EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CJ0189

Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 5. mája 2022.
R. en R. proti Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) – Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 – Príloha II – Povinná požiadavka týkajúca sa hospodárenia 10 – Nariadenie (EÚ) č. 1107/2009 – Článok 55 prvý odsek a článok 55 druhý odsek prvá veta – Režimy priamej podpory – Spoločné pravidlá – Zníženie alebo vylúčenie celej alebo časti pomoci získanej v rámci SPP – Nedodržanie pravidiel krížového plnenia – Používanie prípravku na ochranu rastlín, ktorý nie je alebo už nie je autorizovaný v dotknutom členskom štáte, a v druhom uvedenom prípade, ktorého dátum používania je prekročený.
Vec C-189/21.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:360

 ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora)

z 5. mája 2022 ( *1 )

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) – Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 – Príloha II – Povinná požiadavka týkajúca sa hospodárenia 10 – Nariadenie (EÚ) č. 1107/2009 – Článok 55 prvý odsek a článok 55 druhý odsek prvá veta – Režimy priamej podpory – Spoločné pravidlá – Zníženie alebo vylúčenie celej alebo časti pomoci získanej v rámci SPP – Nedodržanie pravidiel krížového plnenia – Používanie prípravku na ochranu rastlín, ktorý nie je alebo už nie je autorizovaný v dotknutom členskom štáte, a v druhom uvedenom prípade, ktorého dátum používania je prekročený“

Vo veci C‑189/21,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím College van Beroep voor het bedrijfsleven (Odvolací súd pre správne spory v hospodárskej oblasti, Holandsko) z 23. marca 2021 a doručený Súdnemu dvoru 26. marca 2021, ktorý súvisí s konaním:

R. en R.

proti

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

SÚDNY DVOR (desiata komora),

v zložení: predseda desiatej komory I. Jarukaitis, sudcovia D. Gratsias a Z. Csehi (spravodajca),

generálny advokát: P. Pikamäe,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

holandská vláda, v zastúpení: C. S. Schillemans a M. K. Bulterman, splnomocnené zástupkyne,

grécka vláda, v zastúpení: E. Tsaousi a I.‑E. Krompa, splnomocnené zástupkyne,

Európska komisia, v zastúpení: H. van Vliet, A. Sauka a F. Castilla Contreras, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu povinnej požiadavky týkajúcej sa hospodárenia 10, ako je stanovená v prílohe II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 549) (ďalej len „SMR 10“), v rozsahu, v akom odkazuje na článok 55 prvý odsek a článok 55 druhý odsek prvú vetu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 2009, s. 1).

2

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi R. en R. a Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (minister poľnohospodárstva, prírody a kvality potravín, ďalej len „minister“), ktorého predmetom je zníženie sumy priamych platieb, ktoré sa majú poskytnúť R. en R. na rok 2018 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 608).

Právny rámec

Právo Únie

Nariadenie č. 1306/2013

3

Nariadenie č. 1306/2013 sa týka financovania, riadenia a monitorovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

4

Odôvodnenie 53 tohto nariadenia stanovuje:

„V nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 [z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Ú. v. EÚ L 270, 2003, s. 1; Mim. vyd. 03/040, s. 269)], ktoré bolo nahradené nariadením [Rady] (ES) č. 73/2009 [z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 2009, s. 16)], sa stanovuje zásada, že úplné platby niektorých podpôr v rámci SPP prijímateľom by mali byť spojené s dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa obhospodarovania pôdy, poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskej činnosti…

Ako výsledok systému krížového plnenia musia členské štáty uložiť sankcie v podobe zníženia podpory získanej v rámci SPP alebo vylúčenia z prideľovania podpory úplne alebo čiastočne.“

5

Odôvodnenie 54 nariadenia č. 1306/2013 spresňuje:

