EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TJ0296

Rozsudok Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 18. mája 2022 (Výňatky).
Amer Foz proti Rade Európskej únie.
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia voči Sýrii – Zmrazenie finančných prostriedkov – Nesprávne posúdenie – Proporcionalita – Právo vlastniť majetok – Právo vykonávať hospodársku činnosť – Zneužitie právomoci – Povinnosť odôvodnenia – Právo na obhajobu – Právo na spravodlivý proces – Stanovenie kritérií na zaradenie do zoznamu.
Vec T-296/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:298

Predbežné znenie

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora)

z 18. mája 2022 (*)

„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia voči Sýrii – Zmrazenie finančných prostriedkov – Nesprávne posúdenie – Proporcionalita – Právo vlastniť majetok – Právo vykonávať hospodársku činnosť – Zneužitie právomoci – Povinnosť odôvodnenia – Právo na obhajobu – Právo na spravodlivý proces – Stanovenie kritérií na zaradenie do zoznamu“

Vo veci T‑296/20,

Amer Foz, bydliskom v Dubaji (Spojené arabské emiráty), v zastúpení: L. Cloquet, advokát,

žalobca,

proti

Rade Európskej únie, v zastúpení: T. Haas a M. Bishop, splnomocnení zástupcovia,

žalovanej,

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora),

v zložení: predseda štvrtej komory S. Gervasoni, sudcovia L. Madise a J. Martín y Pérez de Nanclares (spravodajca),

tajomník: M. Zwozdziak‑Carbonne, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania, najmä na:

–        žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 12. mája 2020,

–        prvý návrh na úpravu žaloby podaný do kancelárie Všeobecného súdu 13. augusta 2020,

–        vyjadrenie k žalobe s pripomienkami k prvému návrhu na úpravu žaloby podané do kancelárie Všeobecného súdu 8. októbra 2020,

–        repliku podanú do kancelárie Všeobecného súdu 27. novembra 2020,

–        dupliku podanú do kancelárie Všeobecného súdu 3. februára 2021,

–        druhý návrh na úpravu žaloby podaný do kancelárie Všeobecného súdu 9. augusta 2021,

–        pripomienky k druhému návrhu na úpravu žaloby podané do kancelárie Všeobecného súdu 28. septembra 2021,

po pojednávaní z 2. decembra 2021,

vyhlásil tento

Rozsudok(1)

1        Svojou žalobou podľa článku 263 ZFEÚ sa žalobca Amer Foz domáha zrušenia vykonávacieho rozhodnutia Rady (SZBP) 2020/212 zo 17. februára 2020, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 43 I, 2020, s. 6), vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2020/211 zo 17. februára 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ L 43 I, 2020, s. 1), rozhodnutia Rady (SZBP) 2020/719 z 28. mája 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 168, 2020, s. 66), vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2020/716 z 28. mája 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ L 168, 2020, s. 1), rozhodnutia Rady (SZBP) 2021/855 z 27. mája 2021, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 188, 2021, s. 90), a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2021/848 z 27. mája 2021, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ L 188, 2021, s. 18), v rozsahu, v akom bolo meno žalobcu týmito aktmi zaradené do zoznamov pripojených k uvedeným aktom a ponechané na nich.

 Okolnosti predchádzajúce sporu a skutkové okolnosti, ktoré nastali po podaní žaloby

[omissis]

12      Vykonávacím rozhodnutím 2020/212 a vykonávacím nariadením 2020/211 (ďalej spoločne len „pôvodné akty“) bolo meno žalobcu doplnené do riadku 291 zoznamu uvedeného v prílohe I oddiele A (Osoby) rozhodnutia 2013/255 a doplnené do riadku 291 zoznamu uvedeného v prílohe II oddiele A (Osoby) nariadenia č. 36/2012 (ďalej spoločne len „predmetné zoznamy“).

13      Na jednej strane „identifikačné údaje“ uvedené v predmetných zoznamoch uvádzajú, že žalobca je mužského pohlavia, má najmä sýrsku štátnu príslušnosť a narodil sa 11. marca 1976. Okrem toho je v ňom jeho pozícia opísaná ako „generáln[y] riadite[ľ] spoločnosti ASM International General Trading LLC“. Napokon sú v týchto zoznamoch uvedení „Samer Foz; Aman Holding [(Aman Dimashq JSC)]“ a „ASM International General Trading LLC“ ako „príbuzní/obchodní partneri/subjekty alebo partneri/prepojenia“ žalobcu.

