EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CJ0095

Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 28. októbra 2021.
„Varčev Finans“ EOOD proti Komisija za finansov nadzor.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd - Varna.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2014/65/EÚ – Trhy s finančnými nástrojmi – Delegované nariadenie (EÚ) 2017/565 – Investičné spoločnosti – Článok 56 – Posúdenie primeranosti a súvisiace povinnosti v oblasti vedenia záznamov – Článok 72 – Uchovávanie záznamov – Spôsoby uchovávania – Informácie týkajúce sa kategorizácie klientov – Informácie o nákladoch a poplatkoch spojených s investičnými službami.
Vec C-95/20.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:891

 ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora)

z 28. októbra 2021 ( *1 )

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2014/65/EÚ – Trhy s finančnými nástrojmi – Delegované nariadenie (EÚ) 2017/565 – Investičné spoločnosti – Článok 56 – Posúdenie primeranosti a súvisiace povinnosti v oblasti vedenia záznamov – Článok 72 – Uchovávanie záznamov – Spôsoby uchovávania – Informácie týkajúce sa kategorizácie klientov – Informácie o nákladoch a poplatkoch spojených s investičnými službami“

Vo veci C‑95/20,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Administrativen săd Varna (Správny súd Varna, Bulharsko) z 11. februára 2020 a doručený Súdnemu dvoru 25. februára 2020, ktorý súvisí s konaním:

„Varčev Finans“ EOOD

proti

Komisija za finansov nadzor,

za účasti:

Okrăžna prokuratura – Varna,

SÚDNY DVOR (deviata komora),

v zložení: predsedníčka tretej komory K. Jürimäe, vykonávajúca funkciu predsedníčky deviatej komory, sudcovia S. Rodin (spravodajca), a N. Piçarra,

generálny advokát: J. Richard de la Tour

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

„Varčev Finans“ EOOD, v zastúpení: M. Vălčanova, avocat,

Komisija za finansov nadzor, v zastúpení: B. Gerčeva, L. Vălčovska a M. Vasileva,

nemecká vláda, v zastúpení: J. Möller a R. Kanitz, splnomocnení zástupcovia,

Európska komisia, v zastúpení: pôvodne Y. Marinova, J. Rius a T. Scharf, neskôr Y. Marinova a T. Scharf, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 56 ods. 2 a článku 72 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 87, 2017, s. 1), v spojení s prílohou I k tomuto delegovanému nariadeniu.

2

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou „Varčev Finans“ EOOD a Komisija za finansov nadzor (Komisia pre finančný dohľad, Bulharsko) (ďalej len „KFN“) vo veci peňažných sankcií uložených tejto spoločnosti za porušenie povinnosti viesť registre týkajúce sa kategorizácie klientov a informácií poskytnutých klientom o nákladoch a poplatkoch spojených s investičnými službami.

Právny rámec

Právo Únie

Smernica 2014/65/EÚ

3

Článok 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 2014, s. 349) s názvom „Organizačné požiadavky“ v odseku 6 stanovuje:

„Investičná spoločnosť zabezpečí uchovávanie záznamov o všetkých vykonaných službách, činnostiach a transakciách tak, aby príslušný orgán mohol plniť svoje úlohy v oblasti dohľadu a vykonávať opatrenia na presadzovanie podľa tejto smernice, nariadenia [Európskeho parlamentu a Rady] (EÚ) č. 600/2014 [z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 2014, s. 84)], smernice [Európskeho parlamentu a Rady] 2014/57/EÚ [zo 16. apríla 2014 o trestných sankciách za zneužívanie trhu (Ú. v. EÚ L 173, 2014, s. 179)] a nariadenia [Európskeho parlamentu a Rady] (EÚ) č. 596/2014 [zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 2014, s. 1)], a najmä zistiť, či investičná spoločnosť dodržiava všetky povinnosti vrátane povinností vo vzťahu ku klientom alebo potenciálnym klientom a integrite trhu.“