„Uvedený systém krížového plnenia začleňuje do SPP základné normy pre životné prostredie, zmenu klímy, dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy, verejné zdravie, zdravie zvierat, zdravie rastlín a dobré životné podmienky zvierat. Cieľom krížového plnenia je prispieť k rozvoju udržateľného poľnohospodárstva prostredníctvom lepšej informovanosti na strane prijímateľov o potrebe dodržiavania týchto základných noriem. Jeho cieľom je tiež prispieť k tomu, aby bola SPP vo väčšom súlade s očakávaniami spoločnosti, a to prostredníctvom zlepšenia súladu tejto politiky s politikou v oblasti životného prostredia, verejného zdravia, zdravia zvierat, zdravia rastlín a dobrých životných podmienok zvierat. Systém krížového plnenia predstavuje neoddeliteľnú súčasť SPP, a preto by sa mal zachovať. Jeho pôsobnosť, ktorá zatiaľ spočíva v samostatných zoznamoch povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia a noriem pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy, by sa však mala zefektívniť tak, aby sa zabezpečila konzistentnosť systému krížového plnenia a aby sa viac zviditeľnil. Na tieto účely by sa mali požiadavky a normy sformulovať do jedného zoznamu a zoskupiť podľa oblastí a otázok. …“

6

Pravidlá stanovené v hlave VI tohto nariadenia sa týkajú krížového plnenia, pričom kapitola I tejto hlavy vymedzuje jeho rozsah pôsobnosti. Článok 91 uvedeného nariadenia, nazvaný „Všeobecná zásada“, vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Keď prijímateľ uvedený v článku 92 nedodržiava pravidlá krížového plnenia stanovené v článku 93, uloží sa mu správn[a] sankcia.“

7

V článku 91 ods. 3 písm. b) nariadenia č. 1306/2013 sa stanovuje:

„Na účely tejto hlavy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

b)

‚požiadavka‘ je každá jednotlivá povinná požiadavka týkajúca sa hospodárenia podľa práva Únie, ktorá je uvedená v prílohe II a ustanovená v danom akte a ktorá sa vo svojej podstate líši od akejkoľvek inej požiadavky uvedenej v rovnakom akte.“

8

Článok 92 prvý odsek tohto nariadenia s názvom „Dotknutí prijímatelia“ stanovuje:

„Článok 91 sa vzťahuje na prijímateľov priamych platieb podľa nariadenia [č. 1307/2013]…“

9

Článok 93 nariadenia č. 1306/2013 s názvom „Pravidlá krížového plnenia“ vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Pravidlá krížového plnenia pozostávajú z povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia podľa práva Únie a noriem pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy stanovených na vnútroštátnej úrovni, ktoré sú uvedené v prílohe II a ktoré sa týkajú týchto oblastí:

a)

životné prostredie, zmena klímy a dobrý poľnohospodársky stav pôdy;

b)

verejné zdravie a zdravie zvierat a rastlín;

c)

dobré životné podmienky zvierat.“

10

Príloha II toho istého nariadenia s názvom „Pravidlá krížového plnenia podľa článku 93“ znie:

„SMR: Povinné požiadavky týkajúce sa hospodárenia

Oblasť

Hlavná otázka

Požiadavky a normy

Verejné zdravie, zdravie zvierat a rastlín

Prípravky na ochranu rastlín

SMR 10

Nariadenie [č. 1107/2009]

Článok 55 [prvý odsek a článok 55 druhý odsek prvá veta]“

11

Kapitola II hlavy VI nariadenia č. 1306/2013, nazvaná „Systém kontroly a správne sankcie v súvislosti s krížovým plnením“, obsahuje jeho články 96 až 101.

12

Článok 99 tohto nariadenia, nazvaný „Výpočet výšky správnej sankcie“, stanovuje:

„1.   Správna sankcia ustanovená v článku 91 sa uplatňuje prostredníctvom zníženia alebo vylúčenia celkovej výšky platieb uvedených v článku 92, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť príslušnému prijímateľovi v súvislosti so žiadosťami o pomoc, ktoré predložil alebo predloží počas kalendárneho roka, v ktorom došlo k zisteniu.

2.   …

Prípady nedodržania pravidiel, ktoré predstavujú priame riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat, však vždy vedú k zníženiu alebo vylúčeniu.

