EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TN0279

Vec T-275/18: Žaloba podaná 27. apríla 2019 — Front Polisario/Rada

OJ C 220, 1.7.2019, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 220/41


Žaloba podaná 27. apríla 2019 — Front Polisario/Rada

(Vec T-275/18)

(2019/C 220/52)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca:: Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario) (v zastúpení: G. Devers, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil jeho žalobu za prípustnú,

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby proti rozhodnutiu Rady (EÚ) 2019/217 z 28. januára 2019 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (Ú. v. EÚ L 34, 2019, s. 1) žalobca uvádza desať žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nedostatku právomoci Rady na prijatie napadnutého rozhodnutia, pretože Únia a Marocké kráľovstvo nemajú právomoc uzatvárať medzinárodné dohody vzťahujúce sa aj na Západnú Saharu namiesto ľudu tohto územia zastúpeného Front Polisario.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti preskúmať všetky relevantné skutočnosti prejednávaného prípadu, keďže Rada nezohľadnila skutočnosť, že medzinárodná dohoda uzatvorená napadnutým rozhodnutím bola po dobu 12 rokov provizórne uplatňovaná na územie Západnej Sahary v rozpore s jej osobitným a odlišným statusom.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti preskúmať otázku dodržiavania základných práv a medzinárodného humanitárneho práva, pretože Rada sa pri prijímaní napadnutého rozhodnutia nezaoberala otázkou dodržiavania ľudských práv na okupovanom sahrawskom území.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení práv na obranu, pretože Rada pred prijatím napadnutého rozhodnutia nezahájila diskusiu s jediným zástupcom ľudu Západnej Sahary, a to s Front Polisario.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení základných práv a hodnôt, ktorými sa riadi činnosť Únie na medzinárodnej scéne. Žalobca sa totiž domnieva, že medzinárodná dohoda uzatvorená napadnutým rozhodnutím sa uplatňuje na územie Západnej Sahary v rámci politiky anexie Marockého kráľovstva a systematického porušovania základných práv spolu so zachovávaním tejto politiky.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na porušení práva na sebaurčenie, keďže medzinárodná dohoda uzatvorená napadnutým rozhodnutím sa uplatňuje na územie Západnej Sahary v rozporu s osobitným a odlišným statusom tohto územia a s právom ľudu Sahrawi na zachovanie územnej celistvosti ich územia.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na porušení zásady relatívneho účinku zmlúv, keďže ľud Západnej Sahary zastúpený Front Polisario nesúhlasí s medzinárodnou dohodou uzatvorenou napadnutým rozhodnutím.

8.

Ôsmy žalobný dôvod je založený na porušení vzdušného priestoru Západnej Sahary, pretože napadnutým rozhodnutím sa ratifikovala protiprávna prax vychádzajúca z provizórneho uplatňovania medzinárodnej dohody uzatvorenej napadnutým rozhodnutím, čo má za následok zahrnutie vzdušného priestoru Západnej Sahary do pôsobnosti uvedenej dohody.

9.

Deviaty žalobný dôvod je založený na porušení právnej úpravy medzinárodnej zodpovednosti, pretože Únia napadnutým rozhodnutím porušuje jednak svoju povinnosť neuznávania protiprávnej okupácie Západnej Sahary a jednak poskytuje pomoc a podporu na účely zachovania tohto stavu.

10.

Desiaty žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti zabezpečiť dodržiavanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, keďže dodržiavanie medzinárodných záväzkov Únie voči ľudu Západnej Sahary minimálne vyžaduje, aby sa Rada zdržala prijatia napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom dané rozhodnutie umožňuje nadobudnutie účinnosti medzinárodnej dohody, ktorá sa uplatňuje na časť Západnej Sahary okupovanej Marokom.


Top