14      Na druhej strane dôvody na zaradenie mena žalobcu do predmetných zoznamov znejú takto:

„Popredný podnikateľ s osobnými a rodinnými podnikateľskými záujmami a činnosťami vo viacerých sektoroch sýrskeho hospodárstva, a to aj prostredníctvom [spoločnosti] Aman Holding (predtým znám[ej] ako Aman Group). Prostredníctvom spoločnosti Aman Holding získava finančný prospech z prístupu k obchodným príležitostiam a podporuje Assadov režim, a to aj prostredníctvom zapojenia do developerského projektu Marota City, ktorý má podporu režimu. Od roku 2012 je tiež generálnym riaditeľom spoločnosti ASM International [General] Trading LLC.

Má tiež spojenie so svojím bratom Samerom Fozom, ktorého [Európska únia] označila v januári 2019 ako popredného podnikateľa pôsobiaceho v Sýrii, ktorý režim podporuje alebo má z neho prospech.“

[omissis]

18      Dňa 28. mája 2020 prijala Rada jednak rozhodnutie 2020/719, ktorým sa predĺžilo uplatňovanie rozhodnutia 2013/255 do 1. júna 2021, a jednak vykonávacie nariadenie 2020/716 (ďalej len spoločne „ponechávajúce akty z roku 2020“). Meno žalobcu bolo ponechané v riadku 291 predmetných zoznamov na základe rovnakých dôvodov, ako sú dôvody uvedené v pôvodných aktoch (ďalej len „dôvody z roku 2020“).

[omissis]

23      Dňa 27. mája 2021 prijala Rada jednak rozhodnutie 2021/855, ktorým sa predĺžilo uplatňovanie rozhodnutia 2013/255 do 1. júna 2022, a jednak vykonávacie nariadenie 2021/848 (ďalej spoločne len „ponechávajúce akty z roku 2021“). Meno žalobcu bolo ponechané v riadku 291 predmetných zoznamov. Rada odôvodnila prijatie reštriktívnych opatrení voči žalobcovi uvedením dôvodov, ktoré sa odlišovali od dôvodov uvedených v pôvodných aktoch a v ponechávajúcich aktoch z roku 2020 (ďalej len „dôvody z roku 2021“).

24      Pokiaľ ide na jednej strane o „identifikačné údaje“ uvedené v predmetných zoznamoch, ponechávajúce akty z roku 2021 preberajú informácie uvedené v bode 13 vyššie. Okrem toho je pozícia žalobcu v súčasnosti opísaná ako „Zakladateľ spoločnosti District 6 Company; Zakladajúci partner spoločnosti Easy life Company“, pričom bol odstránený údaj o spoločnosti „ASM International General Trading LLC“ a bol doplnený údaj „Podpredseda spoločnosti Asas Steel Company“ ako „Príbuzní/obchodní partneri/subjekty alebo partneri/prepojenia“ žalobcu.

25      Na druhej strane dôvody z roku 2021 znejú takto:

„Popredný podnikateľ, ktorého osobné a rodinné obchodné záujmy a činnosti zasahujú viacero odvetví sýrskeho hospodárstva. Finančne ťaží z prístupu k obchodným príležitostiam a podporuje sýrsky režim. V rokoch 2012 – 2019 bol generálnym riaditeľom spoločnosti ASM International [General] Trading LLC.

Má tiež spojenie so svojím bratom Samerom Fozom, ktorého Rada označila v januári 2019 ako popredného podnikateľa pôsobiaceho v Sýrii, ktorý podporuje režim alebo má z neho prospech. Spolu so svojím bratom realizuje niekoľko komerčných projektov, najmä v oblasti Adra al‑Ummaliya [(predmestie Damasku, Sýria)]. Tieto projekty zahŕňajú továreň, ktorá vyrába káble a príslušenstvo, ako aj projekt na výrobu elektriny zo slnečnej energie. Zapojili sa aj do rôznych činností s [Islamským štátom v Iraku a Levante (ISIL), Dá’iš] v mene [režimu Baššára al‑Asada] vrátane poskytovania zbraní a munície výmenou za pšenicu a olej.“

[omissis]

 Návrhy účastníkov konania

28      Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        zrušil pôvodné akty, ponechávajúce akty z roku 2020 a ponechávajúce akty z roku 2021 (ďalej spoločne len „napadnuté akty“) v rozsahu, v akom sa ho týkajú,

–        uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania.