…“

Nariadenie č. 1107/2009

13

Nariadenie č. 1107/2009 sa týka uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh. Odôvodnenia 24 a 35 tohto nariadenia spresňujú:

„(24)

Ustanoveniami upravujúcimi autorizáciu sa musí zabezpečiť vysoká úroveň ochrany. Najmä pri udeľovaní autorizácií na prípravky na ochranu rastlín by sa cieľ ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia mal uprednostniť pred cieľom zlepšiť rastlinnú výrobu. Pred uvedením prípravkov na ochranu rastlín na trh by sa preto malo preukázať, že prinášajú zjavný úžitok pre rastlinnú výrobu a nemajú žiadny škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat vrátane zdravia zraniteľných skupín ani žiadny neprijateľný účinok na životné prostredie.

(35)

Aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia, prípravky na ochranu rastlín by sa mali používať správnym spôsobom podľa ich autorizácie…“

14

Článok 1 uvedeného nariadenia stanovuje:

„1.   Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá autorizácie prípravkov na ochranu rastlín v obchodnej podobe a ich uvádzania na trh, používania a kontroly v [európskom] Spoločenstve.

3.   Účelom tohto nariadenia je tiež zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia a zlepšiť fungovanie vnútorného trhu harmonizáciou pravidiel uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh pri súčasnom zdokonaľovaní poľnohospodárskej výroby.

…“

15

V pododdiele 1, nazvanom „Požiadavky a obsah“, oddielu 1 s názvom „Autorizácia“ kapitoly III nariadenia č. 1107/2009, nazvanej „Prípravky na ochranu rastlín“, článok 28 tohto nariadenia s názvom „Autorizácia na uvedenie na trh a používanie“ vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Prípravok na ochranu rastlín sa nesmie uviesť na trh ani používať, ak nebol autorizovaný v dotknutom členskom štáte v súlade s týmto nariadením.“

16

Článok 32 ods. 1 tohto nariadenia, nazvaný „Trvanie“, stanovuje:

„1.   Obdobie platnosti autorizácie sa stanovuje v autorizácii.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 44, sa platnosť autorizácie stanoví na obdobie, ktoré netrvá dlhšie ako jeden rok odo dňa uplynutia schválenia účinných látok, safenerov a synergentov, ktoré obsahuje prípravok na ochranu rastlín, a následne na tak dlho, ako trvá obdobie schválenia účinných látok, safenerov a synergentov, ktoré sú obsiahnuté v prípravku na ochranu rastlín.

…“

17

Článok 46 uvedeného nariadenia, nazvaný „Doba odkladu“, znie takto:

„Ak členský štát zruší alebo zmení a doplní autorizáciu alebo ju neobnoví, môže poskytnúť dobu odkladu na zneškodnenie, uskladnenie, uvedenie na trh a použitie existujúcich zásob.

Ak sa dôvody na odňatie, zmenu a doplnenie alebo neobnovenie autorizácie netýkajú ochrany zdravia ľudí a zvierat alebo životného prostredia, doba odkladu je obmedzená a neprekročí šesť mesiacov, pokiaľ ide o predaj a distribúciu, a maximálne ďalší jeden rok, pokiaľ ide o zneškodnenie, uskladnenie a použitie existujúcich zásob dotknutého prípravku na ochranu rastlín.“

18

V oddiele 2 kapitoly III toho istého nariadenia, nazvanom „Používanie a informácie“, jeho článok 55, nazvaný „Používanie prípravkov na ochranu rastlín“, vo svojom prvom odseku a svojom druhom odseku prvej vete stanovuje:

„Prípravky na ochranu rastlín sa používajú správnym spôsobom.

Správne používanie zahŕňa uplatňovanie zásad správnej praxe ochrany rastlín a dodržiavanie podmienok ustanovených v súlade s článkom 31 a uvedených na etikete.“

19

Článok 83 druhý odsek nariadenia č. 1107/2009 stanovuje:

„Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na toto nariadenie. Najmä odkazy v iných právnych predpisoch Spoločenstva, ako je nariadenie [č. 1782/2003], na článok 3 smernice [Rady] 91/414/EHS [z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 1991, s. 1; Mim. vyd. 03/011, s. 332)] sa považujú za odkazy na článok 55 tohto nariadenia.“

Smernica 91/414

20

Smernica 91/414 bola zrušená nariadením č. 1107/2009 a uplatňovala sa do 13. júna 2011.

