EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0336

Vec C-336/19: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 17. decembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof – Belgicko) – Centraal Israëlitisch Consistorie van België a i./Vlaamse Regering (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana zvierat počas ich usmrcovania – Nariadenie (ES) č. 1099/2009 – Článok 4 ods. 1 – Povinnosť omráčenia zvierat pred usmrcovaním – Článok 4 ods. 4 – Výnimka pre rituálne zabíjanie – Článok 26 ods. 2 – Možnosť členských štátov prijať vnútroštátne predpisy na zabezpečenie väčšej ochrany zvierat v prípade rituálneho zabíjania – Výklad – Vnútroštátna právna úprava, ktorá v prípade rituálneho zabíjania vyžaduje omráčenie, ktoré je zvratné a nespôsobuje smrť – Článok 13 ZFEÚ – Charta základných práv Európskej únie – Článok 10 – Sloboda náboženského vyznania – Sloboda prejavovať svoje náboženské vyznanie – Obmedzenie – Proporcionalita – Neexistencia konsenzu medzi členskými štátmi Európskej únie – Voľná úvaha priznaná členským štátom – Zásada subsidiarity – Platnosť – Diferencované zaobchádzanie s rituálnym zabíjaním a usmrcovaním zvierat počas poľovníckych alebo rybolovných činností, ako aj počas kultúrnych alebo športových podujatí – Neexistencia diskriminácie – Články 20, 21 a 22 Charty základných práv)

OJ C 53, 15.2.2021, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 53/7


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 17. decembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof – Belgicko) – Centraal Israëlitisch Consistorie van België a i./Vlaamse Regering

(Vec C-336/19) (1)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Ochrana zvierat počas ich usmrcovania - Nariadenie (ES) č. 1099/2009 - Článok 4 ods. 1 - Povinnosť omráčenia zvierat pred usmrcovaním - Článok 4 ods. 4 - Výnimka pre rituálne zabíjanie - Článok 26 ods. 2 - Možnosť členských štátov prijať vnútroštátne predpisy na zabezpečenie väčšej ochrany zvierat v prípade rituálneho zabíjania - Výklad - Vnútroštátna právna úprava, ktorá v prípade rituálneho zabíjania vyžaduje omráčenie, ktoré je zvratné a nespôsobuje smrť - Článok 13 ZFEÚ - Charta základných práv Európskej únie - Článok 10 - Sloboda náboženského vyznania - Sloboda prejavovať svoje náboženské vyznanie - Obmedzenie - Proporcionalita - Neexistencia konsenzu medzi členskými štátmi Európskej únie - Voľná úvaha priznaná členským štátom - Zásada subsidiarity - Platnosť - Diferencované zaobchádzanie s rituálnym zabíjaním a usmrcovaním zvierat počas poľovníckych alebo rybolovných činností, ako aj počas kultúrnych alebo športových podujatí - Neexistencia diskriminácie - Články 20, 21 a 22 Charty základných práv)

(2021/C 53/07)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Grondwettelijk Hof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Centraal Israëlitisch Consistorie van België a i., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België a i., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial a Congrès juif européen VZW a i.

Žalovaný: Vlaamse Regering

za účasti: LI, Waalse Regering, Kosher Poultry BVBA a i., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

Výrok rozsudku

1.

Článok 26 ods. 2 prvý pododsek písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania v spojení s článkom 13 ZFEÚ a článkom 10 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni právnej úprave členského štátu, ktorá v rámci rituálneho zabíjania vyžaduje proces zvratného omráčenia, ktorý nespôsobuje smrť zvieraťa.

2.

Preskúmanie tretej prejudiciálnej otázky neodhalilo žiadnu skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť platnosť článku 26 ods. 2 prvého pododseku písm. c) nariadenia č. 1099/2009.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 12.8.2019.


Top