4

Článok 25 smernice 2014/65, nazvaný „Posúdenie vhodnosti a primeranosti a poskytovanie správ klientom“, vo svojich odsekoch 2, 3, 5 a 8 stanovuje:

„2.   Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo riadenia portfólia investičná spoločnosť získa potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií týkajúce sa konkrétneho typu produktu alebo služby, jeho finančnej situácie vrátane jeho schopnosti znášať straty, jeho odolnosti voči riziku a jeho investičných cieľov tak, aby investičná spoločnosť mohla odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú preňho vhodné a ktoré predovšetkým zodpovedajú jeho odolnosti voči riziku a schopnosti znášať straty.

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že investičná spoločnosť poskytuje investičné poradenstvo tak, že odporúča balík služieb alebo produktov poskytovaných v súlade s článkom 24 ods. 11, celkový balík bol vhodný pre klienta.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti pri poskytovaní iných investičných služieb, ako sú uvedené v odseku 2, požiadali klienta alebo potenciálneho klienta, aby poskytol informácie týkajúce sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo žiadaného druhu produktu alebo služby tak, aby investičná spoločnosť mohla posúdiť, či predpokladaná investičná služba alebo produkt sú pre klienta primerané. Ak sa poskytuje balík služieb alebo produktov podľa článku 24 ods. 11, v posúdení sa zváži, či je celkový balík primeraný.

Keď sa investičná spoločnosť na základe informácií získaných podľa prvého pododseku domnieva, že produkt alebo služba nie sú pre klienta alebo potenciálneho klienta primerané, investičná spoločnosť klienta alebo potenciálneho klienta upozorní. Uvedené upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej forme.

Keď klienti alebo potenciálni klienti neposkytnú informácie podľa predchádzajúceho pododseku alebo neposkytnú dostatočné informácie týkajúce sa svojich znalostí a skúseností, investičná spoločnosť ich upozorní, že investičná spoločnosť nie je schopná určiť, či predpokladaná služba alebo produkt sú pre nich primerané. Uvedené upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej forme.

5.   Investičná spoločnosť vyhotoví záznam, ktorý musí obsahovať dokument alebo dokumenty dohodnuté medzi investičnou spoločnosťou a klientom, ktoré uvádzajú práva a povinnosti strán a iné podmienky, za ktorých investičná spoločnosť poskytne klientovi služby. Práva a povinnosti zmluvných strán sa môžu stanoviť formou odkazu na iné dokumenty alebo právne texty.

8.   Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 prostredníctvom delegovaných aktov opatrenia na zabezpečenie dodržiavania zásad stanovených v odsekoch 2 až 6 tohto článku investičnými spoločnosťami pri poskytovaní investičných alebo vedľajších služieb ich klientom vrátane informácií, ktoré majú získať, keď posudzujú vhodnosť alebo primeranosť služieb a finančných nástrojov pre svojich klientov…“

Delegované nariadenie 2017/565

5

Delegované nariadenie 2017/565 bolo prijaté na základe článku 25 ods. 8 smernice 2014/65.

6

Odôvodnenie 92 tohto delegovaného nariadenia znie:

„Záznamy investičnej spoločnosti je potrebné prispôsobiť typu obchodnej činnosti a škále vykonávaných investičných služieb a činností za predpokladu, že sú splnené povinnosti uchovávať záznamy stanovené v smernici [2014/65], nariadení [č. 600/2014], nariadení [č. 596/2014], smernici [2014/57] a v tomto nariadení a že príslušné orgány sú schopné plniť svoje úlohy v oblasti dohľadu a vykonávať opatrenia na presadzovanie práva s cieľom zabezpečiť ochranu investorov, ako aj integritu trhu.“

7

Článok 50 delegovaného nariadenia č. 2017/565, nazvaný „Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch“, vo svojom odseku 2 stanovuje:

„Investičné spoločnosti pri zverejňovaní predbežných a dodatočných informácií o nákladoch a poplatkoch pre klientov zlučujú:

a)

všetky náklady a pridružené poplatky, ktoré účtuje investičná spoločnosť alebo iné strany, keď bol klient nasmerovaný k týmto iným stranám, za investičnú(‑é) službu(‑y) a/alebo vedľajšie služby poskytované klientovi, a

b)

všetky náklady a pridružené poplatky súvisiace s vytváraním a riadením finančných nástrojov.