21

Článok 3 tejto smernice znel takto:

„1.   Členské štáty nariadia, že prípravky na ochranu rastlín sa nemôžu uvádzať na trh a ani používať na ich území, pokiaľ takýto prípravok nepovolili v súlade s touto smernicou, okrem prípadov, keď sa na určené používanie vzťahuje článok 22.

3.   Členské štáty nariadia, že prípravky na ochranu rastlín sa musia používať správne. Správne používanie zahŕňa v sebe dodržiavanie podmienok stanovených v súlade s článkom 4 na označení a uplatňovanie zásad osvedčených zvyklostí, pokiaľ ide o ochranu rastlín, ako aj ‑ všade tam, kde je to možné ‑ zásad integrovanej kontroly.

…“

Holandské právo

22

§ 20 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (zákon o prípravkoch na ochranu rastlín a biocídnych výrobkoch) zo 17. februára 2007 (Stb. 2007, 125) v znení uplatniteľnom na spor vo veci samej znie takto:

„Porušenie nariadenia

1. Konanie v rozpore s článkom 28 ods. 1, článkom 52 ods. 1 a 5, článkom 55, článkom 56 ods. 1, článkom 58 ods. 1 a článkom 64 nariadenia [č. 1107/2009] alebo nariadeniami prijatými na jeho základe je zakázané. …“

23

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB nr. WJZ/14194346 (ministerské nariadenie č. WJZ/14194346, ktorým sa vykonáva SPP, pokiaľ ide o priame platby a krížové plnenie) z 11. decembra 2014 (Stcrt. 2014, 36127) v znení uplatniteľnom na spor vo veci samej (ďalej len „vykonávacie ministerské nariadenie“) vo svojom § 3.1 ods. 1 stanovuje:

„Krížové plnenie:

1. Poľnohospodár, ktorý podal žiadosť o priame platby…, musí dodržiavať tieto ustanovenia:

a) požiadavky na riadenie uvedené v článku 93 ods. 1 nariadenia [č. 1306/2013], uvedené v prílohe 3. …“

24

Príloha 3 k § 3.1 ods. 1 písm. a) vykonávacieho ministerského nariadenia znie:

„Požiadavky riadenia uvedené v článku 93 ods. 1 nariadenia č. 1306/2013

Hlavná otázka: prípravky na ochranu rastlín

SMR 10. článok 55 [prvý odsek a článok 55 druhý odsek] prvá veta nariadenia [č. 1107/2009]:

10.1.

Článok 55 [prvý odsek a článok 55 druhý odsek prvá veta] nariadenia [č. 1107/2009]“.

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

25

Dňa 20. marca 2018 R. en R. podala ministrovi spoločné vyhlásenie, v ktorom žiadala o vyplatenie priamych platieb v rámci SPP.

26

Dňa 11. októbra 2018 kontrolór Nederlandse Voedsel‑ en Warenautoriteit (orgán pre kontrolu potravín a spotrebných výrobkov, Holandsko) konštatoval, že jeden zo spoločníkov R. en R. používa prípravok na ochranu rastlín MECOP PP‑2 (číslo autorizácie 12678N) na boj proti štovíku tupolistému (Rumex obtusifolius). Účinnou látkou tohto prípravku na ochranu rastlín je mecoprop‑P. Autorizácia uvedeného prípravku na ochranu rastlín uplynula 30. januára 2016. Posledný dátum na uvedenie toho istého prípravku na trh bol stanovený na 30. júla 2016 a konečný dátum jeho použitia bol stanovený na 30. januára 2017.

27

Dňa 4. apríla 2019 minister na základe vykonávacieho ministerského nariadenia uložil spoločnosti R. en R. zníženie sumy priamych platieb, ktoré jej mali byť poskytnuté na rok 2018, o 3 % z dôvodu nedodržania pravidiel krížového plnenia s odôvodnením, že používala neautorizovaný prípravok na ochranu rastlín.