29      Rada navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        zamietol žalobu,

–        uložil žalobcovi povinnosť nahradiť trovy konania,

–        subsidiárne v prípade, že by Všeobecný súd zrušil napadnuté akty v rozsahu, v akom sa týkajú žalobcu, nariadil zachovanie účinkov rozhodnutí 2020/719 a 2021/855 v rozsahu, v akom sa ho týkajú, až do nadobudnutia účinnosti čiastočného zrušenia vykonávacích nariadení 2020/716 a 2021/848.

30      Formuláciu tretieho žalobného návrhu Rady uvedenú v bode 29 vyššie, ktorou bola opravená chyba v písaní nachádzajúca sa v pripomienkach Rady k druhému návrhu na úpravu žaloby, Rada prijala na pojednávaní, čo bolo zaznamenané v zápisnici z pojednávania.

 Právny stav

[omissis]

 prvom žalobnom dôvode založenom na nesprávnom posúdení

 Úvodné poznámky

[omissis]

79      Po prvé žalobca v podstate tvrdí, že samotná Rada uznala, že nie je podnikateľom „pôsobiacim v Sýrii“ v zmysle článku 27 ods. 2 písm. a) a článku 28 ods. 2 písm. a) rozhodnutia 2013/255, zmeneného rozhodnutím 2015/1836. Po druhé spochybňuje, že by bol „podnikateľ[om], ktorého osobné a rodinné obchodné záujmy a činnosti zasahujú viacero odvetví sýrskeho hospodárstva“. Po tretie tvrdí, že ho nemožno považovať za „popredného“ podnikateľa. Po štvrté tvrdí, že nie je spojený s režimom Baššára al‑Asada, nemá žiadny vplyv na tento režim a nepredstavuje riziko obchádzania sankcií voči režimu. Po piate tvrdí, že už nie je zapojený do činnosti spoločnosti ASM International General Trading, keďže táto spoločnosť vstúpila do likvidácie a bola zrušená. Po šieste sa domnieva, že nie je zapojený do činnosti spoločností so sídlom v Sýrii, ani do činnosti spoločnosti Aman Holding JSC. Po siedme tvrdí, že z profesijného hľadiska nemá prepojenie na Samera Foza. Po ôsme uvádza, že skutočnosť, že má spojenie so Samerom Fozom, nespochybňuje úplnú neexistenciu spojenia medzi ním a režimom Baššára al‑Asada, pretože samotný Samer Foz nie je nijako spojený s uvedeným režimom, a spochybňuje zaradenie vlastného mena do predmetných zoznamov na Všeobecnom súde. Po deviate tvrdí, že nebol zapojený do projektu Marota City, takže nemohol využívať vyvlastnené pozemky patriace osobám vysídleným v dôsledku konfliktu v Sýrii, čo by im zabránilo v návrate do ich domovov. Po desiate sýrsky režim uvedený projekt nepodporuje.

80      Rada spochybňuje tvrdenia žalobcu.

 O určení prvkov dôvodov na zaradenie do zoznamu týkajúcich sa každého z kritérií na zaradenie do zoznamu

81      Ako bolo uvedené v bode 46 vyššie, z dôvodov z roku 2020 a z roku 2021 treba vyvodiť, že meno žalobcu bolo zaradené do predmetných zoznamov a na týchto zoznamoch ponechané na základe troch kritérií, a to kritéria popredného podnikateľa pôsobiaceho v Sýrii, kritéria spojenia so sýrskym režimom a kritéria spojenia s osobou alebo subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia. Na posúdenie dôvodnosti uplatnenia týchto kritérií v prejednávanej veci treba najskôr určiť skutkové okolnosti dôvodov na zaradenie do zoznamu, ktoré spadajú pod každé z kritérií.