…“

8

Článok 56 tohto delegovaného nariadenia s názvom „Posúdenie primeranosti a súvisiace povinnosti v oblasti vedenia záznamov“ stanovuje:

„1.   Investičné spoločnosti určia, či má daný klient potrebné skúsenosti a znalosti na to, aby porozumel rizikám spojeným s produktom alebo investičnou službou, ktoré sú ponúkané alebo o ktoré sa žiada pri posudzovaní, či investičná služba uvedená v článku 25 ods. 3 smernice [2014/65] je pre klienta primeraná.

Investičná spoločnosť je oprávnená predpokladať, že profesionálny klient má potrebné skúsenosti a znalosti, aby porozumel rizikám spojeným s tými konkrétnymi investičnými službami alebo transakciami, alebo s druhmi transakcie alebo produktu, pre ktoré je tento klient klasifikovaný ako profesionálny klient.

2.   Investičné spoločnosti uchovávajú záznamy o vykonaných posúdeniach primeranosti, ktoré zahŕňajú:

a)

výsledok posúdenia vhodnosti;

b)

akékoľvek upozornenie klienta, keď bola investičná služba alebo nákup produktu posúdené ako potenciálne nevhodné pre klienta, informáciu, či klient požiadal o pokračovanie v transakcii napriek upozorneniu, resp. či spoločnosť akceptovala žiadosť klienta o pokračovanie v transakcii;

c)

akékoľvek upozornenie klienta, keď klient neposkytol dostatočné informácie, aby investičnej spoločnosti umožnil vykonať posúdenie primeranosti, informáciu, či klient požiadal o pokračovanie v transakcii napriek tomuto upozorneniu, resp. či spoločnosť akceptovala žiadosť klienta o pokračovanie v transakcii.“

9

Článok 72 uvedeného delegovaného nariadenia, nazvaný „Uchovávanie záznamov“, stanovuje:

„1.   Záznamy sa uchovávajú na médiu, ktoré umožňuje uložiť informácie takým spôsobom, aby ich príslušný orgán mohol v budúcnosti použiť, a v takej podobe a takým spôsobom, aby boli splnené tieto podmienky:

a)

príslušný orgán má k záznamom jednoduchý prístup a môže zrekonštruovať všetky kľúčové fázy spracovania každej transakcie;

b)

je možné jednoducho zistiť akékoľvek opravy či iné zmeny, ako aj pôvodný obsah záznamov pred týmito opravami alebo zmenami;

c)

so záznamami nie je možné inak manipulovať alebo ich meniť;

d)

umožňuje informačno‑technologické alebo akékoľvek iné efektívne využitie, keď nie je možné ľahko uskutočniť analýzu údajov vzhľadom na objem a charakter údajov, a

e)

opatrenia spoločnosti spĺňajú požiadavky na vedenie záznamov bez ohľadu na použitú technológiu.

2.   Investičné spoločnosti v závislosti od povahy svojej činnosti musia viesť aspoň záznamy uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Zoznamom záznamov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu nie sú dotknuté žiadne iné povinnosti v oblasti vedenia záznamov, vyplývajúce z iných právnych predpisov.

3.   Investičné spoločnosti musia takisto viesť písomné záznamy o všetkých politikách a postupoch, ktoré sú povinné udržiavať podľa smernice [2014/65], nariadenia [č. 600/2014], smernice [2014/57] a nariadenia [č. 596/2014] a príslušných vykonávacích opatrení.