28

Rozhodnutím z 21. augusta 2019 minister zamietol sťažnosť, ktorú proti tomuto zníženiu podala R. en R, ako nedôvodnú. V tomto rozhodnutí bolo konanie, o ktoré ide vo veci samej, analyzované ako prípad nedodržania pravidiel týkajúcich sa krížového plnenia z dôvodu, že použitie neautorizovaného prípravku na ochranu rastlín patrí pod SMR 10, ktorá odkazuje na článok 55 prvý odsek a článok 55 druhý odsek prvú vetu nariadenia č. 1107/2009.

29

R. en R. uvedené rozhodnutie napadla na vnútroštátnom súde.

30

R. en R. pred týmto súdom nepopiera, že používala prípravok na ochranu rastlín, ktorý už nebol autorizovaný, ale tvrdí, že to nepredstavuje porušenie článku 55 nariadenia č. 1107/2009, keďže tento článok stanovuje len to, že prípravky na ochranu rastlín sa majú „používa[ť] správnym spôsobom“. R. en R. tvrdí, že použitie neautorizovaného prípravku na ochranu rastlín nepredstavuje porušenie článku 55 nariadenia č. 1107/2009, ale jeho článku 28, podľa ktorého prípravok na ochranu rastlín sa nesmie uviesť na trh ani používať len vtedy, ak nebol autorizovaný. Keďže tento článok 28 nie je uvedený v prílohe II k nariadeniu č. 1306/2013, jeho porušenie nepredstavuje porušenie pravidiel krížového plnenia. R. en R. v konaní pred vnútroštátnym súdom v dôsledku toho tvrdí, že minister nesprávne konštatoval porušenie SMR 10 v tom zmysle, že nebol oprávnený uložiť zníženie sumy priamych platieb, ktoré jej majú byť poskytnuté na rok 2018, o 3 % z dôvodu nedodržania pravidiel krížového plnenia.

31

Podľa vnútroštátneho súdu z doslovného výkladu článku 55 nariadenia č. 1107/2009, na ktorý odkazuje SMR 10, vyplýva, že tento článok sa nevzťahuje na situáciu použitia neautorizovaného prípravku na ochranu rastlín. Vnútroštátny súd však uvádza, že takýto výklad by viedol k „zaujímavému a možno aj nechcenému“ následku, že v situácii, keď poľnohospodár použil neautorizovaný prípravok na ochranu rastlín, by mu nemohlo byť uložené žiadne zníženie z dôvodu nedodržania pravidiel krížového plnenia, zatiaľ čo v prípade nesprávneho použitia autorizovaného prípravku na ochranu rastlín by to bolo možné.

32

Vnútroštátny súd sa pýta na zlučiteľnosť výkladu uvedeného v predchádzajúcom bode s cieľmi ochrany zdravia ľudí, zvierat a rastlín, ako aj životného prostredia, ktoré sledujú nariadenia č. 1306/2013 a 1107/2009.

33

Vnútroštátny súd sa tiež v podstate pýta na dôvody, pre ktoré sa normotvorca Únie rozhodol v článku 83 nariadenia č. 1107/2009 stanoviť, že odkazy v iných právnych predpisoch Spoločenstva na článok 3 smernice 91/414 sa považujú za odkazy výlučne na článok 55 nariadenia č. 1107/2009, a nie aj na článok 28 tohto nariadenia.

34

Za týchto okolností College van Beroep voor het bedrijfsleven (Odvolací súd pre správne spory v hospodárskej oblasti, Holandsko) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Má sa [SMR 10], ktorá odkazuje na článok 55 [prvý odsek a článok 55 druhý odsek prvá veta nariadenia č. 1107/2009], vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje aj na používanie prípravku na ochranu rastlín, ktorý nebol v dotknutom členskom štáte autorizovaný v súlade s týmto nariadením“?

