie môže ovplyvniť právne postavenie osoby, ktorá podáva návrh na vstup do konania ako vedľajší účastník konania (uznesenie predsedu Súdneho dvora z 27. februára 2019, Uniwersytet Wrocławski a Poľsko/REA, C‑515/17 P a C‑561/17 P, neuverejnené, EU:C:2019:174, bod 8, ako aj citovaná judikatúra).

8

Z ustálenej judikatúry však tiež vyplýva, že zastupujúcemu profesijnému združeniu, ktorého cieľom je ochrana záujmov jeho členov, možno povoliť vstup do konania ako vedľajší účastník, ak spor vyvoláva zásadné otázky, ktoré môžu mať vplyv na uvedené záujmy (uznesenia predsedu Súdneho dvora z 1. októbra 2019, Komisia/Ville de Paris a i., C‑179/19 P, neuverejnené, EU:C:2019:836, bod 7, ako aj z 1. septembra 2022, Google a Alphabet/Komisia, C‑48/22 P, neuverejnené, EU:C:2022:667, bod 7, ako aj citovaná judikatúra). Požiadavka, aby takéto združenie malo priamy a skutočný záujem na rozhodnutí veci, sa preto musí považovať za splnenú, ak toto združenie preukáže, že sa nachádza v takejto situácii, a to nezávisle od otázky, či rozhodnutie sporu môže zmeniť právne postavenie združenia ako takého.

9

Takýto extenzívny výklad práva na vstup vedľajšieho účastníka do konania v prospech zastupujúcich profesijných združení má totiž za cieľ umožniť lepšie posúdiť rámec, v ktorom sa nachádzajú veci predložené súdu Únie a zároveň zabrániť mnohým individuálnym žiadostiam o vedľajšie účastníctvo, ktoré by ohrozovali efektívnosť a riadny priebeh konania [pozri v tomto zmysle uznesenia predsedu Súdneho dvora zo 17. júna 1997, National Power a PowerGen/Komisia, C‑151/97 P(I) a C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, bod 66, ako aj z 1. októbra 2019, Komisia/Ville de Paris a i., C‑179/19 P, neuverejnené, EU:C:2019:836, bod 12]. Na rozdiel od fyzických a právnických osôb konajúcich na vlastný účet môžu zastupujúce profesijné združenia podať návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania v spore predloženom Súdnemu dvoru nie na účely ochrany individuálnych záujmov, ale na obranu kolektívnych záujmov svojich členov. Vedľajšie účastníctvo takéhoto združenia totiž ponúka celkový pohľad na tieto kolektívne záujmy, ktorých sa dotýka zásadná otázka, od ktorej závisí vyriešenie sporu, a teda umožňuje Súdnemu dvoru lepšie posúdiť rámec, v ktorom mu bola vec predložená.

10

V súlade s judikatúrou pripomenutou v bode 8 tohto uznesenia a presnejšie, ako vyplýva z judikatúry Všeobecného súdu (pozri uznesenie predsedu tretej rozšírenej komory Všeobecného súdu zo 6. októbra 2021, Illumina/Komisia, T‑227/21, neuverejnené, EU:T:2021:672, bod 24 a citovanú judikatúru), združeniu možno povoliť vstup do konania ako vedľajší účastník, ak po prvé zastupuje významný počet podnikov pôsobiacich v dotknutom odvetví, po druhé jeho cieľom je ochrana záujmov jeho členov, po tretie, ak vec môže nastoliť zásadné otázky ovplyvňujúce fungovanie dotknutého odvetvia a ak teda po štvrté záujmy jeho členov môžu byť vo významnej miere dotknuté rozsudkom, ktorý má byť vydaný.

11

Vzhľadom na tieto podmienky, ktoré treba potvrdiť, je potrebné preskúmať dôvodnosť návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania, ktorý podala Biocom California.

12

V prejednávanej veci treba v prvom rade poznamenať, že toto združenie zastupuje veľký počet podnikov pôsobiacich v odvetví liečiv a zdravotníckych prostriedkov. Koncentrácia, o ktorú ide v prejednávanej veci, sa však týka odvetvia krvných testov na včasné odhalenie rakoviny využívajúcich novú generáciu genómového sekvenovania (next‑generation sequencing, nazývanej „NGS“) a všeobecnejšie farmaceutického odvetvia a/alebo odvetvia zdravotníckych prostriedkov.

