EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TJ0488

Rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) zo 14. júla 2021 (výňatky).
Guerlain v. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
Ochranná známka Európskej únie – Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Európskej únie – Podlhovastý, kónický a cylindrický tvar rúžu na pery – Absolútny dôvod zamietnutia – Rozlišovacia spôsobilosť – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001.
Vec T-488/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:443

 ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora)

zo 14. júla 2021 ( *1 )

„Ochranná známka Európskej únie – Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Európskej únie – Podlhovastý, kónický a cylindrický tvar rúžu na pery – Absolútny dôvod zamietnutia – Rozlišovacia spôsobilosť – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“

Vo veci T‑488/20,

Guerlain, so sídlom v Paríži (Francúzsko), v zastúpení: T. de Haan, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: S. Pétrequin, A. Folliard‑Monguiral a V. Ruzek, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 2. júna 2020 (vec R 2292/2019‑1), týkajúcemu sa prihlášky trojrozmerného označenia tvoreného podlhovastým, kónickým a cylindrickým tvarom rúžu na pery ako ochrannej známky Európskej únie,

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora),

v zložení: predseda komory D. Spielmann, sudcovia U. Öberg a O. Spineanu‑Matei (spravodajkyňa),

tajomník: J. Pichon, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 5. augusta 2020,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 19. októbra 2020,

so zreteľom na písomnú otázku Všeobecného súdu položenú účastníkom konania z 10. februára 2021, na ktorú mali odpovedať počas pojednávania,

po pojednávaní z 21. apríla 2021,

vyhlásil tento

Rozsudok ( 1 )

[omissis]

Návrhy účastníkov konania

9

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania vrátane tých, ktoré vznikli v konaní pred odvolacím senátom.

10

EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

zamietol žalobu,

uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

Právny stav

[omissis]

42

Po druhé, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne založené na veľmi vydarenom estetickom aspekte dotknutého tvaru, treba uviesť, že podľa judikatúry skutočnosť, že výrobky majú kvalitný dizajn, nevyhnutne neznamená, že ochranná známka tvorená trojrozmerným tvarom týchto výrobkov umožňuje ab initio rozlíšiť tieto výrobky od výrobkov iných podnikov v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 (rozsudok z 5. februára 2020, Tvar šnúrky do topánok, T‑573/18, EU:T:2020:32, bod 65).

43

Napriek tomu nemožno vylúčiť, že estetický aspekt ochrannej známky v tvare obalu výrobku, v prejednávanej veci puzdra, v ktorom sa tento výrobok nachádza, možno spolu s ďalšími skutočnosťami zohľadniť pri dokazovaní existencie rozdielu oproti norme a zvyklostiam daného odvetvia, pokiaľ je tento estetický aspekt koncipovaný tak, že vedie k objektívnemu a neobvyklému vizuálnemu efektu vyvolanému špecifickým dizajnom tejto ochrannej známky (rozsudok z 12. decembra 2019, EUIPO/Wajos, C‑783/18 P, neuverejnený, EU:C:2019:1073, bod 32).

44

V dôsledku toho treba uviesť, že zohľadnenie estetického aspektu prihlasovanej ochrannej známky sa nesmie rovnať hodnoteniu krásy alebo jej neprítomnosti predmetného výrobku, ktoré je už zo svojej podstaty subjektívne, ale má v súlade s judikatúrou citovanou v bode 43 vyššie overiť, či je táto ochranná známka spôsobilá vyvolať objektívny a neobvyklý vizuálny efekt u príslušnej skupiny verejnosti.

[omissis]

48

Okrem toho podľa judikatúry norma a zvyklosti v danom odvetví nemôžu byť obmedzené iba na štatisticky najrozšírenejší tvar, ale zahŕňajú všetky tvary, ktoré spotrebiteľ na trhu obvykle vníma [rozsudok z 25. novembra 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Tvar tmavej fľaše), T‑862/19, EU:T:2020:561, bod 56].

49

Vzhľadom na obrázky, ktoré odvolací senát zohľadnil ako normu a zvyklosti dotknutého odvetvia, preto treba konštatovať, podobne ako žalobkyňa, že predmetný tvar je neobvyklý pre rúž na pery a odlišuje sa od akéhokoľvek iného tvaru existujúceho na trhu.

50

Odvolací senát sa obmedzil len na konštatovanie, že neexistuje významná odchýlka od noriem a zvykov odvetvia. V súlade s judikatúrou citovanou v bode 19 vyššie je síce pravda, že samotná skutočnosť, že tvar je „variantom“ jedného z obvyklých tvarov určitého typu výrobkov, nestačí na preukázanie, že uvedený tvar nemá rozlišovaciu spôsobilosť, skutočnosť, že odvetvie sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou tvarov výrobkov, neznamená, že prípadný nový tvar bude nevyhnutne vnímaný ako jeden z nich.

[omissis]

 

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora)

rozhodol takto:

 

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 2. júna 2020 (vec R 2292/2019‑1) sa zrušuje.

 

2.

EUIPO je povinný nahradiť trovy konania vrátane nevyhnutných nákladov vynaložených spoločnosťou Guerlain v konaní pred odvolacím senátom EUIPO.

 

Spielmann

Öberg

Spineanu‑Matei

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu dňa 14. júla 2021.

Podpisy


( *1 ) Jazyk konania: francúzština.

( 1 ) Uvádzajú sa iba tie body rozsudku, ktorých uverejnenie považuje Všeobecný súd za užitočné.

Top