O prejudiciálnej otázke

35

Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má SMR 10, ktorá odkazuje na článok 55 prvý odsek a článok 55 druhý odsek prvú vetu nariadenia č. 1107/2009, vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje aj na používanie prípravku na ochranu rastlín, ktorý v dotknutom členskom štáte nie je alebo už nie je autorizovaný, a v druhom uvedenom prípade, ktorého konečný dátum používania je prekročený.

36

Podľa ustálenej judikatúry je pri výklade ustanovenia práva Únie potrebné zohľadniť nielen jeho doslovné znenie, ale aj vzájomný kontext a ciele právnej úpravy, ktorej je súčasťou (rozsudok z 22. januára 2020, Ursa Major Services, C‑814/18, EU:C:2020:27, bod 49 a citovaná judikatúra).

37

Na úvod treba poznamenať, že podľa vnútroštátneho súdu je medzi účastníkmi konania vo veci samej nesporné, že platnosť autorizácie dotknutého prípravku na ochranu rastlín uplynula 30. januára 2016 a že v čase používania tohto prípravku žalobkyňou vo veci samej bol aj konečný dátum jeho používania, stanovený na 30. januára 2017, prekročený.

38

Po prvé treba poznamenať, že podľa odôvodnenia 35 nariadenia č. 1107/2009 „používanie správnym spôsobom“ prípravkov na ochranu rastlín znamená používanie „podľa ich autorizácie“.

39

V tejto súvislosti pojem „používanie správnym spôsobom/správne používanie“, ako je použitý v článku 55 prvom odseku a článku 55 druhom odseku prvej vete nariadenia č. 1107/2009, treba, pokiaľ ide o jeho prvú zložku, chápať ako odkaz na článok 28 ods. 1 tohto nariadenia, ktorý stanovuje, že prípravok na ochranu rastlín možno „používať“, len ak bol „autorizovaný“ v dotknutom členskom štáte.

40

Okrem toho z článku 32 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 1107/2009 vyplýva, že obdobie platnosti autorizácie sa stanovuje v akte autorizácie prípravku na ochranu rastlín a z článku 46 tohto nariadenia vyplýva, že zrušenie, zmena alebo uplynutie autorizácie môže byť spojené s dobou odkladu najmä pri použití existujúcich zásob.

41

Z toho vyplýva, že „používanie správnym spôsobom/správne používanie“ prípravkov na ochranu rastlín v súlade s článkom 55 prvým odsekom a článkom 55 druhým odsekom prvou vetou nariadenia č. 1107/2009, predpokladá používanie, na ktoré sa vzťahuje autorizácia ratione materiae, ako aj ratione temporis, udelená v súlade s článkom 28 ods. 1 tohto nariadenia, a ktorá je účinná v súlade s požiadavkami článku 32 ods. 1 uvedeného nariadenia a prípadne jeho článku 46.

42

Po druhé článok 1 ods. 1 nariadenia č. 1107/2009 stanovuje, že týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá autorizácie prípravkov na ochranu rastlín v obchodnej forme, a najmä ich používania a kontroly v rámci Európskeho spoločenstva. Článok 1 ods. 3 tohto nariadenia stanovuje, že účelom uvedeného nariadenia je najmä zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia.

43

Ako je uvedené v odôvodnení 24 nariadenia č. 1107/2009, ustanoveniami upravujúcimi autorizáciu sa musí zabezpečiť vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia. Práve tento cieľ sa podľa odôvodnenia 35 toho istého nariadenia sleduje správnym používaním prípravkov na ochranu rastlín podľa ich autorizácie. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa prílohy II nariadenia č. 1306/2013 má SMR 10 týkajúca sa dodržiavania článku 55 prvého odseku a článku 55 druhého odseku prvej vety nariadenia č. 1107/2009 práve chrániť verejné zdravie, zdravie zvierat a zdravie rastlín. SMR 10 je teda súčasťou základných noriem SPP v oblasti verejného zdravia, zdravia zvierat a zdravia rastlín zahrnutých do systému krížového plnenia, ktorých dodržiavanie je podmienkou na úplné vyplatenie určitej pomoci príjemcom v rámci SPP v súlade s odôvodneniami 53 a 54 nariadenia č. 1306/2013.