82      V tejto súvislosti treba pripomenúť, že nemožno vylúčiť, že v prípade určitej osoby sa dôvody na zaradenie do zoznamu do určitej miery prelínajú v tom zmysle, že ju možno kvalifikovať ako popredného podnikateľa pôsobiaceho v Sýrii a možno ju považovať za osobu, ktorá má v rámci svojich činností prospech zo sýrskeho režimu alebo ho prostredníctvom tých istých činností podporuje. Vyplýva to práve z toho, ako je uvedené v odôvodnení 6 rozhodnutia 2015/1836, že dobré styky so sýrskym režimom a jeho podpora touto kategóriou osôb sú jedným z dôvodov, pre ktoré sa Rada rozhodla vytvoriť túto kategóriu. Nič to však nemení na tom, že aj v tomto prípade ide o odlišné kritériá (rozsudok z 23. septembra 2020, Kaddour/Rada, T‑510/18, EU:T:2020:436, bod 77).

83      Ak sa Rada rozhodne zaradiť meno určitej osoby do zoznamu z dôvodu jej postavenia popredného podnikateľa pôsobiaceho v Sýrii, nie je povinná v dôvodoch na zaradenie tejto osoby do zoznamu spresniť, že má prospech zo sýrskeho režimu alebo ho podporuje. Ak tak urobí, zároveň to znamená, že má v úmysle na ňu uplatniť aj kritérium stanovené v článku 27 ods. 1 a článku 28 ods. 1 rozhodnutia 2013/255, zmeneného rozhodnutím 2015/1836. Tento výklad najlepšie zaručuje potrebný účinok odsekov 1 a 2 v článkoch 27 a 28 rozhodnutia 2013/255, zmeneného rozhodnutím 2015/1836, a umožňuje osobám zaradeným do zoznamov presne určiť, na základe akých kritérií bolo ich meno zaradené do predmetných zoznamov alebo na týchto zoznamoch ponechané (rozsudok z 23. septembra 2020, Kaddour/Rada, T‑510/18, EU:T:2020:436, bod 79).

84      Konštatovanie uvedené v bode 82 vyššie sa analogicky uplatní na kritérium spojenia s osobou alebo subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia. Osoba totiž môže byť kvalifikovaná ako popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii a považovaná za osobu, ktorá má na základe tých istých činností, najmä prostredníctvom obchodných vzťahov, spojenie s inou osobou, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 31. mája 2018, Kaddour/Rada, T‑461/16, EU:T:2018:316, bod 127). Rovnako môže byť táto osoba spojená so sýrskym režimom a zároveň z rovnakých dôvodov môže mať spojenie s osobou, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

[omissis]

 O spojení žalobcu s osobou alebo subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia

–       O rozsahu kritéria na zaradenie do zoznamu

113    Z dôvodov z roku 2020 a z roku 2021, pripomenutých v bodoch 14 a 25 vyššie, v podstate vyplýva, že meno žalobcu bolo zaradené do predmetných zoznamov a na týchto zoznamoch ponechané najmä z dôvodu jeho rodinných obchodných záujmov a jeho spojenia s jeho bratom Samerom Fozom, ktorý sa nachádza na uvedených zoznamoch od januára 2019.

114    V prvom rade podľa žalobcu jeho brat Samer Foz spochybňuje zaradenie svojho mena do predmetných zoznamoch a jeho ponechanie na týchto zoznamoch v rámci žaloby zapísanej pod číslom veci T‑258/19. Okrem toho Samer Foz podal žalobu zapísanú pod číslom T‑481/21, ktorou sa domáhala zrušenia ponechávajúcich aktov z roku 2021 v rozsahu, v akom sa ho týkajú.