13

V tejto súvislosti Biocom California vo svojom návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania uviedla, že má viac ako 1365 členov pôsobiacich v odvetví liečiv a zdravotníckych prostriedkov, vrátane 155 podnikov špecializujúcich sa na genomiku a diagnostiku, ako aj mnoho podnikov zapojených do krvných testov na včasné odhalenie rakoviny pomocou novej generácie genómového sekvenovania. Biocom California teda zastupuje veľký počet podnikov pôsobiacich v hospodárskom odvetví dotknutom koncentráciou, o ktorú ide v prejednávanej veci, a preto ju možno považovať za zastupujúce profesijné združenie v zmysle toho, ako bolo rozhodnuté v bode 10 tohto uznesenia.

14

Po druhé z návrhu na vstup spoločnosti Biocom California do konania ako vedľajší účastník a z dokumentov k nemu pripojených vyplýva, že má právnu subjektivitu a že jej stanovy ju oprávňujú „vykonávať všetky zákonné úkony potrebné alebo žiaduce na dosiahnutie jej osobitného cieľa“, ktorým je rozvoj, podpora a propagácia odvetvia biologických vied. Stanovy spoločnosti Biocom California, v ktorých sa uvádza, že jej cieľom je ochrana jej členov, jej preto umožňujú podnikať právne kroky na ochranu záujmov jej členov.

15

Po tretie treba uviesť, že v prejednávanej veci Súdny dvor pravdepodobne rozhodne okrem iného o tom, či je Komisia podľa článku 22 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. ES L 24, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/004, s. 23) oprávnená prijať žiadosť o postúpenie veci týkajúcej sa koncentrácie od členského štátu s vnútroštátnym systémom kontroly koncentrácií, ak predmetná koncentrácia nespadá do pôsobnosti tohto vnútroštátneho systému.

16

Ako uviedla Biocom California, táto vec preto vyvoláva zásadnú otázku, ktorá môže mať kľúčový význam pre odvetvie biologických vied, a najmä pre farmaceutické spoločnosti vrátane členov spoločnosti Biocom Calfornia, ktoré pôsobia v tomto odvetví. Ako totiž vyplýva z usmernenia Komisie o uplatňovaní mechanizmu postupovania prípadov stanoveného v článku 22 nariadenia [č. 139/2004] na určité kategórie prípadov (Ú. v. EÚ C 113, 2021, s. 1), farmaceutické odvetvie je jedným z osobitných hospodárskych odvetví, v prípade ktorých Komisia zvažuje podporu a prijímanie väčšieho počtu postúpení od orgánov hospodárskej súťaže členských štátov podľa článku 22 tohto nariadenia. Koncentrácie vo farmaceutickom odvetví, ktoré nedosahujú prahové hodnoty právomoci stanovené v nariadení a vo vnútroštátnych systémoch kontroly koncentrácií, budú preto o to viac pravdepodobne týmito orgánmi pozorne sledované a budú postúpené podľa tohto ustanovenia, ak Súdny dvor potvrdí výklad uvedený v napadnutom rozsudku.

17

Skutočnosť, že výsledkom prejednávanej veci bude rozsudok, ktorý bude mať osobitný vplyv na spôsob, akým sa v budúcnosti budú pravdepodobne riešiť určité koncentrácie v odvetví biologických vied podľa článku 22 nariadenia č. 139/2004, postačuje na to, aby sa konštatovalo, že vec vyvoláva zásadné otázky ovplyvňujúce fungovanie konkrétneho odvetvia, v ktorom pôsobia niektorí členovia spoločnosti Biocom California.