Príslušné orgány môžu vyžadovať, aby investičné spoločnosti viedli okrem záznamov v zozname uvedenom v prílohe I k tomuto nariadeniu aj ďalšie záznamy.“

10

Príloha I k delegovanému nariadeniu 2017/565 s názvom „Vedenie záznamov“ obsahuje minimálny zoznam záznamov, ktoré musia investičné spoločnosti uchovávať v závislosti od povahy ich činností. Podľa tohto zoznamu informácie, ktoré majú byť zaznamenané, obsahujú v rámci „Posúdenia klienta“ informácie týkajúce sa „posúdenia vhodnosti a primeranosti“ a v rámci „Komunikácie s klientmi“„Informácie o nákladoch a pridružených poplatkoch“.

Bulharské právo

11

Podľa článku 71 ods. 2 bodu 4 Zakon za pazarite na finansovi instrumenti (zákon o trhoch s finančnými nástrojmi) (DV č. 15 zo 16. februára 2018), v znení uplatniteľnom na spor vo veci samej, investičné spoločnosti včas, vhodným spôsobom a s prihliadnutím na požiadavky týkajúce sa poskytovania pravdivých a jednoznačných informácií, ktoré nie sú zavádzajúce, poskytujú svojim klientom alebo potenciálnym klientom informácie o jednotlivých nákladoch a poplatkoch, ako aj o ich výške.

12

Podľa článku 290 ods. 9 bodu 16 prvej zarážky tohto zákona v spojení s ods. 1 bodom 16 tohto článku sa právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi, v prípade porušenia uplatniteľných požiadaviek stanovených v nariadení Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené niečo iné, uloží peňažná sankcia vo výške 5000 až 1000000 levov (BGN) (približne 2500 až 510000 eur) a v prípade opakovaného porušenia peňažná sankcia od 10000 do 2000000 BGN (približne 5000 až 1020000 eur).

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

13

Varčev Finans je investičnou spoločnosťou, ktorá má povolenie vydané zo strany KFN na poskytovanie investičných služieb a na vykonávanie investičnej činnosti.

14

Na základe uznesenia podpredsedu KFN z 20. augusta 2018 bola v spoločnosti Varčev Finans vykonaná kontrola, v rámci ktorej jej bolo nariadené umožniť prístup do všetkých registrov, ktoré vedie v súlade s právnymi predpismi. Konštatovalo sa, že Varčev Finans nevedie register, do ktorého ukladá údaje o posúdeniach primeranosti, ktoré vykonala pre svojich klientov, ani register, do ktorého ukladá údaje týkajúce sa informácií o nákladoch a poplatkoch poskytnutých klientom.

15

V dôsledku toho boli spoločnosti Varčev Finans rozhodnutím z 20. mája 2019 uložené dve peňažné sankcie za porušenie po prvé článku 56 ods. 2 delegovaného nariadenia 2017/565 v spojení s článkom 72 ods. 2 a prílohou I k tomuto delegovanému nariadeniu a po druhé článku 72 ods. 2 v spojení s prílohou I k uvedenému delegovanému nariadeniu.

16

Varčev Finans podala proti tomuto rozhodnutiu žalobu na Rajonen săd Varna (Okresný súd Varna, Bulharsko), ktorý túto žalobu zamietol a potvrdil, že Varčev Finans neviedla registre v rozpore s požiadavkami vyplývajúcimi z delegovaného nariadenia 2017/565.

17

Varčev Finans podala kasačný opravný prostriedok na Administrativen săd Varna (Správny súd Varna, Bulharsko), ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, proti rozsudku vydanému Rajonen săd Varna (Okresný súd Varna), pričom najmä tvrdila, že KFN vyložila a uplatnila delegované nariadenie 2017/565 nesprávne. Podľa znenia tohto delegovaného nariadenia v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku nie je Varčev Finans povinná viesť registre vo formálnom zmysle, ale len „záznamy“, ktoré boli – podľa toho, čo preukázala KFN – dostupné v spoločnosti.

18

KFN naopak tvrdí, že z bulharskej jazykovej verzie ustanovení tohto delegovaného nariadenia vyplýva, že žalobkyňa vo veci samej mala viesť registre vo formálnom zmysle.