44

Výklad, ktorý by z rozsahu pôsobnosti SMR 10 vylúčil používanie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré nie sú autorizované v dotknutom členskom štáte alebo ktoré už nie sú autorizované a ktorých konečný dátum používania je prekročený, by bol teda v rozpore s cieľom zásady krížového plnenia zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat, rastlín a životného prostredia. Takýto výklad by totiž znamenal, že príjemcovi, ktorý používa neautorizovaný prípravok na ochranu rastlín, by nebola uložená správna sankcia spočívajúca v znížení sumy priamych platieb, zatiaľ čo príjemca, ktorý používa autorizovaný prípravok na ochranu rastlín, ale porušuje s ním spojené podmienky, by takej sankcii podliehal. Neautorizovaný prípravok na ochranu rastlín by bol preto vylúčený z rozsahu pôsobnosti zásady krížového plnenia SPP, čo by nebolo zlučiteľné s cieľmi SPP.

45

Z toho vyplýva, že používanie prípravku na ochranu rastlín, ktorý nie je autorizovaný alebo ktorého autorizácia a prípadne konečný dátum používania sa prekročili, predstavuje prípad nedodržania SMR 10, ktorá je súčasťou prílohy II nariadenia č. 1306/2013, nazvanej „Pravidlá krížového plnenia podľa článku 93“, čo má za následok správnu sankciu podľa článkov 91 a 99 nariadenia č. 1306/2013.

46

Na tento záver nemá vplyv skutočnosť, že podľa článku 83 nariadenia č. 1107/2009 sa odkazy v iných právnych predpisoch, akým je nariadenie č. 1782/2003, na článok 3 smernice 91/414 považujú za odkazy na článok 55 nariadenia č. 1107/2009, a nie na článok 28 tohto neskôr uvedeného nariadenia. Článok 3 ods. 1 smernice 91/414 totiž stanovil pre členské štáty povinnosť nariadiť, že prípravky na ochranu rastlín sa nemôžu uvádzať na trh a používať na ich území, ak neboli povolené. Toto ustanovenie zodpovedá článku 28 ods. 1 nariadenia č. 1107/2009. Článok 3 ods. 3 smernice 91/414 zase stanovuje povinnosť členských štátov nariadiť, že prípravky na ochranu rastlín sa musia používať správne, a zodpovedá článku 55 nariadenia č. 1107/2009. Z dôvodov uvedených v bodoch 39 a 40 tohto rozsudku však súlad s článkom 55 prvým odsekom a článkom 55 druhým odsekom prvou vetou nariadenia č. 1107/2009 vyžaduje, aby použitý prípravok na ochranu rastlín mal platnú autorizáciu v súlade s článkami 28 a 32 tohto nariadenia. Preto v článku 83 nariadenia č. 1107/2009 nebol potrebný výslovný odkaz na článok 28 uvedeného nariadenia.

47

Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba na položenú otázku odpovedať tak, že SMR 10, ktorá odkazuje na článok 55 prvý odsek a článok 55 druhý odsek prvú vetu nariadenia č. 1107/2009, sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje aj na používanie prípravku na ochranu rastlín, ktorý v dotknutom členskom štáte nie je alebo už nie je autorizovaný, a v druhom uvedenom prípade, ktorého konečný dátum používania je prekročený.

O trovách

48

Vzhľadom na to, že konanie má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

 

Z týchto dôvodov Súdny dvor (desiata komora) rozhodol takto:

 

Povinná požiadavka týkajúca sa hospodárenia 10, ako je stanovená v prílohe II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, ktorá odkazuje na článok 55 prvý odsek a článok 55 druhý odsek prvú vetu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje aj na používanie prípravku na ochranu rastlín, ktorý v dotknutom členskom štáte nie je alebo už nie je autorizovaný, a v druhom uvedenom prípade, ktorého konečný dátum používania je prekročený.

 

Podpisy


( *1 ) Jazyk konania: holandčina.

Top