EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0212

Vec C-212/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poľsko) 12. mája 2020 – M.P., B.P./„A.“ vykonávajúci činnosť prostredníctvom spoločnosti „A.“ S.A.

OJ C 304, 14.9.2020, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 304/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poľsko) 12. mája 2020 – M.P., B.P./„A.“ vykonávajúci činnosť prostredníctvom spoločnosti „A.“ S.A.

(Vec C-212/20)

(2020/C 304/08)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: M.P., B.P.

Žalovaný:„A.“ vykonávajúci činnosť prostredníctvom spoločnosti „A.“ S.A.

Prejudiciálne otázky

1.

Musí sa s ohľadom na článok 3 ods. 1, článok 4 ods. 1 a článok 5 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (1) a s ohľadom na odôvodnenia tejto smernice stanovujúce povinnosť vypracovania zmlúv jasným a zrozumiteľným spôsobom a nevyhnutnosť uskutočnenia výkladu priaznivejšieho pre spotrebiteľa v prípade pochybností, formulovať zmluvná podmienka upravujúca nákupný a predajný kurz cudzej meny v zmluve o úvere indexovanom v cudzej mene jednoznačne, t. j. tak, aby dlžník/spotrebiteľ mohol tento kurz sám kedykoľvek určiť, alebo je možné, aby s ohľadom na typ zmluvy spomenutý v článku 4 ods. 1 uvedenej smernice, na dlhodobý charakter zmluvy (v trvaní niekoľko desiatok rokov) a na fakt, že suma v cudzej mene podlieha neustálym zmenám (ktoré môžu nastať kedykoľvek), boli zmluvné podmienky formulované všeobecnejšie, a to aby odkazovali na trhovú hodnotu cudzej meny, čo by znemožňovalo vyvolanie značnej nerovnováhy v právach a povinnostiach strán s ujmou pre spotrebiteľa v zmysle článku 3 ods. 1 uvedenej smernice?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú [otázku]: Možno s ohľadom na článok 5 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a s ohľadom na odôvodnenia tejto smernice vykladať zmluvnú podmienku týkajúcu sa určovania nákupného a predajného kurzu cudzej meny veriteľom (bankou) takým spôsobom, aby boli pochybnosti obsiahnuté v zmluve odstránené v prospech spotrebiteľa a aby bolo uznané, že zmluva stanovuje nákupný a predajný kurz cudzej meny nie svojvoľne, ale na základe voľného trhu, najmä v situácii, kedy obidve strany rovnako porozumeli zmluvným podmienkam stanovujúcim nákupný a predajný kurzu cudzej meny, alebo kedy sa dlžník/spotrebiteľ o predmetnú zmluvnú podmienku v čase uzavretia zmluvy a jej vykonania nezaujímal, a takisto sa neoboznámil s obsahom zmluvy vo chvíli jej uzavretia ani počas celej doby jej trvania?


(1)  Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.


Top