115    V tejto súvislosti treba pripomenúť, že preskúmanie vykonané Všeobecným súdom v prejednávanej veci sa môže týkať len dôvodnosti zaradenia mena žalobcu do predmetných zoznamov, a teda nemôže spochybniť zákonnosť rozhodnutí, ktorými Rada zaradila meno jeho brata Samera Foza do uvedených zoznamov (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. mája 2017, Barqawi/Rada, T‑303/15, neuverejnený, EU:T:2017:328, bod 42). V prejednávanej veci bolo meno žalobcu zaradené do týchto zoznamoch a ponechané na nich vykonávacím rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/87 z 21. januára 2019, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255 (Ú. v. EÚ L 18 1, 2019, s. 13), rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/806 zo 17. mája 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255 (Ú. v. EÚ L 132, 2019, s. 36), a rozhodnutiami 2020/719 a 2021/855, ako aj vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/85 z 21. januára 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 36/2012 (Ú. v. EÚ, L 18 1, 2019, s. 4), vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/798 zo 17. mája 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 36/2012 (Ú. v. EÚ L 132, 2019, s. 1), a vykonávacími nariadeniami 2020/716 a 2021/848. Konkrétne bol zaradený do predmetných zoznamov z dôvodu svojho postavenia popredného podnikateľa pôsobiaceho v Sýrii a svojho spojenia so sýrskym režimom.

116    V každom prípade z rozsudku z 24. novembra 2021, Foz/Rada (T‑258/19, neuverejnený, EU:T:2021:820, bod 154), vyplýva, že pokiaľ ide o vykonávacie rozhodnutie 2019/87, rozhodnutia 2019/806 a 2020/719 a vykonávacie nariadenia 2019/85, 2019/798 a 2020/716, Samer Foz pred Všeobecným súdom nepreukázal, že tieto akty, ktorými bolo jeho meno zaradené do predmetných zoznamov a ponechané na nich, treba zrušiť. Na druhej strane, pokiaľ ide o ponechávajúce akty z roku 2021, podľa ustálenej judikatúry z prezumpcie zákonnosti aktov inštitúcií Únie vyplýva, že také akty majú právne účinky dovtedy, kým neboli zrušené orgánom, ktorý ich prijal, zrušené na základe žaloby o neplatnosť alebo vyhlásené za neplatné v dôsledku návrhu na začatie prejudiciálneho konania alebo námietky nezákonnosti (pozri v tomto zmysle rozsudok z 21. decembra 2011, Francúzsko/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, bod 74 a citovanú judikatúru). Okrem toho účinky ponechávajúcich aktov z roku 2021 voči Samerovi Fozovi neboli pozastavené v nadväznosti na návrh na nariadenie predbežných opatrení. Preto všetky akty, na základe ktorých bolo meno Samera Foza zaradené do uvedených zoznamov a ponechané na nich, majú naďalej právne účinky.

117    V druhom rade v odpovedi na opatrenie na zabezpečenie priebehu konania prijaté Všeobecným súdom žalobca tvrdí, že na preukázanie jeho spojenia so Samerom Fozom v zmysle kritéria spojenia s osobou, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, by sa malo zohľadniť len obchodné spojenie, a nie súrodenecké väzby. Okrem toho uvádza, že spojenie so Samerom Fozom nepredstavuje jedno z kritérií na zaradenie do zoznamu stanovených v článku 28 ods. 2 písm. a) až g) rozhodnutia 2013/255, zmeneného rozhodnutím 2015/1836, keďže meno Samera Foza ani žiadneho iného člena rodiny Fozovcov sa v ňom nevyskytuje. Rada tvrdí, že z jej spisu vyplýva, že žalobca a Samer Foz sú z profesijného hľadiska úzko prepojení.

118    V tejto súvislosti sa dôvody na zaradenie do zoznamu z roku 2020 a z roku 2021, na základe ktorých sa Rada domnievala, že existuje spojenie medzi žalobcom a jeho bratom Samerom Fozom, neobmedzujú výlučne na ich rodinné vzťahy, ale týkajú sa aj ich obchodných vzťahov. Okrem toho Rada netvrdí, že príslušnosť k rodine Fozovcov je samostatným kritériom na rozdiel od príslušnosti k rodinám al‑Asadovcov alebo Makhloufovcov, ktorá ako taká predstavuje samostatné kritérium stanovené v článku 27 ods. 2 písm. b) a článku 28 ods. 2 písm. b) rozhodnutia 2013/255, zmeneného rozhodnutím 2015/1836, prevzaté, pokiaľ ide o zmrazenie finančných prostriedkov, do článku 15 ods. 1a písm. b) nariadenia č. 36/2012, zmeneného rozhodnutím 2015/1828. V rámci preskúmania kritéria spojenia s osobou alebo subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, sa preto existencia tejto súrodeneckej väzby musí skúmať ako skutková okolnosť.