19

Vnútroštátny súd sa na základe týchto tvrdení a po porovnaní anglickej, bulharskej, francúzskej a nemeckej jazykovej verzie relevantných pojmov uvedených v článku 56 ods. 2 a článku 72 ods. 2 delegovaného nariadenia 2017/565 domnieva, že je potrebné rozhodnúť o prejudiciálnej otázke s cieľom určiť, či podľa týchto ustanovení postačuje, aby informácie v nich uvedené boli zaznamenané v záznamoch klientov investičnej spoločnosti, alebo či sa majú systematicky zaznamenávať v osobitných registroch.

20

Za týchto okolností Administrativen săd Varna (Správny súd Varna) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1.

Vyžaduje článok 56 ods. 2 [delegovaného nariadenia 2017/565] v spojení s článkom 72 ods. 2 [a] prílohou I [k tomuto delegovanému nariadeniu], aby:

investičné spoločnosti viedli (aktualizovali) samostatný nezávislý register (v podobe databázy) so záznamami o posúdeniach vhodnosti a primeranosti vykonaných v súvislosti s každým jednotlivým klientom s obsahom stanoveným v článku 25 ods. 2 a 3 smernice [2014/65] a v článku 50 [delegovaného nariadenia 2017/565]?

Alebo stačí, ak sú vyššie uvedené údaje dostupné u investičnej spoločnosti a sú pripojené k záznamu daného klienta podľa článku 25 ods. 5 smernice [2014/65] a tieto údaje sa uchovávajú takým spôsobom, aby ich príslušný orgán mohol v budúcnosti použiť a aby boli splnené podmienky uvedené v článku 72 ods. 1 [uvedeného] delegovaného nariadenia?

2.

Vyžaduje článok 72 ods. 2 [delegovaného nariadenia 2017/565] v spojení s prílohou I [k tomuto delegovanému nariadeniu], aby:

investičné spoločnosti viedli (aktualizovali) samostatný nezávislý register (v podobe databázy) so záznamami týkajúcimi sa informácií o nákladoch a pridružených poplatkoch poskytnutých všetkým klientom s obsahom stanoveným v článku 45 delegovaného nariadenia [2017/565]?

Alebo stačí, ak sú vyššie uvedené údaje dostupné u investičnej spoločnosti a sú pripojené k záznamu daného klienta podľa článku 25 ods. 5 smernice [2014/65] a tieto údaje sa uchovávajú takým spôsobom, aby ich príslušný orgán mohol v budúcnosti použiť a aby boli splnené podmienky uvedené v článku 72 ods. 1 [uvedeného] delegovaného nariadenia?“

O prejudiciálnych otázkach

21

Svojimi otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 56 ods. 2 a článok 72 ods. 2 delegovaného nariadenia 2017/565 v spojení s prílohou I k tomuto delegovanému nariadeniu majú vykladať v tom zmysle, že investičné spoločnosti sú povinné uchovávať záznamy týkajúce sa posúdenia vhodnosti a primeranosti investičných produktov alebo služieb pre každého klienta a informácie poskytnuté každému klientovi o nákladoch a poplatkoch spojených s investičnými službami v samostatných nezávislých registroch, najmä v podobe počítačovej databázy.

22

Najskôr treba uviesť, že aj za predpokladu, ako zdôrazňuje KFN, že v bulharskom jazykovom znení týchto ustanovení v rozsahu, v akom sa v nich používa pojem „registri“, tieto ustanovenia odkazujú na povinnosť viesť registre vo formálnom zmysle, medzi rôznymi jazykovými verziami uvedených ustanovení existujú rozdiely, ako uviedol vnútroštátny súd, ako aj všetci účastníci konania vo veci samej.