18

Rovnako treba po štvrté konštatovať, že odpoveď na zásadné otázky položené v tejto veci sa týka členov spoločnosti Biocom California. Konkrétne, ako uviedla táto posledná uvedená spoločnosť, výklad článku 22 nariadenia č. 139/2004 Komisiou sa skôr vzťahuje na koncentrácie neeurópskych podnikov, a najmä na koncentrácie podnikov pôsobiacich v odvetviach, ako je odvetvie biologických vied, ktoré sa vyznačuje prítomnosťou veľkého počtu začínajúcich podnikov na trhu (start‑ups). Okrem toho je vo všeobecnosti pravdepodobnejšie, že spoločnosti zapojené do týchto operácií, vzhľadom na miesto ich usadenia, ako aj z dôvodu ich obmedzeného obratu v Európskej únii, nedosahujú prahové hodnoty obratu pre oznámenie takýchto operácií, a to ako na európskej, tak aj na vnútroštátnej úrovni.

19

V tejto súvislosti Biocom California tvrdila, že zastupuje predovšetkým spoločnosti pôsobiace v oblasti biologických vied so sídlom v Spojených štátoch, a to najmä v Kalifornii, vrátane začínajúcich podnikov (start‑ups), ktoré hľadajú finančné prostriedky, a veľkých spoločností, ktoré hľadajú obchodné príležitosti na investovanie do takýchto začínajúcich podnikov.

20

Zo všetkých týchto úvah vyplýva, že vzhľadom na široký výklad práva na vstup do konania profesijných združení zastupujúcich podniky v odvetví, ktorého sa vec týka, treba mať za to, že Biocom California v prejednávanej veci z právneho hľadiska dostatočne preukázala, že má priamy a skutočný záujem na výsledku návrhov spoločnosti Illumina smerujúcich k zrušeniu napadnutého rozsudku, a teda záujem na vyriešení sporu predloženého Súdnemu dvoru v rámci tohto odvolania v zmysle článku 40 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie.

21

V súlade s týmto ustanovením a článkom 131 ods. 3 rokovacieho poriadku, ktorý je uplatniteľný na odvolacie konanie na základe článku 190 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku, je preto treba vyhovieť návrhu spoločnosti Biocom California na vstup do konania ako vedľajší účastník na podporu návrhov spoločnosti Illumina.

O procesných právach vedľajšieho účastníka konania

22

Vzhľadom na to, že sa vyhovelo návrhu na vstup do konania vedľajšieho účastníka, budú Biocom California podľa článku 131 ods. 3 rokovacieho poriadku, ktorý sa na odvolacie konanie uplatňuje na základe článku 190 ods. 1 tohto poriadku, zaslané všetky procesné písomnosti, ktoré boli doručené účastníkom konania, ak účastníci konania nepožiadajú o vylúčenie niektorých príloh alebo dokumentov z tohto zaslania.

23

Keďže táto žiadosť bola podaná v lehote jedného mesiaca stanovenej v článku 190 ods. 2 rokovacieho poriadku, Biocom California môže v súlade s článkom 132 ods. 1 rokovacieho poriadku, ktorý sa uplatňuje na odvolacie konanie podľa článku 190 ods. 1 rokovacieho poriadku, podať vyjadrenie k žalobe v lehote jedného mesiaca od oznámenia uvedeného v predchádzajúcom bode.

24

Napokon bude môcť Biocom California v prípade nariadenia pojednávania predložiť ústne pripomienky.

O trovách

25

Podľa článku 137 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 184 ods. 1 uvedeného rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní sa o trovách konania rozhodne v rozsudku alebo uznesení, ktorým sa konanie končí.

26

Keďže sa v prejednávanej veci vyhovelo návrhu spoločnosti Biocom California na vstup do konania ako vedľajší účastník, o trovách spojených s jej vedľajším účastníctvom sa rozhodne neskôr.

 

Z týchto dôvodov predseda Súdneho dvora nariadil:

 

1.

Spoločnosti Biocom California sa povoľuje vstúpiť do konania vo veci C‑611/22 P ako vedľajší účastník na podporu návrhov spoločnosti Illumina Inc.

 

2.

Súdny tajomník doručí spoločnosti Biocom California kópiu všetkých procesných písomností.

 

3.

Spoločnosti Biocom California sa stanovuje lehota jedného mesiaca odo dňa doručenia uvedeného v bode 2 tohto výroku na predloženie vyjadrenia vedľajšieho účastníka konania.

 

4.

O trovách konania spojených s vedľajším účastníctvom spoločnosti Biocom California sa rozhodne neskôr.

 

Podpisy


( *1 ) Jazyk konania: angličtina.

Top