119    Po tomto spresnení je teraz potrebné overiť, či Rada predložením všetkých dôkazov uniesla dôkazné bremeno, ktoré jej prislúcha na základe judikatúry pripomenutej v bode 73 vyššie, a či tak tieto dôkazy predstavujú súbor dostatočne konkrétnych, presných a zhodujúcich sa nepriamych dôkazov na podporu dôvodov na zaradenie mena žalobcu do predmetných zoznamov.

120    V tejto súvislosti z dôvodov z roku 2020 a z roku 2021 vyplýva, že Rada sa domnievala, že žalobca mal spojenie so svojím bratom Samerom Fozom z dôvodu ich činností v spoločnostiach Aman Holding a ASM International General Trading. Okrem toho, pokiaľ ide o dôvody z roku 2021, meno žalobcu bolo tiež ponechané na predmetných zoznamoch z dôvodu existencie obchodných väzieb v rámci určitého počtu obchodných projektov a pri rôznych činnostiach s ISIL vedených v mene sýrskeho režimu. Je preto potrebné skúmať každú z týchto skutočností oddelene.

[omissis]

–       Závery o spojení s osobou, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia

165    Po prvé z vyššie uvedeného vyplýva, že žalobca a jeho brat Samer Foz udržiavajú spojenie v rámci obchodných vzťahov. Rada ku dňu prijatia pôvodných aktov predovšetkým preukázala, že žalobca a Samer Foz udržiavali obchodné vzťahy prostredníctvom rodinného podniku Aman Holding a spoločnosti ASM International General Trading. Ďalej, pokiaľ ide o ponechávajúce akty z roku 2020, Rada preukázala, že obaja bratia udržiavali obchodné vzťahy prostredníctvom uvedeného rodinného podniku. Napokon, pokiaľ ide o ponechávajúce akty z roku 2021, Rada preukázala, že žalobca a jeho brat udržiavali obchodné vzťahy, keďže sa zúčastňovali na činnostiach ISIL v mene sýrskeho režimu.

166    Existencia obchodných vzťahov medzi žalobcom a jeho bratom Samerom Fozom sa prejavuje formou zosúladeného konania pri správe ich akciových portfólií. Po prvé totiž z listu z 22. novembra 2020 a z osvedčenia o zápise potvrdzujúceho nové rozdelenie kapitálovej účasti v spoločnosti Aman Holding, ktoré predložil žalobca, vyplýva, že žalobca a Samer Foz previedli svoje podiely v spoločnosti Aman Holding v priebehu toho istého obdobia (teda od 22. novembra 2020 do 3. decembra 2020). V tomto ohľade nie je tvrdenie žalobcu, že prevod jeho akcií pred uplynutím obdobia troch rokov by bol nezákonný v súlade s § 96 ods. 1 sýrskeho zákona o „predchádzaní predaju akcií“, dostatočne podložené dôkazmi. Toto tvrdenie je tiež nedôvodné, keďže napriek údajnej snahe žalobcu rýchlo sa zbaviť svojich akcií preukázal iba to, že kúpnu zmluvu z 2. apríla 2020 podpísal až viac ako mesiac a tri týždne po uplynutí lehoty stanovenej v § 96 ods. 1 tohto zákona. V každom prípade táto okolnosť nijako neznižuje skutočnosť, že k prevodu akcií vlastnených žalobcom a Samerom Fozom došlo vo veľmi krátkom čase. Po druhé rozhodnutie o likvidácii spoločnosti ASM International General Trading svedčí o existencii určitej formy zosúladeného konania, ako to tvrdí Rada. V tejto súvislosti z dôkazov predložených žalobcom vyplýva, že rozhodnutie bolo prijaté 26. marca 2019 akcionármi vrátane Samera Foza a žalobcu, ktorí prišli na mimoriadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti v reakcii na zaradenie mena Samera Foza do predmetných zoznamov v januári 2019.

