EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0288

Vec C-288/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal judiciaire – Bobigny (Francúzsko) 30. júna 2020 – BNP Paribas Personal Finance SA/ZD

Ú. v. EÚ C 297, 7.9.2020, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 297/32


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal judiciaire – Bobigny (Francúzsko) 30. júna 2020 – BNP Paribas Personal Finance SA/ZD

(Vec C-288/20)

(2020/C 297/44)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal judiciaire – Bobigny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: BNP Paribas Personal Finance SA

Žalovaný: ZD

Prejudiciálne otázky

1.

Patria také podmienky, ktorými sú podmienky, o aké ide v spore vo veci samej, a ktoré okrem iného stanovujú, že švajčiarsky frank je zúčtovacou menou a euro je platobnou menou, čo má za dôsledok to, že dlžník znáša kurzové riziko, do hlavného predmetu zmluvy v zmysle článku 4 ods. 2 smernice 93/13 (1), a to za okolností, že sa nespochybňuje výška poplatkov za zmenu meny a existujú podmienky, ktoré stanovujú možnosť dlžníka využiť v presne stanovených dňoch možnosť konverzie na eurá podľa vopred stanoveného vzorca?

2.

Bráni smernica 93/13, vykladaná z hľadiska zásady efektivity práva Únie, vnútroštátnej judikatúre, podľa ktorej sú určitá podmienka alebo celý rad podmienok, akými sú podmienky, o aké ide vo veci samej, „zrozumiteľné“ v zmysle smernice, z dôvodov, že:

v predbežnej ponuke úveru sa podrobne popisujú transakcie spočívajúce v prepočte podľa menového kurzu, ku ktorým dochádza v priebehu existencie úveru, a uvádza sa v nej, že výmenným kurzom eur oproti švajčiarskym frankom bude kurz, ktorý je uplatniteľný dva pracovné dni pred dňom, keď nastane udalosť, na základe ktorej dochádza k transakcii, a ktorý je uverejnený na stránke Európskej centrálnej banky,

v ponuke sa uvádza, že dlžník súhlasí s takými transakciami spočívajúcimi v prepočte zo švajčiarskych frankov na eurá a z eur na švajčiarske franky podľa menového kurzu, ktoré sú potrebné na fungovanie a splácanie úveru, a že veriteľ vykoná konverziu zostatku mesačných úhrad na švajčiarske franky po zaplatení poplatkov spojených s úverom,

v ponuke sa uvádza, že ak z transakcie spočívajúcej v prepočte podľa menového kurzu vyplýva v čase splatnosti nižšia suma vo švajčiarskych frankoch, ktorá je vymáhateľná, amortizácia kapitálu bude pomalšia a prípadná časť neamortizovaného kapitálu sa z titulu splatnosti zaúčtuje ako debetný zostatok účtu vo švajčiarskych frankoch, a že sa upresňuje, že amortizácia kapitálu úveru sa bude vyvíjať v závislosti od výkyvov výmenného kurzu, uplatňovaného na mesačné úhrady, smerom nahor alebo nadol, že tento vývoj môže spôsobiť predĺženie alebo skrátenie doby amortizácie úveru, a prípadne zmeniť celkové náklady súvisiace so splatením úveru,

v článkoch „vnútorný účet v eurách“ a „vnútorný účet vo švajčiarskych frankoch“ sa podrobne popisujú transakcie uskutočňované pri každej platbe splátky úveru ako kreditná alebo debetná operácia na každom účte a v zmluve sa prehľadne vysvetľuje konkrétne fungovanie mechanizmu konverzie cudzej meny,

a teda že v ponuke nie je predovšetkým žiadna výslovná zmienka o „kurzovom riziku“, ktoré znáša dlžník vzhľadom na to, že svoje príjmy nepoberá v zúčtovacej mene, a ani výslovná zmienka o „riziku súvisiacom s úrokovými sadzbami“?

3.

V prípade kladnej odpovede na druhú otázku: Bráni smernica 93/13, vykladaná z hľadiska zásady efektivity práva Únie, vnútroštátnej judikatúre, podľa ktorej sú určitá podmienka alebo celý rad podmienok, akými sú podmienky, o aké ide vo veci samej, „zrozumiteľné“ v zmysle smernice, pokiaľ sa iba k prvkom uvedeným v druhej otázke pridáva simulácia poklesu meny, v ktorej sa uhrádzajú splátky, o 5,27 % v porovnaní so zúčtovacou menou, v zmluve na počiatočnú dobu viac ako 20 rokov, a bez ďalšieho zmienenia takých pojmov, akými sú „riziko“ alebo „problém“?

4.

Znáša dôkazné bremeno spojené s preukázaním „zrozumiteľnosti“ podmienky v zmysle smernice 93/13, a to aj pokiaľ ide o okolnosti, za akých došlo k uzavretiu zmluvy, predajca, resp. dodávateľ, alebo spotrebiteľ?

5.

Ak dôkazné bremeno týkajúce sa zrozumiteľného charakteru zmluvnej podmienky prináleží predajcovi alebo dodávateľovi, bráni smernica 93/13 vnútroštátnej judikatúre, ktorá sa v prípade dokumentov týkajúcich sa techník predaja domnieva, že dlžníkom prináleží jednak preukázať, že im boli určené informácie obsiahnuté v týchto dokumentoch, a jednak, že je to banka, ktorá im ich adresovala, alebo naopak, vyžaduje, aby tieto dôkazy predstavovali domnienku, že informácie obsiahnuté v týchto dokumentoch boli poskytnuté, a to aj ústne, dlžníkom, pričom ide o vyvrátiteľnú domnienku, ktorú prináleží predajcovi alebo dodávateľovi, ktorí zodpovedajú za informácie poskytnuté sprostredkovateľmi, ktorých si zvolili, vyvrátiť?

6.

Môže sa existencia značnej nerovnováhy charakterizovať v zmluve, akou je zmluva, o akú ide vo veci samej, v ktorej obidve strany znášajú kurzové riziko, pokiaľ jednak predajca, resp. dodávateľ má v porovnaní so spotrebiteľom lepšie možnosti predvídať kurzové riziko, a jednak je riziko, ktoré znáša predajca, resp. dodávateľ, obmedzené hornou hranicou, zatiaľ čo riziko, ktoré znáša spotrebiteľ, takto obmedzené nie je?


(1)  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).


Top