23

Zatiaľ čo niektoré jazykové verzie článku 56 ods. 2 a článku 72 ods. 2 delegovaného nariadenia 2017/565, ako aj jeho prílohy I odkazujú, podobne ako bulharská jazyková verzia, na „registre“, napríklad anglická („records“), portugalská („registos“), španielska („registros“) alebo talianska („registrazioni“), iné jazykové verzie odkazujú skôr na jednoduché „záznamy“ ako francúzska („enregistrements“) alebo nemecká („Aufzeichnungen“) verzia týchto ustanovení, takže nemožno jednoznačne vyvodiť záver, že tieto pojmy by sa mali chápať ako odkazy na registre vo formálnom zmysle, a nielen ako odkazy na jednoduché záznamy.

24

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry sa nemôže formulácia použitá v jednej z jazykových verzií ustanovenia práva Únie chápať ako jediný základ na výklad tohto ustanovenia, prípadne sa nemôže považovať za ustanovenie, ktoré má prednosť pred inými jazykovými verziami. Ustanovenia práva Únie sa majú vykladať a uplatňovať jednotným spôsobom so zreteľom na verzie vyhotovené vo všetkých jazykoch Únie a v prípade rozdielu medzi týmito verziami sa má predmetné ustanovenie vykladať podľa všeobecnej štruktúry a účelu právnej úpravy, ktorej je súčasťou (rozsudok z 25. júla 2018, Teglgaard a Fløjstrupgård, C‑239/17, EU:C:2018:597, body 3738, ako aj citovaná judikatúra).

25

V tejto súvislosti treba uviesť, že povinnosti v oblasti záznamov, ktoré delegované nariadenie 2017/565 ukladá investičným spoločnostiam, sú stanovené nielen špecifickým spôsobom v niektorých ustanoveniach tohto delegovaného nariadenia, ako napríklad v súvislosti s posúdením vhodnosti a primeranosti investičných produktov alebo služieb v článku 56 ods. 2 uvedeného delegovaného nariadenia, ale aj všeobecným spôsobom v oddiele 8 kapitoly III toho istého delegovaného nariadenia, ktorý sa týka „vedenia záznamov“.

26

V tomto oddiele sa nachádza článok 72 delegovaného nariadenia 2017/565, ktorý sa týka „Uchovávania záznamov“. Tento článok na jednej strane vo svojom odseku 1 stanovuje, že uchovávanie záznamov sa musí uskutočniť vo forme a spôsobom, ktorý spĺňa podmienky uvedené v písmenách a) až e) tohto odseku, najmä podmienku, že príslušný orgán musí mať k dotknutým záznamom jednoduchý prístup.

27

Na druhej strane článok 72 ods. 2 tohto delegovaného nariadenia stanovuje povinnosť uchovávať aspoň záznamy uvedené na zozname prílohy I k tomuto istému delegovanému nariadeniu vrátane zápisov, o ktoré ide vo veci samej, ktoré sa týkajú posúdenia vhodnosti a primeranosti investičných produktov a služieb pre každého klienta a informácií poskytnutých každému klientovi o nákladoch a poplatkoch spojených s investičnými službami.

28

Ako vyplýva z odôvodnenia 92 tohto delegovaného nariadenia, cieľom týchto požiadaviek týkajúcich sa uchovávania záznamov je zabezpečiť, aby príslušné orgány boli schopné vykonávať svoje úlohy v oblasti dohľadu s cieľom zaručiť ochranu investora, ako aj integritu trhu.

29

Zo všeobecnej štruktúry a účelu ustanovení delegovaného nariadenia 2017/565 týkajúcich sa povinností v oblasti záznamov teda vyplýva, že jeho cieľom je stanoviť informácie, ktoré musia investičné spoločnosti minimálne uchovávať, pričom sa obmedzuje, pokiaľ ide o formu a spôsob uchovávania týchto informácií, na stanovenie určitých požiadaviek, ktoré musí takéto uchovávanie spĺňať, vrátane ľahkej dostupnosti pre príslušné orgány dohľadu.

