EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0295

Vec C-295/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 2. júla 2020 – „Sanresa“ UAB/Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

OJ C 329, 5.10.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 329/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 2. júla 2020 – „Sanresa“ UAB/Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

(Vec C-295/20)

(2020/C 329/05)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku:„Sanresa“ UAB

Ďalší účastník konania: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 18 ods. 2, článok 56 ods. 1 prvý pododsek písm. b), článok 56 ods. 1 druhý pododsek, článok 58 ods. 1 prvý pododsek písm. a) a článok 58 ods. 2 druhý pododsek smernice 2014/24 (1), ako aj články 3 až 6 a ďalšie ustanovenia nariadenia č. 1013/2006 (2) (spoločne alebo jednotlivo, ale bez obmedzenia) vykladať v tom zmysle, že súhlas udelený hospodárskemu subjektu, ktorý je nevyhnutný na prepravu odpadu z jedného členského štátu Európskej únie do iného, je potrebné považovať za požiadavku na účely plnenia zmluvy o poskytnutí služby a nie za kritérium týkajúce sa oprávnenia vykonávať činnosť?

2.

Ak je vyššie uvedený súhlas na prepravu odpadu potrebné považovať za podmienku účasti dodávateľa (spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť), majú sa zásady transparentnosti a spravodlivej hospodárskej súťaže vyjadrené v článku 18 ods. 1 prvom a druhom pododseku smernice 2014/24, článku 58 ods. 1 prvom pododseku písm. a) a článku 58 ods. 2 druhom pododseku uvedenej smernice, zásada voľného pohybu osôb, tovaru a služieb vyjadrená v článku 26 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článkoch 7 až 9 nariadenia č. 1013/2006 (spoločne alebo jednotlivo, ale bez obmedzenia) vykladať v tom zmysle, že podmienky týkajúce sa verejného obstarávania služieb nakladania s odpadom, osobitne ustanovenia o uplynutí lehoty na predloženie ponúk, musia vytvárať pre domácich a zahraničných dodávateľov, ktorí zamýšľajú vykonávať prepravu odpadu cez hranice medzi členskými štátmi Európskej únie, podmienky umožňujúce neobmedzenú účasť v rámci takýchto postupov verejného obstarávania a že títo dodávatelia musia mať okrem iného možnosť predložiť vyššie uvedený súhlas aj v prípade, ak ho získali až po uplynutí lehoty na predloženie ponúk?

3.

Ak sa má vyššie uvedený súhlas s prepravou odpadu v súlade s článkom 49 a bodom 17 časti C prílohy V smernice 2014/24 a s jej článkom 70 považovať za požiadavku na účely plnenia zákazky na základe verejného obstarávania, majú sa zásady verejného obstarávania vyjadrené v článku 18 uvedenej smernice a všeobecný postup zadávania zákaziek upravený v jej článku 56 vykladať v tom zmysle, že v rámci postupu verejného obstarávania nemožno ponuku účastníka, ktorý nepredložil súhlas, vylúčiť?

4.

Majú sa článok 18, článok 56 ods. 1 prvý pododsek písm. b), článok 58 ods. 1 prvý pododsek písm. a) a článok 58 ods. 2 smernice 2014/24 vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej majú verejní obstarávatelia právo v súťažných podkladoch vopred určiť postup vyhodnotenia ponúk, v zmysle ktorého bude oprávnenie dodávateľov vykonávať činnosť (spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť) preverované čiastočne alebo nebude preverované vôbec, hoci držba takého oprávnenia predstavuje predpoklad na zákonné plnenie zákazky na základe verejného obstarávania a verejní obstarávatelia môžu mať vopred vedomosť o potrebe takéhoto oprávnenia?

5.

Majú sa článok 18 a článok 42 ods. 1 prvý pododsek smernice 2014/24, ako aj článok 2 bod 35 a články 5 a 17 nariadenia č. 1013/2006 spolu s ďalšími ustanoveniami uvedeného nariadenia vykladať v tom zmysle, že v prípade obstarávania služieb nakladania s odpadom môžu verejní obstarávatelia zákonne obstarať takéto služby len v prípade, ak v súťažných podkladoch jasne a presne definujú množstvo a zloženie odpadu, ako aj iné podstatné podmienky na účely plnenia zmluvy (napríklad balenie)?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 2006, s. 1).


Top