EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0436

Vec C-436/20: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. júla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Španielsko) – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)/Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Články 49 a 56 ZFEÚ – Výlučne vnútroštátna situácia – Služby na vnútornom trhu – Smernica 2006/123/ES – Pôsobnosť – Článok 2 ods. 2 písm. j) – Verejné obstarávanie – Smernica 2014/24/EÚ – Pojem „verejné zákazky“ – Články 74 až 77 – Poskytovanie sociálnych asistenčných služieb osobám – Dohody o súčinnosti so súkromnými subjektmi sociálnej iniciatívy – Vylúčenie hospodárskych subjektov sledujúcich vytváranie zisku – Miesto usadenia subjektu ako podmienka účasti)

OJ C 340, 5.9.2022, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.9.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 340/10


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. júla 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Španielsko) – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)/Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas

(Vec C-436/20) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Články 49 a 56 ZFEÚ - Výlučne vnútroštátna situácia - Služby na vnútornom trhu - Smernica 2006/123/ES - Pôsobnosť - Článok 2 ods. 2 písm. j) - Verejné obstarávanie - Smernica 2014/24/EÚ - Pojem „verejné zákazky“ - Články 74 až 77 - Poskytovanie sociálnych asistenčných služieb osobám - Dohody o súčinnosti so súkromnými subjektmi sociálnej iniciatívy - Vylúčenie hospodárskych subjektov sledujúcich vytváranie zisku - Miesto usadenia subjektu ako podmienka účasti)

(2022/C 340/10)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)

Žalovaná: Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas

Výrok rozsudku

1.

Články 76 a 77 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá vyhradzuje súkromným neziskovým subjektom možnosť uzatvárať na základe súťaže ich ponúk, dohody, na základe ktorých tieto subjekty poskytujú sociálne asistenčné služby osobám za úhradu nákladov, ktoré znášajú, bez ohľadu na odhadovanú hodnotu týchto služieb, aj keď tieto subjekty nespĺňajú požiadavky stanovené v tomto článku 77 za predpokladu, že jednak právny a zmluvný rámec, v ktorom sa činnosť týchto subjektov vykonáva, skutočne prispieva k sociálnemu účelu a k plneniu cieľov solidarity a rozpočtovej efektívnosti, na ktorých je táto právna úprava založená, a jednak je dodržaná zásada transparentnosti, ako je uvedená najmä v článku 75 tejto smernice.

2.

Článok 76 smernice 2014/24 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej v rámci verejného obstarávania sociálnych služieb uvedených v prílohe XIV k tejto smernici predstavuje usadenie hospodárskeho subjektu v mieste, kde sa majú služby poskytovať, podmienku účasti hospodárskych subjektov ešte pred preskúmaním ich ponúk.


(1)  Ú. v. EÚ C 423, 7.12.2020.


Top