30

Z toho vyplýva, že pokiaľ tieto ustanovenia v rôznych jazykových verziách odkazujú na „registre“, nemožno ich vykladať tak, že investičným spoločnostiam ukladajú osobitnú formu uchovávania dotknutých informácií, ako napríklad vytvorenie samostatného nezávislého registra vo forme počítačovej databázy.

31

Takýto výklad by zbavil zmyslu definíciu požiadaviek, ktoré musí spĺňať uchovávanie záznamov, uvedenú v článku 72 ods. 1 písm. a) až e) delegovaného nariadenia 2017/565.

32

Konkrétne z článku 72 ods. 1 písm. e) tohto delegovaného nariadenia vyplýva, že opatrenia investičnej spoločnosti musia spĺňať požiadavky na vedenie záznamov „bez ohľadu na použitú technológiu“. Z toho vyplýva, že uvedené delegované nariadenie spočíva v určitej „technickej neutralite“ v tom zmysle, že ponecháva voľbu spôsobu uchovávania záznamov investičným spoločnostiam pod podmienkou, že zvolený spôsob spĺňa všetky požiadavky stanovené v článku 72 ods. 1 delegovaného nariadenia 2017/565.

33

Ani zo smernice 2014/65, na základe ktorej bolo toto delegované nariadenie prijaté, nevyplýva výklad ustanovení článku 56 ods. 2 a článku 72 ods. 2 delegovaného nariadenia 2017/565 a jeho prílohy I v tom zmysle, že formulácie, ktoré sú v nich použité, sa vzťahujú na registre vo formálnom zmysle, a nielen na jednoduché „záznamy“.

34

Ani článok 16 ods. 6 smernice 2014/65 – ktorý vyžaduje, aby členské štáty dohliadali na to, aby každá investičná spoločnosť zabezpečila uchovávanie záznamov o všetkých vykonaných službách, činnostiach a transakciách tak, aby príslušný orgán mohol plniť svoje úlohy v oblasti dohľadu – ani článok 25 ods. 5 tejto smernice, ktorý vyžaduje, aby investičná spoločnosť viedla záznamy o dokumente (dokumentoch), ktorý (ktoré) uzavrela s klientom a v ktorom (ktorých) sú uvedené práva a povinnosti strán a ďalšie podmienky, za ktorých poskytuje služby klientovi – nepredpisuje technickú formu, v ktorej by sa mali uchovávať záznamy investičných spoločností.

35

Vzhľadom na vyššie uvedené treba na položené otázky odpovedať tak, že článok 56 ods. 2 a článok 72 ods. 2 delegovaného nariadenia 2017/565 v spojení s prílohou I k tomuto delegovanému nariadeniu sa majú vykladať v tom zmysle, že investičné spoločnosti nie sú povinné uchovávať záznamy týkajúce sa posúdenia vhodnosti a primeranosti investičných produktov alebo služieb pre každého klienta a informácie poskytované každému klientovi o nákladoch a poplatkoch spojených s investičnými službami v samostatných nezávislých registroch, najmä v podobe počítačovej databázy, pričom spôsob uchovávania takýchto záznamov si môžu zvoliť ľubovoľne za predpokladu, že spĺňa všetky požiadavky stanovené v článku 72 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia.

O trovách

36

Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

 

Z týchto dôvodov Súdny dvor (deviata komora) rozhodol takto:

 

Článok 56 ods. 2 a článok 72 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice v spojení s prílohou I k tomuto delegovanému nariadeniu sa majú vykladať v tom zmysle, že investičné spoločnosti nie sú povinné uchovávať záznamy týkajúce sa posúdenia vhodnosti a primeranosti investičných produktov alebo služieb pre každého klienta a informácie poskytované každému klientovi o nákladoch a poplatkoch spojených s investičnými službami v samostatných nezávislých registroch, najmä v podobe počítačovej databázy, pričom spôsob uchovávania takýchto záznamov si môžu zvoliť ľubovoľne za predpokladu, že spĺňa všetky požiadavky stanovené v článku 72 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia.

 

Podpisy


( *1 ) Jazyk konania: bulharčina.

Top