167    Napokon žalobca vo svojich písomných podaniach netvrdí, že prerušil svoje vzťahy so Samerom Fozom alebo že sa od nich dištancoval. V dôsledku toho spojenie medzi žalobcom a jeho bratom pretrváva.

168    V druhom rade žalobca tvrdí, že z dôkazov priložených k žalobe vyplýva, že nemá spojenie s režimom, resp. že naň nemá žiadny vplyv, a že nepredstavuje riziko obchádzania reštriktívnych opatrení.

[omissis]

173    Okrem toho treba pripomenúť, že podľa článku 27 ods. 3 a článku 28 ods. 3 rozhodnutia 2013/255, zmeneného rozhodnutím 2015/1836, osoby, subjekty alebo orgány z jednej z kategórií uvedených v článku 27 ods. 2 a v článku 28 ods. 2 uvedeného rozhodnutia sa nezaradia do zoznamov osôb a subjektov uvedených v prílohe I rozhodnutia 2013/255 alebo sa na ňom neponechajú, ak existuje dostatok informácií, že najmä nepredstavujú reálne riziko obchádzania reštriktívnych opatrení. Tieto podmienky, pokiaľ ide o zmrazenie finančných prostriedkov, boli prevzaté do článku 15 ods. 1b nariadenia č. 36/2012, zmeneného nariadením 2015/1828.

174    V tejto súvislosti, pokiaľ ide o osoby spojené s osobami, ktoré poskytujú predmetnej vláde podporu, treba uviesť, že ak sú zmrazené finančné prostriedky týchto osôb, existuje nezanedbateľné nebezpečenstvo, že budú vyvíjať nátlak na osoby, ktoré sú s nimi spojené, aby obišli účinok opatrení, ktoré sa ich týkajú (pozri v tomto zmysle rozsudok z 28. apríla 2021, Sharif/Rada, T‑540/19, neuverejnený, EU:T:2021:220, bod 159, a analogicky rozsudok zo 4. septembra 2015, NIOC a i./Rada, T‑577/12, neuverejnený, EU:T:2015:596, bod 139).

175    V prejednávanej veci má brat žalobcu Samer Foz, ktorý je zaradený do predmetných zoznamov, privilegované postavenie v sýrskom hospodárstve. V tomto zmysle informácie pochádzajúce z internetových stránok Atlantic Council a The Syria Report naznačujú, že je jedným z najmocnejších podnikateľov v Sýrii. Internetové stránky Brookings Institution a The Syria Report ho označujú za „nového Ramiho Makhloufa“. Okrem toho sa v článku z internetovej stránky The Times uvádza, že podniky Samera Foza naďalej fungujú napriek európskym sankciám zmrazenia finančných prostriedkov, ktoré na neho boli uvalené v januári 2019.

176    Vzhľadom na privilegované postavenie Samera Foza v sýrskom hospodárstve a jeho vplyv, existujúce či minulé obchodné väzby medzi žalobcom a Samerom Fozom, skutočnosť, že sú bratia, význam rodinného podniku, v ktorom mali podiely a zastávali zodpovedné pozície, ako aj nemožnosť vylúčiť možné zosúladené konanie medzi žalobcom a Samerom Fozom s cieľom previesť ich podiely v spoločnosti Aman Holding a s cieľom zrušenia a likvidácie spoločnosti ASM International General Trading, je odôvodnené prijať záver, že žalobca predstavuje reálne riziko obchádzania reštriktívnych opatrení.

177    V dôsledku toho treba vzhľadom na vyššie uvedené úvahy konštatovať, že dôvod na zaradenie mena žalobcu do predmetných zoznamov z dôvodu jeho spojenia s osobou, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, je dostatočne podložený, takže vzhľadom na toto kritérium je zaradenie jeho mena do predmetných zoznamov dôvodné.

[omissis]

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora)

rozhodol takto:

1.      Žaloba sa zamieta.

2.      Amer Foz je povinný nahradiť trovy konania.

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 18. mája 2022.

Podpisy


*      Jazyk konania: angličtina.


1      Uvádzajú sa iba tie body rozsudku, ktorých uverejnenie považuje Všeobecný súd za užitočné.

Top